8.9.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 222/380


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1695 НА КОМИСИЯТА

от 10 август 2023 година

относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ на железопътната система в Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/919

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (1), и по-специално член 5, параграф 11 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2016/919 на Комисията (2) се определя техническата спецификация за оперативна съвместимост (ТСОС) по отношение на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ (CCS).

(2)

Съгласно член 3, параграф 5, букви б) и е) от Делегирано решение (ЕС) 2017/1474 на Комисията (3) ТСОС трябва да се подлагат на преразглеждане, с цел да се отрази развитието на железопътната система на Съюза и свързаните с него изследователски и иновационни дейности и за да се актуализират препратките към стандарти.

(3)

На 24 януари 2020 г., в съответствие с член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета (4), Комисията поиска от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз („Агенцията“) да изготви препоръки за изпълнение на подбрани специфични цели, посочени в членове 3 и 7 от Делегирано решение (ЕС) 2017/1474.

(4)

На 30 юни 2022 г. Агенцията представи препоръка относно подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ (ERA-REC-1175-1218-2022/REC). Настоящият регламент се основава на посочената препоръка.

(5)

Съществуващата регулаторна рамка следва да бъде модернизирана, за да се позволи въвеждането на нови функции, свързани с цифровизацията на железопътните мрежи. Ефективността и устойчивостта на железопътните товарни превози следва да бъдат подобрени чрез по-нататъшно хармонизиране на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) и по-широко и по-систематично внедряване на ERTMS в целия Съюз, по-специално в трансевропейската транспортна мрежа.

(6)

Новите функции, свързани с цифровизацията на железопътните мрежи и определени в дългосрочния доклад на Агенцията за ERTMS, наложиха актуализиране на ТСОС за подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“. Въпросните нови технологии, поискани също от сектора на железопътния транспорт, бяха Бъдещата железопътна мобилна комуникационна система (FRMCS), автоматичната експлоатация на влакове, усъвършенстваното определяне на местоположението на влакове и цифровите автоматични спрягове.

(7)

Затова с настоящото преразглеждане се предоставят пълните налични спецификации на системата за автоматична експлоатация на влаковете (степен на автоматизация 2) и на интерфейса към FRMCS. Поради необходимостта от по-нататъшно разработване все още не са налични пълни спецификации за FRMCS, усъвършенстваното определяне на местоположението на влакове и цифровите автоматични спрягове.

(8)

С оглед да не се изостава от техническия напредък е възможно да възникне необходимост от използване на новаторски решения, които не съответстват на спецификациите, формулирани в приложение I, или за които не могат да се използват посочените в приложение I методи за оценка. Тези новаторски решения, особено предоставяните от съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ (СП „Европейски железопътен транспорт“), следва да бъдат насърчавани и тяхното доброволно прилагане следва да бъде разрешено при определени условия. За тази цел е целесъобразно да се осигури хармонизиран процес за всички държави членки, който да се използва за валидиране на такива иновативни решения за доброволно прилагане.

(9)

С Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1730 на Комисията (5) се установяват хармонизирани условия за предоставянето и ефективното използване на радиочестотния спектър за мобилните железопътни радиовръзки (RMR). От държавите членки се изисква да използват тези честоти, за да планират разгръщането на FRMCS.

(10)

Европейската система за управление на влаковете (ETCS) е основната система за сигнализация и контрол/управление, използвана като част от ERTMS. За да бъде ETCS адаптирана към актуализираните нужди на железопътния сектор, с нейната последна актуализация, т.е. базов вариант 4, се въвеждат две нови версии (версия 2.2 и версия 3.0 на системата), които са включени в настоящото преразглеждане. Версия 2.2 на системата е напълно съвместима с предходните версии. Версия 3.0 на системата не е съвместима, тъй като тя включва функции, които са необходими на борда на влака, ако тя е внедрена от страната на трасето.

(11)

За да се постигне по-нататъшна хармонизация на ERTMS, с настоящото преразглеждане се предоставя нов съгласуван преходен и миграционен режим, осигурява се надеждна процедура за коригиране на грешки в спецификациите, намаляват се възможностите за частично изпълнение и постепенно се премахва необходимостта от проверки за съвместимост.

(12)

Новият преходен и миграционен режим е разработен, за да се предостави съгласувана рамка за разгръщането на нови функционални възможности във връзка с ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“ в железопътната мрежа. Целта на този режим е да се осигури баланс между интересите на заинтересованите страни в железопътния транспорт, по-специално управителите на инфраструктура и железопътните предприятия.

(13)

Като се има предвид фактът, че ERTMS е сложна основаваща се на софтуер система, която изисква активна поддръжка на спецификациите, Агенцията, в качеството си на системен орган за ERTMS, следва да подкрепи коригирането на грешките в спецификациите на ERTMS. За да се гарантира безопасността и оперативната съвместимост, следва да бъде определена процедурата за прилагане на тези корекции на грешки в съставните елементи на оперативната съвместимост и подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“.

(14)

Пълното съответствие с ТСОС гарантира постигането на единно европейско железопътно пространство от техническа гледна точка. То осигурява оперативно съвместими возила и увеличава техния потенциал за повторна употреба. Частичното изпълнение първоначално се считаше за необходим елемент, позволяващ да се вземат предвид някои национални ограничения, но неговото използване следва да бъде значително намалено в настоящия регламент, за да се постигне горепосочената цел.

(15)

Дори един успешен процес на сертифициране при определени условия невинаги може да предотврати многократни грешки или отклонения от предвидените функции в някоя от подсистемите, когато една подсистема „Контрол, управление и сигнализация“ на борда взаимодейства с подсистема „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето. Следователно следва да се извършват проверки, чрез които да се докаже техническата съвместимост на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ в областта на употреба на дадено возило.

(16)

Тези проверки следва да се разглеждат като временна мярка за повишаване на доверието в техническата съвместимост между подсистемите. Принципите, приложими за такива проверки, следва да са прозрачни и да полагат основите за по-нататъшна хармонизация. Предоставяните от управителя на инфраструктурата възможности за извършване на такива проверки в лабораторни условия, възпроизвеждащи конфигурацията от страната на трасето, следва да се ползват с приоритет. За да се ограничат до минимум проверките, всяка държава членка следва да насърчава хармонизирането в рамките на инфраструктурата си.

(17)

Следва да се разгледат стъпките, необходими за увеличаване във възможно най-кратък срок на доверието в техническата съвместимост на бордовите устройства с различни изпълнения на ERTMS от страна на трасето, както и за намаляване и премахване на изпитванията или проверките, необходими за доказване на техническата съвместимост на бордовите устройства с различни изпълнения на ERTMS от страната на трасето. Затова Агенцията следва да оцени основните технически отклонения и да определи необходимите стъпки за премахване на нуждата от изпитвания или проверки за доказване на техническата съвместимост на бордовите устройства с различни видове оборудване от страната на трасето.

(18)

Целта на анализа на системите за установяване на наличието на влак е да се подобрят оперативната съвместимост и хармонизацията на европейската железопътна система, когато това е икономически осъществимо. Част от този анализ е прозрачното идентифициране на системите за установяване на наличието на влак, които не са в съответствие с ТСОС.

(19)

Поради това Регламент (ЕС) 2016/919 следва да бъде отменен.

(20)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 51, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/797,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установява техническата спецификация за оперативна съвместимост (ТСОС) на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ (CCS) на железопътната система в Европейския съюз.

Член 2

Обхват

1.   ТСОС се отнася за нови подсистеми „Контрол, управление и сигнализация“ както от страната на трасето, така и на борда на влака, както е определено в точки 2.3 и 2.4 от приложение II към Директива (ЕС) 2016/797. Точка 7.2.2 от приложение I към настоящия регламент се прилага за всички изменения в съществуващи подсистеми „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака.

2.   ТСОС не се прилага за съществуващи подсистеми на железопътната система „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето и на борда, които вече са въведени в експлоатация в цялата или част от железопътната мрежа на държава членка до 28 септември 2023 г.

3.   Въпреки това ТСОС се прилага за съществуващи подсистеми „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето и на борда, които имат една от следните характеристики:

а)

подсистемата е предмет на обновяване или модернизация в съответствие с глава 7 от приложение I към настоящия регламент;

б)

областта на употреба на превозното средство е разширена в съответствие с член 54, параграф 3 от Директива (ЕС) 2016/797, като в този случай се прилага точка 7.4.2.3 от приложение I към настоящия регламент, освен ако в РИНФ не е указано инсталиране на ETCS през следващите пет години в новата област на употреба и областта на употреба е ограничена до две държави членки;

в)

подсистемата е предмет на изискванията за поддръжка на спецификациите, определени в точка 7.2.10 от приложение I към настоящия регламент.

4.   Техническият и географският обхват на ТСОС са определени в точки 1.1 и 1.2 от приложение I.

Член 3

Отворени въпроси

1.   По отношение на изброените като „отворени въпроси“ аспекти, посочени в допълнение Е към приложение I към настоящия регламент, условията, които трябва да се спазват при проверка на съществените изисквания, посочени в приложение III към Директива (ЕС) 2016/797, могат да се определят от национални правила, които са в сила в дадена държава членка.

2.   В срок до 28 март 2024 г. всяка държава членка предоставя на Агенцията в съответствие с процедурата по член 25 от Регламент (ЕС) 2016/796 следната информация, освен ако тази информация вече е била съобщена на Агенцията или на Комисията съгласно предишната версия на настоящия регламент:

а)

националните правила, посочени в параграф 1;

б)

процедурите за оценка и проверка на съответствието, които се изпълняват при прилагането на националните правила, посочени в параграф 1;

в)

органите, определени да прилагат процедурите за оценка и проверка на съвместимостта по отношение на отворените въпроси.

Член 4

Специфични случаи

1.   По отношение на специфичните случаи, посочени в точка 7.7.2 от приложение I към настоящия регламент, условията, които следва да се спазват при проверка на съществените изисквания, посочени в приложение III към Директива (ЕС) 2016/797, са определените в точка 7.7.2 от приложение I или, ако това е оправдано, могат да бъдат определените в националните правила, които са в сила в дадена държава членка.

2.   В срок до 28 март 2024 г. всяка държава членка предоставя на Агенцията в съответствие с процедурата по член 25 от Регламент (ЕС) 2016/796 следната информация, освен ако тази информация вече е била съобщена на Агенцията или на Комисията съгласно предишната версия на настоящия регламент:

а)

националните правила, посочени в параграф 1;

б)

процедурите за оценка и проверка на съответствието, които се изпълняват при прилагането на националните правила, посочени в параграф 1;

в)

органите, определени да прилагат процедурите за оценка и проверка на съвместимостта по отношение на специфичните случаи.

Член 5

Изпълнение

1.   Производителите и кандидатите за разрешение за въвеждане в експлоатация на инфраструктура или пускане на возила на пазара гарантират, че подсистемите, посочени в член 2 на настоящия регламент и предназначени за използване в мрежите, посочени в член 2, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/797, съответстват на ТСОС, определена в приложение I към настоящия регламент.

2.   Производителите и управителите на инфраструктура, железопътните предприятия или всяка друга организация, отговорна за возилата или инфраструктурата, гарантират, че подсистемите, посочени в член 2, отговарят на изискванията за поддържане на спецификациите, определени в точка 7.2.10 от приложение I.

3.   Нотифицираните органи гарантират, че сертификатите въз основа на глава 6 от приложение I към настоящия регламент се издават в рамките на техните отговорности за съставни елементи на оперативната съвместимост или подсистеми съответно съгласно член 10 или член 15 от Директива (ЕС) 2016/797.

4.   Държавите членки съобщават своя национален план за прилагане, изготвен в съответствие с точка 7.4.4 от приложение I, на Комисията и Агенцията до 15 юни 2024 г.

Член 6

Наличие на бордови продукти на системите ETCS, ATO и FRMCS

1.   До 1 януари 2025 г. Агенцията изготвя доклад до Комисията относно:

а)

наличието на бордови продукти на ETCS, съответстващи на спецификациите на ETCS за базов вариант 4;

б)

наличието на бордови продукти на ATO, съответстващи на спецификациите на ATO за базов вариант 1;

в)

наличието на бордови прототипи на FRMCS въз основа на проект на спецификации.

2.   Комисията представя своя доклад на комитета, посочен в член 51 от Директива (ЕС) 2016/797, и взема подходящи мерки.

Член 7

Системи от клас В

1.   Държавите членки гарантират, че функционалните възможности, показателите и интерфейсите на системите от клас B остават, както са специфицирани в приложение II към настоящия регламент, освен ако са необходими изменения за ограничаване на последствията от грешки от критично значение за безопасността в споменатите системи.

2.   Държавите членки уведомяват Комисията и Агенцията за измененията, посочени в параграф 1, и изискват от Агенцията техническо становище за съответствието въз основа на член 10, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 2016/796.

Член 8

Проекти, финансирани от Съюза

1.   Финансовата подкрепа от фондовете на Съюза за разходи, свързани с ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“, е ограничена до допустимите разходи, пряко свързани с инсталирането или модернизирането на ERTMS по железопътната линия и на борда на влакове или свързани с подготовката за бъдещо внедряване на ERTMS, включително системи за установяване на наличието на влак, които са в съответствие с настоящия регламент, и блокировки.

Финансовата подкрепа от фондовете на Съюза може да обхваща също текущи и бъдещи проекти за изпълнение на плановете за възстановяване и устойчивост и националните планове за изпълнение на ERTMS, налични към момента на влизане в сила на настоящия регламент.

2.   Возилата, които са предмет на параграф 1 и изискват бордови системи от клас В, за да се движат по маршрути, оборудвани само със системи от клас В, могат да бъдат финансирани от Съюза, ако се използват вариантите, посочени в приложение I, точка 4.2.6.1, параграфи 1, 2 и 3.

Член 9

Корекции на грешки

1.   В съответствие с ролята си на системен орган за ERTMS съгласно член 28 от Регламент (ЕС) 2016/796 Агенцията анализира всички отправени към нея искания за промени в системата. Тя дава приоритет на исканията за промени, категоризирани от нея като грешки, които биха могли да възпрепятстват нормалната експлоатация на железопътната система.

2.   Агенцията редовно предоставя издания на спецификациите, обхващащи промените, внесени в рамките на поддръжката, по искане на Комисията в съответствие с процедурата за поддръжка на спецификациите, посочена в приложение I към настоящия регламент.

Член 10

Бъдеща железопътна мобилна комуникационна система

Когато Агенцията е издала становище за проекта на спецификации относно Бъдещата железопътна мобилна комуникационна система (FRMCS), производителите и изпълнителите на ранен етап използват този проект на спецификации в своите пилотни проекти и информират Комисията и Агенцията за всеки пилотен проект при започването му, както и за последващия напредък на тези пилотни проекти.

Член 11

Новаторски решения

1.   При новаторски решения, необходими с оглед на технологичния напредък и одобрени в рамките на „системния стълб“ на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“, СП предоставя новаторски решения на Комисията заедно с информация за това как тези решения се отклоняват от съответните разпоредби на настоящата ТСОС или ги допълват.

2.   Комисията изисква становище от Агенцията относно новаторското решение съгласно член 6 от Директива (ЕС) 2016/797.

3.   Агенцията, в качеството си на системен орган, дава становище за новаторското решение. Комисията анализира становището на Агенцията и може да поиска от СП „Европейски железопътен транспорт“ да предостави подходящи функционални и интерфейсни спецификации, както и метода за оценка, като всички те трябва да бъдат включени в ТСОС, за да стане възможно използването на новаторското решение.

4.   Комисията може да изиска от Агенцията да включи спецификациите и методите за оценка в препоръка на ЕЖА съгласно член 5 от Директива (ЕС) 2016/797. До преразглеждането на ТСОС Комисията може да поиска от Агенцията да представи становище относно проекта на спецификациите и метода за оценка на новаторското решение.

Член 12

Съвместимост на ERTMS и бъдещо преразглеждане

В срок до 28 март 2024 г. управителите на инфраструктура представят на Агенцията определение на проверките за съвместимост на возилата с инфраструктурата по отношение на системата ETCS и радиосистемата за съществуващите железопътни линии, оборудвани с ERTMS или GSM-R в експлоатация. Държавите членки отменят съответните национални правила до същата дата. До 1 юни 2024 г. Агенцията предоставя на Комисията своя анализ относно възможностите за постепенно прекратяване на проверките за доказване на техническата съвместимост на бордовите устройства с различни изпълнения на ERTMS от страната на трасето и за постигане на хармонизация на инженерните и експлоатационните правила за единното европейско железопътно пространство.

Член 13

Съвместимост на системи за установяване наличието на влак

1.   До 31 декември 2024 г. държавите членки, чиито управители на инфраструктура управляват системи за установяване на наличието на влак, които не са в съответствие с настоящия регламент, трябва да поискат установяване на специфичен случай и да уведомят Агенцията за тези системи, като я информират за:

а)

граничните стойности на токовете на смущение за релсовите електрически вериги, включително методите за оценка, и импеданса на возилото в съответствие с точка 3.2.2 от ERA/ERTMS/033281 версия 5.0;

б)

граничните стойности на полето по оси X, Y, Z за броячите на оси, включително методите за оценка, в съответствие с точка 3.2.1 от ERA/ERTMS/033281 версия 5.0.

в)

специфичните случаи на системи за установяване на наличието на влак, които не са в съответствие с настоящия регламент, като се използва образецът, посочен в приложение Б.1 към ERA/ERTMS 033281 версия 5.0.

2.   До 31 декември 2024 г. управителите на инфраструктура информират Агенцията за граничните стойности/честоти на тока на смущение, изисквани от управлението на честотата за системи за установяване наличието на влак, съответстващи на ТСОС, както е посочено в раздели 3.2.2.1—3.2.2.6 от ERA/ERTMS/033281 версия 5.0 за съответните им мрежи. Тези гранични стойности/честоти се публикуват на уебсайта на Агенцията.

3.   Управителите на инфраструктура актуализират съответно стойностите на съответните параметри в Регистъра на инфраструктурата.

4.   С публикуването на специфичните случаи по член 13, параграф 1, най-късно до 31 декември 2025 г., държавите членки отменят всички национални правила относно съвместимостта със системите за установяване на наличието на влак, освен в случаите, обхванати от член 13, параграф 2, буква е) от Директива (ЕС) 2016/797.

5.   До 31 декември 2027 г. специфичните случаи относно системите за установяване на наличието на влак и съответните крайни дати се преразглеждат с оглед на икономическата осъществимост, с цел да се подобрят оперативната съвместимост и хармонизацията на европейската железопътна система.

Член 14

Отмяна и преходни разпоредби

Регламент (ЕС) 2016/919 се отменя.

Той обаче продължава да се прилага за подсистеми, за които е издадено разрешение в съответствие с него и които не попадат в обхвата на настоящия регламент съгласно член 2.

Съответните глави/таблици/документи на отменения регламент продължават да се прилагат за подсистемите и съставните елементи на оперативната съвместимост в рамките и за срока на преходния режим, предвиден за тези глави/таблици/документи в съответствие с допълнение Б към приложение I.

Управителите на инфраструктура продължават да бъдат обвързани със задължението да уведомят за определянето на проверки за съвместимост на возилата с инфраструктурата по отношение на системата ETCS и радиосистемата за съществуващите линии с ERTMS или GSM-R в експлоатация съгласно точка 6.1.2.4 от приложението към Регламент (ЕС) 2016/919 до 16 януари 2020 г. По отношение на проекти, започнали след 16 януари 2020 г. и преди влизането в сила на настоящия регламент, управителите на инфраструктура съобщават тази информация в срок от 6 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

Член 15

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 август 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ОВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 44.

(2)  Регламент (ЕС) 2016/919 на Комисията от 27 май 2016 година относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ на железопътната система в Европейския съюз (ОВ L 158, 15.6.2016 г., стр. 1).

(3)  Делегирано решение (ЕС) 2017/1474 на Комисията от 8 юни 2017 г. за допълване на Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните цели за изготвяне, приемане и преразглеждане на техническите спецификации за оперативна съвместимост (ОВ L 210, 15.8.2017 г., стр. 5).

(4)  Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 (ОВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 1).

(5)  Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1730 на Комисията от 28 септември 2021 година относно хармонизираното използване на сдвоените радиочестотни ленти 874,4—880,0 MHz и 919,4—925,0 MHz и на несдвоената радиочестотна лента 1 900—1 910 MHz за мобилни железопътни радиовръзки (ОВ L 346, 30.9.2021 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Съдържание

1.

Въведение 391

1.1.

Технически обхват 391

1.2.

Географски обхват 391

1.3.

Съдържание на настоящата ТСОС 391

2.

Определение и обхват на подсистемите 392

2.1.

Въведение 392

2.2.

Обхват 392

2.3.

Нива на прилагане от страната на трасето (ETCS) 393

3.

Съществени изисквания за подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ 393

3.1.

Общи положения 393

3.2.

Специфични аспекти на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация 395

3.2.1.

Безопасност 395

3.2.2.

Надеждност и работоспособност 395

3.2.3.

Техническа съвместимост 395

3.3.

Съществени изисквания, които не са пряко включени в настоящата ТСОС 396

3.3.1.

Безопасност 396

3.3.2.

Опазване на здравето 396

3.3.3.

Опазване на околната среда 396

3.3.4.

Техническа съвместимост 396

3.3.5.

Достъпност 396

4.

Описание на подсистемите 397

4.1.

Въведение 397

4.1.1.

Основни параметри 397

4.1.2.

Преглед на изискванията 397

4.1.3.

Части на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ 398

4.2.

Функционални и технически спецификации на подсистемите 398

4.2.1.

Характеристики за надеждност, работоспособност и безопасност на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“, свързани с оперативната съвместимост 398

4.2.2.

Функции на системата ETCS на борда 400

4.2.3.

Функции на ETCS от страната на трасето 401

4.2.4.

Функции за мобилна комуникация за железници RMR 402

4.2.5.

Интерфейси за въздушното пространство на при RMR, ETCS и ATO 403

4.2.6.

Интерфейси на борда, вътрешни за системата „Контрол, управление и сигнализация“ 404

4.2.7.

Интерфейси от страната на трасето, вътрешни за системата „Контрол, управление и сигнализация“ 406

4.2.8.

Управление на ключовете 407

4.2.9.

Управление на идентификаторите на ETCS 407

4.2.10.

Системи от страната на трасето за установяване на наличието на влак 407

4.2.11.

Електромагнитна съвместимост между подвижния състав и оборудването за контрол, управление и сигнализация от страната на трасето 407

4.2.12.

Интерфейс „машинист—машина“ на ETCS 407

4.2.13.

Интерфейс „машинист—машина“ на RMR 407

4.2.14.

Интерфейс за записването на данни за нормативни цели 408

4.2.15.

Елементи на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето 408

4.2.16.

Конструиране на оборудване за подсистеми „Контрол, управление и сигнализация“ (CCS) 408

4.2.17.

Съвместимост на ETCS и радиосистемите 408

4.2.18.

Функции на ATO на борда 412

4.2.19.

Функции на ATO от страната на трасето 413

4.2.20.

Техническа документация за поддръжката 413

4.3.

Функционални и технически спецификации на интерфейсите към другите подсистеми 414

4.3.1.

Интерфейс към подсистема „Експлоатация и управление на движението“ 414

4.3.2.

Интерфейс към подсистема „Подвижен състав“ 415

4.3.3.

Интерфейс към подсистема „Инфраструктура“ 418

4.3.4.

Интерфейси към подсистема „Енергия“ 418

4.4.

Правила за експлоатация 418

4.5.

Правила за поддръжка 418

4.6.

Професионална квалификация 418

4.7.

Здравословни и безопасни условия на труд 419

4.8.

Регистри 419

4.9.

Проверки на съвместимостта на маршрутите преди използването на разрешени возила 419

5.

Съставни елементи на оперативната съвместимост 419

5.1.

Определение 419

5.2.

Списък на съставните елементи на оперативната съвместимост 419

5.2.1.

Основни съставни елементи на оперативната съвместимост 419

5.2.2.

Групиране на съставните елементи на оперативната съвместимост 419

5.3.

Работни показатели и спецификации на съставните елементи 420

6.

Оценяване на съответствието и/или годността за употреба на съставните елементи и проверка на подсистемите 426

6.1.

Въведение 426

6.1.1.

Общи принципи 426

6.1.2.

Принципи за изпитване на ETCS/ATO и RMR-R 427

6.2.

Съставни елементи на оперативната съвместимост 427

6.2.1.

Процедури за оценяване на съставните елементи на оперативната съвместимост за контрола, управлението и сигнализацията 427

6.2.2.

Модули за съставни елементи на оперативната съвместимост за контрол, управление и сигнализация 428

6.2.3.

Изисквания към оценяването 428

6.2.4.

Специални въпроси 431

6.3.

Подсистеми „Контрол, управление и сигнализация“ 432

6.3.1.

Процедури за оценяване на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ 432

6.3.2.

Модули за подсистемите за контрол, управление и сигнализация 433

6.3.3.

Изисквания за оценяване на подсистемата на борда на влака 433

6.3.4.

Изисквания за оценяване на подсистемата от страната на трасето 438

6.4.

Разпоредби в случай на частична оценка на изискванията на ТСОС 443

6.4.1.

Оценяване на части от подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ 443

6.4.2.

Междинна декларация за проверка 444

6.5.

Управление на грешки 444

6.5.1.

Съдържание на ЕО сертификатите 444

6.5.2.

Съдържание на ЕО сертификатите 445

7.

Прилагане на ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“ 445

7.1.

Въведение 445

7.2.

Общоприложими правила 445

7.2.1.

Модернизиране или обновяване на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ или на части от тях 445

7.2.2.

Промени в съществуваща подсистема на борда на влака 445

7.2.3.

Модернизиране или обновяване на съществуваща подсистема от страната на трасето 451

7.2.4.

ЕО сертификати за изследване на типа или проекта 454

7.2.5.

Заварени системи 455

7.2.6.

Наличие на специфични предавателни модули и интерфейси към клас B на борда 455

7.2.7.

Допълнително оборудване от клас B по железопътна линия, оборудвана за клас A 456

7.2.8.

Возило с оборудване от клас A и от клас B 456

7.2.9.

Условия за задължителни и незадължителни функции 456

7.2.10.

Поддръжка на спецификациите (корекции на грешки) 458

7.3.

Правила за внедряване, специфични за RMR 459

7.3.1.

Инсталации от страната на трасето 459

7.3.2.

Бордови инсталации 460

7.4.

Правила за внедряване, специфични за ETCS 461

7.4.1.

Инсталации от страната на трасето 461

7.4.2.

Бордови инсталации 462

7.4.3.

Национални изисквания 464

7.4.4.

Национални планове за прилагане 464

7.5.

Проверки на съвместимостта на ETCS и на радиосистемите, правила за внедряване 466

7.6.

Правила за внедряване, специфични за системите за установяване на наличието на влак 466

7.7.

Специфични случаи 466

7.7.1.

Въведение 466

7.7.2.

Списък на специфичните случаи 467
Допълнение A 478

Таблица А 1 —

Препратки между основните параметри и задължителните спецификации 478

Таблица A 2 –

Списък на задължителните спецификации 481

Таблица A 3 –

Списък на стандартите 486

Таблица A 4 –

Списък на задължителните стандарти за акредитираните лаборатории 486
Допълнение Б 487

Б1.

Изменения на изисквания и преходни режими за бордови подсистеми 487

Б2.

Изменения на изисквания и преходни режими за подсистема „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето 499

Б3.

