19.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 325/19


Становище на Комитета на регионите относно „Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове“

(2008/C 325/04)

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

отправя искане към Комисията за ускоряване приемането на законодателството относно включването на въздушния транспорт в СТЕ и за включване в най-кратък срок на сектора на морския транспорт в СТЕ;

изразява загриженост, че директивата не насърчава намалението на емисиите на парникови газове в сектора на управлението на отпадъците — сектор, който е от особено решаващо значение както за емисиите, така и за планиране на земеползването;

поне 30 % от приходите, получени от търга за квоти следва да се използват от държавите-членки за техните местни и регионални власти за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и насърчаване на енергийната ефективност при крайното потребление, за да се спази целта на Общността до 2020 г. използването на енергия от възобновяеми източници да достигне 20 % и енергийната ефективност да се увеличи с 20 %; да се стимулира предприемането на мерки за намаляване на парниковите газове в секторите, които не влизат в обхвата на СТЕ, по-специално в секторите на транспорта и отпадъците;

препоръчва мерки за подкрепяне на отделни енергоемки промишлени отрасли в случаите на „изместване на въглеродните емисии“;

най-късно половин година след влизането в сила на настоящата директива, Комисията, след проведени консултации със съответните социални партньори и Комитета на регионите, представя конкретни предложения за предотвратяване на изместването на емисии на СО2 при енергоемки отрасли или подотрасли.

Докладчик

:

г-н Pietro MARRAZZO (IT/ПЕС), Председател на регион Lazio

Отправен документ

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността

COM(2008) 16 окончателен — 2008/0013 (COD)

I.   ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

Общи препоръки

1.

Припомня, че местните и регионални власти допринасят в голяма степен за успеха на европейските инициативи и играят решаваща роля в прилагането на екологичните, индустриалните и енергийните политики;

2.

подкрепя конкретното прилагане на принципа „замърсителят плаща“ във всички политики на Общността, свързани с опазването на околната среда и климата. Всъщност интернализирането на екологичните разходи на стоките и услугите представлява основен елемент с оглед на гарантирането на подходящи публични политики, насочени към устойчиво, балансирано и екологично-съвместимо икономическо развитие;

3.

по тази причина оценява положените досега от Европейската комисия усилия за създаване на ефективен пазар на въглеродни емисии, който да е в състояние да определи, в система на свободно договаряне, „цената на замърсяването, причинено от един тон въглероден двуокис“;

4.

приветства предложението за приспособяване и актуализиране на Европейската схема за търговия с емисии (СТЕ) в съответствие с досега получените резултати и с констатираните през първия период на действие на схемата (2005-2007 г.) елементи;

5.

смята, че независимо от постигнатите резултати е необходимо допълнително подобряване на прозрачността и надеждността на СТЕ в дългосрочен план и че следва да се обръща внимание на социалните и екологични последствия от предложените мерки, по-специално на регионално и местно ниво;

Относно адаптирането на СТЕ:

Технически промени

6.

припомня, че предложеното от Комисията опростяване, съдържащо възможност за изключване на най-малките промишлени инсталации и изясняването на понятието за горивна инсталация, допринасят за надеждността, ефективността и прозрачността на пазара на въглеродни емисии като цяло;

7.

въпреки това приканва Комисията да не се ограничава с общо позоваване на възможни мерки на данъчната политика (въглероден данък), а да уточни еквивалентните мерки, които държавите-членки биха могли да предприемат с цел намаляване на емисиите от малките инсталации;

8.

констатира, че по отношение на отдаването на квотите на търг е целесъобразно да се премине от етап на напълно безплатно разпределение към последователно и постепенно разпределение чрез публични търгове; подкрепя категорично необходимостта от защита на най-бедните слоеве от населението при евентуалното увеличение на цената на промишлените продукти и на други енергийни източници, по-специално на електроенергията, включително като им помага да подобрят енергийната ефективност на жилищата си;

9.

подкрепя предложението на Комисията за промяна в използвания досега подход, според който всяка държава-членка приемаше свой национален план за разпределение (НПР), и оценява решението да се определят общи цели на ниво Общност, вписващи се в стремеж за единност и солидарност в целия ЕС;

10.

