19/ 12

BG

Официален вестник на Европейския съюз

4


41995A1127(01)


C 316/2

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


КОНВЕНЦИЯ

съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за създаването на Европейска полицейска служба (Конвенция за Европол)

ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ по настоящата конвенция, държави-членки на Европейския съюз,

КАТО СЕ ПОЗОВАВАТ на Акта на Съвета от 26 юли 1995 г.;

КАТО ОСЪЗНАВАТ неотложните проблеми, които произлизат от тероризма, незаконния трафик на наркотици и други сериозни престъпления с международен характер;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че има нужда от напредък в солидарността и сътрудничеството между държавите-членки на Европейския съюз, особено чрез подобряване на полицейското сътрудничество между държавите-членки;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че този напредък ще даде възможност за по-нататъшно подобряване на защитата на сигурността и обществения ред;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че създаването на Европейска полицейска служба (Европол) бе договорено в Договора за Европейския съюз от 7 февруари 1992 г.;

С ОГЛЕД на Решението на Европейския съвет от 29 октомври 1993 г., че Европол се учредява в Нидерландия и има седалище в Хага;

КАТО ПРИПОМНЯТ общата задача за подобряване на сътрудничеството между полицейските служби в областта на тероризма, незаконния трафик на наркотици и други форми на сериозни престъпления с международен характер чрез постоянен, поверителен и интензивен обмен на информация между националните звена на държавите-членки;

ПРИ УСЛОВИЕ, че формите на сътрудничество, които се въвеждат с настоящата конвенция не трябва да влияят на други форми на двустранно и многостранно сътрудничество;

С УБЕЖДЕНИЕТО, че в областта на сътрудничеството между полицейските служби трябва да се обърне по-специално внимание на защитата на правата на лицата, и по-специално на защитата на техните лични данни;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че дейността на Европол съгласно настоящата конвенция не накърнява правомощията на Европейските общности; като имат предвид, че Европол и Общностите имат взаимен интерес в рамките на Европейския съюз за създаване на типове на сътрудничество, които да дават възможност на всяка от тях да изпълнява колкото е възможно по-ефикасно съответните свои задачи,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНИТЕ РАЗПОРЕДБИ:

СЪДЪРЖАНИЕ

ДЯЛ I

СЪЗДАВАНЕ И ЗАДАЧИ

Член 1

Създаване

Член 2

Цел

Член 3

Задачи

Член 4

Национални звена

Член 5

Служители за връзка

Член 6

Автоматизирани системи на събраната информация

ДЯЛ II

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Член 7

Създаване на информационна система

Член 8

Съдържание на информационната система

Член 9

Право на достъп до информационната система

ДЯЛ III

РАБОТНИ ДОСИЕТА ЗА ЦЕЛИТЕ НА АНАЛИЗА

Член 10

Събиране, обработка и използване на лични данни

Член 11

Индексна система

Член 12

Заповед за отваряне на досие с данни

ДЯЛ IV

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ПО ОБРАБОТКАТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Член 13

Задължение за нотифициране

Член 14

Стандарт на защита на данните

Член 15

Отговорност по въпросите на защита на данните

Член 16

Разпоредби за съставянето на отчети

Член 17

Правила за използване на данни

Член 18

Съобщаване на данни на трети страни и трети организации

Член 19

Право на достъп

Член 20

Поправяне и заличаване на данни

Член 21

Срокове за съхраняване и заличаване на досиета с данни

Член 22

Проправяне и съхраняване на данни във досиета на хартиен носител

Член 23

Национален надзорен орган

Член 24

Общ надзорен орган

Член 25

Сигурност на данните

ДЯЛ V

ВЕН СТАТУТ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 26

Правоспособност

Член 27

Органи на Европол

Член 28

Управителен съвет

Член 29

Директор

Член 30

Персонал

Член 31

Поверителност

Член 32

Задължение за дискретност и поверителност

Член 33

Работни езици

Член 34

Информиране на Европейския парламент

Член 35

Бюджет

Член 36

Финансова ревизия

Член 37

Споразумение за седалището

ДЯЛ VI

ОТГОВОРНОСТ И ПРАВНА ЗАЩИТА

Член 38

Отговорност за неупълномощена или неправилна обработка на данни

Член 39

Други отговорности

Член 40

Разрешаване на спорове

Член 41

Привилегии и имунитети

ДЯЛ VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 42

Взаимоотношения с трети страни и трети организации

Член 43

Изменяне на Конвенцията

Член 44

Резерви

Член 45

Влизане в сила на Конвенцията

Член 46

Присъединяване на нови държави-членки

Член 47

Депозитар

Приложение по член 2

Декларация

ДЯЛ I

СЪЗДАВАНЕ И ЗАДАЧИ

Член 1

Създаване

1.   Държавите-членки на Европейския съюз, наричани по-нататък „държави-членки“, създават Европейска полицейска служба, наричана по-нататък „Европол“.

2.   Европол поддържа връзка с единното полицейско звено във всяка държава-членка, което ще се създаде или определи в съответствие с член 4.

Член 2

Цел

1.   Целта на Европол в рамките на сътрудничеството между държавите-членки, съгласно член К.1, точка 9 на Договора за Европейския съюз, чрез мерките по настоящата конвенция да подобри ефикасността и сътрудничеството на компетентните органи в държавите-членки при предотвратяването и борбата с тероризма, незаконния трафик на наркотици и други сериозни престъпления с международен характер, когато има фактически признаци, че е замесена организирана престъпна структура, и две или повече държави-членки са засегнати от въпросните престъпления по такъв начин, че да се налага общ подход на държавите-членки поради мащаба, значението и последствията на съответните престъпления.

2.   За да постигне постепенно целта по параграф 1, Европол действа първоначално за предотвратяването и борбата с незаконния трафик на наркотици, ядрени и радиоактивни вещества, незаконната контрабанда на имигранти, търговията с хора и престъпленията с моторни превозни средства.

Поне през първите две години от влизането в сила на Конвенцията, Европол се занимава също така с престъпления, които са извършени или е възможно да бъдат извършени срещу живота, здравето, личната свобода или собствеността, по време на терористични действия. Съветът, който действа с единодушие, в съответствие с процедурата по дял VI на Договора за Европейския съюз, може да решени да даде указания на Европол да се занимава с тези терористични дейности преди изтичането на този срок.

Съветът, който действа с единодушие, в съответствие с процедурата по дял VI на Договора за Европейския съюз, може да реши да даде указания на Европол да се занимава с други форми на престъпления, които са изброени в приложението на настоящата конвенция или на техни специфични проявления. Преди да предприеме действия, Съветът дава указания на Управителния съвет да подготви свое решение, и по-специално да предвиди заключенията относно бюджета и щата на Европол.

3.   Правомощията на Европол по отношение на формите на престъпления или на техните специфични проявления обхващат:

1)

незаконни дейности за изпиране на пари във връзка с тези форми на престъпления или техните специфични проявления;

2)

свързани престъпления.

В съответствие с процедурите по членове 8 и 10, за свързани се смятат и се вземат предвид следните престъпления:

престъпления, които са извършени за да се придобият средства за извършване на престъпни действия в сферата на правомощията на Европол,

престъпления, които са извършени за да се улеснят или извършат действия в сферата на правомощията на Европол,

престъпления, които са извършени за да се осигури безнаказаност на действия в сферата на правомощията на Европол.

4.   За целите на настоящата конвенция „компетентни органи“ означава всички публични органи, които съществуват в държавите-членки и са отговорни по националното право за предотвратяване и борба с престъпленията.

5.   За целите на параграфи 1 и 2, „незаконен трафик на наркотици“ означава престъпленията, които са изброени в член 3, параграф 1 на Конвенцията на Организацията на обединените нации от 20 декември 1988 г. срещу незаконния трафик на наркотици и психотропни вещества, и в разпоредби, които изменят или заменят настоящата конвенция.

Член 3

Задачи

1.   В рамките на целта по член 2, параграф 1, Европол има следните основни задачи:

1)

да улеснява обмена на информация между държавите-членки;

2)

да придобива, сортира и анализира информация и разузнавателни сведения;

3)

да нотифицира незабавно компетентните органи на държавите-членки чрез националните звена по член 4, за информация, която ги засяга и за всякакви установени връзки между престъпления;

4)

да подпомага разследванията в държавите-членки чрез изпращане на всички релевантни информация на националните звена;

5)

да поддържа автоматизирана система на събраната информация, която съдържа данни в съответствие с членове 8, 10 и 11.

2.   За да подобрява сътрудничеството и ефикасността на компетентните органи в държавите-членки чрез националните звена с оглед постигането на целта по член 2, параграф 1, Европол освен тези има следните допълнителни задачи:

1)

да развива специфични познания на специалистите по процедурите по разследване на компетентните органи в държавите-членки и да предоставя съвет при разследванията;

2)

да предоставя стратегическа информация за подпомагане и насърчаване на ефективното и ефикасно използване на наличните ресурси на национално ниво при оперативните дейности;

3)

да подготвя общи доклади за състоянието на работата.

3.   В контекста на своята цел, съгласно член 2, параграф 1, Европол може допълнително, в съответствие с щатните и бюджетни ресурси, с които разполага, и в поставените от управителния съвет рамки, да подпомага държавите-членки чрез съвети и научни изследвания в следните области:

1)

повишаване на квалификацията на служителите на техните компетентни органи;

2)

организация и оборудване на тези органи;

3)

методи за предотвратяване на престъпления;

4)

технически и съдебно-полицейски методи и процедури за разследване.

Член 4

Национални звена

1.   Всяка държава-членка създава или определи национално звено, което да осъществява изброените в този член задачи.

2.   Националното звено е единственият орган за връзка между Европол и компетентните национални органи. Взаимоотношенията между националното звено и компетентните органи ще се подчиняват на националния закон, и по-специално на съответните конституционни разпоредби.

3.   Държавите-членки трябва да вземат необходимите мерки, които да гарантират националните звена да са в състояние да изпълняват своите задачи, и по-специално да имат достъп до съответната национална база данни.

4.   Националните звена имат задачата да:

1)

предоставят на Европол по тяхна инициатива информация и разузнавателни сведения, които му са необходими за осъществяване на неговите задачи;

2)

отговарят на искания на Европол за информация, разузнавателни сведения и съвет;

3)

актуализират информацията и сведенията;

4)

извършват оценка на информацията и сведенията, в съответствие с националния закон за компетентните органи, и им предават тази оценка;

5)

изпращат искания за съвет, информация, сведения и анализ до Европол;

6)

предоставят на Европол информация за съхраняване в автоматизираната система;

7)

гарантират спазване на закона при всеки обмен на информация между тях и Европол.