Изменения в изискванията за съставни елементи на оперативната съвместимост и преходни режими за подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ 501
Допълнение В 503

Допълнение В.1:

Образец на декларация за ESC 504

Допълнение В.2:

Образец на декларация за ESC за съставен елемент на оперативната съвместимост 505

Допълнение В.3:

Образец на декларация за RSC 506

Допълнение В.4:

Декларация за RSC за съставен елемент на оперативната съвместимост 507

Допълнение В.5:

Образец на комбинирана декларация за ESC/RSC 508

Допълнение В.6:

Образец на комбинирана декларация за ESC/RSC за съставен елемент на оперативната съвместимост 509
Допълнение Г 510
Допълнение Д 511
Допълнение Е 515
Допълнение Ж 516
Допълнение З 518

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.   Технически обхват

Настоящата ТСОС се отнася за подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака и подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето.

Настоящата ТСОС се прилага за подсистеми „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето на железопътната мрежа, определена в точка 1.2 (Geographical Scope) от настоящата ТСОС, както и за подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на возилата, които се експлоатират (или са предназначени да бъдат експлоатирани) в посочената мрежа. Тези железопътни возила принадлежат към един от следните типове (определени в точка 2 от приложение I към Директива (ЕС) 2016/797):

1)

локомотиви и пътнически подвижен състав, включително тягови единици с топлинно или с електрическо задвижване, самоходни пътнически влакове с топлинно или електрическо задвижване и пътнически вагони, ако са оборудвани с кабина на машинист;

2)

специални возила, като например релсови самоходни специализирани машини, ако са оборудвани с кабина за машинист и ако са предназначени да използват собствените си колела в режим на движение.

Списъкът на возилата включва и такива, които са специално предназначени да оперират по различните видове високоскоростни железопътни линии, съгласно посоченото в точка 1.2 (Geographical Scope).

1.2.   Географски обхват

Географският обхват на настоящата ТСОС съответства на мрежата на цялата железопътна система, както е описано в приложение I, точка 1 от Директива (ЕС) 2016/797 и изключва случаите, засягащи инфраструктурата, посочени в член 1, параграфи 3 и 4 от Директива (ЕС) 2016/797.

Настоящата ТСОС се прилага за железопътни мрежи с междурелсия 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm и 1 668 mm. Тя обаче не се прилага за къси трансгранични линии с междурелсие 1 520 mm, които са свързани с железопътната мрежа на трети държави.

1.3.   Съдържание на настоящата ТСОС

В съответствие с член 4, параграф 3 от Директива (ЕС) 2016/797, в настоящата ТСОС:

1)

се посочва нейният целеви обхват – глава 2 (Subsystem definition and scope);

2)

се определят съществените изисквания към подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ и техните интерфейси с останалите подсистеми – глава 3 (The Essential Requirements for the Control-command and signalling Subsystems);

3)

се определят функционалните и техническите спецификации, на които следва да отговарят подсистемите и техните интерфейси спрямо други подсистеми – глава 4 (Characterisation of the Subsystems);

4)

се определят съставните елементи на оперативната съвместимост и интерфейсите, които трябва да бъдат обхванати от европейските спецификации, включително от европейските стандарти, и които са необходими за постигане на оперативна съвместимост в рамките на железопътната система на Съюза – глава 5 (Interoperability Constituents);

5)

се посочват по отношение на всеки разгледан случай процедурите, които следва да се използват за оценка на съответствието или годността за използване на елементите на оперативната съвместимост, а също и за ЕО проверка на подсистемите – глава 6 (Assessing the conformity and/or suitability for use of the constituents and verifying the subsystems);

6)

се посочва стратегията за прилагане на настоящата ТСОС — глава 7 (Implementing the TSI Control-Command and Signalling);

7)

се посочват професионалните компетентности и здравословните и безопасни условия на труд, които се изискват за персонала, работещ и поддържащ тези подсистеми и прилагащ ТСОС — глава 4 (Characterisation of the Subsystems);

8)

се посочват разпоредбите, приложими за съществуващите подсистеми, по-специално в случай на модернизация и обновяване, като в тези случаи се посочват дейностите по измененията, които налагат подаването на заявление за ново разрешение за возилото или за подсистемата от страната на трасето — глава 7 (Implementing the TSI Control-Command and Signalling);

9)

се посочват параметрите на подсистемите, които следва да бъдат подлагани на проверка от железопътното предприятие, и процедурите за проверка на тези параметри след получаване на разрешението за пускане на возилото на пазара и преди първото използване на возилото, за да се гарантира съвместимост между возилата и маршрутите, по които те ще бъдат експлоатирани — глава 4 (Characterisation of the Subsystems).

В съответствие с член 4, параграф 5 от Директива (ЕС) 2016/797, се посочват указания за специфични случаи в глава 7 (Implementing the TSI Control-Command and Signalling).

В глава 4 (Characterisation of the Subsystems) на настоящата ТСОС се формулират също така правилата за експлоатация и поддръжка, които се прилагат специално за посочения в точки 1.1 и 1.2 по-горе обхват.

2.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБХВАТ НА ПОДСИСТЕМИТЕ

2.1.   Въведение

Подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ са определени в приложение II към Директива (ЕС) 2016/797 като:

1)

Контролът, управлението и сигнализацията от страната на трасето са определени като: „цялото оборудване по железопътната линия, необходимо за осигуряване на безопасността и за управление и контролиране на придвижването на влакове, допуснати за движение в мрежата.“

2)

Контролът, управлението и сигнализацията на борда са определени като „цялото оборудване на борда, необходимо за осигуряване на безопасността и за управление и контролиране на придвижването на влакове, допуснати за движение по мрежата.“

Характеристиките на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ са:

1)

функциите, които са от основно значение за безопасния контрол на железопътното движение и за експлоатацията, включително тези, които са необходими при влошени работни режими (1);

2)

интерфейсите;

3)

нивото на работните показатели, необходимо, за да бъдат изпълнени съществените изисквания.

2.2.   Обхват

В ТСОС за подсистема „Контрол, управление и сигнализация“ са определени само онези изисквания, които са необходими, за да се гарантира оперативната съвместимост на железопътната система на Съюза и удовлетворяването на съществените изисквания (2).

Подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ включват следните части:

1)

влакова защита;

2)

радиовръзка за гласова комуникация;

3)

радиовръзка за предаване на данни;

4)

установяване на наличието на влак;

5)

автоматизирана експлоатация на влака (3).

ERTMS (Европейската система за управление на железопътното движение) се състои от елементите влакова защита (ETCS), радиовръзка (RMR) и автоматизирана експлоатация на влака (АТО).

Системата за влакова защита от клас А е ETCS (Европейската система за управление на влакове) (4), а радиосистемата от клас А е RMR (Железопътната мобилна радиосистема). В настоящата ТСОС RMR се състои от две радиосистеми от клас А: GSM-R и FRMCS („Бъдеща железопътна мобилна комуникационна система“), които могат да са внедрени едновременно или поотделно (5).

Що се отнася до системата от клас A за установяване на наличието на влак, в настоящата ТСОС са указани само изискванията за интерфейса с други подсистеми.

Списъкът на системите от клас В е установен в приложение II към настоящия регламент.

Изискванията към подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака са определени по отношение на мобилните радиоустройства, влаковата защита и автоматизираната експлоатация на влака от клас А.

Изискванията към подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето са определени по отношение на:

1)

радиомрежата от клас A;

2)

влаковата защита от клас А;

3)

автоматизираната експлоатация на влака от клас А;

4)

изискванията към интерфейса за системи за установяване на наличието на влак, за да се гарантира тяхната съвместимост с подвижния състав.

Всички подсистеми „Контрол, управление и сигнализация“, дори когато не са посочени в настоящата ТСОС, трябва да се оценяват съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013 на Комисията (6).

2.3.   Нива на прилагане от страната на трасето (ETCS)

Интерфейсите, определени в настоящата ТСОС, определят средствата за предаване на данните към и (когато е уместно) от влаковете. Спецификациите за ETCS, на които се позовава настоящата ТСОС, съдържат нива на прилагане, въз основа на които е възможно за внедряването по дадено трасе да се изберат средствата за предаване на данни, които отговарят на съответните изисквания.

В настоящата ТСОС са определени изискванията за всички нива на прилагане. За техническото определение на нивата на прилагане на ETCS вж. допълнение A, таблица A.1, точка 4.1 c.

3.   СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДСИСТЕМИТЕ „КОНТРОЛ, УПРАВЛЕНИЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯ“

3.1.   Общи положения

В Директива (ЕС) 2016/797 се изисква подсистемите и съставните елементи на оперативната съвместимост, включително интерфейсите, да отговарят на съществените изисквания, определени в общ план в приложение III към нея.

Съществените изисквания са:

1)

безопасност;

2)

надеждност и работоспособност;

3)

опазване на здравето;

4)

опазване на околната среда;

5)

техническа съвместимост;

6)

достъпност.

Съществените изисквания за системите от клас A са описани в таблица 3.1 .

Изискванията за системите от клас B са отговорност на съответната държава членка.

В следната таблица са посочени съществените изисквания, както са изброени в приложение III към Директива (ЕС) 2016/797, които са взети предвид в основните параметри, определени в глава 4 от настоящата ТСОС.

Таблица 3.1

Връзка между съществените изисквания и основните параметри

Точка на основен параметър

Наименование на основен параметър

Безопасност

Надеждност — работоспособност

Опазване на здравето

Опазване на околната среда

Техническа съвместимост

4.2.1

Control-Command and Signalling reliability, availability and safety characteristics relevant to interoperability

1.1.1

1.1.3

2.3.1

1.2

 

 

 

4.2.2

On-Board ETCS functionality

1.1.1

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.3

Trackside ETCS functionality

1.1.1

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.4

Mobile communication functions for railways RMR

 

 

 

1.4.3

1.5

2.3.2

4.2.5

RMR, ETCS and ATO air gap interfaces

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.6

On-Board Interfaces Internal to Control-Command and Signalling

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.7

Trackside Interfaces Internal to Control-Command and Signalling

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.8

Key Management

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.9

ETCS-ID Management

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.10

Trackside Train Detection Systems

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.11

Electromagnetic Compatibility between Rolling Stock and Control-Command and Signalling trackside equipment

 

 

 

1.4.3

1.5

2.3.2

4.2.12

ETCS DMI (Driver-Machine Interface)

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.13

RMR DMI (Driver-Machine Interface)

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.14

Interface to Data Recording for Regulatory Purposes

1.1.1

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.15

Trackside Control-Command and Signalling objects

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.16

Construction of equipment used in CCS subsystems

1.1.3

1.1.4

 

1.3.2

1.4.2

 

4.2.17

ETCS and Radio System Compatibility

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.18

On-Board ATO functionality

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.19

Trackside ATO functionality

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.20

Technical documentation for Maintenance

1.1.5

1.1.1

 

 

 

 

3.2.   Специфични аспекти на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“

3.2.1.   Безопасност

Във всеки проект за подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ се вземат необходимите мерки, за да се гарантира, че нивото на риск от произшествие, възникнало в рамките на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“, не е по-високо от допустимото за услугата.

С цел да се гарантира, че мерките, взети за осигуряване на безопасност, не са пречка за оперативната съвместимост, се спазват изискванията за основния параметър, определен в точка 4.2.1 (Control-Command and Signalling reliability, availability and safety characteristics relevant to interoperability).

За системата ETCS от клас А целта за безопасност е разпределена между подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака и от страната на трасето. Подробните изисквания са посочени в основния параметър, определен в точка 4.2.1 (Control-Command and Signalling reliability, availability and safety characteristics relevant to interoperability). Това изискване за безопасност трябва да отговаря също и на изискванията за работоспособност, определени в точка 3.2.2 (Reliability and Availability).

3.2.2.   Надеждност и работоспособност

За системата от клас А целите за надеждността и работоспособността са разпределени между подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака и от страната на трасето. Подробните изисквания са посочени в основния параметър, определен в точка 4.2.1 (Control-Command and Signalling reliability, availability and safety characteristics relevant to interoperability).

Необходимо е да се следи нивото на риск, породен от стареенето и износването на съставните елементи, използвани в рамките на подсистемата. Спазват се изискванията за поддръжката, посочени в точка 4.5.

3.2.3.   Техническа съвместимост

Техническата съвместимост включва функциите, интерфейсите и работните показатели, които се изискват за постигането на оперативна съвместимост.

Изискванията за техническа съвместимост са разделени на следните три категории:

1)

Първата категория определя общите инженерни изисквания за оперативна съвместимост, тоест условията на околната среда, вътрешната електромагнитна съвместимост (ЕМС) в границите на железопътната мрежа и монтажа. Тези изисквания за съвместимост са определени в настоящата глава.

2)

Втората категория описва по какъв начин подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ трябва да бъдат прилагани технически и какви функции трябва да изпълняват, за да осигуряват оперативна съвместимост. Тази категория е определена в глава 4.

3)

Третата категория описва по какъв начин подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ се свързват с подсистемата „Експлоатация и управление на движението“, за да се постигне посочената оперативна съвместимост. Тази категория е определена в глава 4.

3.2.3.1.   Инженерна съвместимост

3.2.3.1.1.    Физически условия на околната среда

Оборудването за контрол, управление и сигнализация трябва да може да функционира при климатичните и физическите условия, характерни за района, в който се намира съответната част на железопътната система на Съюза.

Изискванията за основен параметър 4.2.16 (Construction of equipment used in CCS subsystems) трябва да са спазени.

3.2.3.1.2.    Вътрешна електромагнитна съвместимост на железопътната мрежа

Основният параметър, свързан с електромагнитната съвместимост между подвижния състав и оборудването за контрол, управление и сигнализация от страната на трасето, е описан в точка 4.2.11 (Electromagnetic Compatibility between Rolling Stock and Control-Command and Signalling trackside equipment).

3.3.   Съществени изисквания, които не са пряко включени в настоящата ТСОС

3.3.1.   Безопасност

Същественото изискване 1.1.2 в приложение III към Директива (ЕС) 2016/797 не попада в обхвата на настоящата ТСОС.

Същественото изискване 1.1.4 от приложение III към Директива (ЕС) 2016/797 за подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето е обхванато от приложимите европейски и национални разпоредби, които са в сила.

3.3.2.   Опазване на здравето

Съгласно законодателството на ЕС и съвместимите с него национални законодателства, следва да бъдат взети мерки, за да се гарантира, че използваните материали в подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ и проектирането на тези подсистеми не застрашават здравето на лицата, които имат достъп до тях. Това е във връзка със същественото изискване 1.3.1 от приложение III към Директива (ЕС) 2016/797. Същественото изискване 1.3.2 от приложение III към Директива (ЕС) 2016/797 за подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето е обхванато от приложимите европейски и национални разпоредби, които са в сила.

3.3.3.   Опазване на околната среда

Съгласно законодателството на ЕС и на съвместимите с него национални законодателства:

1)

когато оборудването за контрол, управление и сигнализация е изложено на висока температура или на огън, отделяните от него вредни за околната среда дим и газове не трябва да превишават пределно допустимите стойности. Това е във връзка със същественото изискване 1.4.2 от приложение III към Директива (ЕС) 2016/797;

2)

оборудването за контрол, управление и сигнализация не трябва да съдържа вещества, които при нормална употреба биха могли да замърсят в значителна степен околната среда. Това е във връзка със същественото изискване 1.4.1 от приложение III към Директива (ЕС) 2016/797;

3)

оборудването за контрол, управление и сигнализация трябва да съответства на действащото законодателство на Съюза, регулиращо пределно допустимите стойности на излъчване на електромагнитни смущения и чувствителността към тези смущения по границите на железопътната мрежа. Това е във връзка със същественото изискване 1.4.3 от приложение III към Директива (ЕС) 2016/797;

4)

оборудването за контрол, управление и сигнализация трябва да е в съответствие с действащите нормативни актове относно шумовото замърсяване. Това е във връзка със същественото изискване 1.4.4 от приложение III към Директива (ЕС) 2016/797;

5)

оборудването за контрол, управление и сигнализация не трябва да предизвиква вибрации с неприемливо ниво, които могат да застрашават целостта на инфраструктурата (когато инфраструктурата се поддържа правилно). Това е във връзка със същественото изискване 1.4.5 от приложение III към Директива (ЕС) 2016/797.

3.3.4.   Техническа съвместимост

3.3.4.1.   Вътрешна електромагнитна съвместимост на железопътната мрежа

Съгласно законодателството на ЕС и съвместимите с него национални законодателства, оборудването за контрол, управление и сигнализация не трябва да смущава, нито да е чувствително към смущения от друго оборудване за контрол, управление и сигнализация или от други подсистеми.

3.3.5.   Достъпност

Същественото изискване 1.6 в приложение III към Директива (ЕС) 2016/797 не попада в обхвата на настоящата ТСОС.

4.   ОПИСАНИЕ НА ПОДСИСТЕМИТЕ

4.1.   Въведение

4.1.1.   Основни параметри

Съгласно съответните съществени изисквания подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ се характеризират със следните основни параметри:

1)

Control-Command and Signalling reliability, availability and safety characteristics relevant to interoperability (точка 4.2.1)

2)

On-Board ETCS functionality (точка 4.2.2)

3)

Trackside ETCS functionality (точка 4.2.3)

4)

Mobile communication functions for railways RMR (точка 4.2.4)

5)

RMR, ETCS and ATO air gap interfaces (точка 4.2.5)

6)

On-Board Interfaces Internal to Control-Command and Signalling (точка 4.2.6)

7)

Trackside Interfaces Internal to Control-Command and Signalling (точка 4.2.7)

8)

Key Management (точка 4.2.8)

9)

ETCS-ID Management (точка 4.2.9)

10)

Trackside Train Detection Systems (точка 4.2.10)

11)

Electromagnetic Compatibility between Rolling Stock and Control-Command and Signalling trackside equipment (точка 4.2.11)

12)

ETCS DMI (Driver-Machine Interface) (точка 4.2.12)

13)

RMR DMI (Driver-Machine Interface) (точка 4.2.13)

14)

Interface to Data Recording for Regulatory Purposes (точка 4.2.14)

15)

Trackside Control-Command and Signalling objects (точка 4.2.15)

16)

Construction of equipment used in CCS subsystems (точка 4.2.16)

17)

ETCS and Radio System Compatibility (точка 4.2.17)

18)

On-Board ATO functionality (точка 4.2.18)

19)

Trackside ATO functionality (точка 4.2.19)

20)

Technical documentation for Maintenance (точка 4.2.20)

4.1.2.   Преглед на изискванията

Всички изисквания в точка 4.2 (Functional and technical specifications of the Subsystems), свързани с гореспоменатите основни параметри, се прилагат за системата от клас A.

Изискванията за системите от клас В и за специфичните предавателни модули (които позволяват на бордова система от клас A да функционира с инфраструктура от клас B) са отговорност на съответната държава членка.

Настоящата ТСОС следва принципа да се даде възможност на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето да бъде съвместима с подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака, която съответства на ТСОС. За да се постигне това:

1)

функциите, интерфейсите и работните показатели на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака са стандартизирани, с което се гарантира, че всеки влак реагира по предвидим начин на данни, приети от системите от страната на трасето;

2)

за подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето комуникациите „линия към влак“ и „влак към линия“ са напълно стандартизирани в настоящата ТСОС. Спецификациите, посочени в точките по-долу, позволяват функциите за контрол, управление и сигнализация от страната на трасето да бъдат прилагани гъвкаво, така че да бъдат оптимално интегрирани в железопътната система. Тази гъвкавост трябва да се използва, без да се ограничава движението на возила с бордови подсистеми, които отговарят на изискванията на ТСОС.

Функциите за контрол, управление и сигнализация са класифицирани в категории, като се указва дали са незадължителни или задължителни. Категориите са определени в точка 7.2.9 от настоящата ТСОС и в спецификациите, посочени в допълнение A, като въпросните текстове също така посочват как са класифицирани функциите.

Допълнение A, таблица A.1, точка 4.1 c съдържа термините и определенията от речника на ETCS/ATO, които са използвани в спецификациите, посочени в допълнение A.

4.1.3.   Части на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“

Съгласно точка 2.2 (Scope) подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ могат да бъдат разделени на части.

В следната таблица се посочва кои основни параметри съответстват на всяка подсистема и на всяка част.

Таблица 4.1

Части на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“

Подсистема

Част

Основни параметри

Контрол, управление и сигнализация на борда на влака

Влакова защита

4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.14, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20

Радиовръзка за гласова комуникация

4.2.1.2, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.2.5.1, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20

Радиовръзка за предаване на данни

4.2.1.2, 4.2.4.1, 4.2.4.3, 4.2.5.1, 4.2.6.2, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20

Автоматизирана експлоатация на влакове

4.2.1.2, 4.2.5.1, 4.2.6, 4.2.12, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.20

Контрол, управление и сигнализация от страната на трасето

Влакова защита

4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20

Радиовръзка за гласова комуникация

4.2.1.2, 4.2.4, 4.2.5.1, 4.2.7, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20

Радиовръзка за предаване на данни

4.2.1.2, 4.2.4, 4.2.5.1, 4.2.7, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20

Установяване на наличието на влак

4.2.10, 4.2.11

Автоматизирана експлоатация на влакове

4.2.1.2, 4.2.5.1, 4.2.7, 4.2.16, 4.2.19, 4.2.20

4.2.   Функционални и технически спецификации на подсистемите

4.2.1.   Характеристики за надеждност, работоспособност и безопасност на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“, свързани с оперативната съвместимост

Този основен параметър описва изискванията за подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака и за тази от страната на трасето, като се позовава на точка 3.2.1 (Safety) и точка 3.2.2 (Reliability and Availability).

С цел да се постигне оперативна съвместимост, при внедряване на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака и тази от страната на трасето се спазват следните разпоредби:

1)

Проектирането, внедряването и използването на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака или от страната на трасето не трябва да поражда допълнителни изисквания:

а)

по отношение на интерфейса между подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака и тази от страната на трасето в допълнение към изискванията, определени в настоящата ТСОС;

б)

към всяка друга подсистема в допълнение към изискванията, определени в съответните ТСОС.

2)

Спазват се изискванията, посочени в точки 4.2.1.1 и 4.2.1.2 по-долу.

4.2.1.1.   Безопасност

Подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака и тази от страната на трасето отговарят на изискванията за оборудването и инсталациите на ETCS, посочени в настоящата ТСОС.

За риска от надвишаване на препоръчваните за ETCS гранични стойности за скоростта и/или разстоянието, допустимата стойност (THR) е 10-9 h-1 за случайни откази за ETCS на борда на влака и 10-9 h-1 за случайни откази за ETCS от страната на трасето. Вж. допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.1 a.

За постигане на оперативна съвместимост ETCS на борда на влака трябва да отговаря на всички изисквания, определени в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.1. За ETCS от страната на трасето обаче са приемливи по-малко строги изисквания за безопасност, при условие че в комбинация със съвместимите с ТСОС подсистеми „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака е постигнато нивото на безопасност за услугата.

За системата ETCS от клас A:

1)

промените, извършвани от железопътните предприятия и управителите на инфраструктура в рамките на превантивни или коригиращи действия за поддръжка, се управляват в съответствие с процесите и процедурите на тяхната система за управление на безопасността съгласно член 9 от Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета (Директива за безопасността (7));

2)

други видове промени, извършвани от железопътните предприятия и управителите на инфраструктура (например промени в проектирането или изпълнението на ETCS), както и промените, извършвани от други участници (например производители или други доставчици), се управляват в съответствие с процеса за управление на риска, определен в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013, както е посочено в член 6, параграф 1, буква а) от Директива (ЕС) 2016/798.

Освен това правилното прилагане на процеса на управление на риска, както е посочено в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013, и целесъобразността на резултатите от това прилагане се оценяват независимо от оценяващ орган за ОМБ съгласно член 6 от посочения регламент. Не трябва да има ограничения по отношение на независимостта от тип А, Б или В на органа за оценка на ОМБ, разрешен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013. Оценяващият орган за ОМБ трябва да е акредитиран или признат съгласно изискванията в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013 за областта на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“, както е посочено в точка 5 „Класификация“ на вписването за оценяващи органи в базата данни на ERADIS.

Акредитацията или признаването в областта на подсистема „Контрол, управление и сигнализация“ обхваща компетентността на оценяващия орган за ОМБ да оценява независимо „безопасното интегриране“ на ниво подсистема ETCS или съставен елемент на оперативната съвместимост на ETCS. Това включва компетентността за:

1)

оценка на безопасното интегриране на всички вътрешни компоненти и интерфейси, които формират архитектурата на подсистемата ETCS или на съставния елемент на оперативната съвместимост на ETCS;

2)

оценка на безопасното интегриране на всички външни интерфейси на подсистемата или съставния елемент на оперативната съвместимост на ETCS в неговия непосредствен физически, функционален, екологичен и експлоатационен контекст и в контекста на техническата поддръжка.

Прилагането на стандартите, посочени в допълнение А, таблица A 3, е подходящо средство за пълно спазване на процеса по управление на риска, както е посочено в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013, по отношение на проектирането, изпълнението, производството, монтажа и валидирането (включително приемането по отношение на безопасността) на съставните елементи на оперативната съвместимост и на подсистемите. Когато се прилагат стандарти, различни от посочените в допълнение А, таблица A 3, трябва да се докаже, че те са най-малкото еквивалентни.

Винаги когато за подсистема или съставен елемент на оперативната съвместимост на ETCS спецификациите, посочени в допълнение А, таблица A 3, се използват като подходящо средство за пълно спазване на процеса за управление на риска, описан в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013, за да се избегне ненужно дублиране на работата по независимата оценка, дейностите по независимата оценка на безопасността, които се изискват в спецификациите, посочени в допълнение А, таблица A 3, се извършват от акредитиран или признат оценяващ орган за ОМБ, както е посочено в горната точка, вместо от независим оценител на безопасността от CENELEC.

4.2.1.2.   Работоспособност / Надеждност

Настоящата точка се отнася до възникването на режими на отказ, които не причиняват риск за безопасността, но създават ситуации с влошени условия, чието управление би могло да доведе до намаление на цялостната безопасност на системата.

В контекста на този параметър „отказ“ означава преустановяване на способността на дадено устройство да изпълнява изискваната функция с необходимите за тази цел работни показатели, а „режим на отказ“ означава ефектът, чрез който отказът може да бъде наблюдаван.

За да се гарантира, че на съответните управители на инфраструктура и железопътното предприятие се подава цялата информация, от която те се нуждаят за определяне на подходящи процедури за управление на ситуации с влошени условия, техническото досие, придружаващо ЕО декларацията за проверка на подсистема „Контрол, управление и сигнализация“ (CCS) на борда на влака или от страната на трасето трябва да съдържа изчислени стойности на работоспособност/надеждност във връзка с режимите на отказ, които имат значение за способността на подсистемата да упражнява контрол върху безопасното движение на едно или повече железопътни возила, или да осъществява гласова комуникация чрез радиовръзка между диспечерското ръководство на движението и локомотивните машинисти.

Необходимо е да се осигури спазване на следните изчислени стойности:

1)

средното време на работа в часове между отказите на дадена бордова подсистема „Контрол, управление и сигнализация“ (CCS), изискващи изолиране на функциите на влаковата защита: (отворен въпрос).

2)

средното време на работа в часове между отказите на дадена бордова подсистема „Контрол, управление и сигнализация“ (CCS), възпрепятстващи гласовата комуникация чрез радиовръзка между диспечерското ръководство на движението и локомотивния машинист: (отворен въпрос).

За да се осигури възможност на управителите на инфраструктура и на железопътните предприятия да контролират по време на експлоатационния срок на подсистемите нивото на риска и спазването на стойностите на работоспособност/надеждност, използвани за определяне на процедурите за справяне със ситуации с влошени условия, е необходимо да бъдат спазвани изискванията за поддръжка, формулирани в точка 4.2.20 (Technical documentation for Maintenance).