изразява съгласие с предложението на Комисията относно включването на процесите на улавяне, пренос и съхранение на въглероден двуокис в геоложки обекти в СТЕ и по този повод отправя искане за оказване на подходяща подкрепа на научноизследователската дейност, във връзка с технологии, които все още се нуждаят от допълнително развитие и инвестиции, при положение, че е взето предвид разрушителното въздействие, което съхраняването на въглерод би могло да има върху екосистемите, в които то се осъществява;

11.

припомня важната роля, която научноизследователската дейност в областта на енергията и опазването на околната среда може да играе за намаляване на емисиите и за необходимото адаптиране, и се надява, че директивата ще се превърне в ефективен инструмент за осигуряване на постоянен източник на финансиране на подобни дейности;

12.

настоява включването на нови сектори и дейности в СТЕ да бъде не само от гледна точка на рисковете за намаляване на конкурентоспособността на европейските предприятия на международния пазар, но също така да се вземе предвид предизвиканото от този сектор действително замърсяване, оценката на потенциала за технологични подобрения в съответния сектор, както и проверката на границите, в които допълнителните разходи могат да бъдат прехвърляни върху крайния потребител;

13.

затова отправя искане към Комисията за ускоряване приемането на законодателството относно включването на въздушния транспорт в СТЕ и за включване в най-кратък срок на сектора на морския транспорт в СТЕ (вж. становище CdR 22/2008, параграф 65);

14.

одобрява включения в новата СТЕ принцип на сътрудничество и солидарност между най-напредналите в технологично отношение страни (с индустриални сектори с най-висока енергийна ефективност) и по-слабо развитите страни (с най-енергоемки икономики, които се нуждаят от увеличение на своя растеж);

Международното измерение в борбата срещу изменението на климата

15.

оценява досега положените от Европейския съюз усилия за участие в международните преговори за прилагане на Протокола от Киото, като наскоро провелата се конференция в Бали, и за изготвяне на общи световни стратегии, по-специално относно разпределянето на усилията между богатите и развиващите се страни; затова изразява желание досега постигнатите резултати да бъдат допълнително укрепени и развити въз основа на споразуменията, които ще бъдат постигнати на предстоящите международни конференции в гр. Познан и гр. Копенхаген;

16.

призовава за предприемане на допълнителни мерки в областта на борбата срещу изменението на климата и за разширяване на целите, определени от СТЕ, така че да може да се достигне целта за общо намаляване на емисиите с 30 %, определена в международните споразумения по този въпрос;

17.

подчертава необходимостта предвиденото международно споразумение да води към равностойно третиране на засегнатите сектори в световен план; ето защо следва да се определят минимални изисквания, на които трябва да отговаря едно споразумение, за да може да бъде считано за международно споразумение по смисъла на директивата;

Нови сектори, обхванати от разпоредбите

18.

набляга на необходимостта да се разполага с подходящи анализи относно разходите и ползите, свързани с включването на нови производствени сектори в СТЕ, с цел да се избегне изкривяване на конкуренцията, причинено от надпреварата между нееднородни промишлени сектори, вследствие на ограничаването на емисиите на парникови газове;

19.

изразява загриженост, че директивата не представлява инструмент, който стимулира намалението на емисиите на парникови газове в сектора на управлението на отпадъците — сектор, който е от особено решаващо значение както за емисиите, така и за планиране на земеползването;

20.

припомня, че успоредно с търговията с квоти за емисии на парникови газове е необходимо да се положат големи усилия, за да се осъществи преди всичко преход към по-екологосъобразни видове транспорт. Националните правителства трябва да поемат отговорност в това отношение и да доразвият трасетата на железопътния и водния транспорт, както и да насърчават интермодалния транспорт като цяло;

Конкуренцията между предприятията и защитата на потребителите

21.

