3.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 27/12


Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията: Дневен ред за устойчив и конкурентоспособен европейски туризъм“

COM(2007) 621 окончателен

(2009/C 27/03)

На 19 октомври 2007 г. Комисията реши, в съответствие с член 262 от Договора за създаване на Европейската общност, да се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно

„Съобщение на Комисията: Дневен ред за устойчив и конкурентоспособен европейски туризъм“.

Специализирана секция „Единен пазар, производство и потребление“, на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие становището си на 13 юни 2008 г. (докладчик: г-н MENDOZA CASTRO).

На 446-та си пленарна сесия, проведена на 9 и 10 юли 2008 г. (заседание от 10 юли 2008 г.), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 108 гласа „за“ и 5 гласа „въздържал се“.

1.   Заключения и препоръки

1.1

Европейският икономически и социален комитет приветства и оценява положително съобщението на Комисията „Дневен ред за устойчив и конкурентоспособен туризъм“ и подкрепя ангажимента на Комисията да потвърди по ясен начин своята стратегия и политика в областта на туризма за следващите години с дневния ред, който трябва да допринесе за практическото приложение на тази политика и стратегия. Тази нова политика вече беше заявена по-рано в съобщението на Комисията „Обновена политика на ЕС в областта на туризма: към по-силно партньорство за европейски туризъм“.

1.2

Комитетът отдава дължимото на усилията, положени от Комисията, да обобщи накратко многобройни и важни документи, становища и разисквания. Резултатът е, че пред обществеността са представени по ясен начин продуктът от работата на Групата за устойчивост на туризма и на експертите, изготвили доклада, както и резултатите от последвалото допитване до общественото мнение.

1.3

Приемат се за сполучливи както обвързването на тази нова политика с обновената Лисабонска стратегия, така и общите цели за подобряване на конкурентоспособността и устойчивостта и по-конкретните за икономически просперитет, социална равнопоставеност и сближаване, осигуряване на защита на околната среда и на културните забележителности.

1.4

Приемат се за точно формулирани предизвикателствата, посочени в съобщението на Комисията и предложените мерки за преодоляването им. Предложената методика включва участието на всички действащи лица под различни форми на сътрудничество и „конкурентно сътрудничество“, участие, което се приема за опорна ос на обновената политика за туризма и на нейния дневен ред за прилагане. Сериозността на предизвикателствата, посочени в Съобщението на Комисията, е ясна и постоянното изследване на въздействието на парниковите газове върху устойчивостта трябва в бъдеще да бъде ключов елемент от дневния ред.

1.5

Комитетът счита за подходящ начина, по който Комисията се ангажира да изпълни тази обновена политика, а именно по пътя на диалога, сътрудничеството, въвеждане на действия за подкрепа и сътрудничество между основните действащи лица. „Дневният ред за устойчив и конкурентоспособен туризъм“ включва разработването на конкретна методика и инструменти за действие, предложени за всеки един от участниците в европейския туризъм. При все това Комитетът счита, че Комисията, чрез Генерална дирекция „Предприятия“, може и трябва да играе по-активна роля и да ръководи провеждането на множество инициативи на европейско ниво, като например социален туризъм, туризъм за всички, обучение в туристическа обстановка. По-специално Комисията и другите институции би трябвало да положат повече усилия за включване на малките, средните и микро предприятията в постигане на устойчивост на туризма и в дневния ред за прилагане. ЕИСК оценява положително инициативата на Комисията относно „най-добрите европейски дестинации“ като добра практика и пример.

1.6

ЕИСК още веднъж предлага и препоръчва да се развива Европейският туристически форум и да се насърчат обсъжданията и проучванията във връзка със създаването на Европейски консултативен съвет по туризма и на Европейска агенция за туризъм. Тези две институции биха могли да предоставят пространства, където компетентните в областта на туризма власти и различните заинтересовани лица от туристическия сектор биха могли да се срещат, за да получават и предоставят по-достоверна информация за устойчивия и конкурентоспособен туризъм, да проследяват изпълнението на политиката и на дневния ред за европейския туризъм и по-специално да се опитат да предусетят тенденциите в туристическия сектор и да очертаят действията, които трябва да се предприемат. По-специално изменението на климата, неговото въздействие върху туризма и действията, които трябва да се предприемат, биха могли да бъдат цели на тези две институции.

