11/ 83

BG

Официален вестник на Европейския съюз

127


42004X0331(03)


L 095/38

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Правило № 62 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — единни изисквания относно одобрение на моторни превозни средства с кормило от мотоциклетен тип по отношение на тяхната защита срещу неразрешено използване (1)

1.   ОБХВАТ

1.1.   Настоящото правило се прилага за устройства за защита, предназначени да предотвратят неразрешено използване на двуколесните моторни превозни средства със или без кош и на триколесните моторни превозни средства, оборудвани с кормило от мотоциклетен тип.

2.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ

По смисъла на настоящото правило:

2.1.   „Одобрение на превозно средство“ е одобрение по отношение на неговата защита срещу неразрешено използване за типа превозно средство.

„Тип превозно средство“ са моторни превозни средства, които не се различават съществено помежду си по отношение на:

2.2.1.   информацията за типа на превозното средство, предоставена от производителя,

2.2.2.   разположението и конструкцията на компонента или компонентите на превозното средство, на които устройството за защита срещу неразрешено използване въздейства,

2.2.3.   типа на устройството за защита срещу неразрешено използване.

„Устройство за защита“ е система, предназначена да предотвратява неразрешеното използване на превозното средство, като осигурява принудително заключване на кормилото и/или трансмисията. Тази система може да:

2.3.1.   тип 1: действа единствено и принудително на кормилното управление,

2.3.2.   тип 2: действа принудително на кормилното управление едновременно с устройството, което изключва двигателя на превозното средство,

2.3.3.   тип 3: при предварително натоварване — да действа върху кормилното управление едновременно с устройството, което изключва двигателя на превозното средство,

2.3.4.   тип 4: действа пълно върху трансмисията.

2.4.   „Кормилно устройство“ е устройство за управление (кормило от мотоциклетен тип) с предна вилка и всички допълнителни съединения или други компоненти, които влияят непосредствено върху ефективността на устройството за защита.

2.5.   „Комбинация“ е един от специфичните проектирани и изработени варианти на заключващата система, който, когато е активиран правилно, разрешава действието на заключващата система.

2.6.   „Ключ“ е всяко устройство, проектирано и произведено, за да задейства заключващата система, която е проектирана и изработена така, че да се задейства само чрез това устройство.

3.   ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ

3.1.   Заявлението за типово одобрение на превозно средство по отношение на устройството за защита срещу неразрешено използване се подава от производителя на превозното средство или от негов надлежно упълномощен представител.

Придружава се от посочените по-долу документи в три екземпляра, както и следната информация:

3.2.1.   подробно описание на типа превозно средство по отношение разположението и конструкцията на компонента или компонентите на превозното средство, на които устройството за защита въздейства;

3.2.2.   чертежи в подходящ мащаб и с достатъчно подробна информация за устройството за защита и неговото монтиране на превозното средство;

3.2.3.   техническо описание на устройството.

На техническата служба, отговорна за провеждане на изпитванията за одобрение, се предоставя:

3.3.1.   превозно средство, представително за дадения тип, който ще бъде официално одобрен, ако това бъде поискано от техническата служба; а също така;

3.3.2.   по искане на техническата служба, такива компоненти на превозното средство, които службата счита, че са съществени за проверките, установени в точки 5 и 6 от настоящото правило.

4.   ОДОБРЕНИЕ

4.1.   Ако превозното средство, предоставено за одобрение в съответствие с настоящото правило, отговаря на изискванията на точки 5 и 6 по-долу, се дава типово одобрение на това превозно средство.

4.2.   На всеки одобрен тип се определя номер на одобрение. Първите две цифри на този номер (понастоящем 00 за правилото в неговата първоначална форма) посочват серията на изменения, които включват най-новите съществени технически изменения, направени в правилото към момента на издаване на одобрението. Една и съща договаряща страна не може да определи един и същ номер на същия тип превозно средство, оборудвано с друг тип устройство за защита или чието устройство за защита е монтирано по различен начин, нито на друг тип превозно средство.

