25.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 162/35


Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Доклад за политиката в областта на конкуренцията за 2006 година“

COM(2007) 358 окончателен

(2008/C 162/05)

На 25 юни 2007 г. Европейската комисия реши, в съответствие с член 262 от Договора за създаване на Европейската общност, да се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно

„Доклад за политиката в областта на конкуренцията за 2006 година“.

Специализирана секция „Единен пазар, производство и потребление“, на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 31 януари 2008 г. (докладчик: г-н CHIRIACO).

На 442-рата си пленарна сесия, проведена на 13 и 14 февруари 2008 г. (заседание от 13 февруари 2008 г.), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 141 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се“.

1.   Въведение

1.1

Годишният доклад за политиката в областта на конкуренцията за 2006 г. представя промените, настъпили във вътрешната организация на сектора и в методите на работа на Комисията, и показва как тя гарантира съгласуваността на европейското икономическо управление във връзка с постигането на целите на Лисабонската стратегия.

2.   Инструменти

2.1   Антитръстови правила  (1)членове 81 и 82 от ДЕО  (2)

2.1.1

Комисията разглежда глобите като изключително важен елемент за възпиране на предприятията да нарушават правилата на конкуренция.

Беше приет нов праг на имунитета срещу глоби и за намаляването на техния размер при картели. Съгласно новите насоки, размерът на глобата съответства на процент от годишните продажби на съответния продукт (до 30 %), умножен по броя години на участие на предприятието в нарушението (и може да достигне до 100 % при повторно нарушение).

2.1.2

С цел да се подобри ефективността на системата за контрол, беше приета Зелена книга за искове за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на ЕО, посочени в членове 81 и 82 от ДЕО. Зелената книга беше предмет на широк дебат в Европа, в резултат на който различни европейски страни представиха повече от 150 коментара от публични власти, органи в областта на конкуренцията, индустрията, организации на потребителите, адвокати и университети.

След провеждането на широк дебат ЕИСК също приветства инициативата на Комисията в своето становище относно Зелената книга (3).

2.1.3

В рамките на своите действия срещу картелите, Комисията публикува седем окончателни решения, в които осъди 41 предприятия да заплатят глоби, възлизащи общо на 1 846 милиона евро (през 2005 г. са осъдени 33 предприятия, като те са заплатили глоби на обща сума 683 милиона евро).

2.2   Контрол върху концентрациите (4)

2.2.1

С провеждането на обществена консултация Комисията предприе мерки за подобряване на предоставените насоки по въпроси, свързани с юрисдикцията  (5), които могат да възникнат във връзка с контрола върху концентрациите съгласно Регламента относно концентрациите (6).

Новото съобщение, което е предвидено да бъде прието през 2007 г., ще замени съществуващите в тази област съобщения.

2.2.2

В резултат на прилагането на тези правила броят на съобщените на Комисията концентрации е достигнал 356 през 2006 г. Комисията прие общо 352 окончателни решения, от които 207 са били приети в съответствие с опростената процедура.

2.3   Контрол върху държавните помощи

2.3.1

Комисията опрости разрешаването на регионални помощи като прие Регламент за групово освобождаване  (7), както и разрешаването на помощи за научно-изследователска и развойна дейност и иновации (НИРДИ) като прие нова общностна рамка (8); на помощи за инвестиции в малки и средни предприятия като улесни достъпа на МСП до финансиране (9), а също и на помощи за опазване на околната среда.

Накрая Комисията прие нов регламент за минимална помощ  (10), съгласно който всяка помощ, която не превишава 200 000 (11) евро и е предоставена за период от три данъчни години, не се смята за държавна помощ.

2.3.2

Във връзка с прилагането на правилата, Комисията разгледа през 2006 г. 921 случая на държавни помощи, което представлява увеличение с 36 % спрямо 2005 г. Тя прие 710 окончателни решения и в повечето случаи — 91 %, разреши държавни помощи без да провежда официално разследване, преценявайки, че е съвместима с правилата за свободна конкуренция.

2.3.3

Освен това, докато Комисията считаше, че помощта за обучение може да бъде от полза за европейския общ интерес, тя извърши строга оценка на помощта за спасяване и преструктуриране на предприятия в затруднено положение, като смята, че такава помощ е правомерна само ако отговаря на стриктни условия (12).

