4.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 419/1


Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно работния план на Европейския съюз за спорта (1 януари 2021 г.—30 юни 2024 г.)

(2020/C 419/01)

СЪВЕТЪТ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ, ЗАСЕДАВАЩИ В РАМКИТЕ НА СЪВЕТА,

1.

КАТО ПРИПОМНЯТ член 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който спортът е област, в която действията на равнището на ЕС следва да са насочени към подкрепа, координиране и допълване на действията на държавите членки.

2.

КАТО ПРИПОМНЯТ, че Съюзът допринася за насърчаването на ролята на спорта в европейския живот, като отчита в същото време спецификите му, структурите, основаващи се на доброволното участие, както и неговата социална и възпитателна функция (1).

3.

КАТО ПРИПОМНЯТ, че действията на Съюза са насочени към развиване на европейското измерение в спорта чрез насърчаване на равнопоставеността и принципа на откритост в спортните състезания и сътрудничеството между организациите, отговарящи за спорта, както и чрез закрила на физическата и морална неприкосновеност на спортистите, по-специално на най-младите сред тях (2).

4.

КАТО ПРИЗНАВАТ, че спортът би могъл да допринесе за постигането на общите политически приоритети на ЕС, и по-специално на целите на различни други области на политиката като образование, здравеопазване, младеж, социални въпроси, приобщаване, равенство, равенство между половете, развитие на градските и селските райони, транспорт, околна среда, туризъм, заетост, иновации, устойчивост, цифровизация и икономика; и че тези области на политиката биха могли да подкрепят насърчаването на спорта въз основа на междусекторно сътрудничество.

5.

КАТО ПОДЧЕРТАВАТ, че в съответствие с Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие спортът също е важен фактор за устойчивото развитие (3) и следователно може да спомогне за постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР).

6.

КАТО ПРИПОМНЯТ резолюциите на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно работния план на Европейския съюз за спорта съответно за 2011—2014 г. (4), 2014—2017 г. (5) и 2017—2020 г. (6)

7.

КАТО ПРИВЕТСТВАТ резултатите от изпълнението на работния план на ЕС за спорта за периода 2017—2020 г., както и доклада на Комисията относно неговото изпълнение и целесъобразност (7).

8.

КАТО ПРИЗНАВАТ необходимостта от подходящо сътрудничество със спортното движение и други съответни заинтересовани страни, както и с компетентните международни правителствени и неправителствени организации, включително Съвета на Европа, Световната здравна организация (СЗО), Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН), Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и Световната антидопингова агенция (WADA).

СЪЗДАВАТ РАБОТЕН ПЛАН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПОРТА ЗА ПЕРИОДА ОТ 1 ЯНУАРИ 2021 Г. ДО 30 ЮНИ 2024 Г:

9.

ВОДЕЩИТЕ ЦЕЛИ на настоящия работен план на Европейския съюз за спорта (наричан по-долу „работният план на ЕС“) са:

да се укрепи основаният на почтеността и ценностите спорт в ЕС;

да се укрепи възстановяването и устойчивостта на кризи на спортния сектор по време на и след пандемията от COVID-19;

да се окаже подкрепа за устойчива и основана на факти политика в областта на спорта;

да се увеличи участието в спорта и укрепващата здравето физическа активност с цел насърчаване на активен и екологосъобразен начин на живот, социално сближаване и активно гражданско участие;

да се гарантира чрез междусекторно сътрудничество това, че другите области на политиката на ЕС отчитат важния принос, който спортът може да има за устойчивия в социално и екологично отношение растеж на Европа, цифровизацията и възстановяването от пандемията от COVID-19 и бъдещата устойчивост, както и за постигането на ЦУР;

да се укрепи международното измерение на политиката на ЕС в областта на спорта, по-специално чрез обмен и сътрудничество с правителства и заинтересовани страни извън ЕС;

да се предприемат последващи действия във връзка с предходните три работни плана на ЕС за спорта и с други свързани със спорта документи на ЕС, като например заключения и резолюции на Съвета;

да се поддържа обменът на знания и опит между държавите — членки на ЕС, и Комисията;

да се засилят диалогът и сътрудничеството на равнище ЕС със спортното движение и други съответни заинтересовани страни и институции, както в областта на спорта и физическата активност, така и извън нея;

да се оказва подкрепа, когато е целесъобразно, на изпълнението на главата за спорта от програма „Еразъм +“.

