11.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 265/30


Поправка на Решение 2010/703/ЕС на представителите на правителствата на държавите-членки от 18 ноември 2010 година за назначаване на съдия в Общия съд

( Официален вестник на Европейския съюз L 306 от 23 ноември 2010 г. )

На страница 76 подписът

вместо:

За Съвета

Председател

J. DE RUYT“

да се чете:

Председател

J. DE RUYT“.