14.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 162/6


Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1/2004 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат, преработват и търгуват със селскостопански продукти

(2007/C 162/04)

XA Номер: XA 120/06

Държава-членка: Италия

Регион: Пиемонт

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството, което получава индивидуалната помощ: Contributi agli agricoltori e allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione.

Правно основание: Deliberazione della Giunta regionale n. 28 — 4172 del 30.10.2006. Legge 7 marzo 2003, n. 38 art. 3 comma 1 lettera b.

Годишни разходи, предвидени по схемата: 250 000 EUR.

Максимален интензитет на помощта: Максималната субсидия за едно предприятие може да покрие до 80 % от разходите, извършени от предприятието през първите две години от въвеждането на контролния режим, по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета (1), в рамките на 800 EUR на предприятие за периода 2005-2006 г.

Дата на привеждане в действие: 15 декември 2006 г. Първият транш ще бъде преведен след съобщаването на идентификационния номер, даден от Комисията след получаване на обобщената информация.

Продължителност на схемата: До 30 юни 2007 г.

Цел на помощта: Насърчаване на земеделците и животновъдите за извършване на преустройство на метода на производство и преход от конвенционален към биологичен метод, чрез участие в разходите, извършени за контрол на биологичните методи на производство, осъществен съгласно Регламент (ЕИО) № 2092/91.

Подлежащите на субсидиране разходите представляват сумите, изразходвани през 2005 г. и 2006 г. от земеделските стопанства за контрол, извършен съгласно Регламент (ЕИО) № 2092/91.

Използвани членове от Регламент (ЕО) № 1/2004 на Комисията (2): член 13, параграф 2, буква ж).

Засегнати сектори: Земеделски и животновъдни стопанства.

Име и адрес на предоставящия орган:

Regione Piemonte

Assessorato Agricoltura, Tutela della Flora e della Fauna

Direzione Sviluppo dell'Agricoltura

Corso Stati Uniti, 21

I-10128 Torino

Интернет адрес: www.regione.piemonte.it/agri

Други данни: Субсидии се отпускат на земеделски стопанства, подлежащи на системата за контрол съгласно Регламент (EИО) № 2092/91 към момента на подаване на молбата, с инсталации и основна част от земите на територията на регион Пиемонт, които започват или са започнали преобразуването на конвенционалната си система на производство в биологична в периода между 1 януари 2005 г. и 31 декември 2006 г.

Субсидиите се отпускат в следния ред на приоритет:

XA Номер: XA 121/06

Държава-членка: Италия

Регион: Марке

Наименование на схемата за помощ: Contributi alle cooperative agricole e alle cooperative sociali che operano nel settore agricolo e forestale al fine di ridurre i costi di produzione, a migliorare e diversificare le attività di produzione, a migliorare la qualità dei prodotti, a tutelare e migliorare l'ambiente naturale e le condizioni di igiene e benessere degli animali.

Правно основание:

1.

Art. 4 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 », «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale» .

Годишни разходи, предвидени по схемата или общ размер на индивидуална помощ, предоставена на предприятието: Максималните разходи, предвидени за 2006 г., възлизат на 150 000 EUR. За следващите години на прилагане на схемата за помощ, максималните разходи ще се определят със съответния бюджетен закон и, в общи линии, няма да превишават 1 000 000 EUR за година.

Максимален интензитет на помощта: Брутният интензитет на помощта не може да превишава 30 % от допустимите разходи (40 % за необлагодетелствани райони).

Допустимата за субсидиране инвестиция не може да превишава максимума от 60 000 EUR.

Инвестицията трябва да има за цел намаляване на производствените разходи, подобряване и разнообразяване на производствената дейност, подобряване качеството на продуктите, опазване на околната среда, както и подобряване на хигиенните условия и закрилата на животните.

Помощите ще се предоставят само за инвестиции, които попадат в една от долупосочените категории:

Дата на привеждане в действие: Най-рано 10 работни дни след изпращане на настоящия формуляр, както е предвидено в член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2004.

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: Продължителността е неограничена и зависи от средствата, които регион Марке отпуска всяка година в бюджета и от срока на действие на Регламента за освобождаване (Регламент (ЕО) № 1/2004).

Цел на помощта: Подобряване на доходите, условията на живот и работа на селскостопанските и социални кооперативни предприятия, които работят в селскостопанския и горския сектор, с цел намаляване производствените разходи, подобряване и разнообразяване на производствените дейности, подобряване качеството на продуктите, опазване на околната среда, както и подобряване на хигиенните условия и закрилата на животните.

