1.6.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 142/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1058 НА КОМИСИЯТА

от 30 май 2023 година

за изменение на приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на вписванията за Канада, Обединеното кралство и Съединените щати в списъците на трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно месо от домашни птици и пернат дивеч

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 230, параграф 1 и член 232, параграфи 1 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) 2016/429 се предвижда пратките с животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, които се въвеждат в Съюза, да идват от трета държава или територия, или зона или компартмент от нея, които са включени в списъка в съответствие с член 230, параграф 1 от същия регламент.

(2)

В Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 на Комисията (2) са установени ветеринарно-здравните изисквания, които трябва да се спазват при въвеждане в Съюза на определени видове и категории животни, зародишни продукти и продукти от животински произход от трети държави или територии или зони от тях, или, когато става въпрос за аквакултурни животни, компартменти от тях.

(3)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 на Комисията (3) се установяват списъците на трети държави, територии или зони или компартменти от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на видовете и категориите животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, които попадат в приложното поле на Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.

(4)

По-специално в приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 се съдържат списъци на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза съответно на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно месо от домашни птици и пернат дивеч.

(5)

Канада уведоми Комисията за появата на пет огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците при домашни птици в провинции Квебек (4) и Британска Колумбия (1), потвърдени между 18 април 2023 г. и 6 май 2023 г. с лабораторен анализ (RT-PCR).

(6)

Освен това Обединеното кралство уведоми Комисията за появата на едно огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците при домашни птици в графство Lincolnshire в Англия, потвърдено на 16 май 2023 г. с лабораторен анализ (RT-PCR).

(7)

След появата на тези неотдавнашни огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците ветеринарните органи на Канада и Обединеното кралство създадоха ограничителни зони от най-малко 10 km около засегнатите стопанства и проведоха политика за унищожаване на птиците с цел контрол на наличието на високопатогенна инфлуенца по птиците и ограничаване на разпространението на тази болест.

(8)

Канада и Обединеното кралство представиха на Комисията информация във връзка с епизоотичната обстановка на своята територия и с предприетите мерки за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на високопатогенната инфлуенца по птиците. Комисията направи оценка на тази информация. Въз основа на тази оценка и с цел да се запази здравният статус на животните в Съюза, въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно месо от домашни птици и пернат дивеч от областите, обхванати от ограниченията, наложени от ветеринарните органи на Канада и Обединеното кралство поради неотдавнашните огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците, следва да не бъде вече разрешено.

(9)

В допълнение, Канада представи актуализирана информация за епизоотичната обстановка на своята територия във връзка с шест огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в птицевъдни обекти в провинциите Британска Колумбия (4) и Квебек (2), потвърдени между 25 ноември 2022 г. и 2 февруари 2023 г.

(10)

Освен това Обединеното кралство представи актуализирана информация за епизоотичната обстановка на своята територия във връзка с едно огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците в животновъдни обекти за домашни птици в графство Devon в Англия, Обединено кралство, потвърдено на 31 март 2023 г.

(11)

Освен това Съединените щати представиха актуализирана информация за епизоотичната обстановка на тяхна територия във връзка с 25 огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в птицевъдни обекти в щатите Аляска (1), Колорадо (1), Флорида (2), Илинойс (2), Индиана (1), Мисури (1), Ню Йорк (2), Орегон (4), Пенсилвания (3), Южна Дакота (1), Тенеси (3), Юта (1), Вирджиния (2) и Уисконсин (1), които бяха потвърдени между 12 юли 2022 г. и 5 април 2023 г.

(12)

В допълнение, Канада, Обединеното кралство и Съединените щати също така представиха информация за предприетите от тях мерки за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на HPAI. По-специално, след появата на въпросните огнища на тази болест Канада, Обединеното кралство и Съединените щати проведоха политика за унищожаване на птиците с цел контрол и ограничаване на разпространението на тази болест, а също така изпълниха необходимите мерки за почистване и дезинфекция след прилагането на политиката за унищожаване на птиците в заразените животновъдни обекти за домашни птици на своите територии.

