5.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 291/1


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 14 ноември 2007 година

по искане на Съвета на Европейския съюз относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика

(CON/2007/35)

(2007/C 291/01)

Въведение и правно основание

На 8 ноември 2007 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (1) (наричан по-долу „предложения регламент“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 105, параграф 4, първо тире от Договора за създаване на Европейската общност. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно на член 17.5, първо изречение от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

1.   Общи забележки

1.1.

ЕЦБ приветства предложения регламент, тъй като тя признава съществуването на два паралелни и допълващи се режима за изготвянето на европейската статистика и в същото време признава независимостта на ЕСЦБ при упражняването на своите статистически функции (основания 7 и 8 от преамбюла). ЕЦБ също така приветства посочването в параграф 9 от преамбюла на важната съветническа роля, изпълнявана от Комитета по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс.

1.2.

ЕЦБ също така отбелязва със задоволство, че предложеният регламент признава необходимостта от тясно сътрудничество между ЕСС и ЕСЦБ при разработването, производството и разпространението на европейската статистика, изготвена от двете системи (член 8). В това отношение, ЕЦБ отбелязва, че изискването ЕСС и ЕСЦБ да си сътрудничат тясно, съгласно указаното в основание 6 от преамбюла на предложения регламент, ще се прилага в рамките на първичното право, приложимо към ЕСЦБ съгласно Договора. По-специално, член 5 от Устава на ЕСЦБ предвижда, че за да поеме функциите на ЕСЦБ, ЕЦБ, подпомагана от националните централни банки, събира необходимата статистическа информация от компетентните национални органи или директно от стопанските субекти, и че за тези цели си сътрудничи с институциите или с органите на Общността и с компетентните органи на държавите-членки.

1.3.

Освен това, ЕЦБ приветства, че член 20, параграф 3 от предложения регламент урежда въпроса за обмена на поверителни данни, които са само за статистически цели, между ЕСС и ЕСЦБ. Широко прието е, че засиленият обмен на поверителна информация между ЕСС и ЕСЦБ все повече е необходимо да обезпечи качеството и съгласуваността на европейската статистика, като в същото време се минимизира тежестта върху респондентите. Това може да бъде извършено чрез искане на едни и същи данни само веднъж и тяхното споделяне между статистическите органи, които се нуждаят от тях, като в същото време се съблюдават разпоредбите за строга поверителност. Въпреки това, ЕЦБ счита, че противно на посоченото понастоящем в член 20, параграф 3, такъв обмен не следва да бъде поставян в зависимост от приемането на допълнителни, секторни правни актове, които би трябвало изрично да разрешават такъв обмен на поверителна статистическа информация. За да осигури ефикасния и ефективен обмен на необходимата статистическа информация, правната рамка следва да предвижда, че такова предаване може да се осъществява, при условие, че това е необходимо за ефикасното разработване, производство и разпространение на европейската статистика, следвайки примера на член 20, параграф 1 от предложения регламент, който урежда обмена на поверителна статистическа информация в рамките на ЕСС.

1.4.

ЕЦБ подчертава, че е важно да получи пълен законен достъп до всички изискуеми съществуващи данни, за да се намали тежестта върху респондентите. Това също така се посочва в член 23 (Достъп до административни записи) на предложения регламент. Въпреки това, ЕЦБ счита, че правната рамка трябва да предвижда по-скоро определянето на практическа уредба и „условията“ за получаване на ефективен достъп, отколкото „ограниченията и условията“, тъй като това навежда на мисълта за произволно ограничаване на този достъп.

1.5.

Член 253 от Договора предвижда, че регламентите, приети съвместно от Европейския парламент и от Съвета, трябва да визират всички становища, чието получаване се изисква съгласно Договора. Поради това, ЕЦБ предлага настоящото становище на ЕЦБ бъде взето предвид в мотивите на предложения регламент.

2.   Предложения за изменение

В случаите, когато становището на ЕЦБ би довело до изменения на предложения регламент, предложенията за изменение са изложени в приложението.

Съставено във Франкфурт на Майн на 14 ноември 2007 година.