1.7

Комитетът приветства намерението на Комисията да се подобри използването на наличните финансови инструменти. Конкретно по отношение на социалния туризъм Комитетът счита, че вече е налице достатъчно поле за действие, за да се инициира под формата на пилотен проект платформа за транснационален обмен на опит. Тези мерки може да включват например социален туризъм, туризъм за всички, развитие на човешките ресурси, развитие на продукта и навлизане на пазара. Комитетът счита, че вече има достатъчно поле за действие, за да се събере трансграничен опит под формата на пилотни проекти в тази област.

1.8

ЕИСК отбелязва със задоволство кулминацията на подготовката на „Дневен ред 21 за туризма“, чиито резултати, посочени в съобщението на Комисията „Дневен ред за устойчив и конкурентоспособен туризъм“, допълват и конкретизират общата политика за устойчивост на европейския туризъм. На практика техническият документ на комисията, създадена с тази цел, представлява основата и е допълнение към съобщението на Комисията, и затова двата документа трябва да се разглеждат като едно цяло.

1.9

С оглед на статистиката ЕИСК приветства събирането на предложения, започнато от Комисията и поискано навремето от ЕИСК, за създаване на мрежа от обсерватории за туризма, които не само да предоставят данни за сектора, но и да имат стратегическа и прогнозна визия, с възможност да предвиждат и определят бъдещи действия.

1.10

ЕИСК предлага да продължи да работи в областта на туризма съгласно насоките, изразени в съобщението на Комисията относно дневния ред и приканва останалите европейски институции, държавите-членки, местните и регионални власти и участниците в този сектор — предприятия и синдикати — както и всички граждани, да сътрудничат за популяризирането и подкрепата на туризма като право на всеки и като стратегическа икономическа дейност за бъдещето на Европа. По същия начин е необходимо всички заинтересовани страни и потребителите да действат отговорно, за да стане туризмът по-устойчив и конкурентен.

1.11

Въпреки че в съобщението на Комисията са взети предвид критерии и елементи от социален характер при конфигурацията на туристическата дейност, ЕИСК изразява съжаление, че липсва позоваване на идеята и на действителността по отношение на европейското гражданство; туризмът е фактор и може да послужи в много по-голяма степен за сближаване между културите и социалните сфери на основата на това европейско гражданство, което всички сме призвани да насърчаваме и развиваме. Разнообразието и многообразието на култури, езици, природни и културни забележителности в европейските държави е голямо богатство и може и трябва да се използва и оползотворява като начин да се опознаваме и да научим правата си като европейски граждани. Културата е друг аспект, на който трябва да се обърне сериозно внимание в разискванията и документите за туризма на европейско равнище, като се имат предвид синергиите, които биха се появили между туризма и културата, както вече стана ясно от друго становище на Комитета.

1.12

В процеса на подобряване на конкурентоспособността и устойчивостта на туризма е необходимо да се вземат предвид характеристиките на дестинациите. Комитетът препоръчва да се отчетат специфичните характеристики на държавите-членки, които в голяма степен зависят от туризма. Трябва да се отчетат по подходящ начин нуждите на различните територии, когато се изготвят политики и предложения в туристическата област. Препоръчва се оценките на въздействието, извършени от Комисията, да вземат предвид евентуалното неравномерно въздействие в различни региони и сектори, що се отнася например до дестинации, които в голяма степен зависят от въздушния транспорт и нямат никакъв друг начин за превоз или зависят почти изключително от него, какъвто е случаят с островите.

1.13

ЕИСК смята, че принципите и ценностите, изложени в съобщението на Комисията: устойчивост, социално благоденствие, конкурентоспособност, сътрудничество, партньорство, доходност, сигурност, качество на работните места и т.н. на практика представляват Европейски туристически модел — не защото са набор от правила, а защото тези принципи и ценности са широко прилагани на цялата територия на Европейския съюз.

