17.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/46


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/590 НА КОМИСИЯТА

от 12 януари 2023 година

за поправка на текста на латвийски език на Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за животновъдните обекти, в които се отглеждат сухоземни животни, и за люпилните и за проследимостта на определени отглеждани сухоземни животни и яйца за люпене

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 3, параграф 5, член 87, параграф 3, член 94, параграф 3, член 97, параграф 2, член 101, параграф 3, член 106, параграф 1, член 118, параграфи 1 и 2, член 119, параграф 1, член 122, параграф 2, член 271, параграф 2 и член 279, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Текстът на латвийски език на Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035 на Комисията (2) съдържа грешки в заглавието и в съображение 1 по отношение на правилата за животновъдните обекти, в които се отглеждат сухоземни животни, и за люпилните, в съображение 2 по отношение на одобряването на люпилните, в съображение 11 по отношение на люпилните за птици, отглеждани в плен, и люпилните за домашни птици. Посоченият регламент съдържа и няколко грешки, които засягат обхвата на следните разпоредби: в член 1, параграф 3 по отношение на люпилните за птици, отглеждани в плен; в член 1, параграф 3, втора алинея, буква б) по отношение на яйцата за люпене от люпилни; в член 1, параграф 6, буква б) по отношение на задълженията на компетентния орган за предоставяне на информация по отношение на неговите регистри на люпилните; в член 1, параграф 9 по отношение на регистрите на одобрените люпилни; в част II, дял I, заглавието на глава 2 по отношение на люпилните; в член 7, заглавието и уводното изречение по отношение на изискванията за предоставяне на одобрение на люпилни, от които в друга държава членка се придвижват яйца за люпене от домашни птици или еднодневни пилета; в член 18, заглавието и уводното изречение по отношение на регистрите на животновъдните обекти за отглеждани сухоземни животни и люпилните; в част II, дял III, заглавието на глава 2 по отношение на люпилните; в член 33, заглавието, уводното изречение и буква а) по отношение на задълженията за водене на документация на операторите на люпилни; в приложение I, част 3, заглавието по отношение на изискванията за предоставяне на одобрение на люпилни; в приложение I, част 3, точка 1, уводното изречение и букви а) и б) по отношение на изискванията във връзка с мерките за биологична сигурност в люпилните; в приложение I, част 3, точка 2, уводното изречение и буква б) по отношение на изискванията във връзка с надзора над люпилните; в приложение I, част 3, точка 3, уводното изречение и букви а), в) и е) по отношение на изискванията към съоръженията и оборудването на люпилните; в приложение I, част 3, точка 5, уводното изречение и буква а), подточка i) по отношение на изискванията във връзка с надзора над люпилните от страна на компетентния орган; в приложение I, част 4, точка 1, буква а), подточка ii) по отношение на изискванията във връзка с мерките за биологична сигурност на животновъдните обекти, в които се отглеждат домашни птици; в приложение I, част 4, точка 2, буква б) по отношение на изискванията във връзка с надзора над животновъдни обекти, в които се отглеждат домашни птици; в приложение I, част 4, точка 3, буква б), подточка iii) и точка 3, буква д) по отношение на изискванията във връзка със съоръженията и оборудването на животновъдните обекти, в които се отглеждат домашни птици; в приложение II, заглавието по отношение на програмата за микробиологичен контрол в люпилните и програмите за надзор над болестите в животновъдни обекти, в които се отглеждат домашни птици, и в люпилни; в приложение II, част 1, заглавието по отношение на програмите за микробиологичен контрол в люпилни; в приложение II, част 2, заглавието по отношение на програмите за надзор над болестите в люпилните и в животновъдните обекти, в които се отглеждат домашни птици; в приложение II, част 2, точка 2.4, буква б), уводното изречение и подточка iv) по отношение на изискванията във връзка с матрицата за вземане на проби; в приложение II, част 2, точка 2.5, буква б), първо изречение и подточки i) и ii) по отношение на изискванията във връзка с рамката на пробовземането и неговата честота.

(2)

Поради това текстът на Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035 на латвийски език следва да бъде съответно поправен. Поправката не се отнася за текста на останалите езици,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

(не засяга българската версия)

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 януари 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035 на Комисията от 28 юни 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за животновъдните обекти, в които се отглеждат сухоземни животни, и за люпилните и за проследимостта на определени отглеждани сухоземни животни и яйца за люпене (OB L 314, 5.12.2019 г., стр. 115).