5.   Без да се засяга упражняването на отговорностите, които са възложени на държавите-членки, както са изложени в член К.2, параграф 2 на Договора за Европейския съюз, националното звено не е задължено при отделни случаи да предоставя информация и сведения, които са предвидени в параграф 4, точки 1, 2 и 6 и в членове 7 и 10, ако това предоставяне:

1)

уврежда основни интереси на националната сигурност; или

2)

излага на опасност резултата на текущо разследване или безопасността на лица;

3)

включва информация, която е свързана с организацията на специфични разузнавателни дейности в областта на националната сигурност.

6.   Разходите, които са направени от националните звена за комуникации с Европол, се поемат от държавата-членка, с изключение на разходите за свързване.

7.   Когато е необходимо ръководителите на националните звена се срещат за да подпомагат Европол със съвети.

Член 5

Служители за връзка

1.   Всяко национално звено изпраща в Европол най-малко един служител за връзка. Броят на служителите за връзка, които могат да бъдат изпратени от държавите-членки в Европол, се приема с единодушие от управителния съвет; решението може да бъде променено от Управителния съвет с единодушие. Освен в случаите, когато е предвидено в разпоредбите на настоящата конвенция, служителите за връзка се подчиняват на националния закон на изпращащата държава-членка.

2.   Националните звена дават указания на служителите за връзка да представляват интересите на звеното в Европол, в съответствие с националния закон на изпращащата държава-членка, и при спазване на разпоредбите, които са приложими за администрирането на Европол.

3.   Без да се засяга член 4, параграфи 4 и 5, в рамките на целта по член 2, параграф 1, служителите за връзка подпомагат обмена на информация между изпращащите национални звена и Европол, по-специално чрез:

1)

предоставяне на Европол на информация от изпращащото национално звено;

2)

изпращане на информация от Европол до изпращащото национално звено; и

3)

сътрудничество със служителите на Европол, чрез предоставяне на информация и предоставяне на съвет по отношение на анализа на информация, която засяга изпращащата държава-членка.

4.   В същото време служителите за връзка подпомагат обмена на информация от техните национални звена и координацията на произтичащите мерки в съответствие с тяхното национално право, в рамките на изложената в член 2, параграф 1 цел.

5.   В обхвата, който е необходим за изпълнение на задачите по параграф 3 по-горе, служителите за връзка имат правото да правят справки с различните досиета в съответствие със съответните разпоредби на Конвенцията.

6.   Член 25 се прилага mutatis mutandis за дейността на служителите за връзка.

7.   Без да се засягат разпоредбите на настоящата конвенция, правата и задълженията на служителите за връзка към Европол се определят с единодушие от управителния съвет.

8.   Служителите за връзка притежават привилегиите и имунитетите, които са необходими за изпълнение на техните задачи в съответствие с член 41, параграф 2.

9.   Европол предоставя на държавите-членки безплатно необходимите помещения в сградата на Европол за дейността на техните служители за връзка. Всички други разходи, които произтичат от изпращането на служителите за връзка се поемат от изпращащата държава-членка; това се прилага също за разходите за оборудването на служителите за връзка, доколкото при специфичен случай, при изготвянето на бюджета на Европол, управителният съвет не препоръча друго с единодушие.

Член 6

Автоматизирана система за събраната информация

1.   Европол поддържа автоматизирана система за събраната информация, която се състои от следните компоненти:

1)

информационна система по член 7, която разполага с ограничено и прецизно определено съдържание, и която позволява бърза справка за наличната информация от държавите-членки и Европол;

2)

работни досиета по член 10, които са създадени за различни срокове, за целите на анализа, и съдържат всеобхватна информация; и

3)

индексна система, която в съответствие с член 11, съдържа определени сведения от досиета за целите на анализи по точка 2.

2.   Автоматизираната система на събраната информация, която се управлява от Европол, не трябва при никакви обстоятелства да се свързва с други системи за автоматизирана обработка, освен със системите за автоматизирана обработка на националните звена.

ДЯЛ II

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Член 7

Създаване на информационна система

1.   За да изпълнява своите задачи, Европол създава и поддържа автоматизирана информационна система. Информационна система, в която държавите-членки, представени от техните национални звена и служители за връзка, могат пряко да въвеждат данни в съответствие с техните национални процедури, и в която Европол може пряко да въвежда данни, които са предоставени от трети държави и организации, както и данни от анализи, и позволява пряк достъп за консултации от националните звена, служителите за връзка, директорът, заместник-директорите и надлежно упълномощени служители на Европол.

Прекият достъп на националните звена до информационната система по отношение на лицата, които са посочени в член 8, параграф 1, точка 2, се ограничава само от изброените в член 8, параграф 2 данни за самоличността. Ако това е необходимо относно специфично запитване, пълният обем данни е достъпен за тях чрез служителите за връзка.

2.   Европол:

1)

има задача да гарантира спазване на разпоредбите относно сътрудничеството и работата на информационната система, и

2)

отговаря за правилната работа на информационната система в технически и експлоатационен аспект. Европол по-специално предприема всички необходими мерки за гарантиране на мерките по членове 21 и 25 относно информационната система и тяхното правилното прилагане.

3.   Националното звено на всяка държава-членка отговаря за комуникацията с информационната система. То по-специално отговаря за мерките за сигурност по член 25, по отношение на оборудването за обработка на данни, което се използва на територията на съответната държава-членка, за прегледа в съответствие с член 21 и, доколкото се изисква от законовите, подзаконовите и административните разпоредби и процедури на настоящата държава-членка, за правилното прилагане на настоящата конвенция в друго отношение.

Член 8

Съдържание на информационната система

1.   Информационната система може да се използва за съхраняване, изменяне и използване само на данните, които са необходими за изпълнение на задачите на Европол, с изключение на данните, които засягат свързани престъпления, както е посочено във втората алинея на член 2, параграф 3. Въведените данни трябва да са свързани с:

1)

лица, които в съответствие с националния закон на засегнатата държава-членка, са заподозрени в извършване или съучастие в престъпление, за което Европол е компетентен съгласно член 2, или които са били осъдени за такова престъпление;

2)

лица, за които има сериозно основание съгласно националния закон, да се допусне, че ще извършат престъпления, за които Европол е компетентен съгласно член 2.

2.   Личните данни по параграф 1 могат да включват само следните сведения:

1)

фамилия, име по рождение, лични имена, всякакви псевдоними и приети имена;

2)

дата и място на раждане;

3)

националност;

4)

пол; и

5)

когато е необходимо, други характерни черти, които е възможно да подпомогнат при определяне на самоличността, включително всяка специфична физическа характерна черта, която не се променя.

3.   В допълнение към данните по параграф 2 и към указанията за Европол или националното звено, което въвежда сведенията, информационната система може да се използва също за съхраняване, изменяне и използване на следните сведения за лицата по параграф 1:

1)

престъпления, подозрения за извършени престъпления, и кога и къде те са били извършени;

2)

средства, които са били използвани или могат да бъдат използвани за извършване на престъпленията;

3)

ведомства, които са отговорни за случая и регистрационните номера на досиета;

4)

предполагаема принадлежност към престъпна организация;

5)

присъди, когато те са свързани с престъпления, за които Европол е компетентен, съгласно член 2.

Тези данни могат също да се въвеждат, когато те още не са свързани с конкретни лица. Когато Европол самостоятелно въвежда данни, както и когато издава регистрационен номер, се посочва дали данните са предоставени от трета страна или са резултат на собствен анализ.

4.   Допълнителна информация, която се притежава от Европол или от национални звена, и която засяга групите лица по параграф 1, при поискване може да се съобщава на всяко национално звено или Европол. Националното звено прави това при спазване на националния закон.

Когато допълнителната информация засяга едно или повече свързани престъпления, както е определение във втората алинея на член 2, параграф 3, съхраняваните в информационната система данни трябва да бъдат съответно обозначени, за да дават възможност на националните звена и Европол да обменят информация за свързаните престъпления.

5.   Ако съдебното производство срещу засегнатото лице е прекратено или това лице е оправдано, данните които са свързани с тези решения трябва да се заличават.

Член 9

Право на достъп до информационната система

1.   Само националните звена, служителите за връзка, директорът, заместник-директорите или надлежно упълномощени служители имат право пряко да въвеждат данни в информационната система, да търсят и извличат данни от нея. Данни могат да се търсят и извличат, когато това е необходимо за изпълнение на задачите на Европол при даден случай; търсенето и извличането се осъществява в съответствие с законовите, подзаконовите, административните разпоредби и с процедурите относно търсещото звено, които са предмет на допълнителни разпоредби, които се съдържат в настоящата конвенция.

2.   Само звеното, което е въвело данните, може да изменя, поправя или заличава тези данни. Когато едно звено има причини да смята, че данните по член 8, параграф 2 са неточни или желае да ги допълни, то незабавно информира въвеждащото звено; последното разглежда без забавяне тази нотификация и, ако е необходимо, незабавно изменя, допълва, поправя или заличава данните.Когато системата съдържа данни по член 8, параграф 3, които засягат дадено лице, всяка звено може да въведе допълнителни данни по член 8, параграф 3. Когато има явно противоречие между въведените данни, съответните звена трябва да се консултират помежду си и да се споразумеят. Когато едно звено възнамерява изцяло да заличи данни, както е посочено в член 8, параграф 2, които са въведени за лице, и когато данните, както е посочено в член 8, параграф 3, са за същото лице, но са въведените от други звена, отговорността по отношение на законодателството за защита на данни, съгласно член 15, параграф 1 и правото да изменя, допълва, поправя и заличава тази информация съгласно член 8, параграф 2 се прехвърля на следващото звено, което е въвело данни за това лице, както е посочено в член 8, параграф 3. Звеното, което възнамерява да заличи данни, информира за своето намерение звеното, на което е прехвърлена отговорността по отношение на защитата на данните.

3.   Отговорността за допустимостта на извличане, въвеждане и модифициране в рамките на информационната система се носи от извличащото, въвеждащото или модифициращото звено; трябва да е възможно да се определи това звено. Предаването на информация между националните звена и компетентните органи на държавите-членки се подчинява на националния закон.