установява, че рискът от загуба на конкурентоспособност в промишления сектор все още не е напълно оценен от Комисията и че в новата директива все още не са предвидени подходящи мерки за подкрепа и защита на европейските икономики; във връзка с това подчертава важното значение на стабилната и привлекателната за инвестициите среда, както и необходимостта своевременно да се избегне рискът от прехвърлянето на емисиите в страни, в които законодателството в областта на екологията не е толкова строго и разходите са по-малки (изпускане на въглерод — carbon leakage); смята, че е необходимо във възможно най-кратък срок Комисията да представи пред Европейския парламент и Съвета предложения за валидни в целия ЕС и напълно хармонизирани разпоредби за раздаване на безплатни квоти. Тези разпоредби следва да отчитат положението на секторите и подсекторите с високо енергопотребление, при които съществува значителен риск от прехвърляне на въглеродни емисии на СО2;

22.

препоръчва усилията, необходими за борбата с изменението на климата, да се разпределят равномерно между съответните промишлени оператори и крайните потребители, като се избягва рискът всички допълнителни разходи, произтичащи от приетите стратегии, да се прехвърлят върху крайните потребители, особено в някои производствени сектори;

23.

установява, че в предложението на Комисията не се отделя достатъчно внимание на необходимостта от избягване на неблагоприятните икономически последствия за по-бедните слоеве от населението, що се отнася до възможното въздействие, което директивата може да окаже върху цената на електроенергията; затова отправя искане Комисията да наблюдава пазара в по-голяма степен, да засили доверието на потребителите и да ограничи рисковете от пазарни манипулации;

24.

застъпва се при раздаването на безплатни квоти да бъдат оценени вече постигнатите от отделни предприятия намаления на емисиите; по този начин инсталации, които в своя производствен сектор представляват еталон поради най-ниски емисии на производствена единица, биха могли да получат 100 % безплатни квоти;

Приносът на местните и регионални власти

25.

подчертава факта, че местните и регионални власти са първите, които се сблъскват с последствията от настоящото изменение на климата и по тази причина трябва да бъдат включени по подходящ начин в приемането на всички стратегии за борба срещу изменението на климата и за приспособяване към него;

26.

насочва вниманието на Европейската комисия към необходимостта при преразглеждането на СТЕ да се вземат предвид не само последствията върху конкурентоспособността на национално или международно равнище, но също и рисковете, които тези мерки носят по отношение на конкурентоспособността и привлекателността на различните региони в ЕС;

27.

затова препоръчва да се вземат под внимание изискванията на регионалните политики за развитие и отбелязва, че за да се повиши прозрачността и да се постигне по-ефективно функциониране на пазара на въглеродни емисии, някои промишлени инсталации могат да бъдат подложени на значително преструктуриране, а най-ниско ефективните от тях, или тези, които са в кризисно състояние, могат да бъдат изключени от производствената система; в тези случаи препоръчва да се предвидят дейности за подкрепа на процеса на необходимото промишлено преструктуриране и преквалификация за оказване на помощ на засегнатите работници;

28.

признава, че по отношение на укрепването и адаптирането на СТЕ е нужно да се подобри цялостната последователност на мерките и да се определят по-амбициозни цели, които, чрез международните споразумения, намиращи се в процес на преговори, да предвиждат намаляване на емисиите на парникови газове с 30 % до 2020 г.;

29.

смята, че е целесъобразно със съдействието на местните и регионални власти да се привлече обществото в усилията, които ЕС полага за борба с настоящото изменение на климата; такъв вид дейности, насочени към повишаване на обществената осведоменост, трябва да имат за цел както да стимулират правилното личностно поведение по тези въпроси, така и да разясняват на широката публика важните промишлени и технологични проблеми, които стоят в основата на приетите стратегии;

30.

смята, че е нужно да се засили дейността на местните и регионални власти в областта на обучението и информирането на крайните потребители, както и на операторите от малките и средни предприятия, попадащи в приложното поле на директивата относно СТЕ.

II.   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

Изменение 1

Член 1, параграф 5 от COM(2008) 16 окончателен за изменение на член 9 от Директива 2003/87/ЕО

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Член 9

Количество на квотите, отпуснато за цялата Общност

Количеството на квотите, отпуснато ежегодно за цялата Общност, считано от 2013 г., следва да бъде намалено линейно от средата на периода 2008-2012 г. Количеството следва да намалява с линеен фактор от 1,74 % в сравнение със средното общо годишно количество квоти, издадени от държавите-членки в съответствие с решенията на Комисията относно техните национални разпределителни планове за периода 2008-2012 г.

