20.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/606 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 март 2023 година

за изменение на Регламент (ЕС) 2015/760 по отношение на изискванията, свързани с инвестиционните политики и условията за дейността на европейските фондове за дългосрочни инвестиции, и обхвата на допустимите инвестиционни активи, изискванията за състава на портфейла и за диверсификацията, както и заемането на парични средства и други правила на фондовете

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

От приемането на Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета (3) досега само няколко европейски фонда за дългосрочни инвестиции (ЕФДИ) получиха разрешение. През 2021 г. общият размер на нетните активи на тези фондове беше оценен на приблизително 2 400 000 000 EUR.

(2)

Наличните пазарни данни показват, че пазарният сегмент на ЕФДИ не се е разраснал както се очакваше, въпреки концентрирането на ЕС върху насърчаването на дългосрочното финансиране в Съюза.

(3)

Някои характеристики на пазара на ЕФДИ, включително малкият брой фондове, малкият размер на нетните активи, малкият брой юрисдикции, в които са установени ЕФДИ, както и съставът на портфейла, който е насочен към определени допустими инвестиционни категории, показват концентрацията на този пазар както в географско отношение, така и по отношение на вида инвестиции. Освен това изглежда има липса на осведоменост и на финансова грамотност и, което е най-важно, ниски равнища на доверие и надеждност по отношение на финансовия сектор, които трябва да бъдат преодолени, за да станат ЕФДИ по-достъпни и популярни сред непрофесионалните инвеститори. Поради това е необходимо да се извърши преглед на функционирането на нормативната уредба за работата на ЕФДИ, за да се гарантира насочването на повече инвестиции към предприятията, които се нуждаят от капитал, и към дългосрочни инвестиционни проекти.

(4)

Понастоящем с Регламент (ЕС) 2015/760 се цели насочване на капитали към европейски дългосрочни инвестиции в реалната икономика на Съюза. В резултат може да се окаже, че по-голямата част от активите и инвестициите на ЕФДИ или основните приходи или генериране на печалба от такива активи и инвестиции са в границите на Съюза. Дългосрочните инвестиции в проекти, предприятия и инфраструктура в трети държави обаче също могат да осигурят капитал за ЕФДИ и да бъдат от полза за икономиката на Съюза. Ползите може да се проявят по множество начини, включително чрез инвестиции, които насърчават развитието на граничните региони, засилват търговското, финансовото и технологичното сътрудничество и улесняват инвестициите в екологични проекти и проекти за устойчива енергетика. Наистина, някои дългосрочни активи и инвестиции, които са от полза за реалната икономика на Съюза, неизбежно ще бъдат разположени в трети държави, като например подводни кабели от оптични влакна, които свързват Европа с други континенти, изграждането на терминали за втечнен природен газ и свързаната с тях инфраструктура, или трансгранични инвестиции в инсталации и съоръжения за енергия от възобновяеми източници, които допринасят за устойчивостта на електрическата мрежа и енергийната сигурност на Съюза. Тъй като инвестициите в предприятия от трети държави, допустими да бъдат част от портфейл, и в допустими активи от трети държави могат да донесат ползи за инвеститорите и лицата, управляващи ЕФДИ, както и за икономиките, инфраструктурата, климатичната и екологичната устойчивост и загражданите на тези трети държави, Регламент (ЕС) 2015/760 не следва да възпрепятства възможността по-голямата част от активите и инвестициите на ЕФДИ или основните приходи или генериране на печалба от такива активи и инвестиции да са в трета държава.

(5)

Съответно, и като се има предвид потенциала на ЕФДИ да улесняват дългосрочните инвестиции, наред с другото, в областта на енергетиката, транспортната и социалната инфраструктура и създаването на работни места и да допринасят за изпълнението на Европейския зелен пакт, Регламент (ЕС) 2015/760 следва да бъде изменен, така че неговата цел да бъде да улеснява набирането и насочването на капитал към дългосрочни инвестиции в реалната икономика, включително към инвестиции, които насърчават Европейския зелен пакт и други приоритетни области, и да гарантира, че капиталовите потоци са насочени към проекти, които ориентират икономиката на Съюза по пътя към интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

(6)

Необходимо е да се осигури по-голяма гъвкавост на лицата, управляващи активи, да инвестират в широки по обхват категории реални активи. Следователно реалните активи следва да се считат за категория допустими активи, при условие че тези реални активи имат стойност поради своята същност или свойства. Тези реални активи включват недвижимо имущество, например комуникационна, екологична, енергийна или транспортна инфраструктура, социална инфраструктура, включително домове за възрастни хора или болници, както и инфраструктура за образование, здравеопазване и социално подпомагане или промишлени съоръжения, инсталации и други активи, включително интелектуална собственост, плавателни съдове, оборудване, машини, летателни апарати или подвижен състав.

(7)

Инвестициите в търговски имоти, съоръжения или инсталации за образование, консултации, научни изследвания, развитие, включително инфраструктура и други активи, които водят до икономически или социални ползи, спорт, или жилищно настаняване, включително жилищно настаняване за възрастни хора или социални жилища, също следва да се считат за допустими инвестиции в реални активи, тъй като такива активи могат да допринесат за постигането на целта за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. За да се даде възможност за осъществяването на инвестиционни стратегии в области, в които преките инвестиции в реални активи не са възможни или са икономически неизгодни, допустимите инвестиции в реални активи следва да включват и инвестиции в права върху водите, права върху горите, права на строеж и права върху полезни изкопаеми.

(8)

Следва да се смята, че от допустимите инвестиционни активи са изключени произведенията на изкуството, ръкописите, запасите от вино, бижутата или други активи, които сами по себе си не представляват дългосрочни инвестиции в реалната икономика.

(9)

Необходимо е ЕФДИ да станат по-привлекателен инструмент за лицата, управляващи активи, да се разшири обхватът на инвестиционните стратегии, с които разполагат лицата, управляващи ЕФДИ, така че да се избягва всяко ненужно ограничаване на допустимостта на активите и инвестиционните дейности на ЕФДИ. Допустимостта на реалните активи не следва да зависи от тяхното естество и цели или от екологични, социални или управленски въпроси и свързаното оповестяване на информация във връзка с устойчивостта и подобни условия, които вече са обхванати от регламенти (ЕС) 2019/2088 (4) и (ЕС) 2020/852 (5) на Европейския парламент и на Съвета. Въпреки това за ЕФДИ продължават да се прилагат задълженията, произтичащи от Регламент (ЕС) 2019/2088 относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта. По-специално, когато ЕФДИ насърчават екологични или социални характеристики или имат за цел устойчиви инвестиции, те трябва да спазват изискванията за оповестяване, посочени в член 8 или 9 от Регламент (ЕС) 2019/2088, в зависимост от случая, като всеки от тези членове съдържа подробни изисквания за прозрачност по отношение на преддоговорното оповестяване.

(10)

За да се насърчат частните капиталови потоци към по-екологично устойчиви инвестиции, следва да се поясни, че ЕФДИ могат да инвестират и в зелени облигации. Същевременно следва да се гарантира, че ЕФДИ са насочени към дългосрочни инвестиции и че се спазват изискванията на Регламент (ЕС) 2015/760 по отношение на допустимите инвестиционни активи. Поради това зелените облигации, които отговарят на тези изисквания за допустимост и които са емитирани съгласно регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските зелени облигации, следва да бъдат изрично включени в списъка на допустимите инвестиционни активи.

(11)

За да се подобри достъпът на инвеститорите до по-актуална и пълна информация относно пазара на ЕФДИ, е необходимо да се предвиди включването на по-подробна и навременна информация в централния публичен регистър, предвиден в Регламент (ЕС) 2015/760. Поради това освен информацията, която този регистър вече съдържа, в него следва да се включи и допълнителна информация, включително, ако са налични, идентификационният код на правния субект (ИКПС) и националният идентификационен код на ЕФДИ, името, адресът и ИКПС на лицето, управляващо ЕФДИ, международният идентификационен номер на ценни книжа (ISIN код) на ЕФДИ и на всеки отделен клас дялове или акции, компетентният орган на ЕФДИ и държавата членка по произход на този ЕФДИ, държавите членки, в които ЕФДИ се предлага, дали ЕФДИ може да бъде предлаган на непрофесионални инвеститори или се предлага само на професионални инвеститори, датата на издаване на разрешение на ЕФДИ, както и датата, от която ЕФДИ се предлага.

(12)

Инвестициите на ЕФДИ могат да се извършват чрез посредници, включително дружества със специална инвестиционна цел и дружества за секюритизация или за агрегиране на инвестиции, или холдингови дружества. Понастоящем в Регламент (ЕС) 2015/760 се изисква инвестициите в капиталови или квазикапиталови инструменти на предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, да се извършват само когато тези предприятия са мажоритарно притежавани дъщерни предприятия, което значително ограничава обхвата на базата от допустими активи. Поради това, като цяло, при наличието на инвестиционни възможности ЕФДИ следва да могат да извършват съвместни миноритарни инвестиции. Това следва да даде на ЕФДИ допълнителна гъвкавост при изпълнението на инвестиционните им стратегии, да привлече повече инициатори на инвестиционни проекти и да увеличи обхвата на възможните допустими целеви активи, като всички тези условия са от съществено значение за изпълнението на стратегиите за непреки инвестиции.

(13)

Тъй като съществуват опасения, че стратегиите за фонд на фондове могат да доведат до инвестиции, които иначе не биха попаднали в обхвата на допустимите инвестиционни активи, понастоящем Регламент (ЕС) 2015/760 съдържа ограничения за инвестициите в други фондове през целия жизнен цикъл на ЕФДИ. Стратегиите за фонд на фондове обаче са често срещан и много ефективен начин за бързо набиране на експозиции в неликвидни активи, по-специално що се отнася до недвижимото имущество и в контекста на структурите с изцяло внесен капитал. Поради това е необходимо на ЕФДИ да се даде възможност да инвестират в други фондове, за да им се позволи да осигурят по-бързо разгръщане на капитала. Улесняването на инвестициите от тип фонд на фондове също така би позволило на ЕФДИ да реинвестират във фондове излишъците от парични средства, тъй като различните инвестиции с различни срокове до падежа биха могли да намалят ликвидните затруднения на ЕФДИ. Поради това е необходимо допустимостта на стратегиите за фонд на фондове да се разшири за лицата, управляващи ЕФДИ, като обхване инвестиции и в други фондове, освен европейските фондове за рисков капитал (ЕФРК) или европейските фондове за социално предприемачество (ЕФСП). Поради тази причина категориите на предприятията за колективно инвестиране, в които ЕФДИ могат да инвестират, следва да бъдат разширени, така че да включват предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и също така алтернативните инвестиционни фондове от ЕС (АИФ от ЕС), управлявани от лица, управляващи АИФ, от ЕС (ЛУАИФ от ЕС). За да се гарантира ефективна защита на инвеститорите обаче, е необходимо също така да се предвиди, че когато ЕФДИ инвестира в други ЕФДИ, в ЕФРК, ЕФСП, ПКИПЦК или АИФ от ЕС, управлявани от ЛУАИФ от ЕС, тези предприятия за колективно инвестиране следва също да инвестират в допустими инвестиции, без самите те да са инвестирали повече от 10 % от своя капитал в друго предприятие за колективно инвестиране. За да се избегне заобикаляне на тези правила и да се гарантира, че ЕФДИ на база съвкупен портфейл спазват Регламент (ЕС) 2015/760, активите на ЕФДИ и заетите от тях парични средства следва да се комбинират с тези на предприятията за колективно инвестиране, в които ЕФДИ са инвестирали, за да се прецени дали ЕФДИ спазват изискванията за състава и диверсификацията на портфейлите и ограниченията за заемите.