ДЯЛ III

РАБОТНИ ДОСИЕТА ЗА ЦЕЛИТЕ НА АНАЛИЗА

Член 10

Събиране, обработка и използване на лични данни

1.   Когато това е необходимо за постигането на целта по в член 2, параграф 1, Европол може да съхранява, изменя и използва в други досиета данни за престъпления, в допълнение към данните от неличен характер, за които Европол е компетентен съгласно член 2, параграф 2, включително данни за свързани престъпления, които са предвидени във втората алинея на член 2, параграф 3, които са предназначени за специфични анализи, и засягат:

1)

лица по член 8, параграф 1;

2)

лица, които би могло да бъдат призовани да свидетелстват при разследвания във връзка с разследване на престъпления или в последващи наказателни производства;

3)

лица, които са били жертва на едно или повече от разглежданите престъпления, или по отношение на които някои факти дават основание да се смята, че те били могли да са жертвите на такова престъпление;

4)

контакти и съучастници, и

5)

лица, които могат да предоставят информация за разглежданите престъпления.

Събирането, съхраняването и обработката на данните, които са изброени в първото изречение на член 6 на Конвенцията на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. по отношение на автоматичната обработка на лични данни, няма да се разрешава, освен ако не е крайно необходимо за целите на разглежданото досие, и ако тези данни не допълват други лични данни, които вече са въведени в това досие. Забранен е целенасочен подбор на отделна група лица само на основа на данните, които са изброени в първото изречение на член 6 на Конвенцията на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г., в нарушение на горепосочените правила.

Съветът, който действа с единодушие, в съответствие с процедурата по дял VI на Договора за Европейския съюз, приема изпълнителни правила относно досиетата с данни, които се подготвят от Управителния съвет и съдържат допълнителни подробности, по-специално по отношение на категориите лични данни по настоящия член, както и разпоредбите, които се отнасят към запазване на поверителността на въпросните данни и към вътрешния надзор на тяхното използване.

2.   Тези досиета са открити за целите на анализа, които са определени като съставяне, обработка или използване на данни с цел подпомагане на наказателното разследване. Всеки проект за анализ трябва да води до създаването на група за анализ, в която съвместно работят по определените в член 3, параграфи 1 и 2 и член 5, параграф 3 задачи следните участници:

1)

анализатори и други служители на Европол, които са определени от ръководството на Европол: само анализаторите са упълномощени да въвеждат данни, да търсят и да извличат данни от съответните досиета;

2)

служители за връзка и/или експерти на държавите-членки, които предоставят информацията, или заинтересовани от анализа, по смисъла на параграф 6.

3.   По искане на Европол или по тяхна собствена инициатива, националните звена по член 4, параграф 5, съобщават на Европол цялата информация, която може да се изисква за изпълнение на задачите по член 3, параграф 1, точка 2. Държавите-членки съобщават такива данни само когато те се обработват за целите на предотвратяване, анализиране или борба с престъпленията, и когато това е разрешена от тяхното национално законодателство.

В зависимост от тяхната степен на поверителност, данните от националните звена могат да се отправят директно към групата за анализ, чрез служителите за връзка или по всякакъв друг подходящ начин.

4.   Ако в допълнение към данните по параграф 3, би било оправдано Европол да притежава друга информация, която е за изпълнение на задачите по член 3, параграф 1, точка 2, Европол може да поиска:

1)

Европейските общности и публичноправните органите, които са създадени съгласно Договорите за създаване на тези общности;

2)

други публичноправни органи, които са създадени в рамките на Европейския съюз;

3)

органи, които се основат на споразумение между две или повече държави-членки на Европейския съюз;

4)

трети държави;

5)

международни организации и техните подчинени публичноправни органи;

6)

други органи, учредени от публичното право, които се основават на споразумение между две или повече държани; и

7)

Международната организация на криминалната полиция,

да изпратят съответната информация чрез всякакви подходящи средства. При същите условия и чрез същите средства може да се приема информация, която е предоставена от тези органи по тяхна инициатива. Съветът, който действа с единодушие, в съответствие с процедурата по дял VI на Договора за Европейския съюз, след консултации с Управителния съвет, изготвя правила, които Европол трябва да спазва.

5.   Доколкото Европол е оправомощен съгласно други конвенции да получава автоматичен достъп до данни от други информационни системи, Европол може да извършва търсене и извличане на лични данни чрез такива средства, ако това е необходимо за изпълнение на задачи по член 3, параграф 1, точка 2.

6.   Ако анализът е от общ характер и от стратегически тип, всички държави-членки чрез служителите за връзка и/или експерти са напълно обвързани в неговите констатации, по-специално чрез съобщаването на съставените от Европол отчети.

Ако анализът се занимава със специфични случаи, които не засягат всички държави-членки, и има пряка оперативна цел, в него участват представители на следните държавите-членки:

1)

държави-членки, които са били източникът на информацията, която е довела до вземане на решение за откриване на досие за анализ, или тези, които са пряко заинтересовани от тази информация държави-членки, които са поканени след това от групата за анализ да вземат участие в анализа, защото те също стават заинтересовани;

2)

държави-членки, които са научили чрез консултиране с индексната система, че те имат нужда да бъдат информирани и отстояват нуждата да знаят, съгласно параграф 7.

7.   Нуждата да бъдат информирани може да бъде заявена от упълномощени служители за връзка. Всяка държава-членка трябва да определи и упълномощи ограничен брой служители за връзка. Тя изпраща на Управителния съвет списък на тези служители.

Служител за връзка заявява нужда да бъде информиран, както е определено в параграф 6, чрез писмено обосновано заявление, което е одобрено от органа, на която е подчинен в своята държава-членка, и изпратено до всички участници в анализа. След това той автоматично се включва в извършвания анализ.

Ако в групата за анализ възникне възражение, автоматичното включване се отлага до приключване на помирителната процедура, която може да включва следните три етапа:

1)

участниците в анализа трябва да положат усилия да постигнат споразумение със служителя за връзка, който заявява нуждата да бъде информиран; за тази цел те разполагат с не повече от осем дни;

2)

ако не се постигне споразумение, ръководителите на заинтересованите национални звена и Директорът на Европол трябва да се срещнат в срок от три дни;

3)

ако не се постигне съгласие, представителите на заинтересованите страни в Управителния съвет трябва да се срещнат в срок от осем дни. Ако заинтересованата държава-членка не се откаже от нуждата си да бъде информирана, автоматичното включване на тази държава-членка се решава с консенсус.

8.   Държавата-членка, която съобщава определена информация на Европол сама преценява степента на чувствителност и промените на тази поверителност. Всяко разпространяване или оперативно използване на данните от анализа се решава с консултации с участниците в анализа. Държава-членка, която се присъединява в извършван анализ, не може по-специално да разпространява или използва данните без предварително съгласие на държавите-членки, които са били заинтересовани първоначално.

Член 11

Индексна система

1.   Европол създава индексна система на данните, които се съхраняват в досиетата по член 10, параграф 1.

2.   Директорът, заместник-директорите и надлежно упълномощени служители на Европол и служителите за връзка имат право да правят справки с индексната система. Индексната система трябва бъде такава, че на служителя за връзка, който я използват, да става ясно от данните, с които се консултира, че досиетата по член 6, параграф 1, точка 2 и член 10, параграф 1 съдържат данни, които представляват интерес за изпращащата държава-членка.

Достъпът на служителите за връзка трябва да бъде определен по такъв начин, че да е възможно да се определи дали определена информация е съхранена, но няма да е възможно да се правят връзки или по-нататъшни заключения относно съдържанието на досиетата.

3.   Подробните процедури за оформянето на индексната система се определят от управителния съвет, който действа с единодушие.

Член 12

Заповед за отваряне на досие с данни

1.   За всяко компютъризирано досие с данни, което съдържа лични данни, което се обработва от Европол за целите на изпълнение на задачите по член 10, Европол трябва с заповед да определи отварянето на досието, което изисква одобрението на управителния съвет, да установи:

1)

наименование на досието;

2)

цел на отваряне на досието;

3)

групата лица, за които се съхраняват данни;

4)

характерът на данни, които ще се съхраняват, и всякакви данни, които са изброени в първото изречение на член 6 от Конвенцията на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г., които са безусловно необходими;

5)

типа лични данни, които се използват при отваряне на досието;

6)

предоставеното или входните данни, които ще се съхраняват;

7)

условията, при които личните данни, които се съдържат във досието, могат да се съобщават, на кои получатели и по каква процедура;

8)

сроковете за преглеждане и продължителност на съхранение;

9)

метод за създаване на проверка на регистрацията.

Директорът на Европол незабавно информира Обединения надзорен орган, който е предвиден в член 24, за намерението да разпореди отваряне на такова досие с данни, и получава досието за да може да отправи всякакви бележки към Управителния съвет, които смята за нужни.

2.   Ако спешността на въпроса е такава, че изключва получаването на одобрението от управителния съвет, което се изисква съгласно параграф 1, директорът по своя инициатива или по искане на заинтересованите държави-членки може с обосновано решение за разпореди отваряне на досие с данни. В същото време той трябва да информира членовете на управителния съвет за своето решение. Тогава процедурата по параграф 1 започва незабавно и трябва да бъде завършена във възможно най-кратък срок.

ДЯЛ IV

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ

Член 13

Задължение за нотифициране

Европол своевременно нотифицира националните звена, а също и техните служители за връзка, ако така поискат националните звена, за всяка информация, която представлява интерес за техните държави-членки и за установени връзки между престъпления, за които Европол е компетентен съгласно член 2. Може да се съобщават също така информация и разузнавателни данни, които засягат други сериозни престъпления, за които Европол научава при изпълнение на своите задължения.

Член 14

Стандарт за защита на данните

1.   Най-късно до влизането в сила на настоящата конвенция всяка държава-членка, съгласно своето национално законодателство, трябва да предприеме необходимите мерки по отношение на обработката на лични данни в досиетата с данни в рамките на настоящата конвенция, за да гарантира стандарт за защита на данните, който най-малкото съответства на стандарта, който е постигнат в резултат от прилагането на принципите на Конвенцията на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г., и при това отчита Препоръка № R (87) 15 на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 17 септември 1987 г. относно използването на лични данни в полицейския сектор.

2.   Съобщаването на лични данни, което е предвидено в настоящата конвенция, не може да започне, докато правилата за защита на данните по параграф 1 по-горе, не са влезли в сила на територията на всяка от държавите-членки, които участват в това съобщаване.

3.   При събирането, обработката и използването на лични данни, Европол взема предвид принципите на Конвенцията на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. и Препоръка № R (87) 15 на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 17 септември 1987 г.

Европол също така съблюдава принципите по отношение на не-автоматизирани данни, които са притежавани във формата на досиета с данни, т.е. всеки структуриран комплект лични данни, до които има достъп съгласно специфични критерии.