Най-късно до 30 юни 2010 г. Комисията публикува абсолютното количество квоти за 2013 г. въз основа на общите количества квоти, издадени от държавите-членки в съответствие с решенията на Комисията относно техните национални разпределителни планове за периода 2008-2012 г.

Комисията разглежда линейния фактор не по-късно от 2025 г.

Член 9

Количество на квотите, отпуснато за цялата Общност

Количеството на квотите, отпуснато ежегодно за цялата Общност, считано от 2013 г., следва да бъде намалено линейно от средата на периода 2008-2012 г. Количеството следва да намалява с линеен фактор от 1,74 % в сравнение със средното общо годишно количество квоти, издадени от държавите-членки в съответствие с решенията на Комисията относно техните национални разпределителни планове за периода 2008-2012 г.

Най-късно до 30 юни 2010 г. Комисията публикува абсолютното количество квоти за 2013 г. въз основа на общите количества квоти, издадени от държавите-членки в съответствие с решенията на Комисията относно техните национални разпределителни планове за периода 2008-2012 г.

Комисията разглежда линейния фактор не по-късно от 2025 г. Комисията ще преразгледа Директивата най-късно през 2018 г., с оглед на по-нататъшното развитие за периода след 2020 г.

Изложение на мотивите

Предложеното изменение на Директивата се отнася до периода от 2013 до 2020 г. Ето защо е неуместно да се предвиждат разпоредби за периода след 2020 г. Вместо това дълбоките промени спрямо досегашния режим за търговия с емисии оправдават общо преразглеждане най-късно през 2018 г.

Изменение 2

Член 1, параграф 7 от COM(2008) 16 окончателен за изменение на член 10, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Поне 20 % от приходите, получени от търга за квоти, посочени в параграф 2, както и всички приходи от търга по буква б) на същия параграф следва да се използват за:

Поне 50 % от приходите, получени от търга за квоти, посочени в параграф 2, както и всички приходи от търга по буква б) на същия параграф следва да се използват от държавите-членки и техните местни и регионални власти за:

Изменение 3

член 1, параграф 7 от СOM(2008) 16 окончателен за изменение на член 10, параграф 3, буква (е) от Директива 2003/87/ЕО

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

(е)

преодоляване на социалните последици за домакинства с ниски и средни доходи посредством подобряването на тяхната енергийна ефективност и изолацията на жилищата;

(е)

преодоляване на социалните последици за домакинства с ниски и средни доходи например посредством мерки, целящи компенсиране на едно евентуално увеличение на цената на електроенергията, както и посредством оказване на помощ за подобряването на тяхната енергийната ефективност и изолацията на техните жилищата,

Изложение на мотивите

Целта е в мерките за компенсиране на домакинствата с ниски доходи да се включат и мерки, които са от специфично икономически характер.

Изменение 4

член 1, параграф 7 от COM(2008) 16 окончателен за изменение на член 10 от Директива 2003/87/ЕО, добавя се алинея 3а

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

 

3 а   Държавите–членки предоставят на местните и регионални власти поне 3 0 % от приходите, получени от продажбата на търг на квотите, споменати в параграф 2, включително всички приходи от търговете, споменати в буква б) с цел:

a)

насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и насърчаване на енергийната ефективност при крайното потребление, за да се спази ангажиментът на Общността до 2020 г. използването на енергия от възобновяеми източници да достигне 2 0 % и енергийната ефективност да се увеличи с 2 0 %;

б)

да се стимулира предприемането на мерки за намаляване на парниковите газове в секторите, които не влизат в обхвата на Директивата относно СТЕ, по-специално в секторите на транспорта и отпадъците;

в)

да се финансират дейностите по информиране, насочени към стимулиране на правилно поведение от страна на крайните потребители, като по този начин се компенсира възможното увеличение на цената на електроенергията;

г)

да се финансират дейности по обучение и информиране, насочени към стимулиране на добрите практики на малките и средните предприятия и участниците в икономиката.