10.

Работният план на ЕС разглежда следните приоритетни области:

защита на почтеността и ценностите в спорта;

социално-икономически и екологични измерения на спорта;

насърчаване на участието в спортни дейности и укрепваща здравето физическа активност.

Конкретните ключови области, теми, цели, работни формати, възможни резултати, целеви дати и отговорности са изложени и обяснени в приложения I и II към настоящия документ.

11.

Настоящият работен план на ЕС е гъвкав инструмент. Възможно е да се наложат последващи промени или изменения, за да се реагира своевременно на предстоящи или неочаквани събития и належащи въпроси в областта на спорта и физическата активност, като същевременно се вземат предвид приоритетите на бъдещите председателства на Съвета.

ПРИКАНВАТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ:

12.

Да участват в изпълнението на настоящия работен план на ЕС и по целесъобразност да допринасят със своите експертни познания и опит за различните работни формати.

13.

Да обмислят отчитането на знанията и резултатите, постигнати при изпълнението на настоящия работен план на ЕС, при разработването на политики в областта на спорта или други съответни политики на национално и поднационално равнище, като същевременно зачитат принципа на субсидиарност и автономността на спорта.

14.

Да информират и, когато е целесъобразно, да провеждат консултации с националното спортно движение и други съответни заинтересовани страни относно изпълнението на настоящия работен план на ЕС и да разпространяват знанията и резултатите, за да се улесни практическото значение и видимостта на дейностите.

ПРИКАНВАТ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА НА СЪВЕТА:

15.

Да вземат предвид настоящия работен план на ЕС при разработването на своята програма и да се основават на вече постигнатите резултати.

16.

Да обмислят организирането на срещи на работно равнище със съответните представители на спортното движение и други заинтересовани страни в областта на спорта с цел, наред с другото, обмен на информация относно изпълнението на настоящия работен план на ЕС, проучване на съвместни амбиции и предоставяне на информация относно планираните приоритети на предстоящите председателства на Съвета (8).

17.

Въз основа на доклад, изготвен от Комисията, да предложат в края на периода, обхванат от настоящата резолюция, проект за нов работен план на ЕС за следващия период, ако това е уместно.

ПРИКАНВАТ КОМИСИЯТА:

18.

Да се ангажира заедно с държавите членки, спортното движение и други съответни заинтересовани страни, с изпълнението на настоящия работен план на ЕС и да подкрепя държавите членки със своите експертни познания и опит от всички съответни сектори на политиката в съответствие с приложения I и II към настоящата резолюция.

19.

Да допринася за това политиките в ЕС и неговите държави членки да се основават на факти, по-специално чрез изследвания и проучвания.

20.

Да продължи да информира държавите членки, спортното движение и други имащи отношение заинтересовани страни относно текущите и планираните инициативи и възможности за финансиране в областта на спорта, както и в други области на политиката на ЕС, свързани със спорта, и по целесъобразност предварително да се консултира с държавите членки чрез съответните подготвителни органи и канали на Съвета (9) относно изпълнението на конкретни инициативи по работния план на ЕС.

21.

Да насърчава интегрирането на спорта и физическата активност в други области на политиката на ЕС.

22.

Да разпространява знанията и резултатите, постигнати при изпълнението на настоящия работен план на ЕС, за да се гарантира практическото значение и видимостта на дейностите.

23.

Да обмисли осигуряването на онлайн платформа за съхранение и обмен на доклади, най-добри практики или имащи отношение документи, за да улесни обмена на информация между държавите членки.

24.

Да представи през втората половина на 2023 г. доклад за изпълнението и целесъобразността на настоящия работен план на ЕС въз основа на доброволния принос на държавите членки. Този доклад ще послужи като основа за изготвянето на евентуален последващ работен план на ЕС през първото полугодие на 2024 г.

ПРИКАНВАТ СПОРТНОТО ДВИЖЕНИЕ И ДРУГИТЕ СЪОТВЕТНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ:

25.

Да участват заедно с държавите членки и Комисията в изпълнението на настоящия работен план на ЕС и да допринасят със своите експертни познания и опит за различните работни формати.

26.

Да обмислят разпространението на знанията и резултатите, постигнати при изпълнението на настоящия работен план на ЕС, и да ги вземат предвид в собствените си дейности.