Член 15

Отговорност по въпроси на защита на данните

1.   Отговорността за данните, които се съхраняват в Европол, по-специално по отношение на законността на събирането, предаването на Европол и въвеждането на данните, както и за тяхната точност, актуалност и проверка на сроковете за съхранение, които са предмет на други разпоредби на настоящата конвенция, се носи от:

1)

държавата-членка, която въвежда или по някакъв друг начин съобщава данните;

2)

Европол, по отношение на данни съобщени на Европол от трети страни, или които са резултат от извършени от Европол анализи.

2.   В допълнение, когато е предмет на други разпоредби на настоящата конвенция, Европол отговаря за всички получени и обработени от Европол данни, независимо дали тези данни са в информационната система по член 8, във досиетата с данни, които са открити за целите на анализа по член 10, или в индексната система по член 11, или в досиетата с данни по член 14, параграф 3.

3.   Европол трябва да съхранява данните по такъв начин, че да може да се установи коя държава-членка или трета страна е предала данните, или дали те са резултат от анализ на Европол.

Член 16

Разпоредби за съставянето на отчети

Европол трябва да съставя отчети средно за най-малко едно от десет търсения и извличания на информация на лични данни, и за всяко търсене и извличане, което е извършено в информационната система по член 7, за да може да провери законосъобразността на извличането. Данните, които се съдържат в отчетите се използват само за тази цел от Европол и надзорните органи по членове 23 и 24, и се заличават след шест месеца, освен ако данните не са необходими за текущ контрол. Подробностите се уточняват от Управителния съвет след консултации с общия надзорен орган.

Член 17

Правила за използване на данни

1.   Личните данни, които са извлечени от информационната система, индексната система или досиетата с данни, които са открити за целите на анализа, и данните, които са съобщени по всеки друг подходящ начин, могат да се предават или използват само от компетентните органи на държавите-членки, за предотвратяване и борба с престъпленията, които попадат в правомощията на Европол, както и за борба с други сериозни форми на престъпления.

Данните по първия параграф, се използват в съответствие със закона на държава-членка, която е отговорна за органите, които използват данните.

Европол може да използва данните по параграф 1, само за изпълнение на задачи по член 3.

2.   Ако при някои данни съобщаващата държава-членка или съобщаващата трета страна, или съобщаващата трета организация, както е посочено в член 10, параграф 4, постави по-специални ограничения върху използването, на които тези данни са предмет в тази държава-членка или от третите страни, тези ограничения трябва да се спазват от ползвателя на данните, освен в специфичния случай, когато националния закон постановява, че ограниченията върху използването се отменят за съдебни органи, законодателни органи или други независими органи, които са учредени съгласно закона и са отговорни за надзора на компетентните национални органи по смисъла на член 2, параграф 4. В тези случаи, данните могат да бъдат използвани след предварителна консултация със съобщаващата държава-членка, чийто интереси и мнение трябва да се вземат предвид, доколкото това е възможно.

3.   Използването на данните за други цели или от органи, които са различни от посочените в член 2 от настоящата конвенция, е възможно само след предварителна консултация с държавата-членка, която е предала данните, дотолкова доколкото националният закон на тази държава-членка позволява това.

Член 18

Съобщаване на данни на трети държави и трети организации

1.   При условията на параграф 4, Европол може да предава лични данни, които притежава, на трети държави и трети организации, по смисъла на член 10, параграф 4, когато:

1)

това е необходимо в индивидуални случаи за целите на предотвратяването и борбата с престъпления, за които Европол е компетентен съгласно член 2;

2)

в тази държава или организация е гарантирано подходящо ниво на защита на данните; и

3)

това е допустимо съгласно общите правила, по смисъла на параграф 2.

2.   В съответствие с процедурата по дял VI на Договора за Европейския съюз и като отчете обстоятелствата по параграф 3, Съветът определя с единодушие общите правила за предаване на лични данни от Европол на трети държави и трети организации, по смисъла на член 10, параграф 4. Управителният съвет подготвя решението на Съвета и се консултира с общия надзорен орган по член 24.

3.   Съответствието на нивото на защита на данните, предоставяна от третите държави и организации, по смисъла на член 10, параграф 4, се преценява, като се вземат предвид всички обстоятелства, които играят роля при предаването на лични данни; и по-специално е отчита следното:

1)

характера на данните;

2)

целта, за която са предназначени данните;

3)

продължителността на предвидената обработка; и

4)

общите или специфични разпоредби, които са приложими към третите държави и третите организации, по смисъла на член 10, параграф 4.

4.   Ако посочените данни са били съобщени на Европол от държава-членка, Европол може да ги съобщи на трети държави и трети организации, само със съгласието на тази държавата-членка. Държавата-членка може да даде своето предварително съгласие за такива предаване, което може да е общо или при определени условия; това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Ако данните не са били съобщени от държава-членка, Европол се уверява, че предаването на тези данни няма да е причина за:

1)

възпрепятстване на правилното изпълнение на задачите, които попадат в сферата на правомощия на държава-членка;

2)

застрашаване на сигурността и обществения ред в държава-членка, или по някакъв друг начин засягане на нейното общо благосъстояние.

5.   Европол отговаря за законността на допустимостта на предаването. Европол води отчет на предаването на данни и на основанията за това предаване. Предаването на данни се упълномощава само ако получателят поеме задължението данните да се използват само за целта, за които са съобщени. Това няма да се отнася за предаване на лични данни, които са необходими за запитване на Европол.

6.   Когато предаването по параграф 1, засяга информация, която е предмет на изискване за поверителност, то е допустимо само когато между Европол и получателя съществува споразумение за поверителност.

Член 19

Право на достъп

1.   Всяко лице, което желае да упражни своето право на достъп до данни, които се отнасят до него и се съхраняват в Европол, или желае да провери тези данни, може безплатно да отправи искане за това до компетентния национален орган във всяка държава-членка, която той пожелае, и този орган незабавно представя искането на Европол и информира лицето, което е отправило искането, че Европол ще отговори директно по него.

2.   Европол трябва да обработи напълно искането в срок от три месеца от неговото получаване от компетентния национален орган на съответната държава-членка.

3.   Правото на всяко лице да има достъп до данни, които са свързани с него, или да провери тези данни, се упражнява в съответствие със закона на държавата-членка, където правото се заявява, като се отчитат следните разпоредби:

Когато приложимият закон на държавата-членка предвижда съобщаване на данни, това съобщаване се отказва, ако този отказ е необходим за да:

1)

даде възможност на Европол да изпълни правилно своите задължения;

2)

се защити сигурността и обществения ред в държавите-членки или за предотвратяване на престъпление;

3)

се защитят правата и свободите на трети страни;

съображенията, които съобщаването следва не могат да нарушават интересите на лицата, които са засегнати от съобщаването на информацията.

4.   Правото на съобщаване на информация по параграф 3 се упражняват съгласно следните процедури:

1)

по отношение на данни, които са въведени в информационната система по член 8, не може да се вземе решение за съобщаване на тези данни освен ако държавата-членка, която е въвела тези данни и държавите-членки, която е пряко заинтересовани от съобщаването на тези данни, не са имали първо възможността да заявят своята позиция, която може да включва отказ за съобщаване на данните. Данните, които могат да се съобщят и условията за съобщаване на тези данни се посочват от държавата-членка, която е въвела данните;

2)

по отношение на данни, които са въведени в информационната система от Европол, държавите-членки, които са пряко засегнати от съобщаването на тези данни, трябва първо да са имали възможността да заявят своята позиция, която може да включва отказ от съобщаване на данните;

3)

по отношение на данни, въведени в работни досиета за целите на анализа по член 10, съобщаването на тези данни зависи от консенсуса между Европол и държавите-членки, които участват в анализа, по смисъла на член 10, параграф 2, и консенсуса между държавата(ите)-членка(и), които са пряко засегнати от съобщаването на тези данни.

Ако една или повече държави-членки или Европол са се противопоставили на съобщаването на въпросните данни, Европол нотифицира заинтересованото лице, че са извършени проверките, без да му разкрива някаква информация, която може да му разкрие дали се разполага с данни за него.

5.   Правото на проверка на информация се упражнява съгласно следните процедури:

Когато приложимият национален закон не предвижда съобщаване на данни, или при обикновено искане за проверка, Европол, в близко сътрудничество със заинтересованите национални органи, извършва проверките и нотифицира лицето, което е отправило искането, без да му разкрива някаква информация, която може да му разкрие дали се разполага с данни за него

6.   В своя отговор на искане за проверка или за достъп до данни, Европол информира лицето, което е отправило искането, че то може да обжалва пред общия надзорен орган, ако не е доволно от решението. Лицето може също така да отнесе въпроса до общия надзорен орган, ако не е получил отговор в срока по този член.

7.   Ако лицето отправило искане подаде жалба и обжалва пред общия надзорен орган по член 24, жалбата се разглежда от този орган.

Когато обжалването е свързано със съобщаване относно данни, които са въведени в информационната система от държава-членка, общият надзорен орган взема своето решение в съответствие с националния закон на държавата-членка, в която е направено искането. Общият надзорен орган първо се консултира с националния надзорен орган или компетентния съдебен орган в държавата-членка, която е била източник на данните. Националният орган извършва необходимите проверки, по-специално за да установи дали решението за отказ е взето в съответствие с параграфи 3 и 4, алинея 1 от настоящия член. В потвърждение на това, решението, което може да включва отказ за съобщаване на всяка информация, се взема от общия надзорен орган в тясно сътрудничество с националния надзорен орган или компетентния съдебен орган.

Когато обжалването е свързано със съобщаване, което засяга данни, които са въведени в информационната система от Европол или данни, съхранявани в работни досиета за целите на анализа, общият надзорен орган, в случай на настоятелни възражения от Европол или държава-членка, не може да пренебрегне тези възражения, освен с мнозинство от две-трети от своите членове, след като е изслушал Европол или заинтересованата държава-членка. Ако няма такова мнозинство, общият надзорен орган уведомява лицето, което е отправило запитването, че са извършени проверките, без да му разкрива някаква информация, която може да му разкрие дали се разполага с данни за него.

Когато обжалването засяга проверка на данни, които са въведени в информационната система от държава-членка, общият надзорен орган гарантира правилното извършване на необходимите проверки в близко сътрудничество с националния надзорен орган на държавата-членка, която и въвела данните. Общият надзорен орган уведомява лицето отправило запитването, че са извършени проверките, без да му разкрива някаква информация, която може да му разкрие дали се разполага с данни за него.

