7.10.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 262/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1855 НА КОМИСИЯТА

от 10 юни 2022 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с регулаторните технически стандарти за определяне на минималните данни, отчитани пред регистрите на трансакции, и вида на използваните отчети

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (1), и по-специално член 9, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Делегиран регламент (ЕС) № 148/2013 от 19 декември 2012 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции във връзка с регулаторните технически стандарти относно минималните данни, отчитани пред регистри на трансакции беше изменен значително. Тъй като ще са необходими допълнителни изменения, за да се подобри яснотата на рамката за отчитане и да се осигури съгласуваност с новите технически стандарти за изпълнение и други международно договорени стандарти, той следва да бъде отменен и заменен с настоящия регламент.

(2)

Отчитането на пълни и точни данни за дериватите, включително посочване на бизнес събитията, които предизвикват промени в дериватите, е от съществено значение, за да се гарантира, че данните за дериватите могат да се използват ефективно.

(3)

При договорите за деривати, състоящи се от комбинация от договори за деривати, които се договарят заедно като продукт от едно икономическо споразумение, е необходимо компетентните органи да разберат какви са характеристиките на всеки от съответните договори за деривати. Тъй като компетентните органи следва също така да вникнат и в общия контекст, в отчета следва да се подчертае фактът, че договорът за дериват е част от сложен деривативен продукт. Следователно при договорите за деривати, отнасящи се за комбинация от договори за деривати, всеки договор за дериват следва да се отчита поотделно, като се посочва вътрешен идентификационен номер, който да осигурява връзка между отчетите.

(4)

При договори за деривати, състоящи се от комбинация от договори за деривати, за които е необходим повече от един отчет, може да е трудно да се определи по какъв начин съответната информация за договора следва да бъде представена в отчетите и следователно колко отчета следва да бъдат представени. Затова контрагентите следва да съгласуват броя на отчетите, които трябва да се представят за подробното отчитане на такъв договор.

(5)

С оглед на осигуряването на по-голяма гъвкавост контрагентите следва да могат да делегират отчитането на договор на другия контрагент или на трета страна. Контрагентите следва също така да могат да се споразумяват да делегират отчитането на общ трети субект, включително на централен контрагент („ЦК“). За да се гарантира качеството на данните, когато от името на двамата контрагенти се изготвя един общ отчет, той следва да съдържа всички съответни данни по отношение на всеки от контрагентите. Когато отчитането е делегирано, отчетът следва да съдържа пълния набор от данни, които биха били отчетени, ако отчетът е изготвен от отчитащия се контрагент.

(6)

Важно е също така да се отбележи, че при договорите за деривати ЦК действа като страна по договора за дериват. Затова, когато по отношение на съществуващ договор впоследствие е извършен клиринг от ЦК, договорът следва да бъде отчетен като прекратен и да се отчете новият договор, произтичащ от клиринга.

(7)

Важно е също така да се вземе под внимание фактът, че някои деривати, като например деривати, търгувани на места за търговия или на организирани платформи за търговия, разположени извън Съюза, деривати, чийто клиринг се извършва от ЦК, или договори за разлика, често се прекратяват и включват в позиция и рискът за такива деривати се управлява на ниво позиция. Освен това именно така получената позиция, а не първоначалните деривати на ниво сделка, става обект на последващите събития от жизнения цикъл. За да се даде възможност за ефективно и точно отчитане на такива деривати, на контрагентите следва да се разреши да се отчитат на ниво позиция. За да се гарантира, че контрагентите не използват отчитането на ниво позиция по неподходящ начин, следва да се определят специфични условия, които следва да бъдат изпълнени, за да бъде възможно отчитането на ниво позиция.

(8)

За да се осигури адекватно наблюдение на концентрацията на експозициите и системния риск, от решаващо значение е да се гарантира, че на регистрите за трансакции се изпраща пълна и точна информация относно експозициите и обезпеченията, обменяни между двама контрагенти. Оценката на договора по пазарна стойност или оценката на базата на модел показва вида и размера на експозициите, свързани с този договор, и допълва информацията за първоначалната стойност, посочена в договора. Поради това е от съществено значение контрагентите да отчитат оценките на договорите за деривати, като използват обща методика. Освен това, също толкова важно е да се изисква отчитане и на предоставените и получени първоначални и вариационни маржини по конкретните деривати. Затова контрагентите, които обезпечават своите деривати, следва да отчитат такива данни за обезпечението на ниво сделка. Когато обезпечението се изчислява на база портфейл, контрагентите следва да отчитат предоставените и получените първоначални и вариационни маржини, отнасящи се до този портфейл, като използват единен идентификационен код, определен от отчитащия се контрагент. Този единен код следва да идентифицира конкретния портфейл, по който се обменя обезпечението, и също така да гарантира, че всички съответни деривати могат да бъдат свързани с този конкретен портфейл.

(9)

Условната стойност е съществена характеристика на деривата с оглед определянето на задълженията, свързани с този дериват. Освен това условните стойности се използват като един от показателите за оценка на експозициите, обемите на търговия и размера на пазара на деривати. Следователно последователното отчитане на условните стойности е от съществено значение. За да се гарантира, че контрагентите отчитат условните стойности по хармонизиран начин, следва да се определи необходимият метод за изчисляване на условната стойност по отношение на различните видове продукти.

(10)

По същия начин информацията, свързана с ценообразуването на дериватите, следва да се отчита последователно, като по този начин се дава възможност на компетентните органи да проверяват отчетените експозиции, да оценяват разходите и ликвидността на пазарите на деривати, както и да сравняват цените на сходни продукти, търгувани на различни пазари.

(11)

В резултат на събития от жизнения цикъл, като клиринг, новация или компресия, определени деривати се създават, променят или прекратяват. За да се даде възможност на компетентните органи да разберат последователността на събитията, които се случват на пазара, и връзките между отчетените деривати, е от съществено значение да се осигури метод за свързване на всички относими деривати, засегнати от едно и също събитие от жизнения цикъл. Тъй като най-ефикасният начин за свързване на дериватите може да се различава в зависимост от естеството на събитието, следва да се определят различни методи за свързване.

(12)

Настоящият регламент се основава на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)

(13)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска съвет от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2).

(14)

За да се даде възможност на контрагентите и регистрите на трансакции да предприемат всички необходими действия, за да се адаптират към новите изисквания, датата на прилагане на настоящия регламент следва да се отложи с 18 месеца,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Подробни данни, които трябва да бъдат включени при отчитането по член 9, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012

1.   Отчетите пред регистрите на трансакции, изготвени съгласно член 9, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, включват пълните и точни данни, посочени в таблици 1, 2 и 3 от приложението към настоящия регламент, които се отнасят до съответния дериват.

Тези данни се отчитат в един-единствен отчет.

2.   Когато отчита сключването, изменението или прекратяването на деривата, контрагентът посочва в отчета си подробните данни за вида на действието и вида на събитието, както са описани в полета 151 и 152 на таблица 2 от приложението, с които е свързано това сключване, изменение или прекратяване.

3.   Чрез дерогация от параграф 1, когато полетата в таблици 1, 2 и 3 от приложението не позволяват ефективното отчитане на данните, посочени в параграф 1, тези данни се отчитат в отделни отчети, като например в случая, когато договорът за деривати е съставен от комбинация от договори за деривати, които са договорени заедно като продукт на едно икономическо споразумение.

Преди крайния срок за отчитане контрагентите по договор за деривати, състоящ се от комбинация от договори за деривати, както е посочено в първа алинея, се договарят за броя на отделните отчети, които трябва да бъдат изпратени до регистъра на трансакции във връзка с този договор за деривати.

Отчитащият се контрагент свързва отделните отчети с идентификационен код, който е уникален на ниво контрагент за групата отчети за деривати, в съответствие с поле 6 на таблица 2 от приложението.

4.   Когато от името на двамата контрагенти се изготвя един общ отчет, той съдържа данните, посочени в таблици 1, 2 и 3 от приложението, по отношение на всеки от контрагентите.

5.   Когато единият контрагент отчита пред регистъра на трансакции данни за дериват от името на другия контрагент, или трето лице отчита пред регистъра на трансакции договор от името на единия или и на двамата контрагенти, отчитаните данни включват пълния набор от данни, които биха били отчетени, ако дериватите бяха отчетени пред регистъра на трансакции от всеки контрагент поотделно.

Член 2

Сделки, преминали през клиринг

1.   Когато договор за дериват, чиито данни вече са били отчетени в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 648/2012, впоследствие е преминал през клиринг от централен контрагент (ЦК), този дериват се отчита като прекратен, като в полета 151 и 152 на таблица 2 от приложението към настоящия регламент се посочва вид на действието „Прекратяване“ и вид на събитието „Клиринг“. Нови деривати, възникнали в резултат на клиринг, се отчитат, като в полета 151 и 152 в таблица 2 от приложението към настоящия регламент се посочват вид на действието „Нов“ и вид на събитието „Клиринг“.

2.   Когато дериватът е сключен на място за търговия или на организирана платформа за търговия, разположена извън Съюза, и също така е преминал клиринг от ЦК в един и същи ден, се отчитат само дериватите, получени в резултат на клиринга. Тези деривати се отчитат, като в полета 151 и 152 от таблица 2 от приложението се посочва или вид на действието „Нов“, или вид на действието „Компонент на позиция“ в съответствие с член 3, параграф 2, и вид на събитието „Клиринг“.

Член 3

Отчитане на ниво позиция

1.   След отчитането на данните за дериват, който контрагентът е сключил, и прекратяването на този дериват поради включването му в позиция, на контрагента се разрешава да използва отчитане на ниво позиция, при условие че са изпълнени всички изброени по-долу условия:

a)

рискът се управлява на ниво позиция;

б)

отчетите се отнасят за деривати, сключени на място на търговия или на организирана платформа за търговия, разположена извън Съюза, или за деривати, чийто клиринг се извършва от ЦК, или за договори за разлика, които са взаимозаменяеми и са заменени от позицията;

в)

дериватите на ниво сделка, както е посочено в поле 154 от таблица 2 от приложението, са били правилно отчетени преди включването им в позицията;

г)

други събития, които засягат общите полета в отчета за позицията, се отчитат отделно;

д)

дериватите, посочени в буква б), са били надлежно прекратени чрез посочване на вид на действието „Прекратяване“ в поле 151 на таблица 2 от приложението и вид на събитието „Включване в позиция“ в поле 152 в таблица 2 от приложението;

е)

получената в резултат на това позиция е надлежно отчетена или като нова позиция, или като актуализация на съществуваща позиция;

ж)

отчетът за позицията е изготвен, като са попълнени правилно всички приложими полета в таблици 1 и 2 от приложението и като е посочено, че отчетът е изготвен на ниво позиция в поле 154 от таблица 2 от приложението;

з)

контрагентите по деривата са съгласни, че дериватът следва да се отчита на ниво позиция.