4.2.2.   Функции на системата ETCS на борда

Основният параметър за функциите на ETCS на борда на влака обхваща всички функции, необходими за безопасното движение на влака. Основната функция е да се осигури автоматична влакова защита и сигнализация в кабината чрез:

1)

задаване на характеристиките на влака (напр. максимална скорост на влака, ефективност на спиране);

2)

избор на режим на контрол въз основа на постъпваща информация от страната на трасето;

3)

изпълнение на функции за измерване на изминатото разстояние;

4)

определяне на местоположението на влака в координатна система въз основа на места, обозначени с евробализи;

5)

изчисляване на динамичния скоростен профил за курса на влака въз основа на характеристиките на влака и на постъпваща информация от страната на трасето;

6)

контролиране на динамичния скоростен профил по време на движението на влака;

7)

предоставяне на функция за намеса.

Тези функции се въвеждат в съответствие с допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.2 b, а техните работни показатели трябва да бъдат в съответствие с допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.2 a.

Изискванията за изпитвания са определени в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.2 c.

Основните функционални възможности се осигуряват от други функции, за които допълнение А, таблица А 1, точки 4.2.2 a и 4.2.2 b също се прилагат, както и от допълнителните спецификации, посочени по-долу:

1)

Комуникация с подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето.

а)

Предаване на данни чрез евробализи. Вж. точка 4.2.5.2 (Eurobalise communication with the train for ERTMS applications).

б)

Предаване на данни чрез Euroloop. Вж. точка 4.2.5.3 (Euroloop communication with the train for ERTMS applications). Наличието на тези функции на борда не е задължително, освен ако това се налага от специалните случаи, посочени в точка 7.7, които се отнасят само до спецификациите на допълнение А.

в)

Радиопредаване на данни за допълнителна информация. Вж. допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.2 d точка 4.2.5.1 (RMR air gap interface), точка 4.2.6.2 (Interface between RMR Data Communication and ETCS/ATO-applications) и точка 4.2.8 (Key Management). Тези функции не са задължителни на борда, освен ако не се изискват в специфичните случаи по точка 7.7. Внедряването на тези функции, включително за специфични случаи, трябва да е в съответствие със спецификациите от допълнение А.

г)

Радиопредаване на данни. Вж. точки 4.2.5.1 (RMR air gap interface), 4.2.6.2 (Interface between RMR Data Communication and ETCS/ATO-applications) и 4.2.8 (Key Management). Това радиопредаване на данни не е задължително, освен ако влакът се експлоатира по линия ETCS, ниво 2 (предишни нива 2 или 3 на ETCS).

2)

Комуникация с машиниста. Вж. допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.2 e, точка 4.2.12 (ETCS DMI (Driver-Machine Interface)).

3)

Комуникация със специфични предавателни модули (STM). Вж. точка 4.2.6.1 (ETCS and Class B train protection). Тази функция включва:

а)

управление на изходния сигнал на STM;

б)

осигуряване на данни за използване от STM;

в)

управление на преходите между специфични предавателни модули (STM).

4)

Управление на информацията за

а)

целостта на влака – подаването на информация относно целостта на влака и информация за безопасната дължина на влаковия състав към бордовата подсистема не е задължително, освен ако се изисква от страната на трасето.

б)

откриване на движение без собствена тяга — бордовото оборудване на ETCS трябва да бъде съоръжено с детектор на движение без собствена тяга.

5)

Следене на състоянието на оборудването и помощ при влошен режим. Тази функция включва:

а)

инициализиране на функциите на ETCS на борда;

б)

осигуряване на помощ при работа във влошен режим;

в)

изолиране на функциите на ETCS на борда.

6)

Възможност за записване на данни за нормативни цели. Вж. точка 4.2.14 (Interface to Data Recording for Regulatory Purposes).

7)

Изпращане на информация/заповеди и получаване на информация за състоянието от подвижния състав:

 

към/от интерфейсния модул на влака. Вж. допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.2 f.

Бележка:

Бордовата система ETCS трябва да е в съответствие с влаковата спецификация за интерфейса по отношение на формата, годността и функциите (FFFIS) само при новоразработени проекти на возила, за които се изисква първо разрешение, както е определено в член 14, параграф 1, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545 на Комисията (8).

8)

Изпращане на информация/заповеди и получаване на информация за състоянието от бордовата система за автоматизирана експлоатация на влакове (АТО): Вж. допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.2 h.

4.2.3.   Функции на ETCS от страната на трасето

Този основен параметър описва функциите на ETCS от страната на трасето. Той обхваща всички функции на ETCS, необходими за осигуряване на безопасното придвижване на един влак.

Основните функционални възможности са:

1)

определяне местоположението на конкретен влак в координатна система въз основа на местоположението на евробализи (ниво 2 на ETCS),

2)

преобразуване на информацията, постъпваща от оборудване за сигнализация от страната на трасето, в стандартен формат за подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака,

3)

изпращане на разрешения за движение, включително описание на коловозите и заповеди, издадени за конкретен влак.

Тези функции се въвеждат в съответствие с допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.3 b, а техните работни показатели трябва да бъдат в съответствие с допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.3 a.

Основните функционални възможности се осигуряват от други функции, за които допълнение А, таблица А 1, точки 4.2.3 a и 4.2.3 b също се прилагат, както и от допълнителните спецификации, посочени по-долу:

1)

комуникация с подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака. Това включва:

а)

предаване на данни чрез евробализи. Вж. точка 4.2.5.2 (Eurobalise communication with the train for ERTMS applications) и точка 4.2.7.4 (Eurobalise/LEU);

б)

предаване на данни чрез Euroloop. Вж. точка 4.2.5.3 (Euroloop communication with the train for ERTMS applications и точка 4.2.7.5 (Euroloop/LEU). Euroloop се отнася само за ниво 1, за което не е задължителен;

в)

радиопредаване на данни за допълнителна информация. Вж. точки 4.2.5.1.2.1 (GSM-R air gap interface for the ETCS application), 4.2.7.3.1.1 (GSM-R/trackside ETCS) и 4.2.8 (Key Management). Радиопредаването на допълнителна информация се отнася само за ниво 1, за което не е задължително;

г)

радиопредаване на данни. Вж. точки 4.2.5.1 (RMR air gap interface), 4.2.7.3 (RMR/trackside ETCS and RMR/trackside ATO) и 4.2.8 (Key Management). Радиопредаването на данни се отнася само за ниво 2 на ETCS;

2)

генериране на информация/заповеди за ETCS на борда, напр. информация, свързана със затваряне/отваряне на въздушните клапани, сваляне/вдигане на пантографа, отваряне/затваряне на главния електрически прекъсвач, преминаване от тягова система А към тягова система В. Внедряването на тези функции от страната на трасето не е задължително; той обаче може да се изисква по други приложими ТСОС или съгласно национални правила, както и при определяне и оценка на риска за осигуряване на безопасно интегриране на подсистемите;

3)

управление на преходите между области, наблюдавани от различни радиоцентрове за блок-участъците) (отнася се само за ниво 2 на ETCS). Вж. точка 4.2.7.1 (Functional interface between RBCs) и точка 4.2.7.2 (RBC/RBC).

4.2.4.   Функции за мобилна комуникация за железници RMR

Този основен параметър описва функциите на радиовръзката. Такива функции се въвеждат в подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ на борда и по трасето в съответствие със спецификациите, посочени по-долу.

4.2.4.1.   Основна комуникационна функция

4.2.4.1.1.    Основна комуникационна функция GSM-R

Общите изисквания са определени в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.4 a.

Освен това се вземат под внимание следните спецификации:

1)

особености по отношение на ASCI; допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.4 b.

2)

SIM карта; допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.4 c.

3)

адресиране в зависимост от местоположението; допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.4 e.

4.2.4.1.2.    Основна комуникационна функция FRMCS

Общите изисквания са определени в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.4 l.

Освен това се вземат под внимание следните спецификации:

1)

Профил на FRMCS; допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.4 n.

4.2.4.2.   Приложения за гласова и оперативна връзка

4.2.4.2.1.    Приложения за гласова и оперативна връзка чрез GSM-R

Общите изисквания са определени в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.4 f.

Изискванията за изпитвания са определени в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.4 g.

Освен това се вземат под внимание следните спецификации:

1)

потвърждение на повиквания с висок приоритет; допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.4 h;

2)

функционално адресиране; допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.4 j;

3)

представяне на функционалните номера; допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.4 k;

4)

сигнализация „потребител към потребител“; допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.4 d.

4.2.4.2.2.    Приложения за гласова и оперативна връзка чрез FRMCS

Общите изисквания са определени в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.4 m.

Изискванията за изпитвания са определени в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.4 o.

4.2.4.3.   Приложения за предаване на данни за ETCS

4.2.4.3.1.    Предаване на данни за ETCS

Частта „радиовръзка за предаване на данни“ на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака трябва да позволява установяването на най-малко две едновременни комуникационни сесии с подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето (ETCS).

4.2.4.3.1.1.   Предаване на данни чрез GSM-R за ETCS

Общите изисквания са определени в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.4 f.

Изискванията за изпитвания са определени в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.4 g.

Тези функции са задължителни само при приложения за ETCS от ниво 2 и за радиопредаване на допълнителна информация.

4.2.4.3.1.2.   Предаване на данни чрез FRMCS за ETCS

Общите изисквания са определени в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.4 m.

Изискванията за изпитвания са определени в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.4 o.

Тези функции са задължителни само при приложения за ETCS от ниво 2.

4.2.4.3.2.    Предаване на данни за ATO

4.2.4.3.2.1.   Предаване на данни чрез GSM-R за ATO

Общите изисквания са определени в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.4 f.

Изискванията за изпитвания са определени в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.4 g.

4.2.4.3.2.2.   Предаване на данни чрез FRMCS за ATO

Общите изисквания са определени в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.4 m.

Изискванията за изпитвания са определени в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.4 o.

4.2.5.   Интерфейси за въздушното пространство на при RMR, ETCS и ATO

Този основен параметър определя изискванията за въздушното пространство между подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ на борда и по трасето и трябва да се взема предвид заедно с изискванията за интерфейсите между оборудването за ETCS, АТО и RMR, както е определено в точка 4.2.6 (On-Board Interfaces Internal to Control-Command and Signalling) и точка 4.2.7 (Trackside Interfaces Internal to Control-Command and Signalling).

Този основен параметър включва:

1)

физическите, електрическите и електромагнитните стойности, които трябва да бъдат спазвани за безопасно действие;

2)

комуникационния протокол, който трябва да бъде използван;

3)

работоспособността на канала за връзка.

Приложимите спецификации са изброени по-долу.

4.2.5.1.   Интерфейс за въздушна междина при RMR

4.2.5.1.1.    Общ интерфейс за въздушна междина при RMR

4.2.5.1.1.1.   Интерфейс за въздушното пространство при GSM-R

Интерфейсът за въздушното пространство трябва да отговаря на изискванията, посочени в допълнение А, таблица А 1, точки 4.2.5 a и 4.2.4 f.

Бележка 1:

Интерфейсите за радиовръзка GSM-R работят в честотната лента, определена в допълнение А, таблица А 1, точки 4.2.5 a и 4.2.4 f.

Бележка 2:

Подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака трябва да са защитени срещу смущения, в изпълнение на изискванията, посочени в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.4 f.

4.2.5.1.1.2.   Интерфейс за въздушното пространство при FRMCS

Интерфейсът за въздушното пространство трябва да отговаря на изискванията, посочени в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.5 f.

4.2.5.1.2.    Интерфейс за въздушното пространство при RMR за приложението на ETCS

4.2.5.1.2.1.   Интерфейс за въздушното пространство при GSM-R за приложението на ETCS

Комуникационните протоколи за данни трябва да са в съответствие с допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.5 b.

Когато е внедрено радиопредаване на допълнителна информация, трябва да са спазени освен това изискванията, посочени в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.5 c.

4.2.5.1.2.2.   Интерфейс за въздушното пространство при FRMCS за приложението на ETCS

Комуникационните протоколи за данни трябва да са в съответствие с допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.5 j.

4.2.5.1.3.    Интерфейс за въздушното пространство при RMR за приложението на ATO

4.2.5.1.3.1.   Интерфейс за въздушното пространство при GSM-R за приложението на ATO

Трябва да се използва комуникация с комутиране на пакети и комуникационните протоколи за данни да отговарят на съответните изисквания в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.5 h.

Използването на други безжични съобщителни мрежи, например експлоатирани от публичен или частен оператор на мобилна мрежа, е разрешено за приложението на ATO, но се счита, че е извън обхвата на настоящата ТСОС.

Използването на тези мрежи не трябва да пречи на комуникациите за предаване на глас и данни чрез GSM-R.

4.2.5.1.3.2.   Интерфейс за въздушното пространство при FRMCS за приложението на ATO

Комуникационните протоколи за данни трябва да са в съответствие с допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.5 i.

4.2.5.2.   Комуникация с влака чрез евробализи за приложения на ERTMS

Комуникационните интерфейси за данни на евробализите трябва да са в съответствие с допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.5 d.

4.2.5.3.   Комуникация с влака чрез Euroloop за приложения на ERTMS

Комуникационните интерфейси за Euroloop трябва да са в съответствие с допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.5 e.

4.2.6.   Интерфейси на борда, вътрешни за системата „Контрол, управление и сигнализация“

Този основен параметър се състои от следните части:

4.2.6.1.   Влакова защита ETCS и клас B

Когато на борда са инсталирани функции за влакова защита ETCS и клас B, интегрирането и преходите между тях се управляват посредством:

1)

стандартизиран интерфейс (STM); или

2)

нестандартизиран интерфейс; или

3)

интегрирани в едно и също оборудване функции за клас В и клас А, (напр. „двойни стандарти“); или

4)

без пряк интерфейс между двете устройства.

Когато интегрирането на системи ETCS и системи от клас В и преходите между тях се управляват със стандартизирания интерфейс (STM), той трябва да отговаря на изискванията, посочени в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.6 a.

В допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.6 b е определен интерфейсът K (позволяващ на някои специфични предавателни модули (STM) да четат информация от бализи от клас B чрез бордова антена ETCS), а в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.6 c – интерфейсът G (за въздушното пространство между бордовата антена ETCS и бализите от клас B).

Не е задължително да е внедрен интерфейс „K“, но ако случаят е такъв, този интерфейс трябва да е в съответствие с допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.6, буква б).

Освен това, ако е внедрен интерфейс „К“, функциите на бордовия канал за предаване трябва да са съвместими със свойствата съгласно допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.6 c.

Ако интегрирането на системите за влакова защита ETCS и клас В на борда и преходите между тях не се управляват чрез използване на стандартизирания интерфейс, определен в допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.6 a, използваният метод не трябва да налага допълнителни изисквания към подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето.

4.2.6.2.   Интерфейс между предаването на данни чрез RMR и приложенията за ETCS/ATO

4.2.6.2.1.    Интерфейс между предаването на данни чрез RMR и ETCS

4.2.6.2.1.1.   Интерфейс между предаването на данни чрез GSM-R и ETCS

Изискванията за интерфейса между бордовите функции на GSM-R и бордовите функции на ETCS са описани в допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.6 d.

Когато е внедрено радиопредаване на допълнителна информация, трябва да са спазени изискванията, посочени в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.6 e.

4.2.6.2.1.2.   Интерфейс между предаването на данни чрез FRMCS и ETCS

Изискванията за интерфейса между бордовите функции на FRMCS и бордовите функции на ETCS са описани в допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.6 g.

4.2.6.2.2.    Интерфейс между предаването на данни чрез RMR и ATO

4.2.6.2.2.1.   Интерфейс между предаването на данни чрез GSM-R и ATO

Изискванията за интерфейса между бордовите функции на GSM-R и бордовите функции на ATO са описани в допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.6 j.

4.2.6.2.2.2.   Интерфейс между предаването на данни чрез FRMCS и ATO

Изискванията за интерфейса между бордовите функции на FRMCS и бордовите функции на ATO са описани в допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.6 k.

4.2.6.2.3.    Интерфейс между бордовото приложение за гласова комуникация чрез FRMCS и бордовата система FRMCS

Изискванията за интерфейса между бордовото приложение за гласова комуникация чрез FRMCS и бордовата система FRMCS са описани в допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.6 l.

4.2.6.3.   Измерване на изминатия път въз основа на движението на машинни части)

Няма специфични изисквания за интерфейса за измерване на изминатия път.

4.2.6.4.   Интерфейс между ATO и ETCS

Изискванията за интерфейса между бордовите функции на ATO и бордовите функции на ETCS са описани в допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.6 h.

4.2.6.5.   Допълнителни вътрешни интерфейси на бордовата подсистема „Контрол, управление и сигнализация“

4.2.6.5.1.    Комуникационни слоеве на мрежата на влаковия състав за целите на CCS

Интерфейсът между крайните устройства (напр. бордови устройства на ETCS, ATO и FRMCS) и Ethernet мрежата на влаковия състав трябва да е в съответствие с допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.6 i, когато не е посочено друго. Този интерфейс се прилага само за новоразработени проекти на возила, за които се изисква първо разрешение, както е определено в член 14, параграф 1, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545.

4.2.7.   Интерфейси от страната на трасето, вътрешни за системата „Контрол, управление и сигнализация“

Този основен параметър се състои от пет части.

4.2.7.1.   Функционален интерфейс между радиоцентрове на блок-участъците (RBC)

Този интерфейс определя данните за обмен между съседни радиоцентрове за блок-участъците (RBC), за осигуряване безопасното преминаване на влака от един RBC към друг:

1)

информация от „предаващия“ радиоцентър за блок-участък към „приемащия“ радиоцентър за блок-участък;

2)

информация от „приемащия“ радиоцентър за блок-участък към „предаващия“ радиоцентър за блок-участък.

3)

Изискванията са определени в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.7 a.

4.2.7.2.   RBC/RBC

Това е техническият интерфейс между два радиоцентъра за блок-участъците (RBC). Изискванията са определени в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.7 b.

4.2.7.3.   RMR/ETCS и RMR от страната на трасето/ATO от страната на трасето

4.2.7.3.1.    RMR/ETCS от страната на трасето

4.2.7.3.1.1.   GSM-R/ETCS от страната на трасето

Изискванията за интерфейса между функциите на GSM-R и функциите на ETCS от страната на трасето са описани в допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.7 c.

4.2.7.3.1.2.   FRMCS/ETCS от страната на трасето

Изискванията за интерфейса между функциите на FRMCS и функциите на ETCS от страната на трасето са описани в допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.7 f.

4.2.7.3.2.    RMR/ATO от страната на трасето

4.2.7.3.2.1.   GSM-R/ATO от страната на трасето

Изискванията за интерфейса между функциите на GSM-R и функциите на ATO от страната на трасето са описани в допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.7 g.

4.2.7.3.2.2.   FRMCS/ATO от страната на трасето

Изискванията за интерфейса между функциите на FRMCS и функциите на ATO от страната на трасето са описани в допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.7 h.

4.2.7.4.   Евробализи/LEU

Това е интерфейсът между евробализите и електронните блокове от страната на линията (LEU). Изискванията са определени в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.7 d.

Този интерфейс е от значение за основния параметър, само когато евробализите и електронните блокове от страната на линията (LEU) са доставени като отделни съставни елементи на оперативната съвместимост (вж. точка 5.2.2, Grouping of interoperability constituents).

4.2.7.5.   Euroloop/Електронен блок от страната на линията (LEU)

Това е интерфейсът между Euroloop и електронните блокове от страната на линията (LEU). Изискванията са определени в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.7 e.

Този интерфейс е от значение за основния параметър, само когато Euroloop и електронните блокове от страната на линията (LEU) са доставени като отделни съставни елементи на оперативната съвместимост (вж. точка 5.2.2, Grouping of interoperability constituents).

4.2.8.   Управление на ключовете

Този основен параметър специфицира изискванията за управление на криптографските ключове, използвани за защита на данните, предавани чрез радиовръзка.

Изискванията са определени в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.8 a. В обхвата на настоящата ТСОС попадат само изискванията, свързани с интерфейсите на оборудването за контрол, управление и сигнализация.

4.2.9.   Управление на идентификаторите на ETCS

Този основен параметър се отнася за идентификаторите на системата ETCS (ETCS-ID) за оборудване в състава на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето и на борда на влака.

Изискванията са определени в допълнение А, точка 4.2.9 a.

4.2.10.   Системи от страната на трасето за установяване на наличието на влак

Този основен параметър специфицира изискванията за интерфейса между системите от страната на трасето за установяване на наличието на влак и подвижния състав, свързани с конструкцията и експлоатацията на возилото.

Изискванията за интерфейса, които трябва да бъдат спазвани от системите за установяване на наличието на влак, са определени в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.10 a.

4.2.11.   Електромагнитна съвместимост между подвижния състав и оборудването за контрол, управление и сигнализация от страната на трасето

Този основен параметър определя изискванията за интерфейса по отношение на електромагнитната съвместимост между подвижния състав и оборудването за контрол, управление и сигнализация от страната на трасето с цел установяване на наличието на влак.

Изискванията за интерфейса, които трябва да бъдат спазвани от системата за установяване на наличието на влак, са определени в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.11 a.

4.2.12.   Интерфейс „машинист—машина“ на ETCS

Този основен параметър описва информацията, осигурявана на машиниста от ETCS и ATO, и информацията, въвеждана от него в бордовите системи. Вж. допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.12 a.

Той включва:

1)

ергономията (включително видимостта);

2)

функциите на ETCS и ATO, които трябва да бъдат визуализирани;

3)

функциите на ETCS и ATO, които се задействат от информация, въведена от машиниста.

4.2.13.   Интерфейс „машинист—машина“ на RMR

Този основен параметър описва информацията, осигурявана на машиниста от RMR, и тази, въвеждана от него в бордовата RMR.

Той включва:

1)

ергономията (включително видимостта);

2)

функциите на RMR, които следва да бъдат визуализирани;

3)

изходящата информация, свързана с дадено повикване;

4)

входящата информация, свързана с дадено повикване.

4.2.13.1.   Интерфейс „машинист—машина“ на GSM-R

Вж. допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.13 a за GSM-R.

4.2.13.2.   Интерфейс „машинист—машина“ на FRMCS

Вж. допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.13 b за FRMCS.

4.2.14.   Интерфейс за записването на данни за нормативни цели

Този основен параметър описва обмена на данни между ETCS на борда и записващото устройство на подвижния състав;

Вж. допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.14 a.

4.2.15.   Елементи на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето

Този основен параметър описва:

1)

характеристиките на светлоотразителните знаци с оглед на осигуряването на подходяща видимост,

2)

характеристиките на оперативно съвместимите сигнални табели;

3)

разположението на оперативно съвместимите сигнални табели с оглед на постигането на техните оперативни цели.

За (1) и (2) виж допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.15 a.

За (3) виж допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.15 b.

Освен това инсталирането от страната на трасето на елементите на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“, трябва да бъде съвместимо с полето на видимост на машиниста и с изискванията на инфраструктурата.

4.2.16.   Конструиране на оборудване за подсистеми „Контрол, управление и сигнализация“ (CCS)

Спазват се посочените в документите, изброени в допълнение A, таблица A 2 от настоящата ТСОС, условия относно околната среда.

При съставните елементи на оперативната съвместимост и подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака трябва да са спазени изискванията (например по отношение на противопожарната защита) относно материалите, посочени в Регламент (ЕС) № 1302/2014 на Комисията (9) (ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“).

4.2.17.   Съвместимост на ETCS и радиосистемите

Поради различните възможни изпълнения и състояния на мигриране към напълно съвместими подсистеми „Контрол, управление и сигнализация“, трябва да се извършат проверки, за да се демонстрира техническата съвместимост между подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака и от страната на трасето. Необходимостта от такива проверки се разглежда като мярка за повишаване на доверието в техническата съвместимост между подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“. Очаква се тези проверки да бъдат намалени, докато бъде постигнат принципът, посочен в точка 6.1.2.1.

4.2.17.1.   Съвместимост на системата ETCS

Съвместимостта на системата ETCS (ESC) представлява записването на параметрите на техническата съвместимост между частите на ETCS на борда и от страната на трасето, принадлежащи към подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ в дадена област на употреба.

Всеки тип ESC идентифицира набора от проверки за съвместимост на системата ETCS (напр. проверка на документите, изпитване в лаборатория или по трасето,...), приложими за даден участък или група участъци в рамките на дадена област на употреба. Възможно е да се използва един и същ тип ESC за трансгранична инфраструктура и за различни национални инфраструктури.

Резултатите от проверките на ESC за бордови възел на ниво съставен елемент на оперативната съвместимост или подсистема, включително констатациите и възникващите условия, се записват в доклада от проверката на ESC.

„Представителна конфигурация“ означава конфигурация, въз основа на която могат да бъдат постигнати резултати от изпитвания, които са валидни за различни конфигурации на даден сертифициран бордови съставен елемент на оперативната съвместимост на ETCS или на дадена сертифицирана бордова подсистема. Тези резултати трябва да бъдат еквивалентни и за различните конфигурации на сертифицирана подсистема ETCS от страната на трасето.

За проверки на ESC на ниво бордови съставен елемент на оперативната съвместимост на ETCS трябва да се съблюдава следното:

1)

В декларацията за ESC за съставен елемент на оперативната съвместимост се записват резултатите за ESC на бордовия съставен елемент на оперативната съвместимост на ETCS по отношение на типовете ESC, които са валидни, независимо от конкретната конфигурация на бордовия съставен елемент на оперативната съвместимост на ETCS. Този документ се изготвя от доставчика на бордово оборудване. Използва се образецът, предоставен в допълнение В.2 или допълнение В.6.

2)

Декларацията за ESC за съставен елемент на оперативната съвместимост трябва да включва обобщение на констатациите и условията от доклада/докладите за проверка на ESC относно резултатите от извършените проверки на ESC (определени в един или повече типове ESC), които са валидни независимо от конкретните параметри на конфигурацията на бордовия съставен елемент на оперативната съвместимост и следователно могат да бъдат използвани на всяко приложимо ниво на конкретна бордова подсистема „Контрол, управление и сигнализация“.

3)

Декларацията за ESC за съставен елемент на оперативната съвместимост включва списък на проверките на ESC, извършени за типовете ESC.

4)

Декларацията за ESC за съставен елемент на оперативната съвместимост включва препратка към доклада за оценка на нотифицирания орган съгласно 6.2.4.3 (ETCS and radio system compatibility checks for Interoperability Constituent).

ESC на конкретната бордова подсистема „Контрол, управление и сигнализация“ по отношение на един или повече типове ESC е посочена в декларацията за ESC. Използва се образецът, предоставен в допълнение В.1 или допълнение В.5.

На ниво подсистема декларацията за ESC трябва да включва и обобщение на доклада за проверка на ESC и да доказва изпълнението на изискваните проверки на ESC (за всеки тип ESC, включен в декларацията), публикувани в техническия документ на Агенцията за ESC/RSC в допълнение към вече предоставените декларации за ESC за съставните елементи на оперативната съвместимост.

Декларацията за ESC включва и пълния списък на декларациите за ESC за съставните елементи на оперативната съвместимост, взети предвид при оценката (ако има такива), условията (ако има такива) по отношение на различните типове ESC и доклада за оценка на нотифицирания орган съгласно точка 6.3.3.1 (ETCS and radio system compatibility checks).

4.2.17.2.   Изисквания за съвместимост на системата ETCS

Управителят на инфраструктурата отговаря за определянето на типа(овете) ESC. Всички участъци на железопътната мрежа на Съюза, за които се изисква един и същ набор от проверки с цел доказване на ESC, трябва да имат един и същи тип ESC.

