11.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 325/89


РЕШЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

от 5 декември 2007 година

за назначаване на съдия в Съда на Европейските общности

(2007/811/ЕО, Евратом)

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 223 от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 139 от него,

като имат предвид, че:

Съгласно членове 5 и 7 от Протокола относно статута на Съда на Европейските общности и след оставката на г-н Romain SCHINTGEN следва да бъде назначен един съдия за остатъка от мандата, а именно до 6 октомври 2009 г.,

РЕШИХА:

Член 1

Г-н Jean-Jacques KASEL се назначава за съдия в Съда на Европейските общности, считано от датата на полагане на клетва до 6 октомври 2009 г.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 декември 2007 година.

Председател

A. MENDONÇA E MOURA