15.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 189/5


Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно работния план на Европейския съюз за спорта

(1 юли 2017 г. — 31 декември 2020 г.)

(2017/C 189/02)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

I.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.

ПРИПОМНЯТ компетентността, предоставена на Европейския съюз, по-конкретно с член 6 и член 165 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които спортът е област, в която действията на равнището на ЕС следва да са насочени към подкрепа, координиране и допълване на действията на държавите членки.

2.

ПРИПОМНЯТ резолюциите на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно работния план на Европейския съюз за спорта съответно за 2011—2014 г. (1) и 2014—2017 г. (2)

3.

ПРИВЕТСТВАТ Доклада на Комисията относно изпълнението и целесъобразността на работния план на Европейския съюз за спорта за периода 2014—2017 г. (3)

4.

СЧИТАТ, че спортът може да допринася за основните приоритети на програмите на ЕС в областта на сигурността, икономическата и социалната политика, и по-конкретно за стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

5.

ПРИЗНАВАТ, че спортът играе положителна роля в междусекторното сътрудничество на равнище ЕС и по този начин спомага за осигуряване на устойчивото развитие и за преодоляването по подходящ начин на основните социално-икономически и свързани със сигурността предизвикателства, пред които е изправен ЕС, включително миграцията, социалното изключване, радикализацията, която може да доведе до насилствен екстремизъм, безработицата, както и нездравословния начин на живот и затлъстяването.

6.

ОТЧИТАТ необходимостта от подходящо сътрудничество със заинтересованите страни в областта на спорта, наред с другото чрез структуриран диалог (4).

7.

ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ резултатите от проучването на Евробарометър за спорта и физическата активност, публикувано през 2014 г., като отчитат големите различия между държавите членки, включително по отношение на резултатите, свързани с доброволната работа и заседналия начин на живот, и вземат предвид статистиката на Евростат за основни икономически и социални данни относно спорта.

8.

ОТЧИТАТ необходимостта от сътрудничество с трети страни, по-специално страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС, за насърчаване на европейските ценности чрез спортната дипломация, както и с компетентните международни организации в областта на спорта, включително Съвета на Европа, Световната антидопингова агенция и Световната здравна организация (СЗО).

9.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА ПРИЕМАТ:

да продължат да развиват рамката за европейско сътрудничество в областта на спорта, като изготвят трети работен план на ЕС за действия на държавите членки и на Комисията в областта на спорта;

конкретен график за този работен план, а именно от 1 юли 2017 г. до 31 декември 2020 г.;

че дейностите в областта на спорта на равнище ЕС следва да се съсредоточат върху приоритетни теми, основни въпроси, резултати, както и работни методи и структури, посочени в този работен план и поместени в приложение I.

II.   ПО-НАТАТЪШНО РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА СПОРТА ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТЕН ПЛАН НА ЕС

10.

СЧИТАТ, че този работен план на ЕС за спорта следва да се води от следните цели:

гарантиране чрез междусекторно сътрудничество на това в други области на политиката на ЕС да се има предвид, че спортът може да допринася за посрещане на политическите предизвикателства, пред които е изправен ЕС;

допълнително укрепване на фактологичната основа на спорта;

насърчаване на съгласуван подход на сътрудничество между държавите членки и Комисията, и когато е уместно със спортното движение и други заинтересовани страни, с цел осигуряване на добавена стойност в областта на спорта на равнище ЕС в дългосрочен план;

преодоляване на предизвикателствата от транснационален характер чрез координиран подход на равнище ЕС;

съобразяване със специфичното естество на спорта;

принос към основните приоритети на програмата на ЕС в областта на икономическата и социалната политика, както и устойчивото развитие, за да се стимулират създаването на работни места, растежът и инвестициите, а също и да се подготви периодът след 2020 г. (5);

насърчаване на равенството между половете;

отчитане на връзката между образованието и спорта, включително двойната кариера;

доразвиване на постиженията на първите два работни плана на ЕС за спорта;

допълване и подсилване на въздействието на дейностите в областта на спорта, предприети по програмата „Еразъм+“ ;

принос за развитието на масовия спорт в ЕС.

11.

ПОДЧЕРТАВАТ, че този работен план на ЕС следва да представлява гъвкава рамка и инструмент, които да могат да предложат своевременен отговор на новостите в областта на спорта, като се отчитат приоритетите на бъдещите председателства.

