25.10.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 275/64


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/2049 НА КОМИСИЯТА

от 24 октомври 2022 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2325 по отношение на признаването на някои контролни и надзорни органи за целите на вноса на биологични продукти в Съюза

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (1), и по-специално член 48, параграф 3 и член 57, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2325 на Комисията (2) се съдържа списък на третите държави, чиито системи на производство и мерки за контрол на биологичното производство на земеделски продукти се признават за равностойни на тези, определени в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (3).

(2)

Индия уведоми Комисията, че нейният компетентен орган е преустановил дейността на надзорния орган „TQ Cert Services Private Limited“, поради което този надзорен орган следва да бъде заличен от списъка на надзорните органи, признати от Индия.

(3)

Приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2325 съдържа списъка на контролните и надзорните органи, признати за целите на равностойността и компетентни да извършват контрол и да издават сертификати в трети държави. Като се имат предвид новата информация и новите заявления, получени от Комисията от приемането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2325, в този списък следва да бъдат направени някои промени.

(4)

В Информационната система за биологично земеделие (OFIS) постъпиха уведомления за случаи на несъответствие при „Control Union Certifications“ (BIO-149), „Ecocert SA“ (BIO-154), „Lacon GmbH“ (BIO-134) и „OneCert International PVT Ltd“ (BIO-152). Тези уведомления се отнасят до замърсявания на голям брой пратки продукти, произведени в Индия и сертифицирани като биологични от посочените надзорни органи. Замърсяванията бяха с продукти и вещества, чиято употреба в биологичното и/или конвенционалното производство в Съюза не е разрешена, и достигаха равнища над — а често и далеч над — максимално допустимите граници на остатъчни вещества, определени в Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета (4). Тези замърсявания включват, наред с другото, замърсявания с етиленов оксид, който е карциногенен, мутагенен и токсичен за репродукцията.

(5)

Освен това посочените надзорни органи не доказаха, че биологичните продукти, внасяни под техен контрол, са произведени в съответствие с разпоредби за производство и при мерки за контрол, равностойни на заложените в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета и в регламенти (ЕО) № 889/2008 (5) и (ЕО) № 1235/2008 на Комисията (6).

(6)

Посочените надзорни органи освен това не предприеха корективни мерки в отговор на констатираните несъответствия и нарушения.

(7)

Поради всяка от тези причини и в съответствие с член 4, параграф 1, буква г), подточки iv), v) и vii) от Делегиран регламент (ЕС) 2021/1342 на Комисията (7) надзорните органи „Control Union Certifications“, „Ecocert SA“, „Lacon GmbH“ и „OneCert International PVT Ltd“ следва да бъдат заличени от списъка на контролните и надзорните органи, признати по отношение на Индия за целите на равностойността съгласно член 33, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007.

(8)

„A CERT European Organization for Certification S.A.“ уведоми Комисията за промяна в адреса си.

(9)

Комисията получи и разгледа заявление от „BioGro New Zealand Limited“ за оттегляне на предоставеното му от нея признаване за всички трети държави, за които е признат в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2325.

(10)

„Bureau Veritas Certification France SAS“ уведоми Комисията за промяна в интернет адреса си.

(11)

Комисията получи и разгледа заявление от „Ecocert SA“ за промяна на неговото наименование. Въз основа на получената информация Комисията стигна до заключението, че е обосновано наименованието на посочения надзорен орган да бъде заменено с наименованието „Ecocert SAS“.

(12)

Органът по акредитация IOAS уведоми Комисията, че е оттеглил акредитацията на надзорния орган „FairCert Certification Services Pvt Ltd“. Комисията прикани надзорния орган да представи валиден сертификат за акредитация и да предприеме подходящи и своевременни коригиращи действия. „FairCert Certification Services Pvt Ltd“ обаче не изпрати задоволителен отговор в определения за целта срок. „FairCert Certification Services Pvt Ltd“ освен това не съобщи на Комисията цялата информация, свързана с техническото му досие. Поради всяка от тези три причини и в съответствие с член 4, параграф 1, буква г), подточка iii) от Делегиран регламент (ЕС) 2021/1342 „FairCert Certification Services Pvt Ltd“ следва да бъде заличен от списъка на контролните и надзорните органи, съдържащ се в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2325, за всички трети държави.

(13)

„Kiwa Sativa“ уведоми Комисията за промяна в интернет адреса си.

(14)

Комисията получи и разгледа заявление от „Lacon GmbH“ за оттегляне на предоставеното му от нея признаване за всички трети държави, за които е признат в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2325.

(15)

Комисията получи и разгледа заявление от „LETIS S.A.“ за оттегляне на предоставеното му от нея признаване за Афганистан, Азербайджан, Беларус, Кот д’Ивоар, Египет, Етиопия, Иран, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Мароко, Пакистан, Русия, Таджикистан, Туркменистан, Украйна, Обединените арабски емирства и Узбекистан.

(16)

Органът по акредитация IOAS уведоми Комисията, че е оттеглил акредитацията на „LETIS S.A.“ за Турция. Комисията прикани надзорния орган да представи валиден сертификат за акредитация по отношение на Турция и да предприеме подходящи и своевременни коригиращи действия. „LETIS S.A.“ обаче не изпрати задоволителен отговор в определения за целта срок. Поради всяка от тези две причини и в съответствие с член 4, параграф 1, буква г), подточка iii) от Делегиран регламент (ЕС) 2021/1342 е обосновано да се оттегли признаването на „LETIS S.A.“ за Турция.

