14.7.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 179/48


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1451 НА КОМИСИЯТА

от 13 юли 2023 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2002 по отношение на уведомяването за болести и на информацията, която държавите членки трябва да представят за одобрение на задължителни и изборни програми за ликвидиране и за докладване за тях, както и в заявленията за признаване на статут „свободен от болест“

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално членове 23, 35 и 40 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) 2016/429 са определени правила относно болестите по животните, които се предават на животните или на хората, включително разпоредби относно уведомяването и докладването за болести, програмите за надзор на равнището на Съюза, програмите за ликвидиране и статута „свободен от болест“.

(2)

С Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 на Комисията (2) се допълва Регламент (ЕС) 2016/429 и се определят правилата относно надзора, програмите за ликвидиране и статута „свободен от болест“ за някои болести от списъка и за нововъзникващи болести при животните.

(3)

За да се гарантира еднаквото прилагане в Съюза на разпоредбите относно уведомяването и докладването за болести, програмите за надзор на равнището на Съюза, програмите за ликвидиране и статута „свободен от болест“, определени в Регламент (ЕС) 2016/429 и в Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, в Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2002 на Комисията (3) са определени правила за прилагане относно информацията, форматите и процедурните изисквания за програмите за надзор, програмите за ликвидиране и статута „свободен от болест“.

(4)

Опитът, който е натрупан при подаването на информация относно резултатите от одобрените програми за ликвидиране и на заявления за признаване на статут „свободен от болест“ в периода след началната дата на прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2002, и по-специално с оглед на данните, които вече са налични в компютризираната информационна система за уведомяване и докладване за заболявания (ADIS), предвидена в член 22 от Регламент (ЕС) 2016/429, показва, че някои елементи от информацията, която понастоящем се изисква съгласно посочения регламент за изпълнение, не са от съществено значение за Комисията при оценката на заявленията за статут „свободен от болест“. С цел да се намали административната тежест за държавите членки, тези елементи не следва да се изискват. Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2002 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Информацията, която трябва да бъде предоставена относно резултатите от изпълнението на програмите за ликвидиране, е налична в ADIS. Проектите на програми за ликвидиране, представени за одобрение на Комисията, следва също така да се подават по електронен път чрез ADIS, за да се осигури съгласуваност.

(6)

Освен това опитът от прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2002 показа, че е необходимо да се изяснят някои разпоредби от приложения V, VI и VII към него, за да се изясни, че териториалният обхват на дадена одобрена програма за ликвидиране на болести при водни животни и одобряването на статута „свободен от болест“ за тези животни могат да се прилагат на равнището на държава членка, зона или компартмент. Поради това приложения V, VI и VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2002 следва да бъдат съответно изменени.

(7)

В Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 се предвиждат няколко дерогации, които са от значение за представянето на програма за ликвидиране на болест от категория B или категория C при водните животни в съответствие с раздел 4 от приложение VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2002. Понастоящем посоченото приложение съдържа само една такава дерогация. Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2002 следва да бъде изменен, за да се гарантира, че в раздел 4 от приложение VII към него са посочени всички съответни дерогации.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2002 се изменя, както следва:

1.

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

Докладване на равнището на Съюза относно годишните резултати от изпълнението на одобрени програми за ликвидиране

1.   Държавите членки представят на Комисията до 30 април всяка година доклади за резултатите от изпълнението на своите текущи одобрени програми за ликвидиране.

2.   Докладите по параграф 1 съдържат за всяка година — за периода, обхващащ предходната календарна година — информацията, посочена в:

а)

приложение V, раздел 1 за програмите за ликвидиране, основани на предоставянето на статут „свободен от болест“ на равнището на животновъдните обекти, по отношение на болести от категории B и C при сухоземните животни;

б)

приложение V, раздел 2 за програмите за ликвидиране на инфекция с вируса на бяс;

в)

приложение V, раздел 3 за програмите за ликвидиране на инфекция с вируса на болестта син език (серотипове 1—24);

г)

приложение V, раздел 4 за програмите за ликвидиране на болести от категории В и С при водните животни.

3.   Докладите по параграф 1 се представят по електронен път чрез ADIS.“

2.

В член 8 параграф 2 се заличава.

3.