(14)

Понастоящем в Регламент (ЕС) 2015/760 се изисква допустимите инвестиционни активи, когато те са отделни реални активи, да бъдат на стойност най-малко 10 000 000 EUR. Портфейлите от реални активи обаче често се състоят от няколко отделни реални актива на стойност значително под 10 000 000 EUR. Поради това изискването за минимална стойност на отделните реални активи следва да бъде премахнато. Очаква се премахването на това ненужно изискване да допринесе за диверсификацията на инвестиционните портфейли и да стимулира по-ефективни инвестиции в реални активи от страна на ЕФДИ, като същевременно даде възможност да бъдат взети предвид различните равнища на развитие на дългосрочните инвестиционни инструменти в държавите членки.

(15)

Необходимо е да се разшири обхватът на допустимите инвестиционни активи и да се насърчат инвестициите на ЕФДИ в секюритизирани активи. Поради това следва да бъде пояснено, че когато базовите активи се състоят от дългосрочни експозиции, допустимите инвестиционни активи следва да включват и опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, както е посочено в член 18 от Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета (6). Тези дългосрочни експозиции включват секюритизации на жилищни кредити, обезпечени с една или повече ипотеки върху жилищни недвижими имоти (жилищни ипотечни облигации), търговски заеми, обезпечени с една или повече ипотеки върху търговски недвижими имоти, корпоративни заеми, включително заеми, предоставени на малки и средни предприятия, търговски вземания или други базови експозиции, които инициаторът счита, че образуват отделен вид активи, при условие че постъпленията от секюритизацията на тези търговски вземания или други базови експозиции се използват за финансиране или рефинансиране на дългосрочни инвестиции.

(16)

Понастоящем Регламент (ЕС) 2015/760 не допуска ЕФДИ да инвестират в кредитни институции, инвестиционни посредници, застрахователни предприятия и други финансови предприятия. Въпреки това иновативни, наскоро получили разрешение финансови предприятия, като финансово-технологични дружества, може да играят важна роля в насърчаването на цифровите иновации, общата ефикасност на финансовите пазари на Съюза и в създаването на работни места, както и при допринасянето за устойчивостта и стабилността на финансовата инфраструктура на Съюза и на съюза на капиталовите пазари. Тези финансови предприятия проектират, разработват или предлагат иновативни продукти или технологии, които имат за цел да автоматизират или подобрят съществуващите бизнес модели, процеси, приложения и продукти или да доведат до нови такива, като по този начин са от полза за финансовите пазари и финансовите институции в Съюза и за предоставянето на финансови услуги на финансови институции, предприятия или потребители в Съюза. Тези финансови предприятия също така правят специфичните регулаторни, контролни или надзорни процеси по-ефикасни и ефективни или модернизират регулаторните, контролните или надзорните функции във връзка със спазването на изискванията във всички финансови или нефинансови институции. Поради това е желателно Регламент (ЕС) 2015/760 да бъде изменен, за да се позволи на ЕФДИ да инвестират в иновативни финансови предприятия, получили наскоро разрешение. Тъй като областта е динамична и се развива бързо, на ЕФДИ следва да бъде разрешено да инвестират във финансови предприятия, различни от финансови холдингови дружества или холдингови дружества със смесена дейност, които са регулирани образувания, получили разрешение или регистрирани не повече от пет години преди датата на първоначалната инвестиция.

(17)

Регламент (ЕС) 2015/760 изисква от предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, да имат пазарна капитализация в размер на не повече от 500 000 000 EUR, когато тези допустими предприятия са допуснати за търговия на регулиран пазар или многостранна система за търговия. Много дружества, допуснати до търговия на регулиран пазар, и които са с ниска пазарна капитализация обаче имат ограничена ликвидност, което не позволява на лицата, управляващи ЕФДИ, да изградят в разумен срок достатъчно голяма позиция в тези допуснати до търговия на регулиран пазар дружества, като това води до стесняване на обхвата на възможните инвестиционни цели. Поради това, за да се осигури по-добър профил на ликвидност на ЕФДИ, пазарната капитализация на дружествата, допуснати до търговия на регулиран пазар, допустими да бъдат част от портфейл, в които ЕФДИ могат да инвестират, следва да бъде увеличена от максимум 500 000 000 EUR на максимум 1 500 000 000 EUR. За да се избегнат евентуални промени в допустимостта на тези инвестиции поради валутни колебания или други фактори, прагът за пазарната капитализация следва да се определя само в момента на първоначалната инвестиция.

(18)

С цел прозрачността и целостта на инвестициите в активи, които се намират в трети държави, да бъде гарантирана за инвеститорите, за лицата, управляващи ЕФДИ, и за компетентните органи, изискванията по отношение на инвестициите в предприятия от трети държави, допустими да бъдат част от портфейл, следва да бъдат приведени в съответствие със стандартите, установени в Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета (7). Освен това тези изисквания следва да бъдат приведени в съответствие със стандартите, установени в общите действия, предприети от държавите членки по отношение на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели, отразени в Заключенията на Съвета относно преработения списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели.

(19)

Лицата, управляващи ЕФДИ, които притежават дял в предприятие от портфейла, могат да поставят собствените си интереси пред интересите на инвеститорите в ЕФДИ. За да бъдат избегнати такива конфликти на интереси и да се осигури добро корпоративно управление, в Регламент (ЕС) 2015/760 се изисква даден ЕФДИ да инвестира само в активи, които не са свързани с лицето, управляващо ЕФДИ, освен ако ЕФДИ не инвестира в дялове или акции на други предприятия за колективно инвестиране, които се управляват от лицето, управляващо ЕФДИ. Установена пазарна практика е обаче едно или няколко инвестиционни дружества на лицето, управляващо активи, да инвестират съвместно с друг фонд, чиито цел и стратегия са сходни с тези на ЕФДИ. Съвместните инвестиции на лицето, управляващо АИФ от ЕС, и други свързани субекти, принадлежащи към същата група, дават възможност за привличане на повече капитали за инвестиции в широкомащабни проекти. За тази цел лицата, управляващи активи, обикновено инвестират успоредно с ЕФДИ в целеви субект и структурират инвестициите си чрез инструменти за съвместни инвестиции. Като част от мандата за управление на активи от лицата, управляващи портфейли, и от висшето ръководство на лицата, управляващи активи, обикновено се изисква или се очаква да инвестират съвместно в същия фонд, който управляват. Поради това е целесъобразно да се уточни, че разпоредбите относно конфликти на интереси не следва да възпрепятстват дадено лице, управляващо ЕФДИ, или предприятие, което принадлежи към същата група, да инвестира съвместно в този ЕФДИ, както и да ги възпрепятства да инвестират съвместно с този ЕФДИ в един и същи актив. За да се гарантира, че при такива съвместни инвестиции са налице ефективни гаранции за защита на инвеститорите, лицата, управляващи ЕФДИ, следва да прилагат организационни и административни мерки в съответствие с изискванията, предвидени в Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (8), за установяване, предотвратяване, управление и наблюдение на конфликтите на интереси и да гарантират, че тези конфликти на интереси са надлежно оповестени.

(20)

С цел предотвратяване на конфликти на интереси, избягване на сделки, които не се извършват при търговски условия, и осигуряване на добро корпоративно управление, Регламент (ЕС) 2015/760 не позволява на служителите на лицето, управляващо ЕФДИ, и на предприятията, принадлежащи към същата група, от която това лице е част, да инвестират в този ЕФДИ или да инвестират съвместно с този ЕФДИ в един и същи актив. В много случаи обаче е установена пазарна практика служителите на лицето, управляващо ЕФДИ, и на други свързани образувания, принадлежащи към същата група, които извършват съвместни инвестиции заедно с това лице, включително лицата, управляващи портфейли, и висшето ръководство, отговарящо за възлови финансови и оперативни решения на лицето, управляващо ЕФДИ, да бъдат задължени или от тях да се очаква, поради естеството на мандата за управление на активи, да инвестират съвместно в същия фонд или в същия актив, за да се осигури съгласуваност на финансовите стимули за тези служители и инвеститорите. Поради това е целесъобразно да се уточни, че разпоредбите относно конфликтите на интереси не следва да възпрепятстват служителите на лицето, управляващо ЕФДИ, или на предприятията, принадлежащи към същата група, да инвестират за лична сметка в този ЕФДИ, както и да инвестират съвместно с този ЕФДИ в един и същи актив. За да се гарантира, че когато се извършват такива съвместни инвестиции от служители, са налице ефективни гаранции за защита на инвеститорите, лицата, управляващи ЕФДИ, следва да прилагат организационни и административни мерки за установяване, предотвратяване, управление и наблюдение на конфликтите на интереси и да гарантират, че тези конфликти на интереси са надлежно оповестени.

(21)

Правилата за ЕФДИ са почти идентични както за професионалните инвеститори, така и за непрофесионалните инвеститори, включително правилата относно използването на ливъридж, диверсификацията на активите и състава на портфейлите, ограниченията на концентрациите и ограниченията за допустимите активи и инвестиции. При професионалните и непрофесионалните инвеститори обаче времевият хоризонт, допустимото равнище на риск и потребността от инвестиции, както и капацитетът за анализ на инвестиционните възможности се различават. Наистина, професионалните инвеститори имат по-високо допустимо равнище на риск в сравнение с непрофесионалните инвеститори, могат да извършват подробен анализ на инвестиционните възможности и надлежна проверка и оценка на активите, а поради своите естество и дейност могат да имат и различни цели по отношение на възвръщаемостта в сравнение с непрофесионалните инвеститори. Въпреки това и поради почти идентичните правила и произтичащата от това голяма административна тежест и свързани разходи за ЕФДИ, предназначени за професионални инвеститори, лицата, управляващи активи, към момента не са склонни да предлагат на професионални инвеститори индивидуално съобразени продукти. Затова е целесъобразно по отношение на ЕФДИ, които се предлагат единствено на професионални инвеститори, да се предвидят специални правила, в частност що се отнася до диверсификацията и състава на съответния портфейл, ограниченията във връзка с концентрациите и заемането на парични средства.