Бенефициери:

1.

Социални кооперативни предприятия от тип Б, които работят в земеделския и горски сектор, вписани в регистъра на социалните кооперативни предприятия, съставен с регионален закон № 34 от 18 декември 2001 г.;

2.

Селскостопански кооперативни предприятия и техни консорциуми, вписвани под наименованието „Imprenditore agricolo professionale (IAP)“ (професионален селскостопански предприемач).

Засегнат/и сектор/и: Селскостопански сектор.

Име и адрес на предоставящия орган:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Интернет адрес:

1.

www.agri-marche.it

2.

www.regione.marche.it

Други данни: Държавните помощи ще бъдат предоставяни изключително за инвестиции в селскостопанския сектор и бенефициерите ще бъдат избирани чрез публични обяви.

XA Номер: XA 122/06

Държава-членка: Италия

Регион: Марке

Наименование на схемата за помощ: Contributi a cooperative o consorzi di cooperative che svolgono attività nel settore agricolo e forestale, nel settore agro-industriale e agroalimentare per il finanziamento di progetti di fattibilità finalizzati ad attivare processi di fusione di cooperative esistenti, allargamento della base sociale, aggregazione di nuove imprese in forma cooperativa con l'obiettivo di aumentare la competitività della struttura cooperativa, consentire alle società cooperative di trovare nuovi sbocchi commerciali, concentrare e riorganizzare l'offerta dei prodotti agricoli e forestali.

Правно основание:

1.

Art. 6 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7», «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale».

Годишни разходи, предвидени по схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на предприятието: Предвиденият максимален разход за 2006 г. е 350 000 EUR. За следващите години на прилагане на схемата за подпомагане максималният разход ще бъде определен със съответните финансови закони, но в никакъв случай няма да превишава 1 000 000 EUR на година.

Максимален интензитет на помощта: Разходите, подлежащи на оказване на помощ, не могат да бъдат под 30 000 EUR.

Субсидията няма да надвишава 75 % от тези разходи и при всяко положение ще бъде по-ниска от 100 000 EUR за три години за бенефициент в съответствие с член 14 на Регламент (ЕО) № 1/2004.

Дата на привеждане в действие: Най-малко 10 работни дни след изпращане на настоящия формуляр, както е предвидено от член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2004.

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: Няма времеви ограничения за срока на схемата, който зависи от отпуснатите суми в годишния бюджет на Регион Марке, както и от периода, в който Регламент (ЕО) № 1/2004 ще е в сила.

Цел на помощта: Насърчаване на процесите на сливане на съществуващите кооперативни стопанства, увеличаване на броя на участващите в тях, присъединяване на нови фирми към кооперативната форма с цел да се увеличи конкурентоспособността на кооперативната структура, да се позволи на кооперативните фирми да намерят нови търговски ниши, да концентрират и реорганизират предлагането на продукти от секторите на селското стопанство и горите.

Бенефициенти: Кооперативни стопанства или обединения, които извършват дейност в областта на селското стопанство, горите, аграрната промишленост и хранително-вкусовия сектор, и техни партньори, с регистрирани офиси на територията на региона и регистрирани в държавния регистър на кооперативните предприятия по силата на decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004.

Засегнат/и сектор/и: Не се отнася до определен сектор.

Наименование и адрес на предоставящия орган:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Интернет адрес:

3.

www.agri-marche.it

4.

www.regione.marche.it

Други данни: Помощта ще бъде отпускана изключително на проекти, отнасящи се до селското стопанство, и бенефициентите ще бъдат избирани чрез търгове.

Помощите за горските кооперативни стопанства ще бъдат отпускани по същия начин, при условията на правилото за de minimis по отношение на продукция, различна от селскостопанската, което правило е постановено в Регламент ЕО № 69/2001 на Комисията (3).

XA номер: XA 123/06

Държава-членка: Нидерландия

Регион: Provincie Limburg

Наименование на схемата за помощ или име на предприятието, което получава индивидуалната помощ: Verplaatsing melkveehouderij Snijders in Zuid- Limburg (Преместване на млекодобивно стопанство Snijders в южната част на провинция Лимбург).

Правно основание: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Годишни разходи, планирани по схемата, или общ размер на индивидуална помощ, предоставена на предприятието: Обща еднократна субсидия от страна на провинцията в размер на 100 000 EUR на преместване.