4.3.   Известие при одобрение или при отказ за типово одобрение на превозно средство съгласно настоящото правило се съобщава на страните по спогодбата, които прилагат настоящото правило чрез формуляр съгласно образеца в приложение 1 към настоящото правило и с чертежи на устройството за защита и неговото монтиране, предоставени от заявителя за одобрение, във формат не по-голям от А4 (210 × 297 mm) или сгънати до този формат и в съответния мащаб.

Поставя се на видимо и лесно достъпно място, определено във формуляра за одобрение, за всяко превозно средство съгласно одобрения тип превозно средство по настоящото правило, международна маркировка за одобрение, която се състои от:

4.4.1.   окръжност, която обгражда буквата „Е“, последвана от отличителния номер на страната, предоставила одобрение (2),

4.4.2.   номерът на настоящото правило, следван от буква „R“, тире и номерът на одобрение вдясно на кръга, описан в точка 4.4.1.

4.5.   Ако превозното средство съгласно одобрен тип превозно средство по едно или още някои други правила, приложени към спогодбата в страната, която е предоставила одобрение по настоящото правило, символът, установен в точка 4.4.1, не е необходимо да бъде повтарян; в такъв случай номерата на правилото и одобрението и допълнителните символи на всички правила, съгласно които е било предоставено одобрение в страната, която е предоставила одобрение съгласно настоящото правило, се разполагат във вертикални колони вдясно от символа, установени в точка 4.4.1.

4.6.   Маркировката за одобрение е четлива и неизличима.

4.7.   Маркировката за одобрение се поставя близо до или на табелата с данните за превозното средство, поставена от производителя.

4.8.   Приложение 2 към настоящото правило дава примери за разположение на маркировки за одобрение.

5.   ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Устройството за защита е проектирано така, че:

5.1.1.   да е необходимо да бъде прекратено неговото действие, за да може превозното средство да бъде управлявано или привеждано в движение, или премествано напред по права линия,

5.1.2.   в случая на устройства за защита тип 4, устройството е така проектирано, че е необходимо да бъде изключено, за да се освободи трансмисията. Ако това устройство се задейства от устройство за управление на паркирането, то трябва да действа едновременно с устройството, което изключва двигателя на превозното средство;

5.1.3.   да има възможност за изваждане на ключа само когато заключващият щифт е в работно положение или е изключен. Изключва се всяко междинно положение на ключа, което може да задейства заключващия щифт, дори ако ключът за устройството за защита срещу неразрешено използване е поставен.

5.2.   Изискванията съгласно точка 5.1 се изпълняват чрез използване на ключ само един път.

5.3.   Устройството за защита срещу неразрешено използване, посочено в точка 5.1 по-горе, и компонентите на превозното средство, на които то въздейства, да са така конструирани, че да не бъде устройството бързо и без привличане на внимание отворено, елиминирано или унищожено, например чрез използване на обикновени и евтини инструменти, оборудване или приспособления, които могат да бъдат лесно скрити.

5.4.   Устройството за защита се монтира на превозното средство като част от оригиналното оборудване (т.е. оборудване, поставено от производителя на превозното средство, преди да бъде пуснато на пазара). Ключалката е закрепена здраво към устройството за защита. (Допуска се възможност за демонтиране на ключалката с помощта на ключ след сваляне на кожуха или на друго задържащо устройство).

5.5.   Механичната заключваща система осигурява поне 1 000 различни комбинации или брой, равен на общия брой годишно произвеждани превозни средства, ако този брой е по-малък от 1 000. Честотата на появяване на една комбинация за един тип превозно средство е приблизително едно на 1 000.

5.6.   Кодът на ключа и на ключалката не се виждат.

