22.9.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 245/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1629 НА КОМИСИЯТА

от 21 септември 2022 година

за въвеждане на мерки за ограничаване на Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. T.C. Harr. в рамките на определени демаркационни области

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/ЕИО, 74/647/ЕИО, 93/85/ЕИО, 98/57/ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 28, параграф 1, букви г) и д) и член 28, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В част Б от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията (2) се определя списъкът на карантинните вредители от значение за Съюза, за които е известно, че се срещат на територията на Съюза.

(2)

Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. („посоченият вредител“) е включен в посочения списък, тъй като е известно, че се среща в определени части от територията на Съюза и оказва значително въздействие върху растенията Platanus L. („посочените растения“) и върху дървения материал от Platanus L. („посочения дървен материал“) — основните гостоприемници на посочения вредител.

(3)

Наблюденията, проведени в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) 2016/2031, показват, че ликвидирането на посочения вредител в определени демаркационни области вече не е възможно.

(4)

Поради това следва да бъдат въведени мерки за ограничаване на посочения вредител в рамките на демаркационните области, състоящи се от заразени зони и буферни зони. Мерките следва да бъдат в съответствие с наличните технически и научни доказателства по отношение на посочените растения и посочения дървен материал.

(5)

Компетентните органи следва да повишават обществената осведоменост, за да се гарантира, че широката общественост и професионалните оператори, засегнати от ограничителните мерки в демаркационните области, са запознати с прилаганите мерки и определянето за тази цел на границите на демаркационните области.

(6)

Въпреки това, ако посоченият вредител бъде открит в буферна зона, заобикаляща заразена зона, за която се прилагат мерки за ограничаване на посочения вредител, тази нова констатация следва да доведе до определянето на нова демаркационна област от компетентния орган, в която се предприема ликвидиране на посочения вредител.

(7)

Следва да се извършват годишни наблюдения за наличие на посочения вредител, както е посочено в член 22 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1231 на Комисията (3), за да се гарантира ранното откриване на посочения вредител в области на територията на Съюза, в които не е известно посоченият вредител да е наличен. Наблюденията следва да се основават на информационния картон за наблюдение на вредители за посочения вредител, публикуван от Европейския орган за безопасност на храните, тъй като в нея се вземат предвид най-новите научни и технически постижения.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се въвеждат мерки за ограничаване на Ceratocystis platani J.M. Walter) Engelbr. T.C. Harr. в рамките на демаркационните области, където ликвидирането му не е възможно.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„посоченият вредител“ означава Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr.;

2)

„посочените растения“ означава растения от рода Platanus L., различни от семена;

3)

„посоченият дървен материал“ означава дървен материал, получен от растения от рода Platanus L.;

4)

„демаркационна област за ограничаване“ означава област, включена в списъка в приложение I, в която посоченият вредител не може да бъде ликвидиран;

5)

„информационен картон за наблюдение на вредители“ означава публикацията „Информационен картон за наблюдение на вредителя Ceratocysis platani“ (4) на Европейския орган за безопасност на храните.

Член 3

Определяне на демаркационни области за ограничаване

Компетентните органи определят демаркационни области за ограничаване на посочения вредител, състоящи се от нападната от вредители зона и буферна зона, заобикаляща нападнатата от вредители зона, с широчина най-малко 1 km.

Член 4

Мерки в рамките на демаркационните области за ограничаване

1.   В нападнатите от вредители зони компетентният орган гарантира:

а)

отстраняване на заразените с посочения вредител посочени растения и посочен дървен материал преди следващия вегетационен сезон, като се прилагат подходящи мерки за предотвратяване на разпространението на посочения вредител от пънове, дървени стърготини, части от дървесина и буци почва на мястото на сечта и се гарантира тяхното унищожаване в подходящи съоръжения за третиране;

б)

забрана за движение на заразения с посочения вредител посочен дървен материал, получен от отстраняването на посочените растения, извън заразената зона, освен в случаите, когато:

i)

в рамките на заразената зона няма подходящо съоръжение за третиране;

ii)

