23.6.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 159/335


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1216 НА СЪВЕТА

от 23 юни 2023 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (1), и по-специално член 14, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 269/2014.

(2)

Съюзът остава непоколебим в подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

(3)

В заключенията си от 23 март 2023 г. Европейският съвет изтъкна отново, че решително осъжда агресивната война на Русия срещу Украйна, която представлява явно нарушение на Устава на Организацията на обединените нации. Освен това Европейският съвет изтъкна отново, че Съюзът остава ангажиран с поддържането и увеличаването на колективния натиск върху Русия, включително чрез евентуални допълнителни ограничителни мерки.

(4)

Предвид сериозността на положението Съветът счита, че 71 лица и 33 образувания, отговорни за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, следва да бъдат добавени в списъка на лицата, образуванията и органите, на които са наложени ограничителни мерки, поместен в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014.

(5)

Поради това приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 юни 2023 година.

За Съвета

Председател

J. ROSWALL


(1)  ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следните лица и образувания се добавят в списъка с физически и юридически лица, образувания и органи, поместен в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014:

 

Лица

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

„1502.

Vyacheslav Alekseevich BOCHAROV

(Вячеслав Алексеевич БОЧАРОВ)

Дата на раждане: 17.10.1955 г.

Място на раждане: Донской, Тулска област, Руска СФСР, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Длъжност: член на „работната група за специалната военна операция“; първи заместник-председател на Обществената палата на Руската федерация

Вячеслав Бочаров е член на работната група, създадена от президента Путин през декември 2022 г. със задачата да координира усилията за мобилизиране на Руската федерация в подкрепа на агресивната ѝ война срещу Украйна. Освен функциите си в работната група той изпълнява функциите на първи заместник-председател на Обществената палата на Руската федерация и активно изразява явна подкрепа за руското нахлуване в Украйна. Следователно Вячеслав Бочаров е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1503.

Oleg Vladimirovich GORSHENIN

(Олег Владимирович ГОРШЕНИН)

Дата на раждане: 8.7.1978 г.

Място на раждане: Шверин, Германия

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Длъжност: член на „работната група за специалната военна операция“, създадена с указ на президента Путин; началник на Националния център за управление на отбраната на Руската федерация, генерал-майор

Олег Горшенин е член и секретар на работната група, създадена от президента Путин през декември 2022 г. със задачата да координира усилията за мобилизиране на Руската федерация в подкрепа на агресивната ѝ война срещу Украйна. Освен функциите си в работната група той изпълнява функциите на началник с ранг генерал-майор на Националния център за управление на отбраната на Руската федерация, на който е възложено да координира действията на руските военни сили, включително силите, участващи в агресивната война на Русия срещу Украйна. Следователно Олег Горшенин е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1504.

Valeriy Alexandrovich VOSTROTIN

(Валерий Александрович ВОСТРОТИН)

Дата на раждане: 20.11.1952 г.

Място на раждане: Касли, Каслински район, Челябинска област, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Длъжност: член и секретар на „работната група за специалната военна операция“; председател на Съюза на руските парашутисти; пенсиониран генерал-майор;пенсиониран член на Държавната дума

Номер на паспорта, номер на национален документ за самоличност, други номера на документи за самоличност: 773001557964

Валерий Востротин е член и секретар на работната група, създадена от президента Путин през декември 2022 г. със задачата да координира усилията за мобилизиране на Руската федерация в подкрепа на агресивната ѝ война срещу Украйна. Освен функциите си в работната група той е председател на Съюза на руските парашутисти и съучредител на Общоруско военно-патриотично обществено движение „Юнармия“. Следователно Валерий Востротин е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

 

 

Свързани лица: Bekkhan Abdulkhamidovich Barakhoyev (Бекхан Абдулхамидович Барахоев), помощник на Востротин по времето, когато той е депутат в Държавната дума (2004—2011 г.) (в списъка на ЕС от 23.2.2022 г.)

Свързани образувания: Общоруско военно-патриотично обществено движение „Юнармия“ (Юнармия), което е включено в списъка на ЕС от 21.7.2022 г.

 

 

1505.

Alexander Nikolaevich ZAKHARENKO

(Александр Николаевич ЗАХАРЕНКО)

Дата на раждане: 3.3.1979 г.

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Длъжност: секретар на „работната група за специалната военна операция“, създадена с указ на президента Путин;

директор на отдел „Взаимодействие с държавните органи и работа с регионите“ на държавната корпорация „Роскосмос“; заместник-председател на Обществения съвет на „Роскосмос“

Александър Захаренко е член и секретар на работната група, създадена от президента Путин през декември 2022 г. със задачата да координира усилията за мобилизиране на Руската федерация в подкрепа на агресивната ѝ война срещу Украйна. Освен функциите си в работната група, от 2015 г. той е директор на отдел „Взаимодействие с държавните органи и работа с регионите“ на държавната корпорация „Роскосмос“, което показва неговия опит в координирането на междуведомствените отношения, които са от съществено значение за задачите на работната група. Следователно Александър Захаренко е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1506.

Alexander Petrovich KOLMAKOV

(Александр Петрович КОЛМАКОВ)

Дата на раждане: 31.7.1955 г.

Място на раждане: Kорольов, Московска област, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Длъжност: член на „работната група за специалната военна операция“, създадена с указ на президента Путин; председател на общоруската обществено-държавна организация „Доброволно общество за подпомагане на армията, авиацията и флота на Русия“; пенсиониран генерал-полковник

Александър Колмаков е член на работната група, създадена от президента Путин през декември 2022 г. със задачата да координира усилията за мобилизиране на Руската федерация в подкрепа на агресивната ѝ война срещу Украйна. Освен функциите си в работната група той изпълнява функциите на председател на общоруската държавна организация „Доброволно общество за подпомагане на армията, авиацията и флота на Русия“, която служи като връзка между руската армия и обществото, като съдейства за набирането на младежи във военния резерв. Следователно Александър Колмаков е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1507.

Andrey Andreevich MEDVEDEV

Андрей Андреевич МЕДВЕДЕВ

Дата на раждане: 14.12.1975 г.

Място на раждане: Москва, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Длъжност: член на „работната група за специалната военна операция“, създадена с указ на президента Путин; заместник-председател на Московската градска дума, журналист, заместник генерален директор на Общоруската държавна компания за телевизионно и радио излъчване (ВГТРК)

Номер на паспорта, номер на национален документ за самоличност, други номера на документи за самоличност: 771373760000

Андрей Медведев е член на работната група, създадена от президента Путин през декември 2022 г. със задачата да координира усилията за мобилизиране на Руската федерация в подкрепа на агресивната ѝ война срещу Украйна. Освен функциите си в работната група той изпълнява функциите на заместник-председател на Московската градска дума и в качеството си на журналист на ВГТРК редовно се изявява като активен поддръжник на агресивната война на Русия срещу Украйна. Следователно Андрей Медведев е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1508.

Evgeniy Evgenievich PODDUBNY

(Евгений Евгеньевич ПОДДУБНЫЙ)

Дата на раждане: 22.8.1983 г.

Място на раждане: Белгород, бивша РСФСР, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Длъжност: член на „работната група за специалната военна операция“, създадена с указ на президента Путин; журналист, кореспондент на ВГТРК за войната

Паспорт №: 14 02 828183

Евгений Поддубний е член на работната група, създадена от президента Путин през декември 2022 г. със задачата да координира усилията за мобилизиране на Руската федерация в подкрепа на агресивната ѝ война срещу Украйна. Освен функциите си в работната група той е военен кореспондент на руския държавен радио- и телевизионен оператор ВГТРК и разпространява дезинформация и пропаганда в подкрепа на Кремъл за агресивната война на Русия срещу Украйна. Следователно Евгений Поддубний е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1509.

Igor Yurievich CHAIKA

изв. още като Igor Yurievich CHAYKA

(Игорь Юрьевич ЧАЙКА)

Дата на раждане: 13.12.1988 г.

Място на раждане: Москва, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Длъжност: руски бизнесмен

Свързани лица: Yury Chaika (баща), Artem Chaika (брат)

Друга идентифицираща информация: Награди: грамота от президента на Руската федерация

Игор Чайка е по-малкият син на Юрий Чайка, бивш главен прокурор и пълномощен представител на президента на Руската федерация в Севернокавказки федерален окръг.

Игор Чайка изгражда огромна бизнес империя, като разчита на държавни договори и на позицията на баща си. Той извършва и стопанска дейност в окупирания Крим.

От 2022 г. Игор Чайка е председател на Обществения съвет по линия на „Россотрудничество“, руски федерален изпълнителен орган, който отговаря за предоставянето на държавни услуги и управлението на държавна собственост с цел подкрепа и развитие на международните отношения между Руската федерация и държавите членки на Общността на независимите държави и други чужди държави.

Следователно Игор Чайка оказва материална подкрепа на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна, и извлича ползи от него. Освен това той е свързан с Юрий Чайка и „Россотрудничество“.

23.6.2023 г.

1510.

Artem Yurievich CHAIKA

изв. още като Artyom CHAIKA

изв. още като Artem CHAYKA

(Артем Юрьевич ЧАЙКА

Артём Юрьевич ЧАЙКА)

Дата на раждане: 25.9.1977 г.

Място на раждане: бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско, швейцарско

Пол: мъжки

Длъжност: руски адвокат и бизнесмен

Свързани лица: Yury Chaika (баща) — бивш главен прокурор на Руската федерация (посочен на 21.7.2022 г.), Igor Chaika (брат)

Артьом Чайка е по-големият син на Юрий Чайка, бивш главен прокурор и пълномощен представител на президента на Руската федерация в Севернокавказки федерален окръг. Той е изградил бизнеса си главно чрез договори с държавата през времето, когато баща му е бил главен прокурор. Дружествата на Артьом Чайка многократно са печелили търгове за възлагане на обществени поръчки след отстраняването на конкурентите от правоприлагащите органи. Артьом Чайка е собственик на дружеството „PNK-Ural“, най-големия доставчик на трошени камъни за руските железници.

През октомври 2022 г. Рамзан Кадиров, лидер на Чеченската република и близък съюзник на президента Путин, назначава Артьом Чайка за свой съветник по хуманитарните, социалните и икономическите въпроси.

Следователно Артьом Чайка оказва материална подкрепа на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна, и извлича ползи от него. Освен това той е свързан с Рамзан Кадиров.

23.6.2023 г.

1511.

Aleksandr Ivanovich UDALTSOV

(Александр Иванович УДАЛЬЦОВ)

Дата на раждане: 5.7.1951 г.

Място на раждане: бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Длъжност: изпълнителен директор на : Fund for the Legal Protection and Support of Russian Federation Compatriots (Фонд за подкрепа и защита на правата на сънародниците, живеещи в чужбина (Правфонд)

Свързани образувания: Foundation for the Support and Protection of the Rights of Compatriots Living Abroad (Фондация за подкрепа и защита на правата на сънародниците, живеещи в чужбина)

Александър Удалцов е изпълнителен директор на Фондацията за подкрепа и защита на правата на сънародниците, живеещи в чужбина.

През януари 2022 г. на заседанието на управителния съвет на фондацията Удалцов е отбелязал, че фондът се е превърнал в уникална структура на „меката сила“ на Русия, която оказва значително въздействие върху сънародниците и техните организации по света. През февруари 2022 г. при откриването на изложбата „Военни престъпления и нарушения на правата на човека в Украйна (2017—2020 г.)“ той е подчертал, че е изключително важно да се каже на целия свят истината за престъпната същност и човеконенавистната практика на режима в Киев, което по същество представлява началото на официалната агресия на Киев срещу Донецката и Луганската народна република. На 28 февруари 2022 г. по време на видеоконференцията, организирана от Международната асоциация на рускоезичните адвокати (MARA) Удалцов е изразил подкрепата си за президента Путин и становището, че Русия е била принудена да вземе решение за признаване на Донецката народна република и Луганската народна република, както и да започне специална военна операция. Той е приканил участниците в конференцията да съдействат за изясняване на позицията на Москва

23.6.2023 г.

 

 

 

Следователно Александър Удалцов е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и прилагането на политики, подкопаващи и застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

 

1512.

Sergey Alexandrovich KARAGANOV

(Сергей Александрович КАРАГАНОВ)

Дата на раждане: 10.9.1952 г.

Място на раждане: Москва, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Длъжност: член на Съвета към президента за гражданското общество и правата на човека;

научен ръководител на Факултета по световна икономика и международни въпроси, Висше училище по икономика; почетен председател на президиума на Съвета по външна политика и политика по въпросите на отбраната Свързани лица: Valery Fadeyev

Сергей Караганов е руски политолог, почетен председател на президиума на Съвета по външна политика и политика по въпросите на отбрана, член на Съвета към президента за гражданското общество и правата на човека. От началото на агресивната война на Русия срещу Украйна той оправдава руското нахлуване и разпространява руска пропаганда, свързана с войната, като твърди, че Западът е готов да унищожи Русия и че военните действия са насочени към денацификация на Украйна и освобождаване на Донбаския регион.

Следователно Сергей Караганов е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1513.

Rizvan Abdulayevich ZUBAIROV

(Ризван Абдуллаевич ЗУБАИРОВ)

Дата на раждане: 18.7.1979 г.

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Длъжност: съдия в Южния районен военен съд, гр. Ростов на Дон Адрес: Rostov-on-Don, pr-kt. Mikhail Nagibin 31B, apt. 40

Паспорт №: 3914864377, издаден на 10.4.2015 г.

Ризван Зубаиров е съдия в Южния районен военен съд, гр. Ростов на Дон. Вземал е политически мотивирани решения срещу украинските граждани, които се противопоставят на незаконното анексиране на Крим и Севастопол.

Осъжда на 14 години лишаване от свобода Сервер Мустафаев — кримско-татарски правозащитник и граждански журналист, координатор на гражданската организация „Кримска солидарност, която следи и документира репресиите и нарушенията на правата на човека, извършвани от окупационните руски власти в незаконно анексирания Крим.

Следователно Ризван Зубаиров е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1514.

Roman Viktorovich SAPRUNOV

(Роман Викторович САПРУНОВ)

Дата на раждане: 23.3.1973 г.

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Длъжност: съдия при Южен районен военен съд, гр. Ростов на Дон

Роман Сапрунов е съдия при Южен районен военен съд, гр. Ростов на Дон. Вземал е политически мотивирани решения срещу украинските граждани, които се противопоставят на незаконното анексиране на Крим и Севастопол.

