10.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 6/112


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/14 НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ, ЗАСЕДАВАЩИ В РАМКИТЕ НА СЪВЕТА

от 19 декември 2019 година

за упълномощаване на Европейската комисия да договори, от името на държавите членки, споразумения за икономическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и държавите и регионите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от друга страна, доколкото тези споразумения попадат в областите на компетентност на държавите членки

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗАСЕДАВАЩИ В РАМКИТЕ НА СЪВЕТА,

като имат предвид, че:

(1)

На 17 юни 2002 г. Съветът упълномощи Комисията да договори споразумения за икономическо партньорство с държавите и регионите от АКТБ и прие указания за воденето на тези преговори.

(2)

Комисията следва да бъде упълномощена, въз основа на изменените указания за водене на преговори, да договори, от името на държавите членки, споразумения за икономическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и държавите и регионите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от друга страна, доколкото тези споразумения попадат в областите на компетентност на държавите членки,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Представителите на правителствата на държавите членки упълномощават Комисията да договори, от името на държавите членки, споразумения за икономическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и държавите и регионите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от друга страна, доколкото тези споразумения попадат в областите на компетентност на държавите членки.

2.   Преговорите се водят, когато е приложимо, въз основа на указанията за водене на преговори, съдържащи се в допълнението към Решение (ЕС) 2020/13 на Съвета (1).

Член 2

Член 1 не засяга бъдещи решения на държавите членки във връзка с определянето на техни представители по въпросите, които попадат в областите на тяхната компетентност.

Член 3

Преговорите се провеждат в консултация с работна група АКТБ. Към консултацията се привлича комитет „Търговска политика“ по специфични, свързани с търговията въпроси.

Член 4

Адресат на настоящото решение е Комисията.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2019 година.

За представителите на правителствата на държавите членки

Председател

K. MIKKONEN


(1)  Решение (ЕС) 2020/13 на Съвета от 19 декември 2019 г. за изменение на указанията за водене на преговори за споразумения за икономическо партньорство с държавите и регионите от Африка, Карибите и Тихоокеанския, доколкото тези споразумения попадат в областта на компетентност на Съюза (вж. страница 101 от настоящия брой на Официален вестник).