обработката се извършва в най-близкото съоръжение за третиране извън заразената зона, което има капацитет за извършване на такава обработка; както и

iii)

транспортирането се извършва под официалния надзор на компетентните органи и в затворени превозни средства, с което се гарантира, че се предотвратява разпиляването на посочения дървен материал и че посоченият вредител не може да се разпространи;

в)

забрана за засаждане в съответните заразени зони на посочени растения, различни от такива, за които е известно, че са устойчиви на посочения вредител;

г)

забрана за отстраняване и транспортиране на почвата от заразена зона към други зони, освен ако не е приложено предварително подходящо третиране, за да се гарантира, че е свободна от посочения вредител;

д)

почистване и дезинфекция на инструментите и машините за резитба преди и след като са били в контакт с посочените растения или почвата около тях; както и

е)

в случай на резитба на определени растения, третиране на рани с подходяща превантивна обработка.

2.   В буферните зони компетентният орган гарантира:

а)

забрана за засаждане в буферната зона на посочени растения, различни от такива, за които е известно, че са устойчиви на посочения вредител;

б)

почистване и дезинфекция на инструментите и машините за резитба преди и след като са били в контакт с посочените растения, почвата около тях или посочения дървен материал; както и

в)

третиране, в случай на резитба на определени растения, на рани с подходяща превантивна обработка.

3.   Когато наличието на посочения вредител е официално потвърдено в буферната зона, се прилагат членове 17 и 18 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

4.   В рамките на демаркационните области за ограничаване компетентните органи повишават обществената осведоменост относно заплахата от посочения вредител и относно мерките, приети за предотвратяване на по-нататъшното му разпространение извън тях.

Компетентните органи информират обществеността и съответните професионални оператори за определянето на границите на демаркационната област за ограничаване.

Член 5

Проучвания

1.   Компетентните органи извършват предвидените в параграфи 2 и 3 наблюдения, като вземат предвид информацията, посочена в информационния картон за наблюдение за вредители.

2.   Те извършват ежегодни основани на риска наблюдения за наличието на посочения вредител в областите на територията на Съюза, в които не е регистрирано наличие на посочения вредител, но в които той би могъл да се установи.

3.   В буферните зони на демаркационните области за ограничаване те извършват ежегодни наблюдения, както е посочено в член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031, за да открият наличието на посочения вредител.

Тези наблюдения включват:

а)

визуални проверки на посочените растения за откриване на посочения вредител; както и

б)

вземане на проби и изпитване при съмнение за наличие на посочения вредител.

Тези наблюдения се извършват с по-голяма интензивност от наблюденията, посочени в параграф 2, с по-голям брой визуални проверки и, когато е целесъобразно, вземане на проби и изпитване.

Член 6

Докладване

До 30 април всяка година държавите членки представят на Комисията и на другите държави членки резултатите от наблюденията, проведени през предходната календарна година, съгласно:

а)

Член 5, параграф 2 от настоящия регламент, като се използва един от образците, установени в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1231;

б)

Член 5, параграф 3 от настоящия регламент, като се използва един от образците, установени в приложение II към настоящия регламент;

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 септември 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 4.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията от 28 ноември 2019 г. за установяване на еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за отмяна на Регламент (ЕО) № 690/2008 на Комисията и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 на Комисията (ОВ L 319, 10.12.2019 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1231 на Комисията от 27 август 2020 г. относно формата и указанията за годишните доклади за резултатите от наблюденията и относно формата на многогодишните програми за наблюдение и практическите правила, предвидени съответно в членове 22 и 23 от Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 280, 28.8.2020 г., стр. 1).

(4)  Pest survey card on Ceratocystis platani. (Информационен картон за наблюдение на вредителя Ceratocystis platani). Допълнителна публикация на ЕОБХ 2021:EN-6822. doi:10.2903/sp.efsa.2021.EN-6822. Той е достъпен на следния интернет адрес: https://arcg.is/15CyXW.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на демаркационните области за ограничаване, посочени в член 2

Франция

Номер/наименование на демаркационната област (ДО)

Зона на ДО

Регион

Общини или други административни/географски ограничения

1.