Член 10 се изменя, както следва:

а)

Уводното изречение в параграф 1 се заменя със следното:

„Държавите членки представят за одобрение на Комисията:“;

б)

добавя се следният параграф 3:

„3.   Програмите за ликвидиране по параграф 1 се представят по електронен път чрез ADIS.“

4.

В член 11, параграф 1 уводното изречение се заменя със следното:

„Когато подават заявление до Комисията за признаване на статут „свободен от болест“ в съответствие с част II, глава 4, раздели 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 — с изключение на информацията, която вече е представена в докладите, посочени в член 7 от настоящия регламент — държавите членки включват в своите заявления съответната информация, посочена в:“

5.

Приложения V, VI и VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2002 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 на Комисията от 17 декември 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за надзор, програмите за ликвидиране и статута „свободен от болест“ за някои болести от списъка и нововъзникващи болести (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 211).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2002 на Комисията от 7 декември 2020 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомяването и докладването на равнището на Съюза за болести от списъка, по отношение на форматите и процедурите за представяне и докладване на програми за надзор на равнището на Съюза и на програми за ликвидиране на болести, както и по отношение на заявлението за признаване на статут „свободен от болест“ и на компютризираната информационна система (ОВ L 412, 8.12.2020 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения V, VI и VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2002 се изменят, както следва:

(1)

В приложение V:

а)

в раздел 1 точка 6 се заменя със следното:

„6.

Информация относно съответните животновъдни обекти и животни, които се намират на територията в съответствие с точка 5, по зона, ако в териториалния обхват на програмата е включена повече от една зона:

а)

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат животни от целевата животинска популация, с изключение на животновъдните обекти, попадащи в обхвата на дерогацията по член 19 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 на Комисията (*1), към 31 декември;

б)

брой животни от целевата животинска популация, които се отглеждат в животновъдните обекти, посочени в буква а), към 31 декември;

в)

брой на животновъдните обекти със статут „свободен от болест“, включително животновъдни обекти със спрян статут „свободен от болест“, с ваксинация или без ваксинация, когато е приложимо, от броя на животновъдните обекти, посочени в буква а), към 31 декември;

г)

брой животни, отглеждани в животновъдните обекти, посочени в буква в);

д)

брой на животновъдните обекти с потвърдена инфекция през периода на докладване.

(*1)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 на Комисията от 17 декември 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за надзор, програмите за ликвидиране и статута „свободен от болест“ за някои болести от списъка и нововъзникващи болести (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 211).“;"

б)

в раздел 4 точка 6 се заменя със следното:

„6.

Информация относно съответните животновъдни обекти за аквакултура и животни, които се намират на територията, посочена в точка 5, по държава членка, зона или компартмент:

а)

брой одобрени животновъдни обекти за аквакултура и брой регистрирани животновъдни обекти за аквакултура, в които се отглеждат животни от целевата животинска популация, и когато е приложимо, точки за вземане на проби в дивите популации, които са включени в програмата за ликвидиране, към 31 декември;

б)

брой на животновъдните обекти за аквакултура и когато е приложимо, на точките за вземане на проби в дивите популации, които не са инфектирани, от броя на животновъдните обекти или на точките за вземане на проби, посочени в буква а), към 31 декември;

в)

брой на инфектираните животновъдни обекти за аквакултура и когато е приложимо, на точките за вземане на проби в дивите популации с потвърден(и) случай(-и) от броя на животновъдните обекти и на точките за вземане на проби, посочени в буква а), към 31 декември;

г)

брой на новите инфектирани животновъдни обекти за аквакултура и когато е приложимо, на точките за вземане на проби в дивите популации с потвърден(и) случай(-и) от броя на животновъдните обекти и на точките за вземане на проби, посочени в буква а), към 31 декември.“

2)

Приложение VI се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

Информация, която да бъде включена в заявленията за признаване на статут „свободен от болест“ на държави членки или зони по отношение на болести при сухоземните и водните животни и в заявленията за признаване на статут „свободен от болест“ на компартменти по отношение на болести при водните животни в съответствие с член 11“;

б)

раздел 6 се изменя, както следва:

i)

точки 1—7 се заменят със следното:

„1.

