23.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/26


Поправка на Регламент (ЕС, Евратом) 2022/2434 на Европейския парламент и на Съвета от 6 декември 2022 година за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 по отношение на установяването на диверсифицирана стратегия за финансиране като общ метод на получаване на заеми

( Официален вестник на Европейския съюз L 319 от 13 декември 2022 г. )

На страница 3, съображение 12

вместо:

„(12)

В интерес на правната сигурност и яснота по отношение на вече предоставената финансова помощ и по отношение на финансовата помощ, предоставена съгласно Регламент (EС) 2022/… на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за предоставяне на подкрепа на Украйна през 2023 г. (макрофинансова помощ +) (7), настоящият регламент следва да се прилага само за програми за финансова помощ, за които основните актове влизат в сила на или след 9 ноември 2022 г.

да се чете:

„(12)

В интерес на правната сигурност и яснота по отношение на вече предоставената финансова помощ и по отношение на финансовата помощ, предоставена съгласно Регламент (EС) 2022/2463 на Европейския парламент и на Съвета (7), настоящият регламент следва да се прилага само за програми за финансова помощ, за които основните актове влизат в сила на или след 9 ноември 2022 г.