14.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 162/13


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2004/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за средствата за измерване

(текст от значение за ЕИП)

(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на директивата)

(2007/C 162/06)

ЕОС (1)

Заглавие и номер на хармонизирания стандарт

(и референтен документ)

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт

Забележка 1

CEN

EN 1359:1998

Разходомери за газ. Диафрагмени разходомери за газ

 

EN 1359:1998/A1:2006

 

 

CEN

EN 1434-1:2007

Топломери. Част 1: Общи изисквания

 

CEN

EN 1434-2:2007

Топломери. Част 2: Изисквания към конструкцията

 

CEN

EN 1434-4:2007

Топломери. Част 4: Изпитвания за одобряване на типа

 

CEN

EN 1434-5:2007

Топломери. Част 5: Първоначална проверка

 

CEN

EN 12261:2002

Разходомери за газ. Турбинни разходомери за газ

 

EN 12261:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 12405-1:2005

Разходомери за газ. Устройства за преобразуване. Част 1: Обем на преобразуването

 

EN 12405-1:2005/A1:2006

 

 

CEN

EN 12480:2002

Разходомери за газ. Ротационни разходомери за газ

 

EN 12480:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 14154-1:2005+A1:2007

Водомери. Част 1: Общи изисквания

 

CEN

EN 14154-2:2005+A1:2007

Водомери. Част 2: Инсталиране и условия за използване

 

CEN

EN 14154-3:2005+A1:2007

Водомери. Част 3: Методи и средства за изпитване

 

CEN

EN 14236:2007

Ултразвукови битови разходомери за газ

 

Забележка 1

По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на отменяне („dow“), определена от Европейската организация по стандартизация; Обръща се внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не съвпадат.

Забележка 3

В случай на изменения, съответният стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY, неговите предходни изменения, ако има такива, и въпросното ново изменение. Замененият стандарт (колона 3) се състои от EN CCCCC:YYYY и неговите предходни изменения, ако има такива, но без въпросното ново изменение. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните изисквания на директивата.

Бележка:

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации по стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е приложен към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), изменена с Директива 98/48/ЕО (3).

Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички езици на Общността.

Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Комисията гарантира актуализирането на този списък. [тази бележка да бъде включена само в случай на консолидиран списък]

Повече информация относно хармонизирани стандарти може да се намери в Интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ЕOC: Европейска организация по стандартизация:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050, Brussels, тел. (32-2) 550 08 11; факс (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, тел. (32-2) 519 68 71; факс (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, тел. (33) 492 94 42 00; факс (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  OВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

(3)  OВ L 217, 5.8.1998 г., стр. 18.