в случай на програми за ликвидиране на инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis при отглеждани говеда, по зона, ако в териториалния обхват на програмата е включена повече от една зона:

а)

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат говеда, с изключение на животновъдни обекти, попадащи в обхвата на дерогацията по член 19 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, към 31 декември за всяка от последните три години;

б)

брой на говедата, отглеждани в животновъдните обекти, посочени в буква а), към 31 декември за всяка от последните три години;

в)

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат говеда, със статут „свободен от инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis без ваксинация“, включително животновъдни обекти със спрян статут „свободен от болест“, към 31 декември за всяка от последните три години;

г)

брой на говедата, отглеждани в животновъдните обекти, посочени в буква в), към 31 декември за всяка от последните три години;

д)

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат говеда, изследвани със серологично изследване за инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis, за всяка от последните три години;

е)

брой животновъдни обекти със съмнения вследствие на изследването, посочено в буква д), за всяка от последните три години;

ж)

брой на изследваните случаи на аборт от отглеждани говеда, които може да са били причинени от инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis, за всяка от последните три години;

з)

дата на последния потвърден случай на инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis при отглежданите говеда;

и)

дата на последната ваксинация срещу инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis на отглежданите говеда;

2.

в случай на програми за ликвидиране на инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis при отглеждани овце и кози, по зона, ако в териториалния обхват на програмата е включена повече от една зона:

а)

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат овце или кози, с изключение на животновъдни обекти, попадащи в обхвата на дерогацията по член 19 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, към 31 декември за всяка от последните три години;

б)

брой на овцете и козите, отглеждани в животновъдните обекти, посочени в буква а), към 31 декември за всяка от последните три години;

в)

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат овце или кози, със статут „свободен от инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis без ваксинация“, включително животновъдни обекти със спрян статут „свободен от болест“, към 31 декември за всяка от последните три години;

г)

брой на овцете и козите, отглеждани в животновъдните обекти, посочени в буква в), към 31 декември за всяка от последните три години;

д)

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат овце или кози, изследвани за инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis, за всяка от последните три години;

е)

брой животновъдни обекти със съмнения вследствие на изследването, посочено в буква д), за всяка от последните три години;

ж)

брой на изследваните случаи на аборт от отглеждани овце или кози, които може да са били причинени от инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis, за всяка от последните три години;

з)

дата на последния потвърден случай на инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis при отглежданите овце или кози;

и)

дата на последната ваксинация срещу инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis на отглежданите овце или кози;

3.

В случай на програми за ликвидиране на инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis, по зона, ако в териториалния обхват на програмата е включена повече от една зона:

а)

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат говеда, с изключение на животновъдни обекти, попадащи в обхвата на дерогацията по член 19 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, към 31 декември за всяка от последните три години;

б)

брой на говедата, отглеждани в животновъдните обекти, посочени в буква а), към 31 декември за всяка от последните три години;

в)

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат говеда, със статут „свободен от инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis“, включително животновъдни обекти със спрян статут „свободен от болест“, към 31 декември за всяка от последните три години;

г)

брой на говедата, отглеждани в животновъдните обекти, посочени в буква в), към 31 декември за всяка от последните три години;

д)

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат говеда, изследвани за комплекс Mycobacterium tuberculosis, за всяка от последните три години;

е)

брой животновъдни обекти със съмнения вследствие на изследването, посочено в буква д), за всяка от последните три години;

ж)

брой на закланите говеда, при които са налице предполагаеми лезии от инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis, които са били изследвани през всяка година през последните три години;

з)

брой животновъдни обекти с потвърдена инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis, за всяка от последните три години;

4.

в случай на програми за ликвидиране на ензоотична левкоза по говедата (ЕЛГ) по зона, ако в териториалния обхват на програмата е включена повече от една зона:

а)

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат говеда, с изключение на животновъдни обекти, попадащи в обхвата на дерогацията по член 19 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, към 31 декември за всяка от последните три години;

б)

брой на говедата, отглеждани в животновъдните обекти, посочени в буква а), към 31 декември за всяка от последните три години;

в)

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат говеда, със статут „свободен от ЕЛГ“, включително животновъдни обекти със спрян статут „свободен от болест“, към 31 декември за всяка от последните три години;

г)

брой на говедата, отглеждани в животновъдните обекти, посочени в буква в), към 31 декември за всяка от последните три години;

д)

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат говеда, изследвани за ЕЛГ, за всяка от последните три години;

е)

брой животновъдни обекти със съмнения вследствие на изследването, посочено в буква д), за всяка от последните три години;

ж)

брой на пробите от заклани говеда на възраст над 24 месеца с тумори, които биха могли да са причинени от ЕЛГ, които проби са изпратени на лабораторно изследване, за да се потвърди или отхвърли наличието на ЕЛГ, за всяка от последните три години;

з)

брой животновъдни обекти с потвърдена инфекция с ЕЛГ, за всяка от последните три години;

5.

