4.2.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 32/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/251 НА КОМИСИЯТА

от 4 февруари 2023 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 833/2014 на Съвета (1) относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, и по-специално член 7а от него,

като има предвид, че:

(1)

На 31 юли 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 833/2014.

(2)

С Регламент (ЕС) № 833/2014 се привеждат в действие някои мерки, предвидени в Решение 2014/512/ОВППС на Съвета (2).

(3)

С Решение (ОВППС) 2022/1909 на Съвета (3) беше въведено освобождаване от забраната за предоставяне на морски транспорт и забраната за предоставяне на техническа помощ, брокерски услуги или финансиране или финансова помощ, свързани с морския транспорт до трети държави на суров нефт или нефтопродукти, които са с произход от Русия или се изнасят от нея, закупени на цени, по-ниски или равни на предварително определен таван на цените, договорен от Коалицията за таван на цените. Това освобождаване следва да смекчи неблагоприятните последици за енергийните доставки в трети държави и да намали скоковете на цените, предизвикани от извънредните пазарни условия, като същевременно ограничи руските приходи от нефт.

(4)

С Решение (ОВППС) 2022/2369 на Съвета (4) (в неговото приложение XI) беше въведен таванът на цените, т.е. цената за барел, при или под която суровият нефт от Русия е освободен от забраната за предоставяне на морски транспорт и забраната за предоставяне на техническа помощ, брокерски услуги или финансиране или финансова помощ, свързани с морския транспорт до трети държави.

(5)

На 4 февруари 2023 г. Решение (ОВППС) 2023/252 на Съвета (5) измени Решение 2014/512/ОВППС, за да въведе два допълнителни тавана на цените на нефтопродуктите в неговото приложение XI — единият за нефтопродукти, търгувани на цени, по-ниски от тези на суровия нефт („отстъпка спрямо суровия нефт“), а вторият за нефтопродукти, търгувани на цени, по-високи от тези на суровия нефт („надценка спрямо суровия нефт“), т.е. цената за барел, при или под която нефтопродуктите от Русия са освободени от забраната за предоставяне на морски транспорт и забраната за предоставяне на техническа помощ, брокерски услуги или финансиране или финансова помощ, свързани с морския транспорт до трети държави.

(6)

Поради това приложение XXVIII към Регламент (ЕС) № 833/2014 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XXVIII към Регламент (ЕС) № 833/2014 се изменя, както е определено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 1).

(2)  Решение 2014/512/ОВППС на Съвета от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (OB L 229, 31.7.2014 г., стр. 13).

(3)  Решение (ОВППС) 2022/1909 на Съвета от 6 октомври 2022 г. за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (OB L 259 I , 6.10.2022 г., стр. 122).

(4)  Решение (ОВППС) 2022/2369 на Съвета от 3 декември 2022 г. за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (OB L 311 I , 3.12.2022 г., стр. 8).

(5)  Решение (ОВППС) 2023/252 на Съвета от 4 февруари 2023 г. за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 32 I, 4.2.2023 г., стр.11).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение XXVIII към Регламент (ЕС) № 833/2014 на Съвета се изменя както следва:

1)

заличава се следният текст:

„[таблица с продуктовите кодове по КН и съответните цени, договорени от Коалицията за таван на цените]“

2)

в таблицата се добавя следното подзаглавие:

Цена на суровия нефт

3)

добавят се следното подзаглавие и следната таблица:

Цени на нефтопродуктите

Код по КН

Описание

Цени над цените за суров нефт/

Цени под цените за суров нефт

Цена за барел (USD)

Дата на прилагане

 

Нефтени масла или масла от битуминозни минерали (различни от суровите) и неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи 70 тегловни % или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, като тези масла са основен компонент на препаратите и са различни от съдържащите биодизел и от отпадъчните масла

 

2710 12

Леки масла и препарати

2710 12 11

Предназначени да претърпят специфична преработка

Цени под цените за суров нефт

45

5 февруари 2023 г.

2710 12 15

Предназначени да претърпят химическа преработка по начин, различен от определените за подпозиция 2710 12 11

Цени под цените за суров нефт

45

5 февруари 2023 г.

 

За други цели

Специални бензини

 

2710 12 21

Минерален терпентин

Цени под цените за суров нефт

45

5 февруари 2023 г.

2710 12 25

Други

Цени под цените за суров нефт

45

5 февруари 2023 г.

 

Други

Бензин за двигатели

 

2710 12 31

Авиационен бензин

Цени над цените за суров нефт

100

5 февруари 2023 г.

 

Други, със съдържание на олово

непревишаващо 0,013 g на литър

 

2710 12 41

С октаново число (RON), по-малко от 95

Цени над цените за суров нефт

100

5 февруари 2023 г.

2710 12 45

С октаново число (RON), по-голямо или равно на 95 , но по-малко от 98

Цени над цените за суров нефт

100

5 февруари 2023 г.

2710 12 49

С октаново число (RON) 98 или по-голямо

Цени над цените за суров нефт

100

5 февруари 2023 г.

2710 12 50

Превишаващо 0,013 g на литър

Цени над цените за суров нефт

100

5 февруари 2023 г.

2710 12 70

Гориво за реактивни двигатели от бензинов тип

Цени над цените за суров нефт

100

5 февруари 2023 г.

2710 12 90

Други леки масла

Цени над цените за суров нефт

100

5 февруари 2023 г.