3.   Развития в секторите

3.1   Енергетика

3.1.1

Окончателният доклад за разследване на европейските отрасли на газта и електроенергията, приет от Комисията на 10 януари 2007 г. (13), показва една Европа, в която цените на едро на газта и електроенергията непрекъснато се увеличават и изборът на потребителите е сравнително ограничен поради препятствията при навлизането на съответните продукти.

3.1.2

Комисията проведе редица антитръстови разследвания във връзка с презапасяването с мрежов и складов капацитет, дългосрочното резервиране на капацитет, подялбата на пазарите и дългосрочните договори между търговците на едро/на дребно и крайните клиенти.

3.1.3

Комисията разгледа и прие решения във връзка с концентрациите в енергийния сектор. Най-важните дела в това отношение бяха DONG/Elsam/Energi E2  (14) и Gaz de France/Suez  (15).

3.1.4

Контролът върху държавните помощи показа, че договорите, сключени между операторите на публични мрежи и производителите в Унгария и Полша, изключват част от пазарите на едро и че в Италия преференциалните цени на електроенергията за определени промишлени предприятия нарушават конкуренцията. Също заслужава да бъде подчертано решението, свързано с държавните помощи в областта на възобновяемите енергийни източници, което гарантира, че публичното финансиране се отнася само до изключителни случаи, без да се привилегироват предприятия или дейности, които не отговарят на изискванията.

3.2   Финансови услуги

3.2.1

През 2005 г. Комисията започна разследване в сектора на банкирането на дребно  (16) и по-конкретно във връзка с трансграничната конкуренция. В публикувания на 31 януари 2007 г. окончателен доклад се откроиха следните проблеми: пречки за навлизане на пазара, разпокъсаност на пазара, висока степен на концентрация между издаващите дружества и придобиващите разплащателни карти лица.

3.2.2

Комисията публикува на 24 януари 2007 г. междинен доклад за задълбоченото секторно разследване относно застраховките на предприятията.

3.2.3

Освен това Комисията разреши редица концентрации в областта на финансовите услуги, както по делото Talanx Aktiengesellschaft  (17).

3.2.4

Контролът върху държавните помощи позволи да се осигурят условия на конкуренция в областта на финансовите услуги, по-специално за новите участници на пазара и чуждестранните банки, като по-конкретно се отмени люксембургският режим на скрити субсидии в полза на холдинги.

3.3   Електронни съобщения

3.3.1

Предвид факта, че мнозинството от доставчиците на електронни съобщителни услуги упражняват дейността си в регулаторната рамка на ЕС, приложима към съответните мрежи и услуги, Комисията прие препоръка относно 18 специфични пазара на продукти и услуги на търговията на едро и на дребно, които според Комисията трябва да бъдат подложени на предварително регулиране от страна на националните органи (18). Пазарите за широколентов достъп са пример за едновременното прилагане на предварително секторно регулиране и на последващо право в областта на конкуренцията.

3.4   Информационни технологии

3.4.1

В сектора на информационните технологии Комисията продължи да следи за ненарушаването на конкуренцията в пазар, който понастоящем се характеризира с цифрова конвергенция и нарастваща оперативна съвместимост.

В това отношение от голямо значение е случаят с Microsoft , на когото беше наложена глоба за това, че не е представил своевременно поисканата от Комисията информация. С решението си от 17 септември 2007 г. (19) първоинстанционният съд отхвърли представения от Microsoft иск срещу решението на Комисията (20).

3.4.2

Във връзка с контрола върху концентрациите Комисията разреши операцията по концентрация между Nokia и дейността за „мрежово оборудване“ на Siemens AG, както и сливането между Alcatel и Lucent Technologies, тъй като смята, че няма да бъде засегната конкурентоспособността в областта на доставките на оптично мрежово оборудване и на решения за широколентов достъп.

3.5   Медии

3.5.1

Целта на политиката в областта на конкуренцията в медийния сектор е да се гарантират еднакви условия на конкуренция както между различните търговски оператори, така и между тях и операторите, финансирани с публични средства.