Canal du Midi и Canal de la Robine

Нападната от вредители зона

Aude (11)

100 m от всяка страна на канала в следните общини: Alzonne; Argeliers; Argens-Minervois; Azille; Blomac; Bram; Carcassonne; Castelnaudary; Caux-et-Sauzens; Ginestas; Homps; La Redorte; Lasbordes; Marseillette; Mirepeisset; Montréal; Moussan; Narbonne; Ouveillan; Paraza; Pexiora; Pezens; Puichéric; Roubia; Saint-Martin-Lalande; Saint-Nazaire-d’Aude; Sainte-Eulalie; Sallèle d’Aude; Trèbes; Ventenac-en-Minervois; Villalier; Villedubert; Villemoustaussou; Villepinte; Villesèquelande

Hérault (34)

100 m от всяка страна на канала в следните общини: Agde; Béziers; Capestang; Cers; Colombiers; Cruzy; Nissan-lez-Ensérune; Olonzac; Poilhes; Portiragnes; Quarante; Vias; Villeneuve-les-Béziers

Буферна зона

Aude (11)

1 км около нападнатата от вредители зона в следните общини: Alzonne; Argeliers; Argens-Minervois; Arzens; Azille; Badens; Bages; Baraigne; Barbaira; Berriac; Blomac; Bouilhonnac; Bram; Canet; Capendu; Carcassonne; Castelnau d’Aude; Castelnaudary; Caux-et-Sauzens; Conques sur Orbiel; Cuxac d’Aude; Floure; Fonties d’Aude; Ginestas; Gruissan; Homps; La Redorte; Labastide-d-Anjou; Lasbordes; Lézignan Corbières; Marseillette; Mas-saintes-Puelles; Mirepeisset; Mireval Lauragais; Montferrand; Montréal; Moussan; Narbonne; Ouveillan; Paraza; Pennautier; Pexiora; Peyriac de Mer; Pezens; Port-la-Nouvelle; Puichéric; Raissac d’Aude; Roquecourbe Minervois; Roubia; Rustiques; Saint-Couat d’Aude; Sainte-Eulalie; Sainte-Valière; Saint-Marcel sur Aude; Saint-Martin-Lalande; Saint-Nazaire-d’Aude; Sallèle d’Aude; Sigean; Tourouzelle; Trèbes; Ventenac Cabardès; Ventenac-en-Minervois; Villalier; Villedubert; Villemoustaussou; Villepinte; Villesèquelande

Hérault (34)

1 км около нападнатата от вредители зона в следните общини: Agde; Béziers; Capestang; Cers; Colombiers; Cruzy; Marseillan; Montady; Montels; Montouliers; Nissan-lez-Ensérune; Olonzac; Poilhes; Portiragnes; Quarante; Sauvian; Sérignan; Vias; Villeneuve-les-Béziers

2.

Adour и притоците ѝ

Нападната от вредители зона

Hautes-Pyrénées (65)

Andrest; Ansost; Artagnan; Aureilhan; Aurensan; Auriébat; Barbachen; Bazet; Bazillac; Bordères-sur-l’Échez; Bours; Caixon; Camalès; Escondeaux; Estirac; Gayan; Gensac; Horgues; Lafitole; Lagarde; Laloubère; Larreule; Liac; Marsac; Maubourguet; Monfaucon; Nouilhan; Odos; Oursbelille; Pujo; Rabastens-de-Bigorre; Saint-Lézer; Sarniguet; Sarriac-Bigorre; Sauveterre; Ségalas; Séméac; Siarrouy; Sombrun; Soues; Talazac; Tarbes; Tostat; Ugnouas; Vic-en-Bigorre; Villenave-près-Marsac

Gers (32)

Haget

Буферна зона

Hautes-Pyrénées (65)