2.   Когато съществуващ дериват трябва да бъде включен в отчет на ниво позиция в същия ден, този дериват се отчита с вид действие „Компонент на позиция“ в поле 151 в таблица 2 от приложението.

3.   Последващите актуализации, включително актуализации на оценката, актуализации на обезпечението и други промени и събития от жизнения цикъл, се отчитат на ниво позиция и не се отчитат за първоначалните деривати на ниво сделка, които са били прекратени и включени в тази позиция.

Член 4

Отчитане на експозиции

1.   Данните за обезпечението, както за преминали, така и за непреминали клиринг деривати, включват всички предоставени и получени обезпечения в съответствие с полета 1—29 на таблица 3 от приложението.

2.   Когато контрагент 1 предоставя обезпечение на база портфейл, контрагент 1 или субектът, отговорен за отчитането, отчита пред регистъра на трансакции предоставеното и полученото обезпечение на база портфейл в съответствие с полета 1—29 на таблица 3 от приложението и посочва код, идентифициращ портфейла, в съответствие с поле 9 на таблица 3 от приложението.

3.   От нефинансови контрагенти, различни от посочените в член 10 от Регламент (ЕС) № 648/2012, или от субектите, отговорни за отчитането от тяхно име, не се изисква да отчитат обезпечения, пазарни оценки или оценки по модел за договорите, определени в таблици 2 и 3 от приложението към настоящия регламент.

4.   За деривати, преминали през клиринг от ЦК, контрагент 1 или субектът, отговорен за отчитането, отчита оценката на деривата, предоставена от ЦК, в съответствие с полета 21—25 на таблица 2 от приложението.

5.   За деривати, които не са преминали през клиринг от ЦК, контрагент 1 или субектът, отговорен за отчитането, отчита в съответствие с полета 21—25 на таблица 2 от приложението към настоящия регламент оценката на деривата, извършена в съответствие с методиката, определена в Международен стандарт за финансово отчитане 13 „Оценяване по справедлива стойност“, приет с Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията (3), без да се прилагат корекции на справедливата стойност.

Член 5

Условна стойност

1.   Условната стойност на даден договор за дериват, посочена в полета 55 и 64 на таблица 2 от приложението, се определя, както следва:

а)

при суапове, фючърси, форуърди и опции, търгувани в парични единици — референтната сума;

б)

при опции, различни от посочените в буква а) — изчислява се, като се използва цената на упражняване;

в)

при форуърди, различни от посочените в буква а) — произведението от цената на форуърда и общото условно количество на базовия актив;

г)

при суапове на дивиденти по акции — произведението от фиксираната за периода цена на упражняване и броя на акциите или индексните дялове;

д)

при суапове за променливост по акции — условната вега стойност;

е)

при суапове за вариация по акции — размера на вариацията;

ж)

при финансови договори за разлика — полученият размер на първоначалната цена и общото условно количество;

з)

при стокови суапове за фиксирани/плаващи цени — произведението на фиксираната цена и общото условно количество;

и)

при суапове на база стоки — произведението на последната налична към момента на сделката спот цена на базовия актив по рамото без спред, умножена по общото условно количество по рамото без спред;

й)

при суапции — условната стойност на базовия договор;

к)

при деривати, които не са посочени в подточки а)—й), при които условната стойност е изчислена на базата на цената на базовия актив и тази цена е налична единствено в момента на сетълмента — цената в края на деня на базовия актив на датата на сключване на договора.

2.   В първоначалния отчет за договор за дериват, чиято условна стойност се променя с течение на времето, се посочват условната стойност, приложима към датата на сключване на договора за дериват, и графикът за изменение на условната стойност.

При отчитане на графика за изменение на условната стойност контрагентите посочват всички изброени по-долу данни:

i)

некоригираната дата, на която влиза в сила свързаната условна стойност;

ii)

некоригираната крайна дата на условната стойност;

iii)

условната стойност, която влиза в сила на свързаната некоригирана дата на влизане в сила.

Член 6

Цена

1.   Цената на даден дериват, посочена в поле 48 на таблица 2 от приложението, се определя, както следва:

а)

при суапове с периодични плащания, свързани със стоки — фиксираната цена;

б)

при форуърди, свързани със стоки и акции — форуърдната цена на базовия инструмент;

в)

при суапове, свързани с акции и договори за разлика — първоначалната цена на базовия инструмент.

2.   Цената на деривата не се посочва в поле 48 на таблица 2 от приложението, когато е отчетена в друго поле от таблица 2 от приложението.

Член 7

Свързване на отчети

Отчитащият се контрагент или субектът, отговорен за отчитането, свързва отчетите, отнасящи се за дериватите, сключени или прекратени в резултат на едно и също събитие, посочено в поле 152 на таблица 2 от приложението, както следва:

а)

при клиринг, встъпване, разпределение и упражняване контрагентът отчита единния идентификационен код на сделката („UTI“) на първоначалния дериват, който е бил прекратен в резултат на събитието, посочено в поле 152 на таблица 2 в поле 3 на таблица 2 от приложението, в рамките на отчета или отчетите, отнасящи се до деривата или дериватите, произтичащи от това събитие;

б)

при включване на дериват в позиция контрагентът отчита UTI на позицията, в която е включен този дериват, в поле 4 на таблица 2 от приложението в рамките на отчета за този дериват, изпратен с вид действие „Компонент на позиция“ или комбинация от вид действие „Прекратяване“ и вид събитие „Включване в позиция“;

в)

при събитие, изразяващо се в намаляване на риска след сключването на сделката („PTRR“) с доставчик на PTRR услуги или ЦК, предоставящ PTRR услугата, контрагентът отчита единен код, идентифициращ това събитие, предоставен от този доставчик на услуги за намаляване на риска след сключването на сделката или ЦК в поле 5 на таблица 2 от приложението в рамките на всички отчети, отнасящи се до деривати, които са били прекратени поради това събитие или са резултат от него.

Член 8

Отмяна

Делегиран регламент (ЕС) № 148/2013 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 29 април 2024 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 юни 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(3)  Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 г. за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП) (OВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

 

Раздел

Поле

Отчитани данни

1

Страни по деривата

Дата и час на отчета

Дата и час на подаване на отчета пред регистъра на трансакции

2

Страни по деривата

Идентификационен код на подаващия отчета субект

В случаите, в които субектът, отговорен за отчитането, е делегирал подаването на отчета на трета страна или на другия контрагент, този субект трябва да бъде идентифициран в това поле чрез единен код.

В противен случай в това поле следва да бъде идентифициран субектът, отговорен за отчитането.

3

Страни по деривата

Субект, отговорен за отчитането

Когато единствено финансовият контрагент е отговорен и носи правното задължение за отчитането от името на двамата контрагенти съгласно член 9, параграф 1а от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1) и нефинансовият контрагент не реши сам да извършва отчитането на данните за своите договори за извънборсови деривати с финансовия контрагент, единния код, идентифициращ този финансов субект. Когато управляващо дружество е отговорно и носи правното задължение за отчитането от името на предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) съгласно член 9, параграф 1б от посочения регламент, се посочва единният код за идентифициране на това управляващо дружество. Когато лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд (ЛУАИФ), е отговорно и носи правното задължение за отчитането от името на алтернативен инвестиционен фонд (АИФ) съгласно член 9, параграф 1в от посочения регламент, се посочва единният код за идентифициране на това ЛУАИФ. Когато упълномощен субект, който отговаря за управлението и действа от името на институция за професионално пенсионно осигуряване, е отговорен и носи правното задължение за отчитане от нейно име съгласно член 9, параграф 1г от посочения регламент, се посочва единният код за идентифициране на този субект.

Това поле е приложимо само за извънборсови деривати.

4

Страни по деривата

Контрагент 1 (Отчитащ се контрагент)

Идентификационен код на контрагента по сделка с деривати, който изпълнява своето задължение за отчитане чрез въпросния отчет.

При разпределена сделка с деривати, извършена от мениджър на фонд от името на фонд, фондът, а не мениджърът на фонда, бива отчитан като контрагент.

5

Страни по деривата

Естество на контрагент 1

Посочете дали контрагент 1 е централен контрагент (ЦК), финансов контрагент или нефинансов контрагент съгласно определенията в член 2, точки 1, 8 и 9 от Регламент (ЕС) № 648/2012, или субект съгласно определението в член 1, точка 5 от посочения регламент.

6

Страни по деривата

Корпоративен сектор на контрагент 1

Естество на дейността на дружеството на контрагент 1.

Ако контрагент 1 е финансов контрагент, това поле съдържа всички необходими кодове, включени в таксономията за финансови контрагенти в поле 6 на таблица 1 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1860 (2) и приложими спрямо този контрагент.

Ако контрагент 1 е нефинансов контрагент, това поле съдържа всички необходими кодове, включени в таксономията за нефинансови контрагенти в поле 6 на таблица 1 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1860 и приложими спрямо този контрагент

Когато се отчита повече от една дейност, кодовете се попълват по реда на относителното значение на съответните дейности.

7

Страни по деривата

Клирингов праг за контрагент 1

Информация дали контрагент 1 е над клиринговия праг, посочен в член 4а, параграф 3 или член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, към датата на сключване на сделката.

8

Страни по деривата

Вид на идентификационния код на контрагент 2

Обозначение за това дали за идентифициране на контрагент 2 е използван ИКПС.

9

Страни по деривата

Контрагент 2

Идентификационен код на втория контрагент по сделка с деривати.

При разпределена сделка с деривати, извършена от мениджър на фонд от името на фонд, фондът, а не мениджърът на фонда, бива отчитан като контрагент.

10

Страни по деривата

Държава на контрагент 2

В случай че контрагент 2 е физическо лице, кодът на държавата по пребиваване на това лице.

11

Страни по деривата

Естество на контрагент 2

Посочете дали контрагент 2 е ЦК, финансов контрагент или нефинансов контрагент съгласно определенията в член 2, точки 1, 8 и 9 от Регламент (ЕС) № 648/2012, или е субект съгласно определението в член 1, точка 5 от посочения регламент.