3.5.2

В областта на цифровото радиоразпръскване Комисията започна процедура за нарушение срещу Италия, за да определи дали при преминаването към цифрово разпръскване са наложени ограничения на операторите на радиоразпръскване и са предоставени конкурентни предимства на съществуващите аналогови оператори при очевидно нарушение на директивата за конкуренцията.

3.5.3

Освен това Комисията се намеси многократно, за да възстанови действителната конкуренция по отношение на продукти с популярно съдържание, на държавните помощи, предоставяни за филми и други аудиовизуални произведения, както и при управлението на права.

3.6   Транспорт

3.6.1

Основните проблеми са свързани със защитата на националните пазари в областта на автомобилния транспорт, ниската степен на оперативна съвместимост в случая на железопътния транспорт и липсата на прозрачност на достъпа до пристанищни услуги.

3.6.2

По отношение на автомобилния транспорт Комисията продължи да разрешава държавни помощи, за да насърчава разпространението на технологии, щадящи околната среда, както и държавните помощи за изпълнение на задълженията за предоставяне на публични услуги.

3.6.3

В областта на железопътния транспорт следва да се отбележи решението на Комисията относно държавните помощи за железопътни инфраструктури, за които Комисията смята, че са от компетентността на публичните власти и поради това не представляват държавна помощ (21).

3.6.4

В сектора на водния транспорт Комисията пое задължението да публикува насоки за прилагането на правото в областта на конкуренцията, за да се улесни преминаването към напълно конкурентен режим. По отношение на държавните помощи Комисията настоява да се премахнат всички клаузи за националност, които освобождават корабособствениците от плащането на социални осигуровки за техните моряци.

3.6.5

Накрая, в областта на въздушния транспорт Регламент (ЕО) № 1459/2006 премахна, считано от 1 януари 2007 г., освобождаването от забраната, предвидена в член 81, параграф 1 от Договора за ЕО, в полза на споразуменията на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) относно тарифите за превоза на пътници по въздушни линии в ЕС, както и освобождаването по отношение на слотовете и летищните разписания.

3.7   Пощенски услуги

3.7.1

В резултат на значителното развитие на пазара на пощенски услуги Комисията намали услугите, за които се предоставят монополни права на доставчици на универсалната услуга, от една страна, а от друга, запази конкуренцията в либерализираните области, за да се избегне фактическото възстановяване на монополното положение.

3.7.2

Следва да се привлече вниманието върху решението на Комисията, съгласно което предложената компенсация за услугите от общ интерес се счита за съвместима с правилата в областта на държавните помощи, само когато размерът на тази компенсация не превишава разходите по изпълняване на задължението за предоставяне на обществена услуга и при условие, че са спазени останалите условия.

Комисията също така разгледа въпроса дали пощенските оператори се ползват от други преимущества, какъвто е например случаят с Франция (22). В тази връзка Комисията препоръча Франция да прекрати до края на 2008 г. неограничената държавна гаранция, предоставяна на френските пощи в качеството им на публичен орган.

4.   Европейска мрежа по конкуренция и национални съдилища

4.1

Годината 2006 беше важна година, през която беше консолидирана в още по-голяма степен системата, установена с Регламент (ЕО) № 1/2003, и се задълбочи сътрудничеството, от една страна, между членовете на ЕМК (Европейска мрежа по конкуренция), тоест националните органи в областта на конкуренцията и Комисията и, от друга страна, между националните съдилища и Комисията.

4.2

Сътрудничеството между членовете на ЕМК се изгражда върху две главни задължения на националните органи в областта на конкуренцията, а именно да уведомяват Комисията, когато са започнати нови процедури, и във всеки случай преди постановяването на окончателно решение. Комисията беше уведомена за около 150 случая на разследване, започнати от националните органи, и изготви становище или даде съвети на националните органи в 125 от тези случаи.

4.3

Тясното сътрудничество в ЕМК включваше среща на генералния директор на ГД „Конкуренция“ и компетентните национални органи, по време на която беше приета програма — модел на ЕМК в областта на политиката на снизходителност. Комисията и националните власти се срещаха, за да обсъждат общи въпроси, свързани с антитръстовата политика, секторните разследвания или с конкретни сектори.

