8.9.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 210/5


Известие за започване на частично междинно преразглеждане на изравнителните мерки, приложими по отношение на вноса на текстурирани прежди от полиестерни нишки (PTY) с произход от Индия

(2007/C 210/04)

Комисията по своя инициатива взе решение за започване на частично временно преразглеждане, чийто предмет е ограничен до равнището на субсидирането на някои износители производители от Индия, съгласно член 19 от Регламент (ЕО) № 2026/97 на Съвета от 6 октомври 1997 г. за защита срещу субсидиран внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“).

1.   Продукт

Продуктът, подлежащ на преразглеждане, е текстурирани прежди от полиестерни нишки (PTY) с произход от Индия („разглежданите продукти“), понастоящем класифицирани под код по КН ex 5402 33 00. Кодът по КН е посочен само за информация.

2.   Съществуващи мерки

Мерките, които понастоящем са в сила, са окончателни изравнителни мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 2094/2002 на Съвета (2) върху вноса на текстурирани прежди от полиестерни нишки (PTY) с произход от Индия.

3.   Основания за преразглеждането

Комисията разполага с достатъчно prima facie доказателства, че обстоятелствата по отношение на субсидирането, на основата на които бяха установени вече съществуващите мерки, са се променили и че тези промени са с дълготраен характер.

В действителност ползите от две схеми за субсидиране (схемата за кредитиране на заплащането на митнически задължения („DEPBS“) и схемата за освобождаване от данък върху печалбата съгласно раздел 80 HHC от закона за данък върху печалбата („ITES“)) изглежда са намалели значително. Това се дължи на промяната на съответните основни индийски закони, на които се основават тези схеми.

Вследствие на това, твърде вероятно е равнището на субсидиране да е намаляло за дружествата, мерките за които изцяло или частично се основават на ползите, получени от едната или двете горепосочени схеми през периода на разследването, използван при разследването, което доведе до определяне равнището на съществуващите мерки.

Това показва, че е възможно споменатите в предходната точка мерки относно вноса на продукта, подлежащ на преразглеждане, да не са повече необходими на сегашното им равнище, за да се противодейства на настоящото субсидиране. Поради това мерките следва да бъдат преразгледани за въпросните дружества.

Тези дружества включват изброените в приложението дружества и всеки друг производител на продукта, подлежащ на преразглеждане, който се е представил на Комисията в рамките на крайния срок, определен в точка 5, буква б), i) по-долу и който е доказал в рамките на същия срок, че 1) е имал ползи от едната или двете гореспоменати схеми през периода на разследването, използван при разследването, което доведе до определянето на равнището на мерките, на които те са подложени (1 октомври 2000 г.-30 септември 2001 г.), и че 2) предвид споменатите по-горе структурни промени в тези схеми, ползата, натрупвана от тези схеми, е намаляла.

В допълнение, ако разследването във връзка с преразглеждането покаже или ако заинтересована страна предостави достатъчно prima facie доказателства в рамките на крайния срок, определен в точка 5, буква а), i) по-долу, че засегнати от настоящото преразглеждане износители на разглеждания продукт се облагодетелстват от схеми за субсидиране, различни от горепосочените, възможно е в рамките на настоящото преразглеждане да се извърши разследване и на тези схеми.

Доколкото променените в резултат на настоящото разследване маржове на субсидиите биха могли да засегнат мерките, приложими за дружества, сътрудничещи при разследването, което определи равнището на мерките и/или на остатъчната мярка, приложима за всички други дружества, тези стойности могат да бъдат съответно коригирани.

Следва да се отбележи, че за онези дружества, които са подложени както на антидъмпингови, така и на изравнителни мерки, антидъмпинговите мерки могат съответно да се коригират при евентуална промяна на изравнителната мярка.

4.   Процедура

Като установи след обсъждане с Консултативния комитет, че съществуват достатъчно доказателства за започване на ex officio частично междинно преразглеждане Комисията започва преразглеждане в съответствие с член 19 от основния регламент.