(22)

Понастоящем Регламент (ЕС) 2015/760 изисква ЕФДИ да инвестират най-малко 70 % от своя капитал в допустими инвестиционни активи. Това високо ограничение за инвестиции за допустимите инвестиционни активи в портфейлите на ЕФДИ първоначално беше определено с оглед на насочеността на ЕФДИ към дългосрочни инвестиции и на приноса, който се очаква тези инвестиции да донесат за финансирането на устойчивия растеж на икономиката на Съюза. Като се има предвид обаче неликвидният и специфичен характер на някои допустими инвестиционни активи в портфейлите на ЕФДИ, за лицата, управляващи ЕФДИ, може да се окаже трудно и скъпо да управляват ликвидността на ЕФДИ, да удовлетворяват исканията за обратно изкупуване, да сключват споразумения за заеми и да изпълняват други елементи от инвестиционните стратегии на ЕФДИ, свързани с прехвърляне, остойностяване и залог на тези допустими инвестиционни активи. Следователно понижаването на ограничението за допустимите инвестиционни активи би позволило на лицата, управляващи ЕФДИ, да контролират по-добре ликвидността на ЕФДИ. Само допустимите инвестиционни активи на ЕФДИ, различни от предприятия за колективно инвестиране, и допустимите инвестиционни активи на предприятия за колективно инвестиране, в които ЕФДИ са инвестирали, следва да бъдат комбинирани с цел да се оцени спазването на ограничението за инвестиции в допустими инвестиционни активи от страна на тези ЕФДИ.

(23)

Съществуващите изисквания за диверсификация съгласно Регламент (ЕС) 2015/760 бяха въведени, за да се гарантира устойчивост на ЕФДИ при неблагоприятни пазарни условия. Тези разпоредби обаче се оказаха твърде обременяващи, тъй като на практика означават, че от ЕФДИ се изисква средно да направят 10 отделни инвестиции. Що се отнася до инвестициите в проекти или мащабна инфраструктура, изискването за извършване на 10 инвестиции от ЕФДИ може да се окаже трудно за изпълнение и да бъде скъпоструващо от гледна точка на трансакционните разходи и разпределянето на капитала. За да се намалят трансакционните и административните разходи за ЕФДИ, а в крайна сметка и за техните инвеститори, ЕФДИ следва да могат да използват по-концентрирани инвестиционни стратегии и съответно да имат експозиции в по-малко допустими активи. Поради това е необходимо да се коригират изискванията за диверсификация за експозициите на ЕФДИ към отделни предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, единични реални активи, предприятия за колективно инвестиране и някои други допустими инвестиционни активи, договори и финансови инструменти. Тази допълнителна гъвкавост относно състава на портфейла на ЕФДИ, както и намаляването на изискванията за диверсификация не следва да засягат съществено устойчивостта на ЕФДИ при нестабилност на пазара, тъй като обикновено тези фондове инвестират в активи, за които няма пазарна котировка, могат да бъдат силно неликвидни и които често са с дългосрочен падеж или по-дълъг времеви хоризонт.

(24)

За разлика от непрофесионалните инвеститори, при определени обстоятелства професионалните инвеститори боравят с по-дълъг времеви хоризонт, имат ясни цели за финансова възвръщаемост, повече експертен опит, по-високо допустимо равнище на риск при неблагоприятни пазарни условия и по-голяма способност за понасяне на загуби. Поради това е необходимо за тези професионални инвеститори да се установи диференциран набор от мерки за защита на инвеститорите и да се премахнат изискванията за диверсификация по отношение на ЕФДИ, които се предлагат единствено на професионални инвеститори.

(25)

За да се използва по-добре експертният опит на лицата, управляващи ЕФДИ, и поради ползите от диверсификацията, в някои случаи за ЕФДИ може да бъде от полза да инвестират всички или почти всички свои активи в диверсифицирания портфейл на главен ЕФДИ. Поради това на ЕФДИ следва да бъде разрешено да обединяват своите активи и да използват структурите от типа главен фонд — захранващи фондове, като инвестират в главни ЕФДИ.

(26)

В много случаи, за да се улесни всекидневното функциониране на ЕФДИ и за изпълнението на конкретна инвестиционна стратегия, се използва ливъридж. Умереният ливъридж може – когато се контролира по подходящ начин – да доведе до по-висока възвръщаемост, без това да поражда или изостря прекомерни рискове. Освен това той може да се използва често от различни предприятия за колективно инвестиране, които желаят да постигнат допълнителна ефективност или оперативни резултати. Тъй като заемането на парични средства понастоящем е ограничено в Регламент (ЕС) 2015/760 до 30 % от стойността на капитала на ЕФДИ, лицата, управляващи ЕФДИ, може да не са в състояние да изпълнят успешно определени инвестиционни стратегии, включително при инвестиции в реални активи, при които използването на по-високи нива на ливъридж е стандарт в сектора или е необходимо поради други причини с оглед постигането на желаната коригирана спрямо риска възвръщаемост. Поради това е целесъобразно да се предостави по-голяма гъвкавост на лицата, управляващи ЕФДИ, с цел набирането на допълнителен капитал по време на жизнения цикъл на дадено ЕФДИ. В същото време е желателно да се подобри управлението на ливъриджа и да се насърчи по-голяма съгласуваност с Директива 2011/61/ЕС по отношение на политиката на заемане на средства чрез замяна на капитала с нетната стойност на активите като подходяща отправна точка за определяне на ограничението за заемане на парични средства, което следва да бъде придружено от подобрения в политиката на коригиране. С оглед на възможните рискове, с които ливъриджът се свързва, на ЕФДИ, които могат да бъдат предлагани на непрофесионални инвеститори, следва да се разреши да заемат парични средства в размер до 50 % от нетната стойност на активите на ЕФДИ. Ограничението от 50 % е целесъобразно предвид общите ограничения за заемане на парични средства за фондовете, инвестиращи в реални активи със сходен профил на ликвидност и профил на обратно изкупуване.

За ЕФДИ, предлагани на професионални инвеститори обаче, следва да се разреши по-високо ограничение за ливъридж, тъй като професионалните инвеститори се характеризират с по-голяма склонност за поемане на риск. Поради това ограничението за заемане на парични средства за ЕФДИ, предлагани единствено на професионални инвеститори, следва да бъде увеличено до не повече от 100 % от нетната стойност на активите на ЕФДИ. Освен това към днешна дата Регламент (ЕС) 2015/760 не предлага на лицето, управляващо ЕФДИ, възможността да коригира инвестиционната позиция в рамките на подходящ период от време в случаите, когато ЕФДИ нарушава ограничението за ливъридж и нарушението е извън контрола на лицето, управляващо ЕФДИ. Като се вземат предвид променливостта на нетната стойност на активите като референтна стойност и интересите на инвеститорите в ЕФДИ, следва да се уточни, че разпоредбите за коригиране в Регламент (ЕС) 2015/760 се прилагат и по отношение на ограниченията за заемане на средства.

(27)

За да се предоставят по-широки инвестиционни възможности на ЕФДИ, те следва да могат да заемат средства във валутата, в която лицето, управляващо ЕФДИ, очаква да придобие актива. Необходимо е обаче да се намали рискът от валутни несъответствия и по този начин да се ограничи валутният риск за инвестиционния портфейл. Поради това ЕФДИ следва да хеджират по подходящ начин своята валутна експозиция.

(28)

ЕФДИ следва да могат да обременяват активите си с тежест с оглед изпълнението на своята стратегия за набиране на заеми. За да се осигури допълнителна гъвкавост на ЕФДИ при изпълнението на стратегията му за набиране на заеми, споразуменията за набиране на заеми не следва да представляват заемане на средства, когато тези заеми са изцяло покрити от поетите капиталови ангажименти на инвеститорите.

(29)

Като се имат предвид увеличените максимални ограничения за заемане на парични средства от страна на ЕФДИ и премахването на някои ограничения върху заемането на парични средства в чуждестранни валути, инвеститорите следва да разполагат с по-изчерпателна информация относно стратегиите за набиране на заеми и ограниченията, прилагани от ЕФДИ. Поради това е целесъобразно от лицата, управляващи ЕФДИ, да се изисква изрично да оповестяват ограниченията за заемане на средства в проспекта на съответния ЕФДИ.

(30)

В Регламент (ЕС) 2015/760 понастоящем е предвидено, че лицата, инвестирали в ЕФДИ, могат да поискат преустановяване на дейността на ЕФДИ, ако техните искания за обратно изкупуване, направени в съответствие с политиката на ЕФДИ за обратно изкупуване, не бъдат удовлетворени в рамките на една година от датата, на която са били направени. Като се има предвид дългосрочната ориентация на ЕФДИ и често специфичният и неликвиден профил на техните активи и портфейли, правото на даден инвеститор или група инвеститори да поискат преустановяване на дейността на ЕФДИ може да бъде непропорционално и вредно както за успеха на инвестиционната стратегия на ЕФДИ, така и за интересите на други инвеститори или групи инвеститори. Поради това е целесъобразно да се премахне възможността инвеститорите да изискват преустановяване на дейността на ЕФДИ, когато този ЕФДИ не е в състояние да удовлетвори исканията за обратно изкупуване.

(31)

Понастоящем в Регламент (ЕС) 2015/760 липсва яснота относно критериите за оценка на процента на обратно изкупуване за всеки определен период от време, както и относно минималната информация, която трябва да бъде предоставяна на компетентните органи относно възможността за обратно изкупуване. Като се имат предвид централната роля на Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)) при прилагането на Регламент (ЕС) 2015/760 и експертният му опит във връзка с ценните книжа и пазарите на ценни книжа, е целесъобразно на ЕОЦКП да бъде възложено изготвянето на проекти на регулаторни технически стандарти, определящи обстоятелствата, при които жизненият цикъл на ЕФДИ се счита за съвместим с жизнените цикли на всеки от отделните активи на ЕФДИ, критериите за определяне на минималния период на държане, минималната информация, която да се предоставя на компетентния орган на ЕФДИ, изискванията, на които трябва да отговаря ЕФДИ във връзка с неговата политика за обратно изкупуване и инструментите за управление на ликвидността, както и критериите за оценка на процента на обратно изкупуване. Следва да се отбележи, че когато правилникът или учредителният акт на ЕФДИ предвиждат възможност за обратно изкупуване по време на жизнения цикъл на този ЕФДИ, се прилагат разпоредбите относно управлението на ликвидния риск и инструментите за управление на ликвидността, определени в Директива 2011/61/ЕС.

