15.9.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 228/196


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1774 НА КОМИСИЯТА

от 14 септември 2023 година

за поправка на текста на някои езици на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храните

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 10, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Текстът на италиански и нидерландски език на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 съдържа погрешен превод на термин в част Д във вписванията относно категория храни 17.1, който стеснява обхвата на продуктите, в които могат да се използват някои добавки в храните.

(2)

Поради това текстът на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на на италиански и нидерландски език следва да бъде съответно поправен. Поправката не се отнася за текста на останалите езици.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите, издадени на 17 април 2018 г. и 10 март 2021 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

(не засяга българската версия)

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 септември 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.