52008PC0344

Предложение за директива на Европейския Парламент и на Съвета в областта на дружественото право относно едноличните дружества с ограничена отговорност (Кодифицирана версия) /* COM/2008/0344 окончателен - COD 2008/0109 */


[pic] | КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ |

Брюксел, 9.6.2008 г.

COM(2008) 344 окончателен

2008/0109 (COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

в областта на дружественото право относно едноличните дружества с ограничена отговорност (Кодифицирана версия)

(представена от Комисията)

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1. В контекста на Европа на гражданите Комисията отдава голямо значение на опростяването и яснотата на общностното право с оглед по-голямата му разбираемост и достъпност за гражданина, на когото по този начин осигурява широки възможности да упражнява предоставените му специфични права.

Тази цел не може да бъде постигната, докато съществуват множество разпоредби, които след като са били изменяни неколкократно и често съществено, продължават да се намират отчасти в първоначалния акт, отчасти в последващите го изменящи актове. Необходимо е проучване и сравнение на голям брой актове, за да се установи кои са действащите разпоредби.

Поради това кодификацията на разпоредби, претърпели чести изменения, е от съществено значение за яснотата и прозрачността на общностното право.

2. Ето защо, на 1 април 1987 г., Комисията реши[1] да инструктира своите служби да извършват кодификация на всички законодателни актове най-късно след десетото им изменение, като подчерта, че това е минимално изискване и че в интерес на яснотата и разбираемостта на общностното законодателство службите следва да положат усилия да кодифицират текстовете, за които са отговорни, в още по-кратки срокове.

3. Заключенията на Председателството на Европейския съвет в Единбург от декември 1992 г. потвърдиха това[2], като в тях беше подчертано значението на кодификацията, която осигурява правна сигурност по отношение на правото, приложимо към даден момент по даден въпрос.

Кодификацията трябва да се извършва при стриктно спазване на обичайния общностен законодателен процес.

Предвид невъзможността за въвеждане на изменения по същество в актовете, предмет на кодификация , Европейският парламент, Съветът и Комисията решиха с междуинституционално споразумение от 20 декември 1994 г., че може да се прилага ускорена процедура за бързо приемане на кодифицираните актове.

4. Целта на настоящото предложение е да се извърши кодификация на Директива 89/667/EИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно едноличните дружества с ограничена отговорност[3]. Новата директива ще замести различните актове, които са инкорпорирани в него[4]; тя запазва напълно съдържанието на кодифицираните актове и се ограничава до тяхното обединяване, като внася единствено формални изменения, необходими за самото кодифициране.

5. Настоящото предложение за кодификация беше изработено на основата на предварителна консолидация на текста, на всички официални езици, на Директива 89/667/EИО и изменящите го актове, с помощта на информационна система от Службата за официални публикации на Европейските общности. При промяна на номерацията на членовете съответствието между старата и новата номерация е посочено в таблица на съответствието, която се съдържа в приложение III към кодифицираната директива.

ê 89/667/ЕИО

2008/0109 (COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

в областта на дружественото право относно едноличните дружества с ограничена отговорност

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 44 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[5],

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора[6],

като имат предвид, че:

ê

(1) Дванадесета Директива 89/667/EИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно едноличните дружества с ограничена отговорност[7] е била неколкократно и съществено изменяна[8]. С оглед постигане на яснота и рационалност посоченото решение следва да бъде кодифицирано.

ê 89/667/EИО съобр. 1

(2) Някои гаранции, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора с оглед защитата на интересите на съдружниците и на третите лица, следва да бъдат съгласувани, за да станат равностойни на територията на цялата Общност.

ê 89/667/EИО съобр. 2 (адаптиран)

(3) В тази област Ö [Първа Директива Õ 68/151/ЕИО Ö на Съвета от 9 март 1968 година] за съгласуване на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член [58], втора алинея от Договора, за защита на интересите на съдружниците и на трети лица, с цел тези гаранции да станат равностойни на цялата територия на Общността Õ[9], Ö Четвърта Директива Õ 78/660/ЕИО Ö на Съвета от 25 юли 1978 година приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества Õ[10] и Ö Седма Õ Директива 83/349/ЕИО Ö на Съвета от 13 юни 1983 година приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно консолидираните счетоводни отчети Õ[11], относно оповестяването на данни, действителността на задълженията, недействителността, годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, се прилагат за всички капиталови дружества. Ö [Втора Директива Õ 77/91/ЕИО Ö на Съвета от 13 декември 1976 година] за съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите-членки за дружествата по смисъла на член 58, втора алинея от Договора, за защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да станат равностойни Õ[12], Ö Трета Директива Õ 78/855/ЕИО Ö на Съвета от 9 октомври 1978 година приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно сливанията на акционерни дружества Õ[13], и Ö Шеста Õ Директива 82/891/ЕИО Ö на Съвета от 17 декември 1982 година приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора, относно разделянето на акционерните дружества Õ[14] относно учредяването и капитала, сливането и разделянето се прилагат само към акционерни дружества.