12

Страни по деривата

Корпоративен сектор на контрагент 2

Естество на дейността на дружеството на контрагент 2.

Ако контрагент 2 е финансов контрагент, това поле съдържа всички необходими кодове, включени в таксономията за финансови контрагенти в поле 6 на таблица 1 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1860 и приложими спрямо този контрагент.

Ако контрагент 2 е нефинансов контрагент, това поле съдържа всички необходими кодове, включени в таксономията за нефинансови контрагенти в поле 6 на таблица 1 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1860 и приложими спрямо този контрагент

Когато се отчита повече от една дейност, кодовете се попълват по реда на относителното значение на съответните дейности.

13

Страни по деривата

Клирингов праг за контрагент 2

Информация дали контрагент 2 е над клиринговия праг, посочен в член 4а, параграф 3 или член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, към датата на сключване на сделката.

14

Страни по деривата

Задължение на контрагент 2 за отчитане

Обозначение за това дали контрагент 2 има задължение за отчитане съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012, независимо от това кой е отговорен и носи правното задължение за неговото отчитане.

15

Страни по деривата

Идентификационен код на брокера

В случай че даден брокер действа като посредник за контрагент 1, без самият той да бъде контрагент, контрагент 1 посочва този брокер, като използва единен код.

16

Страни по деривата

Клирингов член

Идентификационен код на клиринговия член, чрез който е извършен клиринг на сделка с деривати при ЦК.

Този елемент от данни е приложим за преминали клиринг сделки.

17

Страни по деривата

Посока

Обозначение за това дали контрагент 1 е купувач или продавач, както е определено на датата на сключване на деривата.

18

Страни по деривата

Посока на рамо 1

Обозначение за това дали контрагент 1 е платец или получател по рамо 1, както е определено на датата на сключване на деривата.

19

Страни по деривата

Посока на рамо 2

Показател за това дали контрагент 1 е платец или получател по рамо 2, както е определено към датата на сключване на деривата.

20

Страни по деривата

Пряка връзка с търговската дейност или с финансовото управление

Информация за това дали договорът е обективно измерим като пряко свързан с търговската дейност или с финансовото управление на контрагент 1, както е посочено в член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012.

Това поле се попълва само когато контрагент 1 е нефинансов контрагент, както е определено в член 2, точка 9 от Регламент (ЕС) № 648/2012.


Таблица 2

 

Раздел

Поле

Отчитани данни

1

Раздел 2a — Идентификационни кодове и връзки

UTI

Единен идентификационен код на сделката съгласно член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1860.

2

Раздел 2a — Идентификационни кодове и връзки

Номер за проследяване на отчета

Когато дериватът е бил изпълнен на място на търговия, номер, генериран от мястото на търговия и уникален за това изпълнение.

3

Раздел 2a — Идентификационни кодове и връзки

Предишен UTI (за връзки между сделки — „една към една“ и „една към много“)

UTI, присвоен на предходната сделка, която е породила отчитаната сделка поради събитие от жизнения цикъл, при връзка „една към една“ между сделките (например в случай на новация, когато дадена сделка се прекратява и се генерира нова сделка) или при връзка „една към много“ между сделките (например при клиринг или ако дадена сделка е разделена на няколко различни сделки).

Този елемент от данни не е приложим, когато се отчитат връзки „много към една“ и „много към много“ между сделките (напр. в случай на компресия).

4

Раздел 2a — Идентификационни кодове и връзки

UTI на следваща позиция

UTI на позицията, в която е включен дериват. Това поле е приложимо само за отчетите, свързани с прекратяването на дериват поради включването му в позиция.

5

Раздел 2a — Идентификационни кодове и връзки

Идентификационен код на намаляването на риска след сделката (PTRR)

Идентификационен код, генериран от доставчика на услуги за PTRR или от ЦК, предоставящ услуги за намаляване на риска след сделката, за да се обединят всички деривати, участващи в дадено събитие за намаляване на риска след сделката и породени в резултат на това събитие.

6

Раздел 2a — Идентификационни кодове и връзки

Идентификационен код на пакета

Идентификационен код (определен от контрагент 1) с цел свързване на деривати в един и същ пакет в съответствие с член 1, параграф 3, трета алинея от настоящия регламент.

Пакетът може да включва подлежащи на отчитане и неподлежащи на отчитане сделки.

7

Раздел 2б — Информация за договора

Международен идентификационен номер на ценните книжа (ISIN)

ISIN, идентифициращ продукта, ако този продукт е допуснат до търгуване или се търгува на регулиран пазар, МСТ, ОСТ или систематичен участник.

8

Раздел 2б — Информация за договора

Единен идентификационен код на продукта (UPI)

UPI, идентифициращ продукта.

9

Раздел 2б — Информация за договора

Класифициране на продуктите

Код за класификация на финансовите инструменти (CFI), отнасящ се до инструмента.

10

Раздел 2б — Информация за договора

Вид договор

Всеки отчетен договор се класифицира според вида му.

11

Раздел 2б — Информация за договора

Клас на активите

Всеки отчетен договор се класифицира според класа активи, на които се основава.

12

Раздел 2б — Информация за договора

Дериват на база на криптоактиви

Обозначение дали дериватът се основава на криптоактиви.

13

Раздел 2б — Информация за договора

Вид идентификация на базовия актив

Видът на съответния идентификационен код на базовия актив.

14

Раздел 2б — Информация за договора

Идентификация на базовия актив

Прекият базов актив се идентифицира чрез използване на единен идентификационен код за този базов актив въз основа на неговия вид.

При суапове за кредитно неизпълнение се посочва ISIN кодът на референтното задължение.

15

Раздел 2б — Информация за договора

Показател на базовия индекс

Посочване на базовия индекс, когато има такъв.

16

Раздел 2б — Информация за договора

Наименование на базовия индекс

Пълното наименование на базовия индекс, както е определен от лицето, предоставящо индекса.

17

Раздел 2б — Информация за договора

Код на индивидуална кошница

Ако сделката с деривати се основава на индивидуална кошница, единен идентификационен код, определен от лицето, структурирало кошницата, с цел свързване на нейните елементи.

18

Раздел 2б — Информация за договора

Идентификационен код на елементите на кошницата

При индивидуални кошници, съставени, наред с другото, от финансови инструменти, търгувани на място на търговия, се посочват само финансовите инструменти, търгувани на място на търговия.

19

Раздел 2б — Информация за договора

Валута 1 на сетълмент

Валута на паричния сетълмент на сделката, когато е приложимо.

За многовалутни продукти, които не се нетират, валутата на сетълмента на рамо 1.

Този елемент от данни не е приложим за продукти с физически сетълмент (напр. суапции с физически сетълмент).

20

Раздел 2б — Информация за договора

Валута 2 на сетълмент

Валута на паричния сетълмент на сделката, когато е приложимо.

За многовалутни продукти, които не се нетират, валутата на сетълмента на рамо 2.

Този елемент от данни не е приложим за продукти с физически сетълмент (напр. суапции с физически сетълмент).

21

Раздел 2в — Оценка

Оценъчна стойност

Пазарна оценка на договора или оценка по модел, както е посочено в член 4 от настоящия регламент.

За преминала клиринг сделка следва да се използва оценка на ЦК.

22

Раздел 2в — Оценка

Валута на оценката

Валута, в която е изразена оценъчната стойност.

23

Раздел 2в — Оценка

Дата и час на оценката

Дата и час на последната оценка по пазарни цени, предоставена от ЦК или изчислена въз основа на текущата или последната налична пазарна цена на входящите елементи.

24

Раздел 2в — Оценка

Метод за оценка на стойността

Източник и метод, използвани за оценка на сделката от контрагент 1.

Ако за оценката се използва поне един входящ елемент, класифициран като оценка по модел, тогава цялата оценка се класифицира като оценка по модел.

Ако за оценката се използват само входящи елементи, класифицирани като оценка по пазарни цени, тогава цялата оценка се класифицира като оценка по пазарни цени.

25

Раздел 2в — Оценка

Делта

Съотношението между промяната в цената на сделката с дериват и промяната в цената на базовия инструмент.

Това поле е приложимо само за опции и суапции.

Актуализираната делта се отчита ежедневно от финансовите контрагенти и нефинансовите контрагенти, както е посочено в член 10 от Регламент (ЕС) № 648/2012.

26

Раздел 2г — Обезпечение

Показател на портфейла от обезпечения

Обозначение за това дали обезпечението е на база портфейл. Под „на база на портфейл“ се има предвид набор от сделки, които са с общ маржин (на нетна или брутна основа), за разлика от сценария, при който маржинът се изчислява и предоставя за всяка сделка поотделно.

27

Раздел 2г — Обезпечение

Код на портфейла от обезпечения

Ако обезпечението се отчита на база портфейл, уникален код, присвоен на портфейла от контрагент 1. Този елемент от данни не е приложим, ако обезпечението е извършено на ниво сделка, или ако няма споразумение за обезпечение, или ако не е предоставено или получено обезпечение.

28

Раздел 2д — Ограничаване/отчитане на риска

Дата и час на потвърждението

Дата и час на потвърждението, както е посочено в член 12 от Делегиран Регламент (ЕС) № 149/2013 на Комисията (3). Приложимо само за договори за извънборсови деривати, които не са преминали през клиринг от ЦК.

29

Раздел 2д — Ограничаване/отчитане на риска

Потвърден

За нови подлежащи на отчитане сделки — дали правно обвързващите условия на договор за извънборсови деривати са документирани и договорени (потвърдени) или не (непотвърдени).

Ако е документирано и договорено, дали е направено такова потвърждение:

чрез споделено средство или платформа за потвърждаване, или чрез частна или двустранна електронна система (електронно);

чрез писмен документ в четим от човека формат, като факс, хартиен носител или ръчно обработени електронни писма (неелектронно).

Приложимо само за договори за извънборсови деривати, които не са преминали през клиринг от ЦК.

30

Раздел 2e — Клиринг

Задължение за клиринг

Посочва се дали отчитаният договор принадлежи към клас извънборсови деривати, които подлежат на задължителен клиринг и двамата контрагенти по договора подлежат на задължението за клиринг съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012, считано от момента на изпълнение на договора.

Приложимо само за договори за извънборсови деривати.

31

Раздел 2e — Клиринг

Извършен клиринг

Обозначение за това дали дериватът е преминал клиринг от ЦК.

