17.2.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 50/3


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/363 НА КОМИСИЯТА

от 31 октомври 2022 година

за изменение и поправка на регулаторните технически стандарти, предвидени в Делегиран регламент (ЕС) 2022/1288, по отношение на съдържанието и представянето на информацията във връзка с оповестяванията в преддоговорните документи и периодичните доклади за финансови продукти, чрез които се инвестира в екологично устойчиви икономически дейности

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (1), и по-специално член 8, параграф 3, четвърта алинея, член 8, параграф 4, четвърта алинея; член 9, параграф 5, четвърта алинея; член 9, параграф 6, четвърта алинея, член 10, параграф 2, четвърта алинея, член 11, параграф 4, четвърта алинея и член 11, параграф 5, четвърта алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В Делегиран регламент (ЕС) 2022/1288 на Комисията (2) се определят подробностите относно съдържанието и представянето на информацията във връзка с принципа за ненанасяне на значителни вреди. В него също така се уточняват съдържанието, методиките и представянето на информацията във връзка с показателите за устойчивост и неблагоприятните въздействия върху устойчивостта, както и съдържанието и представянето на информацията, която трябва да бъде предоставена в преддоговорните документи, на уебсайтове и в периодичните доклади, във връзка с рекламирането на екологичните или социалните характеристики и целите за устойчиви инвестиции на финансовите продукти. Освен това, по отношение на финансовите продукти, чрез които се инвестира в икономическа дейност, допринасяща за постигането на екологична цел по смисъла на член 2, точка 17 от Регламент (ЕС) 2019/2088, в Делегиран регламент (ЕС) 2022/1288 се определя и информацията относно степента на съобразяване с таксономията, която трябва да бъде оповестена в преддоговорните документи и периодичните доклади.

(2)

Делегиран регламент (ЕС) 2022/1214 на Комисията (3), който се отнася специално до секторите на газа от изкопаеми източници и ядрената енергетика, беше приет на 9 март 2022 г.

(3)

Комисията прикани европейските надзорни органи съвместно да предложат изменения на Делегиран регламент (ЕС) 2022/1288 във връзка с информацията, която трябва да бъде предоставена в преддоговорните документи, на уебсайтовете и в периодичните доклади относно експозицията на финансови продукти към инвестиции в дейности, свързани с газ от изкопаеми източници и ядрена енергия.

(4)

Тези изменения са необходими за постигането на повече прозрачност, което ще помогне на участниците на финансовите пазари и инвеститорите да разпознават екологично устойчивите дейности, свързани с газ от изкопаеми източници и ядрена енергия, в които се инвестира чрез финансови продукти. Предоставянето на по-подробна информация относно инвестициите в тези дейности следва също така да повиши съпоставимостта на информацията, оповестявана на инвеститорите. Поради това е целесъобразно да се осигури прозрачност относно инвестициите в екологично устойчиви дейности, свързани с газа от изкопаеми източници и ядрената енергия през целия жизнен цикъл на съответните финансови продукти, в преддоговорните документи и в периодичните доклади. Тази информация следва да бъде включена и в оповестяванията на уебсайтовете. Европейските надзорни органи отбелязаха, че прозрачността по отношение на инвестициите в сектори и подсектори, свързани с дейности, свързани с газ от изкопаеми източници и ядрена енергия, вече се изисква като част от разпоредбите за периодичните доклади съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2022/1288.

(5)

Необходимо е да се поясни, че за да се задейства прилагането на член 6 от Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета (4), е без значение дали по даден финансов продукт има поето задължение да се инвестира в икономически дейности, които допринасят за постигането на екологична цел по смисъла на член 2, точка 17 от Регламент (ЕС) 2019/2088.

(6)

Освен това европейските надзорни органи отбелязаха, че са необходими две промени в препратките в периодичните оповестявания, тъй като те са погрешни.

(7)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2022/1288 следва да бъде съответно изменен и поправен.

(8)

Настоящият регламент се основава на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари (европейските надзорни органи).

(9)

Съвместният комитет на европейските надзорни органи, посочен в член 54 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (5), в член 54 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (6) и в член 54 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (7), поиска становището на Групата на участниците от банковия сектор, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, Групата на участниците от сектора на застраховането и презастраховането и Групата на участниците от професионалните пенсионни фондове, създадени с член 37 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, и Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(10)

Измененията на Делегиран регламент (ЕС) 2022/1288 представляват ограничени корекции на съществуващата регулаторна рамка и са необходими, за да се приведе рамката за оповестяването в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2022/1214, който ще се прилага от 1 януари 2023 г. Предвид ограничения обхват на измененията и необходимостта да се гарантира правна сигурност и съгласуваност с прилагането на делегирани регламенти (ЕС) 2022/1214 и (ЕС) 2022/1288, би било непропорционално европейските надзорни органи да провеждат открити обществени консултации или анализи на потенциалните разходи и ползи, свързани с тях,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) 2022/1288