Осъжда на 12 години лишаване от свобода Емир-Усеин Куку — кримско-татарски активист от Кримската контактна група по правата на човека, която следислучаите на безследно изчезване в незаконно анексираните Крим и Севастопол.

Следователно Роман Сапрунов е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1515.

Viktor Ivanovich ZINKOV

(Виктор Иванович ЗИНЬКОВ)

Дата на раждане: 9.4.1970 г.

Гражданство: украинско, руско

Пол: мъжки

Длъжност: съдия при Върховния съд на Република Крим

Адрес: Crimea, Simferopol, Krylova 37/72 app. 102, Ukraine

Паспорт №: Паспорт на Руската федерация № 3914857478, издаден на 20.4.2015 г.

Виктор Зинков е съдия при Върховния съд на Република Крим, създаден от окупационните сили на Русия в незаконно анексирания Крим.

Взема политически мотивирани решения срещу украинските граждани, които се противопоставят на незаконното анексиране на Крим и Севастопол. Осъжда на 17 години лишаване от свобода Нариман Джелял — проукраински кримско-татарски политик, активист и заместник-председател на Меджлиса на кримските татари.

Следователно Виктор Зинков е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1516.

Tatyana Anatolyevna MANEZHINA

изв. още като Tetyana Anatoliivna MANEZHYNA

(на руски: Татьяна Анатольевна МАНЕЖИНА)

(на украински: Тетяна Анатолiївна МАНЕЖИНА)

Длъжност: т.нар. „министър на културата на Република Крим“

Дата на раждане: 14.6.1963 г.

Място на раждане: Копейск, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: украинско, руско

Пол: женски

През декември 2021 г. Тетяна Манежина е назначена за т.нар. „министър на културата на Република Крим“. С приемането на тази позиция тя работи на незаконно анексирания Кримски полуостров без разрешението на украинските власти. В рамките на т.нар. „министерство“ тя продължава работата по дейности, започнати от нейния предшественик. В рамките на нейното ръководство и контрол тя носи отговорност за действия срещу културното наследство и паметниците на кримските татари, които се извършват в нарушение на международното право и без подходящ експертен опит, което подкопава културното наследство на Крим.

Като поема и изпълнява посочената длъжност, Тетяна Манежина е отговорна за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи и застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1517.

Natalya Leonidovna DESYATOVA

(на руски: Наталья Леонидовна ДЕСЯТОВА)

(на украински: Наталя Леонiдiвна ДЕСЯТОВА)

Длъжност: т.нар. директор на Херсонския музей за изящни изкуства

Дата на раждане: 11.7.1966 г.

Място на раждане: Херсон, бивш СССР (понастоящем Украйна)

Гражданство: руско

Пол: женски

През юли 2022 г. Наталия Десятова е назначена от руските власти за директор на Херсонския музей за изящни изкуства. Когато Херсон все още се намира под контрола на руските въоръжени сили, през октомври и ноември 2022 г. културната собственост на Херсонския музей за изящни изкуства е изнесена от музея и незаконно преместена в Симферопол, в незаконно анексирания Крим. Тази дейност е извършена под контрола на Десятова и с помощта на руските сили за сигурност.

Като поема и изпълнява посочената длъжност, Наталия Десятова е отговорна за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1518.

Tatiana Georgievna BRATCHENKO

изв. още като Tetiana Georgiivna BRATCHENKO

(на руски: Татьяна Георгиевна БРАТЧЕНКО)

(на украински: Тетяна Георгiївна БРАТЧЕНКО)

Длъжност: директор на Херсонския регионален музей

Дата на раждане: 17.11.1949 г.

Гражданство: украинско

Пол: женски

Номер на паспорта, номер на национален документ за самоличност, други номера на документи за самоличност: Украински паспорт №: 058980

Татяна Братченко е била директор на Херсонския регионален музей. В това свое качество тя доброволно и умишлено помага на руските сили за сигурност да изнесат от музея принадлежащите му експонати. Тя публично подкрепя контрола на Русия върху Херсонска област и поддържа незаконното анексиране на територията.

Татяна Братченко е отговорна за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1519.

Natalia Aleksandrovna KAPUSTNIKOVA

(на руски: Наталья Александровна КАПУСТНИКОВА)

(на украински: Наталi Олександрiвна КАПУСНИКОВА)

Длъжност: директор на Музея за местна история в Мариупол

Дата на раждане: 12.8.1977 г.

Място на раждане: Мариупол, бивш СССР (понастоящем Украйна)

Пол: женски

Наталия Капустникова е директор на Музея за местна история в Мариупол. Тя установява местонахождението на произведения на изкуството от Музея на изкуствата „Куинджи“ в Мариупол и предава тези произведения доброволно на руските власти, които уреждат прехвърлянето им в Музея за местна история в Донецк. Това е извършено без знанието или съгласието на украинските органи или на директора на Музея на изкуствата „Куинджи“.

Като изпълнява посочената длъжност, Наталия Капустникова е отговорна за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1520.

Andrei Vitalyevich MALGIN

(Андрей Витальевич МАЛЬГИН)

Длъжност: директор на Централния музей на Таврида в Симферопол

Дата на раждане: 11.6.1965 г.

Място на раждане: Симферопол, бивш СССР (понастоящем Украйна)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Андрей Малгин е директор на Централния музей на Таврида в Симферопол, в незаконно анексирания Крим. Произведения на изкуството са прехвърляни от Херсонския музей за изящни изкуства в Централния музей на Таврида в Симферопол, където понастоящем са съхранявани под негов контрол.

Като изпълнява посочената длъжност, Андрей Малгин е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1521.

Alexey Vasilyevich TENSIN

(на руски: Алексей Васильевич ТЕНСИН)

(на украински: Олексiй Васильович ТЕНСIН)

Длъжност: директор на акционерно дружество „PMC Wagner Centre“

Дата на раждане: 28.11.1971 г.

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Свързани образувания: Wagner Group (група „Вагнер“)

Алексей Тенсин е назначен за главен изпълнителен директор на акционерно дружество „PMC Wagner Centre“, руско търговско дружество, чиято цел е да подкрепя инвестициите и иновациите от частния сектор с цел поддържане и укрепване на отбранителните способности на Русия.

Като поема и изпълнява посочената длъжност, Алексей Тенсин е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи и застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1522.

Alexander Alexandrovich TRONIN

(Александр Александрович ТРОНИН)

Длъжност: учредител и управител на младежки клуб „Вагнеренок“, известен още като „Лидер“

Дата на раждане: 20.5.2004 г.

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Паспорт №: 4018037770

Свързани лица: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin

Свързани образувания: Wagner Group (група „Вагнер“)

Александър Тронин е учредител и координатор на младежко крило на ЧВК група „Вагнер“, което се помещава в централата на ЧВК „Вагнер“. Основната цел на това формирование, познато преди под името „Вагнеренок“, а понастоящем наричано „Лидер“, е да набира млади руснаци, които желаят да подкрепят руските въоръжени сили в Украйна, както и дейностите на самата ЧВК група „Вагнер“. В централата на ЧВК „Вагнер“ те могат да участват в проекти, напр. за разработване и управление на безпилотни летателни апарати, които се използват от Русия вагресивната ѝ война срещу Украйна.

Като поема и изпълнява посочената длъжност, Александър Тронин е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1523.

Sergei Fedorovich RUDSKOY

(Сергей Федорович РУДСКОЙ)

Длъжност: началник на Главното оперативно управление на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация; генерал-полковник

Дата на раждане: 2.10.1960 г.

Място на раждане: Николаев, бивш СССР (понастоящем Украйна)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Генерал-полковник Сергей Рудской е началник на Главното оперативно управление на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация от 2015 г. Наред с другите си задължения Главното оперативно управление отговаря за стратегическото и оперативното планиране при използването на въоръжените сили, включително оперативното управление на войските в мирно и военно време. Следователно то допринася пряко за агресивната война на Русия срещу Украйна и я подпомага.

Като поема и изпълнява посочената длъжност, генерал-полковник Сергей Рудской е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1524.

Yevgeny Valeryevich NIKIFOROV

(Евгений Валерьевич НИКИФОРОВ)

Длъжност: командир на Западния военен окръг; генерал-полковник

Дата на раждане: 1.1.1970 г.

Място на раждане: Акша, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

От януари 2023 г. генерал-полковник Евгений Никифоров е командир на Западния военен окръг на Руската федерация. Под негово командване руските въоръжени сили, включително войските от Западния военен окръг, продължават нападенията си срещу Украйна в контекста на агресивната война на Русия срещу Украйна.

Като поема и изпълнява посочената длъжност, генерал-полковник Евгений Никифоров е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1525.

Sergei Yuryevich KUZOVLEV

(Сергей Юрьевич КУЗОВЛЕВ)

Длъжност: командир на Южния военен окръг на Руската федерация; генерал-полковник

Дата на раждане: 7.1.1967 г.

Място на раждане: Мичуринск, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Генерал-полковник Сергей Кузовлев е командир на Южния военен окръг на Руската федерация от 23 януари 2023 г. Под негово командване и управление руските въоръжени сили, включително войските от Южния военен окръг, участват в сраженията в Украйна.

Като поема и изпълнява посочената длъжност, генерал-полковник Сергей Кузовлев е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1526.

Andrey Nikolayevich MORDVICHEV

(Андрей Николаевич МОРДВИЧЕВ)

Длъжност: командир на Централния военен окръг на Руската федерация; генерал-лейтенант

Дата на раждане: 14.1.1976 г.

Място на раждане: Павлодар, бивш СССР (понастоящем Казахстан)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев е командир на Централния военен окръг на Руската федерация от 17 февруари 2023 г. Под негово командване и управление руските въоръжени сили, включително войските от Централния военен окръг, участват в сраженията в Украйна.

Като поема и изпълнява посочената длъжност, генерал-лейтенант Андрей Мордвичев е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1527.

Aleksandr Pavlovich LAPIN

(Александр Павлович ЛАПИН)

Длъжност: началник на щаба на руските сухопътни сили; генерал-полковник

Дата на раждане: 1.1.1964 г.

Място на раждане: Казан, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Номер на паспорта или на документа за самоличност: серия 1808 № 233282

Данъчен идентификационен номер: 344407793386

Генерал-полковник Александър Лапин е началник на щаба на руските сухопътни сили от 10 януари 2023 г. В това си качество той е главнокомандващ на руските сухопътни войски, които участват пряко в агресивната война на Русия срещу Украйна. Преди това е бил командир на Централния военен окръг на Руската федерация, включително по време на войната на Русия срещу Украйна. В това си качество е командвал руската офанзива от 2022 г. към Чернигов и Суми.

Като поема и изпълнява посочената длъжност, генерал-полковник Александър Лапин е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1528.

Tatyana Viktorovna SHEVTSOVA

(Татьяна Викторовна ШЕВЦОВА)

Длъжност: заместник-министър на отбраната на Руската федерация

Дата на раждане: 22.7.1969 г.

Място на раждане: Козелск, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: женски

Татяна Шевцова е заместник-министър на отбраната на Руската федерация и отговаря за бюджета и финансовата дейност на министерството. Тя следи за управлението на ресурсите и отговаря за заплащането на мобилизираните войници, които участват в агресивната война на Русия срещу Украйна. Ръководените от нея военни финансисти насочват ресурси към незаконно анексираните територии на Украйна.

Като поема и изпълнява посочената длъжност, Татяна Шевцова е отговорна за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1529.

Yevgeny Vladimirovich BURDINSKY

(Евгений Владимирович БУРДИНСКИЙ)

Длъжност: началник на Главно организационно-мобилизационно управление на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация; заместник-началник на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация; генерал-полковник

Дата на раждане: 25.8.1960 г.

Място на раждане: Белогорск, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Генерал-полковник Евгений Бурдинский е началник на Главно организационно-мобилизационно управление на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация и заместник-началник на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация. В това си качество той носи пряка отговорност за подпомагането на мобилизацията на руски граждани във войната.

Като поема и изпълнява посочената длъжност, генерал-полковник Евгений Бурдинский е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1530.

Viktoriya Alexandrovna SERDYUKOVA

(Виктория Александровна СЕРДЮКОВА)

Длъжност: т.нар. „Комисар по правата на човека в Луганската народна република“

Дата на раждане: 9.6.1981 г. или 1982 г.

Място на раждане: Северодонецк, бивш СССР (понастоящем Украйна)

Гражданство: руско

Пол: женски

Виктория Сердюкова заема т.нар. длъжност „комисар по правата на човека на Луганската народна република“ от 5 октомври 2021 г. В това си качество тя подкрепя агресивната война, която Русия започва срещу Украйна на 24 февруари 2022 г. Тя подкрепя незаконното анексиране на територията на Луганск и приемането на руското законодателство в тази и в други незаконно анексирани територии.

Като поема и изпълнява посочената длъжност, Виктория Сердюкова е отговорна за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1531.

Yevgeniy Ivanovich DIETRICH

изв. още като Yevgeny Ivanovich DITRIKH

(Евгений Иванович ДИТРИХ)

Длъжност: генерален директор на JSC GTLK (Държавно транспортно лизингово дружество)

Дата на раждане: 8.9.1973 г.

Място на раждане: Митищи, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Свързани образувания: JSC GTLK (Държавно транспортно лизингово дружество)

Евгений Дитрих е генерален директор на акционерно дружество „Държавно транспортно лизингово дружество“ (JSC GTLK), изцяло притежавано от Министерството на транспорта на Руската федерация. Като държавно дружество GTLK извлича финансови ползи от правителството и предоставя услуги в незаконно анексираните Крим и град Севастопол.

Като поема и изпълнява посочената длъжност, Евгений Дитрих е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна .

23.6.2023 г.

1532.

Semyon Vladimirovich PEGOV

(на руски: Семён Владимирович ПЕГОВ)

Длъжност: военен блогър

Дата на раждане: 9.9.1985 г.

Място на раждане: Смоленск, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Друга идентифицираща информация: ДИН: 673110457100

Семьон Пегов е руски военен блогър, който поддържа WarGonzo — един от най-популярните подкрепящи войната руски канали в социалните медии — и често се изявява в руските държавни медии. Семьон Пегов и WarGonzo разпространяват антиукраинска пропаганда и популяризират руските военни сили и ЧВК „Вагнер“, като представят украинските сили като нацисти и разпространяват невярна информация за биологични лаборатории на НАТО в Мариупол.