(1)  Вж. член 165, параграф 1, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

(2)  Вж. член 165, параграф 2 от ДФЕС.

(3)  https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E, вж. точка 37.

(4)  OВ C 162, 1.6.2011 г., стр. 1.

(5)  ОВ C 183, 14.6.2014 г., стр. 12.

(6)  ОВ C 189, 15.6.2017 г., стр. 5.

(7)  Док. 9469/20 + ADD 1.

(8)  Тази среща би могла да се проведе например в рамките на годишния спортен форум на ЕС. Участници в тази среща от страна на ЕС биха могли да бъдат представителите на настоящата тройка председателства, следващата тройка председателства и Комисията.

(9)  По-специално работна група „Спорт“ на Съвета.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приоритетна област: Защита на почтеността и ценностите в спорта

Ключова област

Тема

Цел

Работен формат

(евентуално) Резултати/срок

Ръководител(и)

Безопасна среда в спорта (1)

Предотвратяване на тормоза, малтретирането и насилието, включително сексуалното насилие и всяка форма на дискриминация

Повишаване на осведомеността

Обмен на най-добри практики

Натрупване на знания

Последващи действия във връзка с препоръките на експертната група по въпросите на доброто управление за защита на младите атлети и гарантиране на правата на децата в спорта (2016 г.) (2) и Заключенията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно защитата на децата в спорта (3)

Съветът и подготвителните органи

(евентуално) Заключения на Съвета или ориентационен дебат

Втората половина на 2023 г.

Испанското председателство

Антидопинг (4)

Осигуряване на координация и обмен на информация, по-специално в контекста на заседанията на WADA и CAHAMA

Подготовка на позициите на ЕС и неговите държави членки за заседанията на Европейския комитет ad hoc за Световната антидопингова агенция (CAHAMA) и Световната антидопингова агенция (WADA) в съответствие с Резолюцията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно представянето на държавите-членки на ЕС в управителния съвет на Световната антидопингова агенция (WADA) и координирането на позицията на ЕС и неговите държави-членки преди заседанията на WADA (5) (или евентуалните последващи документи, свързани с нея)

Обмен на най-добри практики

Натрупване на знания

Съветът и неговите подготвителни органи (подпомагани при необходимост от експерти)

(евентуално) Координация и позиция на ЕС

(2021—2024 г.)

Председателствата, Комисията

Спорт и образование

Спортът като рамка за личностни и социални умения и умения за учене и насърчаване на толерантността, солидарността, приобщаването, както и на други спортни ценности и ценности на ЕС (6)

Повишаване на осведомеността

Обмен на най-добри практики

Натрупване на знания

Последващи действия във връзка със Заключенията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно утвърждаването на общите ценности на ЕС чрез спорта (7)

Група от заинтересовани държави членки (дейност по партньорско обучение)

2021—2022 г.

Германия

Конференция за ролята и въздействието на спорта в живота на децата

Първата половина на 2022 г.

Френското председателство

Заседание на генерални директори (със специален акцент върху професионалните спортисти и спортните движения като примери за подражание)

Втората половина на 2022 г.

Чешкото председателство

Умения и квалификации в областта на спорта: спортисти и служители, по-специално треньори

Конференция

2021—2023 г.

Комисията

 

Двойната кариера на спортистите

Повишаване на осведомеността

Обмен на най-добри практики

Последващи действия във връзка със Заключенията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно двойната кариера на спортистите (8)

Съветът и подготвителните органи

Ориентационен дебат

(втората половина на 2021 г.)

Словенското председателство

Равенство между половете

Увеличаване на дела на жените, особено сред треньорите и ръководните длъжности в спортни организации и спортни клубове

Равни условия (включително заплащане) за спортисти, треньори, длъжностни лица, служители и др. от женски и мъжки пол

Повишено медийно отразяване на женските спортни състезания, борба със стереотипите и т.н.

Обмен на най-добри практики

Натрупване на знания

Последващи действия във връзка със Заключенията на Съвета от 21 май 2014 г. относно равенството на половете в областта на спорта (9) и във връзка с препоръките на експертната група по въпросите на доброто управление за равенство между половете в спорта (2016 г.) (10)

Конференция

2022—2023 г.

Комисията

Съветът и подготвителните органи

(евентуално) Заключения на Съвета (втората половина на 2023 г.)