Заместник-председател на ЕЦБ

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  COM(2007) 625.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ  (1)

Изменение 1

Член 20 — Предаване на поверителни данни

Член 20 — Предаване на поверителни данни

1.

Предаването на поверителни данни между националните органи и между националните органи и Комисията (Евростат) може да се осъществява, при условие че е необходимо за разработването, производството и разпространението на европейска статистика. Всякакво последващо предаване трябва да бъде изрично разрешено от националния орган, който е събрал данните.

1.

Предаването на поверителни данни между националните органи и между националните органи и Комисията (Евростат) може да се осъществява, при условие че е необходимо за разработването, производството и разпространението на европейска статистика. Всякакво последващо предаване трябва да бъде изрично разрешено от националния орган, който е събрал данните.

2.

Не се допуска позоваване на националните разпоредби за статистическа поверителност, за да се възпрепятства предаването на поверителни данни, когато акт на общностното право предвижда предаването на такива данни.

3. 2.

Обмен на поверителни данни за статистически цели между Предаването на поверителни данни от статистически орган на ЕСС на централна банка от ЕСЦБ може да се извършва при условие, че това предаване е необходимо за ефикасното разработване, производство или разпространение на европейската статистика или статистика на ЕСЦБ , посочена в член 285 от Договора и член 5 от Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ и ако това е изрично предвидено в общностното право.

3.

Обмен на поверителни данни за статистически цели между ЕСС и ЕСЦБ може да се извършва, когато се счита, че той е необходим за разработването, производството и разпространението на европейска статистика или статистика на ЕСЦБ и ако това е изрично предвидено в общностното право.

2. 3.

Не се допуска позоваване на националните разпоредби за статистическа поверителност, за да се възпрепятства предаването на поверителни данни съгласно параграфи 1 и 2, когато акт на общностното право предвижда предаването на такива данни.

4.

Защитните мерки, предвидени в настоящия регламент, се прилагат спрямо всички поверителни данни, предавани в рамките на ЕСС и между ЕСС и ЕСЦБ.

4.

Ако поверителните данни се предават от централна банка от ЕСЦБ на статистически орган на ЕСС в съответствие с Регламент (ЕО) № 2533/98 от 23 ноември 1998 г. на Съвета относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (2), тези данни следва да се използват изключително за разработването, производството или разпространението на европейската статистика, посочена в член 285 от Договора и член 5 от Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ.

5.

Без да се засяга параграф 2, [в]сяко последващо предаване на поверителни данни извън ЕСС трябва да бъде изрично разрешено от националния орган, който е събрал данните.

4. 6.

Защитните мерки, предвидени в настоящия регламент, се прилагат спрямо всички поверителни данни, предавани в рамките на ЕСС и между статистическите органи на ЕСС и централните банки от ЕСЦБ.

Мотиви — Виж параграф 1.3 от становището

Изменение 2

Член 23 — Достъп до административни записи

За да се намали тежестта върху респондентите, националните органи и Комисията (Евростат) имат достъп до източниците на административни данни, всеки от тях в областите на дейност на своите собствени публични администрации, доколкото тези данни са необходими за разработването, производството и разпространението на европейска статистика.

Практическата уредба и границите и условията за постигане на ефективен достъп се определят, където е необходимо, от всяка държава-членка и от Комисията в техните съответни области на компетентност.

Член 23 — Достъп до административни записи

За да се намали тежестта върху респондентите, националните органи и Комисията (Евростат) имат достъп до източниците на административни данни, всеки от тях в областите на дейност на своите собствени публични администрации, доколкото тези данни са необходими за разработването, производството и разпространението на европейска статистика.

Практическата уредба и условията границите и условията за постигане на ефективен достъп се определят, където е необходимо, от всяка държава-членка и от Комисията в техните съответни области на компетентност.

Мотиви — Виж параграф 1.4 от становището

Изменение 3

като взеха предвид предложението на Комисията,

след като се консултираха с Европейския надзорен орган по защита на данните,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка,

след като се консултираха с Европейския надзорен орган по защита на данните,

Мотиви — Виж параграф 1.5 от становището


(1)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.

(2)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.