4.4   Прилагане на общностните правила в областта на конкуренцията от националните съдилища в ЕС

4.4.1

В съответствие с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003 националните съдилища могат да се обръщат към Комисията с искане да им бъде предадена информацията, с която тя разполага, или нейното становище. Освен това, съгласно същия този член държавите-членки са длъжни да изпращат на Комисията копие от всички съдебни решения на националните съдилища.

4.4.2

Непрекъснатото обучение на националните съдии е от съществено значение за задълбочаване на познанията, свързани с общностното право в областта на конкуренцията. За тази цел Комисията съфинансира ежегодно проекти за обучение във всички държави-членки.

5.   Международна дейност

5.1

В процеса на подготовката за присъединяване на Румъния и България към ЕС Комисията допринесе за прилагането на практика на правилата за защита на конкуренцията в тези страни, така както тя прави това понастоящем в Хърватия и Турция.

5.2

Засилиха се двустранният диалог между Комисията и многобройни национални органи в областта на конкуренцията, както и контактите със Съединените щати, Канада и Япония. ГД „Конкуренция“ оказа съдействие също на Китай и Русия при изготвянето на тяхното законодателство в областта на конкуренцията.

5.3

В заключение, в рамките на многостранното сътрудничество ГД „Конкуренция“ играе водеща роля в Международната мрежа по конкуренция и участва в Комитета на ОИСР по конкуренция.

6.   Междуинституционално сътрудничество

6.1

Всяка година Европейският парламент публикува доклад по собствена инициатива относно годишния доклад на Комисията за политиката й в областта на конкуренцията. Комисарят, който отговаря за политиката в областта на конкуренцията, провежда редовни срещи със Съвета и компетентните парламентарни комисии.

6.2

В заключение следва да се подчертае, че Комисията информира Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите за значимите инициативи, проведени в тази област, и участва по-специално в изготвянето на годишното становище на ЕИСК относно годишния доклад на Комисията за политиката в областта на конкуренцията.

7.   Заключения и бележки

7.1   Взаимовръзка между политиката в областта на конкуренцията и политиката на икономическо развитие

Като възстановява логиката и динамиката на пазара в цели икономически сектори, политиката в областта на конкуренцията допринесе конкретно за създаването на единен европейски съгласуван пазар, който се подчинява на по-малко на брой правила и олекотено законодателство.

7.1.1

Политиката на конкуренция играе все по-важна роля в европейската икономическа политика. В миналото както Комисията (23), така и ЕИСК (24) подчертаваха необходимостта от прилагане на нови инструменти на икономическата политика, които да насочат политиката в областта на конкуренцията и индустриалната политика към постигане на целта за по-голямо икономическо и социално сближаване, гарантиране на заетостта, също така и чрез механизми за контрол на държавните помощи и делокализацията, опазване на околната среда и насърчаване на амбициозни мащабни програми за научни изследвания и развойна дейност.

Понастоящем политиката в областта на конкуренцията е предмет на тясна координация с другите политики като политиката на вътрешния пазар и политиката за защита на потребителите, с оглед да се създадат по-добре функциониращи пазари в полза на потребителите и на европейската конкурентоспособност.

7.1.2

Въз основа на актуализацията, извършена за седемте най-големи държави-членки на Европейския съюз, Комисията предвиждаше за 2007 г. икономически растеж 2,8 % в ЕС и 2,5 % в еврозоната (25). Въпреки че тези прогнози за растеж в еврозоната бяха коригирани от МВФ от 2,1 на 1,6 %, ЕИСК счита, че европейският растеж следва да се запази, подкрепен от солидни основи и от благоприятна глобална среда.

7.1.3

ЕИСК смята, че е важно ЕС да постигне балансиран икономически растеж и стабилни цени, изключително конкурентоспособна социална пазарна икономика, която насърчава обучението, пълната заетост и социалния прогрес, и накрая, високо ниво на опазване и повишаване на качеството на околната среда.

7.1.4

В един пазар, в който политиките на конкуренция ще имат все по-голямо влияние, икономическите, социалните и екологични показатели представляват основни фактори за измерване на конкурентоспособността не само за крайните потребители, а и за предприятията.