Изложение на мотивите

Изменението има за цел:

да възложи на регионалните и местните власти роля в дейностите, насочени към намаляване на емисиите на парникови газове и да им осигури съответното финансиране;

да възложи на регионалните и местни власти специфична роля в насърчаването на използването на енергия от възобновяеми източници и на енергийната ефективност;

да финансира на регионално и местно равнище дейностите по намаляване на емисиите на парникови газове в секторите, които не влизат в обхвата на приложение на директивата относно СТЕ, като например секторите на транспорта и на отпадъците;

да финансира дейностите в областта на обучението и информацията, насочени както към гражданите, така и към предприятията, обхванати от директивата относно СТЕ.

Изменение 5

Член 1, параграф 7 от СОM(2008) 16 окончателен за изменение на член 10, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

5.   Най-късно до 31 декември 2010 г. Комисията приема регламент относно графика, управлението и други аспекти на търга, за да гарантира откритото му, прозрачно и недискриминационно протичане. Отдаването на търг е замислено, така че да гарантира, че всички оператори, и по-специално всички малки и средни предприятия, които попадат в обхвата на схемата, имат пълен достъп до търга, и че други участници в търга не пречат за неговото протичане. Тази мярка, целяща изменение на несъществени елементи от директивата чрез нейното допълване, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, упомената в член  [23,  параграф  3].

5.   Най-късно до 31 декември 2010 г. Комисията приема регламент относно графика, управлението и други аспекти на търга, за да гарантира откритото му, прозрачно и недискриминационно протичане. Отдаването на търг е замислено, така че да гарантира, че всички оператори, и по-специално всички малки и средни предприятия, които попадат в обхвата на схемата, имат пълен достъп до търга, и че други участници в търга не пречат за неговото протичане.

За предотвратяването на нежелани печалби от спекулации, достъпът до търговете може да бъде ограничен само до действителните участници на пазара. Тази мярка, целяща изменение на несъществени елементи от директивата чрез нейното допълване, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, упомената в член  [23,  параграф 3].

Изложение на мотивите

Поради предвижданата ограниченост на квотите съществува опасност от неуместни повишения на цените посредством спекулативни действия.

Изменение 6

Член 1, параграф 8 от СОM(2008) 16 окончателен за изменение на член 10 а, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

1.   До 30 юни 2011 г. Комисията приема напълно хармонизирани изпълнителни мерки на равнище на Общността за разпределението на квоти, посочени в параграфи 2-6 и 8.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от директивата, като я допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член  [23,  параграф  3].

Посочените в първа алинея мерки осигуряват, в рамките на възможното, провеждането на разпределението по начин, който да стимулира използването на ефикасни техники за намаляване на емисиите на парникови газове и за подобряване на енергийната ефективност, алтернативните разрешения и производствени практики, използването на биомаса и улавяне и съхранение на парникови газове и да не насърчава повишаване на емисиите. Не се допуска безплатно разпределение на квоти за производство на електроенергия.

След сключване от страна на Общността на международно споразумение по изменение на климата, което води до задължително намаляване на емисиите на парникови газове, съпоставимо с това в Общността, Комисията ще преразгледа тези мерки, за да гарантира, че безплатното разпределение на квоти се прилага единствено в случаите, когато това е напълно обосновано от гледна точка на това споразумение.

1.   До 30 юни 2011 г. Комисията приема напълно хармонизирани изпълнителни мерки на равнище на Общността за разпределението на квоти, посочени в параграфи 2-6 и 8.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от директивата, като я допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член  [23,  параграф  3].

Посочените в първа алинея мерки осигуряват, в рамките на възможното, провеждането на разпределението по начин, който да стимулира използването на ефикасни техники, включително комбинирано производство на топло- и електроенергия, за намаляване на емисиите на парникови газове и за подобряване на енергийната ефективност, алтернативните разрешения и производствени практики, използването на биомаса и улавяне и съхранение на парникови газове, и да не насърчава повишаване на емисиите. Не се допуска безплатно разпределение на квоти за производство на електроенергия. Всички други отрасли, обаче, могат да ползват безплатно разпределение на квоти.