Испанското председателство

Спортна дипломация

Спортната дипломация в контекста на външните отношения на ЕС

Обмен на най-добри практики

Натрупване на знания

Последващи действия във връзка със заключенията на Съвета относно спортната дипломация (11)

Конференция

Първата половина на 2021 г.

Португалското председателство

Група от заинтересовани държави членки

Първата половина на 2023 г.

Хърватия

Европейски спортен модел

Въздействие на затворените спортни състезания върху системата на организирания спорт, като се отчитат спецификите на спорта

Възможни предизвикателства пред европейските спортни организации и федерации (работно заглавие)

Натрупване на знания

Анализ на фактическото и правното положение

Повишаване на осведомеността

Съветът и подготвителните органи

(евентуално) Заключения на Съвета (втората половина на 2021 г.)

Словенското председателство

(евентуално) Проучване

2022 г.

Комисията

Права на спортистите

Права на спортистите и условия на труд, по-специално свързаните с участието в спортни събития (наред с другото маркетингови права, свобода на изразяване, правна защита, недискриминация)

Повишаване на осведомеността

Натрупване на знания

Анализ на фактическото и правното положение

Семинар

2023 г.

Комисията

(евентуално) Проучване

 

Комисията

Развитие и насърчаване на доброто управление в спорта

Идентифициране на свързаните с управлението пречки в спорта, които трябва да бъдат преодолени

Обмен на най-добри практики

Сравнителен анализ

Конференция

2022—2023 г.

България

Швеция

Борба с манипулирането на спортни състезания

Конвенция на Съвета на Европа относно манипулирането на спортни състезания („Конвенция от Маколен“)

Проучване на начини, заедно с Комисията, за преодоляване на застоя във връзка с Конвенцията с оглед на предоставянето на възможност на ЕС и всички негови държави членки да приключат съответните си процедури на ратификация и да се присъединят към Конвенцията

Последващи действия във връзка със Заключенията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно борбата с корупцията в спорта (12)

Съветът и подготвителните органи

2021—2022 г.

Председателствата

Комисията

Приоритетна област: Социално-икономически и екологични измерения на спорта

Ключова област

Тема

Цел

Работен формат

(евентуално) Резултати/срок

Ръководител(и)

Иновации и цифровизация

Спортни иновации във всяко измерение и на всички равнища на спортния сектор (включително местните спортни клубове)

Обмен на най-добри практики

Натрупване на знания

Последващи действия във връзка със Заключенията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно спорта като двигател на иновациите и икономическия растеж (13)

Съветът и подготвителните органи

(евентуално) Заключения на Съвета относно иновациите в спорта

(първата половина на 2021 г.)

Португалското председателство

Семинар

Първата половина на 2021 г.

Португалското председателство

Група от заинтересовани държави членки

Първата половина на 2021 г.

България

Група от заинтересовани държави членки (съсредоточена по-специално върху използването на цифрови инструменти в обучението на треньори (14))

2021—2022 г.

Германия

Хърватия

Семинар

Втората половина на 2023 г.

Белгия

Зелен спорт

Образование за устойчив спорт

Екологосъобразни спортни практики, съоръжения и събития

Развитие на спорта и практикуването му в контекста на изменението на климата

Обмен на най-добри практики

Натрупване на знания

Повишаване на осведомеността

Изготвяне на предложение за обща рамка със споделени ангажименти, като се вземе предвид европейският пакт за климата

Експертна група

2021—2023 г.

Комисията

Група от заинтересовани държави членки

2021 г. — първата половина на 2022 г.

Френското председателство

 

 

Нидерландия

Съветът и подготвителните органи

(евентуално) Резолюция на Съвета относно Зелен пакт за спорта, евентуално придружена от декларация от множество заинтересовани страни

(първата половина на 2022 г.)

Френското председателство

Спортни съоръжения

Устойчиво планиране, изграждане и поддръжка

Обмен на най-добри практики

Натрупване на знания

Повишаване на осведомеността

Група от заинтересовани държави членки (дейност по партньорско обучение)

2021 г.

Германия

Конференция

Втората половина на 2022 г.

Чешкото председателство

Съветът и подготвителните органи

(евентуално) Заключения на Съвета относно устойчивата и достъпна спортна инфраструктура (втората половина на 2022 г.)

