25.2.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 59/423


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/430 НА СЪВЕТА

от 25 февруари 2023 година

за прилагане на Регламент (ЕС) 2020/1998 относно ограничителни мерки срещу тежките нарушения на правата на човека

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2020/1998 на Съвета от 7 декември 2020 г. относно ограничителни мерки срещу тежките нарушения на правата на човека (1), и по-специално член 14, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 8 декември 2020 г. в декларацията на върховния представител от името на Европейския съюз относно глобалния режим на ЕС на санкции за нарушения на правата на човека Съюзът и неговите държави членки потвърдиха категоричната си ангажираност с утвърждаването и защитата на правата на човека по света. Глобалният режим на ЕС за санкции в областта на правата на човека подчертава решимостта на Съюза да засили своята роля в борбата с тежките нарушения и погазването на правата на човека в световен мащаб. Постигането на ефективно упражняване на правата на човека от всекиго е стратегическа цел на Съюза. Зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството и върховенството на закона и спазването на правата на човека са основополагащи ценности на Съюза и неговата обща външна политика и политика на сигурност.

(2)

На 13 декември 2021 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2021/2197 (2) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2195 (3), с които в ограничителните списъци бяха включени групата „Вагнер“ и трима нейни членове, участвали в тежки нарушения на правата на човека в различни части на света.

(3)

Съюзът продължава да бъде дълбоко загрижен от сериозните нарушения и злоупотреби с правата на човека, като изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бързата процедура или произволни екзекуции и убийства, извършени от групата „Вагнер“ в няколко държави, включително Украйна, Либия, Централноафриканската република (ЦАР), Мали и Судан.

(4)

Като се имат предвид международното измерение и сериозността на дейностите на групата „Вагнер“, както и дестабилизиращото им въздействие в тези държави, Съюзът счита, че действията на групата „Вагнер“ подкопават целите на общата външна политика и политика на сигурност, посочени в член 21 от ДЕС, и по-специално целта за утвърждаване и укрепване на демокрацията, правовата държава, правата на човека и принципите на международното право в съответствие с параграф 2, буква б) от посочения член.

(5)

Във връзка с това 8 лица и 7 образувания следва да бъдат включени в списъка на физическите лица, юридическите лица, образуванията и органите, обект на ограничителни мерки, съдържащ се в приложение I към Регламент (ЕС) 2020/1998.

(6)

Регламент (ЕС) 2020/1998 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) 2020/1998 на Съвета се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2023 година.

За Съвета

Председател

J. ROSWALL


(1)  ОВ L 410 I, 7.12.2020 г., стр. 1.

(2)  Решение (ОВППС) 2021/2197 на Съвета от 13 декември 2021 г. за изменение на Решение (ОВППС) 2020/1999 относно ограничителни мерки срещу тежки нарушения на правата на човека (ОВ L 445I, 13.12.2021 г., стр. 17).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2195 на Съвета от 13 декември 2021 г. за прилагане на Регламент (ЕС) 2020/1998 относно ограничителни мерки срещу тежките нарушения на правата на човека (ОВ L 445 I, 13.12.2021 г., стр. 10).


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

Следните вписвания се добавят в списъка на физическите лица, съдържащ се в част А („Физически лица“) на приложение I към Регламент (ЕС) 2020/1998:

А.

Физически лица

 

Имена (транслитерация на латиница)

Имена

Идентификационни данни

Причини за вписването

Дата на вписване

„19.

Maxim SHUGALEY

известен също като:

Maksim SHUGALEI

Маским ШУГАЛЕЙ

(изписване на руски език)

Длъжност(и): Председател на Фондацията за защита на националните ценности (FDNV)

Дата на раждане: 24.2.1966 г.

Място на раждане: Ленинград, бивш СССР (понастоящем Санкт Петербург, Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Номер на паспорта или на документа за самоличност:

№ 710508436 (Руски паспорт)

Maxim Shugaley е ръководител на Фондацията за защита на националните ценности (FDNV) и работи пряко под надзора на Yevgeny Prigozhin, който е ръководител на групата „Вагнер“. FDNV действа като звено за връзки с обществеността на групата „Вагнер“ и ролята на Shugaley във FDNV включва управление на пропагандата и кампаниите за дезинформация в нейна полза, включително с цел повишаване на репутацията на групата „Вагнер“ и подпомагане за нейното развитие, както и скрита намеса от името на групата „Вагнер“ в различните държави, в които развива дейност.