Семьон Пегов участва активно в инициативите на руските власти за популяризиране на войната и насърчаване на мобилизацията и е бил награждаван от руските власти.

Следователно Семьон Пегов е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1533.

Aleksandra Vladimirovna KOSTERINA/

изв. още като Aleksandra Vladimirovna KOSHARNITSKAYA/

изв. още като Aleksandra Vladimirovna KOSHARNITSKAYA KOSTERINA

(Александра Владимировна КОШАРНИЦКАЯ/КОСТЕРИНА)

Длъжност: първи заместник генерален директор, директор на дирекция „Информация“ и главен редактор на НТВ

Дата на раждане: 26.2.1980 г.

Място на раждане: Краснодар, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: женски

Александра Костерина (Кошарницкая) е първи заместник генерален директор, директор на дирекция „Информация“ и главен редактор на НТВ — голям руски телевизионен канал, който е под прекия контрол на Руската федерация.

НТВ утвърждава и подкрепя политиките на руските власти чрез своите пропагандни дейности. По време на агресивната война срещу Украйна НТВ е сред най-активните и видни инструменти за разпространение на посланията на Кремъл и в подкрепа на войната, съдържащи агресивни коментари и непроверена информация.

Като заместник генерален директор, директор на дирекция „Информация“ и главен редактор Александра Костерина (Кошарницкая) оказва пряко влияние върху съдържанието на НТВ и върху начина, по който тя информира обществеността за руската агресивна война срещу Украйна и действията, предприети от руското правителство.

Следователно Александра Костерина (Кошарницкая)подкрепя и осъществява действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1534.

Olga Nikolaevna BELOVA

(Ольга Николаевна БЕЛОВА)

Длъжност: водеща на телевизионния канал „Звезда“

Дата на раждане: 19.7.1976 г.

Място на раждане: Москва, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: женски

Свързани лица: Aleksei Viktorovich PIMANOV

Свързани образувания: Open Joint Stock Company TV and Radio Company of the Armed Forces of the Russian Federation „Zvezda“

ОАО ТРК ВС РФ „ЗВЕЗДА“

Олга Белова е пропагандист, работещ в телевизионния канал „Звезда“ — медия на руските въоръжени сили. Тя е водеща на основните програми на „Звезда“, които редовно разпространяват дезинформация относно агресивната война на Русия срещу Украйна, подкопават териториалната цялост и суверенитета на Украйна и оказват ключова медийна подкрепа за политиката на Кремъл. По-специално тя разпространява дезинформация относно това, че украинците са нацисти, които също така подготвят биологични и химически бомби срещу руснаците.

Тя е също така член на управителния съвет на организацията „Майки на Русия“, която подкрепя агресивната война срещу Украйна.

Следователно Олга Белова е отговорна за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1535.

Andrey Olegovich KONDRASHOV

(на руски: Андрей Олегович КОНДРАШОВ)

Длъжност: първи заместник генерален директор на Общоруската държавна компания за телевизионно и радио излъчване (ВГТРК)

Дата на раждане: 30.6.1973 г.

Място на раждане: Алма-Ата, бивш СССР (понастоящем Казахстан)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Андрей Кондрашов е първият заместник генерален директор на Общоруската държавна компания за телевизионно и радио излъчване (ВГТРК) — най-голямата руска медийна корпорация.

Преди да стане първи заместник-директор на ВГТРК, той работи като прессекретар в централата на кампанията на Путин и е автор на „документални филми“ като „Крим. Пътят към дома“ и „Путин“. Той е отличен от президента Путин с Орден за приятелство за „висок професионализъм и обективност при отразяването на събитията в Република Крим“ през май 2014 г.

Отговаря за информационната политика на ВГТРК и е директор на програмата „Вести“. По време на войната срещу Украйна телевизионните канали и други части от холдинга ВГТРК са сред най-активните и важни инструменти за разпространение на посланията на Кремъл и в подкрепа на войната с агресивни коментари, подкопаващи териториалната цялост на Украйна и подкрепящи незаконното анексиране на Крим.

23.6.2023 г.

 

 

 

Като един от основните ръководни кадри Андрей Кондрашов е пряко отговорен за действията на тази медийна корпорация. Като първи заместник генерален директор, отговарящ за информацията и политическите послания, той оказва пряко влияние върху начина, по който ВГТРК информира обществеността за руската агресивна война срещу Украйна и за действията, предприети от руското правителство.

Следователно Андрей Кондрашов подкрепя и осъществява действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

 

1536.

Mikhail Vladimirovich LEONTYEV

(Михаил Владимирович ЛЕОНТЬЕВ)

Длъжност: журналист, телевизионен водещ на Първи канал, прессекретар на Роснефт

Дата на раждане: 12.10.1958 г.

Място на раждане: Москва, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Михаил Леонтиев е пропагандист на „Първи канал“ — голям руски телевизионен канал, който е под постоянния пряк контрол на Руската федерация. „Първи канал“ утвърждава и подкрепя политиките на руските власти чрез своите пропагандни дейности. По време на агресивната война срещу Украйна „Първи канал“ е сред най-активните и видими инструменти за разпространяване на посланията на Кремъл, за подкрепа на войната с агресивни коментари и за подкопаване на териториалната цялост на Украйна чрез подкрепа за незаконното анексиране на Крим и агресивната война на Русия срещу Украйна. Той е също така заместник-председател и прессекретар на Роснефт. От 1999 г. насам е автор и водещ на програма „Однако“ — основна програма на „Първи канал“, в която рутинно подкопава държавността на Украйна и оправдава агресивната война срещу Украйна.

Следователно Михаил Леонтиев е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1537.

Rifat Abdulvagapovich SABITOV

(Рифат Абдулвагапович САБИТОВ)

Длъжност: заместник генерален директор на All-Russia Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK) (Общоруска държавна компания за телевизионно и радио излъчване (ВГТРК), председател на Комисията за развитие на информационното общество, средствата за масово осведомяване и масови комуникации на Обществената палата на РФ

Дата на раждане: 30.4.1956 г.

Място на раждане: Москва, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Рифат Сабитов е заместник генералният директор на Общоруската държавна компания за телевизионно и радио излъчване (ВГТРК) — най-голямата руска медийна корпорация. По време на войната срещу Украйна телевизионните канали и други части от холдинга ВГТРК са сред най-активните и важни инструменти за разпространение на посланията на Кремъл в подкрепа на войната, съдържащи агресивни коментари и непроверена информация.

Като един от основните ръководни кадри Рифат Сабитов е пряко отговорен за действията на ВГТРК. Като заместник генерален директор той оказва пряко влияние върху начина, по който ВГТРК информира обществеността за руската агресивна война срещу Украйна и за предприети от руското правителство действия.

Освен това той участва активно в оформянето на ограничаващата информационна среда в Русия като председател на Комисията за развитие на информационното общество, средствата за масово осведомяване и масови комуникации на Обществената палата на Руската федерация, председател на Обществения съвет към Министерството на цифровото развитие на Русия и в редица други органи.

23.6.2023 г.

 

 

Свързани лица: Oleg Dobrodeev,

Evgeniy Bekasov

Свързани образувания: All-Russia Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK)

Друга идентифицираща информация: ДИН: 773314059364

Следователно Рифат Сабитов е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

 

1538.

Viktor Sergeevich SINEOK

(на руски: Виктор Сергеевич СИНЕОК)

Длъжност: специален кореспондент и колумнист на Мултимедийния информационен център (МИЦ) „Известия“

Дата на раждане: 19.3.1980 г.

Място на раждане: Ростов на Дон, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Свързани лица: Balanova Svetlana Evgenievna, Tyulin (Tiulin) Vladimir Vladimirovich, Frolov Mikhail Evgenievich

Виктор Синеок е кореспондент и колумнист на МИЦ „Известия“ — проект на Националната медийна група (НМГ) — холдинг, който предоставя новинарски услуги за РЕН ТВ, Канал 5 и вестник „Известия“.

Виктор Синеок активно разпространява пропаганда и дезинформация, свързани с агресивната война на Русия срещу Украйна, както преди пълномащабното нашествие на 24 февруари 2022 г., така и след това. Той популяризира политиките и действията на Кремъл, като хвали руското ръководство, манипулира информацията за жестокостите, извършвани от руската армия, и приветства анексирането на украински региони.

23.6.2023 г.

 

 

Свързани образувания: National Media Group

Друга идентифицираща информация: ДИН: 616404561125

Той многократно подготвя доклади и статии, с които се опитва да убеди обществеността, че информацията за руските жестокости, извършени на места като Буча, е изфабрикувана и невярна. Допринася за подбуждането на омраза към украинците, като повтаря дезинформацията на руското правителство относно геноцида в Донбас и отрича украинската независимост. В своите доклади той представя по-голямата част от основните руски дезинформационни послания за Украйна, включително посланието за управлявани от САЩ биологични лаборатории в страната.

Следователно Виктор Синеок подкрепя и осъществява действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

 

1539.

Boris Georgievich YANOVSKY

(Борис Георгиевич ЯНОВСКИЙ)

Длъжност: изпълнителен продуцент на телевизионния канал „Звезда“

Дата на раждане: 25.10.1968 г.

Място на раждане: Москва, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Свързани лица: Aleksei Viktorovich Pimanov

Борис Яновский е пропагандист и генерален продуцент на телевизионния канал „Звезда“. Като генерален продуцент Яновский отговаря за продуцирането и популяризирането на съдържанието на телевизионния канал „Звезда“, който редовно разпространява дезинформация относно продължаващата агресивна война на Русия срещу Украйна и осигурява ключова медийна подкрепа за политиката на Кремъл. Като генерален продуцент на „Звезда“ той участва в разпространяването на дезинформация относно това, че украинците са нацисти и подготвят биологични и химически бомби, които да се използват срещу руснаците.

За дейността си Яновский е специално отличен с медала „За укрепване на бойната общност“.

Следователно Борис Яновский е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1540.

Anton Andreevich ZLATOPOLSKYI

(Антон Андреевич ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ)

Длъжност: първи заместник генерален директор на All-Russia Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK)(Общоруска държавна компания за телевизионно и радио излъчване (ВГТРК), генерален директор на телевизионен канал „Россия-1“

Дата на раждане: 12.9.1966 г.

Място на раждане: Москва, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Свързани лица: Oleg Dobrodeev,

Evgeniy Bekasov

Свързани образувания: All-Russia Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK)

Друга идентифицираща информация: ДИН: 772903574300

Антон Златополский е първи заместник генерален директор на Общоруската държавна компания за телевизионно и радио излъчване (ВГТРК) — най-голямата руска медийна корпорация. Освен това той е дългогодишен генерален директор на телевизионния канал „Россия-1“. По време на агресивната война срещу Украйна телевизионните канали и други части от холдинга ВГТРК са сред най-активните и важни инструменти за разпространение на посланията на Кремъл в подкрепа на войната, съдържащи агресивни коментари и непроверена информация.

Като дългогодишен първи заместник генерален директор той оказва пряко влияние върху начина, по който ВГТРК информира обществеността за руската агресивна война срещу Украйна и за предприети от руското правителство действия. Носи отговорност и за пропагандните дейности на телевизионния канал „Россия-1“.

Следователно Антон Златополский подкрепя и осъществява действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1541.

Aleksandr Viktorovich GUSEV

(на руски: Александр Викторович ГУСЕВ)

(на украински: Олександр Вiкторович ГУСЄВ)

Длъжност: губернатор на Воронежка област

Дата на раждане: 27.1.1963 г.

Място на раждане: Озерское, Козелски район, Калужка област, бивша РСФСР, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Александър Гусев е губернатор на Воронежка област. В това си качество той е отговорен за незаконното депортиране на украински деца във Воронежка област за последващото им незаконно осиновяване от руски семейства. Действията му нарушават правата на украинските деца и са в разрез с украинското право и административен ред.

Следователно Александър Гусев е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1542.

Galina Anatolyevna PYATYKH/PIATYKH

изв. още като Galina PIATYKH

изв. още като „Galina Fifth“ („Галина Пета“)

(на руски: Галина Анатольевна ПЯТЫХ)

(на украински: Галина Анатолiївна ПЯТИХ)

Длъжност: съветник на губернатора на Белгородска област, комисар по правата на детето в Белгородска област

Гражданство: руско

Дата на раждане: 12.5.1970 г.

Място на раждане: Дубовое, Белгородска област, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Пол: женски

Галина Пятих е съветник на губернатора на Белгородска област и комисар по правата на детето в Белгородска област. В това си качество тя е един от главните участници в незаконното депортиране на украински деца в Русия и тяхното осиновяване от руски семейства. Действията на Галина Пятих нарушават правата на украинските деца и са в разрез с украинското право и административен ред.

Следователно Галина Пятих е отговорна за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1543.

Irina Anatolyevna AGEEVA

(на руски: Ирина Анатольевна АГЕЕВА)

(на украински: Iрина Анатолiївна АГЕЄВА)

Длъжност: комисар по правата на детето в Калужка област

Дата на раждане: 29.12.1976 г.

Гражданство: руско

Пол: женски

Ирина Агеева е комисар по правата на детето в Калужка област. В това си качество тя е един от главните участници в незаконното депортиране на украински деца в Русия и тяхното осиновяване от руски семейства. Действията на Ирина Агеева нарушават правата на украинските деца и са в разрез с украинското право и административен ред.

Следователно Ирина Агеева е отговорна за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1544.

Irina Aleksandrovna CHERKASOVA

(на руски: Ирина Александровна ЧЕРКАСОВА)

(на украински: Iрина Олександрiвна ЧЕРКАСОВА)

Длъжност: комисар по правата на детето в Ростовска област

Дата на раждане: 1963

Място на раждане: Батайск, Ростовска област, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: женски

Ирина Черкасова е комисар по правата на детето в Ростовска област. В това си качество тя е един от главните участници в незаконното депортиране на украински деца в Русия и тяхното осиновяване от руски семейства. Действията на Ирина Черкасова нарушават правата на украинските деца и са в разрез с украинското право и административен ред.

Следователно Ирина Черкасова е отговорна за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи и застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1545.

Mansur Mussayevitch SOLTAEV

(на руски: Мансур Муссаевич СОЛТАЕВ)

(на украински: Мансур Муссайович СОЛТАЄВ)

Длъжност: комисар по правата на човека в Чеченската република

Дата на раждане: 13.6.1978 г.