12.

ПРИЕМАТ, че за периода, обхванат от работния план, държавите членки и Комисията следва да отдадат приоритет на изброените по-долу теми и основни въпроси. Всяко председателство може да ги допълва в зависимост от евентуалните нови тенденции:

1)

Почтеността в спорта, по-специално насърчаването на доброто управление, включително защитата на малолетните и непълнолетните, спецификата на спорта, борбата с корупцията и с уреждането на изхода от спортни срещи, както и борбата с допинга;

2)

Икономическото измерение на спорта, по-специално иновациите в спорта, както и спортът и цифровият единен пазар;

3)

Спортът и обществото, по-специално социалното включване, ролята на треньорите, образованието в областта на спорта и чрез него, спортът и здравето, спортът и околната среда и спортът и медиите, както и спортната дипломация.

Подробностите, свързани с изпълнението на гореизброените основни въпроси, са поместени в приложение I.

13.

ПРИЕМАТ, ЧЕ:

работният план на ЕС може да бъде преразгледан от Съвета и от представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, в светлината на постигнатите резултати и развитието на политиката на равнище ЕС;

през първата половина на 2019 г. ще бъдат организирани междинни обсъждания на работния план на ЕС.

III.   РАБОТНИ МЕТОДИ И СТРУКТУРИ

14.

ОТЧИТАТ, че е необходимо да продължи тясното сътрудничество между държавите членки, а също и с Комисията, за изпълнение на работния план. Освен това отчитат, че спортното движение и съответните компетентни организации на национално, европейско и международно равнище, като Съвета на Европа, Световната антидопингова агенция и СЗО, следва да участват тясно в това сътрудничество.

15.

СЧИТАТ, ЧЕ:

следва да бъдат установени подходящи работни структури и методи за проследяване на постиженията от първите два работни плана на ЕС и за постигане на нови резултати в съответствие с приоритетните теми и основните въпроси, посочени в точка 12 по-горе;

Комисията следва да организира срещи на експертните групи и тематични срещи, когато това е уместно, в областите на политиката, които са обстойно застъпени, наред с другото, в сегашния и предишните работни планове за спорта.

Могат да се организират срещи по инициатива на една или няколко държави членки по теми от общ интерес (групи от заинтересовани държави членки). Тези срещи ще разглеждат, наред с другото, дейности за партньорско обучение между участващите държави членки.

Други структури и работни методи могат да включват конференции на председателството и семинари, неформални срещи на министри и директори, отговарящи за спорта, проучвания на Комисията и конференции и семинари на Комисията.

Основните принципи във връзка с различните работни методи са посочени в приложение II.

През втората половина на 2020 г. Съветът ще направи оценка на изпълнението на сегашния работен план на ЕС въз основа на доклад, изготвен от Комисията през първата половина на 2020 г.

IV.   ПО-НАТАТЪШНИ СТЪПКИ

16.

ПРИКАНВАТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ:

да работят съвместно с Комисията за изпълнението на този работен план на ЕС по ефективен начин и като използват работните структури и методи, посочени в настоящата резолюция;

като зачитат принципа на субсидиарност и автономията на управленските структури в спорта, да се съобразяват с този работен план на ЕС при разработването на политиките си на национално равнище;

да информират редовно заинтересованите страни в областта на спорта за постигнатия напредък при изпълнението на работния план на ЕС, а когато е подходящо да се консултират с тях, за да гарантират целесъобразността и публичността на дейностите;

да разпространяват, когато е целесъобразно, в държавите членки и на съответните равнища, получените резултати в рамките на сегашния и на предходните работни планове на ЕС за спорта;

да организират срещи по теми от общ интерес (групи от заинтересовани държави членки);

да инициират и ръководят дейности за обмен на партньорски опит в сътрудничество с Комисията.

17.

ПРИКАНВАТ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА НА СЪВЕТА:

да вземат предвид, включително в рамките на тройката председателства, приоритетните теми на работния план на ЕС при разработването на своите програми и да се опират на вече постигнатите резултати;

да информират държавите членки относно текущата или планираната работа в другите състави на Съвета, която оказва влияние върху спорта;

въз основа на доклад, изготвен от Комисията, да предложат в края на периода, обхванат от настоящата резолюция, проект за нов работен план на ЕС за следващия период, ако това е уместно;

да разгледат възможността за оценка на структурирания диалог със спортното движение (6).

