16.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/6


Заключения на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета на 21 ноември 2008 г., относно мобилността на младите хора

(2008/C 320/03)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ:

1.

На заседанията си в Лисабон през март 2000 г. и в Барселона през март 2002 г. Европейският съвет прие стратегическата цел до 2010 г. да превърне Европейския съюз в най-конкурентоспособните и динамични икономика и общество в света, основани на знанието, да направи системите за образование и обучение на Европейския съюз образец за световно качество и да създаде европейско пространство за научни изследвания и иновации.

2.

На заседанието си в Брюксел през март 2008 г. Европейският съвет си постави за цел да премахне пречките пред свободното движение на знания, като създаде „пета свобода“, която inter alia да доведе до по-голяма трансгранична мобилност на изследователите, студентите, научните работници и университетските преподаватели.

3.

Всички решения на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програми за действие за периода 2007-2013 г. в областта на образованието и обучението през целия живот, обхващащи всички млади хора, имат за цел да насърчават мобилността; такава цел имат и европейските програми и мерки, свързани с политиките в областта на научните изследвания и предприятията, както и структурните фондове.

4.

В препоръката на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската харта за качество на мобилността (2006 г.) бяха предложени ключови принципи за гарантирането на възможно най-добрите условия за подготовка, подпомагане и оценка на периода на мобилност на всеки млад човек в друга държава-членка.

5.

Целта на Болонския процес по отношение на висшето образование и на процеса от Копенхаген по отношение на професионалното образование и обучение е създаването на европейско пространство, в което мобилността на студентите и преподавателите е улеснена, прозрачността относно признаването на квалификациите и периодите на образование и обучение — засилена, а сътрудничеството между институциите подобрено.

6.

Различните европейски инструменти, както настоящи (Европейска квалификационна рамка (EQF), Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) и Европас), така и бъдещи (Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET)), целят да дадат на европейските граждани възможността техните квалификации и умения да бъдат по-добре признати и да се разширяват, както и да им предоставят информация относно възможностите за учене в Европа (порталите PLOTEUS и „Обучение в Европа“) (1).

7.

В заключенията на Съвета относно междукултурните познания от май 2008 г. се придава особено значение на мобилността за постигането на тези познания.

8.

В препоръката на Съвета относно мобилността на младите доброволци в Европейския съюз от 20 ноември 2008 г. се разглеждат въпросите, свързани конкретно с мобилността на младите доброволци.

ПРИВЕТСТВА доклада на Форума на експерти на високо равнище по въпросите на мобилността, публикуван от Европейската комисия през юни 2008 г. (2) в отговор на призива на Съвета за насърчаване и разширяване на обсега на мобилността извън студентските среди в полза на други целеви групи млади хора, както и доклада на Европейския икономически и социален комитет от 29 май 2008 г., озаглавен „Насърчаване на мобилността на младите хора в Европа: практически аспекти и график“.

КАТО СЪЗНАВА, ЧЕ:

Мобилността на младите хора в Европа, основана на принципа за свободно движение за всеки гражданин на Европа, която е централен компонент на европейското сътрудничество в образованието и обучението — формално, неформално и самостоятелно — и представлява предизвикателство от решаващо значение за Европа, основана на знанието, е важен инструмент за:

изграждане на чувство за принадлежност към Европа,

подпомагане на социалната и професионална интеграция,

гарантиране на конкурентоспособността на европейската икономика в глобализирана среда.

ОТБЕЛЯЗВА, ЧЕ:

Въпреки успеха на програмата „Еразмус“ мобилността на младите хора все пак остава по-скоро изключение; това важи дори за студентите, само малка част от които отиват в друга държава-членка, за да учат или да преминат период на обучение в предприятие. Тя е все още неравномерно разпределена в зависимост от вида обучение и отрасъл, изучаваната дисциплина, държавата и социалния произход, в резултат по-специално от липсата на информация, трудности с финансирането и недостатъчно признаване в учебната програма на периодите на образование в чужбина. Мобилността продължава да е недостатъчно позната вследствие на липсата на качествена информация и на надеждна и съпоставима статистика извън рамките на програмите на Общността.

ПОДЧЕРТАВА СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:

1.

Мобилността засяга всички млади европейци, независимо дали са ученици, студенти, стажанти, доброволци, преподаватели, млади изследователи, обучаващи, работещи с млади хора, предприемачи, или младежи на пазара на труда.

2.

Мобилността трябва да се разбира основно като физическа мобилност, което означава престой в друга страна с цел учене, учебен стаж, дейност в полза на общността или допълнително обучение в контекста на ученето през целия живот. Същевременно „виртуалната мобилност“, т.е. използването на ИКТ за установяване на партньорства или дистанционен обмен с млади хора в други страни като част от структуриран проект за образование или обучение, също може да допринесе съществено за мобилността, особено в училищата.

3.

