8.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/22


РЕШЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

от 6 март 2013 година

за назначаване на един съдия в Общия съд

(2013/120/ЕС)

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ — ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 19 от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 254 и 255 от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а, параграф 1 от него,

като имат предвид, че:

(1)

Съгласно членове 5 и 7 от Протокола относно статута на Съда на Европейския съюз и след оставката на г-н Nils WAHL в Общия съд следва да бъде назначен един съдия за остатъка от мандата на г-н Nils WAHL, а именно до 31 август 2013 г.

(2)

За освободения пост бе предложена кандидатурата на г-н Carl WETTER.

(3)

Комитетът, създаден съгласно член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз, даде становище относно способността на г-н Carl WETTER да изпълнява функциите на съдия в Общия съд,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Г-н Carl WETTER се назначава за съдия в Общия съд от датата на влизането в сила на настоящото решение до 31 август 2013 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 6 март 2013 година.

Председател

R. MONTGOMERY