Групата „Вагнер“ е включена в списъка на извършителите на тежки нарушения на правата на човека, като сред тези нарушения има изтезания, извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бързата процедура или произволни екзекуции и убийства в няколко държави, в т.ч. Либия, Мали и Централноафриканската република.

Shugaley е свързан с групата „Вагнер“ и отговаря за подкрепата и насърчаването на действията на групата „Вагнер“ чрез пропаганда и дезинформация в нейна полза.

25.2.2023 г.

20.

Aleksandr Grigorievitch MALOLETKO

Александр Григорьевич МАЛОЛЕТКО

(изписване на руски език)

 

Aleksandr Grigorievitch Maloletko е близък сътрудник на Yevgeny Prigozhin. Неговата дейност като „защитник на родината“ и като ръководител на Лигата за защита на интересите на ветераните е приветствана публично от Yevgeny Prigozhin. Той работи като инструктор за групата „Вагнер“ в Централноафриканската република (ЦАР). Той е свързан с групата „Вагнер“, включена в списъка на извършителите на тежки нарушения на правата на човека в няколко държави, в т.ч. ЦАР и e отговорен за подкрепа за действията на групата „Вагнер“.

25.2.2023 г.

21.

Konstantin Alexandrovich PIKALOV

Константин Александрович ПИКАЛОВ

(изписване на руски език)

Длъжност(и): Един от командващите на ЧВК група „Вагнер“ в Африка

Дата на раждане: 23.7.1968 г.

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Konstantin Alexandrovich Pikalov, кодово име „Mazaï“ (Mazay), е един от ръководителите на групата „Вагнер“ и отговаря за оперативните дейности на групата „Вагнер“ в Африка, по-специално в Централноафриканската република (ЦАР). Обвинен е, че е подбудител на убийството на трима руски журналисти през юли 2018 г.

Групата „Вагнер“ е включена в списъка на извършителите на тежки нарушения на правата на човека, сред които изтезания и извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бързата процедура или произволни екзекуции и убийства в няколко държави, включително ЦАР.

Като командващ в групата „Вагнер“ Pikalov е отговорен за тежките нарушения на правата на човека, извършени от групата „Вагнер“ в ЦАР.

25.2.2023 г.

22.

Dimitri SYTII

известен също като:

Dimitri SYTYI

Дмитрий СЫТИЙ

(изписване на руски език)

Длъжност(и): Директор на „Руски дом“ в Банги

Дата на раждане: 23.3.1989 г.

Място на раждане: Минск, Беларус

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Адрес: NA-SYTAIA/A1-TANKISTAZ KHRUSTITSKOGO 62 APT25/ZP-198217 /CI Санкт Петербург, Руска федерация

Dimitri Sytii играе водеща роля в групата „Вагнер“ в Централноафриканската република (ЦАР), като поддържа тесни връзки с Yevgeny Prigozhin. Той отговаря за провеждането на политиката на влияние на групата „Вагнер“ в ЦАР. Той е ръководител на местния клон на центъра „Руски дом“, представляващ културното подразделение на Министерството на външните работи на Русия.

Групата „Вагнер“ е включена в списъка на извършителите на тежки нарушения на правата на човека, сред които изтезания и извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бързата процедура или произволни екзекуции и убийства. в няколко държави, включително ЦАР.

Предвид влиятелната му позиция в ЦАР и водещата му роля в групата „Вагнер“ той е отговорен за тежките нарушения на правата на човека, извършени от групата „Вагнер“ в ЦАР.

25.2.2023 г.

23.

Mikhail Sergeyevich POTEPKIN

Михаил Сергеевич ПОТЕПКИН

(изписване на руски език)

Длъжност(и): Директор на Meroe Gold

Дата на раждане: 19.9.1981 или 29.9.1981 г.