Място на раждане: Саратов, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Мансур Солтаев е комисар по правата на човека на Чеченската република. В това си качество той изпълнява функциите на основно лице за контакт на правителството, като активно популяризира официалните послания. Мансур Солтаев е отговорен за нарушения на правата на човека, преследване на антивоенни активистии потушаване на протестите срещу мобилизацията на войници от страна на Русия. Участва и в депортирането на цивилни лица от т.нар. „Донецка народна република“ и т.нар. „Луганска народна република“, включително депортирането на украински деца във военните тренировъчни лагери в Чечения. Действията на Мансур Солтаев нарушават правата на украинските деца и са в разрез с украинското право и административен ред.

Следователно Мансур Солтаев е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1546.

Muslim Magomedovich KHUCHIEV

(на руски Муслим Магомедович ХУЧИЕВ)

(на украински: Муслiм Магомедович ХУЧIЄВ)

Длъжност: председател на правителството на Чеченската република, председател на работната група в правителството на Чеченската република

Дата на раждане: 5.8.1971 г.

Място на раждане: Закан-Юрт, Ачхой-Мартановски район, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Свързани лица: Ramzan Kadyrov

Муслим Хучиев е председател на правителството на Чеченската република. В това си качество Муслим Хучиев участва в тясна връзка с Рамзан Кадиров в плановете за военно производство на Чечения, използвано от руските сили в агресивната война срещу Украйна.

От началото на агресивната си война в Украйна Русия прехвърля много украински цивилни граждани в Чеченската република. Муслим Хучиев е един от основните участници в незаконното депортиране на украински деца в Русия и последващото им незаконно осиновяване от руски семейства. Действията му нарушават правата на украинските деца и са в разрез с украинското право и административен ред.

Следователно Муслим Хучиев е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи и застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1547.

Vladimir Vladimirovich VLADIMIROV

(на руски: Владимир Владимирович ВЛАДИМИРОВ)

(на украински: Володимир Володимирович ВЛАДIМIРОВ)

Длъжност: губернатор на Ставрополския край (област)

Дата на раждане: 27.7.1963 г.

Място на раждане: Георгиевск, Ставрополска област, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Владимир Владимиров е губернатор на Ставрополския край. В това си качество той е отговорен за незаконното депортиране на украински деца в Ставрополския край за последващото им незаконно осиновяване от руски семейства. Действията му нарушават правата на украинските деца и са в разрез с украинското право и административен ред.

Следователно Владимир Владимиров е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1548.

Vladimir Mikhailovich MOROZOV

изв. още като Uladzimir Mikhailavich MAROZAU

(на руски: Владимир Михайлович МОРОЗОВ)

(на беларуски: Уладзiмiр Мiхайлавiч МАРОЗАЎ)

Длъжност: началник на Беларуските железници

Дата на раждане: 1965

Място на раждане: Буда-Кошельово, Гомелска област, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Гражданство: беларуско

Пол: мъжки

Владимир Морозов е началник на Беларуските железници, които извършват железопътни услуги между Русия и Беларус. В това си качество той подкрепя разполагането и транспортирането на руски военен персонал и оборудване, използвани в руската агресивна война в Украйна.

Следователно Владимир Морозов е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1549.

Dmitriy Aleksandrovich PANTUS

изв. още като Dzmitry Aliaksandravich PANTUS

(на руски: Дзмiтрый Аляксандравiч ПАНТУС/

(на беларуски Дмитрий Александрович ПАНТУС)

Длъжност: председател на Държавния военно-промишлен комитет на Беларус

Дата на раждане: 9.6.1982 г.

Място на раждане: Берьозовка, Гродненска област, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Гражданство: беларуско

Пол: мъжки

Дмитрий Пантус е председател на Държавния военно-промишлен комитет на Беларус. Държавният военно-промишлен комитет на Беларус разработва и поддържа оръжия, насърчава производството на оръжия от подведомствени предприятия с цел снабдяване на Руските въоръжени сили, осигурява военно-промишлено сътрудничество, наблюдава движението на оръжия през държавната граница и предоставя навигационни услуги на Руските въоръжени сили. В това си качество Дмитрий Пантус предоставя военна подкрепа на Руската федерация в агресивната ѝ война срещу Украйна.

Следователно Дмитрий Пантус е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1550.

Boris Sergeevich ALYOSHIN

(Борис Сергеевич АЛЁШИН)

Длъжност: заместник-председател на LLC „SoyuzMash Russia“, съветник на генералния директор на PJSC „United Aircraft Corporation“ по въпросите на науката и технологиите

Дата на раждане: 3.3.1955 г.

Място на раждане: Москва, СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Борис Альошин е руски бизнесмен, участващ в дейностите на руски дружества и корпорации, които допринасят за укрепването на руската военна база. Той е един от учредителите и управителите на LLC „SoyuzMash Russia“, която обединява над хиляда руски военни и граждански промишлени предприятия.

Освен това Борис Альошин участва в управлението на няколко руски корпорации и по-малки дружества, произвеждащи военни продукти. Той е съветник на генералния директор на PJSC „United Aircraft Corporation“ по въпросите на науката и технологиите. PJSC „United Aircraft Corporation“, с мажоритарен дял, принадлежащ на руското правителство, обединява руски частни и държавни авиостроителни дружества и активи, свързани с производството на военни и граждански транспортни средства и безпилотни въздухоплавателни средства. Борис Альошин е и председател на съвета на директорите на Кронщадския промишлен комплекс, произвеждащ военни безпилотни летателни апарати, използвани от руската армия в агресивната война срещу Украйна.

23.6.2023 г.

 

 

Свързани образувания:

PJSC „United Aircraft Corporation“,

JSC „Kronstadt Group“

Освен това Борис Альошин е академичният ръководител на Националния изследователски център „Институт Н.Е. Жуковски“. Някои от функциите на този институт са разработването на нови технологии в областта на строителството на въздухоплавателни средства и използването на получените научни и технически резултати за развитието на други сектори на икономиката на Руската федерация.

Следователно Борис Альошин е отговорен за оказването на подкрепа на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

 

1551.

Veniamin Ivanovich KONDRATYOV

изв. още като Veniamin Ivanovich KONDRATYEV

(Вениамин Иванович КОНДРАТЬЕВ)

Длъжност: губернатор на Краснодарския край на Руската федерация

Дата на раждане: 1.11.1970 г.

Място на раждане: Прокопевск, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Друга информация: ДИН: 233005199735

Вениамин Кондратьов е губернатор на Краснодарски край на Руската федерация. В това си качество Вениамин Кондратьов спомага за незаконното депортиране, отвличане и осиновяване на украински деца. Той е един от висшите руски (регионални) ръководители, участващи в незаконното депортиране на украински деца в Русия и последващото им незаконно осиновяване от руски семейства. Действията на Вениамин Кондратьов нарушават правата на украинските деца и са в разрез с украинското право и административен ред.

Следователно Вениамин Кондратьов е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1552.

Murat Karalbiyevich KUMPILOV

Murat Karalbievich KUMPILOV

(Мурат Каральбиевич КУМПИЛОВ)

Длъжност: ръководител на Република Адигея на Руската федерация, секретар на адигейския регионален клон на „Единна Русия“

Гражданство: руско

Дата на раждане: 27.2.1973 г.

Място на раждане: Уляп, Красногвардейски район, Република Адигея, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Пол: мъжки

Друга информация: ДИН: 010200122926

Мурат Кумпилов е ръководител на Република Адигея на Руската федерация и секретар на адигейския регионален клон на партия „Единна Русия“. В това си качество Мурат Кумпилов спомага за незаконното депортиране и осиновяване на украински деца. Той улеснява незаконното депортиране и отвличане на украински деца в т.нар. „здравни лагери“ и центрове за превъзпитание, разположени в ръководения от него регион. Мурат Кумпилов е един от висшите руски (регионални) ръководители, участващи в незаконното депортиране и отвличане на украински деца в Русия. Действията на Мурат Кумпилов нарушават правата на украинските деца и са в разрез с украинското право и административен ред.

Следователно Мурат Кумпилов е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1553.

Sergey Konstantinovich NOSOV

(Сергей Константинович НОСОВ)

Длъжност: губернатор на Магаданска област на Руската федерация

Гражданство: руско

Дата на раждане: 17.2.1961 г.

Място на раждане: Магнитогорск, Челябинка област, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Пол: мъжки

Друга информация:

ДИН: 662300439460

Сергей Носов е губернатор на Магаданска област на Руската федерация. В това си качество Сергей Носов спомага за незаконното депортиране и отвличане на украински деца. Той улеснява незаконното депортиране на украински деца в лагери, разположени в ръководената от него област, включително лагери, управлявани от „Артек“ — руска националистическа организация, която е спряла връщането на украинските деца в техните семейства. Сергей Носов е един от висшите руски (регионални) ръководители, участвали в незаконното депортиране на украински деца в Русия. Действията на Сергей Носов нарушават правата на украинските деца и са в разрез с украинското право и административен ред.

Следователно Сергей Носов е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1554.

Zamid Aliyevich CHALAYEV

(Замид Алиевич ЧАЛАЕВ)

Длъжност: командир на Втория полицейски полк със специално предназначение към Министерството на вътрешните работи на Руската федерация в Чеченската република

Дата на раждане: 19.8.1981 г.

Място на раждане: Беной, Ножай-Юртовски район, Чечения, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Пол: мъжки

Замид Чалаев е командир на Втория полицейски полк със специално предназначение към Министерството на вътрешните работи на Руската федерация в Чеченската република. В качеството си на командир на Втория полицейски полк със специално предназначение Замид Чалаев активно участва в агресивната война на Русия срещу Украйна, като участва, наред с другото, в превземането на град Мариупол от Русия и в щурмуването на металургичното предприятие „Азовстал“. Освен това Замид Чалаев участва пряко в принудителното превъзпитание и военното обучение на украински деца. Той активно спомага за организирането на лагери за „военно превъзпитание“, разположени в Чеченската република. В един от лагерите за индоктриниране украинските юноши биват принуждавани да следват „курс за млади бойци“, който обучава украински деца да боравят с военно оборудване. Замид Чалаев е един от основните участници в незаконното депортиране на украински деца в Република Чечения. Действията на Замид Чалаев нарушават правата на украинските деца и са в разрез с украинското право и административен ред.

Следователно Замид Чалаев е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1555.

Vladimir Viktorovich SOLODOV

(Владимир Викторович СОЛОДОВ)

Длъжност: губернатор на Камчатския край на Руската федерация

Дата на раждане: 26.7.1982 г.

Място на раждане: Москва, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Пол: мъжки

В качеството си на губернатор на Камчатски край Владимир Солодов спомага за незаконното депортиране на украински деца. Той улеснява незаконното депортиране на украински деца в лагери, разположени в ръководения от него регион. Той е един от висшите руски (регионални) ръководители, участващи в незаконното депортиране на украински деца в Русия. Действията на Солодов нарушават правата на украинските деца и са в разрез с украинското право и административен ред.

Следователно Владимир Солодов е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1556.

Leyla Rinatovna FAZLEEVA

(Лейла Ринатовна ФАЗЛЕЕВА)

Длъжност: заместник министър-председател на Република Татарстан; председател на Комисията на Република Татарстан по въпросите на ненавършилите пълнолетие и защитата на техните права

Дата на раждане: 29.5.1975 г.

Място на раждане: с. Кант, Кантски район, бивш СССР (понастоящем Киргизстан)

Пол: женски

В качеството си на заместник министър-председател на Република Татарстан, както и на председател на Комисията по въпросите на ненавършилите пълнолетие и защитата на техните права, Лейла Фазлеева спомага за незаконното депортиране на украински деца. Тя улеснява незаконното депортиране на украински деца в лагери, разположени в ръководения от нея регион, включително лагера „Мирас“ в Зеленодолски район. Тя е един от регионалните служители, участващи в планирането, изготвянето на бюджета и упражняването на надзор на лагерите в Татарстан, които приемат групи деца от окупираните територии на Украйна.

Следователно Лейла Фазлеева е отговорна за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1557.

Rinat Nailevich SADYKOV

(Ринат Наилевич САДЫКОВ)

Длъжност: министър по въпросите на младежта на Република Татарстан

Дата на раждане: 18.3.1986 г.

Място на раждане: Казан, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Пол: мъжки

В качеството си на министър по въпросите на младежта на Република Татарстан Ринат Садиков спомага за незаконното депортиране на украински деца. Той улеснява незаконното депортиране на украински деца в лагери, разположени в ръководения от него регион, включително лагера „Мирас“ в Зеленодолски район. Той е един от регионалните служители, участващи в планирането, изготвянето на бюджета и упражняването на надзор на лагерите в Татарстан, които приемат групи деца от окупираните територии на Украйна.

Следователно Ринат Садиков е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1558.

Ksenia Vladimirovna MISHONOVA

(Ксения Владимировна МИШОНОВА)

Длъжност: омбудсман по правата на детето в Московска област

Дата на раждане: 14.12.1972 г.

Място на раждане: Павлоград, бивш СССР (понастоящем Украйна)

Пол: женски

Ксения Мишонова е омбудсман по правата на детето в Московска област. Тя участва в незаконното депортиране на украински деца до територията на Руската федерация. Освен това улеснява прехвърлянето на попечителството над украински деца в Русия и им предоставя руско гражданство. Действията ѝ нарушават украинското право и административен ред и нарушават правата на украинските деца.

Следователно Ксения Мишонова е отговорна за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1559.

Darya Vasilievna MOROZOVA

(Дарья Васильевна МОРОЗОВА)

Длъжност: комисар по правата на човека на т.нар. „Донецка народна република“

Дата на раждане: 27.2.1989 г.

Място на раждане: Макеевка, бивш СССР (понастоящем Украйна)

Пол: женски

Дарья Морозова е комисар по правата на човека на т.нар. „Донецка народна република“. Участва в незаконното депортиране на украински деца от Донбас до лагери на незаконно анексирания Кримски полуостров и до центрове за настаняване в Русия. Действията ѝ нарушават украинското право и административен ред и нарушават правата на украинските деца.

Подкрепя агресивната война на Русия срещу Украйна и разпространява руска пропаганда и дезинформация за войната. Освен това подкрепя незаконното признаване от страна на Руската федерация на сепаратистките т.нар. „народни републики“ в Донбас и незаконното анексиране на Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област в Украйна.

