20.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 168/42


Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение на Европейския парламент и на Съвета за Регламент относно забрана за пускане на пазара, внос в Общността и износ от Общността на кожи с косъм от котки и кучета, както и на продукти, в които те се съдържат“

COM(2006) 684 окончателeн — 2006/0236 (COD)

(2007/C 168/08)

На 4 декември 2006 г. Съветът реши, в съответствие с членове 95 и 133 от Договора за създаване на Европейската общност, да се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно предложение горе-поставено.

Специализираната секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“, натоварена с подготовката на работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 21 март 2007 г. (докладчик: г-н RETUREAU).

На 435-ата си пленарна сесия, проведена на 25 и 26 април 2007 г. (заседание от 25 април) Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 128 гласа „за“, 1 глас „против“ и 5 гласа „въздържал се“.

1.   Заключения и препоръки

1.1

Комитетът изразява съгласие с правното основание (член 95 от ДЕО) и вида на инструмента (регламент).

1.2

Комисията не може да се позове на собствени правомощия, произтичащи от ДЕО, които да й позволят да се намеси в случаи на жестокост спрямо животни, всъщност извършени извън територията на ЕС, и може да обхване проблема само от гледна точка на своите правомощия в областта на търговията и вътрешния пазар на кожи с косъм и във връзка със съществуването на различни национални законодателства, които е подходящо да бъдат хармонизирани.

1.3

Комитетът споделя гледната точка на Комисията, според която единствено пълната забрана може да разубеди вносителите на облекла или играчки да внасят голям брой кожи с косъм от котки и кучета и други произлизащи предмети на територията на ЕС, като по този начин се попречи на мащабния трафик със забранени кожи.

1.4

Комитетът би желал съдържанието на термина „кожа с косъм“ да бъде юридически експлицитно, като изрично включва самата кожа с косъм и отделните й съставки (косъм, кожа), за да бъдат обхванати от забраната всички възможни употреби на кожите с косъм от котки и кучета.

1.5

Комитетът подчертава ефективността на методите за контрол, както и използванeто на процедурата по комитология за установяване на най-приемливите правила за контрол.

2.   Обосновка

2.1

С предложение за регламент, въз основа на член 95 от ДЕО (вътрешен пазар), Комисията предлага да се забрани производството, вноса, износа и продажбата на кожи с косъм от котки и кучета в Европейския съюз.

2.2

Предложеният регламент е отговор на нагласите на гражданското общество и на Европейския парламент и се смята за приоритетен от германското председателство.

2.3

Изглежда, че особено в Азия, котки и кучета се отглеждат и убиват в отчайващи условия, за да се ползват кожите им с косъм за производството на облекла, аксесоари или играчки. Такива кожи с косъм са забелязани на вътрешния европейски пазар.

2.4

По принцип тези кожи с косъм се преработват химично и се боядисват, и се продават под названия, които скриват произхода им; трудно е да се идентифицира точният животински произход на така обработени кожи по научен начин, било по вида или по текстурата или чрез ДНК анализ, тъй като ДНК е разрушена от процеса на обработка; изглежда, че единствено чрез спектрометрия на масата може да се получи сравнителен метод, който да позволи точното определяне на съответния животински произход. Следователно митническият контрол би бил изключително труден, с което се обяснява защо в член 4 от проекта се предвижда дерогация.

2.4.1

В член 4 се предвижда, че притежанието за лично ползване на облекло или предмети, съдържащи забранените кожи с косъм, може да се толерира; според Комитета, притежанието и личното ползване или разпореждането с частна собственост в много ограничени количества би трябвало ясно да бъдат изключени от приложното поле на регламента, за да се избегне каквото и да било бюрократично отежняване.

2.4.2

Евентуалното използване на кожи без косъм, които не са получени от отглеждане с цел производство на кожи с косъм, и които не са етикетирани като такива, би могло да бъде предмет на процедура по комитология.

2.5

От гледна точка на пропорционалността, пълната забрана на производството, вноса и търговията представлява единствената възможна мярка, като се има предвид нелегалният или недеклариран характер на вноса, и измамата относно стоките в резултат от етикетите с изобретателни наименования на тези облекла и предмети, които могат да съдържат кожи с косъм от котки и кучета.

2.6

Редица държави-членки и някои трети страни вече са приели забраняващо законодателство с различен характер и обхват; намесата на Общността е оправдана от необходимостта да се хармонизира вътрешният пазар.

2.7

Установена е система за информиране и проследяване относно откриването и методите за откриване на забранените кожи. Чрез комитологията може да се състави списък на приемливите мерки за осъществяване на контрол.

2.8

Държавите-членки би трябвало да предвидят пропорционални и възпиращи санкции.

3.   Общи бележки

3.1

Комитетът е съгласен с правната основа и формата на регламента; всъщност, по отношение на котките и кучетата не могат да се приложат разпоредбите за хуманното отношение към животните, които се имат предвид за животни, отглеждани в стопанства.

3.2

Реалността в обществото показва, че тези животни са станали в Европа домашни любимци, които не се отглеждат заради месото или кожата им, нито за да вършат работа, с изключение на някои породи кучета, които се използват, за да придружават и водят хора с увреждания или за да намират изчезнали хора, затрупани от разрушени сгради или в снега, както и други полезни за хората задачи, които ги правят още по-мили в очите на обществото.

3.3

Комисията не може да се позове на собствени правомощия, произтичащи от ДЕО, които да й позволят да се намеси в случаи на жестокост спрямо животни, всъщност извършени извън територията на ЕС, и може да обхване проблема само от гледната точка на своите правомощия в областта на търговията и хармонизирането на вътрешния пазар на кожи с косъм и да премахне пречките пред търговията с кожи с косъм във връзка със съществуването на различни национални законодателства, които е подходящо да бъдат хармонизирани, за да се избегне фрагментирането на пазара.

3.4

Като се имат предвид значителните технически трудности за идентифициране на преработените кожи с косъм от котки и кучета, предложението, сведено до изискване за етикетиране, би било на практика неефективно; Комитетът споделя гледната точка на Комисията, според която единствено пълната забрана може да разубеди вносителите на облекла или играчки да внасят голям брой кожи с косъм от котки и кучета и други произлизащи предмети на територията на Съюза, като по този начин се попречи на мащабния трафик със забранени кожи.

3.5

След приемането на регламента СТО следва да бъде нотифицирана за него в съответствие с нетарифните бариери. Той съответства на правилата за международна търговия.

4.   Специфични забележки

4.1

Комитетът би желал съдържанието на термина „кожа с косъм“ да бъде юридически експлицитно, като изрично включва самата кожа с косъм и отделните й съставки (косъм, кожа), за да бъдат обхванати от забраната всички възможни употреби на кожите с косъм от котки и кучета.

4.2

Комитетът смята, че е подходящо да се уточни, че трябва да се избягва митническият контрол на физическите лица по отношение на предметите, изрично предназначени за лично ползване, които те могат да притежават в много ограничени количества, при преминаването на вътрешните граници или при пристигане от трети страни; размяната или продажбата на облекло, или даряването на благотворителни организации не бива да се приравняват към търговията, попадаща в приложното поле на регламента.

Брюксел, 25 април 2007 г.

Председател

на Европейския икономически и социален комитет

Dimitris DIMITRIADIS