Ключалката се проектира, изработва и поставя по такъв начин, че когато е в заключено положение, завъртането на заключващия цилиндър с момент, по-малък от 0,245 mdaN, да бъде невъзможно, освен с ключа, предназначен за нея, и:

5.7.1.   за заключващ цилиндър с цилиндрични щифтове не повече от два еднакви, съседни щифта, които се преместват в едно и също направление, и да няма повече от 60 % еднакви щифтове,

5.7.2.   за заключващ цилиндър с плоски щифтове не повече от два еднакви, съседни щифта, които се преместват в едно и също направление, и да няма повече от 50 % еднакви щифтове.

5.8.   Устройствата за защита са такива, че когато превозното средство е в движение с включен двигател, да няма опасност от повреда, включително и блокиране, което може да застраши безопасността на движението.

5.9.   Устройството за защита от типове 1, 2 или 3, след като е било включено, без да нарушава работата на устройството за управление, което може да застраши безопасността на движението, да издържа въртящ момент 20 mdaN, приложен към оста на кормилния механизъм в двете посоки при статични условия.

5.10.   Устройството за защита от типове 1, 2 или 3 да е конструирано по такъв начин, че управлението да може да бъде заключено само под ъгъл от поне 20o наляво и/или надясно спрямо положението при движение напред по права линия.

6.   СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

В допълнение към общите изисквания, установени в точка 5, устройството за защита отговаря на специфичните условия, установени по-долу:

6.1.1.   При устройства за защита от типове 1 или 2 ключалката може да се задейства само със завъртане на ключа, когато кормилното устройство се намира в положение, което съответства на влизането на заключващия щифт в съответния канал;

6.1.2.   При устройства за защита от тип 3 предварителното натоварване на заключващия щифт може да се извършва само чрез едно действие на използващия превозното средство в комбинация или в допълнение към завъртането на ключа. Ключът не може да се изважда, когато заключващият щифт е предварително натоварен, с изключение на изискванията съгласно точка 5.1.3 по-горе.

6.2.   При устройства за защита от типове 2 и 3 е невъзможно да се задейства заключващият щифт, ако устройството се намира в положение, което позволява пускането в ход на двигателя на превозното средство.

6.3.   При устройство за защита от тип 3, когато устройството е задействано, няма възможност да се предотврати неговото функциониране.

6.4.   При устройството за защита от тип 3 устройството за защита трябва да продължава да работи нормално, и по-специално трябва да отговаря на изискванията, посочени в точки 5.7, 5.8, 5.9 и 6.3 по-горе, след като е било подложено на 2 500 цикъла на заключване във всяка посока при изпитването, посочено в приложение 3 към настоящото правило.

7.   ИЗМЕНЕНИЯ НА ТИПА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО ИЛИ НА УСТРОЙСТВОТО ЗА ЗАЩИТА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

Всяко изменение на типа на превозното средство или на устройството за защита се нотифицира до административната служба, която е одобрила типа на превозното средство. Тази служба може:

7.1.1.   да вземе предвид, че извършените изменения е малко вероятно да имат значително неблагоприятно въздействие и че във всеки случай превозното средство все още отговаря на изискванията; или

7.1.2.   да поиска нов доклад за от техническата служба, отговорна за провеждане на изпитванията.

7.2.   Потвърждаване или отказ на одобрение, с определяне на измененията, се съобщава по процедурата, определена в точка 4.3 по-горе, до страните по спогодбата, които прилагат настоящото правило.

8.   СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

8.1.   Всяко превозно средство, което носи маркировка за одобрение, установена съгласно настоящото правило, спазва, по отношение на одобрения тип превозно средство, устройството за защита монтирането на превозното средство и на компонентите, на които устройството за защита въздейства.

8.2.   С оглед да бъде проверено съответствието на производството, както е установено в точка 8.1 по-горе, се извършват достатъчно на брой проверки със случаен характер на превозни средства от серийно производство, които носят маркировката за одобрение, изисквана по настоящото правило.

9.   САНКЦИИ ПРИ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

9.1.   Одобрение, предоставено по отношение на тип превозно средство в съответствие с настоящото правило, може да бъде оттеглено, ако изискванията, установени в точка 8.1 по-горе, не са спазени.