(32)

Понастоящем от Регламент (ЕС) 2015/760 се изисква правилата или учредителните документи на ЕФДИ да не предвиждат забрана за допускането на дялове или акции на ЕФДИ до търговия на регулиран пазар или на многостранна система за търговия. Въпреки тази възможност управителите на ЕФДИ, инвеститорите и участниците на пазара почти не са използвали вторичния механизъм за търговия с акции или дялове на ЕФДИ. За да се насърчи търговията с дялове или акции на ЕФДИ на вторичния пазар, е целесъобразно да се позволи на лицата, управляващи ЕФДИ, да предвидят възможност за предсрочно оттегляне на инвеститорите от инвестицията в ЕФДИ по време на жизнения цикъл на фонда. За да се гарантира ефективното функциониране на този вторичен механизъм за търговия, предсрочното оттегляне следва да бъде възможно само когато лицето, управляващо ЕФДИ, прилага политика за съпоставяне на исканията на потенциалните инвеститори и на оттеглящите се инвеститори. Такава политика следва, наред с другото, да съдържа правила за процеса на прехвърляне, ролята на лицето, управляващо ЕФДИ, или на администратора на ЕФДИ, периодичността и продължителността на периода за осигуряване на временна ликвидност, по време на който дяловете или акциите на ЕФДИ могат да бъдат обменени, правилата, определящи цената на изпълнение, пропорцията за обмяната, изискванията за оповестяване, възнагражденията, таксите и разходите, както и други условия, свързани с този механизъм за осигуряване на временна ликвидност. На ЕОЦКП следва да бъде възложено да изготвя проекти на регулаторни технически стандарти, определящи условията, при които се използва съпоставяне, включително информацията, която ЕФДИ трябва да предоставят на инвеститорите.

(33)

За да се избегне всяко погрешно възприемане от страна на непрофесионалните инвеститори, по отношение на правното естество на вторичния механизъм за търговия и позволената в неговите рамки потенциална ликвидност, дистрибуторите, а при пряко предлагане или продажба на дялове или акции на ЕФДИ на непрофесионални инвеститори – лицата, управляващи ЕФДИ, следва да дадат на непрофесионалните инвеститори ясно писмено предупреждение, че наличието на механизъм за съпоставяне не гарантира съпоставянето, нито дава право на непрофесионалните инвеститори да се оттеглят или да поискат обратно изкупуване на техните дялове или акции от съответния ЕФДИ. Това писмено предупреждение следва да бъде част от единно писмено предупреждение, което също така информира непрофесионалните инвеститори, че продуктът на ЕФДИ може да не е подходящ за непрофесионални инвеститори, които не са в състояние да поддържат такъв дългосрочен и неликвиден ангажимент, когато жизненият цикъл на ЕФДИ, предлаган или продаван на непрофесионални инвеститори, надвишава 10 години. Когато се представя на непрофесионалните инвеститори в маркетингово съобщение, наличието на механизъм за съпоставяне не следва да се рекламира като инструмент, гарантиращ ликвидност при поискване.

(34)

Понастоящем Регламент (ЕС) 2015/760 изисква от ЕФДИ да приеме подробна схема за продажбата на своите активи с цел обратно изкупуване на дяловете или акциите на инвеститори след края на жизнения цикъл на ЕФДИ. Посоченият регламент изисква също ЕФДИ да оповестяват тази подробна схема пред компетентния орган на ЕФДИ. Тези изисквания налагат на лицата, управляващи ЕФДИ, значителна административна тежест и тежест във връзка със спазването на изискванията, без да водят до съответно повишаване на защитата на инвеститорите. За да се облекчи тази тежест, без да се намалява защитата на инвеститорите, ЕФДИ следва да информира компетентния орган на ЕФДИ за продажбата на техните активи с цел обратно изкупуване на дяловете или акциите на инвеститорите след края на жизнения цикъл на ЕФДИ, но да предоставят на компетентния орган на ЕФДИ подробната схема само когато това изрично е поискано от компетентния орган.

(35)

Проспектът на захранващ ЕФДИ може да съдържа изключително съществена за инвеститорите информация, която им позволява да оценят по-добре потенциалните рискове и ползи от дадена инвестиция. Поради това е целесъобразно при структура от типа главен фонд — захранващи фондове да се изисква в проспекта на захранващия ЕФДИ да се оповестява информация относно използваната структура от типа главен фонд — захранващи фондове, захранващия ЕФДИ и главния ЕФДИ, и да се опишат всички възнаграждения или възстановяване на разходи, дължими от захранващия ЕФДИ.

(36)

Адекватното оповестяване на възнагражденията и таксите е от решаващо значение за оценката на ЕФДИ като потенциална инвестиционна възможност от страна на инвеститорите. Оповестяването на тази информация е важно и когато ЕФДИ се предлага на непрофесионални инвеститори при структури от типа главен фонд – захранващи фондове. Поради това е целесъобразно да се въведе изискване лицето, управляващо ЕФДИ, да включва в годишния доклад на захранващия ЕФДИ декларация относно съвкупните такси на захранващия ЕФДИ и главния ЕФДИ. Очаква се това изискване да допринесе за защитата на инвеститорите срещу начисляването на неоправдани допълнителни разходи в резултат на такси за записване и обратно изкупуване, които главният ЕФДИ евентуално начислява на захранващия ЕФДИ.

(37)

В Регламент (ЕС) 2015/760 се изисква от лицето, управляващо ЕФДИ, да оповестява в проспекта на ЕФДИ информация за таксите, свързани с инвестирането в този ЕФДИ. Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета (9) обаче също съдържа изисквания относно оповестяването на таксите. С цел да се осигури по-голяма прозрачност относно структурата на таксите, определеното в Регламент (ЕС) 2015/760 изискване следва да бъде приведено в съответствие с изискването, установено в Регламент (ЕС) № 1286/2014.

(38)

Понастоящем Регламент (ЕС) 2015/760 изисква лицата, управляващи ЕФДИ, да въвеждат инструменти на местно ниво във всяка държава членка, в която възнамеряват да предлагат ЕФДИ. Докато изискванията за изпълнение на определени задачи за инвеститорите във всички държави членки остават в сила, изискването за въвеждане на инструменти на местно ниво обаче впоследствие е премахнато с Директива (ЕС) 2019/1160 на Европейския парламент и на Съвета (10), що се отнася до ПКИПЦК и алтернативните инвестиционни фондове, предлагани на непрофесионални инвеститори, тъй като то води до допълнителни разходи и трудности по отношение на трансграничното предлагане на ЕФДИ. Освен това предпочитаният метод за връзка с инвеститорите се е изместил от физическите срещи в местните офиси към пряк контакт между лицата, управляващи фондовете, или дистрибуторите и инвеститорите чрез електронни средства. Следователно премахването на това изискване от Регламент (ЕС) 2015/760 по отношение на всички инвестиращи в ЕФДИ лица би било в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1160 и със съвременните методи за предлагане на финансови продукти и би могло да направи ЕФДИ по-привлекателни за лицата, управляващи активи, от които вече няма да се изисква да правят разходи, произтичащи от действието на инструменти на местно ниво. По тази причина това изискване следва да бъде премахнато.

(39)

Тъй като дяловете и акциите на ЕФДИ са финансови инструменти, правилата за управление на продукти съгласно Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (11) се прилагат при предлагане на ЕФДИ, съпроводено от предоставяне на инвестиционни услуги. Въпреки това дялове или акции на ЕФДИ могат да бъдат закупени и без предоставянето на инвестиционни услуги. За да бъдат обхванати тези случаи, понастоящем Регламент (ЕС) 2015/760 изисква лицата, управляващи ЕФДИ, да разработят вътрешен процес за оценка за ЕФДИ, предлагани на непрофесионални инвеститори. Настоящият режим се основава на правилата за управление на продукти съгласно Директива 2014/65/ЕС, но съдържа някои разлики, които не са оправдани и биха могли да намалят защитата на инвеститорите. Поради това следва да се уточни, че се прилагат правилата за управление на продукти, установени в Директива 2014/65/ЕС. Позоваванията на Директива 2014/65/ЕС трябва да се разбират като включващи прилагането на делегираните актове, допълващи въпросната директива.

(40)

Понастоящем Регламент (ЕС) 2015/760 изисква от лицата, управляващи ЕФДИ, или от дистрибуторите да извършват тест за пригодност по отношение на непрофесионалните инвеститори. Това изискване обаче вече е предвидено в член 25 от Директива 2014/65/ЕС. Наличието на дублиращо изискване създава допълнителна административна тежест, което води до по-високи разходи за непрофесионалните инвеститори и представлява силен възпиращ фактор за лицата, управляващи ЕФДИ, да предлагат нови ЕФДИ на непрофесионални инвеститори. Поради това е необходимо това дублиращо се изискване да бъде заличено от Регламент (ЕС) 2015/760.

(41)

За да се гарантира високо равнище на защита на непрофесионалните инвеститори, следва да бъде извършван тест за пригодност, независимо дали непрофесионалните инвеститори придобиват дялове или акции на ЕФДИ от дистрибутори или от лица, управляващи ЕФДИ, или на вторичния пазар. В съответствие с член 25, параграф 2 от Директива 2014/65/ЕС тестът за пригодност следва да включва информация за очакваната продължителност и целта на инвестицията, както и за допустимото равнище на риск за непрофесионалния инвеститор, като част от информацията за инвестиционните цели и за финансовото състояние на непрофесионалния инвеститор, включително способността му да понася загуби. Резултатите от теста следва да бъдат съобщавани на непрофесионалните инвеститори под формата на изявление относно уместността в съответствие с член 25, параграф 6 от Директива 2014/65/ЕС.

(42)

Освен това, в случаите, когато резултатът от теста за пригодност показва, че ЕФДИ не е подходящ за даден непрофесионален инвеститор, но въпреки това този инвеститор желае да извърши сделката, изричното съгласие на този непрофесионален инвеститор следва да бъде получено преди дистрибуторът или лицето, управляващо ЕФДИ, да извърши сделката.

(43)

Също така Регламент (ЕС) 2015/760 изисква дистрибуторите или лицата, управляващи ЕФДИ, да предоставят подходящи инвестиционни консултации, когато предлагат ЕФДИ на непрофесионални инвеститори. Липсата на точно определение в Регламент (ЕС) 2015/760 за това какво представляват подходящите инвестиционни консултации и липсата на препратка към определението за инвестиционни консултации, съдържащо се в Директива 2014/65/ЕС, доведоха до липса на правна сигурност и до объркване сред лицата, предлагащи или управляващи ЕФДИ. Освен това задължението за предоставяне на инвестиционни консултации изисква външните дистрибутори да бъдат лицензирани съгласно Директива 2014/65/ЕС, за да предлагат ЕФДИ на непрофесионални инвеститори. Това създава ненужни пречки при предлагането на ЕФДИ на такива инвеститори и също така подлага ЕФДИ на по-строги изисквания от тези, прилагани за разпространението на други сложни финансови продукти, включително изискванията за секюритизациите, предвидени в Регламент (ЕС) 2017/2402, и за подчинените приемливи задължения, предвидени в Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (12). Поради това не е необходимо да се изисква от дистрибуторите и лицата, управляващи ЕФДИ, да предоставят тези инвестиционни консултации на непрофесионалните инвеститори. Освен това, като се има предвид, че е важно да има равни условия на конкуренция между финансовите продукти, когато тези продукти се предлагат на крайни инвеститори, както и да се гарантира, че настоящият регламент съдържа, наред с другото, ефективни предпазни мерки за защита на инвеститорите, ЕФДИ не следва да бъде предмет на ненужна административна и регулаторна тежест.

