6.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 410/1


Резолюция на Съвета на Европейския съюз и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно културното измерение на устойчивото развитие

(2019/C 410/01)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ, ЗАСЕДАВАЩИ В РАМКИТЕ НА СЪВЕТА,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ сътрудничеството в областта на културната политика в Европейския съюз до 2019 г.: Съветът изпълнява работни планове за културата от 2002 г. насам, а Европейската комисия реализира Европейската програма за култура (2007 г.) и Новата европейска програма за култура (2018 г.). Работата на Съвета и на Комисията е съсредоточена по-специално върху насърчаването на културното многообразие, както и на икономическите, социалните и свързаните с външните отношения аспекти на културата. Сътрудничеството в рамките на работните планове и програмите доведе до разработването на политики в държавите членки, по-специално чрез отворения метод на координация, и до предприемането на няколко конкретни действия. Въпреки че тези промени и действия несъмнено са допринесли за постигането на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), специалните усилия за изпълнение на тези цели биха били от полза.

КАТО ПРИПОМНЯТ спешната необходимост от активизиране на мерките за постигане на устойчиво развитие, както и ангажимента на новата Комисия да работи за изпълнението на ЦУР, целта на настоящата резолюция е да се укрепи приносът на културата за устойчивото развитие, като се постави начало на процес, който да доведе до изготвянето на план за действие относно културното измерение на устойчивото развитие на равнището на ЕС. Планът за действие следва да гарантира съгласуваност между културните и свързаните с културата мерки и подходи на равнището на ЕС и ще допълва работата на държавите членки в това отношение. В съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност, заложени в член 5 от Договора за Европейския съюз, настоящата резолюция не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ

1.

Климатичната криза и масовото изчезване на видове са екзистенциални заплахи.

2.

Устойчивостта е и трябва да бъде абсолютен приоритет за всички.

3.

Трите измерения на устойчивостта (икономическо, социално и екологично) са интегрирани и неделими, а културата е неразделна част и от трите измерения.

4.

Последователните и всеобхватните стратегии за устойчиво развитие, които се прилагат неотклонно, са необходими, за да се спре изменението на климата и изчезването на видове и да се защитят демокрацията, правата на човека, мирът, сигурността и приобщаващият растеж и просперитетът, както и за да се утвърди ЕС като световен лидер в областта на устойчивото развитие.

5.

Местните, националните, европейските и международните политики и мерки, включително културните мерки, могат да спомогнат за осигуряването на справедлив преход и да насърчат активното гражданство и глобалната отговорност.

6.

Всяка държава носи основната отговорност за собственото си икономическо и социално развитие, както беше признато в Програмата за действие от Адис Абеба.

7.

За да се постигнат максимални резултати, са необходими обаче действия на равнището на ЕС в областта на устойчивото развитие, които да подкрепят, координират и допълват действията на държавите членки.

8.

В Стратегическата програма за периода 2019—2024 г. приобщаването и устойчивостта са основни градивни елементи и лидерите от ЕС се ангажират да инвестират в културата и културното наследство, които съставляват сърцевината на европейската идентичност.

9.

Целите на ООН за устойчиво развитие и свързаните с тях подцели формират общопризнатата рамка за насърчаване на устойчивостта.

10.

ЦУР не се отнасят до всички политики и мерки, които могат да бъдат използвани за постигането на устойчивост; всички политики и мерки, обаче, включително политиките и мерките в областта на културата, могат и следва да се използват активно за постигането на ЦУР.

11.

Културата като сектор на дейност може да се разглежда като самоподдържащ се стълб в областта на устойчивото развитие.

12.

Културата като система от споделени значения в рамките на една общност оказва въздействие върху начина, по който мерките за устойчиво развитие се оценяват от тази общност, и впоследствие става двигател за устойчиво развитие и може да бъде посредник при преодоляването на различни екологични, социални и икономически проблеми.

13.

Като определяща характеристика на човечеството, културите, в цялото си многообразие и богатство, са носители на ценности и източници на идентичност, по силата на което културата може да изпълнява трансформираща роля на създател на устойчивост, като насърчава устойчиви общества и начин на живот и същевременно подобрява качеството на живот.

14.