Castelnau-Rivière-Basse; Caussade-Rivière; Hères; Labatut-Rivière; Villefranque

1 км около нападнатата от вредители зона в следните общини: Barbazan-Debat; Boulin; Buzon; Castéra-Lou; Chis; Dours; Ibos; Juillan; Lacassagne; Lahitte-Toupières; Lascazères; Lescurry; Louey; Momères; Mingot; Orleix; Orois; Pintac; Saint-Martin; Salles-Adour; Sanous; Sarrouilles; Tarasteix

Gers (32)

Armentieux; Jû-Belloc; Ladevèze-Ville; Tieste-Uragnoux

1 км около нападнатата от вредители зона в следните общини: Beccas; Betplan; Cazeaux-Villecomtal; Malabat; Marciac; Montégut-Arros; Saint-Justin; Sembouès; Villecomtal-Sur-Arros

Pyrénées-Atlantique (Région Nouvelle-Aquitaine)

1 км около нападнатата от вредители зона в следните общини: Castéide-Doat; Labatut; Lamayou; Moncaup; Montaner; Monségur

3.

Vaucluse/Bouches-du-Rhône/Var

Нападната от вредители зона

Bouches du Rhône (13)

Aix-en-Provence; Allauch; Arles; Aubagne; Auriol; Barbentane; Berre-l’Etang; Cabannes; Cadolive; Carry-le-Rouet; Ceyreste; Châteaurenard; Cornillon-Confoux; Cuges-les-Pins; Eygalières; Eyguières; Eyragues; Fuveau; Gémenos; Gignac-la-Nerthe; Grans; Graveson; Gréasque; Istres; Jouques; La Bouilladisse; La Ciotat; La Destrousse; La Fare-les-Oliviers; La Penne-sur-Huveaune; Lamanon; Lambesc; Le Tholonet; Les Pennes-Mirabeau; Maillane; Mallemort; Marignane; Marseille; Martigues; Mas-Blanc-des-Alpilles; Maussane-les-Alpilles; Meyrargues; Meyreuil; Mollégès; Mouriès; Noves; Orgon; Pélissanne; Peyrolles-en-Provence; Plan-de-Cuques; Plan-d’Orgon; Port-de-Bouc; Port-Saint-Louis-du-Rhône; Puyloubier; Rognonas; Roquevaire; Saint-Andiol; Saint-Chamas; Saint-Etienne-du-Grès; Saint-Martin-de-Crau; Saint-Rémy-de-Provence; Saint-Victoret; Salon-de-Provence; Sénas; Simiane-Collongue; Tarascon; Trets; Velaux; Venelles; Ventabren; Verquiéres; Vitrolles

Var (83)

Cogolin; Draguignan; Hyères; La Garde; La Londe-les-Maures; La Seyne-sur-Mer; Le Beausset; Le Luc; Les Arcs; Pignans; Saint-Cyr-sur-Mer; Saint-Maximin-la-Sainte-Baume; Saint-Tropez; Saint-Zacharie; Toulon

Vaucluse (84)

Althen-des-Paluds; Apt; Avignon; Beaumes-de-Venise; Bédarrides; Bonnieux; Cadenet; Caderousse; Camaret-sur-Aigues; Carpentras; Caumont-sur-Durance; Cavaillon; Châteauneuf-de-Gadagne; Châteauneuf-du-Pape; Courthézon; Entraigues-sur-la-Sorgue; Fontaine-se-Vaucluse; Gargas; Gignac; Gigondas; Gordes; Goult; Jonquerettes; Jonquières; La Tour-d’Aigues; Lagnes; Lapalud; Lauris; Le Pontet; Le Thor; L’Isle-sur-la-Sorgue; Loriol-du-Comtat; Lourmarin; Malaucène; Mazan; Mérindol; Modène; Mondragon; Monteux; Morières-lès-Avignon; Oppède; Orange; Pernes-les-Fontaines; Pertuis; Piolenc; Robion; Saignon; Saint-Didier; Saint-Saturnin-lès-Apt; Saint-Saturnin-lès-Avignon; Sarrians; Saumane-de-Vaucluse; Sorgues; Travaillan; Vedène; Velleron; Venasque; Villelaure; Violes

