7.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 64/1


РЕШЕНИЕ (ЕС, Евратом) 2018/335 НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

от 28 февруари 2018 година

за назначаване на съдии и генерални адвокати в Съда на ЕС

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ — ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 19 от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 253 и 255 от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а, параграф 1 от него,

като имат предвид, че:

(1)

Мандатът на четиринадесет съдии и пет генерални адвокати в Съда на ЕС изтича на 6 октомври 2018 г. Следва да се пристъпи към назначения за тези постове за периода от 7 октомври 2018 г. до 6 октомври 2024 г.

(2)

Кандидатурите на г-н Александър АРАБАДЖИЕВ, г-н Jean-Claude BONICHOT, г-н Thomas VON DANWITZ, г-н Carl Gustav FERNLUND, г-н Egils LEVITS, г-н Constantinos LYCOURGOS, г-н Jiří MALENOVSKÝ и г-жа Alexandra PRECHAL бяха предложени за подновяване на длъжността им на съдия в Съда на ЕС. Кандидатурите на г-н Yves BOT и г-н Maciej SZPUNAR бяха предложени за подновяване на длъжността им на генерален адвокат в Съда на ЕС. Освен това кандидатурата на г-жа Lucia Serena ROSSI беше предложена за длъжността на съдия в Съда на ЕС, а тази на г-н Giovanni PITRUZZELLA за длъжността на генерален адвокат в Съда на ЕС.

(3)

Комитетът, създаден с член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз, даде становище относно годността на посочените кандидати да упражняват функциите на съдия или генерален адвокат в Съда на ЕС,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За съдии в Съда на ЕС за периода от 7 октомври 2018 г. до 6 октомври 2024 г. се назначават:

Г-н Александър АРАБАДЖИЕВ,

Г-н Jean-Claude BONICHOT,

Г-н Thomas VON DANWITZ,

Г-н Carl Gustav FERNLUND,

Г-н Egils LEVITS,

Г-н Constantinos LYCOURGOS,

Г-н Jiří MALENOVSKÝ,

Г-жа Alexandra PRECHAL,

Г-жа Lucia Serena ROSSI.

Член 2

За генерални адвокати в Съда на ЕС за периода от 7 октомври 2018 г. до 6 октомври 2024 г. се назначават:

Г-н Yves BOT,

Г-н Giovanni PITRUZZELLA,

Г-н Maciej SZPUNAR.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 28 февруари 2018 година.

Председател

Д. ЦАНЧЕВ