Списъкът на типовете ESC се публикува и поддържа от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз в „Технически документ за ESC/RSC, TD/011REC1028“. Вж. допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.17 a. Агенцията оценява проверките, освен ако те не са били оценени от нотифициран орган, както се изисква в таблица 6.3, ред 10. Оценката от страна на Агенцията се извършва в рамките на 2 месеца от получаването им, освен ако не е договорен по-дълъг срок между Агенцията и управителя на инфраструктурата, който обаче не може да надвишава общо 4 месеца. Техническият документ се актуализира в срок от 10 работни дни след положителна оценка.

Типовете ESC се използват само когато те са публикувани със статус „валиден“ в техническия документ на Агенцията, посочен по-горе.

Управителите на инфраструктурата, с подкрепата на доставчиците на ETCS за тяхната мрежа, представят на Агенцията дефинициите на необходимите проверки за всеки тип ESC по мрежата. Минималната информация, която трябва да бъде включена:

1)

дефиниция на всяка проверка, която трябва да се извърши;

2)

критерии за успешно преминаване на всяка проверка;

3)

дали проверката се изисква само за влакове, съвместими със специфични функции M_VERSION и с дадена версия на ТСОС;

4)

дали проверките трябва да се извършват в лаборатории или по трасето. В случай на проверки по трасето се посочва дали се изисква конкретно местоположение;

5)

данни за контакт, чрез които може да се поиска извършването на всяка проверка;

6)

описание на представителната конфигурация за дадена проверка, която трябва да се извърши в лаборатория, когато такава е определена от съответния УИ;

7)

предложение за преходен период между новата версия на определението на типове ESC и предходната версия или националната процедура. Посочва се също валидността на предишните типове ESC. Окончателният преходен период се договаря с Агенцията. Ако не бъде постигнато споразумение, срокът е 6 месеца.

Управителите на инфраструктурата класифицират линиите ETCS в съответствие с типовете ESC и регистрират тези типове ESC в РИНФ. Ако в техническия документ за ESC/RSC не е публикувана дефиниция на ESC за съществуващи линии, оборудвани с ETCS, нито е получена такава дефиниция в Агенцията, се счита, че не са необходими проверки на ESC за съответните линии.

Управителят на инфраструктурата осигурява необходимите средства, лаборатории или достъп до инфраструктурата за извършване на проверките, както се изисква в член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545.

Управителите на инфраструктурата представят на Агенцията всички промени в посочените проверки на своята мрежа.

Типовете ESC са валидни за неопределен срок, докато не бъдат изменени или оттеглени от управителя на инфраструктурата. В случай на промени се спазват разпоредбите относно 7.2.3.4 (Impact on the technical compatibility between on-board and trackside parts of the CCS subsystems). Ако се наложи повторна проверка на бордова система, е необходимо да се извършат само новите/актуализираните проверки на ESC, като се прилага принципът, че успешно преминатите проверки остават валидни, ако возилото не бъде променено.

Когато проверките на ESC се публикуват или актуализират от Агенцията в „Техническия документ ESC/RSC, TD/011REC1028“, съответните относими национални правила за изпитване за съвместимостта на ETCS се отменят и за доказване на техническата съвместимост между подсистемите се извършват само проверки на ESC. УИ посочва еквивалентността (липсваща, частична или пълна) на ESC с предишната национална процедура, ако съществува такава. В такъв случай за съставния елемент на оперативната съвместимост или подсистемите, за които е доказана техническа съвместимост с предишната национална процедура, този резултат може да се използва повторно като доказателство за съвместимостта с еквивалентната част от новите проверки на ESC, без да е необходимо те да се изпълняват отново. Ако еквивалентността не е пълна, УИ посочва преходен период, както е указано в точка (7) по-горе.

Органът, отговарящ за доказването на ESC, определя представителна конфигурация на бордовата подсистема ETCS.

Декларацията за ESC се изготвя от субекта, кандидатстващ за доказване на ESC.

Субектът, кандидатстващ за доказване на ESC, трябва да разполага с доклада за проверка на ESC за съставния елемент на оперативната съвместимост или подсистемата, оценен от нотифициран орган в съответствие с точки 6.2.4.3 (ETCS and radio system compatibility checks for Interoperability Constituent) или 6.3.3.1 (ETCS and radio system compatibility checks).

Ако в доклада за проверка или в декларацията за ESC за съставен елемент на оперативната съвместимост, посочени в декларацията за ESC, се съдържат условия, всички те се записват, като се отразява състоянието им и, ако е уговорено, как те се управляват от засегнатата страна (например железопътно предприятие, което желае да докаже съвместимостта с даден маршрут), и тази отговорност се записва в декларацията за ESC.

4.2.17.3.   Съвместимост на радиосистемата

Съвместимостта на радиосистемата (RSC) представлява записването на параметрите на техническата съвместимост между бордовата RMR и намиращите се от страната на трасето части на RMR за предаване на глас или данни чрез радиовръзка и подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ в дадена област на употреба.

Всеки тип RSC идентифицира набора от проверки за съвместимост на системата ETCS (напр. проверка на документите, изпитване в лаборатория или по трасето,...), приложими за даден участък или група участъци в рамките на дадена област на употреба. Възможно е да се използва един и същ тип RSC за трансгранична инфраструктура и за различни национални инфраструктури.

Резултатите от проверките на RSC за бордова част за радиовръзка за гласова комуникация или за предаване на данни на ниво съставен елемент на оперативната съвместимост или подсистема, включително констатациите и възникващите условия, се записват в доклада от проверката на RSC.

Представителна конфигурация означава конфигурация, въз основа на която могат да бъдат постигнати резултати от изпитвания, които са валидни за различни конфигурации на даден сертифициран съставен елемент на оперативната съвместимост или дадена сертифицирана бордова подсистема. Тези резултати трябва да бъдат еквивалентни и за различни конфигурации на дадена сертифицирана подсистема RMR от страната на трасето.

За проверки на RSC на ниво съставен елемент на оперативната съвместимост трябва да се съблюдава следното:

1)

В декларацията за RSC за съставен елемент на оперативната съвместимост се записват резултатите на съставния елемент на оперативната съвместимост (напр. кабинна радиосистема или EDOR) по отношение на типовете RSC, които са валидни, независимо от конкретната конфигурация на съставните елементи на оперативната съвместимост. Този документ се изготвя от доставчика на оборудване. Използва се образецът, предоставен в допълнение В.4 или допълнение В.6.

2)

Декларацията за RSC за съставен елемент на оперативната съвместимост трябва да включва обобщение на констатациите и условията от доклада/докладите за проверка на RSC относно резултатите от извършените проверки на RSC (определени в един или повече типове RSC), които са валидни независимо от конкретните параметри на конфигурацията на бордовия съставен елемент на оперативната съвместимост и следователно могат да бъдат използвани на всяко приложимо ниво на бордовата подсистема „Контрол, управление и сигнализация“.

3)

Декларацията за RSC за съставен елемент на оперативната съвместимост включва списък на проверките на RSC, извършени за типовете RSC.

4)

Декларацията за RSC за съставен елемент на оперативната съвместимост включва препратка към доклада за оценка на нотифицирания орган съгласно 6.2.4.3 (ETCS and radio system compatibility checks for Interoperability Constituent).

RSC на конкретната бордова подсистема „Контрол, управление и сигнализация“ по отношение на един или повече типове RSC е посочена в декларацията за RSC. Използва се образецът, предоставен в допълнение В.3 или допълнение В.5.

На ниво подсистема декларацията за RSC трябва да включва и обобщение на доклада за проверка и да доказва изпълнението на изискваните проверки на RSC (за всеки тип RSC, включен в декларацията), публикувани в техническия документ на Агенцията за ESC/RSC в допълнение към вече предоставените декларации за RSC за съставните елементи на оперативната съвместимост.

Декларацията за RSC включва и пълния списък на декларациите за RSC за съставните елементи на оперативната съвместимост, взети предвид при оценката (ако има такива), условията (ако има такива) по отношение на различните типове RSC и доклада за оценка на нотифицирания орган съгласно точка 6.3.3.1 (ETCS and radio system compatibility checks).

4.2.17.4.   Изисквания за съвместимост на радиосистемата

Управителят на инфраструктурата отговаря за определянето на типовете RSC. Всички участъци на железопътната мрежа на Съюза, за които се изисква един и същ набор от проверки с цел доказване на RSC, трябва да имат един и същи тип RSC.

Списъкът на типовете RSC се публикува и поддържа от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз в „Технически документ за ESC/RSC, TD/011REC1028“. Вж. допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.17 a. Агенцията оценява проверките, освен ако те не са били оценени от нотифициран орган, както се изисква в таблица 6.3, ред 10. Оценката от страна на Агенцията се извършва в рамките на 2 месеца от получаването им, освен ако не е договорен по-дълъг срок между Агенцията и управителя на инфраструктурата, който обаче не може да надвишава общо 4 месеца. Техническият документ се актуализира в срок от 10 работни дни след положителна оценка.

Типовете RSC се използват само когато те са публикувани със статус „валиден“ в техническия документ на Агенцията, посочен по-горе.

Управителите на инфраструктурата, с подкрепата на доставчиците на RMR за тяхната мрежа, представят на Агенцията дефинициите на необходимите проверки за всеки тип RSC по мрежата. Минималната информация, която трябва да бъде включена:

1)

дефиниция на всяка проверка, която трябва да се извърши;

2)

критерии за успешно преминаване на всяка проверка;

3)

дали проверката се изисква само за влакове, оборудвани със специфичен базов вариант на GSM-R/FRMCS в рамките на RMR GSM-R/FRMCS, и за дадена версия на ТСОС;

4)

дали проверките трябва да се извършват в лаборатории или по трасето. В случай на проверки по трасето се посочва дали се изисква конкретно местоположение;

5)

данни за контакт, чрез които може да се поиска извършването на всяка проверка;

6)

описание на представителната конфигурация за дадена проверка, която трябва да се извърши в лаборатория, когато такава проверка е определена от съответния УИ;

7)

предложение за преходен период между новата версия на определението на типове RSC и предходната версия или националната процедура. Посочва се също валидността на предишните типове RSC. Окончателният преходен период се договаря с Агенцията. Ако не бъде постигнато споразумение, срокът е 6 месеца.

Управителите на инфраструктурата класифицират своите линии съгласно типовете RSC за гласова комуникация и, ако е приложимо, за предаване на данни ETCS. Тази класификация на типове RSC се регистрира в РИНФ. Ако в техническия документ за ESC/RSC не е публикувана дефиниция на ESC за съществуващи линии, оборудвани с RMR GSM-R, нито е получена такава дефиниция в Агенцията, се счита, че не са необходими проверки на RSC за въпросните линии.

Управителят на инфраструктурата осигурява необходимите средства, лаборатории или достъп до инфраструктурата за извършване на проверките, както се изисква в член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545.

Управителите на инфраструктурата представят на Агенцията всички промени в посочените проверки на своята мрежа.

Типовете RSC са валидни за неопределен срок, докато не бъдат изменени или оттеглени от управителя на инфраструктурата. В случай на промени се спазват разпоредбите относно 7.2.3.4 (Impact on the technical compatibility between on-board and trackside parts of the CCS subsystems). Ако се налага повторна проверка на бордова система, е необходимо да се извършат само новите/актуализираните проверки на RSC, като се прилага принципът, че успешно преминатите проверки остават валидни, ако возилото не бъде променено.

Когато проверките на RSC се публикуват или актуализират от Агенцията в „Техническия документ ESC/RSC, TD/011REC1028“, съответните относими национални правила за изпитване за съвместимостта на радиосистеми се отменят и за доказване на техническата съвместимост между подсистемите се извършват само проверки на RSC. УИ посочва еквивалентността (липсваща, частична или пълна) на RSC с предишната национална процедура, ако съществува такава. В такъв случай за съставния елемент на оперативната съвместимост или подсистемите, за които е доказана техническа съвместимост с предишната национална процедура, този резултат може да се използва повторно като доказателство за RSC, без да е необходимо проверките да се извършват отново.

Органът, отговарящ за доказването на RSC, определя представителна конфигурация на бордовата подсистема за радиовръзка.

Декларацията за RSC се изготвя от субекта, кандидатстващ за доказване на RSC.

Субектът, кандидатстващ за доказване на RSC, трябва да разполага с доклада за проверка на съставния елемент на оперативната съвместимост или подсистемата, оценен от нотифициран орган в съответствие с точки 6.2.4.3 (ETCS and radio system compatibility checks for Interoperability Constituent) или 6.3.3.1 (ETCS and radio system compatibility checks).

Ако в доклада за проверка или в декларацията за RSC за съставен елемент на оперативната съвместимост, посочени в декларацията за RSC, се съдържат условия, всички те се записват, като се отразява състоянието им и, ако е договорено, как те се управляват от засегнатата страна (например железопътно предприятие, което желае да докаже съвместимостта с даден маршрут), и тази отговорност се записва в декларацията за RSC.

4.2.18.   Функции на ATO на борда

Този основен параметър описва бордовите функции на системата ATO, необходими за експлоатацията на влак до степен на автоматизация 2, като ETCS осигурява функциите за автоматична влакова защита, необходими за целта. Функциите се реализират в съответствие с допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.18 a в допълнение към изискванията по точка 4.2.2 (On-Board ETCS functionality).

Функциите на системата ATO се поддържат от посочените по-долу допълнителни спецификации:

1)

Комуникация с подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето за радиопредаване на данни. Вж. точка 4.2.5.1 (RMR air gap interface) и точка 4.2.6.2 (Interface between RMR Data Communication and ETCS/ATO-applications).

2)

Комуникация с машиниста. Вж. допълнение A, таблица А 1, точки 4.2.2 e и 4.2.12 a (Интерфейс „машинист—машина“ на ETCS).

3)

Изпращане на информация/заповеди и получаване на информация за състоянието от подвижния състав. Вж. допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.18 c.

4)

Изпращане на информация/заповеди и получаване на информация за състоянието от бордовата система ETCS. Вж. допълнение A, таблица А 1, точка 4.2.18 d.

Изискванията за изпитвания са определени в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.18 b.

4.2.19.   Функции на ATO от страната на трасето

Този основен параметър описва функциите на системата ATO от страната на трасето, необходими за експлоатацията на влак до степен на автоматизация 2, като ETCS осигурява функциите за автоматична влакова защита, необходими за целта.

В допълнение към изискваните в точка 4.2.3 (Trackside ETCS functionality), функциите се внедряват в съответствие с допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.19 a.

Функциите на ATO се поддържат от допълнителните спецификации за комуникация с подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака въз основа на радиопредаване на данни. Вж. допълнение А, точка 4.2.5.1 (RMR air gap interface) и точка 4.2.7.3 (RMR/trackside ETCS and RMR/trackside ATO).

Изискванията за изпитвания са определени в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.19 b.

4.2.20.   Техническа документация за поддръжката

Този основен параметър описва необходимите изисквания по отношение на техническата документация за поддръжка, които трябва да се спазват от производителите на оборудване и заявителя на проверка на подсистемата.

4.2.20.1.   Отговорност на производителя на оборудването

Производителят на оборудването, включено в подсистемата, е длъжен да уточни:

1)

всички изисквания и процедури за поддръжка (включително наблюдение на здравното състояние, диагностициране на събития, методи и инструменти за изпитване и изисквана професионална компетентност), необходими за изпълнение на съществените изисквания и за постигане на стойностите, посочени в задължителните изисквания на настоящата ТСОС, за целия цикъл на експлоатация на оборудването (транспорт и складиране преди монтаж, нормална работа, неизправности и техните ефекти, дейности по ремонт, проверки и поддръжка, извеждане от експлоатация и т.н.). За повече подробности относно корекциите на грешки вж. точки 6.5 (Management of errors) и 7.2.10 (Specifications maintenance (error corrections));

2)

всички изисквания и процедури (методи и инструменти за изпитване, изисквана професионална компетентност и оценката на въздействието на актуализирания съставен елемент на оперативната съвместимост върху подсистемата), които са необходими за прилагането на актуализации на съставни елементи на оперативната съвместимост, дължащи се на корекции на грешки в спецификацията, през целия жизнен цикъл на оборудването (поддръжка на спецификациите). Това включва определянето на необходимите процедури за актуализиране на одобрените системни модули и процеси във всички етапи на експлоатационния цикъл, когато се въвеждат корекции на грешки съгласно член 9 от настоящия регламент, приложими за подсистемите;

3)

рисковете за здравето и безопасността, които може да засегнат гражданите и персонала по поддръжката;

4)

условията за спешна поддръжка, т.е. определянето на бързосменяеми блокове (LRU), определянето на официално признатите съвместими версии на апаратната част и програмното осигуряване, процедурите за смяна на LRU, условията за складиране на LRU и за ремонт на неизправни LRU;

5)

проверките, които следва да бъдат извършвани, в случай че оборудване е подложено на изключителни натоварвания (например неблагоприятни условия на околната среда или прекомерни ударни натоварвания);

6)

проверките, които трябва да бъдат извършвани при поддръжка на оборудване, различно от оборудване за контрол, управление и сигнализация и което оказва влияние върху подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ (напр. промяна на диаметъра на колелата).

4.2.20.2.   Отговорност на заявителя на проверка на подсистема

Заявителят трябва да:

1)

гарантира, че изискванията за поддръжка, описани в точка 4.2.20.1 (Responsibility of the manufacturer of equipment), са определени за всички елементи, попадащи в обхвата на настоящата ТСОС, независимо от това дали са съставни елементи на оперативната съвместимост;

2)

изпълнява горните изисквания по точка 4.2.20.1, като взема под внимание рисковете, дължащи се на взаимодействието между различните компоненти на подсистемата и интерфейсите с останалите подсистеми.

3)

определя процедури за въвеждането на съставни елементи на оперативната съвместимост, актуализирани поради корекции на грешки в спецификациите (поддръжка на спецификациите), съгласно съответната документация на въпросния съставен елемент на оперативната съвместимост, когато е приложимо. Заявителят предоставя система за управление на конфигурацията, с цел да се установи въздействието върху подсистемата. Заявителят гарантира наличността на документация относно версията на съставните елементи на оперативната съвместимост, включени в неговите подсистеми.

4.2.20.3.   Системен идентификатор

Функционалните възможности за ERTMS (ETCS, RMR, ATO) на съставен елемент на оперативната съвместимост или подсистема се описват със „системен идентификатор“, който представлява схема за номериране, указващо версията на системата и разграничаващо функционалните от реализационните идентификатори. „Функционалният идентификатор“ е част от системния идентификатор и представлява една или няколко цифри, които се определят от управлението на отделната конфигурация и указват функциите за контрол, управление и сигнализация, вградени в дадената подсистема или дадения съставен елемент на оперативната съвместимост на системата „Контрол, управление и сигнализация“ (CCS). „Реализационният идентификатор“ е част от системния идентификатор и представлява една или няколко цифри, които се определят от управлението на отделната конфигурация на даден доставчик и указват специфична конфигурация (например HW и SW) на дадена подсистема или даден съставен елемент на оперативната съвместимост на системата „Контрол, управление и сигнализация“ (CCS). „Системният идентификатор“, „функционалният идентификатор“ и „реализационният идентификатор“ се определят от всеки доставчик.

4.3.   Функционални и технически спецификации на интерфейсите към другите подсистеми

4.3.1.   Интерфейс към подсистема „Експлоатация и управление на движението“

Интерфейс към ТСОС „Експлоатация и управление на движението“

Препратка към ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“

 

Препратка към ТСОС „Експлоатация и управление на движението“ (10)

 

Параметър

Точка

Параметър

Точка

Operating rules

List of harmonised text indications and messages displayed on the ETCS Driver Machine Interface

4.4

Допълнение Д

Ръководство за машиниста

Правила за експлоатация

Информация за инженерните съоръжения на ERTMS от страната на трасето, свързана с експлоатацията

4.2.1.2.1

4.4

Допълнение Г3

Trackside Control-Command and Signalling objects

4.2.15

Изисквания за видимост на сигналите и знаците по протежение на линията

4.2.2.8

Ефективност и характеристики на спиране на влака

4.2.2

Спиране на влака

4.2.2.6

Използване на оборудване за опесъчаване

Бордово смазване на реборда

Използване на композитни спирачни калодки

4.2.10

Ръководство за машиниста

4.2.1.2.1

Interface to Data Recording for Regulatory Purposes

4.2.14

Записване на данните

4.2.3.5

ETCS DMI (Driver-Machine Interface)

4.2.12

Формат на номера на влака

4.2.3.2.1

RMR DMI (Driver-Machine Interface)

4.2.13

Формат на номера на влака

4.2.3.2.1

Key Management

4.2.8

Проверка на изправното състояние на влака

4.2.2.7

Route compatibility checks before the use of authorised vehicles

4.9

Параметри за съвместимостта на возилото и на влака с предвидения маршрут за експлоатация

Допълнение Г1

4.3.2.   Интерфейс към подсистема „Подвижен състав“

Интерфейс към ТСОС „Подвижен състав“

Препратка към ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“

Препратка към ТСОС „Подвижен състав“

Параметър

Точка

Параметър

 

Точка

Съвместимост със системите за установяване на наличието на влак, намиращи се от страната на трасето: конструкция на возилата

4.2.10

Характеристики на подвижния състав за гарантиране на съвместимост със системи за установяване на наличието на влак, работещи на основата на релсови електрически вериги

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

4.2.3.3.1.1

ТСОС „Вагони“ (11)

4.2.3.2

Характеристики на подвижния състав за гарантиране на съвместимост със системи за установяване на наличието на влак, работещи на основата на броячи на оси

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

4.2.3.3.1.2

ТСОС „Вагони“

4.2.3.3

Характеристики на подвижния състав за гарантиране на съвместимост с оборудване за установяване наличието на затворена електрическа верига

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

4.2.3.3.1.3

ТСОС „Вагони“

4.2.3.3

Electromagnetic Compatibility between Rolling Stock and Control-Command and Signalling trackside equipment

4.2.11

Характеристики на подвижния състав за гарантиране на съвместимост със системи за установяване на наличието на влак, работещи на основата на релсови електрически вериги

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

4.2.3.3.1.1

ТСОС „Вагони“

4.2.3.3

Характеристики на подвижния състав за гарантиране на съвместимост със системи за установяване на наличието на влак, работещи на основата на броячи на оси

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

4.2.3.3.1.2

ТСОС „Вагони“

4.2.3.3

Ефективност и характеристики на спиране на влака

4.2.2

4.2.18

Ефективност на спиране

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

Аварийно спиране

4.2.4.5.2

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

Работно спиране

4.2.4.5.3

ТСОС „Вагони“

4.2.4.1.2

Положение на бордовите антени за контрол, управление и сигнализация

4.2.2

Кинематичен габарит

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

4.2.3.1

ТСОС „Вагони“

Няма

Изолиране на функциите на ETCS на борда

4.2.2

Правила за експлоатация

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

4.2.12.3

ТСОС „Вагони“

Няма

Trackside Control-Command and Signalling objects

4.2.15

Външна видимост

Фарове

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

4.2.7.1.1

ТСОС „Вагони“

Няма

Външно поле на видимост на машиниста

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

Линия на видимост

4.2.9.1.3.1

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

Челно стъкло

4.2.9.2

ТСОС „Вагони“

Няма

Interface to Data Recording for Regulatory Purposes

4.2.14

Записващо устройство

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

4.2.9.6

ТСОС „Вагони“

Няма

ETCS на борда на влака: Изпращане на информация/заповеди и получаване на информация за състоянието от подвижния състав

4.2.2

Разделителни секции

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

4.2.8.2.9.8

ТСОС „Вагони“

Няма

Команда за динамично спиране

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

4.2.4.4.4

ТСОС „Вагони“

Няма

Магнитно-релсова спирачка

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

4.2.4.8.2

ТСОС „Вагони“

Няма

Индукционна спирачка

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

4.2.4.8.3

ТСОС „Вагони“

Няма

Максимална мощност и ток от контактната мрежа

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

4.2.8.2.4

ТСОС „Вагони“

Няма

Отваряне на вратите

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

4.2.5.5.6

ТСОС „Вагони“

Няма

Изисквания към ефективността

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

4.2.8.1.2

ТСОС „Вагони“

Няма

Контрол на дима

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

4.2.10.4.2

ТСОС „Вагони“

Няма

Дистанционно управление чрез радиовръзка, извършвано от персонала при маневриране

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

4.2.9.3.6

ТСОС „Вагони“

Няма

Пулт на машиниста – ергономичност

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

4.2.9.1.6

ТСОС „Вагони“

Няма

Изисквания за управление на режимите ETCS: режим на очакване

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

4.2.9.3.7.1

ТСОС „Вагони“

Няма

Изисквания за управление на режимите ETCS: пасивно маневриране

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

4.2.9.3.7.2

ТСОС „Вагони“

Няма

Изисквания за управление на режимите ETCS: нечелна единица

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

4.2.9.3.7.3

ТСОС „Вагони“

Няма

Тип на спирачната система

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

4.2.4.3

ТСОС „Вагони“

Няма

Състояние на тягата

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

4.2.9.3.8

ТСОС „Вагони“

Няма

Динамични характеристики при движение

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

4.2.3.4.2

ТСОС „Вагони“

Няма

ATO на борда на влака: Изпращане на информация/заповеди и получаване на информация за състоянието от подвижния състав

4.2.18

Изисквания за интерфейса към бордовата система за автоматизирана експлоатация на влака

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

4.2.13

ТСОС „Вагони“

Няма

Команда за аварийно спиране

4.2.2

Команда за аварийно спиране

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

4.2.4.4.1

ТСОС „Вагони“

Няма

Construction of equipment used in CCS subsystems

4.2.16

Изисквания към материалите

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

4.2.10.2.1

ТСОС „Вагони“

Няма

Команда за работно спиране

4.2.2

Команда за работно спиране

ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

4.2.4.4.2

ТСОС „Вагони“

Няма

4.3.3.   Интерфейс към подсистема „Инфраструктура“

Интерфейс към ТСОС „Инфраструктура“

Препратка към ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“

 

Препратка към ТСОС „Инфраструктура“

 

Параметър

Точка

Параметър

 

Точка

Комуникация чрез евробализи (място за инсталиране)

4.2.5.2

Строителен габарит

ТСОС „Инфраструктура“ (12)

4.2.3.1

Комуникация Euroloop (място за инсталиране)

4.2.5.3

Строителен габарит

ТСОС „Инфраструктура“

4.2.3.1

Trackside Control-Command and Signalling objects

4.2.15

Строителен габарит

ТСОС „Инфраструктура“

4.2.3.1

4.3.4.   Интерфейси към подсистема „Енергия“

Интерфейс към ТСОС „Енергия“

Препратка към ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“

 

Препратка към ТСОС „Енергия“

 

Параметър

Точка

Параметър

 

Точка

Команди към оборудването на подвижния състав

4.2.2

4.2.3

Разделителни секции на фазите

Разделителни секции на системите

ТСОС „Енергия“ (13)

4.2.15

4.2.16

4.4.   Правила за експлоатация

Правилата за експлоатацията на железопътна услуга с ETCS, ATO и RMR са определени в ТСОС „Експлоатация и управление на движението.

Хармонизираните текстови указания и съобщения, показвани на интерфейса „машинист—машина“ на ETCS, са изброени по-долу в допълнение Д.

4.5.   Правила за поддръжка

Правилата за поддръжка на подсистемите, обхванати от настоящата ТСОС, трябва да гарантират поддържането на стойностите, споменати в основните параметри, посочени в глава 4, в границите, определени за целия експлоатационен срок на подсистемите. Независимо от това при извършването на профилактична или ремонтна поддръжка подсистемата може да не е в състояние да спазва стойностите, посочени в основните параметри. Правилата за поддръжка трябва да гарантират, че по време на тези дейности безопасността няма да бъде намалена.