Когато обжалването засяга проверка на данни, които са въведени в информационната система от Европол или данни, съхранявани в работните досиета за целите на анализа, общият надзорен орган гарантира правилното извършване на необходимите проверки от Европол. Общият надзорен орган уведомява лицето, което е отправило запитването, че са извършени проверките, без да му разкрива някаква информация, която може да му разкрие дали се разполага с данни за него.

8.   Горните разпоредби се прилагат mutatis mutandis за неавтоматизирани данни, които се притежават от Европол под формата досиета с данни, т.е. всеки структуриран пакет лични данни, до който има достъп в съответствие със специфични критерии.

Член 20

Поправка и заличаване на данни

1.   Ако се окаже, че притежавани от Европол данни, които са съобщени от трети държави или трети организации, или които са резултат на собствени анализи, са неточни или, че тяхното въвеждане или съхраняване противоречи на настоящата конвенция, Европол поправя или заличава тези данни.

2.   Ако данните, които са неточни или противоречат на настоящата конвенция, са предадени на Европол пряко от държави-членки, те са задължени ги поправят или заличат в сътрудничество с Европол. Ако неточните данни са предадени чрез някакво друго подходящо средство или ако грешките в данните, които са предоставени от държави-членки се дължат на грешно предаване, или са били предадени в нарушение на разпоредбите на настоящата конвенция, или са в резултат на тяхното въвеждане, завеждане или съхраняване по неправилен начин, или в нарушение на разпоредбите на настоящата конвенция от Европол, Европол е задължен да ги проправи или заличи в сътрудничество с заинтересованите държави-членки.

3.   В случаите по параграфи 1 и 2, се уведомяват незабавно държавите-членки, които са получатели на данните. Държавите-членки получатели също поправят или заличат тези данни.

4.   Всяко лице има право да поиска Европол да проправи или заличи неточни данни, които го засягат.

Европол информира лицето, което е отправило запитването, че данните които го засягат са проправени или заличени. Ако лицето не е удовлетворено от отговора на Европол или не получи отговор в срок от три месеца, то може да отнесе въпроса пред общия надзорен орган.

Член 21

Срокове за съхраняване и заличаване на досиета с данни

1.   Данните във досиетата с данни се съхраняват само, докато това е необходимо за изпълнение на задачите на Европол. Преглед на необходимостта от продължаване на съхраняването се извършва не по-късно от три години от въвеждане на данните. Прегледът на съхраняваните данни в информационната система и тяхното заличаване се извършва от звеното, което е въвело данните. Прегледът на съхраняваните данни в други досиета с данни на Европол и тяхното заличаване се извършва от Европол. Европол автоматично информира държавите-членки три месеца преди изтичане на сроковете за преглед на съхраняваните данни.

2.   По време на прегледа, посочените в третото и четвъртото изречение на параграф 1 по-горе звена, могат да решат да продължат съхраняването на данните до следващия преглед, ако това е все още необходимо за изпълнение на задачите на Европол. Ако не се вземе решение за продължаване на съхраняването на данните, тези данни се заличават автоматично.

3.   Срокът на съхраняване на лични данни, които са свързани с лица, както е посочено в член 10, параграф 1, първа алинея, точка 1, не може да превишава общо три години. Всеки срок започва да тече отново от датата, на която се случи събитие, което води до съхраняване на свързани с това лице данни. Необходимостта за продължаване на съхраняването се преглежда ежегодно и прегледа се документира.

4.   Когато държава-членка заличи от своите национални досиета с данни, данни които са съобщени на Европол и са съхранени в други досиета с данни на Европол, тя информира за това Европол. В такива случаи, Европол заличава данните, освен ако има продължаващ интерес от тях, който е основан на разузнавателна информация, която е по-обширна от притежаваната от съобщаващата държава-членка. Европол информира заинтересованата държава-членка за продълженото съхраняване на тези данни.

5.   Заличаване няма да се извършва, ако то би навредило на защитените интереси на засегнатия. В тези случаи данните могат да бъдат използвани само със съгласието на засегнатия.

Член 22

Поправяне и съхраняване на данни в досиета на хартиен носител

1.   Ако се окаже, че цялото досие на хартиен носител или включените в това досие данни, което се съхранява от Европол, не са повече необходими за изпълнение на задачите на Европол, или въпросната информация е изцяло в противоречие с настоящата конвенция, досието на хартиен носител или въпросните данни се унищожават. До ефективното унищожаване на досието на хартиен носител или въпросните данни, те трябва да се обозначат като неподлежащи на употреба.

Унищожаването не може да се извърши, ако има основания да се приеме, че при това унищожаване биха били засегнали законните интереси на заинтересования от данните. В тези случаи досието на хартиен носител трябва да носи същата забележка, която забранява всякакво използване.

2.   Ако се окаже, че данни на Европол, които се съдържат във досиетата на хартиен носител са неточни, Европол е задължен да ги проправи.

3.   Всяко лице, което е засегнато от досие на хартиен носител на Европол, може да заяви правото vis-a-vis Европол да проправи или унищожи досието на хартиен носител, или включи забележка. В този случай са приложими член 20, параграф 4 и член 24, параграфи 2 и 7.

Член 23

Национален надзорен орган

1.   Всяка държава-членка определя национален надзорен орган, задачата на който е независимо да наблюдава, в съответствие със съответния свой национален закон, допустимостта на въвеждане, търсене и извличане, и всякакво предаване на Европол на лични данни от съответната държава-членка, и да разглежда дали това не нарушава правата на засегнатите лица. За тази цел надзорният орган трябва да има достъп до работните помещения на националната звено или на служителите за връзка, до въведените от държавата-членка в информационната система данни, до индексната система, в съответствие със съответните национални процедури.

При изпълнение на задачите по надзора, националните надзорни органи трябва да имат достъп до служебните помещения и документи на съответните техни служители за връзка в Европол.

В допълнение, в съответствие със съответните национални процедури, националните надзорни органи наблюдават дейността на националните, звена, съгласно член 4, параграф 4, и дейността на служителите за връзка, съгласно член 5, параграф 3, точки 1 и 3, и член 5 параграфи 4 и 5, доколко тези дейности се отнасят до защитата на личните данни.

2.   Всяко лице има правото да изисква от националния надзорен орган да гарантира допустимостта на въвеждането или всяко предаване на данни на Европол под всякаква форма, както и извличане на данните от съответната държава-членка.

Това право се упражнява в съответствие с националния закон на държавата-членка, до чиито националния надзорен орган е отправено искането.

Член 24

Общ надзорен орган

1.   Създава се независим общ надзорен орган, който има за задача да извършва преглед, в съответствие с настоящата конвенция, на дейността на Европол, за да гарантира, че правата на лицата не се нарушават от съхраняването, обработката и използването на данните, които се съхраняват от Европол. В допълнение, общият надзорен орган наблюдава допустимостта на предаване на данни, които произхождат от Европол. Общият надзорен орган се състои от не повече от двама члена или представители от всеки национален надзорен орган, за които се гарантира, че са независими и имат необходимите способности, и са определени от всяка държава-членка за срок от пет години. Всяка делегация има право на един глас.

Общият надзорен орган определя председател измежду своите членове.

При изпълнението на своите задължения, членовете на общия надзорен орган не получават указания от никой друг орган.

2.   Европол е задължен да подпомага общия надзорен орган при изпълнение на неговите задачи. При изпълнение на това, Европол по-специално:

1)

предоставя исканата информация, предоставя достъп до всички документи и досиета на хартиен носител, както и достъп до съхраняваните в системата данни; и

2)

позволява свободен достъп по всяко време до всички свои работни помещения;

3)

изпълнява решенията на общия надзорен орган по обжалване, в съответствие с разпоредбите на член 19, параграф 7 и член 20, параграф 4.

3.   Общият надзорен орган също така е компетентен да разглежда въпроси, които са свързани с прилагането и тълкуването, във връзка с дейността на Европол, по отношение на обработка и използване на лични данни, да разглежда въпроси, свързани с проверки, които се извършват независимо от националните надзорни органи на държавите-членки, или свързани с упражняване на правото на информация, както и да съставя хармонизирани предложения за общи решения по съществуващи въпроси.

4.   Всяко лице има право да иска от общия надзорен орган да гарантира законосъобразен и точен начин на съхранявани, обработвани и използвани от Европол негови лични данни.

5.   Ако общият надзорен орган забележи нарушения на разпоредбите на настоящата конвенция при съхраняването, обработката или използването на лични данни, той отправя до директора на Европол всякакви възражения, която сметне за необходими, и иска от него да отговори в определен от органа срок. Директорът информира управителния съвет за цялата процедура. В случай на някакво затруднение, общият надзорен орган отнася въпроса до управителния съвет.

6.   Общият надзорен орган изготвя отчети за дейността си на равни интервали от време. Те се изпращат на Съвета, в съответствие с процедурата по дял VI на Договора за Европейския съюз; Управителният съвет има възможността първи да представи мнение, което се прилага към отчетите.

Общият надзорен орган решава дали да публикува отчета за дейността си и ако реши да направи това, определя как трябва да бъде публикуван.

7.   Общият надзорен орган приема с единодушие устройствен правилник, който се представят за одобрение с единодушие от Съвета. Общият надзорен орган вътрешно съставя комисия, която се състой от един квалифициран представител на всяка държава-членка, който има пълномощие да гласува. Комисията има задачата да разглежда с всички подходящи средства обжалванията по член 19, параграф 7 и член 20, параграф 4. Ако страните поискат това, те могат да бъдат изслушани от комисията, при което те могат да се подпомогнат от свои съветници. Решението, което е взето в тази връзка, е окончателно по отношение на заинтересованите страни.

8.   Той може да създава една или повече други комисии.

9.   Той се консултира по частта на бюджета, която го засяга. Неговото мнение се прилага към разглеждания проектобюджет.

10.   Той се подпомага от секретариат, задачите на който се определят в процедурния правилник.

Член 25

Сигурност на данните

1.   Европол предприема необходимите технически и организационни мерки за гарантиране на прилагането на настоящата конвенция. Мерки по отношение на защита са необходими само когато усилието, което включват, е пропорционално на целта, за постигането на която са предприети.