1.14

ЕИСК насърчава Комисията да продължи съвместно с други организации сертифицирането на европейско равнище на знания и умения в областта на туризма, като начин за подобряване на количеството и качеството на работните места в сектора. Трябва да се развие системата Еuropass, която е форма на представяне по прост и лесно разбираем начин в цяла Европа (Европейския съюз, ЕИП и страните кандидатки за членство) на личните умения и квалификация на работещите лица, които искат да търсят работа и да пътуват с професионални цели в цяла Европа.

2.   Съобщението на Комисията

Водени от намерението да се запознаем и разберем по-добре това, което Комисията желае да съобщи на всички европейски участници и институции, направихме кратък преглед на текста на съобщението, като обобщихме неговия основен принос.

2.1   Въведение към съобщението

2.1.1

Предизвикателството на баланса между устойчивост и конкурентоспособност. В съобщението на Комисията, параграф 1 от въведението, се признава на първо място решаващата и стратегическа роля на туризма за европейската икономика, основаваща се не само на количествените данни, но и на способността му да създава работни места и по този начин да допринася за целите на обновената Лисабонска стратегия. Следва да се отбележи очакваният ръст от над 3 %, което несъмнено е добър принос към целите на заетостта, но в определени случаи и в дългосрочна перспектива може да представлява заплаха за надхвърляне на границите, които устойчивостта налага.

2.1.2

Конкурентоспособност и устойчивост: две съвместими условия. В съобщението на Комисията ясно е заявено, че конкурентоспособността зависи от устойчивостта, от качеството на туристическото преживяване и се прави изрично позоваване на изискванията, които изменението на климата поставя пред туристическата индустрия. Корпоративната социална отговорност може да допринесе значително чрез приемането на мерки за адаптиране и борба срещу изменението на климата, едновременно с подпомагането на иновациите и стойността на туристическите продукти за посрещане на сериозните предизвикателства в световен мащаб.

2.2

Съдържание на дневния ред. В своето становище Комисията предлага създаването на нов баланс между благополучието на туристите, околната среда и конкурентоспособността на бизнеса и дестинациите, при който всички заинтересовани страни споделят едни и същи цели.

2.2.1

Цели и предизвикателства. Съобщението на Комисията поставя с дневния ред пред всички участници три основни цели: икономически просперитет, социална равнопоставеност и сближаване и защита на околната среда.

В съобщението на Комисията се посочват много важни предизвикателства пред постигането на тези цели:

устойчиво управление на природните и културни ресурси;

намаляване на замърсяването и използването на ресурси;

управление на промените в интерес на добруването на общността;

намаляване на сезонния характер на търсенето;

справяне с въздействието върху околната среда на транспорта;

достъпен туризъм за всички;

качество на работните места, предлагани в туризма;

гарантиране на безопасността и сигурността на туристите и на местните общности.

Този списък с предизвикателства е отворен и трябва да бъде непрестанно актуализиран и управляван в дух на сътрудничество от различните заинтересовани лица в областта на туризма.

2.2.2

Рамка за действие. В съобщението на Комисията се подчертава, че съгласуваните действия за постигане на целите и справяне с предизвикателства минават през постигане на сътрудничество и отговорно управление на туристическите дестинации, бизнеса и туристите и развитие на условията, при които трябва да се постигне тази съгласуваност.

2.2.3

Принципи. В съобщението на Комисията се посочват общо девет принципа, които трябва да се спазват, за да може да се постигне устойчив и конкурентоспособен туризъм. Три от тях трябва да бъдат подчертани:

спазване на границите, които могат да бъдат установени по отношение на капацитета за прием на туристи, съоръженията и обема на туристическия поток;

постигане на подходящо темпо на развитие на наличните природни, културни и социални ресурси по всяко време;

дългосрочно планиране като необходима предпоставка за постигане на баланс между устойчивост и конкурентоспособност.

2.3

Заедно напред. В този параграф Комисията подчертава, че е необходимо всички заинтересовани страни с влияние в този сектор да обединят усилията си и да работят доброволно и непрестанно. Предложеният модел се основава на спазване на принципа на субсидиарност, действайки за предпочитане на ниво дестинации, но с подкрепа на национално и европейско равнище. В съобщението на Комисията се подчертава също така ролята на различните заинтересовани страни в сектора, както и на Европейската комисия в светлината на Договора.