7.1.5

ЕИСК смята, че конкурентоспособността на предприятията и услугите в Европа следва да се запази посредством ясна регулаторна рамка, основана на правилното прилагане на политиката в областта на конкуренцията, в тясна координация с търговските политики.

ЕС е днес най-отвореният за чуждестранни продукти пазар в света; премахването на най-елементарните защити на ЕС срещу дъмпинга и субсидиите ще засегне без разлика всички производители в ЕС, които произвеждат като спазват правилата за конкуренция и законна търговия, стандартите на ЕС и без да ползват държавни помощи.

По този въпрос ЕИСК призовава Комисията да бъде, от една страна, по-внимателна при докладването на случаи на нарушения на правилата на международната конкуренция, а от друга, да се задължи да предвиди в двустранните търговски споразумения клауза, която налага на търговските партньори спазването на правилата на конкуренция, включително ефективния контрол на държавните помощи.

7.2   Контрол върху държавните помощи

7.2.1

Като оценява положително стратегията на Комисията за модернизиране на плана за действие за държавните помощи, основан на целеви държавни помощи, икономически анализ, ефективни процедури, поделена отговорност на Комисията и държавите-членки, Комитетът смята за основателна преценката на Комисията, която оценява държавна помощ, предназначена за трансфер на технологии, иновационни дейности и мултисекторна рамка за подкрепа на големи инвестиционни проекти по положителен и различен начин от другите държавни помощи.

7.2.2

Когато разглежда случаи на държавни помощи, Комисията следва да приеме като основателни специалните данъчни режими, приети от държавите-членки за дружества от типа на взаимоспомагателните като кооперациите и предприятията с голямо социално въздействие.

7.3   Банки и финансов пазар

7.3.1

ЕИСК подкрепя предприетите действия на Комисията за контрол върху кръстосаните участия и управлението на финансови продукти. В някои конкретни случаи беше констатирано, че кредитните институции са основни акционери (споразумения между акционерите) в индустриални предприятия, в резултат на което отпусканите от банките кредити се използват за финансиране на закупуването на акции в същите тези банки.

7.4   Енергетика

7.4.1

ЕИСК подчертава, че енергетиката не се свежда единствено до понятието „пазар“, а включва освен това развитие, заетост и околна среда. ЕС е изправен днес пред нови конкуренти (26) в световен мащаб и много често новите пазарни структури трябва да вземат под внимание политиката на силата.

7.4.2

ЕИСК счита, че при разглеждането на въпроса за разделянето на производството и разпределението (unbundling) в сектора на природния газ е необходимо да се вземат предвид специфичните характеристики на този сектор (27).

7.5   Плурализъм на информацията и право в областта на конкуренцията

7.5.1

В медийния сектор ЕИСК препоръчва да се прави разграничение между правилата, предназначени конкретно за защита на плурализма на информацията, и общите антитръстови правила, като набляга на факта, че прилагането на правилата за конкуренция е необходимо, но недостатъчно условие за гарантиране на плурализма.

7.5.2

Невземането под внимание на тази особеност създава опасност в същото време да се намали ефективността на правилата за конкуренция и да се отслаби действието на принципа на плурализъм.

7.6   Далекосъобщения

7.6.1

ЕИСК смята, че функционалното разделяне на далекосъобщителните мрежи и създаването на европейска агенция в този сектор би следвало да бъдат оценени по съответен начин в сравнение с другите сектори, тъй като инвестициите в такъв ключов за европейската конкурентоспособност сектор, особено предвид бързия напредък на технологиите, са от съществено значение за развитието на конкуренцията в този сектор.

7.7   Прилагане на правилата в областта на конкуренцията и укрепване на националните съдилища в ЕС

7.7.1

За да се гарантира ефективно прилагане на правилата, е необходимо да се осигури непрекъснато обучение и постоянно актуализиране на знанията в областта на правото на конкуренцията на националните съдии и на всички оператори.

В тази връзка ЕИСК призовава Комисията да приеме в най-кратки срокове насоки за прилагането на член 82 от Договора за ЕО, по-специално във връзка с практиките за изключване.