32

Раздел 2e — Клиринг

Дата и час на клиринга

Час и дата на извършване на клиринга.

Прилага се само за деривати, чийто клиринг се извършва от ЦК.

33

Раздел 2e — Клиринг

Централен контрагент

Идентификационен код на ЦК, който е извършил клиринга на сделката.

Този елемент от данни не е приложим, ако стойността на елемента от данни „Извършен клиринг“ е „N“ („Не, не е извършен централен клиринг“).

34

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Вид на рамковото споразумение

Позоваване на типа на рамковото споразумение, по което контрагентите са сключили дериват.

35

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Друг вид рамково споразумение

Наименование на рамковото споразумение Това поле се попълва само когато в поле 34 от тази таблица е отчетено „OTHR“.

36

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Версия на рамковото споразумение

Посочва се годината на рамковото споразумение, уреждащо отчетената сделка, ако е приложимо.

37

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Вътрешногрупова сделка

Показва дали договорът е вписан като вътрешногрупова сделка, определена в член 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 г.

38

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

PTRR

Посочва се дали договорът е резултат от операция за PTRR.

39

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Вид PTRR техника

Обозначение за вида на операцията за PTRR за целите на отчитането съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012.

Компресиране на портфейла без доставчик на услуги — трета страна: Механизъм за намаляване на риска в съществуващи портфейли от сделки чрез използване на несвързани с ценообразуване сделки главно с цел намаляване на неуредената условна стойност, на броя на сделките или за хармонизиране на условията по друг начин, чрез цялостно или частично прекратяване на сделките и обикновено с цел заместване на прекратените деривати с нови заместващи сделки.

Компресиране на портфейла с доставчик на услуги — трета страна, или ЦК: Услуга за намаляване на риска след сделката (PTRR), предоставяна от доставчик на услуги или ЦК за намаляване на риска в съществуващи портфейли от сделки, като се използват несвързани с ценообразуване сделки, главно с цел намаляване на неуредената условна стойност, на броя на сделките или за хармонизиране на условията по друг начин, чрез цялостно или частично прекратяване на сделките и обикновено с цел заместване на прекратените деривати с нови заместващи сделки.

Ребалансиране на портфейла/Управление на маржина: Услуга за PTRR, предоставяна от доставчик на услуги за намаляване на риска в съществуващ портфейл от сделки чрез добавяне на нови несвързани с ценообразуване сделки, когато не се прекратяват или заменят съществуващи сделки в портфейла, а условната стойност не се намалява, а се увеличава.

Други услуги за PTRR на портфейли: Услуга за PTRR, предоставяна от доставчик на услуги за намаляване на риска в съществуващи портфейли от сделки, като се използват несвързани с ценообразуване сделки, когато такава услуга не се квалифицира като компресия на портфейла или ребалансиране на портфейла.

40

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Доставчик на PTRR услуги

ИКПС, който идентифицира доставчика на PTRR услуги.

41

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Място на изпълнение

Идентифициране на мястото, където сделката e извършена.

За сделки, които са изпълнени на място на търговия, чрез систематичен участник или на платформа за организирана търговия, което/който/която се намира извън Съюза, се използва идентификационният код на пазара MIC по ISO 10383 за съответния пазарен сегмент. Ако не е наличен MIC за пазарен сегмент, се използва оперативният MIC.

Използвайте MIC „XOFF“ за финансови инструменти, допуснати

до търгуване или търгувани на място за търговия, или за които е направено искане за допускане, когато сделката с този финансов инструмент не е извършена на място за търговия, систематичен участник или организирана платформа за търговия извън Съюза, или когато контрагентът не знае, че търгува с контрагент 2, който действа като систематичен участник. Използвайте MIC „XXXX“ за финансови инструменти, които не са допуснати до търгуване или не се търгуват на място за търговия, или за които не е направено искане за допускане и които не се търгуват на организирана платформа за търговия извън ЕС.

42

Раздел 2в — Подробни данни за сделката

Дата и час на изпълнението

Дата и час на първоначалното изпълнение на сделката, в резултат на което е генериран нов UTI. Този елемент от данни остава непроменен през целия период на съществуване на UTI. За отчитане на ниво позиция тя трябва да се отнася до момента, в който позицията е била отворена за първи път.

43

Раздел 2в — Подробни данни за сделката

Дата на влизане в сила

Некоригирана дата, на която задълженията по сделката с извънборсов дериват влизат в сила, както е включено в потвърждението.

Ако датата на влизане в сила не е посочена като част от условията на договор, контрагентите отчитат в това поле датата на сключване на деривата.

44

Раздел 2в — Подробни данни за сделката

Дата на изтичане

Некоригирана дата, на която задълженията по сделката с дериват вече не са в сила, както е включено в потвърждението. Предсрочното прекратяване не се отразява на този елемент от данни.

45

Раздел 2в — Подробни данни за сделката

Дата на предсрочно прекратяване

Дата на влизане в сила на предсрочното прекратяване (изтичане на срока) на отчетената сделка.

Този елемент от данни е приложим, ако прекратяването на сделката настъпи преди нейния падеж поради междинно решение на контрагент (или контрагенти).

46

Раздел 2в — Подробни данни за сделката

Крайна договорна дата за сетълмент

Некоригирана дата съгласно договора, до която следва да се извърши прехвърлянето на всички парични средства или активи и контрагентите вече не следва да имат неизпълнени задължения един към друг по този договор.

За продукти, които може да нямат крайна договорна дата за сетълмент (напр. американски опции), този елемент от данни отразява датата, до която ще се извърши прехвърлянето на парични средства или актив, ако прекратяването настъпи на датата на изтичане.

47

Раздел 2в — Подробни данни за сделката

Вид на доставката

Посочва се дали договорът се урежда чрез физическа доставка или чрез плащане с парични средства.

48

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Цена

Цена, посочена в сделката с дериватен инструмент. Тя не включва такси, данъци или комисиони.

Когато цената не е известна при отчитането на нова сделка, тя се актуализира, когато стане налична.

За сделки, които са част от пакет, този елемент от данни съдържа цената на съставната сделка, когато е приложимо.

49

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Валута на цената

Валута, в която е изразена цената.

Валутата на цената е приложима само ако цената е изразена като парична стойност.

 

Полета 50—52 са повторяеми и се попълват при деривати, включващи графици за изменение на цената.

 

 

50

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Некоригирана дата на влизане в сила на цената

Некоригирана дата на влизане в сила на цената

51

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Некоригирана крайна дата на цената

Некоригирана крайна дата на цената (не е приложимо, ако некоригираната крайна дата на периода на даден график съвпада с некоригираната дата на влизане в сила на следващия период).

52

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Цена в сила между некоригираната дата на влизане в сила и крайната дата

Цена в сила между некоригирана дата на влизане в сила включително и некоригираната крайна дата.

53

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Цена на пакетна сделка

Търгувана цена на целия пакет, компонент от който е отчетената сделка с деривати.

Този елемент от данни не е приложим, ако

не става въпрос за пакет, или

се използва спред на пакетна сделка.

Цените и свързаните с тях елементи на данните за сделките (валута на цената), които представляват отделните компоненти на пакета, се отчитат когато са налични.

Цената на пакетната сделка може да не е известна при отчитането на нова сделка, но може да бъде актуализирана по-късно.

54

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Валута на цената на пакетна сделка

Валута, в която е деноминирана цената на пакетната сделка.

Този елемент от данни не е приложим, ако

не става въпрос за пакет, или

се използва спред на пакетна сделка, или

ако цената на пакетната сделка е изразена като процент.

55

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Условна стойност на рамо 1

Условна стойност на рамо 1, както е посочено в член 5 от настоящия регламент;

56

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Условна валута 1

Когато е приложимо: валутата, в която е деноминирана условната стойност на рамо 1.

 

Полета 57—59 са повторяеми и се попълват при деривати, включващи графици на изменение на условната стойност

 

 

57

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Дата на влизане в сила на условната стойност на рамо 1

Некоригирана дата, на която влиза в сила свързаната условна стойност на рамо 1.

58

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Крайна дата на условната стойност на рамо 1

Некоригирана крайна дата на условната стойност на рамо 1 (не е приложимо, ако некоригираната крайна дата на периода на даден график съвпада с некоригираната дата на влизане в сила на следващия период).

59

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Условна стойност в сила на свързаната дата на влизане в сила на рамо 1

Условната стойност на рамо 1, която влиза в сила на свързаната некоригирана дата на влизане в сила.

60

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Общо условно количество по рамо 1

Съвкупно условно количество на базовия актив на рамо 1 за срока на сделката.

Когато общото условно количество не е известно при отчитането на нова сделка, общото условно количество се актуализира, когато стане налично.

 

Полета 61—63 са повторяеми и се попълват при деривати, включващи графици за изменение на условното количество

 

 

61

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Дата на влизане в сила на условното количество по рамо 1

Некоригирана дата, на която влиза в сила свързаното условно количество на рамо 1.

62

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Крайна дата на условното количество по рамо 1

Некоригирана крайна дата на условното количество на рамо 1 (не е приложимо, ако некоригираната крайна дата на периода на даден график съвпада с некоригираната дата на влизане в сила на следващия период).

63

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Условно количество в сила на свързаната дата на влизане в сила на рамо 1

Условното количество на рамо 1, което влиза в сила на свързаната некоригирана дата на влизане в сила.

64

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Условна стойност на рамо 2

Когато е приложимо, условната стойност на рамо 2, както е посочено в член 5 от настоящия регламент.

65

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Условна валута 2

Когато е приложимо: валутата, в която е деноминирана условната стойност на рамо 2.

 

Полета 66—68 са повторяеми и се попълват при деривати, включващи графици за изменение на условната стойност

 

 

66

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Дата на влизане в сила на условната стойност на рамо 2

Некоригирана дата, на която влиза в сила свързаната условна стойност на рамо 2.

67

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Крайна дата на условната стойност на рамо 2

Некоригирана крайна дата на условната стойност на рамо 2 (не е приложимо, ако некоригираната крайна дата на периода на даден график съвпада с некоригираната дата на влизане в сила на следващия период).

68

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Условна стойност в сила на свързаната дата на влизане в сила на рамо 2

Условната стойност на рамо 2, която влиза в сила на свързаната некоригирана дата на влизане в сила.

69

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Общо условно количество по рамо 2

Съвкупно условно количество на базовия актив на рамо 2 за срока на сделката.