2.3.1

Ролята на заинтересованите страни. Следвайки заключенията на Групата за устойчив туризъм, в съобщението се подчертават големите отговорности и специфичната роля в трите ключови елемента: дестинации, бизнес и туризъм. Особено внимание е отделено на необходимостта да се предаде и разпространи сред микропредприятията посланието за необходимостта от постигане на баланс между устойчивост и конкурентоспособност.

2.3.2

Ролята на Европейската комисия. Комисията признава своята отговорност за действие в съответствие с Договора и се ангажира да лансира и насърчава различни инициативи на общностно ниво в рамките и в процеса на развитие на дневния ред. Сред въпросните инициативи специално внимание заслужават четири вида действия:

мобилизиране на участниците да генерират и споделят знания, насочени към постигане на баланс между устойчивост и конкурентоспособност. Годишният европейски туристически форум е добър пример за обмен на възгледи и опит;

насърчаване и подкрепа на най-добрите европейски дестинации като пример за добри практики и разпространението им под формата на мрежи между дестинациите, ангажирани в посока на устойчивост и конкурентоспособност;

използване на многообразието от финансови инструменти на Европейския съюз, като Комисията се ангажира да разпространи информация относно по-доброто им използване в сферата на туризма;

извеждане на преден план на устойчивостта и конкурентоспособността в политиките на Комисията и прилагането им към различните територии с много различни проблеми и нужди: крайбрежие, планински райони, селски и градски райони.

2.4   Заключение на съобщението

Съобщението на Комисията завършва с призив за пълно сътрудничество между всички публични и частни участници за приемането и практическото изпълнение на дневния ред. Установяването на сътрудничество на всички нива е условие за подобряване на конкурентоспособността, която ще доведе до привлекателен и устойчив европейски туризъм в дългосрочен план. Комисията препоръчва 2011 г. като година, в която да бъде направена оценка на плана за действие, съдържащ се в дневния ред. По този начин с представянето на съобщението целта на Комисията се възприема ясно.

3.   Общи бележки на становището

3.1

Туризмът и неговото стратегическо значение за европейската икономика са признати от страна на всички европейски институции в официални и неофициални декларации, които укрепват тази роля, разпространяват я сред всички заинтересовани страни и в крайна сметка осигуряват силен тласък на този сектор. И това не е само поради чисто икономически съображения, но и заради социалното му значение за изграждането на Европа на гражданите. Като признава този импулс, ЕИСК смята, че трябва да бъде направено още, за да може туризмът да постигне ключова роля в европейската политика сега и в бъдеще.

3.2

Важно е да се посочи, че новият договор от Лисабон признава значението на туризма за Европа и предоставя на Европейския съюз повече възможности да допринесе за неговото развитие. Договорът възлага на Европейския съюз компетентността и задачата да подкрепя, координира и допълва действията на държавите-членки, а като цел — да насърчава създаването на благоприятна среда за развитие на предприятията и да поощрява обмена на добри практики.

3.3

Темата за туризма е застъпена от различните европейски институции:

Европейският парламент, който е приемал резолюции по множество поводи и в много различни форми за туризма и неговото въздействие върху заетостта и икономиката. Достатъчно е да се посочат резолюциите относно „Туризъм и развитие“ и „Нови перспективи и нови предизвикателства за устойчив европейски туризъм“;

Съветът на Европейския съюз, който се е занимавал с туризма по различни поводи чрез заключения и планове за действие, основно за да подкрепи необходимостта от неговата устойчивост, конкурентоспособност и възможност да създава работни места. Следва да се отбележат заключенията на Съвета, приети на 7 юли 2006 г., по повод съобщението на Комисията относно обновената туристическа политика на ЕС. Съветът приветства тази политика и призовава Комисията да играе активна роля в координирането на различните политики;