След сключване от страна на Общността на международно споразумение по изменение на климата, което води до задължително намаляване на емисиите на парникови газове, съпоставимо с това в Общността, Комисията ще преразгледа тези мерки, за да гарантира, че безплатното разпределение на квоти се прилага единствено в случаите, когато това е напълно обосновано от гледна точка на това споразумение.

Изложение на мотивите

За да се уточни, че отраслите, различни от сектора за производство на електроенергия, могат да ползват безплатно разпределение на квоти (цялостно или частично).

Изменение 7

Член 1, параграф 8 от СОM(2008) 16 окончателен за изменение на член 10 а, параграф 3 се допълва, както следва:

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Генераторите на електроенергия могат да получават безплатно квоти и за топлоенергия, произведена посредством високоефективно комбинирано производство на енергия, както е посочено в Директива 2004/8/ЕО, в случай че произведената от инсталации в други отрасли топлоенергия дава право на безплатно разпределение на квоти, с оглед предотвратяване нарушаването на конкуренцията. Всяка година след 2013 г. общото количество, разпределено на подобни инсталации по отношение на производството на такава топлинна енергия, се коригира посредством линейния фактор, посочен в член  9.

На основата на референтните стойности за отделно производство на електричество и топлоенергия , генераторите на електроенергия могат да получават безплатно квоти и за топлоенергия, произведена посредством високоефективно комбинирано производство на енергия, както е посочено в Директива 2004/8/ЕО, в случай че произведената от инсталации в други отрасли топлоенергия дава право на безплатно разпределение на квоти, с оглед предотвратяване нарушаването на конкуренцията. Всяка година след 2013 г. общото количество, разпределено на подобни инсталации по отношение на производството на такава топлинна енергия, се коригира посредством линейния фактор, посочен в член  9.

Изменение 8

Член 1, параграф 8 от СОM(2008) 16 окончателен за изменение на член 10 а, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

5.   Максималното количество квоти, което служи за основа за изчислението на квотите за инсталациите, които са включени в схемата на Общността считано от 2013 г. нататък, не надвишава, през 2013 г., общото количество проверени емисии на тези инсталации за периода 2005-2007 г. Всяка следваща година общото количество, разпределено на подобни инсталации, се коригира посредством линейния фактор, посочен в член 9.

5.   Максималното количество квоти, което служи за основа за изчислението на квотите за инсталациите, които са включени в схемата на Общността считано от 2013 г. нататък, не надвишава, през 2013 г., историческата средна стойност на общото количество проверени емисии на тези инсталации за периода 2005-2007 г. Всяка следваща година общото количество, разпределено на подобни инсталации, се коригира посредством линейния фактор, посочен в член 9.

Изложение на мотивите

За да се уточни, че няма да е възможно да се проверят емисиите на въпросните инсталации, тъй като през периода 2008-2013 г. те няма да бъдат включени в СТЕ.

Изменение 9

Член 1, параграф 8 от СОM(2008) 16 окончателен за изменение на член 10 а, параграф 6от Директива 2003/87/ЕО

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

6.   Пет процента от количеството квоти, отпуснато на Общността в съответствие с членове 9 и 9а за периода 2013-2020 г., е запазено за новите участници — това е максималното количество, което може да бъде отпуснато на новите участници в съответствие с правилата, приети съгласно параграф 1 на настоящия член.

Количеството се коригира посредством линейния фактор, посочен в член 9.

Не се допуска безплатно разпределение на квоти за произведена от нови участници електроенергия.

6.   Пет процента от количеството квоти, отпуснато на Общността в съответствие с членове 9 и 9а за периода 2013-2020 г., е запазено за новите участници, това е тъй като максималното количество, което може да бъде отпуснато на новите участници в съответствие с правилата, приети съгласно параграф 1 на настоящия член, се определя в зависимост от прогнозите за растеж на БВП на индустрията на Общността до 2020 г. Във всички случаи максималният обем за разпределение не може да надвишава пет процента ( 5 % ) от общото количество на квотите, определено в съответствие с членове 9 и 9а за периода 2013-2020 г.

Количеството се коригира посредством линейния фактор, посочен в член 9.

Не се допуска безплатно разпределение на квоти за произведена от нови участници електроенергия.