18.

ПРИКАНВАТ КОМИСИЯТА:

да работи с държавите членки за изпълнението на този работен план, по-специално във връзка с резултатите, посочени в приложение I;

да информира държавите членки за текущите или планираните инициативи в други области на политиката на ЕС, които оказват влияние върху спорта, и за съответните последващи действия, предприети в Комисията;

да информира работна група „Спорт“ за мандата на експертните групи;

да подкрепя държавите членки и други заинтересовани страни в дейността им по темите и основните въпроси, изложени в настоящата резолюция, по-специално:

като проучва начините да улесни участието на държавите членки и експертите, както и да покани представители на спортното движение, и ако е целесъобразно, други заинтересовани страни в експертните групи, посочени в приложение I, като се осигурява високо и адекватно равнище на представителство и експертни знания;

като създаде експертни групи в следните области:

Почтеност

Умения и развитие на човешките ресурси в спорта

като установи други форми на подкрепа за поощряване на обмена на добри практики и на партньорски опит, както и за натрупване на знания (напр. проучвания);

като осигури необходимия експертен принос по въпросите на борбата с допинга, по-конкретно относно съвместимостта с правото на ЕС на всяко последващо преразглеждане на Антидопинговия кодекс на Световната антидопингова агенция;

като предоставя логистична и техническа подкрепа за събиране и разпространение на съответните документи и информация относно политиката на ЕС в областта на спорта;

като организира специални тематични срещи в областите на политиката, разглеждани подробно в предишните и настоящите работни планове за спорта. Целта на тези срещи е да се обсъдят имащите отношение към тази политика резултати от финансирани от ЕС проекти, които са от полза за спорта, както и да се насърчава обменът на добри практики и познания по конкретни теми, да се направи преглед на постигнатия напредък и да се набележат областите, в които са необходими допълнителни действия, по-специално в областите, посочени в приложение I. Този вид срещи следва да се организират поне веднъж годишно.

да осигури последващи действия във връзка с работата, извършена от предходните групи на високо равнище, създадени от Комисията, на тема „Масов спорт“ и „Спорт и дипломация“;

да осигури последващи действия във връзка с препоръките, изготвени от предишната експертна група по въпросите на доброто управление, и да гарантира приемственост по текущи въпроси, свързани с борбата с уреждането на изхода от спортни срещи;

да насърчава признаването на уменията и компетенциите в областта на спорта;

да подпомага структурирания диалог в областта на спорта, включително да организира ежегодно спортен форум на ЕС с участието на всички основни заинтересовани страни от различните равнища на спорта;

да доразвива ежегодната европейска седмица на спорта и да я популяризира целогодишно като инструмент за насърчаване на участието в спортни и физически дейности в съответствие с приоритетите на настоящия работен план;

да оказва подкрепа по приоритетните теми и съответните основни въпроси, установени в настоящия работен план, като се възползва от програмата „Еразъм+“ и други съответни програми на ЕС, както и от европейските структурни и инвестиционни фондове;

да приеме, през първата половина на 2020 г. и въз основа на доброволния принос на държавите членки, доклад за изпълнението и целесъобразността на работния план. Този доклад ще послужи като основа за изготвянето на евентуален последващ работен план на ЕС през втората половина на 2020 г.;

ако е необходимо, да оповестява публично резултатите, постигнати в работните структури по линия на настоящия работен план на ЕС за спорта, както и по линия на предишни такива планове.


(1)  ОВ C 162, 1.6.2011 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 183, 14.6.2014 г., стр. 12.

(3)  Док. 5516/17 + ADD 1.

(4)  Резолюция на Съвета от 18 ноември 2010 г., в която Съветът изрази съгласие да свиква, по правило успоредно със заседанията на Съвета, редовни неформални срещи на видни представители на публичните органи на ЕС и на спортното движение с цел обмен на мнения по въпроси от областта на спорта в ЕС (ОВ C 322, 27.11.2010 г., стр. 1).