7.7.2

Въпреки че подкрепя съфинансирането на проекти, изготвени от Комисията, ЕИСК смята, че освен 15-те проекта за обучение, одобрени за 2006 г. за 25-те държави-членки, може и трябва да се положат по-големи усилия, за да се отговори на предизвикателствата, поставени от политиката в областта на конкуренцията, както и на проблемите, породени от отношенията между Комисията, предприятията, асоциациите и потребителите.

7.7.3

Отношенията между ЕИСК и Европейската комисия бяха заздравени неотдавна с подписването в рамките на Пленарната асамблея на ЕИСК на 30 и 31 май 2007 г. (28) на Допълнение към Протокола за сътрудничество от м. ноември 2005 г. Това споразумение поставя ЕИСК в центъра на процеса на комуникация по силата на привилегированото положение, което заема за насърчаване на диалога с гражданите.

7.7.4

ЕИСК призовава Комисията и Европейския парламент да разработят политика на междуинституционално сътрудничество, която да направи съвместими националните разпоредби със законодателството на ЕС.

ЕИСК подкрепя процеса на приемане на нов договор (наречен „Договорът от Лисабон“), който опростява законодателната референтна рамка, отговаря на изискванията на един Европейски съюз с 27 държави-членки и позволява на ЕС да постигне съгласие по нови политики и да вземе необходимите решения, за да посрещне новите предизвикателства, пред които е изправен.

7.7.5

Накрая ЕИСК подчертава, че политиката в областта на конкуренцията не трябва да се свързва с отделни цели, а да продължи да бъде напълно интегрирана „дейност“ на Европейската комисия (29).

С цел да допринесе за по–голяма прозрачност на работата, ЕИСК организира в седалището си конференция на тема „МПК 2007: организираното гражданско общество споделя вижданията си за бъдещето на Европа“, която се проведе на 27 и 28 септември 2007 г. и отбеляза високо участие.

Брюксел, 13 февруари 2008 г.

Председател

на Европейския икономически и социален комитет

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Следните решения на Комисията са предмет на обжалване пред Съда на Европейските общности; до момента не е прието нито едно окончателно решение, с изключение на делото „De Beers“, по което решението на Комисията беше обявено за нищожно от Съда на Европейските общности: Дело COMP/38.638 „Синтетичен каучук“, Решение на Комисията от 29.11.2006 г.; Дело COMP/39.234 „Надбавката за легиращи елементи“ (повторно приемане), Решение на Комисията от 20.12.2006 г., Дело COMP/38.907 „Метални тръби“ (повторно приемане), Решение на Комисията от 8.11.2006 г., Дело COMP/38.121 „Фитинги“, Решение на Комисията от 20.9.2006 г.; Дело COMP/38.456 „Битум“, Нидерландия, Решение на Комисията от 13.9.2006 г.; Дело COMP/38.645 „Метакрилати“, Решение на Комисията от 31.5.2006 г.; Дело COMP/38.620 „Водороден пероксид и перборат“, Решение на Комисията от 3.5.2006 г.; Дело COMP/38.113 „Prokent/Tomra“; Дело COMP/38.348 „Repsol CCP“, Решение на Комисията от 12.4.2006 г. и Дело COMP/38.381 „De Beers“, Решение на Комисията от 22.2.2006 г.

(2)  ОВ C 321 Е от 29.12.2006 г.

(3)  INT/306 Становището на ЕИСК се намира на следния адрес:

http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces\int\int306\ces1349-2006_ac.doc&language=FR

(4)  Само едно решение на Комисията беше обжалвано пред Съда на Европейските общности: Дело COMP/M.3796 „Omya/J.M.Huber PCC“.

(5)  Намират се на следния адрес:

http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/legislation/jn_fr.pdf

(6)  Регламент (ЕО) № 139/2004.

(7)  Регламент (ЕО) № 1628/2006.

(8)  ОВ C 323 от 30.12.2006 г., стр. 1.

(9)  ОВ C 194 от 18.08.2006 г., стр. 2.

(10)  Регламент (ЕО) № 1998/2006.

(11)  Таванът беше удвоен в сравнение с предвидения в предходния регламент (вж. Регламент (ЕО) № 69/2001, ОВ L 10, 13.1.2001 г., стр. 30).