Европейската комисия, чрез различните си съобщения, по-специално това от март 2006 г., с което определя обновената туристическа политика на Европейския съюз, създаването, консолидирането и поддържането на европейски туристически форуми, организирането на конференции на различни теми: социален туризъм, „Дневен ред 21 за туризма“ и много други дейности, като например пилотния проект наречен „Най-добри европейски дестинации“, който признава и насърчава добри практики в държавите-членки на ЕС и в страните кандидатки за членство;

Комитетът на регионите, който наред с другите си дейности е изготвил становище относно съобщенията на Комисията „Да работим заедно за бъдещето на европейския туризъм“ и „Основни насоки за устойчивостта на европейския туризъм“;

Европейският икономически и социален комитет, който винаги е проявявал и продължава понастоящем да проявява специален интерес по отношение на туризма, за което свидетелстват 11-те становища, приети от 1999 г. досега, активното участие в различни европейски туристически форуми, свиквани от Комисията, участие и насърчаване на множество мероприятия, посветени на различни аспекти на туризма. Специално внимание заслужава взаимното сътрудничество между ЕИСК и други институции във всички инициативи, които те предприемат в областта на туризма.

3.4

Настоящото становище на ЕИСК е опит за оценка на съобщението на Комисията по отношение на приноса му както към политиката, така и към предложената форма на управление, но и опит да се внесат някои предложения, които да обогатят, ако не текста, то поне обсъжданията по него.

3.5

Подобно на становището на ЕИСК INT/317 относно съобщението на Комисията за обновената туристическа политика, настоящото становище на ЕИСК си поставя за цел още веднъж да заяви и уточни следното:

туризмът е право на всеки гражданин, както е посочено в Световния туристически етичен кодекс и с това води до задължения съгласно добрата практика;

това е право, което, освен че генерира пряко и непряко богатство и рентабилност в частност за микро-, малките и средните предприятия, оформя стратегическа индустрия за Европа, която се оказа стабилна;

качеството на услугите, предоставяни от операторите в сектора, и отговорността на потребителите към местните общности са ценности, които трябва да съхраним като основа за продължителното съществуване на сектора;

туризмът има или трябва да има положително въздействие на местно и регионално ниво върху икономиката, социалната сфера, околната и градската среда и в този смисъл е инструмент за опознаване на други култури и на различни форми на действие и на междурегионално сътрудничество;

туризмът е динамичен сектор и голям генератор на работни места сега и в бъдеще, с възможности да създава качествени и устойчиви работни места със социални права;

туризмът не е застрахован срещу проблеми като пренаселване и сезонност, последиците от които водят до загуба на конкурентоспособност;

вярваме в практическата значимост на „Дневен ред за устойчив и конкурентоспособен туризъм“, който ще внесе яснота и стремеж по отношение на целите;

европейският туристически модел е вътрешна необходимост и може да бъде световен ориентир, ако се основава не на допълнителни правила, а на ценности като качество, устойчивост, достъпност и т.н., доброволно прилагани от туристическите дестинации и всички заинтересовани лица от сектора;

европейският туристически модел се основава и се обогатява от разнообразието на дестинациите, различните схващания за туризма и многообразието на формите му;

този европейски туристически модел, който защитаваме, е добър инструмент за мира и разбирателството между народите.

4.   Конкретни бележки

4.1

Съобщението на Комисията дава ясен израз на предложението относно необходимия баланс между устойчивост и конкурентоспособност и как това да стане на практика. Да се включи всичко това в едно не много дълго съобщение означава несъмнено, че е свършена значителна работа за обобщаване на материалите и анализиране на множество документи, становища и обсъждания. В резултат на това, пред обществеността е представена ясно основната гледна точка на Комисията за бъдещето на този сектор и действията, които трябва да бъдат предприети в тази сложна индустрия.

4.2

Представените в съобщението аргументи в полза на дневния ред изглеждат уместни, когато се оценява от една страна въздействието на туризма върху икономиката и способността му да създава работни места за младите хора, но също така и необходимият баланс между устойчивост и конкурентоспособност, които в дългосрочен план се подпомагат взаимно. Оценки на въздействието като това на въглеродния отпечатък на различните дейности и територии, или като ограниченията на натоварване или приемане са основните елементи за съчетаване и запазване на равновесието между тези променливи. Всеобщото разбиране, че туристическата дейност има граници и максимални темпове е в основата на равновесието между устойчивост и конкурентоспособност.

