5.8.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 205/207


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1363 НА КОМИСИЯТА

от 3 август 2022 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от 2,4-D, азоксистробин, цихалофоп-бутил, цимоксанил, фенхексамид, флазасулфурон, флорасулам, флуроксипир, ипроваликарб и силтиофам във или върху определени продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 14, параграф 1, буква а) и член 49, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) от 2,4-D, азоксистробин, цихалофоп-бутил, цимоксанил, фенхексамид, флазасулфурон, флорасулам, флуроксипир, ипроваликарб и силтиофам са определени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005.

(2)

При преразглеждането на тези МДГОВ в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005 Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) установи, че част от информацията за някои продукти не е налична. Наличната информация беше достатъчна, така че Органът можа да предложи МДГОВ, които са безопасни за потребителите, а пропуските в данните са посочени в приложение II към същия регламент, като се уточнява датата, до която липсващата информация трябваше да бъде подадена на Органа в подкрепа на предложените МДГОВ.

(3)

По отношение на 2,4-D такава информация беше подадена от заявителя относно методите за анализ при бадеми, бразилски орехи, кашу, кокосови орехи, лешници, орехи макадамия, пеканови орехи, ядки от пиния, шамфъстък, орехи и други черупкови плодове и Органът стигна до заключението, че този пропуск в данните е отстранен в достатъчна степен (2). Поради това за тези продукти следва да се запазят съществуващите в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 МДГОВ, а изискването за предоставяне на допълнителна информация следва да бъде заличено от посоченото приложение. По отношение на елда и други псевдозърнени култури обаче такава информация не беше предоставена относно изпитванията за остатъчни вещества, така че Органът стигна до заключението, че пропускът в данните съответно не е отстранен в достатъчна степен и че лицата, отговарящи за управлението на риска, могат да преценят дали да заменят тези МДГОВ с границата на определяне (LOD) (3). Поради това е целесъобразно МДГОВ за тези продукти в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 да се запазят на равнището на LOD и изискването за предоставяне на допълнителна информация да бъде заличено от посоченото приложение.

(4)

По отношение на азоксистробин такава информация беше подадена от заявителя относно изпитванията за остатъчни вещества при полска салата/кълнова салата, къдрава листна ендивия/широколистна ендивия, кресон и други кълнове, рукола, червен синап и бейби култури (в т.ч. растения от рода Brassica). Органът стигна до заключението, че този пропуск в данните е отстранен в достатъчна степен (4), и въз основа на новата информация предложи МДГОВ за тези продукти да бъдат намалени. Поради това МДГОВ за тези продукти следва да бъдат включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 със стойностите, определени от Органа, а изискването за предоставяне на допълнителна информация следва да бъде заличено от посоченото приложение. В съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 396/2005, заедно с потвърждаващите данни заявителят подаде и заявление за изменение на съществуващите МДГОВ за азоксистробин в марули, а Органът препоръча намаляване на МДГОВ за посочения продукт4. Поради това МДГОВ за марули следва да бъдат определени на нивото, установено от Органа. При преразглеждането на МДГОВ в съответствие с член 12 Органът установи липса на данни относно токсикологичния профил на метаболитите L1, L4 и L9 при свине (мускули, мастна тъкан, черен дроб, бъбреци, бъбреци, годни за консумация карантии), говеда (мускули, мастна тъкан, черен дроб, бъбреци, годна за консумация карантия), овце (мускули, мастна тъкан, черен дроб, бъбреци, годна за консумация карантия), кози (мускули, мастна тъкан, черен дроб, бъбреци, годна за консумация карантия), домашни птици (мускули, мастна тъкан, черен дроб, бъбреци, годна за консумация карантия), мляко (от едър рогат добитък, овце, кози, коне) и птичи яйца. Тази информация не беше подадена от заявителя4. Органът стигна до заключението4, че тези метаболити не се появяват върху мускулите, но заявителят не е предоставил пълна характеристика на техния токсикологичен профил и е необходим по-задълбочен анализ от страна на лицата, отговарящи за управлението на риска, като се има предвид, че съществуващите МДГОВ за тези продукти отразяват МДГОВ по Кодекс алиментариус (CXL). Поради това за тези продукти следва да се запазят съществуващите в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 МДГОВ, а изискването за предоставяне на допълнителна информация следва да остане в посоченото приложение.

(5)

По отношение на цихалофоп-бутил такава информация беше подадена от заявителя относно методите за анализ при ориз и Органът стигна до заключението, че този пропуск в данните е отстранен в достатъчна степен (5). Поради това за този продукт следва да се запазят съществуващите в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 МДГОВ, а изискването за предоставяне на допълнителна информация следва да бъде заличено от посоченото приложение.