(44)

За да се гарантира ефективен надзор върху прилагането на изискванията, свързани с предлагането на ЕФДИ на непрофесионални инвеститори, правилата за съхраняване на информация съгласно Директива 2014/65/ЕС следва да се прилагат за дистрибуторите, а при пряко предлагане или продажба на дялове или акции на ЕФДИ на непрофесионални инвеститори – за лицата, управляващи ЕФДИ.

(45)

В случай на продажба или предлагане на ЕФДИ на непрофесионални инвеститори, извършвано от дистрибутор, този дистрибутор следва да спазва приложимите изисквания на Директива 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета (13). За да се гарантира правна сигурност и да се избягва дублиране, когато непрофесионалните инвеститори получават инвестиционни съвети съгласно Директива 2014/65/ЕС, изискването за предоставяне на тест за пригодност следва да се счита за изпълнено.

(46)

Установена пазарна практика е от лицата, управляващи портфейла, или от висшето ръководство на лицето, управляващо ЕФДИ, да се изисква или да се очаква да инвестират в ЕФДИ, управлявани от същото лице, управляващо ЕФДИ. Предполага се, че тези лица притежават съответната подготовка и са добре информирани за съответния ЕФДИ, което означава, че би било излишно да се изисква от тези лица да преминават тест за пригодност, за да могат да инвестират в ЕФДИ. Поради това е целесъобразно да не се изисква от дистрибуторите или от лицата, управляващи ЕФДИ, да извършват тест за пригодност по отношение на такива лица.

(47)

Понастоящем Регламент (ЕС) 2015/760 изисква потенциалните непрофесионални инвеститори, чийто портфейл от финансови инструменти не надвишава 500 000 EUR, да инвестират в един или повече ЕФДИ първоначална минимална сума в размер на 10 000 EUR, като също така от тези инвеститори се изисква да не инвестират съвкупна сума, надвишаваща 10 % от портфейла им с финансови инструменти в ЕФДИ. Когато се прилагат заедно, първоначално инвестиционно участие в минимален размер на 10 000 EUR и ограничението от 10 % за съвкупните инвестиции представляват съществена пречка за непрофесионалния инвеститор да инвестира в ЕФДИ, което противоречи на целта на ЕФДИ да предостави алтернативен инвестиционен продукт, предназначен за непрофесионални клиенти. Поради това е необходимо изискването за първоначална минимална инвестиция от 10 000 EUR и ограничението от 10 % за съвкупните инвестиции да бъдат премахнати.

(48)

Понастоящем Регламент (ЕС) 2015/760 изисква еднакво третиране на инвеститорите и забранява преференциалното третиране на отделни инвеститори или групи инвеститори или предоставянето на конкретни икономически ползи на тези инвеститори. ЕФДИ обаче могат да имат няколко класа дялове или акции с несъществено или съществено различаващи се условия по отношение на таксите, правната структура, правилата за предлагане и други изисквания. За да се вземат предвид тези разлики, тези изисквания следва да се прилагат само за отделни инвеститори или групи инвеститори, които инвестират в един и същ клас или класове ЕФДИ.

(49)

За да се даде достатъчно време на лицата, управляващи ЕФДИ, да се приспособят към изискванията на настоящия регламент, включително към изискванията, свързани с предлагането на ЕФДИ на инвеститори, настоящият регламент следва да започне да се прилага девет месеца след влизането му в сила.

(50)

Поради потенциално неликвидния характер на допустимите активи и дългосрочната ориентация на ЕФДИ, е възможно ЕФДИ да изпитват трудности при съобразяването с всяка една промяна в правилата на фондовете и с регулаторни изисквания, въведени по време на жизнения им цикъл, без това да засегне доверието на техните инвеститори. Поради това е необходимо да се предвидят преходни правила по отношение на ЕФДИ, които са били разрешени преди влизането в сила на настоящия регламент. Тези ЕФДИ обаче следва също така да могат да изберат да бъдат обхванати от настоящия регламент, при условие че компетентният орган на ЕФДИ бъде съответно уведомен.

(51)

Тъй като целите на настоящия регламент, а именно осигуряването на ефективна правна рамка за функциониране на ЕФДИ в целия Съюз и насърчаване на дългосрочното финансиране чрез набиране и насочване на капитал към дългосрочни инвестиции в реалната икономика в съответствие с целта на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците на настоящия регламент могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(52)

Поради това Регламент (ЕС) 2015/760 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) 2015/760

Регламент (ЕС) 2015/760 се изменя, както следва:

1)

В член 1, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Целта на настоящия регламент е да се улесни набирането и насочването на капитал към дългосрочни инвестиции в реалната икономика, включително към инвестиции, които насърчават Европейския зелен пакт и други приоритетни области, в съответствие с целта на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.“

2)

Член 2 се изменя, както следва:

а)

точка 6 се заменя със следното:

„6)

„реален актив“ означава актив, който има присъща стойност поради своята същност и свойства;“;

б)

в точка 7 се вмъква следната буква:

„ва)

презастрахователно предприятие съгласно определението в член 13, точка 4 от Директива 2009/138/ЕО;“;

в)

вмъкват се следните точки:

„14a)   „опростена, прозрачна и стандартизирана секюритизация“ означава секюритизация, която отговаря на условията, посочени в член 18 от Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета (*1);

14б)   „група“ означава група съгласно определението в член 2, точка 11 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (*2);

(*1)  Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 35)."

(*2)  Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).“;"

г)

добавят се следните точки:

„20)

„захранващ ЕФДИ“ означава ЕФДИ или негово инвестиционно подразделение, на който (което) е разрешено да инвестира най-малко 85 % от активите си в дялове или акции на друг ЕФДИ или инвестиционно подразделение на ЕФДИ;

21)

„главен ЕФДИ“ означава ЕФДИ или негово инвестиционно подразделение, в който (което) друг ЕФДИ инвестира най-малко 85 % от своите активи в дялове или акции.“

3)

В член 3 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Компетентните органи на ЕФДИ информират всяко тримесечие ЕОЦКП за издадените или отнетите разрешения съгласно настоящия регламент и за всякакви промени в информацията за ЕФДИ, съдържаща се в централния публичен регистър, посочен във втора алинея.

ЕОЦКП поддържа актуален централен публичен регистър, в който за всеки ЕФДИ, получил разрешение съгласно настоящия регламент, се съдържа следната информация:

а)

идентификационен код на правния субект (ИКПС) и национален идентификационен код на ЕФДИ, ако има такъв код;

б)

име и адрес на лицето, управляващо ЕФДИ и, когато е наличен, ИКПС на това управляващо лице;

в)

ISIN кодовете на ЕФДИ и на всеки отделен клас дялове или акции, ако има такива кодове;

г)

ИКПС на главния ЕФДИ, ако има такъв код;

д)

ИКПС на захранващия ЕФДИ, ако има такъв код;

е)

компетентният орган на ЕФДИ и държавата членка по произход на ЕФДИ;

ж)

държавите членки, в които ЕФДИ се предлага;

з)

дали ЕФДИ може да се предлага на непрофесионални инвеститори или може да се предлага единствено на професионални инвеститори;

и)

датата на издаване на разрешението на ЕФДИ;

й)

датата, от която ЕФДИ се предлага;

к)

датата на последната актуализация от ЕОЦКП на информацията за ЕФДИ.

Централният публичен регистър се поставя на разположение в електронен формат.“

4)

Член 5 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

„Заявлението за издаване на разрешение за ЕФДИ включва цялата посочена по-долу информация:

а)

правилата или учредителните документи на фонда;

б)

името на лицето, предложено да управлява ЕФДИ;

в)

наименованието на депозитаря и, при поискване от компетентния орган на ЕФДИ, който може да се предлага на непрофесионални инвеститори, писмено споразумение с депозитаря;

г)

когато ЕФДИ може да се предлага на непрофесионални инвеститори – описание на информацията, която ще се предоставя на инвеститорите, включително на условията за разглеждане на жалби, подадени от непрофесионални инвеститори;

д)

когато е приложимо, следната информация за структурата главен ЕФДИ – захранващи ЕФДИ:

i)

декларация, че захранващият ЕФДИ е захранващ по отношение на главния ЕФДИ;

ii)

правилата или учредителните документи на главния ЕФДИ и споразумението между захранващия ЕФДИ и главния ЕФДИ или вътрешните правила за дейността, посочени в член 29, параграф 6;

iii)

когато главният ЕФДИ и захранващият ЕФДИ имат различни депозитари — споразумението за обмен на информация, посочено в член 29, параграф 7;

iv)

когато захранващият ЕФДИ е установен в държава членка, различна от държавата членка по произход на главния ЕФДИ — уверение от компетентния орган на държавата членка по произход на главния ЕФДИ, че главният ЕФДИ е ЕФДИ, предлаган от захранващия ЕФДИ.“;

б)

в параграф 2, втора алинея уводната част се заменя със следното:

„Без да се засяга параграф 1, ЛУАИФ от ЕС, което подава заявление за управление на ЕФДИ, установен в друга държава членка, предоставя на компетентния орган на ЕФДИ следната документация:“;

в)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   В срок от два месеца от датата на подаване на пълно заявление заявителите се уведомяват дали разрешението за ЕФДИ е предоставено.“;

г)

в параграф 5, втора алинея буква б) се заменя със следното:

„б)

когато ЕФДИ може да се предлага на непрофесионални инвеститори – описание на информацията, която ще се предоставя на непрофесионалните инвеститори, включително на условията за разглеждане на жалби, подадени от непрофесионални инвеститори.“

5)

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

Допустими инвестиционни активи

1.   Актив, посочен в член 9, параграф 1, буква а), е допустим за инвестиции от страна на ЕФДИ, единствено ако попада в някоя от следните категории:

а)

капиталови или квазикапиталови инструменти, които са:

i)

емитирани от предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, както е посочено в член 11, и които ЕФДИ е придобил от това предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, или от трета страна на вторичния пазар;

ii)

емитирани от предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, както е посочено в член 11, в замяна на капиталов или квазикапиталов инструмент, който ЕФДИ е придобил преди това от това предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, или от трета страна на вторичния пазар;

iii)

емитирани от предприятие, в което предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, както е посочено в член 11, притежава капиталово участие в замяна на капиталов или квазикапиталов инструмент, придобит от ЕФДИ в съответствие с точка i) или ii) от настоящата буква а);

б)

дългови инструменти, емитирани от предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, както е посочено в член 11;

в)

заеми, предоставени от ЕФДИ на предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, както е посочено в член 11, с падеж, който не превишава жизнения цикъл на ЕФДИ;

г)

дялове или акции на един или няколко други ЕФДИ, ЕФРК, ЕФСП, ПКИПЦК и АИФ от ЕС, управлявани от ЛУАИФ от ЕС, при условие че тези ЕФДИ, ЕФРК, ЕФСП, ПКИПЦК и АИФ от ЕС инвестират в допустими инвестиции, както е посочено в член 9, параграфи 1 и 2, и самите те не са инвестирали повече от 10 % от своите активи в никое друго предприятие за колективно инвестиране;

д)

реални активи;

е)

опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, когато базовите експозиции отговарят на една от следните категории:

i)

активите, изброени в член 1, буква а), точка i), ii) или iv) от Делегиран регламент (ЕС) 2019/1851 на Комисията (*3);

ii)

активите, изброени в член 1, буква а), точка vii) или viii) от Делегиран регламент (ЕС) 2019/1851, при условие че постъпленията от секюритизиращите облигации се използват за финансиране или рефинансиране на дългосрочни инвестиции;

ж)

облигации, емитирани съгласно регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските зелени облигации от предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, както е посочено в член 11.