Разследването ще оцени нуждата от продължаване, премахване или изменение на съществуващите мерки по отношение на онези дружества, които са се облагодетелствали от едната или двете горепосочени схеми за субсидиране, и за същите дружества по отношение на други схеми, за които са предоставени достатъчно доказателства, както е споменато в точка 3, параграф 6 по-горе. Разследването ще оцени също, в зависимост от констатациите на настоящото разследване, нуждата от коригиране на мерките, приложими за други дружества, които са сътрудничили на разследването, установило равнището на съществуващите мерки и/или на остатъчната мярка, приложима за всички други дружества.

a)   Изготвяне на извадка

С оглед на видимо значителния брой участници, страни в процедурата, Комисията може да реши да прибегне до изготвяне на извадка в съответствие с член 27 от основния регламент.

i)   Изготвяне на извадка от производители/износители

За да може Комисията да реши дали изготвянето на извадка е необходимо и, ако е така, да подбере извадка, от всички износители/производители или представители, действащи от тяхно име, се изисква да се свържат с нея и да предоставят следната информация за тяхното дружество или дружества в рамките на срока, определен в точка 5, буква б), i) и във вида, посочен в точка 6:

име, адрес, електронен адрес, номер на телефон и факс, лице за контакт,

оборот в местна валута и обем на продажбите в тонове на разглеждания продукт, продаден за износ в Общността през периода от 1 април 2006 г. до 31 март 2007 г.,

оборот в местна валута и обем на продажбите в тонове на разглеждания продукт, продаден на вътрешния пазар през периода от 1 април 2006 г. до 31 март 2007 г.,

дали дружеството има намерение да поиска индивидуален марж на субсидията (индивидуалният марж на субсидията може да бъде поискан само от производители) (3),

точно описание на дейностите на дружеството, свързани с производството на разглеждания продукт, обема на продукцията в тонове от разглеждания продукт, производствения капацитет и инвестициите в него през периода от 1 април 2006 г. до 31 март 2007 г.,

имена и точно описание на дейностите на всички свързани фирми (4), участващи в производството и/или продажбата (за износ и/или на вътрешния пазар) на разглеждания продукт,

дали дружеството е получило ползи по DEPBS и/или ITES през i) периода на разследването, използван при разследването, което доведе до определянето на равнището на мерките, на които то понастоящем е подложено (1 октомври 2000 г.-30 септември 2001 г.) и/или ii) периода от 1 април 2006 г. до 31 март 2007 г.,

всяка друга имаща отношение информация, която би подпомогнала Комисията при подбора на извадката.

Предоставяйки горепосочената информация, дружеството дава съгласието си за евентуалното му включване в извадката. Ако дружеството е избрано да участва в извадката, то следва да попълни въпросник и да приеме проверка на място за достоверността на дадените отговори. Ако дружеството посочи, че не е съгласно с евентуалното му включване в извадката, ще се смята, че то не е сътрудничило при разследването. Последиците от липса на сътрудничество са изложени в точка 7 по-долу.

За да набави информацията, която смята за необходима при подбора на извадката от износители/производители, Комисията допълнително ще се свърже с органите на държавата износител, както и с всички известни сдружения на износители/производители.

ii)   Окончателен подбор на извадката

Всички заинтересовани страни, желаещи да изпратят някаква имаща отношение към подбора на извадката информация, трябва да го направят в рамките на срока, определен в точка 5, буква б), ii).

Комисията възнамерява да направи окончателния подбор на извадката след консултация със заинтересованите страни, изразили желание да бъдат включени в нея.

Дружествата, включени в извадката, трябва да попълнят въпросник в рамките на срока, определен в точка 5, буква б), iii), и са длъжни да сътрудничат в рамките на разследването.

При проява на недостатъчно сътрудничество, Комисията може да направи констатациите си въз основа на наличните факти в съответствие с член 27, параграф 4 и член 28 от основния регламент. Констатация, направена въз основа на налични факти, може да бъде по-малко благоприятна за засегнатата страна, както е пояснено в точка 7.

б)   Въпросници

За да си набави информацията, която смята за необходима за своето разследване, Комисията ще изпрати въпросници на дружествата, включени в извадката, както и на органите на засегнатата страна износител.

в)   Събиране на информация и провеждане на изслушвания

С настоящото всички заинтересовани страни се приканват да заявят становищата си, да предоставят информация, различна от отговорите на въпросника, както и да предоставят доказателства в нейна подкрепа. Тази информация и доказателствата в нейна подкрепа следва да достигнат до Комисията в рамките на срока, определен в точка 5, буква a), i).

Наред с това Комисията може да изслуша заинтересовани страни, при условие че подадат искане, излагащо особените причини, поради които те следва да бъдат изслушани. Искането трябва да бъде направено в рамките на срока, определен в точка 5, буква а), ii).