(13)

Комисията направи оценка на представената от Канада, Обединеното кралство и Съединените щати информация и стигна до заключението, че огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в животновъдните обекти за домашни птици са елиминирани и вече няма риск, свързан с въвеждането в Съюза на стоки от домашни птици от зоните в Канада, Обединеното кралство и Съединените щати, от които въвеждането в Съюза на стоки от домашни птици е било преустановено след появата на тези огнища.

(14)

Поради това приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 следва да бъдат изменени, за да се вземе предвид настоящата епизоотична обстановка по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците в Канада, Обединеното кралство и Съединените щати.

(15)

Предвид настоящата епизоотична обстановка в Канада, Обединеното кралство и Съединените щати по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците и сериозния риск от въвеждането ѝ в Съюза, измененията, които трябва да бъдат направени с настоящия регламент в приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404, следва да породят действие по спешност.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 май 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 на Комисията от 30 януари 2020 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за въвеждането в Съюза на пратки с някои животни, зародишни продукти и продукти от животински произход и за движението им и боравенето с тях след въвеждане (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 379).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 на Комисията от 24 март 2021 г. за установяване на списъци на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 114, 31.3.2021 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 се изменят, както следва:

1)

Приложение V се изменя, както следва:

а)

в част 1 раздел Б се изменя, както следва:

i)

във вписването за Канада редът за зона CA-2.158 се заменя със следното:

CA

Канада

CA-2.158

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

25.11.2022 г.

16.5.2023 г.“

ii)

във вписването за Канада редът за зона CA-2.160 се заменя със следното:

CA

Канада

CA-2.160

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.11.2022 г.

16.5.2023 г.“

iii)

във вписването за Канада редовете за зони СА-2.165 и CA-2.166 се заменят със следното:

CA

Канада

CA-2.165

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.12.2022 г.

16.5.2023 г.

CA-2.166

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.12.2022 г.

16.5.2023 г.“

iv)

във вписването за Канада редовете за зони СА-2.172 и CA-2.173 се заменят със следното:

CA

Канада

CA-2.172

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

31.1.2023 г.

16.5.2023 г.

CA-2.173

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2.2.2023 г.

16.5.2023 г.“

v)

във вписването за Канада след реда за зона CA-2.185 се добавят следните редове за зони CA-2.186 до CA-2.190:

CA

Канада

CA-2.186

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.4.2023 г.

 

CA-2.187

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.4.2023 г.

 

CA-2.188

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.4.2023 г.

 

CA-2.189

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.4.2023 г.

 

CA-2.190

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.5.2023 г.“

 

vi)

във вписването за Обединеното кралство редът за зона GB-2.297 се заменя със следното:

GB

Обединено кралство

GB-2.297

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

31.3.2023 г.

17.5.2023 г.“

vii)

във вписването за Обединеното кралство след реда за зона GB-2.302 се добавя следният ред за зона GB-2.303:

GB

Обединено кралство

GB-2.303

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.5.2023 г.“

 

viii)

във вписването за Съединените щати редът за зона US-2.231 се заменя със следното:

US

Съединени щати

US-2.231

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.7.2022 г.

20.4.2023 г.“

ix)

във вписването за Съединените щати редът за зона US-2.233 се заменя със следното:

US

Съединени щати

US-2.233

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

15.7.2022 г.

20.4.2023 г.“

x)

във вписването за Съединените щати редът за зона US-2.235 се заменя със следното:

US

Съединени щати

US-2.235

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.7.2022 г.

20.4.2023 г.“

xi)

във вписването за Съединените щати редът за зона US-2.311 се заменя със следното:

US

Съединени щати

US-2.311

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.10.2022 г.

15.4.2023 г.“

xii)

във вписването за Съединените щати редът за зона US-2.333 се заменя със следното:

US

Съединени щати

US-2.333

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.11.2022 г.