Изложение на мотивите

Квотата на новите участници би трябвало да бъде определена въз основа на растежа на БВП на индустрията, предвиден до 2020 г. Пет процента изглежда прекалено висок процент в сравнение с прогнозите за увеличение на БВП на индустрията на Общността.

Изменение 10

Член 1, параграф 8 от СОM(2008) 16 окончателен за изменение на член 10 а, параграф 8 от Директива 2003/87/ЕО

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

8.   През 2013 г. и всяка следваща година до 2020 г. инсталациите в отрасли със съществен риск от изместване на въглеродни емисии ще получават безплатни квоти, в размер до 100 % от определеното в съответствие с параграфи 2-6 количество.

8.   През 2013 г. и всяка следваща година до 2020 г. инсталациите в отрасли със съществен риск от изместване на въглеродни емисии ще получават безплатни квоти, в размер до 100 % от определеното в съответствие с параграфи 2-6 количество.

При това се отдава предпочитане на инсталации, които отделят най-малко СО 2 на единица продукция (бенчмаркинг).

Изложение на мотивите

Предложението на Комисията поставя в неравностойно положение предприятия, които вече са предприели значителни усилия за намаляване на емисиите на парникови газове. Равнопоставеното третиране на „чистите“ инсталации на подобни предприятия и „мръсните“ инсталации при раздаването на безплатни квоти би довело до нарушаване на конкуренцията между предприятията в рамките на един сектор в Общността. Ето защо би било справедливо да се отчитат в достатъчна степен постигнатите резултати при намаляването на емисиите. Предложеният модел за бенчмаркинг, който предвижда раздаването на безплатни квоти само за 100 % „най-чисти“ предприятия е практичен, прозрачен и с неутрално въздействие върху конкуренцията.

Изменение 11

Член 1, параграф 8 от СОM(2008) 16 окончателен за изменение на член 10 б от Директива 2003/87/ЕО

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Мерки в подкрепа на определени енергоемки отрасли в случай на изместване на въглеродни емисии

До юни 2011 г. от гледна точка на резултатите от международните преговори и мащаба на намаление на общите емисии на парникови газове, до който те водят, и след допитване до всички заинтересовани социални партньори, Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета аналитичен доклад, в който се прави оценка на положението по отношение на определени енергоемки отрасли или подотрасли, за които е било определено, че са изложени на съществен риск от изместване на въглеродни емисии. Този доклад се придружава от съответни предложения, които могат да включват:

коригиране на количеството квоти, получени безплатно от тези отрасли или подотрасли, по смисъла на член 10а;

включване в схемата на Общността на вносители на продукти, произведени в отрасли или подотрасли, определени в съответствие с член 10а;

Всички други задължителни споразумения, които водят до намаляване на общите емисии в степента, необходима за ефективно справяне с измененията на климата, и които могат да бъдат подложени на мониторинг и проверка, и са предмет на задължителни мерки за прилагане, също се вземат предвид при определянето на съответните мерки.

Мерки в подкрепа на определени енергоемки отрасли в случай на изместване на въглеродни емисии

Най-късно половин година след влизането в сила на настоящата директива Комисията, след проведени консултации със съответните социални партньори и Комитета на регионите, представя на Европейския парламент и Съвета аналитичен доклад с конкретни предложения за предотвратяване на изместването на емисии на СО 2 при енергоемки отрасли или подотрасли.

До юни 2011 г. от гледна точка на резултатите от международните преговори и мащаба на намаление на общите емисии на парникови газове, до който те водят, и след допитване до всички заинтересовани социални партньори, Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета аналитичен доклад, в който се прави оценка на положението по отношение на определени енергоемки отрасли или подотрасли, за които е било определено, че са изложени на съществен риск от изместване на въглеродни емисии. Този доклад се придружава от съответни предложения, които могат да включват:

коригиране на количеството квоти, получени безплатно от тези отрасли или подотрасли, по смисъла на член 10а;

включване в схемата на Общността на вносители на продукти, произведени в отрасли или подотрасли, определени в съответствие с член 10а;

Всички други задължителни споразумения, които водят до намаляване на общите емисии в степента, необходима за ефективно справяне с измененията на климата, и които могат да бъдат подложени на мониторинг и проверка, и са предмет на задължителни мерки за прилагане, също се вземат предвид при определянето на съответните мерки.