ê 89/667/EИО съобр. 5 (адаптиран)

(4) Ö Необходим е Õ нормативен акт, който допуска ограничаване на отговорността на отделния предприемач на територията на цялата Общност, без да се засяга законодателството на държавите-членки, което в изключителни случаи изисква предприемачът да отговаря за задълженията на предприятието си.

ê 89/667/EИО съобр. 6 (адаптиран)

(5) Дружеството с ограничена отговорност може да бъде еднолично дружество от момента на учредяването си или да стане такова, ако дружествените дялове бъдат придобити от Ö едно лице Õ. До извършването на по-нататъшно съгласуване на националните разпоредби за концерните държавите-членки могат да установят специални разпоредби или санкции за случаите, в които физическо лице е едноличен съдружник в няколко дружества, или еднолично дружество или друго юридическо лице е едноличен съдружник в дружество. Единствената цел на тази разпоредба е да бъдат отчетени съществуващите разлики в някои национални законодателства. За тази цел държавите-членки в отделни случаи могат да въвеждат ограничения за учредяването на еднолични дружества или да предвидят неограничена отговорност на едноличните съдружници. Държавите-членки са свободни да установят правила за покриване на рисковете, свързани с едноличните дружества поради обстоятелството, че те имат само един съдружник, по-специално за да се гарантира внасянето на записания капитал.

ê 89/667/EИО съобр. 7 (адаптиран)

(6) Придобиването на всички дружествени дялове от Ö едно лице Õ и самоличността на едноличния съдружник са факти, които трябва да бъдат оповестени чрез вписване в регистър, достъпен за обществеността.

ê 89/667/EИО съобр. 8

(7) Решенията, взети от едноличния съдружник в качеството му на общо събрание, трябва да бъдат отразени в писмена форма.

ê 89/667/EИО съобр. 9

(8) Договорите между едноличния съдружник и дружеството му, представлявано от него, също трябва да се сключват в писмена форма, доколкото не са свързани с текущи операции, извършени при обичайните условия.

ê

(9) Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно крайните срокове за транспониране в националното право и прилагането на директивите, изложени в приложение II, част Б,

ê 89/667/ЕИО (адаптиран)

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Мерките за съгласуване, предписани от настоящата директива, се прилагат за законовите, подзаконовите и административни разпоредби на държавите-членки, свързани с видовете дружества Ö, посочени в приложение I Õ:

ê 89/667/ЕИО

Член 2

1. Дадено дружество може да има само един съдружник при учредяването си или когато всичките му дялове бъдат придобити от едно лице (еднолично дружество).

2. До извършването на по-нататъшно съгласуване на националните закони, свързани с концерните, държавите-членки могат да установят специални разпоредби или санкции за случаите, в които:

а) физическо лице е едноличен съдружник в няколко дружества; или

б) еднолично дружество или друго юридическо лице е едноличен съдружник в едно дружество.

Член 3

Ако дадено дружество стане еднолично дружество поради това, че всичките му дялове са придобити от едно лице, това обстоятелство, заедно със самоличността на едноличния съдружник, се отбелязва в делото или се вписва в регистъра, посочен в член [3, параграфи 1 и 2] от Директива [68/151/ЕИО], или в регистър, воден от дружеството и достъпен за обществеността.

ê 89/667/ЕИО (адаптиран)

Член 4

1. Ö Едноличният съдружник Õ упражнява правомощията на общото събрание на съдружниците.

ê 89/667/ЕИО

2. Решенията на едноличния съдружник в областта, посочени в параграф 1, се отразяват в протокол или се съставят в писмена форма.

Член 5

1. Договорите между едноличния съдружник и дружеството, представлявано от него, се отразяват в протокол или се съставят в писмена форма.

2. Държавите-членки не са длъжни да прилагат параграф 1 към текущи операции, извършени при обичайните условия.

Член 6

Настоящата директива се прилага, когато дадена държава-членка допуска съществуването на еднолични дружества по смисъла на член 2, параграф 1 и в случаите на акционерни дружества.

Член 7

Държава-членка не е длъжна да разреши учредяването на еднолични дружества, ако законодателството й предвижда, че отделен предприемач може да учреди предприятие, отговорността на което се ограничава до имущество, определено за конкретна дейност, при условие че за такива предприятия са предвидени гаранции, равностойни на въведените с настоящата директива или с други разпоредби на Общността, които се прилагат за дружествата, посочени в член 1.

ê 89/667/ЕИО (адаптиран)

Член 8

Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

ê

Член 9

Директива 89/667/ЕИО, изменена с актовете, посочени в приложение II, част А се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, които са посочени в приложение II, част Б.

Позоваванията на отмената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствиeтo в приложение III.

Член 10

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването й в Официален вестник на Европейския съюз .