20.4.2023 г.“

xiii)

във вписването за Съединените щати редът за зона US-2.339 се заменя със следното:

US

Съединени щати

US-2.339

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.11.2022 г.

21.4.2023 г.“

xiv)

във вписването за Съединените щати редът за зона US-2.350 се заменя със следното:

US

Съединени щати

US-2.350

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.11.2022 г.

20.4.2023 г.“

xv)

във вписването за Съединените щати редът за зона US-2.352 се заменя със следното:

US

Съединени щати

US-2.352

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.11.2022 г.

24.4.2023 г.“

xvi)

във вписването за Съединените щати редът за зона US-2.361 се заменя със следното:

US

Съединени щати

US-2.361

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.11.2022 г.

24.4.2023 г.“

xvii)

във вписването за Съединените щати редът за зона US-2.365 се заменя със следното:

US

Съединени щати

US-2.365

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

30.11.2022 г.

6.5.2023 г.“

xviii)

във вписването за Съединените щати редът за зона US-2.375 се заменя със следното:

US

Съединени щати

US-2.375

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.12.2022 г.

14.5.2023 г.“

xix)

във вписването за Съединените щати редът за зона US-2.384 се заменя със следното:

US

Съединени щати

US-2.384

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.12.2022 г.

20.4.2023 г.“

xx)

във вписването за Съединените щати редовете за зони US-2.387 и US-2.388 се заменят със следното:

US

Съединени щати

US-2.387

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.12.2022 г.

11.5.2023 г.

US-2.388

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.12.2022 г.

29.4.2023 г.“

xxi)

във вписването за Съединените щати редът за зона US-2.393 се заменя със следното:

US

Съединени щати

US-2.393

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.12.2022 г.

29.4.2023 г.“

xxii)

във вписването за Съединените щати редът за зона US-2.395 се заменя със следното:

US

Съединени щати

US-2.395

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.12.2022 г.

29.4.2023 г.“

xxiii)

във вписването за Съединените щати редът за зона US-2.402 се заменя със следното:

US

Съединени щати

US-2.402

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.1.2023 г.

10.5.2023 г.“

xxiv)

във вписването за Съединените щати редът за зона US-2.405 се заменя със следното:

US

Съединени щати

US-2.405

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

25.1.2023 г.

10.5.2023 г.“

xxv)

във вписването за Съединените щати редът за зона US-2.407 се заменя със следното:

US

Съединени щати

US-2.407

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.2.2023 г.

20.4.2023 г.“

xxvi)

във вписването за Съединените щати редът за зона US-2.412 се заменя със следното:

US

Съединени щати

US-2.412

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.2.2023 г.

20.4.2023 г.“

xxvii)

във вписването за Съединените щати редът за зона US-2.420 се заменя със следното:

US

Съединени щати

US-2.420

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

24.2.2023 г.

24.4.2023 г.“

xxviii)

във вписването за Съединените щати редът за зона US-2.431 се заменя със следното:

US

Съединени щати

US-2.431

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.3.2023 г.

20.4.2023 г.“

xxix)

във вписването за Съединените щати редът за зона US-2.446 се заменя със следното:

US

Съединени щати

US-2.446

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.3.2023 г.

28.4.2023 г.“

xxx)

във вписването за Съединените щати редовете за зони US-2.449 и US-2.450 се заменят със следното:

US

Съединени щати

US-2.449

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.3.2023 г.

7.5.2023 г.

US-2.450

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

5.4.2023 г.