Органът, отговарящ за подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“, създава правила за поддръжка с цел постигането на горните цели. Изготвянето на тези правила се извършва с помощта на изискванията на точка 4.2.20 (Technical documentation for Maintenance).

4.6.   Професионална квалификация

Производителите на оборудването и на подсистемата трябва да осигуряват достатъчно информация за определяне на професионалната квалификация, изисквана за монтирането, окончателната проверка и поддръжката на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“. Вж. точка 4.5 (Maintenance rules).

4.7.   Здравословни и безопасни условия на труд

Трябва да бъдат взети мерки за гарантиране на здравето и безопасността на персонала по поддръжката и експлоатацията в съответствие със законодателството на ЕС и съвместимите с него национални законодателства.

Производителите посочват рисковете за здравето и безопасността, произтичащи от използването и поддръжката на тяхното оборудване и подсистеми. Вж. точка 4.4 (Operating rules) и точка 4.5 (Maintenance rules).

4.8.   Регистри

Данните, които трябва да бъдат осигурени за регистрите, предвидени в членове 48 и 49 от Директива (ЕС) 2016/797, са посочените в Решение за изпълнение 2011/665/ЕС на Комисията (14) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/777 на Комисията (15).

4.9.   Проверки на съвместимостта на маршрутите преди използването на разрешени возила

Параметрите на бордовата подсистема „Контрол, управление и сигнализация“, които трябва да се използват от железопътното предприятие за целите на проверката за съвместимост на маршрута, са описани в допълнение Г1 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/773.

5.   Съставни елементи на оперативната съвместимост

5.1.   Определение

Съгласно член 2, параграф 7 от Директива (ЕС) 2016/797 „съставни елементи на оперативната съвместимост“ означава всеки първичен елемент, група от компоненти, подкомплект или комплект от оборудване, включени или предназначени за включване в подсистема, от която оперативната съвместимост на железопътната система зависи пряко или косвено, включително както материални обекти, така и нематериални обекти.

5.2.   Списък на съставните елементи на оперативната съвместимост

5.2.1.   Основни съставни елементи на оперативната съвместимост

Основните съставни елементи на оперативната съвместимост в подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ са определени в:

1)

таблица 5.1 за подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака;

2)

таблица 5.2 за подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето.

5.2.2.   Групиране на съставните елементи на оперативната съвместимост

5.2.2.1.

Функциите на основните съставни елементи на оперативната съвместимост могат да бъдат комбинирани, за да образуват група. Така тази група се определя от въпросните функции и от останалите външни интерфейси на групата. Ако дадена група е образувана по този начин, тя следва да бъде разглеждана като съставен елемент на оперативната съвместимост.

Не е необходимо да се проверява съответствието с основните параметри от глава 4 за интерфейсите, които се явяват вътрешни за групата съставни елементи на оперативната съвместимост. Съответствието на интерфейсите, които се явяват външни за групата съставни елементи на оперативната съвместимост, следва да се провери, за да се докаже съответствието с основните параметри на изискванията по отношение на тези външни интерфейси.

5.2.2.2.

Когато съставните елементи на оперативната съвместимост са групирани, трябва да е възможно тяхното групиране и задействане да се конфигурира така, че да позволява групираните функции на СЕОС на ATO, ETCS и радиосистемата да се заменят по време на експлоатационния цикъл на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ с външни функции на ATO, ETCS или радиосистемата. Поради това трябва да се осигури външен достъп до следните интерфейси на групиран съставен елемент на оперативната съвместимост чрез комуникационните слоеве на мрежата на влаковия състав за целите на CCS, както е посочено в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.6 i:

1)

интерфейс между бордовата част на ATO и бордовата част на ETCS, както е посочено в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.6 h,

2)

интерфейс между бордовата част на ATO и бордовата част на GSM-R за предаване на данни, както е посочено в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.6 j,

3)

интерфейс между бордовата част на FRMCS и приложенията за контрол, управление и сигнализация (ETCS в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.6 g и ATO в допълнение А, таблица А 1, точка 4.2.6 k).

5.3.   Работни показатели и спецификации на съставните елементи

За всеки основен съставен елемент на оперативната съвместимост или група елементи на оперативната съвместимост в таблиците към глава 5 са описани:

1)

в колона 3 — функциите и интерфейсите. Трябва да се отбележи, че някои съставни елементи на оперативната съвместимост имат функции и/или интерфейси, които не са задължителни;

2)

в колона 4 — задължителните спецификации за оценяването на съответствието на всяка функция или интерфейс (в приложимите случаи) чрез препратка към съответния раздел от глава 4.

Таблица 5.1.

Основни съставни елементи на оперативната съвместимост на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака

Номер

Съставен елемент на оперативната съвместимост

Характеристики

Специфични изисквания — оценяват се чрез препратка към глава 4

1

ETCS на борда на влака

Надеждност, работоспособност, ремонтопригодност, безопасност (НРРБ):

 

Безопасност

 

Работоспособност / Надеждност

 

Ремонтопригодност

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.20.1

Функции на ETCS на борда (без функции за измерване на изминат път)

Системен идентификатор

4.2.2

4.2.20.3

Интерфейси за въздушното пространство при ETCS

 

Радиоцентрове за блок-участъците (RBC) (Радиопредаване на данни — незадължително)

 

Блок за радиопредаване на допълнителна информация (незадължителни функции)

 

Въздушно пространство при евробализите

 

Въздушно пространство при Euroloop (незадължителни функции)

4.2.5

4.2.5.1.2

4.2.5.1.2.1

4.2.5.2

4.2.5.3

Интерфейси

 

STM (внедряването на интерфейс K не е задължително)

 

Радиосистема GSM-R за предаване на данни

 

Система FRMCS на борда

 

Управление на ключовете

 

Управление на идентификаторите на ETCS

 

Интерфейс „машинист—машина“ на ETCS

 

Интерфейс на влака (вж. бележката по-долу)

 

Бордово записващо устройство

 

Интерфейс на ATO

 

Комуникационни слоеве на мрежата на влаковия състав за целите на CCS

Бележка за интерфейса на влака:

Изпълнението на всички функции, описани в допълнение А, документ за пореден номер 7, е задължително на ниво съставен елемент на оперативната съвместимост.

4.2.6.1

4.2.6.2.1.1

4.2.6.2.1.2

4.2.8

4.2.9

4.2.12

4.2.2

4.2.14

4.2.6.4

4.2.6.5.1

Конструкция на оборудването

4.2.16

Съвместимост на системата ETCS (ESC) (незадължително)

4.2.17.1

4.2.17.2

2

Оборудване за измерване на изминат път

Надеждност, работоспособност, ремонтопригодност, безопасност (НРРБ):

 

Безопасност

 

Работоспособност / Надеждност

 

Ремонтопригодност

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.20.1

Функции на ETCS на борда: само за измерване на изминат път

4.2.2

Конструкция на оборудването

4.2.16

3

Стандартизиран интерфейс на STM

Интерфейси

 

Система ETCS на борда

4.2.6.1

4

Кабинна радиосистема GSM-R за гласова връзка

Бележка:

SIM картата, антената, свързващите кабели и филтрите не са част от този съставен елемент на оперативната съвместимост

Надеждност, работоспособност, ремонтопригодност (НРР):

 

Работоспособност / Надеждност

 

Ремонтопригодност

4.2.1.2

4.2.20.1

Основни комуникационни функции

4.2.4.1.1

Приложения за гласова и оперативна връзка

Системен идентификатор

4.2.4.2.1

4.2.20.3

Интерфейси

 

Въздушно пространство при GSM-R

 

Интерфейс „машинист—машина“ на GSM-R

4.2.5.1.1.1

4.2.13.1

Конструкция на оборудването

4.2.16

Съвместимост на радиосистемата (RSC) (незадължително)

4.2.17.3

4.2.17.4

5

Радиосистема GSM-R за предаване на данни

Бележка:

SIM картата, антената, свързващите кабели и филтрите не са част от този съставен елемент на оперативната съвместимост

Надеждност, работоспособност, ремонтопригодност (НРР):

 

Работоспособност / Надеждност

 

Ремонтопригодност

4.2.1.2

4.2.20.1

Основни комуникационни функции

4.2.4.1.1

Приложения ETCS за предаване на данни

Системен идентификатор

4.2.4.3.1.1

4.2.20.3

Интерфейси

 

Система ETCS на борда

 

Система ATO на борда

 

Въздушно пространство при GSM-R

 

Въздушно пространство при GSM-R за ETCS

 

Въздушно пространство при GSM-R за ATO

4.2.6.2.1.1

4.2.6.2.2.1

4.2.5.1.1.1

4.2.5.1.2.1

4.2.5.1.3.1

Конструкция на оборудването

4.2.16

Съвместимост на радиосистемата (RSC) (незадължително)

4.2.17.3

4.2.17.4

6

SIM карта за GSM-R

Бележка:

Осигуряването на SIM карти на железопътните предприятия, които да се поставят в терминалното оборудване за GSM-R, е отговорност на оператора на мрежата GSM-R.

Основни комуникационни функции

Системен идентификатор

4.2.4.1.1

4.2.20.3

Конструкция на оборудването

4.2.16

Съвместимост на радиосистемата (RSC) (незадължително)

4.2.17.3

4.2.17.4

7

ATO на борда на влака

Надеждност, работоспособност, ремонтопригодност (НРР):

 

Работоспособност / Надеждност

 

Ремонтопригодност

4.2.1.2

4.2.20.1

Функции на ATO на борда (с изключение на комуникацията)

Системен идентификатор

4.2.18

4.2.20.3

Интерфейси за въздушното пространство при ATO

4.2.5.1.3

Интерфейси

 

Радиосистема GSM-R за предаване на данни

 

Система FRMCS на борда

 

Интерфейс на влака

 

Интерфейс на ETCS

 

Комуникационни слоеве на мрежата на влаковия състав за целите на CCS

4.2.6.2.2.1

4.2.6.2.2.2

4.2.18

4.2.6.4

4.2.6.5.1

Конструкция на оборудването

4.2.16

8

Бордово приложение за гласова комуникация на системата FRMCS

Надеждност, работоспособност, ремонтопригодност (НРР):

 

Работоспособност / Надеждност

 

Ремонтопригодност

4.2.1.2

4.2.20.1

Основни комуникационни функции

4.2.4.1.2

Приложения за гласова и оперативна връзка

Системен идентификатор

4.2.4.2.2

4.2.20.3

Интерфейси

 

Система FRMCS на борда

 

Интерфейс „машинист—машина“ на FRMCS

4.2.6.2.3

4.2.13.2

Конструкция на оборудването

4.2.16

Съвместимост на радиосистемата (RSC) (незадължително)

4.2.17.3

4.2.17.4

9

Система FRMCS на борда

Надеждност, работоспособност, ремонтопригодност (НРР):

 

Работоспособност / Надеждност

 

Ремонтопригодност

4.2.1.2

4.2.20.1

Основни комуникационни функции

Системен идентификатор

4.2.4.1.2

4.2.20.3

Интерфейси

 

Бордово приложение за гласова комуникация на системата FRMCS

 

Въздушно пространство при FRMCS

 

Въздушно пространство при FRMCS за ETCS

 

Въздушно пространство при FRMCS за приложението на ATO

 

Система ETCS на борда

 

Система ATO на борда

 

Комуникационни слоеве на мрежата на влаковия състав за целите на CCS

4.2.6.2.3

4.2.5.1.1.2

4.2.5.1.2.2

4.2.5.1.3.2

4.2.6.2.1.2

4.2.6.2.2.2

4.2.6.5.1

Конструкция на оборудването

4.2.16

Съвместимост на радиосистемата (RSC) (незадължително)

4.2.17.3

4.2.17.4

10

Профил на FRMCS

Бележка:

Отговорност на оператора на мрежата FRMCS е да гарантира, че профилът на FRMCS се предоставя на разположение на абонатите.

Основни комуникационни функции

Системен идентификатор

4.2.4.1.2

4.2.20.3

Конструкция на оборудването

4.2.16

Съвместимост на радиосистемата (RSC) (незадължително)

4.2.17.3

4.2.17.4

Таблица 5.2

Основни съставни елементи на оперативната съвместимост в подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето

1

2

3

4

Номер

Съставен елемент на оперативната съвместимост

Характеристики

Специфични изисквания — оценяват се чрез препратка към глава 4

1

Радиоцентър за блок-участъците

Надеждност, работоспособност, ремонтопригодност, безопасност (НРРБ):

 

Безопасност

 

Работоспособност / Надеждност

 

Ремонтопригодност

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.20.1

Функции на ETCS от страната на трасето (с изключение на комуникацията чрез евробализи, радиопредаване на допълнителна информация и Euroloop)

Системен идентификатор

4.2.3

4.2.20.3

Интерфейси за въздушното пространство при RMR, ETCS и ATO: само за радиовръзка с влака

 

Интерфейс за въздушното пространство при GSM-R за ETCS

 

Интерфейс за въздушното пространство при FRMCS за ETCS

4.2.5.1.2.1

4.2.5.1.2.2

Интерфейси

 

Съседен радиоцентър за блок-участъците

 

Радиовръзка за предаване на данни чрез GSM-R

 

FRMCS от страната на трасето

 

Управление на ключовете

 

Управление на идентификаторите на ETCS

4.2.7.1, 4.2.7.2

4.2.7.3.1.1

4.2.7.3.1.2

4.2.8

4.2.9

Конструкция на оборудването

4.2.16

2

Модул за радиопредаване на допълнителна информация

Надеждност, работоспособност, ремонтопригодност, безопасност (НРРБ):

 

Безопасност

 

Работоспособност / Надеждност

 

Ремонтопригодност

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.20.1

Функции на ETCS от страната на трасето (с изключение на комуникацията чрез евробализи, Euroloop и функциите от ниво 2)

Системен идентификатор

4.2.3

4.2.20.3

Интерфейси за въздушното пространство при RMR, ETCS и ATO: само за радиовръзка с влака

 

Интерфейс за въздушното пространство при GSM-R за ETCS

4.2.5.1.2.1

Интерфейси

 

Радиовръзка за предаване на данни чрез GSM-R

 

Управление на ключовете

 

Управление на идентификаторите на ETCS

 

Блокировка и електронен блок от страната на линията (LEU)

4.2.7.3

4.2.8

4.2.9

4.2.3

Конструкция на оборудването

4.2.16

3

Евробализи

Надеждност, работоспособност, ремонтопригодност, безопасност (НРРБ):

 

Безопасност

 

Работоспособност / Надеждност

 

Ремонтопригодност

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.20.1

Интерфейси за въздушното пространство за ETCS и RMR: само за комуникациите с влака чрез евробализи

Системен идентификатор

4.2.5.2

4.2.20.3

Интерфейси

 

Електронен блок от страната на линията (LEU) — евробализи

4.2.7.4

Конструкция на оборудването

4.2.16

4

Euroloop

Надеждност, работоспособност, ремонтопригодност, безопасност (НРРБ):

 

Безопасност

 

Работоспособност / Надеждност

 

Ремонтопригодност

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.20.1

Интерфейси за въздушното пространство за ETCS и RMR: само за комуникация Euroloop с влака

Системен идентификатор

4.2.5.3

4.2.20.3

Интерфейси

 

Електронен блок от страната на линията (LEU) — Euroloop

4.2.7.5

Конструкция на оборудването

4.2.16

5

Електронен блок от страната на линията (LEU) за евробализи

Надеждност, работоспособност, ремонтопригодност, безопасност (НРРБ):

 

Безопасност

 

Работоспособност / Надеждност

 

Ремонтопригодност

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.20.1

Функции на ETCS от страната на трасето (с изключение на комуникацията чрез радиопредаване на допълнителна информация, Euroloop и функциите от ниво 2)

Системен идентификатор

4.2.3

4.2.20.3

Интерфейси

 

Електронен блок от страната на линията (LEU) — евробализи

4.2.7.4

Конструкция на оборудването

4.2.16

6

Електронен блок от страната на линията (LEU) за Euroloop

Надеждност, работоспособност, ремонтопригодност, безопасност (НРРБ):

 

Безопасност

 

Работоспособност / Надеждност

 

Ремонтопригодност

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.20.1

Функции на ETCS от страната на трасето (с изключение на комуникацията чрез радиопредаване на допълнителна информация, евробализи и функциите от ниво 2)

Системен идентификатор

4.2.3

4.2.20.3

Интерфейси

 

Електронен блок от страната на линията (LEU) — Euroloop

4.2.7.5

Конструкция на оборудването

4.2.16

7

Броячи на оси

Системи от страната на трасето за установяване на наличието на влак (само параметрите, отнасящи се за броячите на оси)

4.2.10

Електромагнитна съвместимост (само параметрите, отнасящи се за броячите на оси)

4.2.11

8

Сигнална табела

Елементи на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето (само точки 1 и 2)

4.2.15

Конструкция на оборудването

4.2.16

9

ATO от страната на трасето

Надеждност, работоспособност, ремонтопригодност (НРР):

 

Работоспособност / Надеждност

 

Ремонтопригодност

4.2.1.2

4.2.20.1

Функции на ATO от страната на трасето

Системен идентификатор

4.2.19

4.2.20.3

Интерфейси за въздушното пространство при RMR, ETCS и ATO: само за радиовръзка с влака

 

интерфейс за въздушното пространство при GSM-R за ATO

 

интерфейс за въздушното пространство при FRMCS за ATO

4.2.5.1.3.1

4.2.5.1.3.2

Интерфейси

 

Радиовръзка за предаване на данни чрез GSM-R

 

FRMCS от страната на трасето

4.2.7.3.2.1

4.2.7.3.2.2

Конструкция на оборудването

4.2.16

6.   Оценяване на съответствието и/или годността за употреба на съставните елементи и проверка на подсистемите

6.1.   Въведение

6.1.1.   Общи принципи

6.1.1.1.   Съответствие с основните параметри

Изпълнението на съществените изисквания, определени в глава 3 от настоящата ТСОС, се гарантира чрез установяване на съответствие с основните параметри, посочени в глава 4.

Това съответствие се доказва чрез:

1)

оценяване на съответствието на съставните елементи на оперативната съвместимост, определени в глава 5 (вж. точки 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4);

2)

проверка на подсистемите (вж. точки 6.3 и 6.4).

В случай на промени в съществуващи подсистеми, при оценката се вземат предвид изискванията 7.2.2 — за бордови подсистеми, и 7.2.3 — за подсистеми от страната на трасето.

6.1.1.2.   Частично изпълнение на изискванията на настоящата ТСОС

Допуска се дадена бордова подсистема да не предоставя всички задължителни функционални възможности, специфицирани в настоящата ТСОС, ако изпълнява едновременно следните две условия:

1)

функционалните възможности са изброени в допълнение Ж;

2)

управителят на инфраструктурата (с подкрепата на държавата членка) е посочил в РИНФ, че частичното изпълнение на посоченото изискване не възпрепятства оптималната и безопасна експлоатация в неговата мрежа;

Когато даден съставен елемент на оперативна съвместимост или подсистема за контрол, управление и сигнализация не предоставя всички функционални възможности, специфицирани в настоящата ТСОС, съответните условия за употреба трябва да отразяват това в съответствие с разпоредбите на точки 6.5.1 и 6.5.2.

6.1.2.   Принципи за изпитване на ETCS/ATO и RMR-R

6.1.2.1.   Принцип

Съгласно прилагания принцип се очаква дадена подсистема „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака, която е обхваната от ЕО декларация за проверка, да може да работи с всяка подсистема „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето, за която е издадена ЕО декларация за проверка, при условията, формулирани в настоящата ТСОС, без допълнителни проверки.

Осъществяването на този принцип се постига чрез:

1)

правила за проектиране и инсталиране на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака и от страната на трасето;

2)

спецификации за изпитвания, доказващи, че подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака и от страната на трасето отговарят на изискванията на настоящата ТСОС и са взаимно съвместими.

6.1.2.2.   Сценарии за експлоатационно изпитване

За целите на настоящата ТСОС „сценарий за експлоатационно изпитване“ означава последователност от събития от страната на трасето и на борда на влака, свързани със или оказващи въздействие върху подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ (например изпращане/получаване на съобщения, превишаване на ограничение на скоростта, действия на оператори), както и времевите интервали между тези събития, с цел да се изпита планираната експлоатация на железопътната система в ситуации, свързани с ETCS, ATO и RMR (например влизане на влак в оборудвана зона, „събуждане“ на влак, игнориране на сигнал в състояние, указващо „спиране“).

Сценариите за експлоатационно изпитване са изготвени въз основа на инженерните правила за проекта.

Проверка за съответствие на действителното прилагане със сценарий за експлоатационно изпитване е възможна чрез събиране на информация посредством лесно достъпни интерфейси (за предпочитане стандартните интерфейси, определени в настоящата ТСОС).

6.1.2.3.   Изисквания за сценарии за експлоатационно изпитване

Наборът от инженерни правила за частите на ECTS, ATO и RMR от страната на трасето и свързаните с тях сценарии за експлоатационно изпитване за подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето трябва да са достатъчни, за да обхванат всички желани действия на системата, свързани с функционирането на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето в нормални и в установени влошени експлоатационни условия, както и:

1)

да съответстват на спецификациите, посочени в настоящата ТСОС;

2)

да се основават на допускането, че функциите, интерфейсите и работните показатели на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ на борда, които си взаимодействат с подсистемата от страната на трасето, са съобразени с изискванията на настоящата ТСОС;

3)

да са идентични с правилата, използвани при ЕО проверката на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето, за да може да се провери дали функциите, интерфейсите и работните показатели могат да гарантират, че системата ще функционира, както е предвидено, при съответните режими и преходи между нива и режими на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ на борда.

6.2.   Съставни елементи на оперативната съвместимост

6.2.1.   Процедури за оценяване на съставните елементи на оперативната съвместимост за контрола, управлението и сигнализацията

Преди пускането на пазара на съставен елемент на оперативната съвместимост и/или на групи съставни елементи на оперативната съвместимост, производителят или негов упълномощен представител, установен в ЕС, трябва да изготви ЕО декларация за съответствие съгласно член 9, параграф 2 и член 10, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/797.

Процедурата за оценяване се изпълнява, като се използва един от модулите, посочени в точка 6.2.2 (Modules for Control-Command and Signalling Interoperability Constituents).

За съставните елементи на оперативната съвместимост за контрол, управление и сигнализация не се изисква ЕО декларация за годност за употреба. Наличието на декларация за съответствие, доказваща, че те отговарят на съответните основни параметри, е достатъчно за пускането на съставните елементи на оперативната съвместимост на пазара (16).

6.2.2.   Модули за съставни елементи на оперативната съвместимост за контрол, управление и сигнализация

За оценяването на съставни елементи на оперативната съвместимост, включени в подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“, производителят или негов упълномощен представител, установен в Европейския съюз, може да избере:

1)

процедурата за изследване на типа (модул CB) за етапа на проектиране и разработване, в комбинация с процедурата на системата на управление на качеството на производството (модул CD) за етапа на производство; или

2)

процедурата за изследване на типа (модул CB) за етапа на проектиране и разработване, в комбинация с процедурата за проверка на продукта (модул CF); или

3)

пълната система за управление на качеството заедно с процедурата за изследване на проекта (модул CH1).

Освен това за проверка на съставния елемент на оперативната съвместимост „SIM карта и сигнална табела“ производителят или неговият представител могат да изберат модул CA.

Модулите са описани подробно в Решение 2010/713/ЕС на Комисията (17).

За използването на някои модули важат следните допълнителни разяснения:

1)

във връзка с глава 2 от „модул CB“ ЕО изследване на типа трябва да бъде извършено чрез комбинация от производствения тип и проектния тип;

2)

във връзка с глава 3 от „модул CF“ (проверка на продукта) не се разрешава статистическа проверка, тоест всички съставни елементи на оперативната съвместимост трябва да бъдат проверени поотделно.

6.2.3.   Изисквания към оценяването

Независимо от избрания модул:

1)

изискванията, изложени в точка 6.2.4.1 от настоящата ТСОС, следва да бъдат спазени за съставния елемент на оперативната съвместимост за ETCS на борда на влака;

2)

дейностите, посочени в таблица 6.1.1, се провеждат при оценяването на съответствието на съставен елемент на оперативната съвместимост или на група съставни елементи на оперативната съвместимост, както е определено в глава 5 от настоящата ТСОС. Всички проверки се извършват според препратките към съответната таблица в глава 5 и основните параметри, посочени там.

3)

Производителят на оборудването информира нотифициран орган за всички промени, засягащи съответствието на съставния елемент на оперативната съвместимост, дължащи се на изискванията на приложимата версия на ТСОС. Производителят също така демонстрира дали тези спецификации за корекции на грешките изискват нови проверки в съответствие с таблица 6.1.1 и чрез прилагане на модули за съответствие на ЕО съгласно точка 6.2.2. Тази информация се предоставя от производителя със съответните препратки към техническата документация, свързана със съществуващия ЕО сертификат. Производителят обосновава и документира, че са изпълнени приложимите изисквания на ниво съставен елемент на оперативната съвместимост, като това се оценява от нотифициран орган.

Производителят информира засегнатите субекти за промени, например по отношение на експлоатацията и поддръжката, ако те засягат съществуващи и вече внедрени продукти/компоненти.

Таблица 6.1.1

Изисквания за оценка на съответствието на съставен елемент на оперативната съвместимост или група съставни елементи на оперативната съвместимост

Номер

Аспект

Какво подлежи на оценяване

Потвърждаващи доказателства

1a

Функции, интерфейси и работни показатели

Проверява се дали всички задължителни функции, интерфейси и работни показатели, описани в основните параметри, посочени в съответната таблица от глава 5, са внедрени и са в съответствие с изискванията от настоящата ТСОС

Проектна документация и проведени отделни изпитвания и последователност от изпитвания, както е описано в основните параметри, посочени в съответната таблица от глава 5

Проверява се кои незадължителни функции и интерфейси, описани в основните параметри, посочени в съответната таблица от глава 5, са внедрени и са в съответствие с изискванията от настоящата ТСОС

Проектна документация и проведени отделни изпитвания и последователност от изпитвания, както е описано в основните параметри, посочени в съответната таблица от глава 5

Проверява се кои допълнителни функции и интерфейси (неспецифицирани в настоящата ТСОС) са внедрени и не водят до конфликти с внедрените функции, определени в настоящата ТСОС

Анализ на въздействието

2a

Конструкция на оборудването

Проверява се съответствието със задължителните условия, когато това се изисква в основните параметри, посочени в съответната таблица от глава 5

Документация за използваните материали и, ако е необходимо, за проведените изпитвания, гарантираща, че изискванията на основните параметри, посочени в съответната таблица от глава 5, са изпълнени

Да се провери допълнително дали елементът на оперативната съвместимост работи правилно в условията на околната среда, за които е проектиран

Изпитвания съгласно спецификациите на заявителя

3

Надеждност, работоспособност, ремонтопригодност, безопасност (НРРБ)

Проверява се съответствието с изискванията за безопасност, когато това е указано в основните параметри, посочени в съответната таблица от глава 5, т.е.

1.

спазването на количествено изразената интензивност на отказите (THRs), дължаща се на случайни откази

2.

процесът на разработване да е в състояние да открива и премахва систематични откази

1.

Изчисления за допустимата интензивност на отказите, дължаща се на случайни откази, въз основа на приемливи източници на данни за надеждността.

2.1.

Управлението на качеството и безопасността от страна на производителя в процеса на проектиране, производство и изпитване е в съответствие с признат стандарт (вж. бележката).

2.2.

Жизненият цикъл на разработване на програмното осигуряване, жизненият цикъл на разработване на апаратната част и интегрирането на програмната и апаратната част са в съответствие с признат стандарт (вж. бележката).

2.3.