2.   По отношение на автоматизираната обработка на данни в Европол всяка държава-членка и Европол прилагат мерки, които имат за цел да:

1)

отказват достъп на неупълномощени лица до оборудването за обработка на данни, което се използва за обработка на лични данни (контрол на достъпа до оборудването);

2)

предотвратяват неупълномощено четене, копиране, променяне или отстраняване на носители на данни (контрол на носителите на данни);

3)

предотвратяват неупълномощено въвеждане на данни и неупълномощена проверка, промяна или заличаване на съхраняваните лични данни (контрол по съхраняването);

4)

предотвратяват използването на автоматизираните системи за обработка на данни от неупълномощени лица, които използват оборудване за предаване на данни (контрол върху ползвателите);

5)

гарантират, че упълномощените лица, които използват автоматизирана система за обработка на данни, имат достъп само до данни, за които имат разрешение (контрол на достъпа до данни);

6)

гарантират, че е възможно да се провери и установи на кои органи може да се предават лични данни, с използване на оборудване за предаване на данни (контрол върху оповестяването);

7)

гарантират, че е възможно в последствие да се провери и установи кои лични данни са били въведени в автоматизираните системи за данни или обработка, кога и от кого данните са били въведени (контрол на входните данни);

8)

предотвратяват неупълномощено четене, копиране, промяна и заличаване на лични данни при предаването на лични данни, или при транспортиране на носители на данни (контрол върху транспортирането);

9)

гарантират, че в случай на повреда, инсталираните системи могат да бъдат възстановени веднага (възстановяване);

10)

гарантират, че функциите на системата се изпълняват без грешки, а при появата на грешки във функционирането, веднага се докладва (надеждност) и съхраняваните данни не могат да се повредят чрез неправилно функциониране на системата (интегритет).

ДЯЛ V

ПРАВЕН СТАТУТ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 26

Правоспособност

1.   Европол притежава юридическа правосубектност.

2.   Във всяка държава-членка Европол притежава най-широката правоспособност и дееспособност на юридическо лице която се предоставя съгласно закона на тази държава. Европол може, по-специално, да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество, както и да бъде страна по съдопроизводство.

3.   Европол е оправомощен да сключи споразумение за разполагане на седалището с Кралство Нидерландия, да сключва с трети държави и трети организации, по смисъла на член 10, параграф 4, необходимите споразумения за поверителност, съгласно член 18, параграф 6, както и други споразумения в рамките на правилата, които са приети с единодушие от Съвета, на основание на настоящата конвенция и на дял VI на Договора за Европейския съюз.

Член 27

Органи на Европол

Органи на Европол са:

1)

управителен съвет;

2)

директор;

3)

финансов контрольор;

4)

финансов комитет.

Член 28

Управителен съвет

1.   Европол има управителен съвет. Управителният съвет:

1)

участва в разширяване целта на Европол (член 2, параграф 2);

2)

с единодушие определя правата и задълженията към Европол на служителите за връзка (член 5);

3)

с единодушие решава относно броя на служителите за връзка, които държавите-членки могат да изпратят в Европол (член 5);

4)

изготвя приложимите правила относно досиетата с данни (член 10);

5)

участва в приемането на правила, които регулират отношенията на Европол с трети държави и трети организации, по смисъла на член 10, параграф 4 (членове 10, 18 и 42);

6)

с единодушие решава подробности относно формирането на индексната система (член 11);

7)

с мнозинство от две-трети одобрява разпореждания за отваряне на досиета с данни (член 12);

8)

може да представя мнения по забележките и отчетите на общия надзорен орган (член 24);

9)

разглежда проблеми, които общият надзорен орган поставя на неговото внимание (член 24, параграф 5);

10)

взема решения относно подробности по процедурата за проверка на правния характер на извличания от информационната система (член 16);

11)

участва при назначаването и освобождаването на директора и заместник-директорите (член 29);

12)

следи за правилното изпълнение на задълженията на директора (членове 7 и 29);

13)

участва при приемането на регламентите относно персонала (член 30);

14)

участва в подготовката на споразумения за поверителност и приемането на разпоредби по защита на поверителността (членове 18 и 31);

15)

участва в съставянето на бюджета, включително на плана за административно-стопански разходи на ведомството, в извършването на проверка на финансово-счетоводните документи и освобождаването от отговорност на Директора (членове 35 и 36);

16)

приема единодушно петгодишния финансов план (член 35);

17)

единодушно определя финансовия контрольор и следи за изпълнението на неговите задължения (член 35);

18)

участва в приемането на финансовия регламент (член 35);

19)

единодушно одобрява сключването на споразумение за разполагане на седалището (член 37);

20)

единодушно приема правилата за проверка за допускане до работа с поверителна информация на служителите на Европол;

21)

с мнозинство от две-трети взема решения по спорове между държава-членка и Европол, или между държави-членки по компенсацията, които се изплащат по искове за обезщетение за неупълномощена или неточна обработка на данни (член 38);

22)

участва във всякакви изменения на настоящата конвенция (член 43);

23)

отговаря за всякакви други задачи, които са му възложени от Съвета, в частност в разпоредбите относно прилагането на настоящата конвенция.

2.   Управителният съвет се състои от по един представител на всяка държава-членка. Всеки член на управителния съвет има един глас.

3.   Всеки член на управителния съвет може да бъде представляван от заместник; при отсъствие на титуляра заместникът може да упражнява неговото право на глас.

4.   Комисията на Европейските общности е поканена да присъства на заседания на Управителния съвет без право на глас. Въпреки това, Управителният съвет може да реши да заседава без представител на Комисията.

5.   Членовете и заместниците имат право да се придружават и бъдат съветвани на заседанията на управителния съвет от експерти от техните съответни държави-членки.

6.   Управителният съвет се председателства от представителя на държавата-членка, която председателства Съвета.

7.   Управителният съвет приема единодушно своя процедурен правилник.

8.   Наличието на въздържали се от гласуване не възпрепятства Управителния съвет да приема решения, които трябва да се вземат с единодушие.

9.   Управителният съвет заседава най-малко два пъти годишно.

10.   Всяка година Управителният съвет приема с единодушие:

1)

общ доклад за дейността на Европол през предходната година;

2)

доклад за бъдещата дейност на Европол, като се вземат предвид оперативните изисквания на държавите-членки, бюджетните и щатни заключения за Европол.

Тези доклади се представят на Съвета в съответствие с процедурата по дял VI на Договора за Европейския съюз.

Член 29

Директор

1.   Европол се ръководи от директор, който се определя от Съвета, който след получаване на мнението на Управителния съвет, действа с единодушие, в съответствие с процедурата по дял VI на Договора за Европейския съюз, за период от четири години, който може да се поднови веднъж.

2.   Директорът се подпомага от няколко заместник-директори, броят на които се определя от Съвета за период от четири години период, който може да се поднови веднъж, в съответствие с процедурата по параграф 1. Техните задачи се определят по-подробно от директора.

3.   Директорът отговаря за:

1)

изпълнението на задачите, които са възложени на Европол;

2)

ежедневното администриране;

3)

управлението на персонала;

4)

правилната подготовка и прилагането на решенията на Управителния съвет;

5)

подготовката на проектобюджета, проекта на щатния план на ведомството, проекта на петгодишен финансов план и прилагането на бюджета на Европол;

6)

всички други задачи, които са му възложени от настоящата конвенция или от Управителния съвет.

4.   Директорът се отчита пред управителния съвет относно изпълнението на своите задължения. Той присъства заседанията на Управителния съвет.

5.   Директорът е законния представител на Европол.

6.   Директорът и заместник-директорите могат да бъдат освобождавани с решение на Съвета, което се взима в съответствие с процедурата по дял VI на Договора за Европейския съюз с мнозинства от две-трети на държавите-членки, след получаване на мнението на управителния съвет.

7.   Въпреки разпоредбите на параграфи 1 и 2, първият срок на служба след влизането в сила на настоящата конвенция ще бъде пет години за директора, четири години за неговия непосредствен заместник и три години за втория заместник-директор.

Член 30

Персонал

1.   Директорът, заместник-директорите и служителите на Европол се водят в своите действия от целите и задачите на Европол, и не приемат или търсят заповеди от никое правителство, орган, организация или лице извън Европол, освен когато това е предвидено в настоящата конвенция, и без това да накърнява дял VI на Договора за Европейския съюз.

2.   Директорът е началник на заместник-директорите и служителите на Европол. Той назначава и освобождава служителите. При подбора на служителите, в допълнение към личната пригодност и професионалните квалификации, той взема предвид нуждата да се гарантира съответно представяне на граждани на всички държави-членки и на официалните езици на Европейския съюз.

3.   Подробни правила се определят в правилника за длъжностните лица, който Съветът приема с единодушие, в съответствие с процедурата по дял VI на Договора за Европейския съюз, след получаване на мнението на управителния съвет.

Член 31

Поверителност

1.   Европол и държавите-членки предприемат подходящи мерки за защита на информацията, която е предмет на изискванията за поверителност, която е получена или обменена с Европол на основание на настоящата конвенция. За тази цел, Съветът приема с единодушие необходимите правила за поверителност, които са подготвени от Управителния съвет и представени на Съвета в съответствие с процедурата по дял VI на Договора за Европейския съюз.

2.   Когато Европол е поверил на лица дейност, която е свързана с поверителна информация, държавите-членки се задължават да организират, по искане на директора на Европол, да бъде извършена проверката за допускане до работа с поверителна информация на техните собствени граждани в съответствие с техните национални разпоредби и да си оказват взаимопомощ за тази цел. Съответният орган, съгласно националните разпоредби, информира Европол само за резултатите от проверката за допускане до работа с поверителна информация, които са задължителни за Европол.

3.   Всяка държава-членка и Европол могат да поверят обработване на данни в Европол само на тези лица, които имат специално обучение и са преминали през проверка за допускане до работа с поверителна информация.

Член 32

Задължение за дискретност и поверителност

1.   Органите на Европол и техните членове, заместник-директорите, служителите на Европол и служителите за връзка трябва се въздържат от всякакви действия и всякакви изразявания на мнения, които могат да навредят на Европол или да засегнат неговата дейност.

2.   Органите на Европол и техните членове, заместник-директорите, служителите на Европол и служителите за връзка, както и всички други лица, които имат специално задължение да спазват дискретност или поверителност, са задължени да не разкриват никакви факти или информация, които научават по време на изпълнението на своите задължения или упражняването на своята дейност, на неупълномощени лица или на обществото. Това не се отнася за факти или информация, която е твърде незначителна за да изисква поверителност. Задължението за дискретност и поверителност е валидно дори след напускане на звеното или работата, или след прекратяване на дейността. Европол нотифицира относно по-специалното задължение по първото изречение, и за правните последствия за всяко нарушаване; за тази нотификация се съставя писмен протокол.

3.   Органите на Европол и техните членове, заместник-директорите, служителите на Европол и служителите за връзка, както и лицата, които са поели задължението по параграф 2, не могат да дават показания като свидетели в или извън съд, или да правят всякакви изявления относно факти или информация, които са им станали известни по време на изпълнението на техните задължения или упражняване на дейности, без предварително съобщаване на директора, а в случая на самия директор, до управителния съвет.