9.2.   Ако страна по спогодбата, която прилага настоящото правило, отмени одобрение предоставено по-рано от нея, тя незабавно нотифицира за това останалите договарящи страни, които прилагат настоящото правило, чрез копие на формуляра за одобрение, в края на който с главни букви следва анотация с подпис и дата „ОДОБРЕНИЕ ОТТЕГЛЕНО“.

10.   ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО

Ако притежателят на одобрение окончателно преустанови производството на тип превозно средство, одобрен в съответствие с настоящото правило, той трябва да информира за това органа, предоставил одобрението. След като получи съответното съобщение, този орган информира за това другите страни по спогодбата, които прилагат настоящото правило, чрез копие на формуляра за одобрение, в края на който с главни букви следва анотация с подпис и дата „ПРЕКРАТЕНО ПРОИЗВОДСТВО“.

11.   НАИМЕНОВАНИЯ И АДРЕСИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЛУЖБИ, ОТГОВОРНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТВАНИЯ ЗА ОДОБРЕНИЕ, И НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБИ

Страните по спогодбата, които прилагат настоящото правило, съобщават на секретариата на Организацията на обединените нации наименованията и адресите на техническите служби, отговорни за провеждането на изпитвания за одобрение, и на административните служби, които предоставят одобрение и на които трябва да се изпращат формуляри, които сертифицират одобрение, при отказ или отнемане на одобрение.


(1)  Публикация в съответствие с член 4, параграф 5 от Решение 97/836/ЕО от 27 ноември 1997 г. (ОВ L 346, 17.12.1997 г., стр. 78).

(2)  1 за Германия, 2 за Франция, 3 за Италия, 4 за Нидерландия, 5 за Швеция, 6 за Белгия, 7 за Унгария, 8 за Чешката република, 9 за Испания, 10 за Югославия, 11 за Обединеното кралство, 12 за Австрия, 13 за Люксембург, 14 за Швейцария, 15 (свободно), 16 за Норвегия, 17 за Финландия, 18 за Дания, 19 за Румъния, 20 за Полша, 21 за Португалия, 22 за Руската федерация, 23 за Гърция, 24 за Ирландия, 25 за Хърватия, 26 за Словения, 27 за Словакия, 28 за Беларус, 29 за Естония, 30 (свободно), 31 за Босна и Херцеговина, 32 за Латвия, 33 (свободно), 34 за България, 35 и 36 (свободни), 37 за Турция, 38 и 39 (свободни), 40 за Бивша югославска република Македония, 41 (свободно), 42 за Европейската общност (типовите одобрения се издават от нейните държави-членки, които използват своя съответен ИКЕ символ), 43 за Япония, 44 (свободно), 45 за Австралия и 46 за Украйна. Следващите номера ще се предоставят на останалите страни по хронологичния ред на ратифицирането на спогодбата за приемането на единни технически предписания, прилагани спрямо колесните превозни средства, оборудването и частите, за които се предвижда да бъдат монтирани или използвани на колесни превозни средства, и относно условията за взаимно признаване на типовите одобрения, извършвани съгласно тези предписания, или по реда на тяхното присъединяване към тази спогодба и определените по този начин номера ще бъдат съобщавани от Генералния секретар на Организацията на обединените нации на договарящите страни по спогодбата.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОДОБРЕНИЕ (ИЛИ ОТКАЗ ИЛИ ОТМЕНЯНЕ НА ОДОБРЕНИЕ ИЛИ ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО) НА ТИП МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С КОРМИЛО ОТ МОТОЦИКЛЕТЕН ТИП ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАЩИТАТА СРЕЩУ НЕРАЗРЕШЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛО № 62

(Максимален формат: А4 (210 × 297 mm)

Image

Наименование на администрация

Одобрение №: …

1.

Търговско наименование или марка на моторното превозно средство: …

2.

Тип превозно средство: …

3.