Процесът на проверка и утвърждаване във връзка с безопасността е проведен в съответствие с признат стандарт (вж. бележката) и отговаря на изискванията за безопасност, описани в основните параметри, посочени в съответната таблица от глава 5.

2.4.

Функционалните и техническите изисквания за безопасност (правилно функциониране при безаварийни условия, ефекти от аварии и външни въздействия) са проверени в съответствие с признат стандарт (вж. бележката).

Бележка:

Стандартът трябва да удовлетворява поне следните изисквания:

1)

да съответства на изискванията на практическите правилници, както е посочено в приложение I, точка 2.3.2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013;

2)

да бъде широко признат в железопътния сектор. Ако случаят не е такъв, използването на стандарта трябва да бъде обосновано и да бъде приемливо за нотифицирания орган;

3)

да бъде подходящ за целите на контрола на разглежданите опасности в оценяваната система;

4)

да бъде публично достъпен за всички участници, които искат да го използват.

4

Проверява се дали посочената от заявителя количествено изразена цел по отношение на надеждността (свързана със случайни откази) е постигната

Изчисления

5

Отстраняване на систематичните откази

Изпитвания на оборудването (цялостно — за даден елемент на оперативната съвместимост или поотделно — за възел за вграждане) в експлоатационни условия, с ремонтни дейности при установяване на дефекти.

Документация, придружаваща сертификата, в която се посочва какви проверки са били извършени, какви стандарти са били приложени и какви критерии са били възприети, за да се считат тези изпитвания за изпълнени (съгласно решенията на заявителя).

6

Техническа документация за поддръжката

Проверява се съответствието с изискванията по отношение на поддръжката — точка 4.2.20.1

Проверка на документи

6.2.4.   Специални въпроси

6.2.4.1.   Задължителни изпитвания за ETCS на борда на влака

Особено внимание трябва да бъде отделено на оценяването на съответствието на съставния елемент на оперативната съвместимост ETCS на борда, тъй като той е комплексен и играе ключова роля за постигане на оперативна съвместимост.

Независимо кой модул е избран — СВ или CH1, нотифицираният орган проверява дали

1)

образец на съставния елемент на оперативната съвместимост е преминал пълния набор от задължителни последователности от изпитвания, включително всички отделни изпитвания, необходими за проверка на функциите, посочени в точка 4.2.2 (On-Board ETCS functionality). Заявителят е отговорен за определянето на отделните варианти на изпитване и организирането им в последователности, ако това не е включено в спецификациите, посочени в настоящата ТСОС;

2)

изпитванията са били извършени в лаборатория, акредитирана в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета (18) и стандартите, посочени в допълнение А, таблица A 4 за извършване на изпитвания с използване на архитектурата на изпитване и на процедурите, определени в допълнение А, таблица А 1:

а)

за ETCS на борда, съвместима със система с версия до 2.1: 4.2.2 c.

б)

за ETCS на борда, съвместима със системи с версии 2.2 и 3.0: не е включено, вж. предходната точка 1).

Лабораторията трябва да представи пълен доклад, в който ясно се посочват използваните отделни варианти на изпитване и последователности. Отговорност на нотифицирания орган е да оцени доколко подходящи са отделните варианти на изпитване и последователности, да прецени дали те отговарят на всички приложими изисквания и да оцени резултатите от изпитванията с оглед на сертифицирането на съставния елемент на оперативна съвместимост.

6.2.4.2.   Интерфейси на клас B

Отговорност на всяка държава членка е да проверява дали системите от клас В и техните интерфейси към съставния елемент на оперативната съвместимост на ETCS на борда съответстват на нейните национални изисквания.

Проверката на стандартизирания интерфейс на STM към бордовата ETCS изисква оценка на съответствието, извършена от нотифициран орган.

6.2.4.3.   Проверки на съвместимостта на ETCS и на радиосистемата за съставен елемент на оперативната съвместимост

Тъй като в таблица 6.1.1 не се изискват проверки на ESC/RSC, такива не се изискват за издаване на сертификат за съставен елемент на оперативната съвместимост.

Ако проверките за ESC/RSC се изпълняват на ниво съставен елемент на оперативната съвместимост, задачата на нотифицирания орган по отношение на декларациите за ESC/RSC за съставен елемент на оперативната съвместимост и свързания с това доклад е да провери точността и пълнотата на доклада от проверката на ESC/RSC за съставния елемент на оперативната съвместимост съгласно изискванията в настоящата точка.

В съответствие с Директива (ЕС) 2016/797 нотифицираният орган, който извършва тази оценка, може да бъде различен от нотифицирания орган, изпълняващ процедурата за ЕО проверка на съответствието или годността на съставния елемент на оперативната съвместимост.

Таблица 6.1.2

Оценка от нотифициран орган за съвместимостта на ETCS или на радиосистемата за съставни елементи на оперативната съвместимост.

Номер

Аспект

Какво подлежи на оценяване

Потвърждаващи доказателства

1

Наличност на резултатите

Оценява се дали в доклада от проверката са посочени проверките в съответствие с определението на типовете ESC/RSC в техническия документ, публикуван от Агенцията за железопътен транспорт (19).

Оценява се дали в доклада за проверка на съставния елемент на оперативната съвместимост е посочено ясно кои проверки са били проверени за типа ESC/RSC.

Оценка на доклада от проверката на ESC/RSC.

2

Наличност на резултатите

Оценява се за всяка проверка за ESC/RSC дали нейните резултати указват доколко тя е преминала според спецификацията, или не.

Оценка на доклада от проверката на ESC/RSC.

3

Докладвани несъответствия и грешки

Оценява се дали за всяка проверка на ESC/RSC, която не е преминала, както е специфицирано, са посочени несъответствията и грешките, докладвани по време на проверките на ESC/RSC;

Оценка на доклада от проверката на ESC/RSC.

4

Анализ на въздействието

Оценява се дали за всяка проверка на ESC/RSC, която не е преминала, както е специфицирано, е извършен анализ на въздействието върху ESC/RSC и дали той е записан с помощта на образеца, предоставен в допълнение Г.

Оценка на доклада от проверката на ESC/RSC.

6.3.   Подсистеми „Контрол, управление и сигнализация“

6.3.1.   Процедури за оценяване на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“

В настоящата глава е разгледана ЕО декларацията за проверка на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака и ЕО декларацията за проверка на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето.

По искане на заявителя, нотифицираният орган трябва да извърши ЕО проверка на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака или от страната на трасето в съответствие с приложение IV към Директива (ЕС) 2016/797.

Заявителят изготвя ЕО декларацията за проверка на подсистема „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака или от страната на трасето в съответствие с член 15, параграфи 1 и 9 от Директива (ЕС) 2016/797.

Съдържанието на ЕО декларацията за проверка трябва да съответства на изискванията на член 15, параграф 9 от Директива (ЕС) 2016/797.

Процедурата за оценяване се изпълнява, като се използват модулите, посочени в точка 6.3.2 (Modules for Control-Command and Signalling Subsystems).

ЕО декларациите за проверка на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака и подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето, заедно със сертификатите за съответствие, се считат за достатъчни, за да се гарантира, че подсистемите са съвместими при условията, посочени в настоящата ТСОС.

6.3.2.   Модули за подсистемите за контрол, управление и сигнализация

Всичките посочени по-долу модули са специфицирани в Решение 2010/713/ЕС.

6.3.2.1.   Подсистема на борда на влака

За проверка на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака заявителят може да избере или:

1)

процедурата за изследване на типа (модул SB) за етапа на проектиране и разработване, в комбинация с процедурата на системата за управление на качеството на производствения процес (модул SD) за етапа на производство; или

2)

процедурата за изследване на типа (модул SB) за етапа на проектиране и разработване, в комбинация с процедурата за проверка на продукта (модул SF); или

3)

пълната система на управление на качеството заедно с процедурата за изследване на проекта (модул SH1).

6.3.2.2.   Подсистема от страната на трасето

За проверка на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето заявителят може да избере или:

1)

процедурата за проверка на единичен продукт (модул SG); или

2)

процедурата за изследване на типа (модул SB) за етапа на проектиране и разработване, в комбинация с процедурата на системата за управление на качеството на производствения процес (модул SD) за етапа на производство; или

3)

процедурата за изследване на типа (модул SB) за етапа на проектиране и разработване, в комбинация с процедурата за проверка на продукта (модул SF); или

4)

пълната система на управление на качеството заедно с процедурата за изследване на проекта (модул SH1).

6.3.2.3.   Условия за използване на модули за подсистемите на борда на влака и от страната на трасето

Във връзка с точка 4.2 от модул SB (изследване на типа) се изисква преглед на проекта.

Във връзка с точка 4.2 от модул SH1 (пълна система за управление на качеството с изследване на проекта) се изисква провеждането на допълнително изпитване на типа.

6.3.3.   Изисквания за оценяване на подсистемата на борда на влака

В таблица 6.2.1 са дадени проверките, които трябва да бъдат извършени при проверяването на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака, и основните параметри, които трябва да бъдат спазвани. таблица

Независимо от избрания модул:

1)

се доказва чрез проверка, че подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака е в съответствие с основните параметри, когато е интегрирана във возилото;

2)

за функциите и работните показатели на съставните елементи на оперативната съвместимост, за които вече има ЕО декларации за съответствие, не се изискват допълнителни проверки,

3)

актуализирането, произтичащо от поддръжката на спецификациите на вече интегриран съставен елемент на оперативната съвместимост, не изисква допълнителна проверка от нотифициран орган, ако нотифицираният орган за даден съставен елемент на оперативната съвместимост потвърди, че въздействието на актуализацията, която трябва да бъде оценена, е ограничено до съставния елемент на оперативната съвместимост, и ако не е установено въздействие на ниво подсистема от оценяващия орган на ОМБ, който оценява интегрирането на актуализацията на подсистемата.

Таблица 6.2.1

Изисквания за оценка на съответствието на подсистема или групи части на борда на влака

Номер

Аспект

Какво подлежи на оценяване

Потвърждаващи доказателства

1a

Използване на съставните елементи на оперативната съвместимост

Проверява се дали за всички съставни елементи на оперативна съвместимост, които трябва да бъдат интегрирани в подсистемата, има ЕО декларация за съответствие и съответен сертификат.

Подсистемата трябва да бъде проверена със SIM карта в съответствие с изискванията на настоящата ТСОС. Замяната на SIM картата с друга, която отговаря на ТСОС, не представлява изменение на подсистемата.

Наличие и съдържание на документите

Проверяват се условията и ограниченията за използване на съставни елементи на оперативната съвместимост по отношение на характеристиките на подсистемата и на околната среда

Анализ чрез проверка на документи

За съставни елементи на оперативната съвместимост, които са сертифицирани по версия на ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“, различна от използваната при ЕО проверката на подсистемата, и/или съгласно набор от спецификации, различен от използвания при ЕО проверката на подсистемата, се проверява дали сертификатът все още осигурява съответствие на подсистемата с изискванията на действащата в момента ТСОС.

Анализ на въздействието чрез проверки на документи

2a

Интегриране на съставните елементи на оперативната съвместимост в подсистемата

Проверява се правилното инсталиране и работа на вътрешните интерфейси на подсистемата – основен параметър 4.2.6

Проверки съгласно спецификациите

Проверява се дали допълнителни функции (извън определените в настоящата ТСОС) не оказват влияние върху задължителни функции

Анализ на въздействието

Проверява се дали стойностите на ETCS ID са в рамките на допустимия обхват и, ако това се изисква по настоящата ТСОС, дали имат уникални стойности — основен параметър 4.2.9

Проверка на проектните спецификации

Проверява се дали има системен идентификатор за частта ETCS на подсистемата.

В случай на изменение на функционалната част или реализационната част на системния идентификатор — дали изменението съответства на определението — основен параметър 4.2.20.3

Проверка на документи

3

Интегриране на части в подсистемата

Проверете интерфейсите и интегрирането между различните части на подсистемата таблица 4.1 и основния параметър4.2.6.

Анализ на въздействието чрез проверки на документи

4a

Интегриране в подвижния състав

Проверява се правилното инсталиране на оборудването – основни параметри 4.2.2, 4.2.4, 4.2.14, 4.2.18 и условия за инсталиране на оборудването, указани от производителя

Резултатите от проверките (съгласно спецификациите, посочени в основните параметри и в правилата за инсталиране на производителя)

Проверява се дали подсистемата „Контрол, управление и сигнализация на“ борда на влака е съвместима с подвижния състав — основен параметър 4.2.16

Проверка на документи (сертификати за оперативна съвместимост и евентуални методи за интегриране, проверени по отношение на характеристиките на подвижния състав)

Проверява се дали параметрите (например параметри на спирането) са конфигурирани правилно и дали са в рамките на допустимия обхват

Проверка на документи (стойности на параметрите, проверени по отношение на характеристиките на подвижния състав)

5a

Интегриране в клас B, в зависимост от ETCS на борда на влака и интерфейса за клас B

Проверява се дали стандартизираният интерфейс на специфичния предавателен модул (STM) е свързан към бордовата ETCS с интерфейси, съобразени с ТСОС

Не се изпитва нищо: съществува стандартен интерфейс, който вече е изпитан на ниво оперативна съвместимост на съставните елементи. Неговата работа вече е изпитана при проверката на интегрирането на съставните елементи на оперативната съвместимост в подсистемата

Проверява се дали функциите от клас B, въведени в ETCS на борда на влака — основен параметър 4.2.6.1 — не създават допълнителни изисквания за подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето поради преходи

Не се изпитва нищо: всичко вече е изпитано на ниво оперативна съвместимост на съставните елементи

Проверява се дали отделно оборудване от клас B, което не е свързано към ETCS на борда на влака – основен параметър 4.2.6.1 – не създава допълнителни изисквания за подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето поради преходи

Не се изпитва нищо: няма интерфейс (20)

Проверява се дали отделно оборудване от клас B, което е свързано към ETCS на борда на влака чрез (частично) несъответстващи на ТСОС интерфейси – основен параметър 4.2.6.1 – не създава допълнителни изисквания за подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето поради преходи. Проверява се също така дали функциите на ETCS не са засегнати

Анализ на въздействието чрез проверка на документи и протокол от изпитвания за интегриране

Интегриране в подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето

Проверява се дали могат да бъдат четени блокове данни от евробализи (обхватът на това изпитване е ограничен до проверка дали антената е монтирана по подходящ начин. Изпитванията, които вече са извършени на ниво съставни елементи на оперативната съвместимост, не се повтарят) — основен параметър 4.2.5

Изпитване с използване на сертифицирана евробализа: способността за правилно четене на блока данни е потвърждаващото доказателство.

Проверява се дали блоковете данни по Euroloop (ако е приложимо) могат да бъдат четени — основен параметър 4.2.5

Изпитване с използване на сертифициран контур Euroloop: способността за правилно четене на блока данни е потвърждаващото доказателство.

Проверява се дали оборудването може да обработва гласово повикване или повикване за данни по RMR (ако е приложимо) — основен параметър 4.2.5

Изпитване със сертифицирана мрежа RMR. Способността за установяване, поддържане и прекъсване на връзка е потвърждаващото доказателство.

7a

Надеждност, работоспособност, ремонтопригодност, безопасност (НРРБ)

Проверява се дали оборудването е в съответствие с изискванията за безопасност – основен параметър 4.2.1

Прилагане на процедурите, указани в описанието на общия метод за безопасност за определянето и оценката на риска

Проверява се дали количествено изразената цел за надеждността е постигната – основен параметър 4.2.1

Изчисления

Проверява се съответствието с изискванията по отношение на поддръжката – точка 4.2.20.2

Проверка на документи

8

Интегриране в подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето и в други подсистеми:

изпитвания при условия, представителни за предвидената дейност.

Изпитва се поведението на подсистемата при възможно най-много различни експлоатационни условия (напр. наклон на линията, скорост на влака, вибрации, теглителна сила, метеорологични условия, проектиране на функциите за контрол, управление и сигнализация от страната на трасето). Изпитването трябва да позволява да се провери:

1)

дали функциите за измерване на изминат път се изпълняват правилно — основен параметър 4.2.2

2)

дали подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на борда е съвместима с околната средата на подвижния състав — основен параметър 4.2.16

Също така тези изпитвания трябва да бъдат такава, че да повишават увереността, че няма да има систематични откази.

В обхвата на тези изпитвания не влизат изпитвания, които са вече проведени на различни етапи: вземат се предвид изпитвания, проведени върху съставните елементи на оперативната съвместимост, и изпитвания, проведени върху подсистемата в симулирана среда.

За бордово оборудване RMR не са необходими изпитвания в условията на околната среда.

Бележка: В сертификата се посочва при какви условия са проведени изпитванията и кои стандарти са приложени.

Протоколи от проведените изпитвания.

6.3.3.1.   Проверки на съвместимостта на ETCS и радиосистемата

Задачата на нотифицирания орган по отношение на доклада от проверката на ESC/RSC е да провери точността и пълнотата на доклада от проверката на ESC/RSC за подсистемата съгласно изискванията в настоящата точка.

Тъй като в таблица 6.2.1 не се изискват проверки на ESC/RSC, такива не са необходими за издаване на сертификат за бордова подсистема. Следователно такава бордова подсистема ще се счита за съвместима с инфраструктури от клас А само когато не се изисква конкретна проверка на ESC/RSC за доказване на техническата съвместимост (т.е. идентифицирана в РИНФ от УИ като ESC-EU-0 или RSC-EU-0).

Таблица 6.2.2

Оценка от нотифициран орган за съвместимостта на ETCS (ESC) или на радиосистемата (RSC) за съставни елементи на оперативната съвместимост

Номер

Аспект

Какво подлежи на оценяване

Потвърждаващи доказателства

1

Наличност на резултатите

Оценява се дали в доклада от проверката са посочени проверките в съответствие с определението на типовете ESC/RSC в техническия документ, публикуван от Агенцията за железопътен транспорт (21).

Оценява дали са били оценени всички необходими проверки на ESC/RSC за този тип ESC/RSC;

Оценка на доклада от проверката на ESC/RSC.

2

Наличност на резултатите

Оценява се за всяка проверка за ESC/RSC дали нейните резултати указват доколко тя е преминала според спецификацията, или не;

Оценка на доклада от проверката на ESC/RSC.

3

Докладвани несъответствия и грешки

Оценява се дали за всяка проверка на ESC/RSC, която не е преминала, както е специфицирано, са посочени несъответствията и грешките, докладвани по време на проверките на ESC/RSC;

Оценка на доклада от проверката на ESC/RSC.

4

Анализ на въздействието

Оценява се дали за всяка проверка на ESC/RSC, която не е преминала, както е специфицирано, е извършен анализ на въздействието върху ESC/RSC и дали той е записан с помощта на образеца, предоставен в допълнение Г.

Оценка на доклада от проверката на ESC/RSC.

5

Условия

Оценява се дали всички условия са посочени в доклада от проверката.

Оценка на доклада от проверката на ESC/RSC.

6

Интегриране на декларациите за ESC/RSC за съставните елементи на оперативната съвместимост

Оценява се дали декларацията за ESC/RSC се основава на декларации за ESC/RSC за съставни елементи на оперативната съвместимост и дали резултатите от декларацията за ESC/RSC за съставен елемент на оперативната съвместимост са приложими за съответната подсистема.

Оценка на доклада от проверката на ESC/RSC.

Нотифицираният орган не проверява повторно аспекти, които са били проверени в рамките на вече извършената процедура за ЕО проверка на бордовата подсистема или са в обхвата на декларацията за ESC/RSC за съставен елемент на оперативната съвместимост.

В съответствие с Директива (ЕС) 2016/797 нотифицираният орган, който извършва тази оценка, може да бъде различен от нотифицирания орган, изпълняващ процедурата за ЕО проверка на бордовата подсистема, или от нотифицирания орган, извършващ оценката на доклада от проверката на ESC/RSC за съставния елемент на оперативната съвместимост.

6.3.4.   Изисквания за оценяване на подсистемата от страната на трасето

Целта на извършените оценки, попадащи в обхвата на настоящата ТСОС, е да се провери дали оборудването съответства на изискванията, изложени в глава 4.

По отношение на проектирането на частта ETCS на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето обаче е необходима информация, специфична за приложението. Това включва:

1)

характеристики на линията като наклони, разстояния, разположение на елементите на линията и евробализите и контурите Euroloop, участъци, които трябва да бъдат защитени и т.н.;

2)

данните и правилата за сигнализация, които трябва да бъдат обработвани от системата ETCS.

Настоящата ТСОС не включва проверки за преценка дали специфичната за приложението информация е вярна.

Независимо от избрания модул:

1)

в таблица 6.3 са дадени проверките, които трябва да бъдат извършени, за да бъде проверена подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето, и основните параметри, които трябва да бъдат спазвани;

2)

за функциите и работните показатели, които вече са били проверени на нивото на съставните елементи на оперативната съвместимост, не се изисква допълнителна проверка.

3)

актуализирането, произтичащо от поддръжката на спецификациите на вече интегриран съставен елемент на оперативната съвместимост, не изисква допълнителна проверка от нотифициран орган, ако нотифицираният орган за даден съставен елемент на оперативната съвместимост потвърди, че въздействието на актуализацията, която трябва да бъде оценена, е ограничено до съставния елемент на оперативната съвместимост, и ако не е установено въздействие на ниво подсистема от оценяващия орган на ОМБ, който оценява интегрирането на актуализацията на подсистемата.

Таблица 6.3

Изисквания за оценка на съответствието на подсистемата от страната на трасето

Номер

Аспект

Какво подлежи на оценяване

Потвърждаващи доказателства

1a

Използване на съставните елементи на оперативната съвместимост

Проверява се дали за всички съставни елементи на оперативна съвместимост, които трябва да бъдат интегрирани в подсистемата, има ЕО декларация за съответствие и съответен сертификат.

Наличие и съдържание на документите

Проверяват се условията и ограниченията за използване на съставни елементи на оперативната съвместимост по отношение на характеристиките на подсистемата и на околната среда

Анализ на въздействието чрез проверка на документи

За съставни елементи на оперативната съвместимост, които са сертифицирани по версия на ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“, различна от използваната при ЕО проверката на подсистемата, и/или съгласно набор от спецификации, различен от използвания при ЕО проверката на подсистемата, се проверява дали сертификатът все още осигурява съответствие с изискванията на действащата в момента ТСОС.

Анализ на въздействието чрез сравнение на спецификациите, посочени в ТСОС, и сертификатите на съставните елементи на оперативната съвместимост

2a

Интегриране на съставните елементи на оперативната съвместимост в подсистемата

Бележка:

само тези със специфична оценка на ниво подсистема.

Проверява се дали вътрешните интерфейси на подсистемата са инсталирани правилно и работят правилно – основни параметри 4.2.5, 4.2.7, както и условията, указани от производителя

(Не е приложимо за съставния елемент на оперативната съвместимост „брояч на осите и сигнални табели“)

Проверки съгласно спецификациите

Проверява се дали допълнителни функции (извън определените в настоящата ТСОС) не оказват влияние върху задължителни функции

(Не е приложимо за съставния елемент на оперативната съвместимост „брояч на осите и сигнални табели“)

Анализ на въздействието

Проверява се дали стойностите на идентификаторите на ETCS (ETCS ID) са в рамките на допустимия обхват и, ако това се изисква по настоящата ТСОС, дали имат уникални стойности — основен параметър 4.2.9

(Не е приложимо за съставния елемент на оперативната съвместимост „брояч на осите и сигнални табели“)

Проверка на проектните спецификации

За съставен елемент на оперативната съвместимост „брояч на оси“ (само):

Проверява се интегрирането на съставен елемент на оперативната съвместимост в подсистемата:

Проверява се документът от пореден номер 77, глава 4, таблица 16 „оценяване на съответствието“.

Проверява се правилното монтиране на оборудването и условията, указани от производителя и/или от управителя на инфраструктурата.

Проверка на документи

Проверява се дали има системен идентификатор за частта ETCS на подсистемата.

В случай на изменение на функционалната част или реализационната част на системния идентификатор — дали изменението съответства на определението — основен параметър 4.2.20.3

Проверка на документи

3

Елементи за контрол и управление от страната на трасето

Проверява се дали изискванията за сигналните табели, определени в настоящата ТСОС, са изпълнени (характеристики, съвместимост с изискванията на инфраструктурата (габарит,…), съвместимост с полето на видимост на машиниста, разположението на оперативно съвместимите сигнални табели с оглед на постигането на техните оперативни цели) – основен параметър 4.2.15.

Проектна документация, резултати от изпитвания или изпитвания с подвижен състав, който е в съответствие с ТСОС

4a

Интегриране в инфраструктурата

Проверява се дали оборудването е правилно инсталирано – основни параметри 4.2.3, 4.2.4, 4.2.19 и условията за инсталиране, указани от производителя

Резултати от проверките (съгласно спецификациите, посочени в основните параметри и в правилата за инсталиране на производителя)

Проверява се дали оборудването на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето е съвместимо с трасето – основен параметър 4.2.16

Проверка на документи (сертификати за оперативна съвместимост и евентуални методи за интегриране, проверени по отношение на характеристиките от страната на трасето)

5a

Интегриране в сигнализацията от страната на трасето

(не се прилага за частта за установяване на наличието на влак)

Проверява се дали всички функции, изисквани за приложението, са внедрени в съответствие със спецификациите, посочени в настоящата ТСОС – основен параметър 4.2.3

Проверка на документи (проектна спецификация на заявителя и сертификати за съставните елементи на оперативната съвместимост)

Проверява се правилната конфигурация на параметрите (блокове данни за евробализите, съобщения от RBC, местоположения на сигналните табели и др.)

Проверка на документи (стойности на параметрите, сравнени с характеристиките на трасето и на сигнализацията)

Проверява се дали интерфейсите са правилно инсталирани и работят нормално.

Проверка на проекта и изпитвания съгласно информацията, предоставена от заявителя

Проверява се дали подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето функционира правилно в съответствие с информацията в интерфейсите със сигнализация от страната на трасето (например подходящо генериране на блокове данни за евробализите от електронните блокове от страната на трасето (LEU) или на съобщения от радиоцентровете за блок-участъци (RBC)

Проверка на проекта и изпитвания съгласно информацията, предоставена от заявителя

6a

Интегриране в подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето

Проверява се обхватът на радиовръзката RMR – основен параметър 4.2.4.

Измервания на място

Проверява се дали всички функции, изисквани за приложението, са внедрени в съответствие със спецификациите, посочени в настоящата ТСОС – основни параметри 4.2.3, 4.2.4 и 4.2.5.

Протоколи от изпитванията на сценариите за експлоатационно изпитване, определени в точка 6.1.2 с поне две сертифицирани подсистеми „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака от различни доставчици. В протокола се посочва кои сценарии за експлоатационно изпитване са изпитани, какво бордово оборудване е използвано и дали изпитванията са извършени в лаборатории, изпитвателни линии или при реална експлоатация.

7

Съвместимост на системите за установяване на наличието на влак

(С изключение на броячите на оси)

Проверява се дали системите за установяване на наличието на влак са съобразени с изискванията на настоящата ТСОС – основни параметри 4.2.10 и 4.2.11. Проверява се документ за пореден номер 77, глава 4.

Проверява се правилното монтиране на оборудването и условията, указани от производителя и/или от управителя на инфраструктурата.

Доказателства за съвместимост на оборудването от съществуващите инсталации (за системи, които вече са в експлоатация); провеждат се изпитвания по стандарти за новите типове.

Измервания на място за доказване на правилното монтиране.

Проверка на документите за правилното монтиране на оборудването.

8a

Надеждност, работоспособност, ремонтопригодност, безопасност (НРРБ)

(с изключение на установяване на наличието на влак)

Проверява се съответствието с изискванията за безопасност – основен параметър 4.2.1.1.