Мобилността следва да се възприема не като самоцел, а като предпочитано средство за утвърждаване на европейското гражданство и конкурентоспособност, за разширяване и обогатяване на обучението и опита на младите хора, за разширяване на многостранността им и възможностите им за намиране на работа, както и за задълбочаване на междукултурното разбирателство чрез овладяване на езици и контакт с други култури.

4.

За да има успех една амбициозна, хоризонтална политика в областта на мобилността в Европа, тя трябва да събуди у младите хора интерес към мобилността, да има за цел постепенното превръщане на периода на мобилност в друга европейска страна в правило за всички, както и да разполага с подходящи източници на финансиране, за да посрещне това предизвикателство. Особено внимание следва да се отделя на студентите в неравностойно положение, които се нуждаят от допълнителна финансова подкрепа. Тази политика следва да се съсредоточава и върху подготовката за мобилност и нейното подкрепяне, както и върху признаването на резултатите от ученето в период на мобилност, и следва да насърчава мобилността на преподавателите и обучаващите, които играят основна роля в тази подготовка.

5.

Тази политика на мобилност цели преди всичко мобилност в рамките на Европа, но тя може да способства и за развиване на мобилност между Европа и трети държави.

ПРИКАНВА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ:

1.

да си поставят за цел да превърнат периодите на учене в чужбина от изключение в правило за всички млади хора в Европа, като увеличат възможностите за трансгранична мобилност в различните сфери на образование и обучение и, като надлежно се отчитат националните рамки и законодателство, в областта на дейностите на доброволни начала;

2.

като имат това предвид, да постигнат целите, определени от програмите на Европейския съюз в областта на образованието, младежта, културата, гражданството и научните изследвания за периода 2007-2013 г.;

3.

въз основа на работата на Форума на експерти на високо равнище да положат всички усилия за постигане на следните цели след 2013 г.:

3.1.

всеки млад човек следва да има възможността да участва в някаква форма на мобилност, независимо дали по време на своето образование или обучение, под формата на учебен стаж, или в рамките на дейности на доброволни начала. По-конкретно:

всеки ученик от общообразователната система или системата на професионалното образование и обучение следва да има възможността да участва в схема за мобилност в периода на училищно образование,

всеки студент следва да има възможността да премине период на обучение (период на учене или учебен стаж) в чужбина. институциите в областта на висшето образование следва да бъдат насърчавани да превръщат тези периоди на мобилност в част от университетската програма (в първия или втория цикъл),

значително следва да нараснат възможностите за мобилност в рамките на професионалното образование и обучение.

3.2.

Следва да се увеличи мобилността на преподавателите, обучаващите и останалия персонал в образователната система, особено в рамките на съществуващите програми;

4.

Да осъществят тези цели на различни равнища с цел увеличаване на възможностите за мобилност сред младите хора и осъществяване на партньорства за мобилност с участието на всички заинтересовани страни — публичните органи, предприятията, институциите за образование и обучение и гражданското общество.

ПРИКАНВА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, В РАМКИТЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, да приемат мерки, които вземат предвид националните особености и законодателство, с цел да се премахват пречките пред мобилността в различните области и да се гарантира, че периодите на учене и обучение в чужбина се признават. В рамките на различните прояви на отворения метод на координация в областта на образованието и обучението, културата и младежта, те следва да се стремят по-специално:

1.   Да разширяват обсега на мобилността за всички млади хора

1.1.

да подобрят управлението на публичната помощ за мобилност, като насърчават координирани действия на заинтересуваните страни — както политическите (Европейски съюз, държава, регионални и местни органи), така и административните (по-специално националните агенции, които отговарят за управлението на програми на Общността);

1.2.

да използват пълноценно всички съществуващи възможности за мобилност, предлагани от програмите на Европейския съюз, които предвиждат виртуална мобилност и включват не само младите хора, а в по-широк план и персонала в образователната система;

1.3.

да вземат предвид потребностите, особено във връзка с финансирането, на по-малко облагодетелстваните студенти, които иначе не биха имали възможност да се възползват от програмите за мобилност;

1.4.

да насърчават разработването на нови възможности за мобилност, по-специално чрез:

разширяване на партньорствата, които включват признати периоди на мобилност в други институции или структури, по-конкретно асоциации,

увеличаване на броя на двойните или съвместни дипломи,

засилване на подкрепата за свързаната с професионалното обучение мобилност на младите хора, в това число стажантите,

по-широко използване на престоите за опознаване на културата и езика,

насърчаване на сдружаването на студенти, включително от европейските училища по изкуства, с цел осъществяване на общи проекти,

създаване на допълнителни модули за обучение, предлагани от институциите в областта на висшето образование, например летни курсове,

увеличаване на мобилността между предприятията, както и между предприятията и академичните, обучаващите и научноизследователските общности,

създаване на възможности за обмен в рамките на дейностите на доброволни начала.

2.   Да предоставят повече информация относно съществуващите програми за мобилност

2.1.

да повишават осведомеността по отношение на предимствата на мобилността сред младите хора, техните ръководители и социалния им кръг (по-специално семейството, преподавателите и персонала в образователната система), както и сред работещите с млади хора; за целта да насърчават по всякакъв начин достъпа на тези целеви групи до информация;

2.2.