7.5.2023 г.“

б)

част 2 се изменя, както следва:

i)

във вписването за Канада след описанието на зона CA-2.185 се добавят следните описания на зони CA-2.186 до CA-2.190:

„Канада

CA-2.186

Quebec- Latitude 45.71, Longitude -72.71

The municipalities involved are:

3km PZ: Sainte-Hélène-de-Bagot and Saint-Hugues

10km SZ: Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Eugène-de-Grantham, Saint-Germain de-Grantham, Saint-Guillaume, Saint-Hugues, Saint-Liboire, Sait-Nazaire-d’Acton, Saint-Simon-De-Bagot, Saint-Théodore-d’Acton, and Upton

CA-2.187

Quebec- Latitude 45.41, Longitude -73.32

The municipalities involved are:

3km PZ: Carignan and Saint-Jean-sur-Richelieu

10km SZ: Brossard, Carignan, Chambly, La Prairie, Richelieu, Saint-Hubert, Saint Jean-sur-Richelieu, Saint-Mathias-sur-Richelieu, and Saint-Philippe

CA-2.188

Quebec- Latitude 45.81, Longitude -72.79

The municipalities involved are:

3km PZ: Saint-Hughes

10km SZ: Saint-Marcel-de-Richelieu, Lanoieville, Saint-Eugène-de-Grantham, Saint-Simon-de-Bagot, Clairvaux-de-Bagot and Sainte-Hélène-de-Bagot

CA-2.189

British Columbia- Latitude 49.09, Longitude -122.03

The municipalities involved are:

3km PZ: Yarrow and Barrowtown

10km SZ: Kilgard, Lindell, Lindell Beach, Cultus Lake, South Sumas, Greendale and Arnold

CA-2.190

Quebec- Latitude 45.8, Longitude -72.78

The municipalities involved are:

3km PZ: Saint Hughes

10km SZ: Saint-Marcel-de-Richelieu, Saint-Guillaume, Saint-Eugène-de Grantham, Sainte-Hélène-de-Bagot, Clarivaux-de-Bagot, Saint-Simon-de-Bagot and Lanoieville“

ii)

във вписването за Обединеното кралство след описанието на зона GB-2.302 се добавя следното описание на зона GB-2.303:

„Обединено кралство

GB-2.303

near Scunthorpe, North Lincolnshire, Lincolnshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N53.53 and Long: W0.72“;

2)

В приложение XIV, част 1, раздел Б се изменя, както следва:

i)

във вписването за Канада редовете за зона CA-2.158 се заменят със следното:

CA

Канада

CA-2.158

POU, RAT

N, P1

 

25.11.2022 г.

16.5.2023 г.

GBM

P1

 

25.11.2022 г.

16.5.2023 г.“

ii)

във вписването за Канада редовете за зона CA-2.160 се заменят със следното:

CA

Канада

CA-2.160

POU, RAT

N, P1

 

28.11.2022 г.

16.5.2023 г.

GBM

P1

 

28.11.2022 г.

16.5.2023 г.“

iii)

във вписването за Канада редовете за зони СА-2.165 и CA-2.166 се заменят със следното:

CA

Канада

CA-2.165

POU, RAT

N, P1

 

9.12.2022 г.

16.5.2023 г.

GBM

P1

 

9.12.2022 г.

16.5.2023 г.

CA-2.166

POU, RAT

N, P1

 

13.12.2022 г.

16.5.2023 г.

GBM

P1

 

13.12.2022 г.

16.5.2023 г.“

iv)

във вписването за Канада редовете за зони СА-2.172 и CA-2.173 се заменят със следното:

CA

Канада

CA-2.172

POU, RAT

N, P1

 

31.1.2023 г.

16.5.2023 г.

GBM

P1

 

31.1.2023 г.

16.5.2023 г.

CA-2.173

POU, RAT

N, P1

 

2.2.2023 г.

16.5.2023 г.

GBM

P1

 

2.2.2023 г.

16.5.2023 г.“

v)

във вписването за Канада след реда за зона CA-2.185 се добавят следните редове за зони CA-2.186 до CA-2.190:

CA

Канада

CA-2.186

POU, RAT

N, P1

 

18.4.2023 г.

 

GBM

P1

 

18.4.2023 г.

 

CA-2.187

POU, RAT

N, P1

 

18.4.2023 г.

 

GBM

P1

 

18.4.2023 г.

 

CA-2.188

POU, RAT

N, P1

 

28.4.2023 г.

 

GBM

P1

 

28.4.2023 г.