Когато общото условно количество не е известно при отчитането на нова сделка, общото условно количество се актуализира, когато стане налично.

 

Полета 70—72 са повторяеми и се попълват при деривати, включващи графици за изменение на условното количество

 

 

70

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Дата на влизане в сила на условното количество по рамо 2

Некоригирана дата, на която влиза в сила съответното условно количество по рамо 2.

71

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Крайна дата на условното количество по рамо 2

Некоригирана крайна дата на условното количество по рамо 2 (не е приложимо, ако некоригираната крайна дата на периода на даден график съвпада с некоригираната дата на влизане в сила на следващия период).

72

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Условно количество в сила на свързаната дата на влизане в сила на рамо 2

Условното количество на рамо 2, което влиза в сила на съответната некоригирана дата на влизане в сила.

 

Част от полета 73—78 е повторяема.

 

 

73

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Вид на друго плащане

Вид на сумата по друго плащане

Плащането на опционната премия не е включено като вид плащане, тъй като опционните премии се отчитат, като се използва специален елемент от данни за опционната премия.

74

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Сума на друго плащане

Суми на плащанията със съответните видове плащания, за да се отговори на изискванията на описанията на сделките от различни класове активи.

75

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Валута на друго плащане

Валута, в която е изразена сумата по друго плащане.

76

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Дата на друго плащане

Некоригирана дата, на която се изплаща сумата по друго плащане.

77

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Платец по друго плащане

Идентификационен код на платеца на другата сума на плащане

78

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

Получател на друго плащане

Идентификационен код на получателя на другата сума на плащане

79

Раздел 2з — Лихвени проценти

Фиксиран лихвен процент по рамо 1 или купон

Посочване на фиксирания лихвен процент по рамо 1 или използвания купон, когато е приложимо.

80

Раздел 2з — Лихвени проценти

Конвенция за отчитане на дните за фиксирания лихвен процент или купона по рамо 1

Когато е приложимо: Конвенция за отчитане на дните (често наричана също конвенция за броене на дните, база за отчитане на дните или метод за отчитане на дните), която определя как се изчисляват лихвените плащания. Използва се за изчисляване на това каква част от годината представлява периодът на изчисление и показва броя на дните в периода на изчисление, разделен на броя на дните в годината.

81

Раздел 2з — Лихвени проценти

Периодичност на плащанията на фиксирания лихвен процент или купона по рамо 1

Когато е приложимо: единица за време, свързана с честотата на плащанията, например ден, седмица, месец, година или срока на потока за фиксирания лихвен процент по рамо 1 или за купона.

82

Раздел 2з — Лихвени проценти

Множител на периодичността на плащанията на фиксирания лихвен процент или на купона по рамо 1

Когато е приложимо: брой времеви единици (изразени чрез периодичността на плащанията), който определя честотата, с която настъпват датите на периодичните плащания на фиксирания лихвен процент по рамо 1 или на купона. Например сделка с плащания на всеки два месеца се представя с периодичност на плащанията „MNTH“ (месечно) и множител на периодичността на плащанията 2.

Този елемент от данни не е приложим, ако периодичността на плащане е „ADHO“. Ако периодичността на плащане е „EXPI“, множителят на периодичността на плащане е 1. Ако периодичността на плащане е в рамките на деня, тогава периодичността на плащане е „DAIL“, а множителят на периодичността на плащане е 0.

83

Раздел 2з — Лихвени проценти

Идентификационен код на плаващия лихвен процент по рамо 1

Когато е приложимо: идентификационен код на използваните лихвени проценти, които се преразглеждат на предварително определени интервали от време в зависимост от референтен пазарен лихвен процент.

84

Раздел 2з — Лихвени проценти

Показател на плаващия лихвен процент по рамо 1

Показване на лихвения процент, когато има такъв.

85

Раздел 2з — Лихвени проценти

Наименование на плаващия лихвен процент по рамо 1

Пълното наименование на лихвения процент, както е определен от лицето, предоставящо индекса

86

Раздел 2з — Лихвени проценти

Конвенция за отчитане на дните за плаващ лихвен процент по рамо 1

Когато е приложимо: Конвенция за отчитане на дните (често наричана също конвенция за броене на дните, база за отчитане на дните или метод за отчитане на дните), която определя как се изчисляват лихвените плащания за плаващия лихвен процент по рамо 1. Използва се за изчисляване на това каква част от годината представлява периодът на изчисление и показва броя на дните в периода на изчисление, разделен на броя на дните в годината.

87

Раздел 2з — Лихвени проценти

Периодичност на плащанията на плаващ лихвен процент по рамо 1

Когато е приложимо: единица за време, свързана с честотата на плащанията, например ден, седмица, месец, година или срока на потока за плаващия лихвен процент на рамо 1.

88

Раздел 2з — Лихвени проценти

Множител на периодичността на плащанията на плаващия лихвен процент по рамо 1

Когато е приложимо: брой времеви единици (изразени чрез периодичността на плащанията), който определя честотата, с която настъпват датите на периодичните плащания на плаващия лихвен процент по рамо 1. Например сделка с плащания на всеки два месеца се представя с периодичност на плащанията „MNTH“ (месечно) и множител на периодичността на плащанията 2.

Този елемент от данни не е приложим, ако периодичността на плащане е „ADHO“. Ако периодичността на плащане е „EXPI“, множителят на периодичността на плащане е 1. Ако периодичността на плащане е в рамките на деня, тогава периодичността на плащане е „DAIL“, а множителят на периодичността на плащане е 0.

89

Раздел 2з — Лихвени проценти

Референтен период на плаващия лихвен процент по рамо 1 — период

Период, отразяващ референтния период за плаващия лихвен процент по рамо 1.

90

Раздел 2з — Лихвени проценти

Множител на референтния период на плаващия лихвен процент по рамо 1

Множител за периода, отразяващ референтния период за плаващия лихвен процент по рамо 1.

91

Раздел 2з — Лихвени проценти

Периодичност на преразглеждането на плаващия лихвен процент по рамо 1

Когато е приложимо: единица за време, свързана с честотата на преразглеждане на плащанията, например ден, седмица, месец, година или срока на потока за плаващия лихвен процент на рамо 1.

92

Раздел 2з — Лихвени проценти

Множител на периодичността на преразглеждане на плаващия лихвен процент по рамо 1

Когато е приложимо: брой времеви единици (изразени чрез периодичността на плащанията), който определя честотата, с която настъпват датите на преразглеждане на периодичните плащания на плаващия лихвен процент по рамо 1. Например сделка с плащания на всеки два месеца се представя с периодичност на плащанията „MNTH“ (месечно) и множител на периодичността на плащанията 2.

Този елемент от данни не е приложим, ако периодичността на плащане е „ADHO“. Ако периодичността на плащане е „EXPI“, множителят на периодичността на плащане е 1. Ако периодичността на плащане е в рамките на деня, тогава периодичността на плащане е „DAIL“, а множителят на периодичността на плащане е 0.

93

Раздел 2з — Лихвени проценти

Спред по рамо 1

Посочване на спреда по рамо 1, когато е приложимо: за сделки с извънборсови деривати с периодични плащания (например суапове на фиксиран/плаващ лихвен процент, суапове на база лихвен процент, стокови суапове),

спред на референтната цена на индекса по индивидуалното/те плаващо/и рамо/рамена, в случай че има спред върху плаващо/и рамо/рамена.

разлика между референтните цени на двата индекса по плаващите рамена.

94

Раздел 2з — Лихвени проценти

Валута на спреда по рамо 1

Когато е приложимо: валута, в която е деноминиран спредът по рамо 1.

Този елемент от данни е приложим само ако спредът е изразен като парична сума.

95

Раздел 2з — Лихвени проценти

Фиксиран лихвен процент по рамо 2

Посочва се използваният фиксиран лихвен процент по рамо 2, когато е приложимо.

96

Раздел 2з — Лихвени проценти

Конвенция за отчитане на дните за фиксиран лихвен процент по рамо 2

Когато е приложимо: Конвенция за отчитане на дните (често наричана също конвенция за броене на дните, база за отчитане на дните или метод за отчитане на дните), която определя как се изчисляват лихвените плащания. Използва се за изчисляване на това каква част от годината представлява периодът на изчисление и показва броя на дните в периода на изчисление, разделен на броя на дните в годината.

97

Раздел 2з — Лихвени проценти

Периодичност на плащанията на фиксиран лихвен процент по рамо 2

Когато е приложимо: единица за време, свързана с честотата на плащанията, например ден, седмица, месец, година или срока на потока за фиксирания лихвен процент по рамо 2.

98

Раздел 2з — Лихвени проценти

Множител на периодичността на плащанията на фиксирания лихвен процент по рамо 2

Когато е приложимо: брой времеви единици (изразени чрез периодичността на плащанията), който определя честотата, с която настъпват датите на периодичните плащания на фиксирания лихвен процент по рамо 2. Например сделка с плащания на всеки два месеца се представя с периодичност на плащанията „MNTH“ (месечно) и множител на периодичността на плащанията 2.

Този елемент от данни не е приложим, ако периодичността на плащане е „ADHO“. Ако периодичността на плащане е „EXPI“, множителят на периодичността на плащане е 1. Ако периодичността на плащане е в рамките на деня, тогава периодичността на плащане е „DAIL“, а множителят на периодичността на плащане е 0.

99

Раздел 2з — Лихвени проценти

Идентификационен код на плаващия лихвен процент по рамо 2

Когато е приложимо: идентификационен код на използваните лихвени проценти, които се преразглеждат на предварително определени интервали от време в зависимост от референтен пазарен лихвен процент

100

Раздел 2з — Лихвени проценти

Показател на плаващия лихвен процент по рамо 2

Показване на лихвения процент, когато има такъв.

101

Раздел 2з — Лихвени проценти

Наименование на плаващия лихвен процент по рамо 2

Пълното наименование на лихвения процент, както е определен от лицето, предоставящо индекса

102

Раздел 2з — Лихвени проценти

Конвенция за отчитане на дните за плаващия лихвен процент по рамо 2

Когато е приложимо: Конвенция за отчитане на дните (често наричана също конвенция за броене на дните, база за отчитане на дните или метод за отчитане на дните), която определя как се изчисляват лихвените плащания за плаващия лихвен процент по рамо 2. Използва се за изчисляване на това каква част от годината представлява периодът на изчисление и показва броя на дните в периода на изчисление, разделен на броя на дните в годината.