Буферна зона

Bouches du Rhône (13)

Alleins; Aureille; Aurons; Beaurecueil; Belcodène; Bouc-Bel-Air; Boulbon; Cabriès; Carnoux-en-Provence; Cassis; Charleval; Châteauneuf-le-Rouge; Châteauneuf-les-Martigues; Coudoux; Eguilles; Ensuès-la-Redonne; Fontvieille; Fos-sur-Mer; Gardanne; La Barben; La Roque-d’Anthéron; Lançon-Provence; Le Puy-Sainte-Réparade; Le Rove; Les Baux-de-Provence; Mimet; Miramas; Paradou; Peynier; Peypin; Rognac; Rognes; Roquefort-la-Bédoule; Rousset; Saint-Antonin-sur-Bayon; Saint-Cannat; Saintes-Maries-de-la-Mer; Saint-Estève-Janson; Saint-Marc-Jaumegarde; Saint-Mitre-les-Remparts; Saint-Paul-lès-Durance; Saint-Pierre-de-Mézoargues; Saint-Savournin; Sausset-les-Pins; Septèmes-les-Vallons; Vauvenargues; Vernègues

Var (83)

Ampus; Bandol; Besse-sur-Issole; Bormes-les-Mimosas; Bras; Brue-Auriac; Cabasse; Carnoules; Carqueiranne; Cavalaire-sur-Mer; Châteaudouble; Collobrières; Evenos; Figanières; Flassans-sur-Issole; Flayosc; Gassin; Gonfaron; Grimaud; La Cadiere-d’Azur; La Crau; La Croix-Valmer; La Farlède; La Mole; La Motte; La Valette-du-Var; Le Cannet-des-Maures; Le Castellet; Le Muy; Le Pradet; Le Revest-les-Eaux; Le Thoronet; Les Mayons; Lorgues; Nans-les-Pins; Ollières; Ollioules; Pierrefeu-du-Var; Plan-d’Aups-Sainte-Baume; Pourcieux; Pourrières; Puget-Ville; Ramatuelle; Rians; Riboux; Rougiers; Sainte-Maxime; Saint-Mandrier-sur-Mer; Sanary-sur-Mer; Seillons-Source-d’Argens; Signes; Six-Fours-les-Plages; Taradeau; Tourves; Trans-en-Provence; Vidauban

Vaucluse (84)

Ansouis; Aubignan; Auribeau; Beaumettes; Beaumont-de-Pertuis; Beaumont-du-Ventoux; Bedoin; Blauvac; Bollène; Buoux; Cabrieres-d’Avignon; Cairanne; Caromb; Caseneuve; Castellet; Cheval-Blanc; Crestet; Crillon-le-Brave; Cucuron; Entrechaux; Grambois; Joucas; La Bastidonne; La Motte-d’Aigues; La Roque-Alric; La Roque-sur-Pernes; Lacoste; Lafare; Lagarde-d’Apt; Lamotte-du-Rhône; Le Barroux; Le Beaucet; Lioux; Malemort-du-Comtat; Maubec; Ménerbes; Méthamis; Mirabeau; Mormoiron; Mornas; Murs; Puget; Puyvert; Rasteau; Roussillon; Rustrel; Sablet; Saint-Christol; Sainte-Cécile-les-Vignes; Saint-Hippolyte-le-Graveyron; Saint-Léger-du-Ventoux; Saint-Martin-de-Castillon; Saint-Martin-de-la-Brasque; Saint-Pantaléon; Saint-Pierre-de-Vassols; Sannes; Sault; Seguret; Sérignan-du-Comtat; Sivergues; Suzette; Taillades; Uchaux; Vacqueyras; Vaison-la-Romaine; Vaugines; Viens; Villars

Alpes-de-Haute-Provence (04)

Simiane-la-Rotonde

Ardèche (07)