Директорът или управителният съвет, в зависимост от случая, се обръщат към съдебния орган или друг компетентен орган, с оглед вземане на необходимите мерки съгласно националния закон, който е приложим към органа, към който са се обърнали; тези мерки могат да бъдат или да приспособят процедурите за даване на свидетелски показания, за да се гарантира поверителност на информацията, или при условие че съответния национален закон позволява това, да откажат да правят всякакви съобщавания на данни, доколкото това е съществено за защита на интересите на Европол или на държава-членка.

Когато законодателството на държава-членка предвижда право на отказ от даване на показания като свидетел, лицето, от което е поискано да даде показания като свидетел, трябва да получи разрешение за да го направи. Разрешението се дава от директора, а по отношение на свидетелски показания, които да бъдат дадени от директора, от управителния съвет. Когато от служител за връзка се иска да даде показания като свидетел, които засягат информация, която той получава от Европол, това разрешение се дава след получаване на съгласие от държавата-членка, която е отговорна за този служител.

Освен това, ако съществува възможност свидетелското показание да се разшири до информация и знания, които държава-членка е съобщила на Европол, или която ясно включва държава-членка, позицията на тази държава-членка относно свидетелското показание трябва да се потърси преди даване на разрешението.

Разрешение да се даде свидетелско показание може да бъде отказано само доколкото това е необходимо за защита от погазване на интересите на Европол или държава-членка, която се нуждае от защита.

Това задължение се прилага дори след напускане на длъжността или работата, или след прекратяване на дейността.

4.   Всяка държава-членка се отнася към всяко нарушение на задължението за дискретност или поверителност по параграфи 2 и 3, като нарушение на задълженията, които са наложени от своя закон по служебни или професионални тайни, или на разпоредбите за защита на поверителен материал.

Когато е необходимо, всяка държава-членка въвежда, не по-късно от датата на влизане в сила на тази конвенция, правила в националния закон или в разпоредбите, които са необходими за да се заведе дело за нарушения на задълженията за дискретност или поверителност по параграфи 2 и 3. Тя гарантира, че съответните правила и разпоредби се отнасят също до нейните собствени служители, които имат контакт с Европол по време на своята работа.

Член 33

Езици

1.   Докладите и всички останали материали и документация, които се предоставят за разглеждане от управителния съвет, се внасят на всички официални езици на Европейския съюз; работните езици на управителния съвет са официалните езици на Европейския съюз.

2.   Преводите, които са необходими за работата на Европол, се обезпечават от Преводаческата служба на институциите на Европейския съюз.

Член 34

Информиране на Европейския парламент

1.   Председателството на Съвета всяка година изпраща на Европейския парламент специален доклад за работата на Европол. Европейския парламент се консултира дали настоящата конвенция следва да бъде изменена по някакъв начин

2.   Председателството на Съвета или негов представител, който е определен от председателството, отчитат задълженията за дискретност и поверителност по отношение на Европейския парламент.

3.   Въведените от този член задълженията не засягат правата на националните парламенти по член К.6 на Договора за Европейския съюз, и общите принципи, които са приложими към отношенията с Европейския парламент, съгласно дял VI на Договора за Европейския съюз.

Член 35

Бюджет

1.   Проектобюджетът на всички приходи и разходи, включително всички разноски на общия надзорен орган и на създадения от него секретариат, съгласно член 22, се изготвя за всяка финансова година и тези пера влизат в бюджета; към бюджета се прилага щатния план на ведомството. Финансовата година започва на 1 януари и завършва на 31 декември.

Приходите и разходите в бюджета се изравняват.

Заедно с бюджета се съставя петгодишен финансов план.

2.   Бюджетът се финансира от вноските на държавите-членки и други случайни приходи. Паричната вноска на всяка държава-членка се определя съгласно дела на нейния брутен национален продукт в общата сума на брутните национални продукти на държавите-членки за годината предхождаща годината, през която се съставя бюджета. За целите на този параграф „брутен национален продукт“ означава брутния национален продукт, както е определен в съответствие с Директива 89/130/ЕИО на Съвета, Евратом от 13 февруари 1989 г. относно хармонизацията на изготвянето на брутния национален продукт по пазарни цени.

3.   Най-късно да 31 март всяка година директорът съставя проектобюджет и проект на план за административно-стопански разходи на ведомството за следващата финансова година и ги предоставя, след преглеждане от финансовата комисия, на управителния съвет заедно с проекта на петгодишния финансов план.

4.   Управителният съвет взема решение по петгодишния финансов план. Това решение се взема с единодушие.

5.   След получаване на мнението на управителния съвет, Съветът в съответствие с процедурата по дял VI на Договора за Европейския съюз, приема бюджета на Европол най-късно до 30 юни на годината, която предхождаща финансовата година. Той взема решението с единодушие. Приемането на бюджета от Съвета задължава всяка държава-членка да направи своевременно дължимата парична вноска.

6.   Директорът изпълнява бюджета в съответствие в финансовите разпоредби, които са предвидени в параграф 9.

7.   Контрола на задълженията и на изразходването на средствата и събирането на приходи, се извършва от финансов контрольор от официалния финансов орган на една от държавите-членки, който се определя с единодушие от управителния съвет, и се отчита пред него. Финансовият регламент може да предвижда контрол ex-post от финансовия контрольор при някои пера на приходите или разходите.

8.   Финансовата комитет се състои от по един бюджетен представител от всяка държава-членка. Нейната задача е да подготвя обсъждането на бюджетни и финансови въпроси.

9.   Съветът, в съответствие с процедурата по дял VI на Договора за Европейския съюз, с единодушие приема финансовия регламент, който определя подробните правила за съставяне, изменение и прилагане на бюджета, както и на контрола на неговото прилагане, както и начина на плащане на паричните вноски от държавите-членки.

Член 36

Финансова ревизия

1.   Сметките по отношение на всички приходи и разходи на бюджета, заедно с баланса, който показва активите и пасивите на Европол, са предмет на годишна финансова ревизия в съответствие с финансовия регламент. За тази цел директорът представя отчет на годишните сметки най-късно до 31 май на следващата година.

2.   Финансовата ревизия се извършва от обща проверителна комисия, която е определена по предложение на председателя на Сметната палата на Европейските общности. Мандатът на членовете е три години; те се редуват по такъв начин, че всяка година членът, който е бил три години в проверителната комисията се заменя. Независимо от разпоредбите на второто изречение, мандатът на члена, който след теглене на жребий:

е първи, е две години,

е втори, е три години,

е трети, е четири години,

в началния състав на общата проверителна след започване на работата на Европол.

Всички разходи, които произтичат от финансовата ревизия се поемат от бюджета по член 35.

3.   Общата проверителна комисия, в съответствие с процедурата по дял VI на Договора за Европейския съюз, представя на Съвета доклад да финансовата проверка на годишния баланс; преди това на директора и финансовия контрольор се дава възможност да изразят мнение по доклад да финансовата проверка и доклада се обсъжда от управителния съвет.

4.   Директорът на Европол предоставя на членовете на общата проверителна комисия цялата информация и оказва всякакво съдействие, което те изискват при изпълнение задачата си.

5.   Решението за освобождаване от отговорност на Директора по отношение на прилагането на бюджета за съответната финансова година, се взема от Съвета след разглеждане на отчета по годишния баланс.

6.   Подробните правила за извършване на финансовите ревизии се постановят във финансовия регламент.

Член 37

Споразумение за седалището

Необходимите договорености относно настаняването на Европол в държавата на седалището и относно улесненията, които предоставя тази държава, както и специалните правила, които са приложими в държавата на седалището на Европол, за членовете на органите на Европол, неговите заместник-директори, служители и членовете на техните семейства, се постановят със споразумението за седалището между Европол и Кралство Нидерландия, което ще се сключи след получаване на единодушно одобрение от управителния съвет.

ДЯЛ VI

ОТГОВОРНОСТ И ПРАВНА ЗАКРИЛА

Член 38

Отговорност за неупълномощена или неправилна обработка на данни

1.   Всяка държава-членка отговаря, в съответствие със своя национален закон, за всяка щета, която е причинена на лице в резултат от правни или фактически грешки в данните, съхранявани или обработвани в Европол. Само държавата-членка, в която е станало събитието, което е предизвикало щетата, може да бъде субект на иск за компенсация от засегнатата страна, която отправя иск към компетентния съд, съгласно националния закон на тази държава-членка. Държава-членка не може да се позовава, че друга държава-членка е предала неточни данни, за да избегне своята отговорност съгласно националното законодателство vis-a-vis засегнатата страна.

2.   Ако тези правни или фактически грешки са станали в резултат на грешно предадени данни, или на неспазване на задълженията, които са въведени в настоящата конвенция, от страна на една или повече държави-членки, или в резултат на неупълномощено или неправилно съхраняване, или обработка от Европол, Европол или другата държава-членка са задължени при поискване да възстановят, заплатените като компенсация суми, освен ако данните са били използвани от държавата-членка, на чиято територията е била причинена щетата, в нарушение на настоящата конвенция.

3.   Всеки спор между държава-членка и Европол, или друга държава-членка, по отношение на принципа, или на сумата за възстановяване, трябва да се отнася до управителния съвет, който решава въпроса с мнозинство от две-трети.

Член 39

Други отговорности

1.   Договорната отговорност на Европол се урежда от приложимия закон на съответния договор.

2.   При извъндоговорна отговорност, Европол има задължението, независимо от отговорността по член 38, да поправи щетите, които са причинени по вина на органите на Европол, на заместник-директорите или служители, при изпълнение на техните задължения, доколкото отговорността може да им бъде обусловена, и независимо от различните процедури за предявяване на щети, които съществуват, съгласно закона на държавата-членка.

3.   Пострадалата страна има право да поиска Европол да се въздържи или да се откаже от всякакво действие.

4.   Националните съдилища на държавите-членки, които са компетентни да разглеждат спорове, които включват отговорност на Европол, като е посочено в този член, се определят с позоваване на съответните разпоредби на Брюкселската конвенция от 27 септември 1968 г. за подведомствеността и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, последно изменена от Споразумението за присъединяване.

Член 40

Уреждане на спорове

1.   Спорове между държави-членки по тълкуването или прилагането на настоящата конвенция в начален етап се обсъждат от Съвета в съответствие с процедурата по дял VI на Договора за Европейския съюз, с цел намиране на разрешение.

2.   Когато такива спорове не се разрешат в срок от шест месеца, държавите-членки, които са страни по спора, решават чрез споразумение помежду си, начините или формите, съгласно които те ще се уредят.