4.3

Вероятно би било подходящо в съобщението на Комисията да се анализира малко по-подробно новият договор от Лисабон, за да се види как се вписва в този документ дневният ред и какво е значението му за обновената европейска политика за туризма. Не трябва да се забравя, че държавите-членки и регионите многократно са заявявали, че желаят да запазят компетентността си в областта на туризма, а същевременно Европейският съюз да упражнява някои функции за насърчаване и координиране на определени общи аспекти, които могат да подобрят конкурентоспособността на европейския туристически сектор. Например създаването и поддържането на европейски портал за популяризиране на Европа като туристическа дестинация вече е ценна и реална придобивка, която е в състояние да покаже всички страни от ЕС като разнообразна и специална туристическа дестинация.

4.4

Всички предизвикателства и цели, споменати в съобщението на Комисията, са несъмнено основните, пред които ще бъде изправен туризмът през следващите десетилетия. Несъмнено предизвикателствата, свързани с устойчивостта и подобряването на конкурентоспособността, са достатъчно обхватни и съдържат в себе си други важни предизвикателства като подобряване на качеството, борбата срещу сезонния характер или по-добрата професионална квалификация на работещите в туризма, предизвикателства, намерили също мястото си в дневния ред.

4.5

В съобщението на Комисията многократно се отправят призиви за сътрудничество, защото в светлината на обновената туристическа политика се набляга на неговото засилване, за да се превърне в опорна ос и отличителна черта. От особена важност е да се подчертае ролята на синдикалните и работодателските организации, които трябва да бъдат включени в процесите на сътрудничество и призовани да участват във всички дебати и форуми и в изпълнението на общите мерки за подобряване дейността на сектора. Също така би било подходящо да се насърчават установените мрежи от градове и туристически дестинации, мотивирани от общата цел за подобряване на конкурентоспособността и устойчивостта. Комитетът оценява положително насърчаването на най-добрите европейски дестинации и набляга на факта, че тази идея трябва да включва коректно разглеждане на трудовите и социални отношения и участието на синдикатите и работодателските организации в избраната дестинация, като начин за подобряване на устойчивостта и конкурентоспособността на туристическите дестинации.

В рамките на своите правомощия, организациите на потребителите имат изключително важна роля.

4.6

Комисията се ангажира да изпълнява тази обновена политика по пътя на сътрудничеството и инициирането на специфични дейности за подкрепа и сътрудничество между основните действащи лица. Дневният ред без съмнение изисква да се търси по-голяма отговорност от всички действащи лица в сектора. Според ЕИСК, Генерална дирекция „Предприятия“ има много важна роля в тези задачи за координиране на всички европейски политики, които касаят пряко или косвено туризма и различните видове дестинации, които също имат специфични характеристики.

4.7

Комитетът смята също така, че Комисията трябва да играе по-активна роля при стартирането на инициативи на европейско ниво, включително тези за транснационалния европейски социален туризъм. По-конкретно следва да се отбележи, че ЕИСК многократно е предлагал и предлага още веднъж да се насърчи и развие Европейският туристически форум и да се осъществи напредък в обсъжданията и проучванията относно възможността за създаване на Европейски консултативен съвет по туризма и на Европейска агенция за туризъм, които да бъдат рамка за информация и проследяване на политиките и действията в областта на европейския туризъм. Комитетът предлага на Комисията да насърчи проучванията за създаване на технологични платформи в туристически сектор, които да са в състояние да подобрят продажбите на туристически услуги, особено предвид възможностите за развитие на вътрешния туризъм в Европа и зоните, потенциални източници на нови туристи (Китай, Индия, Русия и др.).

4.8

Комитетът счита, че в съобщението на Комисията не е разгледана в достатъчна степен ролята на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в новия сценарий за туризма, както от гледна точка на потребителите, така и на бизнеса и заинтересованите страни в сектора. Провеждането на изследователска и развойна дейност в областта на туризма, която да подобри използването на тези технологии трябва да бъде приоритет през следващите години. Няма съмнение, че това усилие ще допринесе за по-доброто управление на дестинациите, бизнеса и туристите за постигане на желания баланс.