да засилят още повече утвърждаването и изпълнението на програмите на Европейския съюз в областта на образованието, младежта, културата, гражданството и научните изследвания.

3.   Да опростят процедурите

3.1.

да продължат да опростяват условията за изпълнение на програмите на Европейския съюз, по-специално чрез общо прилагане на многогодишните споразумения, по-конкретно в областта на образованието и професионалното обучение. Тези споразумения са предпоставка за изграждане на трайни партньорства между институциите за обучение и предприятията;

3.2.

да прилагат или да насърчават разработването на стратегия за финансово стимулиране на организациите и заинтересованите страни, по-специално преподавателите, обучаващите и работещите с млади хора, които организират мобилността в Европа на младите хора под тяхно ръководство;

3.3.

да улеснят признаването на свързаните с мобилността резултати от ученето, като уеднаквят във възможно най-висока степен утвърждаването на резултатите от ученето за всички периоди на мобилност в Европа — цел, улеснена от предстоящото установяване до 2010 г. на съответствие между системите за сертифициране на държавите-членки и европейската квалификационна рамка, както и с европейските инструменти Европас, Youthpass, системата за трансфер и натрупване на кредити ECTS и системата за трансфер на кредити в системата на професионалното образование и обучение ECVET.

4.   Да разширят и разнообразят източниците за финансиране на мобилността на младите хора

4.1.

да подпомагат мобилността на младите хора чрез подходящо финансиране от Общността, в границите на финансовата рамка, по-специално от структурните фондове — най-вече чрез по-добро използване на възможностите, предлагани от Европейския социален фонд — и в дългосрочен план чрез адаптиране на своите насоки и управление в съответствие с приоритетите на държавите-членки, за да се отчете целта за мобилност;

4.2.

да насърчават по-голямо разнообразяване и по-добро взаимно допълване на начините на финансиране на проектите за мобилност на младите хора, като се използват публични и частни източници на финансиране в границите на техните възможности (държава, регионални и местни органи, предприятия, банкови институции, включително Европейската инвестиционна банка, фондации, европейски професионални асоциации и др.);

4.3.

да вземат предвид специфичните финансови нужди на студентите с по-неблагоприятно социално положение или специални нужди, за да им предоставят възможност да участват в програмите за мобилност.

5.   Да прилагат принципите, заложени в Европейската харта за качество на мобилността в образованието и обучението, към всички форми на мобилност на младите хора, по-специално по отношение на условията за подготовка, подкрепа и оценяване на периодите на мобилност

5.1.

да насърчават обмена на най-добри практики с цел увеличаване на капацитета и подобряване на качеството на прием на млади европейци по програми за мобилност;

5.2.

да призоват отговорните заинтересовани страни да подобряват условията на настаняване, живот и труд на младите европейци по програми за мобилност, по-специално в комплексите за висше образование;

5.3.

да подобрят езиковата и културна подготовка за мобилност на младите хора.

6.   Да увеличат познанията относно мобилността на младите хора

6.1.

да направят преглед на потоците на мобилност в Европа чрез консолидиране, а когато е приложимо, и чрез събиране на надеждни и съпоставими статистически данни;

6.2.

да разпространяват и включват в обща база наличните резултати от проучвания по-ефикасно;

6.3.

да извършват при необходимост проучвания на въздействието, за да се оценяват практическите ползи от мобилността за младите европейци в културен, образователен и професионален план.

ПРИКАНВА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ:

1.

да изготви работен план, който да включва мерки по отношение на трансграничната мобилност във всички европейски програми, по-специално като се разработват механизми за насърчаване на програмите сред младите хора и като се улеснява създаването, съвместно с компетентните органи, на „обслужване на едно гише“ и на европейски портал за мобилност на младите хора, да подобри разпространението на информация сред младите хора и съответните институции, да използва възможностите на всяка програма за схеми за виртуална мобилност и да увеличава взаимодействието между различните програми;

2.

да публикува преди края на 2010 г. средносрочен доклад относно развитието на мобилността на младите хора в Европа и да изготвя редовни отчети, включени в съвместния, изготвян на всеки 4 години междинен доклад, относно състоянието на мобилността на младите хора в Европейския съюз;

3.

да изготви ръководство, предназначено за държавите-членки, регионалните и местните органи, институциите за образование и обучение и участниците, свързани с политиките в областта на младежта, което да им помогне да се възползват от други европейски политики, които подкрепят мобилността, като структурните фондове и политиките и програмите в областта на научните изследвания;

4.

да проучи възможности за използване на нови средства за финансова подкрепа в помощ на младите хора в период на трансгранична мобилност с цел учене, включително възможността за „европейски студентски заеми“, и да докладва на Съвета за постигнатия напредък.


(1)  http://www.ec.europa.eu/ploteus, http://www.study-in-europe.org

(2)  http://ec.europa.eu/education/doc/2008/mobilityreport_en.pdf