3.   Разпоредбите относно жалби, които са посочени в правилата, свързани с условията на наемане на работа, които са приложими за временния и помощния персонал на Европейските общности, се прилагат mutatis mutandis са персонала на Европол.

Член 41

Привилегии и имунитети

1.   Европол, членовете на неговите органи, заместник-директорите и служителите на Европол имат право на привилегиите и имунитетите, които са необходими за изпълнение на тяхната задача в съответствие с Протокол, който определя правилата, които се прилагат във всички държави-членки.

2.   Кралство Нидерландия и другите държави-членки се съгласят при същите условия, че служителите за връзка, които са изпратени от други държави-членки, както и членовете на техните семейства, имат право на тези привилегии и имунитети, които са необходими за правилно изпълнение на задачите на служителите за връзка в Европол.

3.   Протоколът по параграф 1, се приема от Съвета, който действа с единодушие в съответствие с процедурата по дял VI на Договора за Европейския съюз, и се одобрява от държавите-членки в съответствие с техните съответни конституционни норми.

ДЯЛ VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 42

Отношения с трети държави и организации

1.   Доколкото е свързано с изпълнението на задачите по член 3, Европол установява и поддържа отношения на сътрудничество с трети организации, по смисъла на член 10, параграф 4, точки 1—3. Управителният съвет с единодушие приема правила, които уреждат тези отношения. Тази разпоредба не накърнява член 10, параграфи 4 и 5 и член 18, параграф 2; обмените на лични данни се извършват само в съответствие с разпоредбите на дялове II—IV на настоящата конвенция.

2.   Доколкото е необходимо за изпълнение на задачите по член 3, Европол установява и поддържа отношения с трети държави и трети организации, по смисъла на член 10, параграф 4, точки 4, 5, 6 и 7. След получаване на мнението на Управителния съвет, Съветът, който действа с единодушно, в съответствие с процедурата по дял VI на Договора за Европейския съюз, съставя правила, които уреждат отношенията, които са посочени в първото изречение. Третото изречение на параграф 1 се прилага mutatis mutandis.

Член 43

Изменяне на Конвенцията

1.   Съветът, който действа с единодушие, по предложение на държава-членка и след консултиране с управителния съвет, в съответствие с процедурата по дял VI на Договора за Европейския съюз, в рамките на член К.1, точка 9 на Договора за Европейския съюз, решава относно всякакви изменения на настоящата конвенция, които изменения Съветът препоръчва на държавите-членки да приемат, в съответствие с техните конституционни изисквания.

2.   Измененията влизат в сила в съответствие с член 45, параграф 2 от настоящата конвенция.

3.   Освен това, Съветът, който действа с единодушие, в съответствие с процедурата по дял VI на Договора за Европейския съюз, може да реши, по инициатива на държава-членка и след като Управителният съвет е обсъдил въпроса, да усили, измени или допълни определенията на формите на престъпления, които се съдържат в приложението. В допълнение, той може да реши да въведе нови определения на формите на престъпления, които са изброени в приложението.

4.   Генералният секретар на Съвета на Европейския съюз нотифицира всички държави-членки за датата на влизане в сила на измененията.

Член 44

Резерви

Не са допускат резерви по отношение на настоящата конвенция.

Член 45

Влизане в сила

1.   Настоящата конвенция подлежи на приемане от държавите-членки в съответствие с техните конституционни изисквания.

2.   Държавите-членки нотифицират депозитара за изпълнението на техните конституционни изисквания относно приемане на настоящата конвенция.

3.   Настоящата конвенция влиза в сила на първия ден на месеца след изтичането на тримесечен период след нотификацията по параграф 2, от държавата-членка, която е член на Европейския съюз към датата на приемане от Съвета на акта, с които се съставя настоящата конвенция, е последната която е изпълнила тази формалност.

4.   Без да се засяга параграф 2, Европол не започва своята дейност съгласно настоящата конвенция, докато и последният от актовете, които са предвидени в член 5, параграф 7, член 10, параграф 1, член 24, параграф 7, член 30, параграф 3, член 31, параграф 1, член 35, параграф 9, член 37 и член 41, параграфи 1 и 2 не влязат в сила.

5.   Когато Европол започне своята дейност, приключва дейността на Звеното по наркотици на Европол, съгласно Общото действие относно Звеното по наркотици на Европол от 10 март 1995 г. В същото време цялото оборудване, финансирано от общия бюджет на Звеното по наркотици на Европол, разработено или произведено от Звеното по наркотици на Европол, или предадено на негово разпореждане безплатно от държавата, която е предоставила седалище за постоянно ползване, заедно с пълния архив на това звено и независимо администрираните досиета с данни, стават собственост на Европол.

6.   След като Съветът е приел акта, с който се съставя настоящата конвенция, държавите-членки, които действайки самостоятелно или заедно, предприемат всички подготвителни мерки съгласно техния национален закон, които са необходими за започване на дейността на Европол.

Член 46

Присъединяване на нови държави-членки

1.   Настоящата конвенция е отворена за присъединяване от всяка държава, която е станала член на Европейския съюз.

2.   Автентичният текст на Конвенцията на езика на присъединяващата се държава е този, който е съставен от Съвета на Европейския съюз.

3.   Инструментите по присъединяване се депозират при депозитара.

4.   Настоящата конвенция влиза в сила по отношение на всяка държава, която се присъединява към нея, на първия ден на месеца, след изтичането на тримесечен период след датата на депозиране на нейните инструменти по присъединяване, или на датата на влизане в сила на конвенцията, ако тя вече е влязла в сила по време на изтичане на посочения срок.

Член 47

Депозитар

1.   Генералният секретар на Съвета на Европейския съюз е депозитар на настоящата конвенция.

2.   Депозитарът публикува в Официален вестник на Европейските общности нотификациите, инструментите или съобщенията, които се отнасят към настоящата конвенция.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα σύμβαση.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenção.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Til bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de julio de mil novecientos noventa y cinco, en un ejemplar único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finesa, francesa, griega, gaélica, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende juli nitten hundrede og femoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed, og deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε, σε ένα μόνο αντίτυπο, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά και κατατίθενται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας τον Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union.

Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an séú lá is fiche de Iúil sa bhliain míle naoi gcéad nócha a cúig, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del segretariato generale dell'Unione europea.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste juli negentienhonderd vijfennegentig, in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Julho de mil novecentos e noventa e cinco, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon.

Utfärdad i Bryssel den tjugosjätte juli nittonhundranittiofem i ett enda exemplar, på danska, engelska, finska, franska, grekiska, irländska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, varvid alla texter är lika giltiga, och deponerad i arkiven vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

Image

For regeringen for Kongeriget Danmark

Image

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por el Gobierno del Reino de España

Image

Pour le gouvernement de la République française

Image

Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

Image

Per il governo della Repubblica italiana

Image

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

Image

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Regierung der Republik Österreich

Image

Pelo Governo da República Portuguesa

Image

Suomen hallituksen puolesta

Image

På svenska regeringens vägnar

Image

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ

Посочено в член 2

Списък на други форми на сериозни престъпления с международен характер, с които Европол има правомощия да се занимава в допълнение на тези, които вече са предвидени в член 2, параграф 2, в съответствие с целта на Европол по член 2, параграф 1. Срещу живота, здравето или личната свобода:

убийство, тежка телесна повреда,

незаконна търговия с човешки органи и тъкани,

отвличане, противозаконно лишаване от свобода и вземане на заложници,

расизъм и ксенофобия.

Срещу собствеността или общественото имущество, включително и измама:

организиран грабеж,

незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и произведения на изкуство,

мошеничество и измама,

рекет и изнудване,

фалшифициране и пиратство на изделия,

подправка на официални документи и тяхната контрабанда,

подправка на пари и средства за разплащане,

компютърни престъпления,

корупция.

Незаконна търговия и увреждане на околната среда

незаконен трафик на оръжие, амуниции и експлозиви

незаконен трафик на застрашени животински видове

незаконен трафик на застрашени растителни видове и разновидности

престъпления срещу околната среда

незаконен трафик на хормонални субстанции и други ускорители на растежа

В допълнение, в съответствие с член 2, параграф 2, актът с който се дават указания на Европол да се занимава с една от формите на престъпления, които са изброени по-горе, означава, че Европол също има правомощия да се занимава и с дейности по изпиране на пари и свързаните престъпления. По отношение на формите на престъпления, които са изброени в член 2, параграф 2, за целите на настоящата конвенция:

„престъпление, свързано с ядрени и радиоактивни вещества“ означава престъпленията, които са изброени в член 7, параграф 1 на Конвенцията за физическа защита на ядрения материал, подписана във Виена и Ню Йорк на 3 март 1980 г., и свързани с ядрените и/или радиоактивни материали, които са определени в член 197 от Договора за Евратом и Директива 80/836 Евратом от 15 юли 1980 г.,

„незаконна контрабанда на имигранти“ означава дейности, предназначени умишлено да улеснят, с цел парична облага, влизането в, пребиваването или наемането на работа на територията на държавите-членки на Европейския съюз, които са в противоречие на правилата и условията, които са приложими в държавите-членки,

„трафик на хора“ означава подлагането на лице под реалната и незаконна власт на други лица чрез използването на насилие, заплахи, злоупотреба с власт или злепоставяне с оглед на експлоатиране за проституция, форми на сексуална експлоатация и физическо насилие над малолетни, или търговия с изоставени деца,

„престъпление с моторни превозни средства“ означава кражбата или незаконно придобиване на леки автомобили, камиони, полуремаркета, товарите на камиони или полуремаркета, автобуси, мотоциклети, каравани и селскостопански превозни средства, работни движещи се средства и резервни части за тях, както и получаването и укриването на такива вещи,

„незаконна дейност по изпиране на пари“ означава престъпленията, които са изброени в член 6, параграф 1—3 на Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземане и конфискацията на облагите от престъпления, подписана в Страсбург на 8 ноември 1990 г.

Формите на престъпления по член 2 и тези по приложението, се преценяват от компетентните национални органи в съответствие с националния закон на държавите-членки.


Декларация

Член 40, параграф 2

„Следните държави-членки се съгласяват, че споровете по такива случаи системно се отнасят към Съда на Европейските общности:

Кралство Белгия,

Кралство Дания,

Федерална република Германия,

Република Гърция,

Кралство Испания,

Френската република,

Ирландия,

Италианската република,

Великото херцогство Люксембург,

Кралство Нидерландия,

Република Австрия,

Португалска република,

Република Финландия,

Кралство Швеция.“