103

Раздел 2з — Лихвени проценти

Периодичност на плащанията на плаващия лихвен процент по рамо 2

Когато е приложимо: единица за време, свързана с честотата на плащанията, например ден, седмица, месец, година или срока на потока за плаващия лихвен процент по рамо 2.

104

Раздел 2з — Лихвени проценти

Множител на периодичността на плащанията на плаващия лихвен процент по рамо 2

Когато е приложимо: брой времеви единици (изразени чрез периодичността на плащанията), който определя честотата, с която настъпват датите на периодичните плащания на плаващия лихвен процент по рамо 2. Например сделка с плащания на всеки два месеца се представя с периодичност на плащанията „MNTH“ (месечно) и множител на периодичността на плащанията 2.

Този елемент от данни не е приложим, ако периодичността на плащане е „ADHO“. Ако периодичността на плащане е „EXPI“, множителят на периодичността на плащане е 1. Ако периодичността на плащане е в рамките на деня, тогава периодичността на плащане е „DAIL“, а множителят на периодичността на плащане е 0.

105

Раздел 2з — Лихвени проценти

Референтен период на плаващия лихвен процент по рамо 2 — период

Период, отразяващ референтния период за плаващия лихвен процент по рамо 2.

106

Раздел 2з — Лихвени проценти

Множител на референтния период на плаващия лихвен процент по рамо 2

Множител за периода, отразяващ референтния период за плаващия лихвен процент по рамо 2.

107

Раздел 2з — Лихвени проценти

Периодичност на преразглеждането на плаващия лихвен процент по рамо 2

Когато е приложимо: единица за време, свързана с честотата на преразглеждане на плащанията, например ден, седмица, месец, година или срока на потока за плаващия лихвен процент по рамо 2.

108

Раздел 2з — Лихвени проценти

Множител на периодичността на преразглеждане на плаващия лихвен процент по рамо 2

Когато е приложимо: брой времеви единици (изразени чрез периодичността на плащанията), който определя честотата, с която настъпват датите на преразглеждане на периодичните плащания за плаващия лихвен процент по рамо 2. Например сделка с плащания на всеки два месеца се представя с периодичност на плащанията „MNTH“ (месечно) и множител на периодичността на плащанията 2.

Този елемент от данни не е приложим, ако периодичността на плащане е „ADHO“. Ако периодичността на плащане е „EXPI“, множителят на периодичността на плащане е 1. Ако периодичността на плащане е в рамките на деня, тогава периодичността на плащане е „DAIL“, а множителят на периодичността на плащане е 0.

109

Раздел 2з — Лихвени проценти

Спред по рамо 2

Посочване на спреда по рамо 2, когато е приложимо: за сделки с извънборсови деривати с периодични плащания (например суапове на фиксиран или плаващ лихвен процент, суапове на база лихвен процент, стокови суапове),

спред на референтната цена на индекса по индивидуалното/те плаващо/и рамо/рамена, в случай че има спред върху плаващо/и рамо/рамена.

разлика между референтните цени на двата индекса по плаващите рамена.

110

Раздел 2з — Лихвени проценти

Валута на спреда по рамо 2

Когато е приложимо: валута, в която е деноминиран спредът по рамо 2.

Този елемент от данни е приложим само ако спредът е изразен като парична сума.

111

Раздел 2з — Лихвени проценти

Спред на пакетна сделка

Търгувана цена на целия пакет, в който отчетената сделката с деривати е компонент от пакетна сделка.

Цена на пакетната сделка, когато цената на пакета се изразява като спред, разлика между две референтни цени.

Този елемент от данни не е приложим, ако

не става въпрос за пакет, или

се използва цената на пакетна сделка.

Спредът и свързаните с него елементи на данни за сделките (валута на спреда), които представляват отделни компоненти от пакета, се отчитат, когато са налични.

Спредът на пакетната сделка може да не е известен при отчитането на нова сделка, но може да бъде актуализиран по-късно.

112

Раздел 2з — Лихвени проценти

Валута на спреда на пакетна сделка

Валута, в която е деноминиран спредът на пакетната сделка.

Този елемент от данни не е приложим, ако

не става въпрос за пакет, или

се използва цената на пакетна сделка, или

ако спредът на пакетната сделка е изразен като процент или в базисни пунктове.

113

Раздел 2и — Чуждестранна валута

Валутен курс 1

Валутен курс между двете различни валути, посочени в сделката с дериват, договорен от контрагентите в началото на сделката, изразен като обменен курс при конвертирането на единица от базовата валута във валутата на котиране.

114

Раздел 2и — Чуждестранна валута

Форуърден валутен курс

Форуърдният валутен курс, договорен между контрагентите в договорното споразумение. Той се изразява като цена на базовата валута в котираната валута.

115

Раздел 2и — Чуждестранна валута

База на валутния курс

Валутна двойка и ред, в които е деноминиран валутният курс, изразени като единица от базовата валута или котираната валута.

116

Раздел 2й — Стоки и квоти за емисии (Общо)

Основен продукт

Основен продукт, както е посочено в класификацията на стоките в таблица 4 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1860.

117

Раздел 2й — Стоки и квоти за емисии (Общо)

Подпродукт

Подпродукт, както е посочено в класификацията на стоките в таблица 4 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1860.

Това поле изисква специфичен основен продукт в полето.

118

Раздел 2й — Стоки и квоти за емисии (Общо)

Допълнителен подпродукт

Допълнителен подпродукт, както е посочено в класификацията на стоките в таблица 4 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1860.

Това поле изисква специфичен подпродукт в полето.

119

Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти)

Място или зона на доставката

Точка/и на доставка или пазарна/и област/и

120

Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти)

Точка на взаимно свързване

Посочват се границата/ите или граничният/те пункт/пунктове по договор за транспортиране.

121

Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти)

Вид на товара

Посочва се профилът на доставката.

 

Част от полета 122—131 е повторяема.

 

 

122

Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти)

Начален момент на интервала на доставка

Началният час на интервала на доставка за всеки блок или форма.

123

Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти)

Краен момент на интервала на доставка

Крайният час на интервала на доставка за всеки блок или форма.

124

Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти)

Начална дата на доставка

Началната дата на доставката.

125

Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти)

Крайна дата на доставка

Крайната дата на доставката.

126

Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти)

Продължителност

Продължителност на периода на доставка.

127

Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти)

Дни от седмицата

Дните от седмицата на доставката.

128

Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти)

Капацитет за доставка

Броят на единиците, включени в сделката за всеки интервал на доставка, посочен в полета 122 и 123.

129

Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти)

Мерна единица на количеството

Използваната единица мярка.

130

Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти)

Цена за количество за времеви интервали

Ако е приложимо, цена за количество за времеви интервал за доставка.

131

Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти)

Валута на цената за количество за времеви интервали

Валутата, в която е изразена цената на количеството за времеви интервал.

132

Раздел 2л — Опции

Вид на опцията

Посочва се дали договорът за деривати е за покупка (право да се закупи конкретен базов актив), или за продажба (право да се продаде конкретен базов актив), или дали към момента на изпълнението на договора за дериват не може да се определи дали той е за покупка или за продажба.

При суапции видът е:

пут (за продажба) — при суапция на получателя, при която купувачът има право да сключи суап като получател по фиксирана цена.

кол (за покупка) — при суапция на платеца, при която купувачът има право да сключи суап като платец по фиксирана цена.

При тавани и подове видът е:

пут (за продажба), ако има долна граница.

кол (за покупка), ако има горна граница.

133

Раздел 2л — Опции

Тип на опцията

Показва дали опция може да бъде упражнена само на определена дата (европейски тип), в поредица от предварително определени дати (бермудски тип) или по всяко време през срока на договора (американски тип).

134

Раздел 2л — Опции

Цена на упражняване

За опции, различни от валутни опции, суапции и подобни продукти, цената, на която собственикът на опцията може да купи или продаде базовия актив на опцията.

За валутни опции — валутният курс, при който опцията може да бъде упражнена, изразен като обменния курс при конвертирането на единица от базовата валута в котираната валута. В примера 0,9426 USD/EUR USD е единицата от базовата валута, а EUR е котираната валута; USD 1 = EUR 0.9426. Когато цената на упражняване не е известна при отчитането на нова сделка, тя се актуализира, когато стане налична.

За суапове за променливост и вариационни суапове и подобни продукти в този елемент от данни се отчита цената на упражняване за променливостта.

 

Полета 135—137 са повторяеми и се попълват при деривати, включващи графици за изменение на цената на упражняване.

 

 

135

Раздел 2л — Опции

Дата на влизане в сила на цената на упражняване

Некоригирана дата на влизане в сила на цената на упражняване.

136

Раздел 2л — Опции

Крайна дата на цената на упражняване

Некоригирана крайна дата на цената на упражняване (не е приложимо, ако некоригираната крайна дата на периода на даден график съвпада с некоригираната дата на влизане в сила на следващия период).

137

Раздел 2л — Опции

Цена на упражняване в сила на свързаната дата на влизане в сила

Цена на упражняване в сила от некоригирана дата на влизане в сила до и включително некоригираната крайна дата.

138

Раздел 2л — Опции

Валута/валутна двойка на цената на упражняване

За опции върху акции, стокови опции и подобни продукти, валутата, в която е деноминирана цената на упражняване.

За валутни опции: Валутна двойка и ред, по който е изразена цената на упражняване. Изразява се като единица от базовата валута към валутата котираната валута.

139

Раздел 2л — Опции

Размер на опционната премия

За опции и суапции от всички класове активи — паричната сума, платена от купувача на опцията.

Този елемент от данни не е приложим, ако инструментът не е опция или в него няма внедрени елементи на опция.

140

Раздел 2л — Опции

Валута на опционната премия

За опции и суапции от всички класове активи — валутата, в която е деноминирана сумата на опционната премия. Този елемент от данни не е приложим, ако инструментът не е опция или в него няма внедрени елементи на опция.

141

Раздел 2л — Опции

Дата на плащане на опционната премия

Некоригирана дата, на която е платена опционната премия.

142

Раздел 2и — Опции

Падеж на базовия актив

При суапции — падежът на базовия суап.

143

Раздел 2м — Кредитни деривати

Ранг

Посочва се рангът на дълговата ценна книга, кошницата от дългови инструменти или индекса, които представляват базовия инструмент на деривата.

144

Раздел 2м — Кредитни деривати

Референтен субект

Идентификация на базовия референтен субект.