Чешкото

председателство

Големи спортни събития

Бъдещето на Европа като домакин на големи спортни прояви

Съвместно домакинство на големи спортни събития от няколко държави

Устойчиво планиране и реализация

Положително наследство за приемащите градове или региони (включително ангажираност на младите хора)

Обмен на най-добри практики

Последващи действия във връзка със Заключенията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно утвърждаването на почтеността, прозрачността и доброто управление при големи спортни прояви (15) и във връзка с препоръките на експертната група по икономическото измерение на спорта относно големите спортни събития, по-специално относно оставеното наследство с акцент върху социалната, икономическата и екологичната устойчивост (2016 г.) (16)

Последващи действия във връзка с декларацията, подписана по време на неформалната среща на министрите на 31 май 2018 г. в Париж (17)

Група от заинтересовани държави членки или конференция

Втората половина на 2021 г.

Финландия

 

2022—2023 г.

Нидерландия

 

2024 г.

Испания

Олимпийските и параолимпийските игри през 2024 г. от гледната точка на спорта в ЕС

Среща на генералните директори

Първата половина на 2022 г.

Френското председателство

Инвестиции в спорта и физическата активност

Принос на спорта за регионалното развитие

Възможности за използване на програмите на ЕС за финансиране (Механизъм за възстановяване и устойчивост, REACT-EU, структурните фондове и други програми на ЕС за финансиране)

Анализ на ситуацията

Обмен на най-добри практики

Натрупване на знания

Последващи действия във връзка със Заключенията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно икономическото измерение на спорта и социално-икономическите ползи от него (18)

Последващи действия във връзка със Заключенията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно въздействието на пандемията от COVID-19 и възстановяването на спортния сектор (19)

Група от заинтересовани държави членки

2021 г.

Италия

Тематична среща

2022 г.

Комисията

Укрепване на възстановяването и устойчивостта на кризи на спортния сектор по време на и след пандемията от COVID-19

Средносрочно и дългосрочно въздействие на пандемията върху професионалния, високопрофесионалния и масовия спорт

Евентуална необходимост от структурни промени в системата на спорта

Роля на публичните администрации

Възможности за финансиране

Анализ на ситуацията

Обмен на най-добри практики

Разработване на стратегия

Последващи действия във връзка със Заключенията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно въздействието на пандемията от COVID-19 и възстановяването на спортния сектор (20)

Конференция

2021 г.

Испания

Експертна група

2021—2023 г.

Комисията

Приоритетна област: Насърчаване на участието в спортни дейности и укрепваща здравето физическа активност

Ключова област

Тема

Цел

Работен формат

Резултати/срок

Ръководител(и)

Създаване на подходящи възможности за спорт и физическа активност за всички поколения

Стратегическо развитие на спорта и физическата активност на местно равнище

Обмен на най-добри практики

Натрупване на знания

Последващи действия във връзка със заключенията на Съвета относно насърчаването на двигателните умения, физическите и спортните занимания за деца (21)

Група от заинтересовани държави членки

2021—2022 г.

Германия

Развитие на ролята и въздействието на спорта в живота на децата

Конференция

Първата половина на 2022 г.

Френското председателство

Съветът и подготвителните органи

(евентуално) Заключения на Съвета (първата половина на 2022 г.)

Френското председателство

Насърчаване на физическата активност

Мониторинг на физическата активност през целия живот

Междусекторно сътрудничество със съответните институции (наред с другото с училищата)

Ролята на средствата за масова информация

Повишаване на осведомеността

Натрупване на знания

Обмен на най-добри практики

Конференция

Втората половина на 2021 г.

Словенското председателство

Съветът и подготвителните органи

(евентуално) Заключения на Съвета (втората половина на 2021 г.)

Словенското председателство


(1)  Член 165, параграф 2 от ДФЕС: „Действията на Съюза целят (…) развиване на европейското измерение в спорта (…) чрез закрила на физическата и морална неприкосновеност на спортистите, по-специално на най-младите сред тях.“

(2)  https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=25000&no=1

(3)  ОВ C 419, 12.12.2019 г., стр. 1.

(4)  Член 165, параграф 2 от ДФЕС: „Действията на Съюза целят (…) развиване на европейското измерение в спорта чрез насърчаване на равнопоставеността и принципа на откритост в спортните състезания (…).“

(5)  OВ C 192, 7.6.2019 г., стр. 1.