2710 19

Други

 

 

Средни масла

2710 19 11

Предназначени да претърпят специфична преработка

Цени над цените за суров нефт

100

5 февруари 2023 г.

2710 19 15

Предназначени да претърпят химическа преработка по начин, различен от определените за подпозиция 2710 19 11

Цени над цените за суров нефт

100

5 февруари 2023 г.

 

За други цели

Керосин

 

2710 19 21

Гориво за реактивни двигатели

Цени над цените за суров нефт

100

5 февруари 2023 г.

2710 19 25

Други

Цени над цените за суров нефт

100

5 февруари 2023 г.

2710 19 29

Други

Цени над цените за суров нефт

100

5 февруари 2023 г.

 

Тежки масла

Газьол

 

2710 19 31

Предназначени да претърпят специфична преработка

Цени над цените за суров нефт

100

5 февруари 2023 г.

2710 19 35

Предназначени да претърпят химическа преработка по начин, различен от определените за подпозиция 2710 19 31

Цени над цените за суров нефт

100

5 февруари 2023 г.

 

За други цели

 

2710 19 43

Със съдържание на сяра, непревишаващо 0,001 тегловни %

Цени над цените за суров нефт

100

5 февруари 2023 г.

2710 19 46

Със съдържание на сяра, превишаващо 0,001 тегловни %, но непревишаващо 0,002 тегловни %

Цени над цените за суров нефт

100

5 февруари 2023 г.

2710 19 47

Със съдържание на сяра, превишаващо 0,002 тегловни %, но непревишаващо 0,1 тегловни %

Цени над цените за суров нефт

100

5 февруари 2023 г.

2710 19 48

Със съдържание на сяра, превишаващо 0,1 тегловни %

Цени над цените за суров нефт

100

5 февруари 2023 г.

 

Тежки горива (fuel oils)

 

2710 19 51

Предназначени да претърпят специфична преработка

Цени под цените за суров нефт

45

5 февруари 2023 г.

2710 19 55

Предназначени да претърпят химическа преработка по начин, различен от определените за подпозиция 2710 19 51

Цени под цените за суров нефт

45

5 февруари 2023 г.

 

За други цели

 

2710 19 62

Със съдържание на сяра, непревишаващо 0,1 тегловни %

Цени под цените за суров нефт

45

5 февруари 2023 г.

2710 19 66

Със съдържание на сяра, превишаващо 0,1 тегловни %, но непревишаващо 0,5 тегловни %

Цени под цените за суров нефт

45

5 февруари 2023 г.

2710 19 67

Със съдържание на сяра, превишаващо 0,5 тегловни %

Цени под цените за суров нефт

45

5 февруари 2023 г.

 

Смазочни масла; други масла

 

2710 19 71

Предназначени да претърпят специфична преработка

Цени над цените за суров нефт

100

5 февруари 2023 г.

2710 19 75

Предназначени да претърпят химическа преработка по начин, различен от определените за подпозиция 2710 19 71

Цени под цените за суров нефт

45

5 февруари 2023 г.

 

За други цели

 

2710 19 81

Моторни, компресорни и турбинни масла

Цени под цените за суров нефт

45

5 февруари 2023 г.

2710 19 83

Хидравлични масла

Цени под цените за суров нефт

45

5 февруари 2023 г.

2710 19 85

Бели масла, течен парафин

Цени под цените за суров нефт

45

5 февруари 2023 г.

2710 19 87

Масла за зъбни предавки

Цени под цените за суров нефт

45

5 февруари 2023 г.

2710 19 91

Масла за обработка на метали, формовъчни масла и антикорозионни масла

Цени под цените за суров нефт

45

5 февруари 2023 г.

2710 19 93

Електроизолационни масла

Цени под цените за суров нефт

45

5 февруари 2023 г.

2710 19 99

Други смазочни масла и други масла

Цени под цените за суров нефт

45

5 февруари 2023 г.

2710 20

Нефтени масла или масла от битуминозни минерали (различни от суровите) и неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи 70 тегловни % или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, като тези масла са основен компонент на препаратите, съдържат биодизел и са различни от отпадъчните масла

 

 

Газьол

2710 20 11

Със съдържание на сяра, непревишаващо 0,001 тегловни %

Цени над цените за суров нефт

100

5 февруари 2023 г.

2710 20 16

Със съдържание на сяра, превишаващо 0,001 тегловни %, но непревишаващо 0,1 тегловни %

Цени над цените за суров нефт

100

5 февруари 2023 г.

2710 20 19

Със съдържание на сяра, превишаващо 0,1 тегловни %

Цени над цените за суров нефт

100

5 февруари 2023 г.

 

Тежки горива (fuel oils)

 

2710 20 32

Със съдържание на сяра, непревишаващо 0,5 тегловни %

Цени под цените за суров нефт

45

5 февруари 2023 г.

2710 20 38

Със съдържание на сяра, превишаващо 0,5 тегловни %

Цени под цените за суров нефт

45

5 февруари 2023 г.

2710 20 90

Други масла

Цени под цените за суров нефт

45

5 февруари 2023 г.

 

Отпадъчни масла

 

2710 91

Съдържащи полихлорирани бифенили (РСВ), полихлорирани терфенили (РСТ) или полибромирани бифенили (PBB)

Цени под цените за суров нефт

45

5 февруари 2023 г.

2710 99

Други

Цени под цените за суров нефт

45

5 февруари 2023 г.“