(5)  10 политически приоритета на Комисията Юнкер http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_bg

(6)  Включително Резолюцията на Съвета от 18 ноември 2010 г. относно структурирания диалог.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Основни въпроси (точка 12), преследвани резултати и съответстващи работни структури

Основен въпрос

Работен метод/Задачи

Резултати и срок

Ръководител(и)

Приоритет 1: Почтеност в спорта

Антидопинг

Съветът и неговите подготвителни органи

Осигуряване на експертен принос по въпросите на борбата с допинга, който да се подготви в рамките на експертните срещи и да бъде обсъден в работна група „Спорт“, по-специално що се отнася до съвместимостта с правото на ЕС, във връзка с евентуално последващо преразглеждане на Антидопинговия кодекс на Световната антидопингова агенция

2017—2019 г.

Принос на ЕС

Комисията и председателството

 

Изготвяне на позицията на ЕС и неговите държави членки за заседанията на Европейския комитет ad hoc за Световната антидопингова агенция (CAHAMA) и Световната антидопингова агенция, ако е необходимо въз основа на експертни срещи.

2017—2020 г.

Позиция на ЕС

Комисията и председателството

 

Семинар

Начини за предотвратяване на употребата на допинг от млади хора в професионалния и масовия спорт.

Втората половина на 2017 г.

Доклад

Обмен на добри практики

Председателството

Добро управление

Експертна група

Почтеност

Прилагане на международно признати стандарти и инициативи за добро управление и борба с корупцията, по-специално от заинтересовани страни извън спорта, които да се прилагат в областта на спорта

Уреждане на изхода от спортни срещи

2018—2020 г.

Обмен на добри практики

Доклад

Комисията

 

Съветът и неговите подготвителни органи

Препоръки за възможни бъдещи действия срещу корупцията в спорта на равнище ЕС.

Втората половина на 2019 г.

(евент.) Заключения на Съвета

Председателството

Защита на малолетните и непълнолетните

Проучване

Разпространение на малтретирането на деца в спорта

Първата половина на 2019 г.

Доклад

Комисията

 

Семинар

Последващи действия във връзка с препоръките за защита на младите атлети и гарантиране на правата на децата в спорта (1)

Втората половина на 2019 г.

Обмен на добри практики

Доклад

Председателството

 

Съветът и неговите подготвителни органи

Защита на физическата и моралната неприкосновеност на малолетните и непълнолетните в масовия и елитния спорт.

Втората половина на 2019 г.

(евент.) Заключения на Съвета

Председателството

Специфика на спорта

Група от заинтересовани държави членки

Правото на ЕС по отношение на спорта и спортните организации

Първата половина на 2019 г.

(евент.) Препоръки/актуално състояние

SE, FR, ES, NL

 

Семинар

Специфика на спорта в ЕС

Втората половина на 2019 г.

Обмен на мнения

Доклад

Комисията

Приоритет 2: Икономическо измерение на спорта

Иновации в областта на спорта

Тематична среща

Икономическите ползи от спорта посредством създаването на сателитни сметки за спорта. Практическата полза на сателитните сметки за спорта за изготвящите политиката в областта на спорта.

Първата половина на 2018 г.

Обмен на добри практики

Комисията

 

Съветът и неговите подготвителни органи

Повишаване на осведомеността за икономическото измерение на спорта, по-специално с оглед на стратегията „Европа 2020“ – акцент върху икономическите ползи от спорта и иновациите.

Втората половина на 2018 г.

(евент.) Заключения на Съвета

Председателството

 

Конференция

Повишаване на осведомеността за икономическото измерение на спорта, по-специално с оглед на стратегията „Европа 2020“ – акцент върху икономическите ползи от спорта и иновациите.

Втората половина на 2018 г.

Обмен на добри практики

Доклад

Председателството

Спорт и цифров единен пазар

Семинар

Преимущества и предизвикателства, свързани с цифровия единен пазар, с оглед на по-доброто финансиране и комерсиализацията на спорта

Първата половина на 2019 г.

Доклад

Председателството

Приоритет 3: Спорт и общество

Спорт и медии

Конференция

Роля и влияние на медиите в спорта

Първата половина на 2020 г.

Доклад и обмен на добри практики

Председателството

 

Съветът и неговите подготвителни органи

Роля и влияние на медиите в спорта

(евент.) Заключения на Съвета

Председателството

Роля на треньорите

Съветът и неговите подготвителни органи

Ролята на треньорите в обществото

Втората половина на 2017 г.