ê 89/667/ЕИО

Член 11

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на […]

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

[…] […]

é

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ê 89/667/ЕИО чл. 1 (адаптиран)

Ö Видове дружества посочени в член 1 Õ

- в Белгия:

Société privée à responsabilité limitée/ besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

ê 2006/99/ЕО чл. 1 и Приложение б. A, т. 4

- в България:

дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество;

ê Акт за присъединяване от 2003 г. чл. 20 и Приложение II, стр. 340 (адаптиран)

- Ö в Õ Чешката република:

„společnost s ručením omezeným”;

ê Поправка 89/667/ ЕИО (OВ L 232, 2.9.1999 г., стр. 34)

- в Дания:

Anpartsselskaber;

ê 89/667/ЕИО

- в Германия:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

ê Акт за присъединяване от 2003 г. чл. 20 и Приложение II, стр. 340

- в Естония:

aktsiaselts, osaühing;

ê 89/667/ЕИО

- в Ирландия:

private company limited by shares or by guarantee;

ê Поправка 89/667/ ЕИО (OВ L 232, 2.9.1999 г., стр. 34)

- в Гърция:

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης;

ê 89/667/ЕИО

- в Испания:

Sociedad de responsabilidad limitada;

- във Франция:

Société à responsabilité limitée;

- в Италия:

Società a responsabilità limitata;

ê Акт за присъединяване от 2003 г. чл. 20 и Приложение II, стр. 340

- в Кипър:

Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;

- в Латвия:

sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

- в Литва:

uždaroji akcinė bendrovė;

ê 89/667/ЕИО

- в Люксембург:

Société à responsabilité limitée;

ê Акт за присъединяване от 2003 г. чл. 20 и Приложение II, стр. 340

- в Унгария:

korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság;

- в Малта:

kumpanija privata/private limited liability company;

ê 89/667/ЕИО

- в Нидерландия:

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

ê Акт за присъединяване от 1994 г. чл. 29 и Приложение I

- в Австрия:

Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

ê Акт за присъединяване от 2003 г. чл. 20 и Приложение II, стр. 340

- в Полша:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

ê 89/667/ЕИО

- в Португалия:

Sociedade por quotas;

ê 2006/99/ЕО чл. 1 и Приложение б. A, т. 4

- в Румъния:

societate cu răspundere limitată;

ê Акт за присъединяване от 2003 г. чл. 20 и Приложение II, стр. 340

- в Словения:

družba z omejeno odgovornostjo;

- в Словакия:

spoločnosť s ručením obmedzeným;

ê Акт за присъединяване от 1994 г. чл. 29 и Приложение I

- във Финландия:

osakeyhtiö/aktiebolag;

- в Швеция:

aktiebolag;

ê 89/667/ЕИО

- в Обединеното кралство:

Private company limited by shares or by guarantee.

_____________

é

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Част A

Отменената директива и списък на нейните последователни изменения (посочени в член 9)

Директива 89/667/ЕИО на Съвета (ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 40) |

Приложение I, точка XI, буква A от Акт за присъединяване от 1994 г. (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 194) |

Приложение II, точка 4, буква A от Акт за присъединяване от 2003 г. (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 338) |

Директива 2006/99/EО на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 137) | Единствено буква A, точка 4 от Приложение |

Част Б

Срокове за транспониране в националното право и за прилагане (посочени в член 9)

Директива | Срок за транспониране | Дата на прилагане |

89/667/ЕИО | 31 декември 1991 г. | След 1 януари 1993 г. по отношение на дружества, съществуващи към до 1 януари 1992 г. |

2006/99/EО | 1 януари 2007 г. |

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Директива 89/667/ЕИО | Hастоящата директива |

Член 1, уводно изречение | Член 1 |

Член 1, първо —двадесет седмо тирета | Приложение I |

Членове 2 —7 | Членове 2 —7 |

Член 8, параграф 1 | - |

Член 8, параграф 2 | - |

Член 8, параграф 3 | Член 8 |

- | Член 9 |

- | Член 10 |

Член 9 | Член 11 |

- | Приложение I |

- | Приложение II |

- | Приложение III |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] Виж приложение 3 от част А на посочените заключения.

[3] Изработено в съответствие със съобщението на Комисията до Европейския парламент и на Съвета - Кодификация на acquis communautaire, COM(2001) 645 окончателен.

[4] Виж приложение II, част А към настоящото предложение.

[5] ОВ С […], […], стр. […].

[6] ОВ С […], […], стр. […].

[7] OВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 40. Директива, последно изменена с Директива 2006/99/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 137).

[8] Виж приложение II, част А.

[9] ОВ L 65, 14.3.1968 г., стр. 8. Директива, последно изменена с Директива 2006/99/ЕО.

[10] ОВ L 222, 14.8.1978 г., стр. 11. Директива, последно изменена с Директива 2006/99/ЕО.

[11] ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/99/ЕО.

[12] ОВ L 26, 30.1.1977 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/99/ЕО.

[13] ОВ L 295, 20.10.1978 г., стр. 36. Директива, последно изменена с Директива 2007/63/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 300, 17.11.2007 г., стр. 47).

[14] ОВ L 378, 31.12.1982 г., стр. 47. Директива, изменена с Директива 2007/63/ЕО.