8.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 271/5


Административно споразумение със Съвета на Европа относно използването на европейския символ от трети страни

2012/C 271/04

1.   Основен принцип

Всяко физическо или юридическо лице („ползвател“) може да използва европейския символ или всеки един от неговите елементи при следните условия.

2.   Условия за ползване

Използването на европейския символ и/или всеки един от неговите елементи е позволено, независимо от това дали употребата е с нестопанска цел или с търговски характер, освен ако:

а)

използването създава погрешното впечатление или презумпция, че съществува връзка между ползвателя и някоя от институциите, структурите, службите, агенциите и органите на Европейския съюз или на Съвета на Европа;

б)

използването води до погрешното приемане от обществеността, че ползвателят се ползва от подкрепата, спонсорството, одобрението или съгласието на някоя от институциите, структурите, службите, агенциите и органите на Европейския съюз или на Съвета на Европа;

в)

използването е във връзка с цел или дейност, която е несъвместима с целите и принципите на Европейския съюз или на Съвета на Европа или която по друга причина е незаконна.

3.   Търговска марка и свързани с нея въпроси

Използването на символа на Европейския съюз в съответствие с условията, предвидени в предишния раздел, не означава съгласие за регистриране на символа или негови имитации като търговска марка или друго право на интелектуална собственост. В съответствие с приложимите правни разпоредби Европейската комисия и Съветът на Европа ще продължат да следят заявките за регистрация на европейския символ или част от него като (част от) право на интелектуална собственост.

4.   Правна отговорност

Всеки ползвател, който възнамерява да използва европейския символ или елементи от него, може да направи това на собствена отговорност. Ползвателите ще носят отговорност за всяко неправомерно използване и възможните вреди, произтичащи от такова използване, по силата на законодателството на държавите-членки или всяка трета държава, приложимо към тях.

5.   Право на съдебно преследване на всяка злоупотреба

Комисията си запазва правото да преследва съдебно по собствена инициатива или по искане от Съвета на Европа:

всяко използване, което не отговаря на условията, определени в настоящото споразумение; или

всяко използване, което Комисията или Съветът на Европа счита за неправомерно в съдилищата на държавите-членки или всяка трета държава.