145

Раздел 2м — Кредитни деривати

Серия

Номерът на серията на състава на индекса, ако е приложимо.

146

Раздел 2м — Кредитни деривати

Версия

Издава се нова версия на дадена серия в случай на неизпълнение на един от съставните елементи, когато индексът трябва да се претегли отново с цел отчитане на новия общ брой на съставните елементи в рамките на индекса.

147

Раздел 2м — Кредитни деривати

Коефициент на индекса

Коефициентът, който се прилага към условната стойност (поле 55 в тази таблица), за да се коригира спрямо всички предишни кредитни събития в тази серия на индекса.

148

Раздел 2м — Кредитни деривати

Транш

Посочва се дали даден договор за дериват е разделен на траншове.

149

Раздел 2м — Кредитни деривати

Начална точка на загуба по CDS индекс (индекс на суапове за кредитно неизпълнение)

Определена долна точка, при която нивото на загубите в базовия портфейл води до намаление на условната стойност на транша. Например условната стойност на транш с начална точка на загуба 3 % ще бъде намалена, след като в портфейла са отчетени 3 % загуби. Този елемент от данни не е приложим, ако сделката не е сделка със CDS транш (индекс или индивидуална кошница).

150

Раздел 2м — Кредитни деривати

Крайна точка на загуба по CDS индекс (индекс на суапове за кредитно неизпълнение)

Определена точка, след която загубите в базовия портфейл вече не водят до намаление на условната стойност на транша. Например условната стойност на транш с начална точка на загуба 3 % и крайна точка на загуба 6 % ще бъде намалена, след като в портфейла са отчетени 3 % загуби. 6 % загуби в портфейла изчерпват условната стойност на транша. Този елемент от данни не е приложим, ако сделката не е сделка със CDS транш (индекс или индивидуална кошница).

151

Раздел 2н — Промени в деривата

Вид действие

Нови: Отчет за дериват, на ниво сделка или позиция, за първи път.

Промяна Промяна на условията или данните на вече отчетен дериват на ниво сделка или позиция, но без корекция на отчета.

Корекция: Отчет, в който се коригират грешни полета с данни от вече подаден отчет.

Прекратяване Прекратяване на съществуващ дериват на ниво сделка или позиция.

Грешка Отмяна на погрешно предаден цялостен отчет, в случай че дериватът на ниво сделка или позиция изобщо не е бил сключен или не е бил предмет на отчетните изисквания по Регламент (ЕС) № 648/2012, но е бил отчетен пред регистър на трансакции по погрешка, или анулиране на дублиран отчет.

Възстановяване: Повторно отваряне на дериват на ниво сделка или позиция, който е бил анулиран с действие вид „Грешка“ или прекратен по погрешка.

Оценка: Актуализиране на оценка на дериват на ниво сделка или позиция

Компонент на позиция: Отчет за нов дериват, който е включен в отделен отчет за позицията в същия ден.

152

Раздел 2н — Промени в деривата

Вид събитие

Търговия: Сключване на дериват или предоговаряне на условията му, което не води до смяна на контрагента

Встъпване: Събитие, при което част или целият дериват се прехвърля на контрагент 2 (и се отчита като нов дериват), а съществуващият дериват се прекратява или се модифицира неговата условна стойност.

PTRR: Действие за намаляване на риска след сключването на сделката

Предсрочно прекратяване: Прекратяване на дериват на ниво сделка или позиция.

Клиринг: Клиринг съгласно определението в член 2, точка 3 от Регламент (ЕС) № 648б2012

Упражняване: Упражняване на опция или суапция от една от страните по сделката, изцяло или частично.

Разпределяне: Събитие на разпределяне, при което съществуващ дериват се разпределя между различни контрагенти и се отчита като нови деривати с намалени условни стойности.

Кредитно събитие: Прилага се само за кредитни деривати. Кредитно събитие, което води до промяна на дериват на ниво сделка или позиция

Корпоративно събитие: корпоративно действие по базов инструмент — акция, което оказва влияние върху дериватите по тази акция

Включване в позиция: Включване на дериват или CFD, чийто клиринг се извършва от ЦК, в позиция, когато съществуващ дериват се прекратява и се създава нова позиция или се променя условната стойност на съществуваща позиция.

Актуализация — актуализация на неуреден дериват, извършена през преходния период, за да се осигури съответствието му с изменените изисквания за отчитане.

153

Раздел 2н — Промени в деривата

Дата на събитието

Дата, на която е настъпило подлежащото на отчитане събитие, свързано с договора за деривати и обхванато от отчета или в случай на промяна, когато промяната влезе в сила.

154

Раздел 2н — Промени в деривата

Равнище

Посочва се дали отчетът е съставен на ниво сделка или на ниво позиция.

Отчетът на ниво позиция може да се използва само като допълнение към отчитането на ниво сделка с цел отчитане на събития, настъпили след сделката, и само ако индивидуални сделки със заменяеми продукти са били заменени с позицията.


Таблица 3

Продукт

Раздел

Поле

Отчитани данни

1

Страни по деривата

Дата и час на отчета

Дата и час на подаване на отчета пред регистъра на трансакции

2

Страни по деривата

Идентификационен код на подаващия отчета субект

В случаите, в които субектът, отговорен за отчитането, е делегирал подаването на отчета на трета страна или на другия контрагент, този субект трябва да бъде посочен в това поле с единен код.

В противен случай в това поле следва да бъде идентифициран субектът, отговорен за отчитането.

3

Страни по деривата

Субект, отговорен за отчитането

Когато единствено финансовият контрагент е отговорен и носи правното задължение за отчитането от името на двете страни, съгласно член 9, параграф 1а от Регламент (ЕС) № 648/2012 и нефинансовият контрагент не реши сам да извършва отчитането на данните за своите договори за извънборсови деривати с финансовия контрагент, единния код, идентифициращ този финансов субект. Когато управляващо дружество е отговорно и носи правното задължение за отчитането от името на предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) съгласно член 9, параграф 1б от посочения регламент, се посочва единният код за идентифициране на това управляващо дружество. Когато лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд (ЛУАИФ), е отговорно и носи правното задължение за отчитането от името на алтернативен инвестиционен фонд (АИФ) съгласно член 9, параграф 1в от посочения регламент, се посочва единният код за идентифициране на това ЛУАИФ. Когато упълномощен субект, който отговаря за управлението и действа от името на институция за професионално пенсионно осигуряване, е отговорен и носи правното задължение за отчитане от нейно име съгласно член 9, параграф 1г от посочения регламент, се посочва единният код за идентифициране на този субект.

Това поле е приложимо само за извънборсови деривати.

4

Страни по деривата

Контрагент 1 (Отчитащ се контрагент)

Идентификационен код на контрагента по сделка с деривати, който изпълнява своето задължение за отчитане чрез въпросния отчет.

При разпределена сделка с деривати, извършена от мениджър на фонд от името на фонд, фондът, а не мениджърът на фонда, бива отчитан като контрагент.

5

Страни по деривата

Вид на идентификационния код на контрагент 2

Показател за това дали за идентифициране на контрагент 2 е използван ИКПС.

6

Страни по деривата

Контрагент 2

Идентификационен код на втория контрагент по сделка с деривати.

При разпределена сделка с деривати, извършена от мениджър на фонд от името на фонд, фондът, а не мениджърът на фонда, бива отчитан като контрагент.

7

Обезпечение

Дата и час на обезпечението

Дата и час, от които се отчитат стойностите на маржините.

8

Обезпечение

Показател на портфейла от обезпечения

Обозначение за това дали обезпечението е на база портфейл. Под „на база на портфейл“ се има предвид набор от сделки, които са с общ маржин (на нетна или брутна основа), за разлика от сценария, при който маржинът се изчислява и предоставя за всяка сделка поотделно.

9

Обезпечение

Код на портфейла от обезпечения

Ако обезпечението се отчита на база портфейл, уникален код, присвоен на портфейла от контрагент 1. Този елемент от данни не е приложим, ако обезпечението е извършено на ниво сделка, или ако няма споразумение за обезпечение, или ако не е предоставено или получено обезпечение.

10

Обезпечение

UTI

Единен идентификационен код на сделката съгласно член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1860.

11

Обезпечение

Категория на обезпеченост

Посочва се дали между контрагентите е сключено споразумение за обезпечение.

Този елемент от данни се предоставя за всяка сделка или за всеки портфейл, в зависимост от това дали обезпечението се извършва на ниво сделка или на ниво портфейл, и е приложим за преминали и непреминали клиринг сделки.

12

Обезпечение

Първоначален маржин, предоставен от контрагент 1 (преди процентното намаление)

Парична стойност на първоначалния маржин, който е предоставен от контрагент 1, включително всеки маржин, който е в процес на прехвърляне и по който предстои сетълмент.

Ако обезпечаването се извършва на ниво портфейл, предоставеният първоначален маржин се отнася за целия портфейл; ако обезпечението се извършва за единични сделки, предоставеният първоначален маржин се отнася за такава единична сделка.

Това поле се отнася за общата текуща стойност на първоначалния маржин, а не за ежедневната му промяна.

Елементът от данни се отнася както за сделки без извършен клиринг, така и за сделки с извършен централен клиринг.

За сделките, за които се извършва централизиран клиринг, елементът от данни не включва вноските в гаранционния фонд, нито обезпечението, предоставено срещу провизии за ликвидност на ЦК, тоест ангажирани кредитни линии.

Ако предоставеният първоначален маржин е деноминиран в повече от една валута, тези суми се конвертират в една валута, избрана от контрагент 1, и се отчитат като една обща стойност.

13

Обезпечение

Първоначален маржин, предоставен от контрагент 1 (след процентното намаление)

Парична стойност на първоначалния маржин, който е предоставен от контрагент 1, включително всеки маржин, който е в процес на прехвърляне и по който предстои сетълмент.

Ако обезпечаването се извършва на ниво портфейл, предоставеният първоначален маржин се отнася за целия портфейл; ако обезпечението се извършва за единични сделки, предоставеният първоначален маржин се отнася за единичната сделка.

Това поле се отнася за общата текуща стойност на първоначалния маржин след прилагането на процентното намаление (ако е приложимо), а не за ежедневната му промяна.

Елементът от данни се отнася както за сделки без извършен клиринг, така и за сделки с извършен централен клиринг. За сделките, за които се извършва централизиран клиринг, елементът от данни не включва вноските в гаранционния фонд, нито обезпечението, предоставено срещу провизии за ликвидност на ЦК, тоест ангажирани кредитни линии.