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Паспорт №: 651697952 (руски паспорт)

Адрес: Судан

Свързани дружества:

Megaline; Concord; IT-Debugger

Mikhail Potepkin е директор на Meroe Gold, дружество параван за операциите на групата „Вагнер“ в Судан, и има участие в M-Invest, дружеството – майка на Meroe. Той има водеща роля в рамките на групата „Вагнер“ в Судан, в тясна връзка с Yevgeny Prigozhin. Посредством връзките си със суданските военни сили, групата „Вагнер“ обезпечава добива и износа на суданско злато за Русия. Potepkin е свързан с групата „Вагнер“, включена в списъка на извършителите на тежки нарушения на правата на човека, като сред тези нарушения има изтезания, извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бързата процедура или произволни екзекуции и убийства в няколко държави, в т.ч. Судан Чрез своите действия той също оказва подкрепа на такива тежки нарушения, извършени в Судан.

25.2.2023 г.

24.

Alexander Alexandrovich IVANOV

Александр Александрович ИВАНОВ

(изписване на руски език)

Длъжност(и): Представител на инструкторите на групата „Вагнер“ в Централноафриканската република

Дата на раждане: 14.6.1960 г.

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Адрес: Банги, Централноафриканска република.

Alexander Ivanov е говорител на групата „Вагнер“ в Централноафриканската република (ЦАР). Той оглавява и руския „Съюз на служителите за международна сигурност“, който изпраща руски военни инструктори в ЦАР. Тези инструктори са наемници на групата „Вагнер“.

Групата „Вагнер“ е включена в списъка за тежки нарушения на правата на човека, като сред тези нарушения има изтезания, извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бързата процедура или произволни екзекуции и убийства в няколко държави, включително ЦАР.

В качеството си на официален представител на руските военни инструктори той участва в сериозните нарушения на правата на човека, извършвани от групата „Вагнер“ в ЦАР.

25.2.2023 г.

25.

Vitalii Viktorovitch PERFILEV

Виталий Викторович ПЕРФИЛЬЕВ

(изписване на руски език)

Дата на раждане: 11.9.1983 г.

Място на раждане: Новосибирск, СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Адрес: Банги (Централноафриканска република)

Пол: мъжки

Паспорт №: NR 75 2987491

Дата на издаване: 30.3.2016 г.

Валиден до: 30.3.2026 г.

Perfilev е съветник по сигурността на президента на Централноафриканската република (ЦАР). Той е ключова фигура в рамките на групата „Вагнер“ в ЦАР.

Групата „Вагнер“ е включена в списъка на извършителите на тежки нарушения на правата на човека, които включват изтезания и извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бързата процедура или произволни екзекуции и убийства в няколко държави, включително ЦАР.

Предвид влиятелната му позиция в ЦАР и водещата му роля в групата „Вагнер“ той е отговорен за тежките нарушения на правата на човека, извършени от групата „Вагнер“ в ЦАР.

25.2.2023 г.

26.

Andrei Sergeevich MANDEL

Андрей Сергеевич МАНДЕЛЬ

(изписване на руски език)

Дата на раждане: 2.3.1990 г.

Място на раждане: Германия

Пол: мъжки

Паспорт №: 753615660 г.

Andrei Mandel оглавява M-Invest, дружество параван на операциите на групата „Вагнер“ в Судан, и има участие в неговото дъщерно дружество Meroe Gold. Той има ръководна роля в рамките на групата „Вагнер“ в Судан, с тесни връзки с Yevgeny Prigozhin. Посредством тесните си връзки със суданските военни сили, групата „Вагнер“ обезпечава добива и износа на суданско злато за Русия. Mandel е свързан с групата „Вагнер“, включена в списъка за тежки нарушения на правата на човека, като сред тези нарушения има изтезания, извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бързата процедура или произволни екзекуции и убийства в няколко държави, в т.ч. Судан. Чрез своите действия той също предоставя подкрепа за тези тежки нарушения, извършени в Судан.

25.2.2023 г.“.

2.

Следните вписвания се добавят в списъка на юридическите лица, образуванията и органите, съдържащ се в част Б („Юридически лица, образувания и органи“) на приложение I към Регламент (ЕС) 2020/1998:

Б.