Основни цели на европейската културна политика, като утвърждаване на идентичността, приобщаване, участие, творчество и многообразие, са в съответствие с няколко цели за устойчиво развитие и следователно политиките и мерките в областта на културата допринасят значително за постигането на ЦУР.

15.

Приносът на политиките и мерките в областта на културата за устойчивостта все още не е напълно признат, оценен и използван въпреки доказателствата за приноса им към устойчивото развитие.

16.

Систематично следва да се прилагат политики и мерки в областта на културата, които да допълват съществуващите мерки за постигане на устойчивост, за да се подобри ефикасността на стратегиите за устойчиво развитие както на национално равнище, така и в целия ЕС.

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД

1.

Призивите на Европейския съвет и на Съвета Комисията да разработи последователна и всеобхватна стратегия на ЕС за изпълнение на Програмата до 2030 г., която да се отнася за всички вътрешни и външни политики.

2.

Политическия контекст, установен от документите, посочени в приложението.

3.

Извършената от ЮНЕСКО съществена работа за използване на приноса на културата за Програмата до 2030 г., по-специално чрез хармонизиране на прилагането на всички конвенции в областта на културата с ЦУР, и готовността на държавите — членки на ЕС, да допринесат за тази работа, както и за други процеси на равнището на ООН в областта на устойчивото развитие.

ОТЧИТАТ

1.

Че естеството и присъщата стойност на културата, както и автономността на културния сектор и свободата на творческата изява, са основополагащи принципи.

2.

Че много държави членки полагат усилия за интегриране на културните политики и перспективи в националните си стратегии и подходи за устойчиво развитие.

3.

Че ЕС и държавите членки провеждат впечатляващ брой културни или свързани с културата политики и мерки, които пряко или косвено допринасят за устойчивостта и постигането на ЦУР.

4.

Резолюцията на Европейския парламент от 6 юли 2017 г.„Действия на ЕС в подкрепа на устойчивостта“ и Резолюцията от 14 март 2019 г.„Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие“, по-специално искането на Европейския парламент за партньорство между Комисията, Съвета и Парламента и призива за задълбочен анализ на пропуските в съществуващите политики и тяхното изпълнение с цел определяне на критичните области на липса на съгласуваност и на полезни взаимодействия.

5.

Че съществува значителен потенциал за повишаване на ефикасността и ефективността на политиките и мерките за устойчиво развитие чрез по-добра съгласуваност на политиките в тази област.

6.

Важната работа, предприета в тази област на световно равнище, например в рамките на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. за опазване на нематериалното културно наследство и Конвенцията на ЮНЕСКО от 2005 г. за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване.

ПОТВЪРЖДАВАТ

1.

Своята ангажираност с устойчивостта и отдадеността си с цел пълно и бързо изпълнение на Програмата до 2030 г.

ИЗРАЗЯВАТ СЪГЛАСИЕ

1.

Да увеличат усилията си за утвърждаване на културното измерение в устойчивото развитие.

2.

Да продължат работата си за интегриране на културните политики и перспективи в националните стратегии за устойчиво развитие.

3.

Да направят преглед на културните и свързаните с културата политики и мерки с цел да се увеличи максимално техният принос за устойчивостта.

4.

Да продължат обмена на информация и добри практики, в дух на взаимно обучение, във връзка с извлечените поуки на национално равнище.

5.

Да разгледат възможността за включване на културата в докладите от доброволния национален преглед, представяни на Политическия форум на високо равнище на ООН.

6.

Да се ангажират с приобщаващо и интегрирано управление на културата и устойчивото развитие с участието на множество заинтересовани страни, включително чрез подкрепа за инициативи „отдолу нагоре“, идващи от секторите на културата и творчеството, и активно участие на гражданите, особено на децата и младите хора.

7.

Да работят в тясно сътрудничество с други институции на ЕС, както и с други заинтересовани страни, за да се отключи пълният потенциал на културата за постигането на устойчивост, и по-специално с Комисията при разработването на плана за действие относно културното измерение на устойчивото развитие.

8.

Да създадат възможно най-скоро работна група по линия на отворения метод на координация по въпросите на културното измерение на устойчивото развитие.

ПРИКАНВАТ КОМИСИЯТА

1.