Ограничението, посочено в първа алинея, буква г), не се прилага за захранващи ЕФДИ.

2.   За целите на определянето на съответствието с ограничението за инвестиции, предвидено в член 13, параграф 1, инвестициите от ЕФДИ в дялове или акции на ЕФДИ, ЕФРК, ЕФСП, ПКИПЦК и АИФ от ЕС, управлявани от ЛУАИФ от ЕС, се отчитат само за размера на инвестициите на посочените предприятия за колективно инвестиране в допустими за инвестиране активи, посочени в параграф 1, първа алинея, букви а), б), в), д), е) и ж) от настоящия член.

За целите на определянето на съответствието с ограничението за инвестиции и другите ограничения, предвидени в член 13 и член 16, параграф 1, активите и позицията на заемане на парични средства на ЕФДИ и на другите предприятия за колективно инвестиране, в които този ЕФДИ е инвестирал, се комбинират.

Определянето на съответствието с ограничението за инвестиции и другите ограничения, предвидени в член 13 и член 16, параграф 1 в съответствие с настоящия параграф, се извършва въз основа на информация, актуализирана поне веднъж на тримесечие, а когато тази информация не е налична на тримесечна база — въз основа на най-актуалната налична информация.

(*3)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/1851 на Комисията от 28 май 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за хомогенността на базисните експозиции по секюритизации (ОВ L 285, 6.11.2019 г., стр. 1).“"

6)

В член 11 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, е предприятие, което към момента на първоначалната инвестиция отговаря на следните изисквания:

а)

не е финансово предприятие, освен ако:

i)

е финансово предприятие, различно от финансово холдингово дружество или холдингово дружество със смесена дейност; и

ii)

финансовото предприятие е получило разрешение или е било регистрирано преди не повече от пет години преди датата на първоначалната инвестиция;

б)

е предприятие, което:

i)

не е допуснато до търговия на регулиран пазар или чрез многостранна система за търговия; или

ii)

е допуснато до търговия на регулиран пазар или чрез многостранна система за търговия и има пазарна капитализация в размер на не повече от 1 500 000 000 EUR;

в)

е установено в държава членка или в трета държава, при условие че тази трета държава:

i)

не е определена като високорискова трета държава, посочена в делегирания акт, приет съгласно член 9, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета (*4);

ii)

не фигурира в списъка в приложение I към Заключенията на Съвета относно преработения списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели.

(*4)  Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).“"

7)

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Конфликти на интереси

1.   ЕФДИ не инвестира в допустим инвестиционен актив, в който лицето, управляващо ЕФДИ, има или проявява пряк или косвен интерес, различен от притежаване на дялове или акции на ЕФДИ, ЕФРК, ЕФСП, ПКИПЦК или АИФ от ЕС, управлявани от лицето, управляващо ЕФДИ.

2.   ЛУАИФ от ЕС, управляващо ЕФДИ, и предприятията, принадлежащи към същата група, както въпросното ЛУАИФ от ЕС, както и техните служители, могат да инвестират съвместно в този ЕФДИ, както и да инвестират съвместно с този ЕФДИ в един и същи актив, при условие че лицето, управляващо ЕФДИ, е въвело организационни и административни мерки за установяване, предотвратяване, управление и наблюдение на конфликтите на интереси и при условие че тези конфликти на интереси са надлежно оповестени.“

8)

Членове 13, 14, 15 и 16 се заменят със следното:

„Член 13

Състав и диверсификация на портфейлите

1.   ЕФДИ инвестира поне 55 % от своя капитал в допустими инвестиционни активи.

2.   ЕФДИ не инвестира повече от:

а)

20 % от своя капитал в инструменти, емитирани от едно-единствено предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, или в заеми, предоставени на едно-единствено предприятие, допустимо да бъде част от портфейл;

б)

20 % от своя капитал в един-единствен реален актив;

в)

20 % от своя капитал в дялове или акции на който и да било отделен ЕФДИ, ЕФРК, ЕФСП, ПКИПЦК или АИФ от ЕС, управлявани от ЛУАИФ от ЕС;

г)

10 % от своя капитал в активи, посочени в член 9, параграф 1, буква б), когато тези активи са емитирани от един-единствен субект.

3.   Съвкупната стойност на опростените, прозрачни и стандартизирани секюритизации в портфейла на даден ЕФДИ не надвишава 20 % от стойността на капитала на ЕФДИ.

4.   Съвкупната рискова експозиция към контрагент на ЕФДИ, произтичаща от сделки с извънборсови деривати, репо сделки или сделки по обратно репо споразумение, не надвишава 10 % от стойността на капитала на ЕФДИ.

5.   Чрез дерогация от параграф 2, буква г) ЕФДИ може да увеличи посоченото в нея ограничение от 10 % на 25 %, когато облигациите са емитирани от кредитна институция, чието седалище е в държава членка и която по закон подлежи на специален публичен надзор, чиято цел е да осигури защита за притежателите на облигации. По-специално сумите, произтичащи от емитирането на тези облигации, се инвестират в съответствие със законодателството в активи, които през целия период на валидност на облигациите могат да покриват дължимите суми, произтичащи от облигациите, и които в случай на несъстоятелност на емитента биха били използвани приоритетно за изплащането на сумите по главницата и за плащането на натрупаните лихви.

6.   Дружествата, които са включени в една и съща група за целите на консолидираните счетоводни отчети, уредени с Директива 2013/34/ЕС или в съответствие с признатите международни счетоводни правила, се разглеждат като едно предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, или като една цяла единица за целите на изчисляването на ограниченията, предвидени в параграфи 1—5 от настоящия член.

7.   Ограниченията за инвестиции, определени в параграфи 2—4, не се прилагат, когато ЕФДИ се предлагат единствено на професионални инвеститори. Ограничението за инвестиции, определено в параграф 2, буква в), не се прилага, когато ЕФДИ е захранващ ЕФДИ.

Член 14

Коригиране на инвестиционни позиции

В случай че ЕФДИ нарушава изискванията за състав и диверсификация на портфейлите, предвидени в член 13, или ограниченията за заемане на средства, предвидени в член 16, параграф 1, буква а), и нарушението е извън контрола на лицето, управляващо ЕФДИ, лицето, управляващо ЕФДИ, предприема в рамките на подходящ период от време мерките, необходими за коригиране на позицията, като взема надлежно предвид интересите на инвеститорите в ЕФДИ.

Член 15

Ограничения за концентрации

1.   Даден ЕФДИ може да придобие не повече от 30 % от дяловете или акциите на отделен ЕФДИ, ЕФРК, ЕФСП, ПКИПЦК или на АИФ от ЕС, управлявани от ЛУАИФ от ЕС. Това ограничение не се прилага, когато ЕФДИ се предлагат единствено на професионални инвеститори, нито се прилага за захранващ ЕФДИ, инвестиращ в своя главен ЕФДИ.

2.   Ограниченията за концентрации, определени в член 56, параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО, се отнасят до инвестициите в активи, посочени в член 9, параграф 1, буква б) от настоящия регламент, освен в случаите, в които ЕФДИ се предлагат единствено на професионални инвеститори.

Член 16

Заемане на парични средства

1.   ЕФДИ може да заема парични средства, при условие че това заемане отговаря на всички посочени по-долу условия:

а)

представлява не повече от 50 % от нетната стойност на активите на ЕФДИ, в случая на ЕФДИ, които могат да бъдат предлагани на непрофесионални инвеститори, и не повече от 100 % от нетната стойност на активите на ЕФДИ, в случаи на ЕФДИ, предлагани единствено на професионални инвеститори;

б)

се използва с инвестиционна цел или за осигуряване на ликвидност, включително за покриване на разноски и разходи, при условие че притежаваните от ЕФДИ парични средства или парични еквиваленти не са достатъчни за извършване на съответната инвестиция;

в)

е договорено във валутата на активите, които ще бъдат придобити със заетите парични средства, или в друга валута, ако валутната експозиция в тази друга валута е била хеджирана по целесъобразен начин;

г)

има падеж, не по-дълъг от жизнения цикъл на ЕФДИ.

При заемане на парични средства ЕФДИ може да обременява с тежести активи, за да изпълни своята стратегия за заемане на средства.

Споразуменията за заемане на средства, които са изцяло покрити с поети капиталови ангажименти на инвеститорите, не се считат за заемане на парични средства за целите на настоящия параграф.

2.   Лицето, управляващо ЕФДИ, посочва в проспекта на ЕФДИ дали ЕФДИ възнамерява да заема парични средства като част от инвестиционната стратегия на ЕФДИ и, ако това е така, посочва и ограниченията за заемането на средства.

3.   Ограниченията за заемане на средства, които трябва да бъдат посочени в проспекта съгласно параграф 2, се прилагат едва от датата, посочена в правилата или учредителните документи на ЕФДИ. Тази дата е не по-късно от три години след датата, на която е започнало предлагането на ЕФДИ.

4.   Прилагането на ограниченията за заемане на средства, посочени в параграф 1, буква а), се спира временно, когато ЕФДИ набира допълнителен капитал или намалява съществуващия си капитал. Подобно спиране не надвишава периода, който е строго необходим, като надлежно се вземат предвид интересите на инвеститорите в ЕФДИ, и при всички случаи продължава не повече от 12 месеца.“

9)

В член 17, параграф 1 първата алинея се заменя със следното:

„1.   Предвидените в член 13 изисквания за състава и диверсификацията на портфейлите:

а)

се прилагат до датата, определена в правилата или учредителните документи на ЕФДИ;

б)

престават да се прилагат, след като ЕФДИ започне да продава активи с цел обратно изкупуване на дялове или акции на инвеститорите след края на жизнения цикъл на ЕФДИ;

в)

временно спират да се прилагат, когато ЕФДИ набира допълнителен капитал или намалява съществуващия си капитал, доколкото такова спиране трае не повече от 12 месеца.“

10)

Член 18 се заменя със следното:

„Член 18

Обратно изкупуване на дялове или акции на ЕФДИ

1.   Инвеститорите в ЕФДИ нямат право да отправят искания за обратно изкупуване на техните дялове или акции преди края на жизнения цикъл на ЕФДИ. Обратно изкупуване от инвеститорите е възможно от деня, следващ датата на края на жизнения цикъл на ЕФДИ.