 

CA-2.189

POU, RAT

N, P1

 

28.4.2023 г.

 

GBM

P1

 

28.4.2023 г.

 

CA-2.190

POU, RAT

N, P1

 

6.5.2023 г.

 

GBM

P1

 

6.5.2023 г.“

 

vi)

във вписването за Обединеното кралство редовете за зона GB-2.297 се заменят със следното:

GB

Обединено кралство

GB-2.297

POU, RAT

N, P1

 

31.3.2023 г.

17.5.2023 г.

GBM

P1

 

31.3.2023 г.

17.5.2023 г.“

vii)

във вписването за Обединеното кралство след реда за зона GB-2.302 се добавят следните редове за зона GB-2.303:

GB

Обединено кралство

GB-2.303

POU, RAT

N, P1

 

16.5.2023 г.

 

GBM

P1

 

16.5.2023 г.“

 

viii)

във вписването за Съединените щати редовете за зона US-2.231 се заменят със следното:

US

Съединени щати

US-2.231

POU, RAT

N, P1

 

12.7.2022 г.

20.4.2023 г.

GBM

P1

 

12.7.2022 г.

20.4.2023 г.“

ix)

във вписването за Съединените щати редовете за зона US-2.233 се заменят със следното:

US

Съединени щати

US-2.233

POU, RAT

N, P1

 

15.7.2022 г.

20.4.2023 г.

GBM

P1

 

15.7.2022 г.

20.4.2023 г.“

x)

във вписването за Съединените щати редовете за зона US-2.235 се заменят със следното:

US

Съединени щати

US-2.235

POU, RAT

N, P1

 

19.7.2022 г.

20.4.2023 г.

GBM

P1

 

19.7.2022 г.

20.4.2023 г.“

xi)

във вписването за Съединените щати редовете за зона US-2.311 се заменят със следното:

US

Съединени щати

US-2.311

POU, RAT

N, P1

 

14.10.2022 г.

15.4.2023 г.

GBM

P1

 

14.10.2022 г.

15.4.2023 г.“

xii)

във вписването за Съединените щати редовете за зона US-2.333 се заменят със следното:

US

Съединени щати

US-2.333

POU, RAT

N, P1

 

3.11.2022 г.

20.4.2023 г.

GBM

P1

 

3.11.2022 г.

20.4.2023 г.“

xiii)

във вписването за Съединените щати редовете за зона US-2.339 се заменят със следното:

US

Съединени щати

US-2.339

POU, RAT

N, P1

 

7.11.2022 г.

21.4.2023 г.

GBM

P1

 

7.11.2022 г.

21.4.2023 г.“

xiv)

във вписването за Съединените щати редовете за зона US-2.350 се заменят със следното:

US

Съединени щати

US-2.350

POU, RAT

N, P1

 

16.11.2022 г.

20.4.2023 г.

GBM

P1

 

16.11.2022 г.

20.4.2023 г.“

xv)

във вписването за Съединените щати редовете за зона US-2.352 се заменят със следното:

US

Съединени щати

US-2.352

POU, RAT

N, P1

 

22.11.2022 г.

24.4.2023 г.

GBM

P1

 

22.11.2022 г.

24.4.2023 г.“

xvi)

във вписването за Съединените щати редовете за зона US-2.361 се заменят със следното:

US

Съединени щати

US-2.361

POU, RAT

N, P1

 

28.11.2022 г.

24.4.2023 г.

GBM

P1

 

28.11.2022 г.

24.4.2023 г.“

xvii)

във вписването за Съединените щати редовете за зона US-2.365 се заменят със следното:

US

Съединени щати

US-2.365

POU, RAT

N, P1

 

30.11.2022 г.

6.5.2023 г.

GBM

P1

 

30.11.2022 г.

6.5.2023 г.“

xviii)

във вписването за Съединените щати редовете за зона US-2.375 се заменят със следното:

US

Съединени щати

US-2.375

POU, RAT

N, P1

 

9.12.2022 г.

14.4.2023 г.