Следователно Дарья Морозова е отговорна за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1560.

Vitaly Aleksandrovic SUK

(Виталий Александрович СУК)

Длъжност: директор на Детския дом (интернат) за деца с увреждания в Альошки

Дата на раждане: 12.3.1970 г.

Пол: мъжки

Виталий Сук е директор на Детския дом (интернат) за деца с увреждания, в Альошки. Участва в незаконното депортиране на украински деца с увреждания от Херсонска област до незаконно анексираните Крим и други територии на Украйна под контрола на Русия. Някои от тези деца са изпратени в домове за деца с увреждания в цяла Русия. Действията му нарушават украинското право и административен ред и нарушават правата на украинските деца.

Следователно Виталий Сук е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1561.

Vladimir Viktorovich KHROMOV

(Владимир Викторович ХРОМОВ)

Длъжност: представител на комисаря по правата на детето в кабинета на президента на Руската федерация

Дата на раждане: 15.8.1977 г.

Пол: мъжки

Виктор Хромов е представител на комисаря по правата на детето в кабинета на президента на Руската федерация, Мария Лвова-Белова. Участва в организирането на военни патриотични лагери в Чечения за украински деца, които са били незаконно прехвърлени от Донбас на територията на Руската федерация. Действията му нарушават украинското право и административен ред и нарушават правата на украинските деца.

Следователно Виктор Хромов е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1562.

Konstantin Albertovich FEDORENKO

(Константин Альбертович ФЕДОРЕНКО)

Длъжност: директор на федералното държавно бюджетно образователно учреждение „Международен детски център „Артек“.

Дата на раждане: 29.12.1976 г.

Място на раждане: Белореченск, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Пол: мъжки

Константин Федоренко е директор на Международния детски център „Артек“. Участва в организирането на руски военни и патриотични лагери за деца от незаконно анексирания Кримски полуостров и деца, които са били незаконно депортирани до Кримския полуостров от други части на Украйна, намиращи се под контрола на Русия. Действията му нарушават украинското право и административен ред и нарушават правата на украинските деца.

Освен това той публично подкрепя руските войници, участвали в агресивната война срещу Украйна. Подкрепя също така незаконното анексиране на Крим и Севастопол от Руската федерация.

Следователно Константин Федоренко е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1563.

Leonid Mikhailovich ROMANOV

(Леонид Михайлович РОМАНОВ)

Длъжност: генерален директор на Фондация за помощ на децата „Евгений Примаков“

Дата на раждане: 13.2.1947 г.

Място на раждане: Москва, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Пол: мъжки

Леонид Романов е генерален директор на Фондация за помощ на децата „Евгений Примаков“, която изпълнява проекта „Децата на Донбас“, по който украински деца от Донбас се преместват на територията на незаконно анексирания Крим и на Русия. Една от целите на проекта „Децата на Донбас“ е да интегрира деца от региона на Донбас в живота в Русия.

Участва в незаконното депортиране на украински деца от Донбас до лагер в Евпатория в незаконно анексирания Крим. Фондация за помощ на децата „Евгений Примаков“ под негово ръководство участва в управлението на два центъра, разположени близо до Москва, където от Донбас биват настанявани и изпращани на училище. Действията му нарушават украинското право и административен ред и нарушават правата на украинските деца.

Следователно Леонид Романов е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1564.

Vladimir Vladislavovich KOVALENKO

(Владимир Владиславович КОВАЛЕНКО)

Длъжност: началник на щаба на регионалното подразделение на Общоруско военно-патриотично обществено движение „Юнармия“ в град Севастопол

Дата на раждане: 4.2.1962 г.

Място на раждане: Луганск, бивш СССР (понастоящем Украйна)

Пол: мъжки

Владимир Коваленко е началник на щаба на регионалното подразделение на Общоруско военно-патриотично обществено движение „Юнармия“ в незаконно анексирания град Севастопол. Участва в организирането на руски военни и патриотични лагери за деца от незаконно анексирания Кримски полуостров и деца, които са били незаконно депортирани до Кримския полуостров от други части на Украйна, окупирани от Русия. Действията му нарушават украинското право и административен ред и нарушават правата на украинските деца.

Освен това подразделението на „Юнармия“ под негово командване участва в организирана кампания, по време на която от учениците в незаконно анексирания град Севастопол е поискано да напишат писма до руските войници, участвали в агресивната война на Русия срещу Украйна.

Следователно Владимир Коваленко е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1565.

Vladimir Dmitrievich NECHAEV

(Владимир Дмитриевич НЕЧАЕВ)

Длъжност: ректор на Севастополския държавен университет

Дата на раждане: 20.12.1972 г.

Място на раждане: Суджа, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Пол: мъжки

Владимир Нечаев е ректор на Севастополския държавен университет. Публично подкрепя решението на президента Путин да започне агресивната война на Русия срещу Украйна. Той също така подкрепя незаконното анексиране на Крим и Севастопол от Руската федерация през 2014 г.

Под негово ръководство Севастополският държавен университет ръководи програма, по време на която украинските деца, незаконно транспортирани от т.нар. „Луганска народна република“ и други окупирани от Русия части на Украйна до незаконно анексирания Кримски полуостров, са превъзпитавани в духа на историята, културата и патриотизма на Русия. Действията му нарушават украинското право и административен ред и нарушават правата на украинските деца.

Следователно Владимир Нечаев е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1566.

Andrey Sergeevich IVANAEV/

изв. още като Andrei Sergeyevich IVANAYEV/

изв. още като Andrey Sergeyevich IVANAYEV

(Андрей Сергеевич ИВАНАЕВ)

Длъжност: генерал-лейтенант от руските въоръжени сили и командир на 20-та общовойскова армия на Руската федерация

Дата на раждане: 19.1.1972 г.

Място на раждане: Уралск, бивш СССР (понастоящем Казахстан)

Пол: мъжки

Андрей Иванев е генерал-лейтенант от руските въоръжени сили. Командващ 20-та общовойскова армия на Западния военен окръг на Руската федерация. В това си качество той пряко командва и оказва значително влияние върху разполагането на руски части, които участват в агресивната война на Русия срещу Украйна. По време на пълномащабното нашествие на Русия в Украйна 20-та общовойскова армия, командвана от Андрей Иванаев, допринася пряко за офанзивата на Русия от североизточна посока.

Следователно Андрей Иванаев е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1567.

Sergey Borisovich MUCHKAYEV

(Сергей Борисович МУЧКАЕВ)

Длъжност: полковник от руските въоръжени сили; ръководител на 106-и обучителен център за противовъздушни ракети на руските въоръжени сили

Дата на раждане: 22.12.1976 г.

Място на раждане: Добеле, бивш СССР (понастоящем Латвия)

Пол: мъжки

Сергей Мучкаев е високопоставен служител в руските въоръжени сили. Той е ръководител на 106-и обучителен център за противовъздушни ракети на Руската федерация, който отговаря за обучението на руския военен персонал, работещ с ракетни системи земя-въздух, включително 53-та ракетна бригада за противовъздушни ракети. Важно е да се отбележи, че 106-и обучителен център за противовъздушни ракети, ръководен от Сергей Мучкаев, е единственият център за обучение в Руската федерация, който обучава младши специалисти в използването на оръжия срещу самолети със среден обсег на действие. Освен че ръководи 106-и обучителен център за противовъздушни ракети на руските въоръжени сили, който отговаря за предварителното разполагане на ракетните части на Русия „земя-въздух“, които участват активно в агресивната война на Русия срещу Украйна, до 2020 г. Сергей Мучкаев работи като командващ 53-та противовъздушна ракетна бригада.

Следователно Сергей Мучкаев е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1568.

Leonid Vladimirovich KHARCHENKO

изв. още като Krot

(Леонид Владимирович ХАРЧЕНКО

изв. още като Крот)

Длъжност: началник на разузнавателния батальон „Крот“ от 2-ри отдел на Военната разузнавателна агенция (ГРУ) на т.нар. „Донецка народна република“

Дата на раждане: 10.1.1972 г.

Място на раждане: Константинивка, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Пол: мъжки

Леонид Харченко е бил командир на разузнавателния батальон на т.нар. „Донецка народна република“ и участва активно в сепаратисткото движение на ранен етап от въоръжения конфликт в Украйна. Той е признат за виновен от нидерландски съд за свалянето на полет MH17 на Malaysia Airlines през 2014 г. През 2018 г. Харченко се пенсионира с ранг на подполковник от силите на „Донецката народна република“. Участва в местните избори в Крим по препоръка на Кримския републикански клон на „Комунистите на Русия“. Тези „избори“ са в нарушение на украинското право, следователно са незаконни избори.

Следователно Леонид Харченко е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1569.

Sergey Nikolaevich DUBINSKY

изв. още като Khmuryi

(Сергей Николаевич ДУБИНСКИЙ

изв. още като Хмурый)

Длъжност: началник на Военната разузнавателна агенция (ГРУ) на т.нар. „Донецка народна република“

Дата на раждане: 9.8.1962 г.

Място на раждане: Нескучное, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Пол: мъжки

Сергей Дубински е началник на военното разузнаване на т.нар. „Донецка народна република“ (ДНР) и участва активно в сепаратисткото движение на ранен етап от въоръжения конфликт, като планира и изпълнява офанзивата на ДНР, предшестваща свалянето на полет MH17. Той е признат за виновен от нидерландски съд за свалянето на полет MH17 на Malaysia Airlines и за убийството на всички 298 цивилни на борда. Сергей Дубински е полковник от резерва на Военната разузнавателна служба (ГРУ) и е защитен от руското правителство.

Следователно той извлича ползи от правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна. Освен това Сергей Дубински е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1570.

Artem Alexandrovich USS

изв. още като Artyom Alexandrovich USS

(Артем Александрович УСС изв. още като Артём Александрович УСС)

Длъжност: собственик на Sibougol LCC

Дата на раждане: 22.4.1982 г.

Място на раждане: Руска федерация

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Артьом Ус е собственик на Sibougol LCC — ключово сибирско дружество, което произвежда повече от 2 милиона тона въглища годишно, с регистрирани през 2020 г. приходи от над RUB 2 000 000 000 . Заедно със семейството си той е свързан и с дружеството „Красноярсклесоматериали“, един от най-големите износители на дървен материал от Сибир.

Sibougol LCC е сключило големи договори с правителството благодарение на бащата на Артьом Ус, Александър Ус, по време на мандата му на губернатор на Красноярска област. Освен това на 20 април 2023 г. Александър Ус публично благодари на президента Путин и на правителството на Руската федерация за подкрепата им за завръщането на сина му в Русия.

Артьом Ус също извършва участва също така в стопанската дейност на няколко други дружества, сред които Nord-Deutsche Industrieanlagenbau, на които е съсобственик. Чрез своето дружество Nord-Deutsche Industrieanlagenbau той е предоставил на Руската федерация военни технологии и технологии с двойна употреба.

23.6.2023 г.

 

 

 

Следователно Артьом Ус е виден бизнесмен, осъществяващ стопанска дейност в Русия в икономически сектор, който осигурява значителни източници на приходи на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна. Освен това Артьом Ус оказва материална подкрепа на правителството на Руската федерация и извлича ползи от него.“

 

1571.

Mikhail Sergeevich ZVINCHUK

(Михаил Сергеевич ЗВИНЧУК)

Длъжност: член на „работната група за специалната военна операция“, създадена с указ на президента Путин; създател на военния телеграмен канал „Rybar“

Дата на раждане: 19.7.1991 г.

Място на раждане: Владивосток, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Михаил Звинчук е член на работната група, създадена от президента Путин през декември 2022 г., за да координира усилията за мобилизиране на Руската федерация в подкрепа на агресивната ѝ война срещу Украйна. Освен функциите си в работната група, той е известен като създател на проруския военен телеграмен канал „Rybar“, който докладва за руските военни действия и украинските военни позиции, както и за разпространението на дезинформация и пропаганда за войната в подкрепа на Кремъл.

Следователно Михаил Звинчук е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

1572.

Alexander Valeryevich SLADKOV

(Александр Валерьевич СЛАДКОВ)

Длъжност: член на „работната група за специалната военна операция“, създадена с указ на президента Путин журналист, военен кореспондент на ВГТРК

Дата на раждане: 1.4.1966 г.

Място на раждане: Монино, Московска област, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Александр Сладков е член на работната група, създадена от президента Путин през декември 2022 г. със задачата да координира усилията за мобилизиране на Руската федерация в подкрепа на агресивната ѝ война срещу Украйна. Освен функциите си в работната група той е военен кореспондент на руския държавен радио- и телевизионен оператор ВГТРК и разпространява дезинформация и пропаганда в подкрепа на Кремъл за агресивната война срещу Украйна. Освен това той е свързан с ВГТРК, медиен холдинг, който е отговорен за оказването на подкрепа за действия, подкопаващи и застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и който подкрепя и извлича ползи от правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

Следователно Александър Сладков е отговорен за оказването на подкрепа и осъществяването на действия и политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.“

 

Образувания

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

„212.

Foundation for the Support and Protection of the Rights of Compatriots Living Abroad

(изв. още като: Fund for the Legal Protection and Support of Russian Federation Compatriots изв. още като Living Abroad изв. още като Foundation for the Support of Compatriots)

на руски:

„Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом“

Адрес: room 308-324, Arbat St, 55/32, Moscow, Russia, 119200

Вид образувание: неправителствена организация

Място на регистрация: Москва, Русия

Дата на регистрация: 21.11.2011 г.

Регистрационен номер: 1117799023330

Основно място на стопанска дейност: Москва, Русия

Свързани образувания: Федерална агенция „Россотрудничество“

Foundation for the Support and Protection of the Rights of Compatriots Living Abroad („Фондацията“) е основана и финансирана от Руската федерация с цел изпълнение на външнополитическите цели на руското правителство. Тя представлява единствена по рода си структура на „меката сила“ на Русия, която играе важна подпомагаща роля в прилагането на политиката на разделение на руското правителство.

Аналитичните прегледи на експертите на фондацията се използват за утвърждаване на основните пропагандни послания на Кремъл, включително това за неонацизма и ксенофобията, насърчавани от украинските власти. В съответствие с политиките на Кремъл фондацията използва безпочвени обвинения в нацизъм, русофобия и масово преследване на рускоезичното население, за да създаде нестабилност и разделение в много съседни на Русия държави.