В правилата или в учредителните документи на ЕФДИ ясно се посочва конкретна дата за край на жизнения цикъл на ЕФДИ, като може да се предвидят право на временно удължаване на жизнения цикъл на ЕФДИ и условията за упражняване на това право.

В правилата или учредителните документи на ЕФДИ и в оповестяванията за инвеститорите се определят процедурите за обратното изкупуване на дялове или акции и за продажбата на активи и се посочва ясно, че обратното изкупуване от инвеститорите е възможно от деня, следващ датата на края на жизнения цикъл на ЕФДИ.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член в правилата или в учредителните документи на ЕФДИ може да се предвиди възможността за обратно изкупуване по време на жизнения цикъл на ЕФДИ, ако са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)

обратното изкупуване не се допуска преди края на минималния период на държане или преди датата, посочена в член 17, параграф 1, буква а);

б)

към момента на издаване на разрешението и през целия жизнен цикъл на ЕФДИ лицето, управляващо ЕФДИ, е в състояние да докаже пред компетентния орган на ЕФДИ, че ЕФДИ разполага с подходяща политика за обратно изкупуване и инструменти за управление на ликвидността, които са съвместими с дългосрочната инвестиционна стратегия на ЕФДИ;

в)

политиката на ЕФДИ за обратно изкупуване ясно посочва процедурите и условията за обратно изкупуване;

г)

политиката за обратно изкупуване на ЕФДИ гарантира, че обратното изкупуване е ограничено до процент от активите на ЕФДИ, посочени в член 9, параграф 1, буква б);

д)

чрез политиката за обратно изкупуване на ЕФДИ се гарантира, че инвеститорите се третират справедливо и обратното изкупуване се предоставя на пропорционална основа, ако исканията за обратно изкупуване надвишават процента, посочен в буква г) от настоящата алинея.

Условието за минимален период на държане, посочено в първа алинея, буква а), не се прилага за захранващи ЕФДИ, инвестиращи в своите главни ЕФДИ.

3.   Жизненият цикъл на ЕФДИ съответства на дългосрочния характер на ЕФДИ и е съвместим с жизнения цикъл на всеки от отделните активи на ЕФДИ, измерен в съответствие с профила на неликвидност и икономическия жизнен цикъл на актива, както и заявената инвестиционна цел на ЕФДИ.

4.   За инвеститорите винаги съществува възможност да получат плащане в пари.

5.   Плащането в натура от активите на ЕФДИ е възможно само когато са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)

правилата или учредителните документи на ЕФДИ предоставят тази възможност, при условие че всички инвеститори получат справедливо третиране;

б)

инвеститорът поиска в писмена форма да му бъде заплатено чрез дял от активите на ЕФДИ;

в)

няма конкретни правила, които да ограничават прехвърлянето на тези активи.

6.   ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, определящи обстоятелствата, при които жизненият цикъл на ЕФДИ се счита за съвместим с жизнения цикъл на всеки от индивидуалните активи на ЕФДИ, както е посочено в параграф 3.

ЕОЦКП разработва също така проекти на регулаторни технически стандарти, в които се определя следното:

а)

критериите за определяне на минималния период на държане, посочен в параграф 2, първа алинея, буква а);

б)

минималната информация, която трябва да бъде предоставена на компетентния орган на ЕФДИ съгласно параграф 2, първа алинея, буква б);

в)

изискванията, които ЕФДИ трябва да изпълни във връзка със своята политика за обратно изкупуване и инструментите за управление на ликвидността, посочени в параграф 2, първа алинея, букви б) и в); както и

г)

критериите за оценка на процента, посочен в параграф 2, първа алинея, буква г), като се вземат предвид, наред с другото, очакваните парични потоци и задължения на ЕФДИ.

ЕОЦКП представя на Комисията посочените в първа и втора алинея проекти на регулаторни технически стандарти до 10 януари 2024 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема посочените в първа и втора алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“

11)

Член 19 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Правилата или учредителните документи на ЕФДИ не ограничават инвеститорите свободно да прехвърлят своите дялове или акции на трети лица, различни от лицето, управляващо ЕФДИ, при условие че се спазват приложимите регулаторни изисквания и условията, посочени в проспекта на ЕФДИ.“;

б)

вмъква се следният параграф:

„2а.   В правилата или учредителните документи на ЕФДИ може да се предвиди възможност за постигане в рамките на жизнения цикъл на ЕФДИ на пълно или частично съпоставяне на исканията за прехвърляне на дялове или акции на ЕФДИ от страна на оттеглящи се инвеститори с исканията за прехвърляне от страна на потенциални инвеститори, при условие че са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)

лицето, управляващо ЕФДИ, има политика за съпоставяне на исканията, в която ясно са отразени всички изброени по-долу елементи:

i)

процесът на прехвърляне както за оттеглящите се, така и за потенциалните инвеститори;

ii)

ролята на лицето, управляващо ЕФДИ, или на администратора на фонда при извършването на прехвърляния, както и при съпоставянето на исканията;

iii)

периодите, през които оттеглящите се и потенциалните инвеститори могат да поискат прехвърлянето на дялове или акции на ЕФДИ;

iv)

правилата за определяне на цената на изпълнение;

v)

правилата за определяне на параметрите на пропорцията;

vi)

графикът и естеството на оповестяването на информация по отношение на процеса на прехвърляне;

vii)

възнагражденията, разходите и таксите, ако има такива, свързани с процеса на прехвърляне;

б)

политиката и процедурите за съпоставяне на исканията на оттеглящите се инвеститори с тези на потенциалните инвеститори на ЕФДИ гарантират, че инвеститорите се третират справедливо и че когато е налице несъответствие между оттеглящите се и потенциалните инвеститори, съпоставянето се извършва на пропорционална основа;

в)

съпоставянето на исканията позволява на лицето, управляващо ЕФДИ, да наблюдава ликвидния риск на ЕФДИ и съпоставянето е съвместимо с дългосрочната инвестиционна стратегия на ЕФДИ.“;

в)

добавя се следният параграф:

„5.   ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, определящи условията за използването на съпоставянето, предвидено в параграф 2а, включително информацията, която ЕФДИ трябва да оповестяват на инвеститорите.

EOЦКП представя на Комисията посочените в първа алинея проекти на регулаторни технически стандарти в срок до 10 януари 2024 г.

На Комисията се делегират правомощия да допълва настоящия регламент чрез приемане на регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“

12)

В член 21 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   ЕФДИ информира компетентния орган на ЕФДИ за структурираната продажба на своите активи с оглед на обратното изкупуване на дялове или акции на инвеститорите след края на жизнения цикъл на ЕФДИ най-късно една година преди датата, на която изтича жизненият цикъл на ЕФДИ. По искане на компетентния орган на ЕФДИ, ЕФДИ предоставя на компетентния орган на ЕФДИ подробна схема за структурираната продажба на своите активи.“

13)

В член 22 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   ЕФДИ може да намали своя капитал на пропорционална основа в случай на продажба на актив в рамките на жизнения цикъл на ЕФДИ, при условие че такава продажба надлежно се счита от лицето, управляващо ЕФДИ, за действие в интерес на инвеститорите.“

14)

Член 23 се изменя, както следва:

а)

в параграф 3 буква б) се заменя със следното:

„б)

информация, която трябва да бъде разкрита от предприятията за колективни инвестиции от затворен тип в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета (*5);

(*5)  Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12).“;"

б)

вмъква се следният параграф:

„3а.   Проспектът на захранващ ЕФДИ съдържа следната информация:

а)

декларация, че захранващият ЕФДИ е захранващ по отношение на даден главен ЕФДИ и като такъв инвестира постоянно 85 % или повече от активите си в дялове или акции на този главен ЕФДИ;

б)

инвестиционната цел и политика на захранващия ЕФДИ, включително рисковия профил и информация за това дали резултатите на захранващия ЕФДИ и главния ЕФДИ са идентични или до каква степен и по какви причини се различават;

в)

кратко описание на главния ЕФДИ, неговата организационна структура, инвестиционна цел и политика, включително рисковия профил, както и указание за това как може да бъде получен проспектът на главния ЕФДИ;

г)

обобщение на споразумението, сключено между захранващия ЕФДИ и главния ЕФДИ, или на вътрешните правила за дейността, посочени в член 29, параграф 6;

д)

как притежателите на дялове или акции могат да получат допълнителна информация за главния ЕФДИ и споразумението, сключено между захранващия ЕФДИ и главния ЕФДИ, посочено в член 29, параграф 6;

е)

описание на всички възнаграждения или възстановени разходи, платими от страна на захранващия ЕФДИ във връзка с инвестицията му в дялове или акции на главния ЕФДИ, а също и на съвкупните такси на захранващия ЕФДИ и главния ЕФДИ.“;

в)

в параграф 5 се добавя следната алинея:

„Когато ЕФДИ се предлага на непрофесионални инвеститори, лицето, управляващо ЕФДИ, включва в годишния отчет на захранващия ЕФДИ декларация относно съвкупните такси на захранващия ЕФДИ и на главния ЕФДИ. В годишния отчет на захранващия ЕФДИ се посочва как може да бъде получен годишният отчет на главния ЕФДИ.“

15)

В член 25 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   В проспекта се оповестява общото съотношение на разходите на ЕФДИ.“

16)

Член 26 се заличава

17)

Член 27 се заменя със следното:

„Член 27

Процес на вътрешна оценка за ЕФДИ, които могат да бъдат предлагани на непрофесионални инвеститори

По отношение на лицето, управляващо ЕФДИ, чиито дялове или акции могат да бъдат предлагани на непрофесионални инвеститори, се прилагат изискванията, установени в член 16, параграф 3, втора—пета и седма алинея от Директива 2014/65/ЕС и в член 24, параграф 2 от същата директива.“

18)

Член 28 се заличава.

19)

В член 29 се добавят следните параграфи:

„6.   При структура от типа главен фонд – захранващи фондове главният ЕФДИ предоставя на захранващия ЕФДИ всички документи и информацията, които са му необходими, за да изпълни изискванията, предвидени в настоящия регламент. За тази цел захранващият ЕФДИ сключва споразумение с главния ЕФДИ.

При поискване споразумението, посочено в първа алинея, се предоставя безплатно на всички притежатели на дялове или акции. В случай че едно и също лице, управляващо ЕФДИ, управлява и главния ЕФДИ, и захранващия ЕФДИ, споразумението може да бъде заменено с вътрешни правила за дейността, гарантиращи спазването на изискванията, предвидени в настоящия параграф.

7.   Когато главният ЕФДИ и захранващият ЕФДИ имат различни депозитари, тези депозитари сключват споразумение за обмен на информация, за да се гарантира изпълнението на задълженията на двамата депозитари. Захранващият ЕФДИ не може да инвестира в дялове или акции на главния ЕФДИ, докато това споразумение не започне да се прилага.