Bourg-Saint-Andéol; Saint-Just-d’Ardèche; Saint-Marcel-d’Ardèche

Drôme (26)

Mollans-sur-Ouvèze; Pierrelatte; Rochegude; Saint-Paul-Trois-Châteaux; Suze-la-Rousse

Gard (30)

Aramon; Beaucaire; Chusclan; Codolet; Fourques; Laudun-l’Ardoise; Les Angles; Montfaucon; Pont-Saint-Esprit; Roquemaure; Saint-Alexandre; Saint-Etienne-des-Sorts; Saint-Geniès-de-Comolas; Saint-Gilles; Sauveterre; Vallabrègues; Vénéjan; Villeneuve-lès-Avignon


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образци за докладване на резултатите от ежегодните наблюдения, извършени съгласно член 6(б)

ЧАСТ А

1.   Образец за докладване на резултатите от ежегодните наблюдения

Image 1

2.   Инструкции за попълване на образеца

Ако настоящият образец е попълнен, не се попълва образецът в част Б от настоящото приложение.

В колона 1:

Посочете наименованието на географската област, броя на огнищата или друга информация, която позволява идентифицирането на демаркационната област (ДО) и датата, на която тя е била определена.

В колона 2:

Посочете размера на ДО преди началото на наблюдението.

В колона 3:

Посочете размера на ДО след наблюдението.

В колона 4:

Посочете подхода: Ограничаване (О). Включете толкова редове, колкото е необходимо според броя на ДО за отделен вредител и за подходите за тези области.

В колона 5:

Посочете зоната от ДО, където е било извършено наблюдението, включително толкова на брой редове, колкото е необходимо: Нападната от вредители зона (НЗ) или буферна зона (БЗ), като се използват отделни редове. Когато е приложимо, посочете областта от НЗ, където е извършено наблюдението (напр. последните 20 km в близост до БЗ, около разсадниците и т.н.) в различни редове.

В колона 6:

Посочете броя на обектите на проучването и ги опишете, като изберете едно от следните вписвания за описанието:

1.

Площ на открито (област на производство): 1.1. поле (обработваема земя, пасище); 1.2. овощна градина/лозе; 1.3. разсадник; 1.4. гора;

2.

Площ на открито (друго): 2.1. частна градина; 2.2. обществени обекти; 2.3. защитена територия; 2.4. диви растения в области, различни от защитените територии; 2.5. други, като уточните конкретния случай (напр. градински център, търговски обекти, в които се използва дървен опаковъчен материал, дърводобивна и дървопреработвателна промишленост, мочурища, напоителна и отводнителна мрежа и др.);

3.

Закрити пространства: 3.1. оранжерии; 3.2. частен обект, различен от оранжерия; 3.3. обществен обект, различен от оранжерия; 3.4. други, като уточните конкретния случай (напр. градински център, търговски обекти, в които се използва дървен опаковъчен материал, дърводобивна и дървопреработвателна промишленост).

В колона 7:

Посочете кои са рисковите области, определени въз основа на биологичните характеристики на вредителя(ите), наличието на растения гостоприемници, екологичните климатични условия и рисковите местоположения.

В колона 8:

От дадените в колона 7 рискови области, посочете онези, които са включени в наблюдението.

В колона 9:

Посочете растенията, плодовете, семената, почвата, опаковъчния материал, дървесината, машините, превозните средства, водата, друго, като уточните конкретния случай.

В колона 10:

Посочете списъка на наблюдаваните растителни видове/родове, като използвате по един ред за всеки растителен вид/родове.

В колона 11:

Посочете месеците от годината, когато са извършени наблюденията.

В колона 12:

Посочете подробните данни за наблюдението според специалните нормативни изисквания относно наблюдение за вредители за всеки отделен вредител. Отбележете с N/A, когато информацията в дадена колона не е приложима.

В колони 13 и 14:

Посочете резултатите, ако е приложимо, като предоставите наличната информация в съответните колони. „Неопределени“ са анализираните проби, за които не е получен резултат поради различни фактори (напр. под нивото на откриване, необработена проба — неидентифицирана, стара и др.).