Изпълнителният директор на фондацията изразява подкрепата си за президента Путин и за агресивната война на Русия срещу Украйна. Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров потвърждава последователната работа на фондацията в борбата с ксенофобията, неонацизма и опитите за фалшифициране на историята.

Следователно Foundation for the Support and Protection of the Rights of Compatriots Living Abroad е отговорна за оказването на материална подкрепа на правителството на Руската федерация, отговорна е за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна и извлича ползи от него.

23.6.2023 г.

213.

JSC Makeyev State Rocket Center

АО „Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева“

(АО „ГРЦ Макеева“)

Адрес: Miass, Russia

Дата на регистрация: 1947

Основно място на стопанска дейност: Русия

JSC Makeyev State Rocket Center е руско дружество, което проектира и произвежда ракети и други оръжия за руското Министерство на отбраната. Ракетите, произведени от Makeyev State, се използват в руската агресивна война срещу Украйна. Освен това JSC Makeyev State Rocket Center организира „патриотични“ концерти и лица, набиращи средства, в подкрепа на руските войници, участващи в агресивната война на Русия срещу Украйна. Следователно JSC Makeyev State Rocket Center е отговорно за оказването на материална подкрепа за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

214.

MRB Bank

изв. още като „International Settlement Bank“ LLC

изв. още като Mezhdunarodnyi Raschetnyi Bank

(„Международный Расчетный Банк“

изв. още като КБ МРБ (ООО)

Адрес: Stalin Street 20, Tsinkhval, Georgia

Уебсайт:

https://mrb-bank.ru/

(недостъпен в ЕС)

Вид образувание: дружество с ограничена отговорност (ООД)

Място на регистрация: Грузия

Дата на регистрация: 15.5.2015 г.

Регистрационен номер: 1159800030409

Основно място на стопанска дейност: Русия, Грузия, Украйна

MRB Bank е открила офиси в окупираните украински територии Херсон и Запорожие и предоставя редица банкови услуги под контрола на Централната банка на Русия. Поставила е банкомати в региона и управлява местен клон в Луганск.

Следователно MRB Bank е отговорна за оказването на материална и финансова подкрепа за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

215.

CMRBank

изв. още като TSMRBank

изв. още като „Centre for International Settlements“ LLC

(ЦМРБанк

изв. още като Банк „Центр международных расчетов“)

Адрес: Palikha street 10, building 7 127055, Moscow Russian Federation

Телефон:

+7-495-980-80-44 8-800-250-09-22

Уебсайт: https://cmrbank.ru

Адрес на електронна поща: cmr@cmrbank.ru

Вид образувание: дружество с ограничена отговорност (ООД)

Място на регистрация: Москва, Руска федерация

Дата на регистрация: 28.4.2015 г.

Регистрационен номер: 1157700005759

Основно място на стопанска дейност: Русия, Украйна

CMRBank е финансова институция, която е активна и извършва дейност в незаконно анексираните територии на Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област от октомври 2022 г. насам. Тя е една от банките в тези области, участващи в обмена на гривни за рубли за местните граждани, както и в предоставянето на преференциални заеми.

Следователно CMRBank е отговорна за оказването на материална и финансова подкрепа за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

216.

Joint-stock company „PMC Wagner Centre“

(ЧВК Вагнер Центр)

Адрес: 15 Zolnaya Street, Building 1, Room 1-N, Ch.P. 194 (Office 206) Saint-Petersburg, municipal district Pravoborezhny,

Russian Federation

Уебсайт: https://wagnercentr.ru/

Адрес на електронна поща: info@wagnercentr.ru

Вид образувание: акционерно дружество

Място на регистрация: Санкт Петербург, Руска федерация

PMC Wagner Centre е руско търговско предприятие, чиято цел е да подкрепя инвестициите на частния сектор и иновациите в този сектор с цел оказването на подкрепа и укрепване на отбранителните способности на Русия. За тази цел PMC Wagner Centre осъществява наблюдение и контрол на инженерни и ИТ проекти и е поставило началото на програма за експлоатация на безпилотни летателни апарати (БЛА). Чрез Евгений Викторович Пригожин PMC Wagner Centre и неговите дейности са тясно свързани с неговото име — PMC Wagner Group —военно образувание без правосубектност, установено в Русия, отговорно за разполагането на наемници на групата „Вагнер“ в Украйна.

Като допринася за агресивната война на Русия срещу Украйна, то е отговорно за оказването на материална подкрепа за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

 

 

Дата на регистрация: 27.12.2022 г.

Регистрационен номер: 1227800167242

Основно място на стопанска дейност: Русия

Свързани лица: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin

Свързани образувания: Wagner Group (група „Вагнер“)

 

 

217.

PMC Patriot

(на руски: ЧВК „Патриот“)

Свързани лица или образувания: Sergei Shoigu

Частното военно дружество „Патриот“ („ЧВК „Патриот“)е частно военно образувание без правосубектност, установено в Русия, за което се твърди, че работи под командването на Министерството на отбраната на Руската федерация. То извършва дейности, свързани със сигурността, и военни дейности, като участва пряко във военни конфликти. По-рано свързано с дейности в Сирия и Централноафриканската република, в контекста на агресивната война на Русия срещу Украйна ЧВК „Патриот“ участва в бойни действия в Украйна, по-специално в нападенията срещу град Вухледар.

Следователно ЧВК „Патриот“ е отговорно за оказването на материална подкрепа за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна или стабилността и сигурността на Украйна.

23.6.2023 г.

218.

Open Joint Stock Company TV and Radio Company of the Armed Forces of the Russian Federation „Zvezda“

изв.още като OJSC TRC AF RF „Zvezda“

(Открытое акционерное общество „Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации „ЗВЕЗДА“

изв. още като ОАО „ТРК ВС РФ „ЗВЕЗДА“)

Адрес: 129164, Moscow, Prospekt Mira, 126 129164, г. Москва, пр-кт Мира, д. 126

Вид образувание: отворено акционерно дружество (ОАД)

Място на регистрация: 129164, Moscow, Prospekt Mira,

126 129164, г. Москва, пр-кт Мира, д. 126

Дата на регистрация: 8.6.2009 г.

Регистрационен номер:

ДИН: 7717653542

TV and Radio Company of the Armed Forces of the Russian Federation „Zvezda“ е организация, контролирана от Министерството на отбраната на Русия и финансирана от руската държава. Дружеството управлява военно-патриотичен телевизионен канал „Звезда“, посветен на подкрепата и популяризирането на руските военни сили, който разпространява дезинформация и пропаганда за руската агресивна война срещу Украйна.

Следователно TV and Radio Company of the Armed Forces of the Russian Federation „Zvezda“ оказва материална подкрепа за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

 

 

КПП: 771701001

Основно място на стопанска дейност: Москва, Русия

Свързани лица: Aleksei Viktorovich Pimanov

Друга информация: комуникации; организация, регистрирана пред руския медиен регулатор

 

 

219.

Joint Stock Company „Repair Base for Repair of Aircraft Instruments and Aerodrome Equipment“

изв.още като JSC REMBAZA

(Акционерное Общество „Ремонтная база по ремонту авиационных приборов и аэродромной техники“

изв.още като АО „РЕМБАЗА“)

Адрес: St. Warsaw Highway, 125, Building 1, Office 515, Moscow, Russian Federation, 117587

Вид образувание: федерална собственост

Място на регистрация: 412310, Saratov Region, Balashov, Ul. Titova, D.40

Дата на регистрация: 19.5.2009 г.

Регистрационен номер: ДИН: 5027030107

Основно място на стопанска дейност: Руска федерация

JSC „Repair Base For Repair Of Aircraft Instruments And Aerodrome Equipment“ е дружество, учредено от Министерството на отбраната на Руската федерация. То работи главно по поддръжката на оръжия и военно оборудване. Като провежда обществени поръчки съвместно с Министерството на отбраната на Руската федерация, то подкрепя руския сектор на отбраната, в който се наблюдава увеличаване на разходването на средства от май 2022 г. насам. JSC „Repair Base For Repair Of Aircraft Instruments And Aerodrome Equipment“ също така е включено в списъка на стратегическите организации и федералните изпълнителни органи, които осигуряват прилагането на единна държавна политика в стопанските сектори, в които работят.

Следователно JSC „Repair Base For Repair Of Aircraft Instruments And Aerodrome Equipment“ е отговорно за оказването на материална подкрепа за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и оказва подкрепа и извлича ползи от правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

23.6.2023 г.

220.

Joint Stock Company DUKS

изв.още като JSC DUKS

(Организация АО „ДУКС“

изв.още като АО ДУКС)

Адрес: Moscow, 125040, Pravda str., 8, Russian Federation

Вид образувание: частна собственост

Място на регистрация: Руска федерация

Дата на регистрация: 9.7.2022 г.

Регистрационен номер: 1027700010579

Основно място на стопанска дейност: Руска федерация

Друга информация: ДИН: 7714077682

КПП: 771401001

JSC „DUKS“ е основният производител на ракетни снаряди, включително на AA-11 „Арчър“, които се пренасят от руските изтребители Су-27 и се използват от Русия в агресивната ѝ война срещу Украйна. JSC „DUKS“ получи висока оценка от президента на Руската федерация Владимир Путин за големия му принос за създаването на авиационни технологии и укрепването на отбранителните способности на страната. Партньори на JSC „DUKS“ са руското Министерство на отбраната и Rosoboronexport (агенцията, отговаряща за износа на оръжие).

Следователно JSC „DUKS“ е отговорно за оказването на материална подкрепа за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и за оказването на материална подкрепа и извличането на ползи от правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

23.6.2023 г.

221.

JSC Plant Universalmash

(АО ЗАВОД УНИВЕРСАЛМАШ)

Адрес: 198097, St. Petersburg, Stachek avenue, 47 LITERA C, office 6th office 2/1, Russian Federation

Вид образувание: непублично акционерно дружество

Място на регистрация: Руска федерация

Дата на регистрация: 23.8.2002 г.

Регистрационен номер:

ДИН: 7805060220

ДИН: 7805060220

Основно място на стопанска дейност: Руска федерация JSC „Plant Universalmash“ е дъщерно дружество на PJSC „KIROVSKY ZAVOD“, което снабдява с унифицираното верижно шаси за зенитно-ракетната система С-300В. Този тип шаси се използва и за самоходни артилерийски установки „Пион“ и унифицирани отделни установки с танк Т-80, които се използват от руските сили в Украйна. Освен това има изявления на Сергей Серебряков, който ръководи Plant Universalmash, че дружеството изпълнява задачи, свързани с държавни поръчки в сферата на отбраната.

Следователно JSC „Plant Universalmash“ е отговорно за оказването на материална подкрепа за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и за оказването на материална подкрепа и извличането на ползи от правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

23.6.2023 г.

222.

PJSC „Research and Production Association „ISKRA“/PJSC NPO Iskra

(ПАО „Научно-Производственное Объединение „ИСКРА“/ПАО НПО „Искра“)

Адрес: 614038, Perm Territory, Perm, st. Academician Vedeneeva, 28, Russian Federation

Вид образувание: публично акционерно дружество

Място на регистрация: Руска федерация

Дата на регистрация: 25.7.1996 г.

Регистрационен номер: 1025901509798

Основно място на стопанска дейност: Руска федерация

Допълнителна информация: Уебсайт: https://npoiskra.ru/,

Тел.: +7 (342) 262-72-72,

Имейл: info@npoiskra.ru

ДИН: 5907001774

КПП: 590701001

ОКПО: 07504034

PJSC „Research and Production Association „ISKRA““ е проектант, производител и доставчик на оборудване за горивния и енергийния комплекс, както и разработчик и производител на ракетни двигатели с твърдо гориво и техните елементи за ракетни комплекси с различни цели, включително за стратегическите сили на Руската федерация. PJSC „Research and Production Association „ISKRA““ произвежда елементи за ракетни комплекси, използвани от руските въоръжени сили в агресивната война срещу Украйна.

Следователно PJSC „Research and Production Association „ISKRA““ оказва материална подкрепа на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна, и извлича ползи от него.

23.6.2023 г.

223.

Joint Stock Company „State Scientific Center of the Russian Federation Troitsk Institute for Innovative and Thermonuclear Research“

изв.още като JSC „SSC RF TRINITY“

(Акционерное общество „Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований“

изв.още като АО „ГНЦ РФ ТРИНИТИ“)

Адрес: 108840, Moscow, Troitsk, st. Pushkov, vl. 12, Russian Federation

Вид образувание: акционерно дружество

Място на регистрация: Руска федерация

Дата на регистрация: 10.3.2015 г.

Регистрационен номер: 1157746176400

Основно място на стопанска дейност: Руска федерация

Допълнителна информация: генерален директор: Kirill Igorevich Ilyin

ДИН: 7751002460

КПП: 775101001

JSC „SSC RF TRINITY“ е руско научно дружество, чиито основни научни дейности са в областта на плазмената физика, лазерната физика и технология, физиката на екстремалното състояние на материята, физиката на процесите на преобразуване на енергията и научните изследвания и технологичното развитие, свързани с изпълнението на Постановлението за държавната отбрана. JSC „SSC RF TRINITY“ извършва изследвания за Министерството на отбраната на правителството на Руската федерация и е разработило технология за импрегниране на вътрешните повърхности на цеви за артилерийски оръдия.

Следователно JSC „SSC RF TRINITY“ оказва материална подкрепа на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна, и извлича ползи от него.

23.6.2023 г.

224.

„Plant „Zvezda“ — клон на федералното държавно единно предприятие „Scientific and Production Center of Automation and Instrumentation named after academician N.A. Pilyugin“

изв.още като FL „Plant „Zvezda“ FSUE „NPCAP“

( „Завод „Звезда“ — Филиал Федерального государственного унитарного предприятия „Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина“

изв.още като ФЛ „Завод „Звезда“ ФГУП „НПЦАП“)

Адрес: 172739, Solnechny island, Tver region, Novaya str., 80, Russian Federation

Адрес на управление: 117342, Moscow City, Vvedenskogo street, 1, Russian Federation

Вид образувание: клон на федералното държавно единно предприятие

Място на регистрация:

Руска федерация

Дата на регистрация: 15.11.2002 г.