GBM

P1

 

9.12.2022 г.

14.4.2023 г.“

xix)

във вписването за Съединените щати редовете за зона US-2.384 се заменят със следното:

US

Съединени щати

US-2.384

POU, RAT

N, P1

 

13.12.2022 г.

20.4.2023 г.

GBM

P1

 

13.12.2022 г.

20.4.2023 г.“

xx)

във вписването за Съединените щати редовете за зони US-2.387 и US-2.388 се заменят със следното:

US

Съединени щати

US-2.387

POU, RAT

N, P1

 

14.12.2022 г.

11.5.2023 г.

GBM

P1

 

14.12.2022 г.

11.5.2023 г.

US-2.388

POU, RAT

N, P1

 

14.12.2022 г.

29.4.2023 г.

GBM

P1

 

14.12.2022 г.

29.4.2023 г.“

xxi)

във вписването за Съединените щати редовете за зона US-2.393 се заменят със следното:

US

Съединени щати

US-2.393

POU, RAT

N, P1

 

21.12.2022 г.

29.4.2023 г.

GBM

P1

 

21.12.2022 г.

29.4.2023 г.“

xxii)

във вписването за Съединените щати редовете за зона US-2.395 се заменят със следното:

US

Съединени щати

US-2.395

POU, RAT

N, P1

 

28.12.2022 г.

29.4.2023 г.

GBM

P1

 

28.12.2022 г.

29.4.2023 г.“

xxiii)

във вписването за Съединените щати редовете за зона US-2.402 се заменят със следното:

US

Съединени щати

US-2.402

POU, RAT

N, P1

 

19.1.2023 г.

10.5.2023 г.

GBM

P1

 

19.1.2023 г.

10.5.2023 г.“

xxiv)

във вписването за Съединените щати редовете за зона US-2.405 се заменят със следното:

US

Съединени щати

US-2.405

POU, RAT

N, P1

 

25.1.2023 г.

10.5.2023 г.

GBM

P1

 

25.1.2023 г.

10.5.2023 г.“

xxv)

във вписването за Съединените щати редовете за зона US-2.407 се заменят със следното:

US

Съединени щати

US-2.407

POU, RAT

N, P1

 

1.2.2023 г.

20.4.2023 г.

GBM

P1

 

1.2.2023 г.

20.4.2023 г.“

xxvi)

във вписването за Съединените щати редовете за зона US-2.412 се заменят със следното:

US

Съединени щати

US-2.412

POU, RAT

N, P1

 

8.2.2023 г.

20.4.2023 г.

GBM

P1

 

8.2.2023 г.

20.4.2023 г.“

xxvii)

във вписването за Съединените щати редовете за зона US-2.420 се заменят със следното:

US

Съединени щати

US-2.420

POU, RAT

N, P1

 

24.2.2023 г.

24.4.2023 г.

GBM

P1

 

24.2.2023 г.

24.4.2023 г.“

xxviii)

във вписването за Съединените щати редовете за зона US-2.431 се заменят със следното:

US

Съединени щати

US-2.431

POU, RAT

N, P1

 

6.3.2023 г.

20.4.2023 г.

GBM

P1

 

6.3.2023 г.

20.4.2023 г.“

xxix)

във вписването за Съединените щати редовете за зона US-2.446 се заменят със следното:

US

Съединени щати

US-2.446

POU, RAT

N, P1

 

21.3.2023 г.

28.4.2023 г.

GBM

P1

 

21.3.2023 г.

28.4.2023 г.“

xxx)

във вписването за Съединените щати редовете за зони US-2.449 и US-2.450 се заменят със следното:

US

Съединени щати

US-2.449

POU, RAT

N, P1

 

22.3.2023 г.

7.5.2023 г.

GBM

P1

 

22.3.2023 г.

7.5.2023 г.

US-2.450

POU, RAT

N, P1

 

5.4.2023 г.

7.5.2023 г.

GBM

P1

 

5.4.2023 г.

7.5.2023 г.“