4.9

Важно е да се подчертае проявената воля за приемане на конкретни мерки и по-специално за по-доброто използване на наличните европейски финансови инструменти, но липсва предложение за програма, специално насочена към изпълнението на важните предизвикателства пред европейския туризъм, отлично идентифицирани в съобщението. Трябва да се гарантира, че всички средства, отделени пряко или непряко за туризма, ще се използват ефективно и ефикасно за изпълнение на целите.

4.10

Не е възможно да се разбере това съобщение на Комисията, без да се вземе предвид значителният принос на доклада на Групата за устойчивост на туризма, благодарение на който бяха определени критериите за изготвянето на дневния ред, по-специално определянето на ролите на всяка една от заинтересованите страни в сектора. Усилията, положени от множество експерти в продължение на месеци, несъмнено са дали резултат, като са създали допълнителни и конкретни подходи към множество въпроси относно устойчивостта и конкурентоспособността.

4.11

В съобщението на Комисията не се посочва ясно в този случай каква роля се възлага на туристическата статистика. Необходимо е туристическите статистики да сътрудничат под ясна форма в проследяването на изпълнението на дневния ред и по-специално да отделят повече внимание на променливите показатели относно устойчивостта, конкурентоспособността и заетостта.

4.12

Съобщението на Комисията очертава съвсем ясно необходимостта от интегриране на туристическите политики за устойчивост и конкурентоспособност във всички останали политики на Комисията и ЕС, като форма за осигуряване на изпълнението на целите, залегнали в дневния ред.

4.13

Както се посочва в становището на ЕИСК за Декларацията от Катовице, както и в становището относно „Туризъм и култура: две сили в услуга на растежа“, в становището относно обновената туристическа политика и в други документи на ЕИСК би било необходимо също така да се проведат комуникационни кампании за осведомяване и мотивиране на всички европейски граждани и по-специално на младите хора.

4.14

Комитетът счита, че е изключително важно обучението, както формалното, така и „на работното място“, да отговаря на нуждите на предприятията и да допринася за по-добра трудова заетост на хората. Сертифицирането и признаването на европейско равнище на знанията и уменията трябва да бъде инструмент за създаване на повече и по-качествени условия за заетост в туристическия сектор.

4.15

За да се подобри конкурентоспособността и устойчивостта на туризма, трябва да се вземат предвид специфичните характеристики на дестинациите. Комитетът препоръчва при изготвянето на политики и предложения да се вземат предвид специфичните характеристики на държавите-членки, които в значителна степен зависят от туризма, и да се отчетат по подходящ начин нуждите на различните територии. В същото време следва да се отбележи, че туризмът до отдалечени дестинации може да има особено силно въздействие върху изменението на климата чрез въздействията и емисиите, свързани с пътуването на големи разстояния. В бъдеще може да се наложи да се отделя по-голямо внимание на предимствата на търсенето на дестинации, разположени по-близо до отправната точка, до които може да се стигне с по-ниски въглеродни емисии.

Брюксел, 10 юли 2008 г.

Председател

на Европейския икономически и социален комитет

Dimitris DIMITRIADIS


ПРИЛОЖЕНИЕ

към Становището на Европейския икономически и социален комитет

Следният текст на параграф 4.15 от Становището на специализираната секция получи повече от една четвърт от гласовете, но беше заменено с изменението, прието от пленарната сесия:

„4.15

За да се подобри конкурентоспособността и устойчивостта на туризма, трябва да се вземат предвид специфичните характеристики на дестинациите. Комитетът препоръчва при изготвянето на политики и предложения да се вземат предвид специфичните характеристики на държавите-членки, които в значителна степен зависят от туризма и да се отчетат по подходящ начин нуждите на различните територии.“

Резултат от гласуването:

Гласове „за“ добавяне на ново изречение: 48; Гласове „против“: 43; Гласове „въздържал се“: 16.