Когато изпълняват изискванията по настоящия параграф, се счита, че нито депозитарят на главния ЕФДИ, нито депозитарят на захранващия ЕФДИ нарушават правилата, които ограничават разкриването на информация или се отнасят до защитата на данните, когато такива правила са предвидени в договор или в законов, подзаконов или административен акт. Спазването на тези изисквания не поражда каквато и да било отговорност за този депозитар или за което и да било лице, действащо от негово име.

Захранващият ЕФДИ или, когато е приложимо, лицето, управляващо захранващия ЕФДИ, отговаря за предоставянето на депозитаря на захранващия ЕФДИ на всякаква информация за главния ЕФДИ, необходима за изпълнението на задълженията на депозитаря на захранващия ЕФДИ. Депозитарят на главния ЕФДИ незабавно информира компетентните органи на държавата членка по произход на главния ЕФДИ, на захранващия ЕФДИ или, когато е приложимо, на лицето, управляващо захранващия ЕФДИ, и на депозитаря на захранващия ЕФДИ, за всички установени от него нередности по отношение на основния ЕФДИ, за които се счита, че оказват отрицателно въздействие върху захранващия ЕФДИ.“

20)

Член 30 се заменя със следното:

„Член 30

Специфични изисквания относно разпространението и предлагането на ЕФДИ на непрофесионални инвеститори

1.   Дяловете или акциите на ЕФДИ могат да бъдат предлагани на непрофесионален инвеститор само когато е извършена оценка на уместността в съответствие с член 25, параграф 2 от Директива 2014/65/ЕС и на непрофесионалния инвеститор е било предоставено изявление относно уместността в съответствие с член 25, параграф 6, втора и трета алинея от посочената директива.

Оценката на уместността, посочена в първа алинея от настоящия параграф, се извършва независимо от това дали дяловете или акциите на ЕФДИ са придобити от непрофесионалния инвеститор от дистрибутора или от лицето, управляващо ЕФДИ, или чрез вторичния пазар в съответствие с член 19 от настоящия регламент.

Изисква се изричното съгласие на непрофесионалния инвеститор, в което се посочва, че инвеститорът разбира рисковете от инвестиране в ЕФДИ, ако са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)

оценката на уместността не е предоставена в контекста на инвестиционните консултации;

б)

въз основа на оценката на уместността, извършена съгласно първа алинея, ЕФДИ се счита за неподходящ за непрофесионалния инвеститор;

в)

непрофесионалният инвеститор желае да пристъпи към трансакцията въпреки факта, че ЕФДИ се счита за неподходящ за него.

Дистрибуторът или — при пряко предлагане или продажба на дялове или акции на ЕФДИ на непрофесионален инвеститор — лицето, управляващо ЕФДИ, създава досие, както е посочено в член 25, параграф 5 от Директива 2014/65/ЕС.

2.   Дистрибуторът или — при пряко предлагане или продажба на дялове или акции на ЕФДИ на непрофесионален инвеститор — лицето, управляващо ЕФДИ, отправя ясно писмено предупреждение, с което уведомява непрофесионалния инвеститор относно следното:

а)

когато жизненият цикъл на ЕФДИ, който се предлага или продава на непрофесионални инвеститори, надвишава 10 години, продуктът на ЕФДИ може да не е подходящ за непрофесионални инвеститори, които не са в състояние да издържат на такъв дългосрочен и неликвиден ангажимент;

б)

когато уставът или учредителните документи на ЕФДИ предвиждат възможност за съпоставяне на дяловете или акциите на ЕФДИ, както се посочва в член 19, параграф 2а, наличието на такава възможност не гарантира, нито дава правото на непрофесионалния инвеститор да се оттегли или да поиска обратно изкупуване на своите дялове или акции от съответния ЕФДИ.

3.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат, когато непрофесионалният инвеститор е член на висше ръководство или е управител на портфейл, директор, служител или агент или лице, наето от лицето, управляващо ЕФДИ, или от свързано с него лице, и притежава достатъчно познания за ЕФДИ.

4.   В маркетинговите си съобщения захранващият ЕФДИ оповестява факта, че инвестира постоянно 85 % или повече от активите си в дялове или акции на главния ЕФДИ.

5.   В правилата или учредителните документи на ЕФДИ, предлаган на непрофесионални инвеститори за съответния клас дялове или акции, се предвижда, че всички инвеститори се третират еднакво и че отделни инвеститори или групи от инвеститори в съответния клас или класове не се третират по преференциален начин, нито им се предоставя конкретно икономическо предимство.

6.   Правната форма на даден ЕФДИ, предлаган на непрофесионални инвеститори, не води до допълнителна отговорност за непрофесионалния инвеститор и не изисква от него да поема допълнителни ангажименти освен първоначално поетия капиталов ангажимент.

7.   В рамките на периода на записване на дялове или акции на ЕФДИ и в срок от две седмици след датата на подписването на първоначалното споразумение за поемане на ангажимент или за записване на дяловете или акциите непрофесионалните инвеститори имат право да се откажат от записването и да получат парите си обратно без неустойка.

8.   Лицето, управляващо даден ЕФДИ, който се предлага на непрофесионални инвеститори, установява подходящи процедури и мерки за разглеждане на жалби от страна на непрофесионалните инвеститори, които позволяват на непрофесионалните инвеститори да подават жалба на официалния език или на един от официалните езици на своята държава членка.“

21)

Член 31, параграф 4 се изменя, както следва:

а)

букви а) и б) се заменят със следното:

„а)

проспекта на ЕФДИ; както и

б)

основния информационен документ на ЕФДИ, в случай че той е предложен на непрофесионални инвеститори“;

б)

буква в) се заличава

22)

В член 34, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Правомощията на ЕОЦКП в съответствие с Директива 2011/61/ЕС се упражняват и в контекста на настоящия регламент и в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (*6).

(*6)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).“"

23)

Член 37 се заменя със следното:

„Член 37

Преглед

1.   Комисията прави преглед на прилагането на настоящия регламент и анализира най-малко следните елементи:

а)

мащабът, в който ЕФДИ се търгуват в Съюза, включително дали посочените в член 3, параграф 2 от Директива 2011/61/ЕС ЛУАИФ биха били заинтересовани да ги търгуват;

б)

прилагането на разпоредбите относно издаването на разрешения на ЕФДИ, както е посочено в членове 3 – 6;

в)

дали разпоредбите относно централния публичен регистър на ЕФДИ, посочени в член 3, следва да бъдат актуализирани;

г)

дали списъкът на допустимите активи и инвестиции, изискванията за състава и диверсификацията на портфейлите, правилата за концентрациите и ограниченията по отношение на заемането на парични средства следва да бъдат актуализирани;

д)

въздействието, което прилагането на посоченото в член 13, параграф 1 ограничение за инвестиции за допустимите инвестиционни активи оказва върху диверсификацията на активите;

е)

дали разпоредбите относно конфликтите на интереси, предвидени в член 12, следва да бъдат актуализирани;

ж)

прилагането на член 18 и въздействието на неговото прилагане върху политиката за обратно изкупуване и жизнения цикъл на ЕФДИ;

з)

дали изискванията за прозрачност, предвидени в глава IV, са подходящи;

и)

дали разпоредбите относно предлагането на дялове или акции на ЕФДИ, предвидени в глава V, са подходящи и гарантират ефективна защита на инвеститорите, включително на непрофесионалните инвеститори;

й)

дали ЕФДИ са допринесли значително за постигането на целите на Съюза, като например целите, определени в Европейския зелен пакт и в други приоритетни области.

2.   Въз основа на прегледа по параграф 1 от настоящия член, в срок до 10 април 2030 г. и след като се консултира с ЕОЦКП, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който се оценява приносът на настоящия регламент и на ЕФДИ за завършването на съюза на капиталовите пазари и за постигането на целите, посочени в член 1, параграф 2. Когато е целесъобразно, докладът се придружава от законодателно предложение.“

24)

Вмъква се следният член:

„Член 37а

Преглед на аспектите на устойчивостта на ЕФДИ

До 11 януари 2026 г. Комисията извършва оценка и представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен, когато е целесъобразно, от законодателно предложение поне относно следното:

а)

дали е осъществимо създаването на незадължително обозначение „ЕФДИ, предлагани на пазара като екологично устойчиви“ или „зелени ЕФДИ“, и по-специално:

i)

дали подобно обозначение следва да бъде ограничено до ЕФДИ, представляващи финансови продукти, чиято цел са устойчивите инвестиции, в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета (*7);

ii)

дали подобно обозначение следва да бъде ограничено до ЕФДИ, които инвестират всички или значителна част от своите допустими активи или от общите си активи в устойчиви дейности, и ако това е така, как да се определи какво е значителна част;

iii)

дали устойчивите дейности могат да бъдат свързани с критериите за устойчивост, определени в делегираните актове, приети съгласно член 10, параграф 3, член 11, параграф 3, член 12, параграф 2, член 13, параграф 2, член 14, параграф 2 и член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета (*8);

б)

дали следва да има общо задължение ЕФДИ да спазват в своите инвестиционни решения принципа за ненанасяне на значителни вреди по смисъла на член 2а от Регламент (ЕС) 2019/2088, или това задължение следва да бъде ограничено до ЕФДИ, предлагани на пазара като екологично устойчиви или зелени ЕФДИ, в случай че такова незадължително обозначение се счита за осъществимо;

в)

дали съществува потенциал за подобряване на рамката за ЕФДИ чрез по-значителен принос към целите на Европейския зелен пакт, без да се подкопава естеството на ЕФДИ.

(*7)  Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (ОВ L 317, 9.12.2019 г., стр. 1)."

(*8)  Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 22.6.2020 г., стр. 13).“"

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 10 януари 2024 г.

ЕФДИ, получили разрешение в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/760, приложими преди 10 януари 2024 г., и спазващи посочените разпоредби, се счита, че изпълняват изискванията на настоящия регламент до 11 януари 2029 г.. ЕФДИ, получили разрешение в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2015/760, приложими преди 10 януари 2024 г., и които спазват посочените разпоредби, но не набират допълнителен капитал, се счита, че изпълняват изискванията на настоящия регламент.

Независимо от трета алинея, ЕФДИ, получил разрешение преди 10 януари 2024 г., може да избере настоящият регламент да се прилага спрямо него, при условие че компетентният орган на ЕФДИ е уведомен за това.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 15 март 2023 година.

За Европейския парламент

Председател

R. METSOLA

За Съвета

Председател

J. ROSWALL


(1)  ОВ C 290, 29.7.2022 г., стр. 64.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 15 февруари 2023 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 7 март 2023 г.

(3)  Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 98).

(4)  Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (ОВ L 317, 9.12.2019 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 22.6.2020 г., стр. 13).

(6)  Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС, и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 35).

(7)  Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

(8)  Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (ОВ L 352, 9.12.2014 г., стр. 1).

(10)  Директива (ЕС) 2019/1160 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за изменение на Директиви 2009/65/ЕО и 2011/61/ЕС по отношение на трансграничната дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (ОВ L 188, 12.7.2019 г., стр. 106).

(11)  Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

(12)  Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

(13)  Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).