(6)  Член 165, параграф 1 от ДФЕС: „Съюзът допринася за насърчаването на ролята на спорта в европейския живот, като отчита (…) неговата социална и възпитателна функция.“

(7)  ОВ C 196, 8.6.2018 г., стр. 23.

(8)  ОВ C 168, 14.6.2013 г., стр. 10.

(9)  ОВ C 183, 14.6.2014 г., стр. 39.

(10)  https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_documents/expert-group-gender-equality_en.pdf

(11)  OВ C 467, 15.12.2016 г., стр. 12.

(12)  OВ C 416, 11.12.2019 г., стр. 3 (вж. точка 26).

(13)  OВ C 436, 5.12.2014 г., стр. 2.

(14)  Последващи действия във връзка със Заключенията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно ролята на треньорите в обществото (ОВ C 423, 9.12.2017 г., стр. 6) и Заключенията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно издигане на ролята на треньорите чрез увеличаване на възможностите за придобиване на умения и компетентности (ОВ С 196, 11.6.2020 г., стр. 1).

(15)  ОВ C 212, 14.6.2016 г., стр. 14.

(16)  https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=23271&no=1

(17)  https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/declarationjop2024_europe_en.pdf

(18)  ОВ C 449, 13.12.2018 г., стр. 1.

(19)  ОВ C 214 I, 29.6.2020 г., стр. 1.

(20)  Вж. бележка под линия 28.

(21)  ОВ C 417, 15.12.2015 г., стр. 46.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Принципи по отношение на работните формати и докладването

1.   

Работният план на ЕС за спорта ще се изпълнява по-конкретно чрез експертни групи, групи от заинтересовани държави членки (т.е. за дейности за партньорско обучение), тематични срещи, заключения на Съвета, конференции и проучвания.

2.   

Експертните групи предполагат по-широко участие на държавите членки с участието на спортното движение и други заинтересовани страни на равнище ЕС. Участието е отворено за всички държави членки по всяко време. Държавите членки могат да обмислят (също) назначаването в подходящи случаи на представители на своето национално спортно движение в експертна група.

Експертните групи се председателстват от Комисията в съответствие с разпоредбите на Решение C (2016) 3301 (1). При подбора на представители на спортното движение и други заинтересовани страни в областта на спорта Комисията се приканва да вземе предвид не на последно място значението на съответната институция и експертните познания на специално назначените представители по дадената тема.

3.   

Групите от заинтересовани държави членки ще бъдат организирани от една или няколко държави членки, наред с другото, с цел по-подробен обмен на информация по конкретни теми и въпроси. Участието в групи от заинтересовани държави членки е отворено за всички държави членки. Могат да участват и представители на спортното движение или други съответни заинтересовани страни. Държавите членки са свободни също така да образуват групи от заинтересовани държави членки по теми, които не са изброени в приложение I.

Групите от заинтересовани държави членки могат, ако сметнат за необходимо, да определят свои собствени работни процедури и структури с оглед на своите специфични нужди и резултати. Комисията се присъединява към работата на тези групи и, ако са изпълнени бюджетните условия, може да предостави финансова подкрепа за работата на групите от заинтересовани държави членки (като дейност по партньорско обучение).

4.   

Комисията организира тематични срещи по конкретна тема, за да представи работата и резултатите от съответните проекти, финансирани по главата за спорта на „Еразъм +“ или други програми на ЕС за финансиране.

5.   

Участието на държавите членки в изпълнението на работния план е доброволно.

6.   

Заседанията на експертни групи, групи от заинтересовани държави членки, конференциите и тематичните срещи могат да се провеждат и във виртуална форма в подходящи случаи.

7.   

Комисията ще докладва на работна група „Спорт“ за хода на работата в експертните групи и за конференциите/тематичните срещи/проучванията и ще представя съответните резултати. Председателствата на Съвета ще правят същото по отношение на организираните от тях прояви. Групите от заинтересовани държави членки могат да определят представители, които да правят същото.

8.   

Дневният ред и докладите на всички групи ще се предоставят на всички държави членки, независимо от степента им на участие в дадена област. Резултатите от работата на групите ще се публикуват и ще се разпространяват на равнище ЕС и на национално равнище по съответните информационни канали.


(1)  Решение на Комисията от 30.5.2016 г. за установяване на хоризонтални правила относно създаването и функционирането на експертните групи към Комисията (C(2016) 3301 final): https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-3301-EN-F1-1.PDF