5.   Срокове

a)   Общи срокове

i)   За представяне на страните, за предоставяне на попълнения въпросник и всяка друга информация

За да може представените от тях сведения да бъдат взети предвид по време на разследването, всички заинтересовани страни трябва да се представят на Комисията, като се свържат с нея, предоставят становищата си и подадат попълнения въпросник, по-специално органите на засегнатата страна износител, или всяка друга информация, включително споменатата в точка 3, параграф 6, в рамките на 40 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако няма друго указание. Обръща се внимание върху факта, че упражняването на повечето процедурни права, посочени в основния регламент, зависи от представянето на страната в рамките на горепосочения срок.

ii)   Изслушвания

Всички заинтересовани страни също могат да подадат заявление да бъдат изслушани от Комисията в рамките на същия 40-дневен срок.

б)   Специфичен срок във връзка с изготвянето на извадка

i)

Информацията, уточнена в точка 4, буква а), i) следва да достигне до Комисията в рамките на 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, предвид намерението на Комисията да се консултира със заинтересованите страни, които са изразили желание да бъдат включени в извадката, относно своя окончателен подбор в рамките на период от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

ii)

Всяка друга информация, имаща отношение към подбора на извадката, както е посочено в точка 4, буква а), ii), трябва да достигне до Комисията в рамките на период от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

iii)

Попълненият от страните, участвали в извадката, въпросник трябва да достигне до Комисията в рамките на 37 дни от нотификацията на тяхното включване в извадката.

6.   Писмени изложения, попълнен въпросник и кореспонденция

Всички изложения и искания, направени от заинтересованите страни, трябва да са в писмен вид (не в електронен формат, освен ако не е указано друго) и трябва да съдържат име, адрес, електронен адрес, номер на телефон и факс на заинтересованата страна. Всички писмени изложения, включително информацията, която се изисква в настоящото известие, попълненият въпросник и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни като поверителни, следва да носят надпис „Ограничено“  (5) и, в съответствие с член 29, параграф 2 от основния регламент, следва да бъдат придружени от неповерителна версия с надпис „ЗА СПРАВКА ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ“.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: Office J-79 4/23

B-1049 Brussels

Факс: (32-2) 295 65 05

7.   Липса на сътрудничество

В случаите, когато заинтересована страна откаже достъп до или не предостави в срок необходимата информация, или сериозно възпрепятства разследването, то могат да бъдат направени временни или окончателни констатации, положителни или отрицателни, на базата на наличните факти в съответствие с член 28 от основния регламент.

Ако се установи, че дадена заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, то тази информация не се взема предвид и се използват наличните факти в съответствие с член 28 от основния регламент. Ако дадена заинтересована страна не сътрудничи или сътрудничи само отчасти и се използват наличните факти, резултатът може да е по-малко благоприятен за страната в сравнение с този, ако би сътрудничила.

8.   График на разследването

В съответствие с член 22, параграф 1 от основния регламент разследването следва да приключи в рамките на 15 месеца от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

9.   Други междинни преразглеждания по член 19 от основния регламент

Обхватът на настоящото преразглеждане е посочен в точка 4 по-горе. Страна, която желае да поиска преразглеждане на друго основание, може да стори това в съответствие с разпоредбите на член 19 от основния регламент.

10.   Обработка на лични данни

За отбелязване е, че с всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (6).


(1)  OВ L 288, 21.10.1997 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 461/2004 (OВ L 77, 13.3.2004 г, стр. 12).

(2)  OВ L 323, 28.11.2002 г., стр. 21.

(3)  Индивидуален марж може да бъде поискан съгласно член 27, параграф 3 от основния регламент за дружества, различни от включените в извадката.

(4)  За смисъла на „свързани дружества“, направете справка с член 143 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).

(5)  Това означава, че документът е само за вътрешно ползване. Той е защитен съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (OВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43). Това е поверителен документ съгласно член 29 от основния регламент и член 12 от Споразумението на Световната търговска организация за субсидиите и изравнителните мерки.

(6)  OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Indo Rama Synthetics Limited, 51-A, Industrial Area, Sector III, Pithampur, 453 001, Dist. Dhar, Madhya Pradesh

Welspun Syntex Limited, Kamani Wadi, 1st floor, 542, Jaganath Shankar Sheth Road, Chira Bazar, Mumbai 400 002