Регистрационен номер: 1027739552642

Основно място на стопанска дейност: Руска федерация

Завод „Звезда“ е водещото руско предприятие за производство на високопрецизни жироскопски устройства за ракетно, космическо и авиационно оборудване за различни цели. Заводът е част от военно-промишления комплекс в Тверска област, който изпълнява високотехнологични задачи в интерес на Министерството на отбраната на Руската федерация.

Завод „Звезда“ произвежда и осигурява динамично регулируеми жироскопи (DNG), които се използват в системите за контрол и стабилизиране на навигационните спътници — GLONASS-K. GLONASS е руска спътникова навигационна система, проектирана за оперативна навигационна и времева поддръжка на неограничен брой потребители от сушата, морето, въздуха и космоса. Системата GLONASS подпомага без прекъсване руските въоръжени сили в нанасянето на точни удари с тактически ракети (напр. тактическите ракети „Искандер“) в агресивната война на Русия срещу Украйна.

Следователно завод „Звезда“ оказва материална подкрепа за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

 

 

Свързани образувания: предишно дружество майка: Федерално държавно единно предприятие „Scientific and Production Center of Automation and Instrumentation named after academician N.A. Pilyugin“ (JSC „NPCAP“)

Допълнителна информация: ДИН: 7728171283

 

 

225.

JSC Murom Instrument-Making Plant

изв.още като JSC „MPZ“

(Акционерное общество „Муромский приборостроительный завод“

изв.още като AO „МПЗ“)

Адрес: 602205, Vladimir region, Murom, 30 Let Pobedy St., 1a., Russian Federation

Вид образувание: смесена руска собственост, в която федералното правителство притежава дял

Място на регистрация: Russian Federation, 602205, Vladimir region, Murom, 30 Let Pobedy St., 1a.

Дата на регистрация: 1.7.2011 г.

Регистрационен номер: 1113334001879

Основно място на стопанска дейност: Руска федерация

Друга информация: ДИН: 3334017070

КПП: 333401001

JSC „Murom Instrument-Making Plant“ е специализиран в производството на средства за иницииране и възпламеняване на боеприпаси за всички видове оръжия на въоръжените сили. Той осигурява иницииращи и запалителни боеприпаси на всички клонове на Руските въоръжени сили, Министерството на вътрешните работи, ФСБ и други правоприлагащи органи. JSC „Murom Instrument-Making Plant“ е включен в списъка на стратегическите организации, които гарантират прилагането на единна държавна политика в секторите на икономиката, в които работят. Главният изпълнителен директор на дружеството Димитри Фадеев се ангажира „да направи всичко възможно, за да осигури на днешните защитници на Родината всичко, от което се нуждаят, за да освободят Донбас от нацисткия режим“. Освен това той е ръководител на Лигата на предприятията от отбранителната промишленост от Владимирска област, които произвеждат оръжие.

Следователно JSC „Murom Instrument-Making Plant“ е отговорен за оказването на материална подкрепа на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна, и за извличането на ползи от него.

23.6.2023 г.

226.

Design and Production Enterprise „Iris“ JSC

изв. още като PKP Iris изв. още като Iris JSC

(Акционерное Общество „Производственно-конструкторское предприятие „Ирис“

изв. още като ПКП "Ирис»

изв. още като АО "Ирис»)

Място на регистрация: Russian Federation (Rostov region, Rostov-on-Don, st. Krasnoarmeiskaya, 9)

Дата на регистрация: 1.2.2010 г.

Регистрационен номер: 6164295259 (данъчен идентификационен номер)

Основно място на стопанска дейност: Руска федерация

Предприятие за проектиране и производство „Iris“ JSC е руско военно промишлено предприятие, което разработва електрически двигатели, „ракети носители“ и ракетни системи за руските въоръжени сили. „Iris“ JSC е разработило, наред с другото, подводни двигатели за военноморските сили на Руската федерация. Образуванието притежава най-малко три лиценза и сертификата, издадени от правителството на Руската федерация, включително сертификат, издаван на руски образувания, извършващи дейност в руската отбранителна промишленост, лиценз, издаден от руската държавна космическа агенция, и лиценз, издаден от Руската федерална служба по въпросите на отбраната, за „разработване на оръжия и военни технологии“. Освен това официалният уебсайт на образуванието съдържа пропагандни провоенни изображения, чрез които „Iris“ JSC открито изразява подкрепа за агресивната война на Русия срещу Украйна.

Следователно Design and Production Enterprise „Iris“ JSC оказва материална подкрепа на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна, и извлича ползи от него.

23.6.2023 г.

227.

TRV-Akhtubinsk LLC

(изв. още като Tactical Missile Corporation Akhtubinsk

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ТРВ-АХТУБИНСК“

изв. още като "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение - Ахтубинск")

Място на регистрация: Russian Federation (416506, Astrakhan Region, Akhtubinsky District, Akhtubinsk, st. Sukhoi P.O., Building 12a)

Дата на регистрация: 10.10.2010 г.

Регистрационен номер: 3001041615 (данъчен идентификационен номер)

Основно място на стопанска дейност: Руска федерация Свързани образувания

Tactical Missile Corporation, дружество майка (ДИН: 503210805145)

Tactical Missile Corporation Akhtubinsk е руско военно промишлено предприятие, което разработва оръжия, изстрелвани от въздуха за бойни реактивни самолети, щурмови хеликоптери и стратегически бомбардировачи, използвани от руските въоръжени сили. Военното оборудване, проектирано от Tactical Missile Corporation Akhtubinsk, се използва пряко при агресивната война на Руската федерация срещу Украйна. По-специално Tactical Missile Corporation Akhtubinsk е дъщерно дружество на руското държавно предприятие Tactical Missile Corporation, за което вече се прилагат ограничителни мерки на ЕС.

Следователно Tactical Missile Corporation Akhtubinsk оказва материална подкрепа за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Освен това Tactical Missile Corporation Akhtubinsk оказва материална подкрепа на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна, и извлича ползи от него.

23.6.2023 г.

228.

Federal state enterprise „Plant named after Ia. M. Sverdlov“

изв. още като Sverdlov Plant

(Федеральное казенное предприятие „Завод имени Я.М. Свердлова“)

Място на регистрация: Russian Federation (606002, Nizhny Novgorod region, Dzerzhinsk city, Sverdlov avenue, 4)

Дата на регистрация: 11.12.1991 г.

Регистрационен номер: 5249002485 (данъчен идентификационен номер)

Основно място на стопанска дейност: Руска федерация

Federal state enterprise „Plant named after Ia. M. Sverdlov“ е руско военнопромишлено предприятие, което произвежда взривни вещества, които се използват от руските въоръжени сили по време на незаконното и неоправдано военно нашествие на Русия в Украйна през 2022 г. Образуванието има най-малко три текущи договора с руското Министерство на отбраната на стойност над 608 179 800  рубли. Още по-важно е, че Federal state enterprise „Plant named after Ia. M. Sverdlov“ е единственият руски производител на HMX (т.е. октоген, мощно нитрозаминово бризантно вещество) и RDX (т.е. хексоген, органично съединение, широко използвано като взривно вещество). Потвърдено е, че руските взривни вещества на основата на HMX и RDX се използват в Украйна във водената от Русия агресивна война срещу Украйна.

Следователно Federal state enterprise „Plant named after Ia. M. Sverdlov“ оказва материална подкрепа за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Освен това Federal state enterprise „Plant named after Ia. M. Sverdlov“ оказва материална подкрепа на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна, и извлича ползи от него.

23.6.2023 г.

229.

Factory „Copier“ JSC

(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „ЗАВОД „КОПИР“)

Място на регистрация: Russian Federation (425350, Republic of Mari El, city of Kozmodemyansk, str. Gagarina, 10)

Дата на регистрация: 12.7.1996 г.

Регистрационен номер: 1217000287 (данъчен идентификационен номер)

Основно място на стопанска дейност: Руска федерация

Factory „Copier“ JSC е руско военно промишлено предприятие, което произвежда електрическо оборудване за руските въоръжени сили. Образуванието е едно от основните военни предприятия на Руската федерация, което разработва електрически конектори, устройства и компоненти за електрическо оборудване за руската авиационна, ракетна и космическа промишленост. В интервю директорът на Copier JSC потвърждава, че приблизително 50 % от продуктите, произвеждани от Copier JSC, се разработват за военна употреба. По-специално Министерството на промишлеността и търговията на Руската федерация е вторият по големина клиент на Copier JSC. Образуванието има най-малко един договор на стойност 80 400 000  рубли с това министерство.

Следователно Factory „Copier“ JSC оказва материална подкрепа на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна, и извлича ползи от него.

23.6.2023 г.

230.

Vulkan LLC

изв. още като NTTS "VULKAN" LLC

изв. още като Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostiu “Nauchno-Tekhnicheskii Tsentr ‘Vulkan’”

(Общество с ограниченной ответственностью „Научно-технический центр „Вулкан“)

Място на регистрация: Russian Federation (105318, Moscow, ul. Ibragimova, 31)

Дата на регистрация: 3.6.2010 г.

Регистрационен номер: 7719751930 (данъчен идентификационен номер)

Основно място на стопанска дейност: Руска федерация

NTT „Vulkan“ LLC притежава лиценз, издаден от ФСБ. Лицензът на ФСБ се издава на ИТ дружества, които разработват технологии за кодиране и криптография, информационни системи и телекомуникационни системи за руските разузнавателни служби, както и на ИТ дружества, които разработват „системи за управление на лични бази данни“ за руските служби за сигурност (т.е. инструменти, специално предназначени за съхранение, извличане и управление на големи количества данни, получени например чрез извличане на данни от социални медии или други практики за събиране на разузнавателни данни).

Следователно NTTS „Vulkan“ LLC представлява образувание, което извършва дейност в руския ИТ сектор с лиценз, издаден от Центъра на ФСБ за лицензиране, сертифициране и защита на държавната тайна.

23.6.2023 г.

231.

OKENIT JSC

изв. още като AO „OKENIT“

(AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO „OKENIT“

изв. още като АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „ОКЕНИТ“)

Място на регистрация: Russian Federation (193091, Saint Petersburg, nab. Oktiabrskaia, 6,litera v, pomeshch. 8-n)

Дата на регистрация: 25.8.2015 г.

Регистрационен номер: 7811227439 (данъчен идентификационен номер)

Основно място на стопанска дейност: Руска федерация

OKENIT JSC притежава лиценз, издаден от руското Министерство на промишлеността и търговията, както и лиценз, издаден от ФСБ. Лицензът, издаден от руското Министерство на промишлеността и търговията, служи за „разработване, производство, изпитване, инсталиране, поддръжка, обезвреждане и продажба на оръжия и военно оборудване“. Лицензът на ФСБ на свой ред се издава на ИТ дружества, които разработват технологии за кодиране и криптография, информационни системи и телекомуникационни системи за руските разузнавателни служби, както и на ИТ дружества, които разработват „системи за управление на лични бази данни“ за руските служби за сигурност (т.е. инструменти, специално предназначени за съхранение, извличане и управление на големи количества данни, получени например чрез извличане на данни от социални медии или други практики за събиране на разузнавателни данни).

Следователно OKENIT JSC представлява образувание, извършващо дейност в руския ИТ сектор, с лиценз, издаден от Центъра на ФСБ за лицензиране, сертифициране и защита на държавните тайни, и лиценз за оръжия и военно оборудване, издаден от руското Министерство на промишлеността и търговията.

23.6.2023 г.

232.

JOINT STOCK COMPANY „ECHELON UNION FOR SCIENCE AND DEVELOPMENT“

изв. още като ECHELON JSC

изв. още като JSC „NPO ECHELON“

(ЭШЕЛОН)

Място на регистрация: Russian Federation (107023, Moscow, ul. Elektrozavodskaia, 24 str. 1.)

Дата на регистрация: 22.11.2007 г.

Регистрационен номер: 7718676447 (данъчен идентификационен номер)

Основно място на стопанска дейност: Руска федерация

„ECHELON JSC“ притежава издаден от ФСБ лиценз. Лицензът от ФСБ се издава на ИТ дружества, които разработват технологии за криптиране и криптография, информационни и телекомуникационни системи за руските разузнавателни служби, както и на ИТ дружества, които разработват „системи за управление на бази от лични данни“ за руските служби за сигурност (т.е. инструменти, специално предназначени за съхранение, извличане и управление на големи количества данни, получени например чрез извличане на данни от социални медии или други практики за събиране на разузнавателни данни).

Следователно Echelon JSC представлява образувание, извършващо дейност в руския ИТ сектор, с лиценз, издаден от Центъра на ФСБ за лицензиране, сертифициране и защита на държавната тайна.

23.6.2023 г.

233.

Iteranet LLC

изв. още като Obshchestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostiu „Iteranet“

(Общество с ограниченной ответственностью „Итеранет“)

Място на регистрация: Russian Federation (119121, Moscow, per. Truzhenikov 1-i, 16 str.17)

Дата на регистрация: 27.4.1999 г.

Регистрационен номер: 7704199755 (данъчен идентификационен номер)

Основно място на стопанска дейност: Руска федерация

Iteranet LLC притежава издаден от ФСБ лиценз. Лицензът от ФСБ се издава на ИТ дружества, които разработват технологии за криптиране и криптография, информационни и телекомуникационни системи за руските разузнавателни служби, както и на ИТ дружества, които разработват „системи за управление на бази от лични данни“ за руските служби за сигурност (т.е. инструменти, специално предназначени за съхранение, извличане и управление на големи количества данни, получени например чрез извличане на данни от социални медии или други практики за събиране на разузнавателни данни).

Следователно Iteranet LLC представлява образувание, извършващо дейност в руския ИТ сектор, с лиценз, издаден от Центъра на ФСБ за лицензиране, сертифициране и защита на държавната тайна.

23.6.2023 г.

234.

Positive Group PJSC

изв. още като Positive technologies

изв. още като Gruppa Pozitiva

(Группа Позитива)

Място на регистрация: Russian Federation (107241, Moscow, sh. Shchelkovskoe, 23A, pomeshch. V kom. 33.)

Дата на регистрация: 27.9.2017 г.

Регистрационен номер: 9718077239 (данъчен идентификационен номер)

Основно място на стопанска дейност: Руска федерация

Positive Group PJSC притежава издаден от ФСБ лиценз. Лицензът от ФСБ се издава на ИТ дружества, които разработват технологии за криптиране и криптография, информационни и телекомуникационни системи за руските разузнавателни служби, както и на ИТ дружества, които разработват „системи за управление на бази от лични данни“ за руските служби за сигурност (т.е. инструменти, специално предназначени за съхранение, извличане и управление на големи количества данни, получени например чрез извличане на данни от социални медии или други практики за събиране на разузнавателни данни).