В колона 15:

По отношение на констатациите в БЗ, посочете уведомленията за огнище за годината, в която е извършено наблюдението. Не е необходимо да се включва номерът на уведомлението за наличие на огнище, когато компетентният орган е решил, че констатацията попада в един от случаите, посочени в член 14, параграф 2, член 15, параграф 2 или член 16 от Регламент (ЕС) 2016/2031. В този случай в колона 16 („Забележки“) посочете причината, поради която информацията не е била предоставена.

ЧАСТ Б

1.   Образец за докладване на резултатите от ежегодните наблюдения въз основа на статистически данни

Image 2

2.   Инструкции за попълване на образеца

Ако настоящият образец е попълнен, не се попълва образецът в част А от настоящото приложение.

Обяснете основните съображения за плана на наблюдение за вредители. Обобщете и обосновете:

целевата популация, епидемиологичната единица, инспекционните единици,

метода на откриване и чувствителност на метода,

рисковият(те) фактор(и), като посочите нивата на риск и съответните относителни рискове и дяловете от популацията на растението гостоприемник.

В колона 1:

Посочете наименованието на географската област, броя на огнищата или друга информация, която позволява идентифицирането на демаркационната област (ДО) и датата, на която тя е била определена.

В колона 2:

Посочете размера на ДО преди началото на наблюдението.

В колона 3:

Посочете размера на ДО след наблюдението.

В колона 4:

Посочете подхода: Ограничаване (О). Включете толкова редове, колкото е необходимо според броя на ДО за отделен вредител и за подходите за тези области.

В колона 5:

Посочете зоната от ДО, където е било извършено наблюдението, включително толкова на брой редове, колкото е необходимо: Нападната от вредители зона (НЗ) или буферна зона (БЗ), като се използват отделни редове. Когато е приложимо, посочете областта от НЗ, където е извършено наблюдението (напр. последните 20 km в близост до БЗ, около разсадниците и т.н.) в различни редове.

В колона 6:

Посочете броя на обектите на проучването и ги опишете, като изберете едно от следните вписвания за описанието:

1.

Площ на открито (област на производство): 1.1. поле (обработваема земя, пасище); 1.2. овощна градина/лозе; 1.3. разсадник; 1.4. гора;

2.

Площ на открито (друго): 2.1. частна градина; 2.2. обществени обекти; 2.3. защитена територия; 2.4. диви растения в области, различни от защитените територии; 2.5. други, като уточните конкретния случай (напр. градински център, търговски обекти, в които се използва дървен опаковъчен материал, дърводобивна и дървопреработвателна промишленост, мочурища, напоителна и отводнителна мрежа и др.);

3.

Закрити пространства: 3.1. оранжерии; 3.2. частен обект, различен от оранжерия; 3.3. обществен обект, различен от оранжерия; 3.4. други, като уточните конкретния случай (напр. градински център, търговски обекти, в които се използва дървен опаковъчен материал, дърводобивна и дървопреработвателна промишленост).

В колона 7:

Посочете месеците от годината, когато са извършени наблюденията.

В колона 8:

Посочете избраната целева популация, като уточните съответно списъка на обхванатите видове гостоприемници и области. Целевата популация се определя като съвкупност от инспекционни единици. Размерът ѝ за селскостопански площи обикновено се определя в хектари, но може да бъде парцел, поле, оранжерия и др. Обосновете избора, направен в основните съображения. Посочете кои са наблюдаваните инспекционни единици. „Инспекционна единица“ означава растения, части от растения, стоки, материали, вектори на вредители, които са подложени на активно наблюдение с цел идентифициране и откриване на вредителите.