Максимален интензитет на помощта: Максималната помощ за млекодобивното стопанство възлиза на 40 % от разходите по преместването, но не повече от 100 000 EUR. Горепосоченият размер на помощта е равен на разрешената помощ за селскостопански производител, когато преместването от общ интерес доведе до ползването от страна на селскостопанския производител на по-модерни съоръжения и до ръст на производствените капацитети. Когато става дума за нарастване на стойността на съответните съоръжения и ръст на производствените капацитети, участието на селскостопанския производител трябва да е минимум 60 % от нарастването на стойността на съответните съоръжения или от съответстващата пропорционална част от разходите, в съответствие с член 6, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 1/2004. Финансовото участие на собственика на млекодобивното стопанство възлиза на най-малко 60 %. Млекодобивно стопанство Snijders: предварителен разчет на разходите 1 524 792 EUR.

Дата на привеждане в действие: Решението за предоставяне на субсидия ще бъде публикувано след потвърждението от страна на ЕС на получаването на настоящото съобщение.

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: От декември 2006 г. до 31 декември 2008 г.

Цел на помощта: Помощта се отпуска за преместване от общ интерес на перспективни млекодобивни стопанства от райони, където има най-вече ограничения от гледна точка на териториалното устройство, но където наличието на млекодобивно стопанство е от ключово значение за опазване на околната среда и ландшафта. Съгласно целите на провинцията преместването на едно млекодобивно стопанство трябва да е насочено към подобряване на качеството на околната среда и ландшафта в дългосрочен план.

Засегнат/и сектор/и: Помощта е предназначена за интензивни млекодобивни стопанства (малки и средни предприятия) с обем 75 и повече NGE (Nederlandse grootte eenheden) (нидерландски икономически единици), разположени в Южен Лимбург, в райони с наклон над 2 %.

Наименование и адрес на администратора, който предоставя помощта:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Интернет адрес: www.limburg.nl

XA номер: XA 124/06

Държава-членка: Нидерландия

Регион: Provincie Limburg

Наименование на схемата за помощ или име на предприятието, което получава индивидуалната помощ: Verplaatsing melkveehouderij Mingels in Zuid- Limburg (Преместване на млекодобивно стопанство Mingels в южната част на провинция Лимбург).

Правно основание: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Годишни разходи, планирани по схемата, или общ размер на индивидуална помощ, предоставена на предприятието: Обща еднократна субсидия от страна на провинцията в размер на 100 000 EUR на преместване.

Максимален интензитет на помощта: Максималната помощ за млекодобивното стопанство възлиза на 40 % от разходите по преместването, но не повече от 100 000 EUR. Горепосоченият размер на помощта е равен на разрешената помощ за селскостопански производител, когато преместването от общ интерес доведе до ползването от страна на селскостопанския производител на по-модерни съоръжения и до ръст на производствените капацитети. Когато става дума за нарастване на стойността на съответните съоръжения и ръст на производствените капацитети, участието на селскостопанския производител трябва да е минимум 60 % от нарастването на стойността на съответните съоръжения или от съответстващата пропорционална част от разходите, в съответствие с член 6, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 1/2004. Финансовото участие на собственика на млекодобивното стопанство възлиза на най-малкото 60 %. Млекодобивно стопанство Mingels: предварителен разчет на разходите 1 874 970 EUR.

Дата на привеждане в действие: Решението за предоставяне на субсидия ще бъде публикувано след потвърждението от страна на ЕС на получаването на настоящото съобщение.

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: От декември 2006 г. до 31 декември 2008 г.

Цел на помощта: Помощта се отпуска за преместване от общ интерес на перспективни млекодобивни стопанства от райони, където има най-вече ограничения от гледна точка на териториалното устройство, но където наличието на млекодобивно стопанство е от ключово значение за опазване на околната среда и ландшафта. Съгласно целите на провинцията преместването на едно млекодобивно стопанство трябва да е насочено към подобряване на качеството на средата и ландшафта в дългосрочен план.

Засегнат/и сектор/и: Помощта е предназначена за интензивни млекодобивни стопанства (малки и средни предприятия) с обем 75 и повече NGE (Nederlandse grootte eenheden) (нидерландски икономически единици), разположени в Южен Лимбург, в райони с наклон над 2 %.

Наименование и адрес на администратора, който предоставя помощта:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Интернет адрес: www.limburg.nl


(1)  OB L 198, 22.7.1991 г., стр. 1.

(2)  OB L 1, 3.1.2004 г., стр. 1.

(3)  OB L 10, 13.1.2001 г., стр. 30.