Ако предоставеният първоначален маржин е деноминиран в повече от една валута, тези суми се конвертират в една валута, избрана от контрагент 1, и се отчитат като една обща стойност.

14

Обезпечение

Валута на предоставения първоначален маржин

Валута, в която е деноминиран предоставеният първоначален маржин.

Ако предоставеният първоначален маржин е деноминиран в повече от една валута, този елемент от данни отразява една от тези валути, в която контрагент 1 е избрал да конвертира всички стойности на предоставения първоначален маржин.

15

Обезпечение

Вариационен маржин, предоставен от контрагент 1 (преди процентното намаление)

Парична стойност на вариационния маржин, предоставен от контрагент 1, включително маржинът, уреждан с парични средства, и всеки маржин, който е в процес на прехвърляне и по който предстои сетълмент.

Не е включен условен вариационен маржин.

Ако обезпечаването се извършва на ниво портфейл, предоставеният вариационен маржин се отнася за целия портфейл; ако обезпечаването се извършва за единични сделки, предоставеният вариационен маржин се отнася за такава единична сделка.

Това поле се отнася за общата текуща стойност на вариационния маржин, натрупана след първото отчитане на вариационните маржини, предоставени за портфейла или сделката.

Ако предоставеният вариационен маржин е деноминиран в повече от една валута, тези суми се конвертират в една валута, избрана от контрагент 1, и се отчитат като една обща стойност.

16

Обезпечение

Вариационен маржин, предоставен от контрагент 1 (след процентното намаление)

Парична стойност на вариационния маржин, предоставен от контрагент 1, включително маржинът, уреждан с парични средства, и всеки маржин, който е в процес на прехвърляне и по който предстои сетълмент.

Не е включен условен вариационен маржин.

Ако обезпечаването се извършва на ниво портфейл, предоставеният вариационен маржин се отнася за целия портфейл; ако обезпечаването се извършва за единични сделки, предоставеният вариационен маржин се отнася за такава единична сделка.

Това поле се отнася до общата текуща стойност на вариационния маржин след прилагането на процентното намаление, ако е приложимо, натрупана след първото отчитане на вариационните маржини, предоставени за портфейла или сделката.

Ако предоставеният вариационен маржин е деноминиран в повече от една валута, тези суми се конвертират в една валута, избрана от контрагент 1, и се отчитат като една обща стойност.

17

Обезпечение

Валута на предоставените вариационни маржини

Валута, в която е деноминиран вариационният маржин.

Ако предоставеният вариационен маржин е деноминиран в повече от една валута, този елемент от данни отразява една от тези валути, в която контрагент 1 е избрал да конвертира всички стойности на предоставения вариационен маржин.

18

Обезпечение

Свръхобезпечение, предоставено от контрагент 1

Парична стойност на всяко допълнително обезпечение, предоставено от контрагент 1, отделно и независимо от първоначалния и вариационния маржин. Това поле се отнася за общата текуща стойност на превишението на обезпечението преди прилагането на процентното намаление, ако е приложимо, а не за ежедневната му промяна.

Всяка сума на първоначалния или вариационния маржин, която надвишава изисквания първоначален маржин или изисквания вариационен маржин, се отчита като част от предоставения първоначален маржин или съответно от предоставения вариационен маржин и не се включва като предоставено свръхобезпечение.

За сделките с централен клиринг свръхобезпечението се отчита само до степента, до която може да бъде отнесено към конкретен портфейл или сделка.

19

Обезпечение

Валута на предоставеното свръхобезпечение

Валута, в която е деноминирано предоставеното свръхобезпечение.

Ако предоставеното свръхобезпечение е деноминирано в повече от една валута, този елемент от данни отразява една от тези валути, в която контрагент 1 е избрал да конвертира всички стойности на предоставеното свръхобезпечение.

20

Обезпечение

Първоначален маржин, събран от контрагент 1 (преди процентното намаление)

Парична стойност на първоначалния маржин, който е събран от контрагент 1, включително всеки маржин, който е в процес на прехвърляне и по който предстои сетълмент.

Ако обезпечаването се извършва на ниво портфейл, събраният първоначален маржин се отнася за целия портфейл; ако обезпечението се извършва за единични сделки, събраният първоначален маржин се отнася за такава единична сделка.

Това поле се отнася за общата текуща стойност на първоначалния маржин, а не за ежедневната му промяна.

Елементът от данни се отнася както за сделки без извършен клиринг, така и за сделки с извършен централен клиринг. За сделките, за които е извършен централен клиринг, елементът от данни не включва обезпечението, събрано от ЦК като част от неговата инвестиционна дейност.

Ако събраният първоначален маржин е деноминиран в повече от една валута, тези суми се конвертират в една валута, избрана от контрагент 1, и се отчитат като една обща стойност.

21

Обезпечение

Първоначален маржин, събран от контрагент 1 (след процентното намаление)

Парична стойност на първоначалния маржин, който е събран от контрагент 1, включително всеки маржин, който е в процес на прехвърляне и по който предстои сетълмент.

Ако обезпечаването се извършва на ниво портфейл, събраният първоначален маржин се отнася за целия портфейл; ако обезпечението се извършва за единични сделки, събраният първоначален маржин се отнася за такава единична сделка.

Това поле се отнася за общата текуща стойност на първоначалния маржин след прилагането на процентното намаление, ако е приложимо, а не за ежедневната му промяна.

Елементът от данни се отнася както за сделки без извършен клиринг, така и за сделки с извършен централен клиринг. За сделките, за които е извършен централен клиринг, елементът от данни не включва обезпечението, събрано от ЦК като част от неговата инвестиционна дейност.

Ако събраният първоначален маржин е деноминиран в повече от една валута, тези суми се конвертират в една валута, избрана от контрагент 1, и се отчитат като една обща стойност.

22

Обезпечение

Валута на събрания първоначален маржин

Валута, в която е деноминиран събраният първоначален маржин.

Ако събраният първоначален маржин е деноминиран в повече от една валута, този елемент от данни отразява една от тези валути, в която контрагент 1 е избрал да конвертира всички стойности на събрания първоначален маржин .

23

Обезпечение

Вариационен маржин, събран от контрагент 1 (преди процентното намаление)

Парична стойност на събрания от контрагент 1 вариационен маржин, включително маржинът, уреждан с парични средства, и всеки маржин, който е в процес на прехвърляне и по който предстои сетълмент.

Не е включен условен вариационен маржин.

Ако обезпечаването се извършва на ниво портфейл, събраният вариационен маржин се отнася за целия портфейл; ако обезпечението се извършва за единични сделки, събраният вариационен маржин се отнася за такава единична сделка.

Това поле се отнася до общата текуща стойност на вариационния маржин, натрупана след първото отчитане на вариационните маржини, събрани за портфейла/сделката.

Ако събраният вариационен маржин е деноминиран в повече от една валута, тези суми се конвертират в една валута, избрана от контрагент 1, и се отчитат като една обща стойност.

24

Обезпечение

Вариационен маржин, събран от контрагент 1 (след процентното намаление)

Парична стойност на вариационния маржин, събран от контрагент 1, включително маржинът, уреждан с парични средства, и всеки маржин, който е в процес на прехвърляне и по който предстои сетълмент.

Не е включен условен вариационен маржин.

Ако обезпечаването се извършва на ниво портфейл, събраният вариационен маржин се отнася за целия портфейл; ако обезпечението се извършва за единични сделки, събраният вариационен маржин се отнася за такава единична сделка.

Това поле се отнася за общата текуща стойност на вариационния маржин, събран след прилагането на процентното намаление, ако е приложимо, натрупана след първото отчитане на вариационните маржини, събрани за портфейла/сделката.

Ако събраният вариационен маржин е деноминиран в повече от една валута, тези суми се конвертират в една валута, избрана от контрагент 1, и се отчитат като една обща стойност.

25

Обезпечение

Валута на събрания вариационен маржин

Валута, в която е деноминиран събраният вариационен маржин.

Ако събраният вариационен маржин е деноминиран в повече от една валута, този елемент от данни отразява една от тези валути, в която контрагент 1 е избрал да конвертира всички стойности на събрания вариационен маржин.

26

Обезпечение

Свръхобезпечение, събрано от контрагент 1

Парична стойност на всяко допълнително обезпечение, събрано от контрагент 1, отделно и независимо от първоначалния и вариационния маржин. този елемент от данни се отнася за общата текуща стойност на свръхобезпечението преди прилагането на процентното намаление, ако е приложимо, а не за ежедневната му промяна.

Всяка сума на събрания първоначален или вариационен маржин, която надвишава изисквания първоначален маржин или изисквания вариационен маржин, се отчита като част от събрания първоначален маржин или съответно от събрания вариационен маржин, а не се включва като събрано свръхобезпечение.

За сделките с централизиран клиринг свръхобезпечението се отчита само до степента, до която може да бъде отнесено към конкретен портфейл или сделка.

27

Обезпечение

Валута на събраното свръхобезпечение

Валута, в която е деноминирано събраното свръхобезпечение.

Ако свръхобезпечението е деноминирано в повече от една валута, този елемент от данни отразява една от тези валути, в която контрагент 1 е избрал да конвертира всички стойности на събраното свръхобезпечение.

28

Обезпечение

Вид действие

Отчита се един от следните видове действие:

а)

ново салдо по маржина или изменение на данните за маржините се обозначават като „актуализация на маржина“;

б)

корекция на полета с данни, които са били подадени неправилно в предишен отчет, се обозначава с „Корекция“.

29

Обезпечение

Дата на събитието

Дата, на която е настъпило подлежащото на отчитане събитие, свързано с договора за деривати и обхванато от отчета. В случай на актуализация на обезпечението — датата, за която се предоставя информацията, съдържаща се в отчета.


(1)  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201 27.7.2012 г., стр. 1).

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1860 на Комисията от 10 юни 2022 г.за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартите, форматите, честотата, както и методите и механизмите за отчитане (вж. страница 68 от настоящия брой на Официален вестник).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) № 149/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с регулаторните технически стандарти относно споразуменията за непряк клиринг, задължението за клиринг, публичния регистър, достъпа до място за търговия, нефинансовите контрагенти и техниките за намаляване на риска за договори за извънборсови деривати, които не са преминали през клиринг чрез централен контрагент, ОВ L 052 23.2.2013 г., стр. 11.