(17)

„OneCert International PVT Ltd“ уведоми Комисията за промяна в адреса и интернет адреса си.

(18)

Комисията получи заявление от „Oregon Tilth“ за оттегляне на предоставеното му от нея признаване за Панама.

(19)

Комисията получи заявление от „Organic Standard“ за оттегляне на предоставеното му от нея признаване за Русия.

(20)

Комисията получи и разгледа заявление от „Soil Association Certification Limited“ за доброволно прекратяване на дейностите му за всички трети държави, за които е признат в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2325.

(21)

„Tse-Xin Organic Certification Corporation“ уведоми Комисията за промяна в адреса си.

(22)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2325 следва да бъде съответно изменен.

(23)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по биологично производство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) 2021/2325 се изменя, както следва:

1)

Приложение I се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

2)

Приложение II се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 октомври 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2325 на Комисията от 16 декември 2021 г. за съставяне, в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета, на списъка с третите държави и на списъка с надзорните и контролните органи, които са признати съгласно член 33, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета за целите на вноса на биологични продукти в Съюза (ОВ L 465, 29.12.2021 г., стр. 8).

(3)  Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ L 250, 18.9.2008 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 1235/2008 на Комисията от 8 декември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави (ОВ L 334, 12.12.2008 г., стр. 25).

(7)  Делегиран регламент (ЕС) 2021/1342 на Комисията от 27 май 2021 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета с правила за информацията, която трябва да се изпраща от третите държави, както и от контролните и надзорните органи, за целите на надзора над тяхното признаване съгласно член 33, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета за внасяни биологични продукти, и за мерките, които трябва да се предприемат при упражняването на този надзор (ОВ L 292, 16.8.2021 г., стр. 20).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2325 в точка 5 от вписването за Индия редът за кодов номер IN-ORG-006 се заличава.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2325 се изменя, както следва:

(1)

Във вписването за „A CERT European Organization for Certification S.A.“, точка 1 се заменя със следното:

„1.

Адрес: 52, 19is Maiou Street, 57001 Thessaloniki, Гърция“

(2)

Вписването за „BioGro New Zealand Limited“ се заличава.

(3)

Във вписването за „Bureau Veritas Certification France SAS“ точка 2 се заменя със следното:

„2.

Интернет адрес: https://www.bureauveritas.fr/besoin/agriculture-biologique-certification-bio“

(4)

В таблицата в точка 3 от вписването за „Control Union Certifications“ редът за Индия се заличава.

(5)

Вписването за „Ecocert SA“ се изменя, както следва:

а)

наименованието „Ecocert SA“ се заменя с наименованието „Ecocert SAS“;

б)

в таблицата в точка 3 редът за Индия се заличава.

(6)

Вписването за „FairCert Certification Services Pvt Ltd“ се заличава.

(7)

Във вписването за „Kiwa Sativa“ точка 2 се заменя със следното:

„2.

Интернет адрес: www.kiwa.com/pt“

(8)

Вписването за „Lacon GmbH“ се заличава.

(9)

Във вписването за „LETIS S.A.“ точка 3 се заменя със следното:

„3.

Кодови номера, трети държави и съответни категории на продуктите:

Кодов номер

Трета държава

Категория на продуктите

A

B

C

D

E

F

AR-BIO-135

Аржентина

x

x

BO-BIO-135

Боливия

x

x

BR-BIO-135

Бразилия

x

x

x

BZ-BIO-135

Белиз

x

x

x

CO-BIO-135

Колумбия

x

x

x

CR-BIO-135

Коста Рика

x

DO-BIO-135

Доминиканска република

x

x

x

EC-BIO-135

Еквадор

x

x

GT-BIO-135

Гватемала

x

x

x

HN-BIO-135

Хондурас

x

x

x

KY-BIO-135

Кайманови острови

x

x

MX-BIO-135

Мексико

x

PA-BIO-135

Панама

x

x

x

PE-BIO-135

Перу

x

x

PY-BIO-135

Парагвай

x

x

SV-BIO-135

Ел Салвадор

x

x

x

UY-BIO-135

Уругвай

x

—“

(10)

Вписването за „OneCert International PVT Ltd“ се изменя, както следва:

а)

точки 1 и 2 се заменят със следното:

„1.

Адрес: KA-23B, Near Greenphield Public School, Shri Ram Colony, Ramnagar Ext., Sodala, Jaipur, 302019, Rajasthan, Индия

2.

Интернет адрес: www.onecertinternational.com“;

б)

в таблицата в точка 3 редът за Индия се заличава.

(11)

В таблицата в точка 3 от вписването за „Oregon Tilth“ редът за Панама се заличава.

(12)

В таблицата в точка 3 от вписването за „Organic Standard“ редът за Русия се заличава.

(13)

Вписването за „Soil Association Certification Limited“ се заличава.

(14)

Във вписването за „Tse-Xin Organic Certification Corporation“ точка 1 се заменя със следното:

„1.

Адрес: Xizhi District, City: 221416 New Taipei City, 26 F, № 95, Sec. 1, Xintai 5th Rd.“