в случай на програми за ликвидиране на инфекциозен ринотрахеит по говедата/инфекциозен пустулозен вулвовагинит (ИБР/ИПВ), по зона, ако в териториалния обхват на програмата е включена повече от една зона:

а)

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат говеда, с изключение на животновъдни обекти, попадащи в обхвата на дерогацията по член 19 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, към 31 декември за всяка от последните три години;

б)

брой на говедата, отглеждани в животновъдните обекти, посочени в буква а), към 31 декември за всяка от последните три години;

в)

брой животновъдни обекти със статут „свободен от ИБР/ИПВ“, включително животновъдни обекти със спрян статут „свободен от болест“, към 31 декември за всяка от последните три години;

г)

брой на говедата, отглеждани в животновъдните обекти, посочени в буква в), към 31 декември за всяка от последните три години;

д)

брой животновъдни обекти, изследвани за ИБР/ИПВ, през всяка от последните три години;

е)

брой животновъдни обекти със съмнения вследствие на изследването, посочено в буква д), за всяка от последните три години;

ж)

брой животновъдни обекти с потвърдена инфекция с ИБР/ИПВ, за всяка от последните три години;

з)

дата на забраната на ваксинацията на отглежданите говеда срещу ИБР/ИПВ;

6.

в случай на програми за ликвидиране на инфекция с вируса на болестта на Ауески (болест на Ауески), по зона, ако в териториалния обхват на програмата е включена повече от една зона:

а)

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат свине, с изключение на животновъдни обекти, попадащи в обхвата на дерогацията по член 19 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, към 31 декември за всяка от последните три години;

б)

брой на свинете, отглеждани в животновъдните обекти, посочени в буква а), към 31 декември за всяка от последните три години;

в)

брой животновъдни обекти със статут „свободен от инфекция с болестта на Ауески“, включително животновъдни обекти със спрян статут „свободен от болест“, към 31 декември за всяка от последните три години;

г)

брой на свинете, отглеждани в животновъдните обекти, посочени в буква в), към 31 декември за всяка от последните три години;

д)

брой животновъдни обекти, в които е извършван надзор за откриване на клинични, вирусологични или серологични признаци за инфекция с болестта на Ауески, за всяка от последните три години;

е)

брой на свинете, изследвани в животновъдните обекти, посочени в буква д), през всяка от последните три години;

ж)

брой животновъдни обекти с потвърдена инфекция с болестта на Ауески, за всяка от последните три години;

з)

дата на забраната на ваксинацията на отглежданите свине срещу болестта на Ауески;

7.

в случай на програми за ликвидиране на вирусна диария по говедата (МБ-ВД) по зона, ако в териториалния обхват на програмата е включена повече от една зона:

а)

брой животновъдни обекти, в които се отглеждат говеда, с изключение на животновъдни обекти, попадащи в обхвата на дерогацията по член 19 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, към 31 декември за всяка от последните три години;

б)

брой на говедата, отглеждани в животновъдните обекти, посочени в буква а), към 31 декември за всяка от последните три години;

в)

брой животновъдни обекти със статут „свободен от МБ-ВД“, включително животновъдни обекти със спрян статут „свободен от болест“, към 31 декември за всяка от последните три години;

г)

брой на говедата, отглеждани в животновъдните обекти, посочени в буква в), към 31 декември за всяка от последните три години;

д)

брой животновъдни обекти, изследвани за МБ-ВД, през всяка от последните три години;

е)

брой животновъдни обекти със съмнения вследствие на изследването, посочено в буква д), за всяка от последните три години;

ж)

брой животновъдни обекти с потвърдена инфекция с МБ-ВД, за всяка от последните три години;

з)

дата на забраната на ваксинацията на отглежданите говеда срещу МБ-ВД;“;

ii)

точка 10 се заменя със следното:

„10.