Юридически лица, образувания и органи

 

Наименование (транслитерация на латиница)

Наименование

Идентификационни данни

Причини за вписването

Дата на вписване

„6.

Lobaye Invest SARLU

 

Място на регистрация: Банги (Централноафриканска република)

Дата на регистрация: 24.10.2017 г.

Регистрационен номер: M 354838 D 0001 (данъчен идентификационен номер)

Основно място на стопанска дейност: Централноафриканска република

Друга информация: Клон на M-Finans

Lobaye Invest SARLU е частно дружество, свързано, регистрирано в Централноафриканската република (ЦАР), дъщерно дружество на руското дружество M-Finans, контролирано от Yevgeny Prigozhin. То се управлява от Dimitri Sytii, висш ръководител на групата „Вагнер“ и от Yevgeny Khodotov, който е свързан с Yevgeny Prigozhin. Lobaye Invest експлоатира мини за злато и диаманти в ЦАР. То е свързано с операциите на групата „Вагнер“ в ЦАР. То финансира също и няколко медии, като радиостанцията Lengo Songo, централно африканска радиостанция, която провежда кампании за дезинформация и промотира присъствието на групата „Вагнер“ в ЦАР.

Lobaye Invest е свързано с групата „Вагнер“, включена в списъка за тежки нарушения на правата на човека, като сред тези нарушения има изтезания, извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бързата процедура или произволни екзекуции и убийства в няколко държави, в т.ч. ЦАР. Чрез своите дейности Lobaye Invest също предоставя подкрепа на тези тежки нарушения, извършени в ЦАР.

25.2.2023 г.

7.

DIAMVILLE

 

Дата на регистрация: 28.3.2019 г.

Регистрационен номер: CA/BG2019B519

Основно място на стопанска дейност: Централноафриканска република

Друга информация: свързани лица и образувания: Yevgeny Prigozhin, група „Вагнер“, Dimitri Sytii, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Invest

Diamville е дружество параван, използвано от групата „Вагнер“, което извършва дейност в Централноафриканската република (ЦАР) с цел незаконна търговия с диаманти. То е тясно свързано с всички основни участници от групата „Вагнер“ в ЦАР, като Yevgeny Prigozhin и Dimitri Sytii. Diamville е свързано с групата „Вагнер“, включена в списъка за тежки нарушения на правата на човека, като сред тези нарушения има изтезания, извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бързата процедура или произволни екзекуции и убийства в няколко държави, в т.ч. ЦАР. Чрез своите дейности то предоставя подкрепа за такива тежки нарушения, извършени ЦАР.

25.2.2023 г.

8.

Фондация за защита на националните ценности (FDNV)

Фонд за защита на националните ценности (FDNV)

Фондация/организация за защита на националните ценности (FPNV)/(FZNC)

Фондация за защита на националните ценности

 

Място на регистрация: Москва (64 Zemlyanoy Val str., building 2, office 201, Москва, Руска федерация)

Уебсайт: https://en.fznc.ru/

Фондацията за защита на националните ценности (FDNV) е свързана с ръководителя на групата „Вагнер“ Yevgeny Prigozhin. FDNV действа като звено за връзки с обществеността на групата „Вагнер“ Тя направлява пропагандата и кампаниите за дезинформация в подкрепа на групата „Вагнер“, включително с цел повишаване на репутацията на групата „Вагнер“ и подпомагане за нейното развитие, както и скрита намеса от името на групата „Вагнер“ в различните държави, в които тя действа.

Групата „Вагнер“ е включена в списъка на извършителите на тежки нарушения на правата на човека, като сред тези нарушения има изтезания, извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бързата процедура или произволни екзекуции и убийства в няколко държави, включително Либия, Мали и Централноафриканската република.

FDNV е свързана с групата „Вагнер“ и отговаря за подкрепата и насърчаването на действията на групата „Вагнер“ чрез пропаганда, политическа намеса и дезинформация в нейна полза.

25.2.2023 г.

9.

Радио Centrafricaine Lengo Sengo

 

Място на регистрация: Банги, Централноафриканска република.

Дата на регистрация: Ноември 2018 г.