Наименование и адрес на производителя: …

4.

Ако е приложимо, наименование и адрес на представителя на производителя: …

5.

Кратко описание на устройството за защита, на неговото монтиране и функциониране, и на системата за управление на превозното средство: …

6.

Дата на представяне на превозното средство за одобрение: …

7.

Техническа служба, отговорна за провеждане на изпитванията за одобрение: …

8.

Дата на доклада, издаден от тази служба: …

9.

Номер на доклада, издаден от тази служба: …

10.

Предоставено одобрение/отказ за предоставяне на одобрение (1):

11.

Местоположение на маркировката за одобрение на превозното средство: …

12.

Място: …

13.

Дата:…

14.

Подпис: …

15.

Следните документи, които носят номера на одобрение, посочен по-горе, се прилагат към настоящото съобщение:

чертежи, диаграми и планове на устройството за защита, на неговото монтиране и на компонентите на превозното средство, на които то въздейства; снимки на устройството за защита.


(1)  Ненужното се зачерква.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА МАРКИРОВКА ЗА ОДОБРЕНИЕ

Образец А

(виж точка 4.4 от настоящото правило)

Image

Горната маркировка за одобрение, поставена на превозно средство, показва, че съответният тип превозно средство е бил одобрен по отношение на защитата срещу неразрешено използване в Нидерландия (Е 4) съгласно Правило № 62 под номер на одобрението 002439. Номерът на одобрение посочва, че одобрението е предоставено в съответствие с изискванията на Правило № 62 в неговата първоначална форма.

Образец Б

(виж точка 4.5 от настоящото правило)

Image

Горната маркировка за одобрение, поставена на превозно средство, показва, че съответният тип превозно средство е бил одобрен в Нидерландия (Е 4) в съответствие с Правила № 62 и № 10 (1). Номерата на одобрение посочват, че на датите, на които съответните официални одобрения са били предоставени, Правило № 62 не е било изменено, а Правило № 10 вече е съдържало серията 01 от изменения.


(1)  Настоящият номер се дава само като пример.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ИЗПИТВАНЕ ЗА НАДЕЖНОСТ НА УСТРОЙСТВА ЗА ЗАЩИТА ОТ ТИП 3

1.   ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ

Оборудването за изпитване включва:

1.1.1.   апаратура, подходяща за монтиране на образеца на кормилното устройство, с монтирано устройство за защита така, както е определено в точка 2.3 от настоящото правило;

1.1.2.   средства за включване и за изключване на устройството за защита, което включва използване на ключ;

1.1.3.   средства за завъртане на кормилния вал, свързан с устройството за защита.

2.   МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ

2.1.   Образецът на кормилното управление, комплектувано с устройство за защита се закрепва към апаратурата, посочена в точка 1.1.1.

Един цикъл от изпитвателната процедура включва следните операции:

2.2.1.   Изходна позиция

Устройството за защита се деактивира и кормилният вал се завърта в положение, което не позволява включването на устройството за защита.

2.2.2.   Включване

Устройството за защита се включва с помощта на ключ за задействане.

2.2.3.   Активиране

Валът на кормилното колело се завърта по такъв начин, че въртящият момент върху него в момента на включването на устройството за защита е 5,88 Nm ± 0,25 Nm.

2.2.4.   Деактивиране

Устройството за защита срещу неразрешено използване се изключва по обикновения начин, като въртящият момент се намалява до нула, за да се улесни деактивирането.

2.2.5.   Връщане в изходно положение

Кормилният вал се завърта до положение, което не позволява включването на устройството за защита.

2.2.6.   Противоположно завъртане

Процедурите, описани в точки 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 и 2.2.5, се повтарят, но завъртането на кормилния вал се извършва в противоположна посока.

2.2.7.   Интервалът между две последователни включвания на устройството за защита е най-малко 10 секунди.

2.3.   Цикълът на изпитване се повтаря толкова пъти, колкото е определено в точка 6.4. от настоящото правило.