Прилагане на процедурите, указани в описанието на общия метод за безопасност за определяне и оценка на риска

Проверява се дали количествено изразените цели за надеждността са постигнати – основен параметър 4.2.1.2.

Изчисления

Проверява се съответствието с изискванията по отношение на поддръжката – точка 4.2.20.2.

Проверка на документи

9

Интегриране в подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака и подвижен състав: изпитвания при условия, представителни за предвидената дейност.

Изпитва се поведението на подсистемата при колкото е възможно повече различни експлоатационни условия (напр. скорост на влака, брой влакове по линията, метеорологични условия). Изпитването трябва да позволява да се провери:

1)

работата на системите за установяване на наличието на влак – основни параметри 4.2.10, 4.2.11;

2)

дали подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето е съвместима с трасето – основен параметър 4.2.16.

Тези изпитвания също така ще увеличат увереността в отсъствието на систематични откази.

В обхвата на тези изпитвания не влизат изпитвания, които са вече провеждани на различни етапи: вземат се предвид изпитвания, проведени върху съставните елементи на оперативната съвместимост, и изпитвания, проведени върху подсистемата в симулирана среда.

Бележка:

В сертификата се посочва при какви условия са проведени изпитванията и кои стандарти са приложени.

Протоколи от проведените изпитвания.

10

Съвместимост на ETCS и радиосистемата

Предложените проверки за ESC и RSC обхващат само изискванията на ТСОС и са в съответствие със спецификациите — основен параметър 4.2.17.

Проверка на документите на предвидените типове ESC/RSC, в случай че те са нови или изменени.

ИЛИ

Проверките за техническа съвместимост за тип(ове) ESC и RSC са публикувани като „валидни“ в техническия документ на Агенцията за ESC/RSC, ако остават непроменени.

6.4.   Разпоредби в случай на частична оценка на изискванията на ТСОС

6.4.1.   Оценяване на части от подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“

Съгласно член 15, параграф 7 от Директива (ЕС) 2016/797, нотифицираният орган може да издава сертификати за проверка на някои части от дадена подсистема, ако това е позволено съгласно съответната ТСОС.

Както е посочено в точка 2.2 (Scope) от настоящата ТСОС, подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака и от страната на трасето съдържат части, посочени в точка 4.1 (Introduction), а настоящият раздел се отнася само за посочените части.

За всяка от частите или за комбинация от частите, определени в настоящата ТСОС, може да бъде издаден ЕО сертификат за проверка.

Независимо кой модул е избран, нотифицираният орган проверява дали изискванията (всички съответни изисквания са посочени в таблица 6.2.1) са изпълнени за:

1)

въпросната част; и

2)

нейните интерфейси към непроменените части на подсистемата; и

3)

интеграцията с непроменените части на подсистемата.

За бордовата подсистема „Контрол, управление и сигнализация“: Когато се оценяват само части от подсистема, е възможен един от следните варианти за ЕО сертификатите за проверка, издавани от нотифицираните органи:

1)

ЕО сертификатът за проверка на бордовата подсистема „Контрол, управление и сигнализация“, обхващащ всички части, или

2)

ЕО сертификатът за проверка за всяка от следните групи части:

а)

частите за влакова защита, радиовръзка за данни и автоматизирана експлоатация на влака, и

б)

частта за радиовръзка за гласова комуникация.

В ЕО сертификата за проверка трябва да се посочват и предоставят доказателства за изпълнението на всички изисквания от таблица 6.2.1, както и за възможните интерфейси между частите или липса на такива, по един от следните начини:

1)

липсата на интерфейси към другата част/група части; или

2)

ако има интерфейси към другата част/група части — липсата на условия и ограничения за използване на другата част/група части.

В случай на интерфейси, които налагат условия и ограничения за използването в съответствие с изискванията, специфицирани в таблица 6.2.1 от тази ТСОС, и които разпространяват ограничения също върху другата част/група части, трябва да е налице ЕО сертификат за подсистемата; или

3)

в случай че подсистемата се състои само от една част/група части, не е необходима допълнителна оценка на ниво подсистема, ако оценката на частта/групата части обхваща всички изисквания на ТСОС за тази част/група части. В този случай ЕО сертификатът за проверка на частта заменя ЕО сертификата за проверка на подсистемата.

6.4.2.   Междинна декларация за проверка

Ако се оценява съответствието за подсистеми, посочени от заявителя, които се различават от частите, разрешени в таблица 4.1, а процесът за оценяване се различава от този, описан в точка 6.4.1 (Assessment of parts of control-command and signalling subsystems) от настоящата ТСОС, или ако са изпълнени само някои етапи на процедурата за проверка, се допуска издаването само на междинна декларация за проверка.

6.5.   Управление на грешки

При отклонения от предвидените функции и/или работни показатели по време на изпитванията или по време на експлоатационния срок на дадена подсистема, заявителите и/или операторите незабавно информират Агенцията и разрешаващия орган, който е издал разрешенията за съответните подсистеми по трасето или за возилата, за да се започне с процедурите, предвидени в член 16 от Директива (ЕС) 2016/797. В резултат на прилагането на член 16, параграф 3 от посочената директива:

1)

ако отклонението се дължи на неправилно прилагане на настоящата ТСОС или на грешки в проектирането или инсталирането на оборудването, заявителят за съответните сертификати предприема необходимите коригиращи действия, така че въпросните сертификати и/или съответното техническо досие (за съставни елементи на оперативна съвместимост и/или подсистеми), заедно със съответните ЕО декларации, да бъдат актуализирани;

2)

ако отклонението се дължи на грешки в настоящата ТСОС или в спецификациите, посочени в нея, се стартира процедурата, установена в член 6 от Директива (ЕС) 2016/797.

Заявителите и/или доставчиците могат да прилагат свое собствено решение за отстраняване на установена грешка, след като свързаната с грешката заявка за изменение бъде валидирана чрез процедурата за управление на измененията (CCM) съгласно член 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/796. Това валидиране се извършва в рамките на 3 месеца след подаването на пълната информация.

Всяко такова временно решение отстраняване на установена грешка, което не налага ограничения за други подсистеми, може да се прилага, докато договорената корекция на грешката бъде приета в нова версия на ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“. След като решението за отстраняване на установената грешка бъде прието в нова версия на ТСОС, заявителите и/или доставчиците прилагат приетото решение към съществуващите возила при настъпване на първата от следните възможности:

а)

ако за извършването на корекция на грешка не се изисква разрешение: при следващ случай на задължителна корекция на грешка по силата на таблица Б1.1, ред 1, и във всеки случай не преди 1.1.2026 г.;

б)

ако за извършването на корекция на грешка се изисква разрешение: при следващото подновяване на разрешение във връзка с друга промяна в системата за влакова защита на возилото (ETCS);

в)

при следващото модернизиране до по-висока системна версия на частта за влакова защита на возилото.

Бележка:

За съставните елементи на оперативната съвместимост, за които резултатът от информацията, която трябва да се предостави съгласно точка 7.2.10.1, показва, че няма въздействие върху безопасността, експлоатацията и оперативната съвместимост, не се изисква актуализация.

Корекциите на грешките могат да окажат въздействие върху подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето и „Контрол, управление и сигнализация“ на борда. Агенцията организира своевременно обработване на цялата получена информация с цел улесняване на процедурата за управление на измененията с оглед на по-нататъшното подобряване и разработване на спецификациите, включително на спецификации за изпитванията.

6.5.1.   Съдържание на ЕО сертификатите

Съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/250 на Комисията (22) нотифицираните органи описват ограниченията и условията за употреба на съставните елементи на оперативната съвместимост и подсистемите в съответните ЕО сертификати.

Нотифицираните органи трябва да координират с Агенцията начина, по който се третират грешките, ограниченията и условията за употреба на подсистемите и съставните елементи на оперативна съвместимост в съответните ЕО сертификати за проверка и технически досиета на работната група, създадена съгласно член 29 от Регламент (ЕС) 2016/796.

В придружаващото техническо досие, издадено от нотифицирания орган, се използва образецът от допълнение Г.

6.5.2.   Съдържание на ЕО сертификатите

Съгласно регламент за изпълнение (ЕС) 2019/250 производителят на съставния елемент на оперативната съвместимост или заявителят на подсистемата трябва да опише в ЕО декларацията за съответствие или проверка ограниченията и условията за употреба.

В придружаващите технически досиета се използва образецът от допълнение Г.

7.   Прилагане на ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“

7.1.   Въведение

Настоящата глава описва техническите мерки за прилагане на ТСОС, и по-специално условията за преминаване към системи от клас A.

Трябва да се вземе предвид фактът, че прилагането на ТСОС трябва периодично да се координира с изпълнението на други ТСОС.

7.2.   Общоприложими правила

7.2.1.   Модернизиране или обновяване на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ или на части от тях

Модернизирането или обновяването на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ може да засяга всяка или всички части от елементите, които ги съставят, както е определено в точка 2.2 (Scope).

Следователно тези различни части на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ могат да бъдат модернизирани или обновявани поотделно, ако не се излага на риск оперативната съвместимост.

Вж. точка 4.1 (Introduction) за определения на основните параметри за всяка част.

7.2.2.   Промени в съществуваща подсистема на борда на влака

В настоящата точка се определят принципите, които следва да се прилагат от структурите, управляващи измененията, и от разрешаващите органи в съответствие с процедурата за ЕО проверка, описана в член 15, параграф 9 и член 21, параграф 12, както и в приложение IV към Директива (ЕС) 2016/797. Тази процедура е доразвита в членове 13, 15 и 16 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545 на Комисията и в Решение 2010/713/ЕС.

Настоящата точка се прилага в случай на изменения от какъвто и да било характер в съществуваща подсистема на борда на влака или в подсистема от такъв тип на борда на влака, включително модернизиране или обновяване. Настоящата точка не се прилага в случай на изменения, попадащи в обхвата на член 15, параграф 1, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545 на Комисията.

7.2.2.1.   Правила за управление на измененията в подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ на борда

1)

Частите, определени в таблица 4.1 от настоящата ТСОС, и основните параметри на бордовата подсистема, които не са засегнати от измененията, се изключват от оценката за съответствие с разпоредбите на настоящата ТСОС. Структурата, управляваща измененията, следва да предостави списък на частите и основните параметри, засегнати от изменението.

2)

Структурата, управляваща измененията, информира съответния нотифициран орган за всички изменения, засягащи съответствието на подсистемата с изискванията на съответните ТСОС, за които се изискват нови проверки, в съответствие с членове 15 и 16 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545 и Решение 2010/713/ЕС и чрез прилагане на модули SB, SD/SF или SH1 за ЕО проверката, и ако е целесъобразно съгласно член 15, параграф 5 от Директива (ЕС) 2016/797. Тази информация се предоставя от структурата, управляваща измененията, със съответните препратки към техническата документация, свързана със съществуващия ЕО сертификат.

3)

Структурата, управляваща измененията, трябва да обоснове и да докаже с документи, че приложимите изисквания са спазени на ниво подсистема, и това трябва да бъде оценено от нотифициран орган.

4)

Измененията, засягащи основните проектни характеристики на подсистемата на борда на влака, са определени в таблица 7.1 (Basic Design Characteristics) и се класифицират съгласно член 15, параграф 1, буква в) или буква г) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545, а измененията, които не засягат, но са свързани с основни проектни характеристики, се класифицират, в съответствие с таблица 7.1 (Basic Design Characteristics), от структурата, управляваща измененията, съгласно член 15, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545.

5)

Счита се, че измененията, които не попадат в обхвата на точка 7.2.2.1(4) по-горе, нямат никакво въздействие върху основните проектни характеристики. Те се класифицират от структурата, управляваща измененията, съгласно член 15, параграф 1, букви а) или б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545.

Бележка:

Класификацията на измененията, посочени в точки 7.2.2.1(4) и настоящата точка по-горе, се извършва от структурата, управляваща измененията, без да се засяга преценката на безопасността, предвидена в член 21, параграф 12, буква б) от Директива (ЕС) 2016/797.

6)

Всички изменения трябва да останат в съответствие с приложимите ТСОС (23), независимо от тяхната класификация.

Таблица 7.1

Основни проектни характеристики

1.

Точка от ТСОС

2.

Относими основни проектни характеристики

3.

Изменения, които не засягат основните проектни характеристики съгласно член 15, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545

4.

Изменения, които засягат основните проектни характеристики, но ги оставят в приемливия диапазон за параметрите, и поради това се класифицират съгласно член 15, параграф 1, буква в) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545

5.

Изменения, които засягат основните проектни характеристики, като ги извеждат извън приемливия диапазон за параметри, и поради това се класифицират съгласно член 15, параграф 1, буква г) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545

4.2.2

On-Board ETCS functionality

Бордово оборудване за ETCS и набор от спецификации от ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“, допълнение А

Не е приложимо

Не е приложимо

Използва се друг набор спецификации от допълнение А

 

Пакет от официално експлоатирани версии на системата ETCS

Не е приложимо

Не е приложимо

Инсталиране или пускане в експлоатация на ETCS;

Изменение на пакета от официално експлоатирани версии на системата ETCS от набор от спецификации в допълнение А.

 

Внедряване на ETCS на борда на влака

Изпълнени са всички условия по точка 7.2.2.2 (изменение на реализационния идентификатор)

Не е приложимо

Не са изпълнени всички условия по точка 7.2.2.2 (функционално изменение)

 

Управление на информацията за целостта на влака (не от машиниста)

Не е приложимо

Добавяне или отстраняване на следенето на целостта на влака

Не е приложимо

 

Бордова информация за безопасната дължина на влаковия състав за достъп до линията и ниво на пълнота на безопасността (SIL)

Не е приложимо

Добавяне или отстраняване на информация за безопасната дължина на влаковия състав

Не е приложимо

4.2.17.1

ETCS System Compatibility

Съвместимост на системата ETCS

Не е приложимо

Добавяне или отстраняване на декларация за ESC, която изпълнява всички условия по точка 7.2.2.4.

Добавяне или отстраняване на декларация за ESC, която не изпълнява всички условия по точка 7.2.2.4.

4.2.4

Mobile communication functions for railways RMR

4.2.4.2.1

GSM-R Voice and operational communication applications

Бордова радиосистема GSM-R и нейният базов вариант

Използва се друг базов вариант, който изпълнява всички условия по точка 7.2.2.3.

Не е приложимо

Инсталиране или пускане в експлоатация на кабинна радиосистема GSM-R;

Използва се друг базов вариант, който не изпълнява всички условия по точка 7.2.2.3.

Внедряване на гласова и оперативна връзка по GSM-R

Изпълнени са всички условия по точка 7.2.2.3 (изменение на реализационния идентификатор)

Не е приложимо

Не са изпълнени всички условия по точка 7.2.2.3 (функционално изменение)

Поддръжка за идентификатор 555 на групата (Group ID 555) със SIM карта за гласова връзка чрез GSM-R

Не е приложимо

Изменение на поддръжката на SIM карта от група ID 555

Не е приложимо

4.2.17.3

ETCS and Radio System Compatibility

Съвместимост на радиосистемите за гласова комуникация

Не е приложимо

Добавяне или отстраняване на декларация за RSC, която изпълнява всички условия по точка 7.2.2.4.

Добавяне или отстраняване на декларация за RSC, която не изпълнява всички условия по точка 7.2.2.4.

4.2.4

Mobile communication functions for railways RMR

4.2.4.3.1.1

GSM-R data communication for ETCS

4.2.4.3.2.1

GSM-R data communication for ATO

Радиопредаване на данни на борда на влака с GSM-R и неговия базов вариант

Използва се друг базов вариант, който изпълнява всички условия по точка 7.2.2.3.

Не е приложимо

Инсталиране или пускане в експлоатация на GSM-R EDOR;

Използва се друг базов вариант, който не изпълнява всички условия по точка 7.2.2.3.

Предаване на данни чрез GSM-R за внедряването на ETCS и ATO

Изпълнени са всички условия по точка 7.2.2.3 (изменение на реализационния идентификатор)

Не е приложимо

Не са изпълнени всички условия по точка 7.2.2.3 (функционално изменение)

4.2.17.3

ETCS and Radio System Compatibility

Съвместимост на радиосистемите за данни

Не е приложимо

Добавяне или отстраняване на декларация за RSC, която изпълнява всички условия по точка 7.2.2.4.

Добавяне или отстраняване на декларация за RSC, която не изпълнява всички условия по точка 7.2.2.4.

4.2.4

Mobile communication functions for railways RMR

4.2.4.1.1

GSM-R Basic communication function

SIM карта на местна мрежа GSM-R за гласова връзка

Не е приложимо

Подмяна на една SIM карта за GSM-R, която е в съответствие с ТСОС, с друга SIM карта за GSM-R, която е в съответствие с ТСОС, за различна местна мрежа GSM-R

Не е приложимо

SIM карта на местна мрежа GSM-R за данни

Не е приложимо

Подмяна на една SIM карта за GSM-R, която е в съответствие с ТСОС, с друга SIM карта за GSM-R, която е в съответствие с ТСОС, за различна местна мрежа GSM-R

Не е приложимо

4.2.18

On-Board ATO functionality

Версия на бордовата система ATO (автоматична експлоатация на влакове)

Не е приложимо

Изменение на версията на системата ATO, която изпълнява всички условия по точка 7.2.2.3.

Добавяне или отстраняване на частта ATO на бордовата подсистема „Контрол, управление и сигнализация“; пускане в експлоатация на ATO.

Или изменение на версията на системата ATO, която не изпълнява всички условия по точка 7.2.2.3.

Внедряване на ATO на борда на влака

Изпълнени са всички условия по точка 7.2.2.3 (изменение на реализационния идентификатор)

Не е приложимо

Не са изпълнени всички условия по точка 7.2.2.3 (функционално изменение)

7.2.5

Legacy systems

Монтирани заварени системи за влакова защита, контрол и предупреждение от клас B или други (система и ако е приложимо, версии)

Изискванията за системите от клас B са отговорност на съответната държава членка.

Изискванията за системите от клас B са отговорност на съответната държава членка.

Добавяне или отстраняване на системи за влакова защита от клас B:

Изискванията за системите от клас B са отговорност на съответната държава членка.

Монтирани заварени радиосистеми от клас B или други (система и, ако е приложимо, версия)

Изискванията за системите от клас B са отговорност на съответната държава членка.

Изискванията за системите от клас B са отговорност на съответната държава членка.

Добавяне или отстраняване на заварени радиосистеми от клас В

Изискванията за системите от клас B са отговорност на съответната държава членка.

7)

При изготвянето на ЕО сертификата за проверка, нотифицираният орган може да се позове на:

а)

първоначалния ЕО сертификат за проверка за неизменените части на проекта или за изменените части на проекта, които обаче не засягат съответствието на подсистемата, ако сертификатът все още е валиден;

б)

измененията в първоначалния ЕО сертификат за проверка на изменените части на проекта, които засягат съответствието на подсистемата с приложимата версия на ТСОС, използвана за ЕО проверката.

8)

При всички случаи структурата, управляваща измененията, гарантира, че техническата документация, отнасяща се до ЕО сертификата, е съответно актуализирана.

9)

Актуализираната техническа документация, отнасяща се до ЕО сертификата, е посочена в техническото досие, придружаващо ЕО декларацията за проверка, издадена от структурата, управляваща измененията, относно бордовата подсистема, декларирана като съответстваща на модифицирания тип.

7.2.2.2.   Условия за изменение на функциите на ETCS на борда на влака, които не оказват въздействие върху основните проектни характеристики

1)

Целевият набор от функции (24) остава непроменен или се задава като очакваното състояние към момента на изготвяне на първоначалния сертификат или разрешение. Целевият набор от функции се счита за непроменен, когато се прилага процесът за поддръжка на спецификацията (коригиране на грешки), описан в точка 7.2.10, включващ прилагането на корекции на грешки или на мерки за смекчаване.

2)

Интерфейсите, съответстващи на изискванията за безопасност и за техническа съвместимост, остават непроменени или са зададени за очакваното състояние към момента на изготвяне на първоначалния сертификат или разрешение.

3)

Резултатът от преценката на безопасността (напр. случай на безопасност съгласно EN 50126) остава непроменен.

4)

Изменението не е довело до добавянето на нови свързани с безопасността условия за прилагане (SRAC) или ограничения за оперативна съвместимост.

5)

Оценяващият орган на ОМБ (ОМБ за ОР), както е определено в точка 4.2.1, е оценил независимо оценката на риска на заявителя и демонстрацията в рамките на тази оценка, че изменението не оказва неблагоприятно въздействие върху безопасността. Демонстрацията от страна на заявителя трябва да включва доказателството, че изменението действително коригира причините за първоначалното отклонение на функциите.

6)

В зависимост от вида на изменението:

а)

Когато причината за изменението е грешка в продукта, изменението се извършва в рамките на система за управление на качеството, одобрена от нотифициран орган. За други модули е необходима обосновка, че извършената проверка остава валидна (25).

б)

В случай че изменението се извършва в рамките на процеса на поддръжка на спецификацията (в допълнение А, таблица A 2 има актуализирани спецификации с описанията на корекцията на грешки), е необходим актуализиран ЕО сертификат за изследване на проекта или ЕО сертификат за изследване на типа за съставните елементи на оперативната съвместимост или подсистемата, засегнати от прилагането на корекции за грешки. В този случай се прилагат разпоредбите на точка 6.3.3(3).

7)

За индивидуалното управление на конфигурациите се определя един „системен идентификатор“ (както е определено в 4.2.20.3), като функционалният идентификатор в рамките на този системен идентификатор не се променя след изменението.

8)

Изменението следва да бъде част от управлението на конфигурацията, което се изисква съгласно член 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545.

7.2.2.3.   Условия за изменение на бордовите функции за мобилна комуникация по железопътните трасета или на бордовите функции на ATO, които не оказват въздействие върху основните проектни характеристики

1)

Целевият набор от функции (26) остава непроменен или се задава като очакваното състояние към момента на изготвяне на първоначалния сертификат или разрешение. Целевият набор от функции се счита за непроменен, когато се прилага процесът за поддръжка на спецификацията (коригиране на грешки), описан в точка 7.2.10, включващ прилагането на или корекции на грешки, или на мерки за смекчаване.

2)

Интерфейсите, съответстващи на изискванията за техническа съвместимост, остават непроменени или са зададени за очакваното състояние към момента на изготвяне на първоначалния сертификат или разрешение.

3)

В зависимост от вида на изменението:

а)

Когато причината за изменението е грешка в продукта, изменението се извършва в рамките на система за управление на качеството, одобрена от нотифициран орган. За други модули е необходима обосновка, че извършената проверка остава валидна (27).

б)

В случай че изменението се извършва в рамките на процеса на поддръжка на спецификацията (в допълнение А, таблица A 2 има актуализирани спецификации с описанията на корекцията на грешки), е необходим актуализиран ЕО сертификат за изследване на проекта или ЕО сертификат за изследване на типа за съставните елементи на оперативната съвместимост или подсистемата, засегнати от прилагането на корекции за грешки. В този случай се прилагат разпоредбите на точка 6.3.3(3).

4)

Изменението следва да бъде част от управлението на конфигурацията, което се изисква съгласно член 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545.

7.2.2.4.   Условия за изменение на бордовата подсистема по отношение на съвместимостта на ETCS или на радиосистемата, което не оказва въздействие върху основните проектни характеристики

1)

Не са добавяни или премахвани свързани с безопасността условия (SRAC) или ограничения за оперативната съвместимост по отношение на техническата съвместимост с мрежата, които се дължат на добавянето или отстраняването на декларация за ESC или RSC.

2)

Не са добавяни или премахвани никакви ограничения на оперативната съвместимост (ограничения или условия за употреба), свързани с техническата съвместимост с мрежата, вследствие на декларацията за ESC или RSC.

7.2.3.   Модернизиране или обновяване на съществуваща подсистема от страната на трасето

В настоящата точка се определят принципите, които следва да се прилагат от структурите, управляващи измененията, и от разрешаващите органи в съответствие с процедурата за ЕО проверка, описана в член 15, параграф 9 и член 18, параграф 6 от Директива (ЕС) 2016/797 и в Решение 2010/713/ЕС.

7.2.3.1.   Правила за управление на модернизирането или обновяването на съществуващи подсистеми „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето

При модернизиране или обновяване на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“, притежаващи ЕО сертификат за проверка, се прилагат следните правила:

1)

За измененията се изисква ново разрешение, ако въздействат върху основните параметри, определени в таблица 7.2.

Таблица 7.2

Изменения на основните параметри от страната на трасето, за които се изисква ново разрешение

Основен параметър

Изменение, за което се изисква ново разрешение

4.2.3

Trackside ETCS functionality

Не са изпълнени всички условия по точка 7.2.3.2

4.2.4

4.2.4.2

Mobile communication functions for railways RMR

Voice and operational communication applications

Не са изпълнени всички условия по точка 7.2.3.3

4.2.4

4.2.4.3

Mobile communication functions for railways RMR

Data communication applications for ETCS and ATO

Не са изпълнени всички условия по точка 7.2.3.3

4.2.19

Trackside ATO functionality

Не са изпълнени всички условия по точка 7.2.3.3

2)

Допуска се измененията да бъдат предмет само на повторна оценка на модификациите, които засягат съответствието на подсистемата с приложимата версия на ТСОС, използвана за ЕО проверката. Структурата, управляваща измененията, трябва да обоснове и да докаже с документи, че приложимите изисквания са спазени на ниво подсистема, и това трябва да бъде оценено от нотифициран орган.

3)

Структурата, управляваща измененията, информира нотифицирания орган за всички изменения, които могат да повлияят върху съответствието на подсистемата с изискванията на съответните ТСОС или на условията за валидност на сертификата.

Тази информация се предоставя от структурата, управляваща измененията, със съответните препратки към техническата документация, свързана със съществуващия ЕО сертификат.

4)

ЕО сертификат, отразяващ измененията, които засягат съответствието с ТСОС, се изготвя от нотифициран орган. При изготвянето на ЕО сертификата, нотифицираният орган може да се позове на:

а)

първоначалния ЕО сертификат за неизменените части от проекта или за изменените части на проекта, които обаче не засягат съответствието на подсистемата, ако сертификатът все още е валиден;

б)

допълнителен ЕО сертификат (изменящ първоначалния) за изменените части на проекта, които засягат съответствието на подсистемата с приложимата версия на ТСОС, използвана за ЕО проверката.

5)

При всички случаи структурата, управляваща измененията, гарантира, че техническата документация, отнасяща се до ЕО сертификата, е съответно актуализирана.

6)

„Управление на конфигурацията“ означава систематичен организационен, технически и административен процес, прилаган по време на целия жизнен цикъл на дадена подсистема „Контрол, управление и сигнализация“, който гарантира, че са налице съгласуваност на документацията и проследимост на промените и те се поддържат така, че:

а)

да са изпълнени изискванията на съответната нормативна уредба на ЕС и съответните национални правила;

б)

измененията да се контролират и документират, било в техническите досиета или в досието, придружаващо издаденото разрешение;

в)

информацията и данните да се поддържат в актуално състояние и да са точни;

г)

съответните заинтересовани страни да са информирани за промените, както е необходимо;

7.2.3.2.   Условия за модернизацията или обновяването на функциите на ETCS от страната на трасето, при неспазване на които се изисква ново разрешение за въвеждане в експлоатация

1)

Целевият набор от функции (28) на основния параметър 4.2.3 остава непроменен или се задава като очакваното състояние към момента на изготвяне на първоначалния сертификат или разрешение. Целевият набор от функции се счита за непроменен, когато се прилага процесът за поддръжка на спецификацията (коригиране на грешки), описан в точка 7.2.10, включващ прилагането на корекции на грешки или на мерки за смекчаване.