в случай на програми за ликвидиране на болести от категории B и C при водните животни, се представя следната информация за всяка година от програмата, по държава членка, зона или компартмент — в зависимост от териториалния обхват:

а)

брой одобрени животновъдни обекти за аквакултура и когато е приложимо, брой регистрирани животновъдни обекти за аквакултура, в които се отглеждат животни от целевата животинска популация, и точки за вземане на проби в дивите популации, които са включени в програмата за ликвидиране, както и карти, показващи местоположението на животновъдните обекти и на точките за вземане на проби в дивите популации;

б)

брой на животновъдните обекти за аквакултура и когато е приложимо, на точките за вземане на проби в дивите популации, които не са инфектирани, от броя на животновъдните обекти и точките за вземане на проби, посочени в буква а);

в)

брой на посещенията за проверка на здравословното състояние на животните на одобрен и когато е приложимо, регистриран животновъден обект за аквакултура;

г)

брой вземания на проби на одобрен и когато е приложимо, регистриран животновъден обект за аквакултура и точки за вземане на проби в дивите популации, както и подробности относно животинските видове, резултатите от вземането на проби (положителни или отрицателни) и температурата на водата в момента на вземане на пробите;

д)

брой на инфектираните животновъдни обекти за аквакултура и когато е приложимо, на точките за вземане на проби в дивите популации с потвърден(и) случай(-и) от броя на животновъдните обекти, посочени в буква а);

е)

брой на новоинфектираните животновъдни обекти за аквакултура и когато е приложимо, на точките за вземане на проби в дивите популации с потвърден(и) случай(-и) от броя на животновъдните обекти, посочени в буква а).“

3)

Приложение VII се изменя, както следва:

а)

в раздел 1 точка 9 се заменя със следното:

„9.

Междинните цели на програмата за ликвидиране, свързани със специфичните за всяка отделна болест критерии за получаване на статут „свободен от болест“, включващи най-малко:

а)

очакваното годишно намаление на броя на инфектираните животновъдни обекти;

б)

очакваното годишно увеличение на броя на животновъдните обекти със статут „свободен от болест.“;“

б)

в раздел 4 точки 5 и 6 се заменят със следното:

„5.

Описание на епизоотичната обстановка в държавата членка, зоната или компартмента — в зависимост от териториалния обхват, включително:

а)

брой на одобрените животновъдни обекти за аквакултура и брой на регистрираните животновъдни обекти за аквакултура, в които се отглеждат животни от целевата животинска популация, по вид на производството и по здравен статус;

б)

животински видове от списъка, отглеждани в животновъдните обекти за аквакултура, посочени в буква а), по здравен статус;

в)

карти, посочващи:

i)

географското местоположение на животновъдните обекти за аквакултура, посочени в буква а), и съответните водосборни басейни; и

ii)

географското разпределение на случаите на инфекция със съответната болест от категория B или C, за период, обхващащ най-малко последните 5 години;

г)

информация относно епизоотичната в популациите на диви водни животни, когато е приложимо.

6.

Описание на стратегията за контрол на болестите в рамките на програмата за ликвидиране в съответствие с член 46 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, включващо най-малко:

а)

схемите за вземане на проби и диагностичните методи, които трябва да се използват в съответствие с приложение VI към Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, за:

i)

посещенията за проверка на здравословното състояние и вземането на проби в животновъдните обекти за аквакултура;

ii)

целевия надзор в популации на диви животни, когато е приложимо;

б)

мерките за контрол на болестите, които трябва да се приложат при потвърден случай;

в)

мерките за биологична сигурност и мерките за ограничаване на риска, които трябва да се приложат;

г)

схемите за ваксинация, когато е приложимо;

д)

мерките, които трябва да бъдат приложени по отношение на диви водни животни, и броя и географското местоположение на точките за вземане на проби, когато е приложимо;

е)

дерогациите по член 47, параграф 4, член 51, параграф 2 или член 53 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, които трябва да се приложат, когато е приложимо;

ж)

координираните мерки с други държави членки или трети държави, когато е приложимо.“


(*1)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 на Комисията от 17 декември 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за надзор, програмите за ликвидиране и статута „свободен от болест“ за някои болести от списъка и нововъзникващи болести (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 211).“;“