Да изготви, в координация с държавите членки, план за действие относно културното измерение на устойчивото развитие на равнището на ЕС и да включи плана за действие в стратегията на ЕС за изпълнение на Програмата до 2030 г.

Този план за действие би могъл:

а)

Да гарантира постигането на ЦУР в областта на културата, да насърчава съгласуваността на политиките за устойчиво развитие и да използва пълния потенциал на културата за насърчаване на устойчивостта.

б)

Да надгражда върху работата, извършвана в рамките на работния план на Съвета за културата, и особено работата, която предстои да бъде предприета от специална група по линия на отворения метод на координация, и в рамките на Новата европейска програма за култура.

в)

Да гарантира съгласуваност между културните и свързаните с културата мерки и подходи на ЕС с оглед на максималното увеличаване на приноса на културното измерение за постигането на ЦУР.

г)

Да предлага промени в съществуващата работа или да постави началото на нови дейности в областта на културата и устойчивостта, по целесъобразност.

д)

Да прилага по целесъобразност принципа за основано на факти разработване на политики.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Политически документи в тази област

Европейски съвет

Нова стратегическа програма за периода 2019—2024 г.(приета от Европейския съвет на 20 юни 2019 г.)

Заключения на Европейския съвет от 18 октомври 2018 г. (EUCO 13/18)

Заключения на Съвета

Заключения на Съвета относно стратегически подход на ЕС към международните културни отношения и рамка за действие (ОВ C 192, 7.6.2019 г., стр. 6).

Подкрепа на целите за устойчиво развитие в целия свят: съвместен обобщаващ доклад за 2019 г. на Европейския съюз и неговите държави членки — заключения на Съвета (10997/19)

Към все по-устойчив Съюз до 2030 г. — заключения на Съвета (8286/19)

Заключения на Съвета относно работния план за културата за периода 2019—2022 г. (ОВ C 460, 21.12.2018 г., стр. 12).

Заключения на Съвета относно извеждането на преден план на културното наследство в политиките на ЕС (ОВ C 196, 8.6.2018 г., стр. 20).

Заключения на Съвета относно стратегически подход на ЕС към международните културни отношения (ОВ C 189, 15.6.2017 г., стр. 38).

Устойчиво европейско бъдеще: Отговорът на ЕС на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие — заключения на Съвета (10370/17)

Заключения на Съвета относно културата във външните отношения на ЕС с акцент върху културата в сътрудничеството за развитие (ОВ C 417, 15.12.2015 г., стр. 41).

Заключения на Съвета относно културното наследство като стратегически ресурс за устойчива Европа (ОВ C 183, 14.6.2014 г., стр. 36).

Заключения на Съвета относно основано на участието управление на културното наследство (ОВ C 463, 23.12.2014 г., стр. 1).

Заключения на Съвета относно приноса на културата за изпълнение на стратегията „Европа 2020“ (ОВ C 175, 15.6.2011 г., стр. 1).

Заключения на Съвета относно архитектурата: принос на културата за устойчивото развитие (ОВ C 319, 13.12.2008 г., стр. 13).

Резолюции на Европейския парламент

Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР) от 14 март 2019 г. (A8-0160/2019)

Действия на Съюза в подкрепа на устойчивостта от 6 юли 2017 г. (A8-0239/2017)

Съвместни съобщения на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Съвместно съобщение до Европейския парламент и Съвета „Към стратегия на ЕС за международните културни отношения“ (JOIN(2016) 29 final)

Съобщения на Комисията

Съобщение на Комисията „Нова европейска програма за култура“ (COM(2018) 267 final)

Съвместно изявление на Съвета и представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, на Европейския парламент и на Комисията

Новият европейски консенсус за развитие — нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще (ОВ C 210, 30.6.2017 г., стр. 1).

Международни конвенции

Програма за действие от Адис Абеба на Третата международна конференция за финансиране на развитието (Организация на обединените нации, 2015 г.)

Конвенция за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване (ЮНЕСКО, 2005 г.)

Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство (ЮНЕСКО, 2003 г.)

Доклади и научни изследвания

Глобална оценка на биологичното разнообразие и екосистемните услуги от Междуправителствената научно-политическа платформа за биологичното разнообразие и екосистемните услуги (IPBES), май 2019 г.

Доклади за оценка на Междуправителствения комитет по изменение на климата