2)

Интерфейсите на основния параметър 4.2.3, имащи значение за изискванията за безопасност и за техническа съвместимост, остават непроменени или са зададени за очакваното състояние към момента на изготвяне на първоначалния сертификат или разрешение.

3)

Резултатът от преценката на безопасността (напр. случай на безопасност съгласно EN 50126) остава непроменен.

4)

Изменението не е довело до добавянето на нови свързани с безопасността условия за прилагане (SRAC) или ограничения за оперативна съвместимост.

5)

Когато се изисква в точка 4.2.1, оценяващ орган на ОМБ (ОМБ за ОР) е оценил независимо оценката на риска на заявителя, както и приложените към нея доказателства, че изменението не оказва неблагоприятно въздействие върху безопасността. В случай че изменението е заради грешка в продукта, доказването от заявителя включва доказателство, че изменението действително коригира причините за грешката в продукта.

6)

В зависимост от вида на изменението:

а)

Когато причината за изменението е грешка в продукта, изменението се извършва в рамките на система за управление на качеството, одобрена от нотифициран орган. За други модули е необходима обосновка, че извършената проверка остава валидна (29).

б)

В случай че изменението се извършва в рамките на процеса на поддръжка на спецификацията (в допълнение А, таблица A 2 има актуализирани спецификации с описания на подхода за коригиране на грешки), е необходим актуализиран ЕО сертификат за съставните елементи на оперативната съвместимост или подсистемата, засегнати от прилагането на корекции за грешки. В този случай се прилагат разпоредбите на точка 6.3.4(3).

7)

За индивидуалното управление на конфигурациите се определя един „системен идентификатор“ (както е определено в 4.2.20.3), като функционалният идентификатор в рамките на този системен идентификатор не се променя след изменението.

8)

Промяната е част от управлението на конфигурацията, както е определено в 7.2.1б.1.7

7.2.3.3.   Когато не са спазени условията за модернизация или обновяване на функциите за мобилна комуникация от страната на трасето или функциите на ATO от страната на трасето, се изисква ново разрешение за въвеждане в експлоатация

1)

Целевият набор от функции (30) на основните параметри 4.2.4.2, 4.2.4.3 и 4.2.19 остава непроменен или се задава като очакваното състояние към момента на изготвяне на първоначалния сертификат или разрешение. Целевият набор от функции се счита за непроменен, когато се прилага процесът за поддръжка на спецификацията (коригиране на грешки), описан в точка 7.2.10, включващ прилагането на или корекции на грешки, или на мерки за смекчаване.

2)

Интерфейсите на основни параметри 4.2.4.2, 4.2.4.3 и 4.2.19, имащи значение за изискванията за безопасност и за техническа съвместимост, остават непроменени или за тях се задава очакваното състояние към момента на изготвяне на първоначалния сертификат или разрешение.

3)

В зависимост от вида на изменението:

а)

когато причината за изменението е грешка в продукта, изменението се извършва в рамките на система за управление на качеството, одобрена от нотифициран орган (напр. съгласно модули CH1, SH1, CD, SD). За други модули (напр. CF, SF, SG) трябва да се докаже, че извършената проверка остава валидна (31);

б)

в случай че изменението се извършва в рамките на процеса на поддръжка на спецификацията (в допълнение А, таблица A 2 има актуализирани спецификации с описания на подхода за коригиране на грешки), е необходим актуализиран ЕО сертификат за съставните елементи на оперативната съвместимост или подсистемата, засегнати от прилагането на корекции за грешки. В този случай се прилагат разпоредбите на точка 6.3.4(3).

4)

Изменението е част от управлението на конфигурацията, както е определено в точка 7.2.3.1(6).

7.2.3.4.   Въздействие върху техническата съвместимост между частите на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ на борда на влака и от страната на трасето

Управителите на инфраструктурата гарантират, че измененията в съществуваща подсистема от страната на трасето не възпрепятстват продължаването на експлоатацията на действащите подсистеми на борда на влака, които са в съответствие с ТСОС (32) и функционират по железопътните линии, засегнати от измененията.

Това изискване не се прилага, когато измененията се дължат на внедряването на приложение на ново ниво от страната на трасето, посредством изисквания, определени в 7.2.9.1 (1) и (4), или посредством изисквания за несъвместимо прилагане (напр. изменение към нова версия X от M, както е определено в 7.4.2.4).

7.2.4.   ЕО сертификати за изследване на типа или проекта

7.2.4.1.   Подсистема „Контрол, управление и сигнализация“ на борда

7.2.4.1.1.    Определения

1)

Рамка за първоначална оценка на бордовата подсистема „Контрол, управление и сигнализация“

Рамката за първоначална оценка е ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“, приложима в началото на етапа на проектиране, когато заявителят се договори с нотифицирания орган за бордовата подсистема „Контрол, управление и сигнализация“.

2)

Рамка за сертифициране на бордовата подсистема „Контрол, управление и сигнализация“

Рамката за сертифициране е ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“, приложима към момента на издаване на ЕО сертификата за изследване на типа или на проекта. Това е рамката за първоначална оценка, в която са включени преразгледани версии на ТСОС, влезли в сила по време на етапа на проектиране и приложими съгласно преходния режим, описан в допълнение Б.

3)

Етап на проектиране на бордовата подсистема „Контрол, управление и сигнализация“

Етапът на проектирането на бордовата подсистема „Контрол, управление и сигнализация“ започва, когато с нотифицирания орган, който отговаря за ЕО проверката, бъде сключен договор от заявителя, и приключва, когато бъде издаден ЕО сертификатът за изследване на типа или на проекта.

Етапът на проектиране обхваща интегрирането на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ в тип возило, както и един/една или повече варианти или версии на типа. За всички варианти и версии на типа се счита, че етапът на проектиране започва едновременно с този за основния тип.

4)

Етап на производство на бордовата подсистема „Контрол, управление и сигнализация“

Етапът на производство е периодът, през който бордовата подсистема „Контрол, управление и сигнализация“ може да бъде пусната на пазара въз основа на ЕО декларация за проверка, позоваваща се на валиден ЕО сертификат за изследване на типа или проекта.

5)

Експлоатация на возилото

Возилото е в експлоатация, когато е регистрирано с „валиден“ регистрационен код „00“ в националния регистър на подвижния състав в съответствие с Решение 2007/756/ЕО на Комисията (33) или в Европейския регистър на превозните средства в съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1614 на Комисията (34) и се поддържа в безопасно експлоатационно състояние в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/779 на Комисията (35).

7.2.4.1.2.    Правила, свързани със ЕО сертификатите за изследване на типа или на проекта

1)

Нотифицираният орган издава ЕО сертификат за изследване на типа или на проекта, като се позовава на рамката за сертифициране.

2)

Когато преразгледана версия на настоящата ТСОС влезе в сила по време на етапа на проектиране, нотифицираният орган издава ЕО сертификат за изследване на типа или на проекта в съответствие със следните правила:

За изменения в ТСОС, които не са посочени в допълнение Б, съответствието с рамката за първоначална оценка води до съответствие с рамката за сертифициране. Нотифицираният орган издава ЕО сертификат за изследване на типа или на проекта, като се позовава на рамката за сертифициране, без допълнителна оценка.

Прилагането на изменения в ТСОС, които са посочени в допълнение Б, е задължително съгласно преходния режим, определен в настоящото допълнение Б. По време на определения преходен период нотифицираният орган може да издаде ЕО сертификат за изследване на типа или на проекта, като се позовава на рамката за сертифициране, без допълнителна оценка. Нотифицираният орган изброява в ЕО сертификата за изследване на типа или на проекта всички точки (от таблица B1.1), оценени съгласно рамката за първоначална оценка.

3)

Когато няколко преразгледани версии на настоящата ТСОС влязат в сила по време на етапа на проектиране, параграф (2) по-горе се прилага последователно за всички изменения.

4)

Във всички случаи е допустимо (но не задължително) да се използва най-новата версия на дадена ТСОС, изцяло или за конкретни точки, освен ако при преразглеждането на тези ТСОС не е посочено изрично друго. В случай на заявление, ограничено до конкретни точки, заявителят трябва да обоснове и документира, че приложимите изисквания остават адекватни, като това трябва да бъде одобрено от нотифицирания орган.

7.2.4.1.3.    Валидност на ЕО сертификата за изследване на типа или на проекта

Когато влезе в сила преразгледана версия на настоящата ТСОС, ЕО сертификатът за изследване на типа или на проекта за подсистемата остава валиден, освен ако не се изисква той да бъде преразгледан в съответствие със специфичния преходен режим на изменение на ТСОС, както е определено в допълнение Б към настоящата ТСОС.

7.2.4.2.   Подсистема „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето

В съответствие с член 4, точка 2 от Директива (ЕС) 2016/797 подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето трябва да съответства на ТСОС, която е в сила към момента на подаване на искането за разрешение за въвеждане в експлоатация.

Когато влезе в сила преразгледана версия на настоящата ТСОС, ЕО сертификатът за изследване на типа или на проекта за подсистемата остава валиден, освен ако не се изисква той да бъде преразгледан в съответствие с преходния режим на изменение на ТСОС, както е определено в допълнение Б (таблица Б2) към настоящата ТСОС.

7.2.4.3.   Съставни елементи на оперативната съвместимост

ЕО сертификати за проекта или типа на съставни елементи на оперативната съвместимост, които вече са пуснати на пазара въз основа на предходна версия на ТСОС, остават валидни дори ако влезе в сила преразгледана версия на настоящата ТСОС, освен ако има изискване, приложимо на равнището на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“, което оказва въздействие върху съставния елемент на оперативната съвместимост (както е посочено в таблица Б1.1 или таблица Б2 от допълнение Б), или ако изрично е посочено друго в преразгледаната версия на настоящата ТСОС в таблица Б3 от допълнение B.

През това време тези съставни елементи на оперативната съвместимост могат да бъдат пускани на пазара, без да бъдат подлагани на ново изследване на проекта или типа.

7.2.5.   Заварени системи

Държавите членки гарантират, че функциите на заварените системи и техните интерфейси остават без промяна, освен в случаите, в които са необходими изменения, за да се отстранят недостатъци, свързани с безопасността в тези системи (36).

7.2.6.   Наличие на специфични предавателни модули и интерфейси към клас B на борда

Ако трасето на железопътна линия, попадаща в обхвата на настоящата ТСОС, не е оборудвано със система за влакова защита от клас А, държавата членка осигурява наличието на специфичен предавателен модул (STM) или продукти и/или спецификации, които биха позволили интегрирането на нейната заварена система за влакова защита от клас B с бордовата система от клас A. За линии, оборудвани с повече от една система от клас В, изискването се прилага за поне една от тези системи от клас В.

Държавата членка уведомява в срок от една година от влизането в сила на ТСОС кои са системите от клас В, за които е спазено изискването.

За съществуващи продукти, чието интегриране в продукти от клас А, които съответстват на ТСОС, вече е демонстрирано, бордовото оборудване от клас В и неговият интерфейс трябва да съответстват на някоя от техническите възможности, определени в точка 4.2.6.1. В случай че няма система, чието интегриране в бордовата система от клас А, която е в съответствие с ТСОС, вече е демонстрирано, предоставеното решение трябва да има стандартизиран интерфейс (STM).

Държавата членка нотифицира спецификациите на интерфейсите между бордовите системи за влакова защита от клас А и клас B в рамките на 1 година след влизането в сила на ТСОС.

Ако за конкретна система от клас В единственото налично на пазара оборудване съчетава в себе си функции от клас В и клас А, притежателите на спецификации от клас В (напр. доставчик, железопътно предприятие, управител на инфраструктура) трябва да предоставят спецификациите за частите, които притежават, необходими за интегрирането на тази система от клас В със съответстващо оборудване на ETCS на борда. Всяка съответна интелектуална собственост, която притежават, се предоставя при справедливи, логични и недискриминационни условия. Притежателите на спецификациите трябва да гарантират, че предоставената информация е достатъчна, за да позволи на други производители да интегрират оборудване от клас B с всяко оборудване на ETCS на борда на съществуващия подвижен състав.

В този контекст е необходимо да се осигури открит пазар за продукти от клас В и специфични предавателни модули (STM) при условията на лоялна конкуренция. Ако по технически или икономически причини, включително приложими права на интелектуална собственост, не може да бъде осигурено наличието на специфичен предавателен модул или продукт от клас В заедно с пълните спецификации на неговия интерфейс, съответните държави членки уведомяват Комитета, посочен в член 51, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/797, за причините за проблема и за мерките, които възнамеряват да предприемат за отстраняването му, за да осигурят на операторите, и по-специално на чуждестранните оператори, достъп до своята инфраструктура.

7.2.7.   Допълнително оборудване от клас B по железопътна линия, оборудвана за клас A

По линия, оборудвана с ETCS и/или RMR, е възможно да се инсталира допълнително оборудване от клас B от страната на трасето, което да позволи използването на подвижен състав, който все още не е съвместим с клас А, на етапа на внедряване на бордовото оборудване от клас А.

Всеки управител на инфраструктура отговаря за установяването чрез проверка, че оборудването по трасето поддържа преходи между клас А и клас В и не налага никакви допълнителни изисквания към подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от клас А на борда на влака, поради което подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето трябва да бъде изпълнена така, сякаш бордовата система „Контрол, управление и сигнализация“ от клас А използва стандартизиран интерфейс (STM) между системите от клас A и клас B.

7.2.8.   Возило с оборудване от клас A и от клас B

Возилото може да бъде оборудвано със системи както от клас A, така и от клас B, с цел да може да се експлоатира по няколко линии.

Съответната държава членка може да ограничи използването на система от клас B на борда на влака по линии, при които системата от клас В не е инсталирана от страната на трасето.

Возило, оборудвано едновременно със системи от клас A и от клас B, доказва техническата си съвместимост с оборудване по трасето от клас А по железопътни линии, които са оборудвани както за клас А, така и за клас В. Не е задължително обаче возило, оборудвано със система от клас А, да се оборудва и със система от клас В, за да се докаже неговата съвместимост с линии, оборудвани едновременно със системи от клас B и клас A.

За возило, оборудвано с клас А, могат да се използват системи за влакова защита от клас B съгласно изискванията, определени в точка 4.2.6.1, и в съответствие с изискванията в точка 7.2.6.

7.2.9.   Условия за задължителни и незадължителни функции

Вносителят на заявление за ЕО проверка на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето проверява дали функциите за контрол, управление и сигнализация от страната на трасето, определени като „незадължителни“ в настоящата ТСОС, се изискват съгласно други ТСОС или национални правила, или вследствие на процедура за определяне и оценка на риска с оглед гарантиране на безопасно интегриране на подсистемите.

Внедряването на специфични за държавата или на незадължителни функции от страната на трасето трябва да е технически съвместимо и да не възпрепятства използването на тази инфраструктура от влак, който отговаря само на задължителните изисквания за бордова система от клас A, освен ако това е необходимо за незадължителните бордови функции, посочени в точки 7.2.9.1 и 7.2.9.3. Ако внедряването на една от тези незадължителни функции от страната на трасето би довело до ново задължително изискване за бордовото оборудване по конкретни линии, това се нотифицира най-малко 5 години преди функцията да се превърне в задължително изискване към системите на борда. Нотифицирането на ново изискване относно бордовото оборудване се извършва в рамките на РИНФ и съответните промени в РИНФ се посочват в референтния документ за железопътната мрежа в съответствие с член 27 от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (37). Срок за нотифициране, по-кратък от 5 години, се разрешава само ако това е договорено между УИ и железопътните предприятия, които извършват или възнамеряват да извършват услуги (към момента на сключване на договора) по тези линии. Европейската комисия се уведомява за това споразумение за съкращаване на срока за нотифициране.

За бордова подсистема, която включва специфичен предавателен модул (STM) от вида KER, може да се наложи внедряване на интерфейса K.

7.2.9.1.   ЕТCS

1)

Прилагането на ETCS, ниво 2 от страната на трасето без или с намалена функция за установяване на наличието на влак (предишно ниво 3 на ETCS) се осланя на бордова информация за определяне на заемането на коловоза и изисква бордовото оборудване да е в състояние да изпълни изискванията за потвърдена информация за дължината на влаковия състав, както е посочено в допълнение А, таблица А 2, пореден номер 27.

2)

Приложение на ETCS, ниво 1 от страната на трасето, с допълнително предаване на информация, изисква бордовото оборудване да има съответните функции за допълнително предаване на информация (Euroloop или радиовръзка), ако за разрешената скорост на приближаване до сигнали (release speed) е зададено нула по съображения за безопасност (например защита на опасните точки).

3)

Когато системата ETCS се нуждае от функции за предаване на данни чрез радиовръзка, се изисква наличието на частта за радиовръзката за предаване на данни, специфицирана в настоящата ТСОС.

4)

Когато ETCS от страната на трасето се нуждае от специфична версия на системата ETCS, бордовата подсистема трябва да е оборудвана в съответствие с изискванията за прилагане, изброени в точка 7.4.2.4.2.

7.2.9.2.   ATO

1)

ATO от страната на трасето: внедряването на ATO от страната на трасето е незадължителна функция за оперативна съвместимост, която технически не възпрепятства използването на тази инфраструктура от влак, който не е оборудван с ATO на борда. Когато от страната на трасето набор от функции на ATO GoA1/2 е внедрен чрез ETCS, се прилагат спецификациите за ATO, посочени в допълнение А към настоящата ТСОС.

Бележка:

Когато от страната на трасето набор от функции на ATO GoA1/2 е внедрен чрез клас В, следва да се прилагат спецификациите за ATO от страната на трасето, посочени в допълнение А към настоящата ТСОС, за да се улесни бъдещата миграция към ATO по линии, които ще бъдат оборудвани с ETCS.

2)

ATO на борда на влака: включването на ATO в бордовата подсистема „Контрол, управление и сигнализация“ е задължително (38), когато за първи път се въвежда ETCS във возило и возилото е предназначено и за използване по линия, включваща поне един участък, оборудван с ATO, и когато УИ е нотифицирал чрез РИНФ услугите, които изискват задължително наличие на ATO на борда.

Бележка:

Когато от страната на трасето набор от функции на ATO GoA1/2 е внедрен чрез клас В, внедряването на бордовите функции на ATO се основава на договорни споразумения между УИ и железопътните предприятия, поради което няма задължителни изисквания за прилагане на ATO GoA1/2, докато линиите с внедрени функции на АТО и клас В от страната на трасето не бъдат преустроени така, че да съответстват напълно на ETCS, включително спецификациите за ATO от страната на трасето, посочени в допълнение А към настоящата ТСОС.

7.2.9.3.   RMR

GSM-R и/или FRMCS се внедряват в съответствие с изискванията за прилагане, изброени в точка 7.3.2.

7.2.10.   Поддръжка на спецификациите (корекции на грешки)

7.2.10.1.   Отговорности в рамките на процедурата за управление на измененията

В рамките на процедурата за управление на измененията (CCM) на спецификациите на ERTMS и преди влизането в сила на следващата официална версия на настоящата ТСОС грешките се класифицират като възпрепятстващи или невъзпрепятстващи нормалната експлоатация.

За грешките, които възпрепятстват нормалната експлоатация, производителите на бордово оборудване, операторите, които предоставят напр. информация за появяването на грешката по време на нормална експлоатация, и управителите на инфраструктура, след като получат необходимата информация от производителите на оборудване, инсталирано от страната на трасето, описват своите продукти и внедрени системи по отношение на установената ситуация, като отговарят на въпросниците на ЕЖА (които включват решенията за отстраняване на грешките и мерките за смекчаване).

Отговорите на тези въпросници на Агенцията за железопътен транспорт се предоставят в срок от 3 месеца след публикуването на въпросниците, по-специално управителят на инфраструктурата оценява в рамките на въпросника на Агенцията дали:

1)

въздействието на грешката е приемливо по отношение на безопасността и експлоатацията на мрежата;

2)

въздействието на грешката е приемливо по отношение на оперативната съвместимост, което означава, че или:

а)

неприлагането на корекцията на грешка от страната на трасето би позволило на всяко возило с ERTMS, отговарящо на последната версия на ТСОС, да извършва нормално обслужване по мрежата;

или

б)

неприлагането на корекцията на грешка на борда би позволило на съответното возило с ERTMS да извършва нормално обслужване по мрежата, която е в съответствие с ТСОС.

Агенцията публикува резултатите от своите въпросници по прозрачен начин.

7.2.10.2.   Отговорности на производителя на оборудване, използвано на борда и от страната на трасето

След публикуването на корекциите на грешки в дадена версия производителите актуализират съответно своите съставни елементи на оперативната съвместимост и отговарят за поддържането на съставните елементи на оперативната съвместимост съгласно изискваното в точка 4.2.20.1 (включително за поддържането на свързаните с тях ЕО сертификати) и в съответствие с преходните изисквания в допълнение Б (таблица Б3). Тези актуализирани съставни елементи на оперативната съвместимост (включително свързаните с тях ЕО сертификати) се предоставят за интегриране в съответните подсистеми съгласно допълнение Б (таблица Б3).

Бележка:

За съставните елементи на оперативната съвместимост, за които предоставената преди това информация, описана в точка 7.2.10.1, показва, че няма въздействие върху безопасността, експлоатацията и оперативната съвместимост, не се изисква актуализация.

7.2.10.3.   Отговорности на управителя на инфраструктурата и железопътното предприятие

7.2.10.3.1.    Отговорности на управителя на инфраструктурата

В случай че въздействието на една от грешките, описани в точка 7.2.10.1, се определя като неприемливо в мрежата на управителя на инфраструктурата, управителят на инфраструктурата, въз основа на информацията, предоставена преди това от производителите на бордово оборудване посредством въпросниците на ЕЖА, трябва да набележи возилата с ERTMS, на които е или ще бъде разрешено да се движат в неговата мрежа, които не са внедрили решение, което смекчава проблема в областта на оперативната съвместимост или безопасността, причинен от грешката в спецификацията. Ако производителите на бордово оборудване (с подкрепата на операторите) са докладвали за значително въздействие върху съществуващи возила, движещи се в дадена мрежа, съответният управител на инфраструктура може доброволно да реши да разгледа прилагането на временни мерки за намаляване на риска по железопътната линия, за да подпомогне предоставянето на услуги със съществуващите возила до въвеждането на корекции за грешки на борда.

Управителят на инфраструктурата регистрира в съответния параметър на РИНФ (39), какви корекции на грешки са приложими (т.е. грешките, определени като възпрепятстващи нормалната експлоатация) за бордовото оборудване на влака. Тази регистрация се извършва най-късно 12 месеца след влизането в сила на ТСОС или при въвеждането на ново или модернизиране на съществуващо оборудване от страната на трасето в неговата мрежа.

За засегнатите подсистеми на ERTMS от страната на трасето управителите на инфраструктурата прилагат съответните корекции на грешки в системите от страната на трасето, които позволяват на бордова система „Контрол, управление и сигнализация“ (с приложени корекции на грешки в бордовата система), която е в съответствие с ТСОС, да осигури нормална експлоатация в съответствие с допълнение Б (таблица Б2) към настоящата ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“.

Този управител на инфраструктурата трябва да актуализира, ако е приложимо, съществуващия тип проверки за съвместимост на ETCS и радиосистемата (ESC/RSC) (т.е. това не трябва да води до създаването на нов тип ESC/RSC).

7.2.10.3.2.    Отговорности на железопътните предприятия

Железопътните предприятия сравняват корекциите на грешките, регистрирани в РИНФ за областта на употреба на возилото, с предоставената преди това информация, описана в точка 7.2.10.1, за да установят корекциите, които трябва да бъдат въведени в бордовото оборудване на возилата.

За засегнатите бордови подсистеми на ERTMS железопътните предприятия, с подкрепата на производителите на бордово оборудване, въвеждат необходимите корекции на грешки в бордовите подсистеми в съответствие с допълнение Б (таблица Б1.1) към настоящата ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“.

7.3.   Правила за внедряване, специфични за RMR

7.3.1.   Инсталации от страната на трасето

7.3.1.1.   Инсталирането на GSM-R или FRMCS е задължително, когато:

1)

се инсталира за първи път частта за радиовръзка на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето. Когато FRMCS е първата радиосистема от клас А по дадена железопътна линия, се спазват условията в 7.3.1.3;

2)

се модернизира частта за радиовръзка на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ от страната на трасето, която вече е в експлоатация, по такъв начин, че да промени функциите или работните показатели на подсистемата. Това не включва измененията, считани за необходими за отстраняване на недостатъци, свързани с безопасността в заварената инсталация;

3)

изпълнението на ниво 2 на ETCS се нуждае от радиовръзка за предаване на данни.

4)

изпълнението на ниво 1 на ETCS с радиопредаване на допълнителна информация се нуждае от радиовръзка за предаване на данни чрез GSM-R.

7.3.1.2.   GSM-R може да бъде изведена от експлоатация само когато са изпълнени следните условия:

Условие 1: спазен е минимален срок за предварително нотифициране от 5 години при прекратяване на услугите за GSM-R. Това нотифициране се извършва само ако спецификациите на FRMCS за съставни елементи на оперативната съвместимост на борда, изброени в таблица 5.1 и в допълнение А, са завършени и публикувани чрез изменение на настоящата ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“, което дава възможност за провеждане на търг за цялото бордово оборудване за FRMCS. Посоченото нотифициране се извършва в рамките на РИНФ, а съответните промени в РИНФ се посочват в референтния документ за железопътната мрежа като част от член 27 от Директива 2012/34/ЕС;

и

Условие 2: FRMCS е в експлоатация.

Допуска се по-кратък период, ако това е договорено между УИ и железопътните предприятия, които извършват или възнамеряват да извършват услуги (към момента на сключване на договора) по тези линии. Европейската комисия се уведомява за това споразумение за съкращаване на срока за нотифициране.

7.3.1.3.   Внедряването само на FRMCS от страната на трасето, без да е налично вече съществуващо оборудване за GSM-R, се допуска, ако е изпълнено следното условие:

спазен е минимален срок за предварително нотифициране от 5 години при прекратяване на услугите за FRMCS-R. Това нотифициране може да се извърши само ако спецификациите на FRMCS за съставни елементи на оперативната съвместимост на борда, изброени в таблица 5.1 и в допълнение А, са завършени и публикувани чрез изменение на настоящата ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“, което дава възможност за провеждане на търг за цялото бордово оборудване за FRMCS. Посоченото нотифициране се извършва в рамките на РИНФ, а съответните промени в РИНФ се посочват в референтния документ за железопътната мрежа като част от член 27 от Директива 2012/34/ЕС.

Допуска се по-кратък период, ако това е договорено между УИ и железопътните предприятия, които извършват или възнамеряват да извършват услуги (към момента на сключване на договора) по тези линии. Комисията се уведомява за това споразумение.

7.3.2.   Бордови инсталации

7.3.2.1.

Инсталирането на GSM-R в подвижен състав, предназначен за експлоатация по линия, включваща поне един участък, оборудван с GSM-R, но не и с FRMCS, или по линия, която включва поне един радиоцентър за блок-участъците (RBC), който не поддържа FRMCS (дори когато е функцията е надградена върху заварена система за радиовръзка), е задължително когато:

1)

се инсталира за първи път частта за радиовръзка за гласова комуникация на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на борда;

2)

се модернизира частта за радиовръзка за гласова комуникация на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на борда, която вече е пусната на пазара (клас В) по такъв начин, че да промени функциите или работните показатели на подсистемата. Това не важи за измененията, считани за необходими за отстраняването на недостатъци, свързани с безопасността в заварената инсталация;

3)

за изпълнението на ETCS от ниво 2 или ниво 1 с радиопредаване на допълнителна информация (in-fill) е необходима радиовръзка за предаване на данни.

7.3.2.2.

Монтирането на FRMCS в подвижния състав е задължително за возила, пр