Делегиран регламент (ЕС) 2022/1288 се изменя, както следва:

1)

в член 15 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   За целите на параграф 1, буква а) се прилага всичко изброено по-долу:

а)

участниците на финансовите пазари използват:

i)

еднакъв ключов показател за резултатите за съвкупните инвестиции в нефинансови предприятия;

ii)

еднакъв ключов показател за резултатите за съвкупните инвестиции в един и същи вид финансови предприятия;

б)

за застрахователните и презастрахователните предприятия, които извършват подписвачески дейности в общото застраховане, ключовият показател за резултатите може да е комбинация от ключовите показатели за резултатите от инвестицията и от подписваческите дейности в съответствие с член 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2178;

в)

когато чрез финансовите продукти се инвестира в екологично устойчиви икономически дейности, посочени в раздели 4.26, 4.27 и 4.28 от приложения I и II към Делегиран регламент (ЕС) 2021/2139, или в екологично устойчиви икономически дейности, посочени в раздели 4.29, 4.30 и 4.31 от тези приложения, в графичното представяне поотделно се показва делът на съвкупните инвестиции в:

i)

екологично устойчивите икономически дейности, посочени в раздели 4.26, 4.27 и 4.28 от тези приложения;

ii)

екологично устойчивите икономически дейности, посочени в раздели 4.29, 4.30 и 4.31 от тези приложения.“

;

2)

Член 55 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 уводното изречение се заменя със следното:

„За финансовите продукти, посочени в член 6, първа алинея от Регламент (ЕС) 2020/852, участниците на финансовите пазари включват в раздел „Какъв е делът на свързаните с устойчивостта инвестиции?“ от образеца в приложение IV цялата посочена по-долу информация:

б)

в параграф 2 се добавя следната буква г):

„г)

когато през периода, обхванат от периодичния доклад, чрез финансовите продукти е било инвестирано в екологично устойчиви икономически дейности, посочени в раздели 4.26, 4.27 и 4.28 от приложения I и II към Делегиран регламент (ЕС) 2021/2139, или в екологично устойчиви икономически дейности, посочени в раздели 4.29, 4.30 и 4.31 от тези приложения, в графичното представяне поотделно се показва следното:

i)

съвкупността от екологично устойчивите икономически дейности, посочени в раздели 4.26, 4.27 и 4.28 от тези приложения;

ii)

съвкупността от екологично устойчивите икономически дейности, посочени в раздели 4.29, 4.30 и 4.31 от тези приложения.“;

3)

Приложения II—V се заменят с приложения I—IV към настоящия регламент.

Член 2

Поправки в Делегиран регламент (ЕС) 2022/1288

Делегиран регламент (ЕС) 2022/1288 се поправя, както следва:

1)

в член 55, параграф 1, буква б) подточка iv) се заменя със следното:

„iv)

информацията, посочена в член 15, параграф 3, буква б);“;

2)

в член 62, параграф 1, буква б) подточка iv) се заменя със следното:

„iv)

информацията, посочена в член 15, параграф 3, буква б);“.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 317, 9.12.2019 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2022/1288 на Комисията от 6 април 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят подробно съдържанието и начинът на представяне на информацията във връзка с принципа за ненанасяне на значителни вреди и се определят съдържанието, методиките и представянето на информация във връзка с показателите за устойчивост и неблагоприятните въздействия върху устойчивостта, както и съдържанието и представянето на информация във връзка с рекламирането на екологични или социални характеристики и целите за устойчиви инвестиции в преддоговорни документи, уебсайтове и периодични доклади (OJ L 196, 25.7.2022 г., стр. 1).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2022/1214 на Комисията от 9 март 2022 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2021/2139 по отношение на икономическите дейности в някои сектори на енергетиката и на Делегиран регламент (ЕС) 2021/2178 по отношение на специфичното публично оповестяване на информация за тези икономически дейности (ОВ L 188, 15.7.2022 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 22.6.2020 г., стр. 13).

(5)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(6)  Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).

(7)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образец за преддоговорно оповестяване за финансовите продукти, посочени в член 8, параграфи 1, 2 и 2a от Регламент (ЕС) 2019/2088 и член 6, първа алинея от Регламент (ЕС) 2020/852

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Образец за преддоговорно оповестяване за финансовите продукти, посочени в член 9, параграфи 1—4а от Регламент (ЕС) 2019/2088 и член 5, първа алинея от Регламент (ЕС) 2020/852

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Образец за периодично оповестяване за финансовите продукти, посочени в член 8, параграфи 1, 2 и 2a от Регламент (ЕС) 2019/2088 и член 6, първа алинея от Регламент (ЕС) 2020/852

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

Image 16


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

Образец за периодично оповестяване за финансовите продукти, посочени в член 9, параграфи 1—4а от Регламент (ЕС) 2019/2088 и член 5, първа алинея от Регламент (ЕС) 2020/852

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21