Основно място на стопанска дейност: Галабаджа

Банги, община Банги

Галабаджа, 8 район

[GPS]-> 4.4070, 18.5465

Radio Lengo Sengo е централноафриканска радиостанция, която участва в операции за оказване на влияние онлайн по поръчка на групата „Вагнер“. Крайната му цел е манипулиране на общественото мнение. Дружеството провежда кампании за дезинформация и провежда пропаганда в подкрепа на присъствието на групата „Вагнер“ в Централноафриканската република (ЦАР). Radio Lengo Sengo се финансира от Lobaye Invest – частно дружество, свързано с Yevgeny Prigozhin и групата „Вагнер“, коeто служи за прикриване на дейности на групата в ЦАР.

Групата „Вагнер“ е включена в списъка за сериозни нарушения на правата на човека, като сред тези нарушения има изтезания, извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бързата процедура или произволни екзекуции и убийства в няколко държави, включително ЦАР.

Радио Lengo Sengo отговаря за подкрепата и насърчаването на действията на групата „Вагнер“ в ЦАР.

25.2.2023 г.

10.

Meroe Gold Co. Ltd.

 

Място на регистрация: Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1h, Хартум, Судан

Друга информация: Добив на руди на цветни метали

Свързано с:

Al Sawlaj for Mining Ltd

الصولج

Aswar Multi Activities Co., Ltd

Meroe Gold е дружество параван за операциите на групата „Вагнер“ в Судан, То е тясно свързано с Yevgeny Prigozhin. Посредством връзките си връзки със суданските военни сили, групата „Вагнер“ обезпечава добива и износа на суданско злато за Русия.

Meroe Gold е свързано с групата „Вагнер“, включена в списъка за тежки нарушения на правата на човека, като сред тези нарушения има изтезания, извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бързата процедура или произволни екзекуции и убийства в няколко държави, включително Судан. Чрез своите дейности Meroe Gold предоставя също подкрепа за тези тежки нарушения, извършени в Судан.

25.2.2023 г.

11.

M-Invest

 

Място на регистрация: d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony, Санкт Петербург, Руска федерация

Регистрационен номер: 1177847044066 г.

Основно място на стопанска дейност: Хартум, Судан

Друга информация: Номер на данъчна регистрация: 7811636632, държавен вестник №: 06513574

M-Invest е дружество параван за операциите на групата „Вагнер“ в Судан То е тясно свързано с Yevgeny Prigozhin. Посредством връзките си със суданските военни сили, групата „Вагнер“ обезпечава добива и износа на суданско злато за Русия. M-Invest е свързано с групата „Вагнер“, включена в списъка за тежки нарушения на правата на човека, като сред тези нарушения има изтезания, извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бързата процедура или произволни екзекуции и убийства в няколко държави, включително Судан. Чрез своите дейности M-Invest предоставя също подкрепа за тези тежки нарушения, извършени в Судан.

25.2.2023 г.

12.

Sewa Security Services

 

Място на регистрация: Банги (Централноафриканска република)

Основно място на стопанска дейност: Централноафриканска република

Друга информация: дъщерно дружество на Lobaye Invest

Sewa Security Services е частно дружество със седалище в Централноафриканската република (ЦАР), което осигурява защита на висшите правителствени служители на ЦАР. То служи като прикритие за дейностите на групата „Вагнер“ в ЦАР. То е дъщерно дружество на „Lobaye Invest“, управлявано от Dimitri Sytii, висш ръководител на групата „Вагнер“, и от Yevgeny Khodotov, който е свързан с Yevgeny Prigozhin. Заедно с групата „Вагнер“ Sewa Security е замесено в поредица от насилствени нападения, извършени в ЦАР след президентските избори през декември 2020 г. Sewa Security е свързано с групата „Вагнер“, включена в списъка за тежки нарушения на правата на човека, като сред тези нарушения има изтезания, извънсъдебни екзекуции, екзекуции по бързата процедура или произволни екзекуции и убийства в няколко държави, включително ЦАР. Чрез своите дейности Sewa Security Services предоставя също подкрепа на тези тежки нарушения, извършени в ЦАР.

25.2.2023 г.“.