Изложение на мотивите

Необходимо е на регионалните и на местните власти да се отреди роля при определянето на отрасли и подотрасли, за които има вероятност да са изложени на опасност от изместване на въглеродни емисии, за да се намалят рисковете от загуба на конкурентоспособност и работни места на тези предприятия, особено на МСП.

Именно инвестициите в енергоемки сектори по принцип изискват много капитал и дълги срокове за реализиране. Следователно за засегнатите предприятия от значение са надеждни и предвидими рамкови условия. Предложението едва през 2011 г. да се предоставят предложения как може да се подходи в особената ситуация на енергоемките сектори не съответства на оправданото искане за сигурност при планирането за засегнатите предприятия. Известно е, че несигурността по отношение на бъдещите рамкови условия води до пренасочване на инвестиции или дори до прехвърлянето им в трети страни. Затова Комисията се призовава да представи възможно най-скоро съответни предложения и да обяви публично намеренията си.

Изменение 12

Член 1, параграф 21 от СОM(2008) 16 окончателен за изменение на член 27 от Директива 2003/87/ЕО

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

1.   Държавите-членки могат да изключат от схемата на Общността горивни инсталации с номинална топлинна мощност под 25 MW, които всяка една от последните 3 години са докладвали пред компетентния орган емисии, ненадвишаващи 10 000 тона еквивалент на въглероден диоксид, с изключение на емисиите от биомаса, и които са предмет на мерки, с които ще се постигне еквивалентно намаление на емисиите, ако съответната държава-членка изпълни следните условия:

(а)

уведоми Комисията за всяка една подобна инсталация, като уточни еквивалентните действащи мерки;

(б)

потвърди провеждането на мониторинг, за да се провери дали съответната инсталация отделя за една календарна година количество от 10 000 тона или повече еквивалент на въглероден диоксид, с изключение на емисиите от биомаса;

(в)

потвърди, че ако дадена инсталация отделя за една календарна година количество от 10 000 тона или повече еквивалент на въглероден диоксид, с изключение на емисиите от биомаса, или пък еквивалентните мерки са преустановени, съответната инсталация ще бъде отново включена в системата;

(г)

публикува информацията, посочена в букви (а), (б) и (в), за обществено обсъждане.

1.   Държавите-членки могат да изключат от схемата на Общността, като вземат предвид и мнението на собственика на инсталацията, горивни инсталации с номинална топлинна мощност под 25 MW, които всяка една от последните 3 години са докладвали пред компетентния орган емисии, ненадвишаващи 10 000 тона еквивалент на въглероден диоксид, с изключение на емисиите от биомаса, и които са предмет на мерки, с които ще се постигне еквивалентно намаление на емисиите. Държавите-членки определят тези мерки в сътрудничество с регионалните и местни власти в светлината на насоките, приети от Комисията.

2.   Посочените в параграф 1 инсталации могат да бъдат изтеглени от общностната схема, ако съответната държава-членка изпълни следните условия:

(а)

уведоми Комисията за всяка една подобна инсталация, като уточни еквивалентните действащи мерки;

(б)

потвърди провеждането на мониторинг, за да се провери дали съответната инсталация отделя за една календарна година количество от 10 000 тона или повече еквивалент на въглероден диоксид, с изключение на емисиите от биомаса;

(в)

след консултация с регионалните и местни власти потвърди, че ако дадена инсталация отделя за една календарна година количество от 10 000 тона или повече еквивалент на въглероден диоксид, с изключение на емисиите от биомаса, или пък еквивалентните мерки са преустановени, съответната инсталация ще бъде отново включена в системата;

(г)

публикува информацията, посочена в букви (а), (б) и (в), за обществено обсъждане.

Изложение на мотивите

Целта е да се получи информация относно мерките за намаляване на емисиите, приложени на регионално ниво, предвид на това, че разрешението за въвеждане в експлоатация на малките инсталации е в правомощията на регионите.

Брюксел, 8 октомври 2008 г.

Председател

на Комитета на регионите

Luc VAN DEN BRANDE