(12)  Вж. дело Northern Rock (IP/07/1859). Комисията заключи, че спешната помощ за осигуряване на ликвидност, предоставена от Bank of England на 14 септември 2007 г., и обезпечена с достатъчна и лихвоносна гаранция, не представлява държавна помощ. От друга страна, гаранцията за всички депозити, предоставена от Министерството на финансите на Великобритания на 17 септември, както и предприетите мерки на 9 октомври, които осигуриха допълнителни ликвидност и обезпечения на Northern Rock и бяха гарантирани от Министерството на финансите, представляват на практика държавна помощ. Тези мерки могат да бъдат разрешени като помощ за спасяване и преструктуриране в съответствие с насоките на Общността за държавна помощ за спасяване и преструктуриране на предприятия в затруднено положение. По силата на тези насоки помощта за спасяване трябва да е под формата на заеми или гаранции и да се предоставя за не повече от шест месеца, въпреки че в банковия сектор съществуват известни изключения от тези правила, предмет на изискванията за разумност, които бяха приложени в конкретния случай. Освен това, в съответствие с тези насоки, британските власти се ангажираха да представят на Комисията до 17 март 2008 г. план за преструктуриране на Northern Rock, който да предвижда нещо повече от обикновено краткосрочно спасяване. Ако планът за преструктуриране включва държавна помощ, тя следва да бъде оценена въз основа на нейните характеристики и предвид правилата за предоставяне на помощ за преструктуриране.

(13)  COM(2006) 851 окончателен.

(14)  Решение на Комисията по Дело COMP/M.3868 „DONG/Elsam/Energi E2“ от 14.3.2006 г.

(15)  Решение на Комисията по Дело COMP/M.4180 „Gaz de France/Suez“ от 14.11.2006 г.

(16)  Решение на Комисията от 13.6.2005 г. (ОВ C 144 от 14.6.2005 г., стр. 13).

(17)  Решение на Комисията по Дело COMP/M.4055 „Talanx/Gerling“ от 5.4.2006 г.

(18)  Препоръка на Европейската комисия от 11 февруари 2003 г. относно съответните пазари на продукти и услуги на сектора на електронните съобщения, които могат да бъдат подложени на едно предварително регулиране в съответствие с Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (ОВ L 114, 8.5.2003 г., стр. 45). Комисията одобри нова препоръка на 17 декември 2007 г. (ОВ L 344, 28.12.2007 г., стр. 65), в която тя посочва само 8 пазара.

(19)  Текстът на решението може да се намери на следния адрес: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/decisions/37792/art24_2_decision.pdf.

(20)  Дело T-201/04 (ОВ C 269 от 10.11.2007 г., стр. 45).

(21)  Дело № 478/2004 от 7.6.2006 г. (ОВ C 209 от 31.8.2006 г.).

(22)  Дело E 15/2005, Препоръка, в която се препоръчва приемането на полезни мерки по отношение на неограничената гаранция на държавата в полза на La Poste (все още непубликувана).

(23)  „Насърчаване на структурните промени: политика за разширена Европа“, COM(2004) 274 окончателен.

(24)  Становище на Европейския икономически и социален комитет относно насърчаването на структурните промени: политика за разширана Европа, (COM(2004) 274 оковчателен), OВ C 157 от 28.6.2005 г.

(25)  Вж. IP/07/1295. Повече информация се намира на адрес:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2007/interim_forecast_1107_en.pdf.

(26)  По-конкретно групите Газпром и Sonatrach.

(27)  Neelie KROES „По-конкурентоспособни енергийни пазари: да се опрем на констатациите от секторното разследване, за да се формулира правилното политическо решение“ (More competitive energy markets: building on the findings of the sector inquiry to shape the right policy solution) Брюксел, 19 септември 2007 г.

(28)  Обобщението на становищата, приети от Пленарната асамблея, посочена по-горе, се намира на следната уеб страница:

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/summaries_plenaries/2007/grf_ces83-2007_d_fr_pdf.

(29)  Текстът на Договора от Лисабон, приет в Брюксел на 3 декември 2007 г. от Конференцията на правителствени и държавни ръководители, се намира на следния Интернет адрес:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/cg00014.bg07.pdf.