В колона 9:

Посочете епидемиологичните единици, подложени на наблюдение, като предоставите тяхното описание и мерна единица. „Епидемиологична единица“ означава хомогенна област, в която взаимодействието между вредителя, растенията гостоприемници и абиотичните и биотичните фактори и условия ще доведат до една и съща епидемиология, ако там присъства вредителят. Епидемиологичните единици представляват подразделения на целевата популация, които са хомогенни от гледна точка на епидемиологията и са с поне едно растение гостоприемник. В някои случаи цялата популация от гостоприемници в даден регион/област/държава може да бъде определена като епидемиологична единица. Това би могло да е регион по Номенклатурата на териториалните единици за статистически цели (NUTS), градски район, гори, розови градини или стопанства, или брой хектари. Мотивировката на избора се отразява в основните съображения.

В колона 10:

Посочете използваните в наблюдението методи, включително броя на дейностите във всеки отделен случай според специалните нормативни изисквания относно наблюдение за вредители за всеки отделен вредител. Отбележете с N/A, когато в дадена колона липсва информация.

В колона 11:

Дайте оценка на ефективността на вземането на проби. „Ефективност на вземането на проби“ означава вероятността да се подберат заразени части от заразено растение. При вектори става въпрос за ефективността на метода да бъде хванат положителен вектор, когато той присъства в областта, която се наблюдава. При почви става въпрос за ефективността на подбора на почвена проба, която съдържа вредителя, когато вредителят присъства в областта, която се наблюдава.

В колона 12:

„Чувствителност на метода“ означава вероятността с даден метод да се открие правилно присъствието на вредител. Чувствителност на метода се определя като вероятността действително положителен гостоприемник при изпитване да даде положителен резултат. Става въпрос за умножаването на ефективността на вземането на проби (т.е. вероятността за подбор на заразени части от растение от инфектирано растение) по диагностичната чувствителност (характеризираща се с визуална проверка и/или лабораторно изпитване, използвани при процеса на идентифициране).

В колона 13:

Посочете рисковите фактори на различни редове, като използвате толкова редове, колкото е необходимо. За всеки рисков фактор посочете нивото на риск и съответния относителен риск и дял от популацията на гостоприемника.

За колона Б:

Посочете подробните данни за наблюдението според специалните нормативни изисквания относно наблюдение за вредители за всеки отделен вредител. Отбележете с N/A, когато информацията в дадена колона не е приложима. Информацията, която трябва да бъде предоставена в тези колони, е свързана с информацията, включена в колона 10 „Методи на откриване“.

В колона 18:

Посочете броя на местата за лов с капани, в случай че този брой се различава от броя на капаните (колона 17) (напр. един и същ капан се използва на различни места).

В колона 21:

Посочете броя на пробите, за които е установено, че са с положителен, отрицателен или неопределен резултат. „Неопределени“ са анализираните проби, за които не е получен резултат поради различни фактори (напр. под нивото на откриване, необработена проба — неидентифицирана, стара и др.).

В колона 22:

По отношение на констатациите в буферната зона, посочете уведомленията за огнище за годината, в която е извършено наблюдението. Не е необходимо да се включва номерът на уведомлението за наличие на огнище, когато компетентният орган е решил, че констатацията попада в един от случаите, посочени в член 14, параграф 2, член 15, параграф 2 или член 16 от Регламент (ЕС) 2016/2031. В този случай в колона 25 („Забележки“) посочете причината за непредоставяне на тази информация.

В колона 23:

Посочете чувствителността на наблюдението, определена в Международния стандарт за фитосанитарни мерки (МСФМ 31). Тази стойност на постигнатото ниво на сигурност за определяне като „свободен от вредители“ е изчислена въз основа на извършените проверки (и/или проби), като се има предвид чувствителността на метода и предвиденото разпространение.

В колона 24:

Посочете предвиденото разпространение въз основа на оценката преди наблюдението на вероятното действително разпространение на вредителя в полето. Предвиденото разпространение е зададено като цел на наблюдението и съответства на компромиса, който лицата, отговарящи за управлението на риска, правят между риска от наличие на вредителя и наличните ресурси за наблюдението. Обикновено за наблюдение за откриване се задава стойност от 1 %.