(евент.) Заключения на Съвета

Председателството

 

Конференция

Роля, статут и отговорност на треньорите в обществото

Втората половина на 2017 г.

Доклад

Обмен на добри практики

Председателството

Образование в областта на спорта и чрез него

Конференция

Физическата активност, спортът и двойната кариера на атлетите с акцент върху университетите и образованието

Втората половина на 2017 г.

Доклад

Обмен на добри практики

Председателството

 

Експертна група

Умения и развитие на човешките ресурси в спорта

2018—2020 г.

Насоки

Комисията

 

Семинар

Спортни квалификации и компетенции на треньорите

Първата половина на 2020 г.

Доклад

Председателството

Социално приобщаване

Съветът и неговите подготвителни органи

Утвърждаване на европейските ценности чрез спорта

Първата половина на 2018 г.

(евент.) Заключения на Съвета

Председателството

 

Конференция

Масовият спорт като средство за интеграция и мост между традицията и иновациите

Първата половина на 2018 г.

Доклад

Председателството

 

Проучване

Достъп до спортна дейност за хората с увреждания

Втората половина на 2018 г.

Доклад

Комисията

 

Съветът и неговите подготвителни органи

Достъп до спортна дейност за хората с увреждания

Първата половина на 2019 г.

(евент.) Заключения на Съвета

Председателството

 

Конференция

Преимуществото да се практикува спорт в организирана среда за хора с ограничени възможности

Първата половина на 2019 г.

Наръчник за събиране на добри практики/примери

Председателството

 

Тематична среща

Насърчаване на укрепващите здравето физически дейности

Втората половина на 2017 г.

Обмен на добри практики

Комисията

Спорт и здраве

Семинар

Спорт и физическа активност на работното място

Втората половина на 2018 г.

Доклад

Председателството

Спорт и околна среда

Група от заинтересовани държави членки

Градско развитие, спорт сред природата, устойчивост на околната среда в контекста на големи спортни събития; екологосъобразни и енергийноефективни спортни съоръжения

2019—2020 г.

Обмен на знания и добри практики

Доклад

FR, DE, PT

Спортна дипломация

Проучване

Спортът в подкрепа на външните отношения на ЕС

Втората половина на 2017 г.

Препоръки въз основа на проучване на конкретни случаи и добри практики

Комисията

 

Семинар

Последващи действия от страна на Групата на високо равнище при Комисията, заключения на Съвета от ноември 2016 г. и семинар по спортна дипломация

Втората половина на 2017 г.

Стратегия за бъдещите действия

Комисията


(1)  Експертна група по въпросите на доброто управление; „Предизвикателства: насилието в спорта, от което децата трябва да бъдат защитавани“, Препоръки за защита на младите атлети и гарантиране на правата на децата в спорта, юни 2016 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Принципи по отношение на методите на работа, структурите и докладването

Участието на държавите членки в работата на експертните групи, тематичните срещи и групите от заинтересовани държави членки е доброволно и открито за всички държави членки.

Комисията ще осигури най-подходящото и ефективно участие на експерти от различни области, в т.ч. публичната администрация и заинтересованите страни в областта на спорта.

Подробните правила за състава и работните процедури на експертните групи при Комисията са изложени в Решението на Комисията от 30 май 2016 г. (1)

Групите от заинтересовани държави членки могат да определят свои собствени работни методи и структури с оглед на своите специфични нужди и желани резултати. По целесъобразност Комисията се асоциира към работата на тези групи.

Комисията ще докладва на работна група „Спорт“ за хода на работата в съответните експертни групи и тематични срещи и ще представя техните резултати. Групите от заинтересовани държави членки ще определят по един представител, който да прави същото.

Ако е целесъобразно, работна група „Спорт“ на Съвета ще дава допълнителни насоки с цел гарантиране на желаните резултати и спазване на сроковете.

Дневният ред и докладите от заседанията на всички групи се предоставят на всички държави членки, независимо от степента им на участие в дадена област. Резултатите от работата на групите ще се публикуват и ще се разпространяват на равнище ЕС и на национално равнище.

Резултатите от различните работни методи ще се използват за изготвянето на доклада на Комисията за изпълнението на работния план.


(1)  Решение на Комисията C(2016) 3301 final от 30 май 2016 г. за установяване на хоризонталните правила за създаването и работата на експертните групи към Комисията.