Следователно Positive Group PJSC представлява образувание, извършващо дейност в руския ИТ сектор, с лиценз, предоставен от Центъра на ФСБ за лицензиране, сертифициране и защита на държавната тайна.

23.6.2023 г.

235.

Poisk-IT LLC

Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostiu Nauchno-Tekhnicheskii Tsentr „Poisk-IT“

изв. също като Limited Liability Company Scientific and Technical Center „Poisk-IT“

Място на регистрация: Russian Federation (27521, Moscow, ul. Oktiabrskaia, 72.)

Дата на регистрация: 29.5.2020 г.

Регистрационен номер: 9715384055 (данъчен идентификационен номер)

Основно място на стопанска дейност: Руска федерация

Poisk-IT LLC притежава издаден от ФСБ лиценз. Лицензът от ФСБ се издава на ИТ дружества, които разработват технологии за криптиране и криптография, информационни и телекомуникационни системи за руските разузнавателни служби, както и на ИТ дружества, които разработват „системи за управление на бази от лични данни“ за руските служби за сигурност (т.е. инструменти, специално предназначени за съхранение, извличане и управление на големи количества данни, получени например чрез извличане на данни от социални медии или други практики за събиране на разузнавателни данни).

Следователно Poisk-IT LLC представлява образувание, извършващо дейност в руския ИТ сектор, с лиценз, издаден от Центъра на ФСБ за лицензиране, сертифициране и защита на държавната тайна.

23.6.2023 г.

236.

Vektor JSC

изв. още като AO „NII „VEKTOR“

изв. още като AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO „NAUCHNO-ISSLEDOVATELSKII INSTITUT „VEKTOR“ (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ „ВЕКТОР“ изв. още като ОАО НИИ Вектор)

Място на регистрация: Russian Federation (197022, Saint Petersburg, ul. Akademika Pavlova, 14)

Дата на регистрация: 26.1.2011 г.

Регистрационен номер: 7813491943 (данъчен идентификационен номер)

Основно място на стопанска дейност: Руска федерация

Vektor JSC притежава два лиценза, издадени от руското Министерство на промишлеността и търговията, както и издаден от ФСБ лиценз. Двата лиценза, издадени от руското Министерство на промишлеността и търговията, служат за „разработване, производство, изпитване, инсталиране, поддръжка, обезвреждане и продажба на оръжия и военно оборудване“. Лицензът на FSB на свой ред се издава на ИТ дружества, които разработват технологии за криптиране и криптография, информационни и телекомуникационни системи за руските разузнавателни служби, както и на ИТ дружества, които разработват „системи за управление на бази от лични данни“ за руските служби за сигурност (т.е. инструменти, специално предназначени за съхранение, извличане и управление на големи количества данни, получени например чрез извличане на данни от социални медии или други практики за събиране на разузнавателни данни).

Следователно Vektor JSC представлява образувание, извършващо дейност в руския ИТ сектор, с лиценз, издаден от Центъра на ФСБ за лицензиране, сертифициране и защита на държавната тайна, и лиценз за оръжия и военно оборудване, издаден от руското Министерство на промишлеността и търговията.

23.6.2023 г.

237.

Akuta JSC

изв. още като Acuta

изв. още като Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo „Akuta“

(„Закрытое акционерное общество „Акута“

изв. още като "Акута")

Място на регистрация: Russian Federation (197110, Saint Petersburg, ul. Pionerskaia, 44)

Дата на регистрация: 28.9.2008 г.

Регистрационен номер: 7813426574 (данъчен идентификационен номер)

Основно място на стопанска дейност: Руска федерация

Akuta JSC притежава издаден от ФСБ лиценз „за извършване на дейности, свързани с използването на информация, която представлява държавна тайна“. Лицензът от ФСБ се издава на ИТ дружества, които разработват технологии за криптиране и криптография, информационни и телекомуникационни системи за руските разузнавателни служби, както и на ИТ дружества, които разработват „системи за управление на бази от лични данни“ за руските служби за сигурност (т.е. инструменти, специално предназначени за съхранение, извличане и управление на големи количества данни, получени например чрез извличане на данни от социални медии или други практики за събиране на разузнавателни данни). Освен това Akuta притежава лиценз, издаден от руското Министерство на промишлеността и търговията. Този издаден от руското Министерство на промишлеността и търговията лиценз служи за „разработване, производство, изпитване, инсталиране, поддръжка, обезвреждане и продажба на оръжия и военно оборудване“. По-специално Akuta JSC произвежда „безпилотни подводни плавателни средства“ (UUV) за руските въоръжени сили, които се използват в мисии за събиране на разузнавателни данни, наблюдение и разузнаване, противоподводни действия, информационни операции и неотложни нападения. Образуванието се определя като извършващо дейност в руския ИТ сектор, която се състои в обслужване „основно на [руските] държавни поръчки в областта на отбраната [заедно с] по-големи предприятия от [руския] военно-промишлен комплекс“. Освен това Akuta притежава лиценз „за дейност в областта на създаването на инструменти за информационна сигурност“, издаден от 8-ма дирекция на ГРУ, т.е. агенцията за външно военно разузнаване към Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация.

23.6.2023 г.

 

 

 

Следователно Akuta JSC представлява образувание, извършващо дейност в руския ИТ сектор, с лиценз, издаден от Центъра на ФСБ за лицензиране, сертифициране и защита на държавната тайна, и лиценз за оръжия и военно оборудване, издаден от Министерството на промишлеността и търговията на Руската федерация.

 

238.

ZAO MNITI

ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO „MNITI“

изв. още като Moscow Research Television Institute

(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „МНИТИ“

изв. още като Московский научно-исследовательский телевизионный институт)

Място на регистрация: Russian Federation (105094, Moscow, ul. Golianovskaia, 7A str. 1)

Дата на регистрация: 2.4.1992 г.

Регистрационен номер: 7701024429 (данъчен идентификационен номер)

Основно място на стопанска дейност: Руска федерация

ZAO MNITI притежава лиценз, издаден от руското Министерство на промишлеността и търговията, както и лиценз, издаден от ФСБ. Лицензът, издаден от руското Министерство на промишлеността и търговията, служи за „разработване, производство, изпитване, инсталиране, поддръжка, обезвреждане и продажба на оръжия и военно оборудване“. Лицензът на ФСБ на свой ред се издава на ИТ дружества, които разработват технологии за криптиране и криптография, информационни и телекомуникационни системи за руските разузнавателни служби, както и на ИТ дружества, които разработват „системи за управление на бази от лични данни“ за руските служби за сигурност (т.е. инструменти, специално предназначени за съхранение, извличане и управление на големи количества данни, получени например чрез извличане на данни от социални медии или други практики за събиране на разузнавателни данни).

Следователно ZAO MNITI представлява образувание, извършващо дейност в руския ИТ сектор, с лиценз, издаден от Центъра на ФСБ за лицензиране, сертифициране и защита на държавната тайна, и лиценз за оръжия и военно оборудване, издаден от руското Министерство на промишлеността и търговията.

23.6.2023 г.

239.

20th Guards Combined Arms Army

(20-я гвардейская Краснознаменная общевойсковая армия

изв. още като 20-я гвардейская общевойсковая армия”)

Място на регистрация: Russian Federation (606083, Nizhny Novgorod region, Volodarsky district, Mulino)

Дата на регистрация: 14.12.2009 г.

Регистрационен номер: 3666162144 (данъчен идентификационен номер)

Основно място на стопанска дейност: Руска федерация

20-а гвардейска общовойскова армия е част от руските сухопътни сили и участва пряко в агресивната война на Русия срещу Украйна. Командвана от Андрей Сергеевич Иванаев, 20-а гвардейска общовойскова армия е описана от руското Министерство на отбраната като „най-голямото формирование на въоръжените сили на Руската федерация, което участва в най-значимите събития от военния живот на страната“. По време на пълномащабното нашествие на Русия в Украйна 20-а гвардейска общовойскова армия допринася пряко за офанзивата на Русия от североизточна посока.

Следователно 20-а гвардейска общовойскова армия оказва материална подкрепа за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

240.

53rd Anti-Aircraft Missile Brigade (53-та противовъздушна ракетна бригада)

Място на регистрация: Russian Federation (305502, Kursk region, pos. Marshal Zhukov, military unit 32406)

Дата на регистрация: 26.11.2009 г.

Регистрационен номер: 4611010810 (данъчен идентификационен номер)

Основно място на стопанска дейност: Руска федерация

53-та противовъздушна ракетна бригада е зенитно-ракетна бригада на руските сухопътни сили и е в състава на 20-а гвардейска армия на Руската федерация. От септември 2010 г. насам 53-та противовъздушна ракетна бригада провежда бойни мисии като част от Западния военен окръг и е призната за една от най-важните бригади за противовъздушна отбрана на руските сухопътни войски. От февруари 2022 г. насам 53-та противовъздушна ракетна бригада активно допринася за руската агресивна война срещу Украйна. По време на пълномащабното нашествие на Русия 53-та противовъздушна ракетна бригада е разположена в Харковска област в Украйна, като изстрелва противовъздушни ракети от склад в Изюм, докато украинският град е под руска окупация. През февруари 2023 г. 53-та противовъздушна ракетна бригада е удостоена с ново почетно звание от президента Путин за „групов героизъм и доблест, издръжливост и смелост, проявени от личния състав на бригадата при бойни действия в защита на Отечеството“, вероятно във връзка с приноса на бригадата за пълномащабното нашествие на Русия в Украйна.

Следователно 53-та противовъздушна ракетна бригада оказва материална подкрепа за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

241.

SPS CJSC

изв.още като Non-Public Joint Stock Company „Research and Production Center“ Specialized Devices and Systems

изв. още като Specialized Devices and Systems

(Непубличное Акционерное общество „Научно-производственный центр

„Специализированные приборы и системы“)

Място на регистрация: Moscow, Russian Federation (125080, Moscow, sh. Volokolamskoe, 1 str. 1, et 5; pom VI; kom 30B

Дата на регистрация: 22.8.2014 г.

Регистрационен номер: 7743937237 (данъчен идентификационен номер)

Основно място на стопанска дейност: Руска федерация, Нидерландия

Друга информация:

Sergei Iurevich Zubkov (главен управител)

SPS CJSC е установено в Русия образувание, което произвежда компютри и друго електронно оборудване. SPS CJSC участва активно в заобикалянето на санкциите чрез партньорството си с образувание, установено в ЕС, а именно Woerd-Tech BV. След налагането на санкции от ЕС, забраняващи износа на полупроводници за Русия, установеното в Нидерландия образувание Woerd-Tech BV е заподозряно в контрабанда на полупроводници за Руската федерация. Собственикът на Woerd-Tech BV е арестуван от компетентния нидерландски орган по подозрение за заобикаляне на санкциите. SPS действа като основен посредник в контрабандата, извършвана от Woerd-Tech BV, в качеството му на установен в Русия получател на незаконно изнесени полупроводници.

Следователно SPS CJSC е образувание, което заобикаля ограничителните мерки на Съюза чрез дейности, които имат за цел или резултат възпрепятстване на прилагането забраните, предвидени в Решение2014/512/ОВППС и Регламент (ЕС) № 833/2014.

23.6.2023 г.

242.

AO “FTI-OPTRONIK”

(ООО ФТИ-ОПТРОНИК)

Адрес: Politekhnicheskaya Ulitsa, 28, St Petersburg, Russia, 194021

Уебсайт: http://www.fti-optronic.com/Optoelektronnye-komponenty.html

Място на регистрация: Санкт Петербург, Руска федерация

Дата на регистрация: 3.7.2013 г.

Регистрационен номер: ДИН: 7802830545

BIN 1137847251740

PPC 780101001

ОКПО: 27492853

AO „FTI-OPTRONIK“ е руско изследователско и производствено предприятие с пълен цикъл на работа: от разработването до пилотното и серийното производство на оптоелектронни продукти. Понастоящем FTI-Optronic е единственото специализирано предприятие в Русия, което произвежда оптоелектронни компоненти за оптични системи за предаване на информация, измервателни уреди и оборудване за специални приложения. Руското правителство подкрепя производителите на оптоелектронни технологии, тъй като се очаква вътрешното производство да замени липсващите чуждестранни технологии, необходими на най-важните сектори и военната промишленост. Освен това AO „FTI-OPTRONIK“ предоставя услуги чрез договори за обществени поръчки на JSC „Concern Sozvezdie“, дружество, специализирано в производството на системи за контрол и комуникация, електронна война и специално оборудване за руските въоръжени сили. Следователно АО „FTI-OPTRONIK“ оказва материална подкрепа за действия, подкопаващи и застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Освен това AO „FTI-OPTRONIK“ осигурява материална подкрепа на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна, и извлича ползи от него.

23.6.2023 г.

243.

Zala Aero Group

Адрес: 426011, UR, Ижевск, пощенска кутия 9050

Вид образувание: дружество с ограничена отговорност (ООД)

Място на регистрация: Русия

Дата на регистрация: 24.12.2010 г.

Регистрационен номер: 1841015504

Свързани образувания: JCS Kalashnikov Concern

Zala Aero Group, част от Kalashnikov Group, е руско дружество, което произвежда и доставя безпилотни летателни апарати, по-специално „Lancet UAV“ и „KYB-UAV“, които са използвани от руските военни сили в агресивната им война срещу Украйна. Следователно Zala Aero оказва материална подкрепа за действия, подкопаващи и застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.

244.

JSC NPP « KLASS »

Адрес: 111123, Moscow, Entuziastov Highway, 56, Building 21

Вид образувание: акционерно дружество

Място на регистрация: Русия

Дата на регистрация: 29.6.1994 г.

Регистрационен номер: 7724032017 (или държавен регистрационен номер: 1027700450975)

JSC NPP Klass е руско дружество, което произвежда и доставя предпазни средства на руските военни сили и в по-общ план на руските въоръжени сили и сили за сигурност. Това оборудване се използва от руските военни в агресивната война срещу Украйна. Следователно JSC NPP Klass оказва материална подкрепа за действия, подкопаващи и застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

23.6.2023 г.“