(6)

По отношение на цимоксанил такава информация беше подадена от заявителя относно изпитванията за остатъчни вещества при трапезно грозде, винено грозде, марули и спанак. Органът стигна до заключението, че този пропуск в данните е отстранен в достатъчна степен (6), и предложи МДГОВ за тези продукти да бъдат запазени или намалени. Поради това МДГОВ за тези продукти следва да бъдат включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 със стойностите, определени от Органа, а изискването за предоставяне на допълнителна информация следва да бъде заличено от посоченото приложение. Органът стигна до заключението6, че пропуските в данните относно методите за анализ при билкови настойки и хмел и относно устойчивостта при съхранение на варива, билкови настойки и хмел не са отстранени и че МДГОВ за тези продукти следва да бъдат запазени на равнището на LOD. Поради това МДГОВ за тези продукти следва да бъдат включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 със стойностите, определени от Органа, а изискването за предоставяне на допълнителна информация следва да бъде заличено от посоченото приложение.

(7)

По отношение на фенхексамид такава информация не е подадена относно изпитванията за наличие на остатъчни вещества и параметрите на добри селскостопански практики при киви (зелено, червено, жълто). Органът обаче стигна до заключението, че исканата информация вече не е необходима (7), тъй като оценката е извършена с по-стари изисквания за данни, поради което вече не са необходими допълнителни изпитвания за наличие на остатъчни вещества и информация за добри селскостопански практики. Поради това за този продукт следва да се запазят съществуващите в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 МДГОВ, а изискването за предоставяне на допълнителна информация следва да бъде заличено от посоченото приложение.

(8)

По отношение на флазасулфурон такава информация беше подадена от заявителя относно устойчивостта при съхранение на трапезни маслини и маслини за производство на масло и Органът стигна до заключението, че този пропуск в данните е отстранен в достатъчна степен (8). Поради това за тези продукти следва да се запазят съществуващите в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 МДГОВ, а изискването за предоставяне на допълнителна информация следва да бъде заличено от посоченото приложение.

(9)

По отношение на флорасулам такава информация беше подадена от заявителя относно методите за анализ при говеда (мускули, мастна тъкан, черен дроб, бъбреци, годна за консумация карантия), овце (мускули, мастна тъкан, черен дроб, бъбреци, годна за консумация карантия), кози (мускули, мастна тъкан, черен дроб, бъбреци, годна за консумация карантия) и мляко (от едър рогат добитък, овце, кози, коне) и Органът стигна до заключението, че този пропуск в данните е отстранен в достатъчна степен (9). Поради това за тези продукти следва да се запазят съществуващите в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 МДГОВ, а изискването за предоставяне на допълнителна информация следва да бъде заличено от посоченото приложение.

(10)

По отношение на флуроксипир такава информация беше подадена от заявителя относно методите за анализ, устойчивостта при съхранение, интервала преди прибиране на реколтата и изпитванията за наличие на остатъчни вещества при ябълки и лук. Заявителят представи и допълнителна информация за метода за анализ, използван при изпитванията за наличие на остатъчни вещества при мащерка. Органът стигна до заключението, че тези пропуски в данните са отстранени в достатъчна степен (10) , (11). Поради това МДГОВ за тези продукти следва да бъдат включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 със стойностите, определени от Органа, а изискването за предоставяне на допълнителна информация следва да бъде заличено от посоченото приложение. Органът стигна до заключението, че пропускът в данните по отношение на метода за анализ при чесън и шалот/дребен лук е отстранен, но не е отстранен при праз, зърнени култури, билкови настойки от цвят и захарна тръстика и че е необходим по-задълбочен анализ във връзка с управлението на риска. Той също така заключи, че пропуските в данните относно устойчивостта при съхранение и метаболизма при свине (мускули, мастна тъкан, черен дроб, бъбреци, годна за консумация карантия), говеда (мускули, мастна тъкан, черен дроб, бъбреци, годна за консумация карантия), овце (мускули, мастна тъкан, черен дроб, бъбреци, годна за консумация карантия), кози (мускули, мастна тъкан, черен дроб, бъбреци, годна за консумация карантия) и мляко (от едър рогат добитък, овце, кози, коне) са само отчасти отстранени и че е необходим по-задълбочен анализ във връзка с управлението на риска. В окончателния доклад за преразглеждане (12) на това вещество се стигна до заключението, че наличните данни са достатъчни, за да бъдат отстранени и тези пропуски в данните. Поради това за тези продукти следва да се запазят МДГОВ в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005, а изискването за предоставяне на допълнителна информация следва да бъде заличено от посоченото приложение.

(11)

По отношение на ипроваликарб такава информация не беше подадена относно метаболизма при културите при марули, къдрава листна ендивия/широколистна ендивия и рукола и Органът стигна до заключението, че установеният по-рано пропуск в данните съответно не е отстранен (13) и че лицата, отговарящи за управлението на риска, могат да преценят дали да заменят тези МДГОВ с LOD. Поради това е целесъобразно МДГОВ за тези продукти да се включат в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 със стойности на специфичната LOD и изискването за предоставяне на допълнителна информация да бъде заличено от посоченото приложение.

(12)

По отношение на силтиофам такава информация относно методите за анализ при ечемик, ръж и пшеница беше подадена от заявителя и Органът стигна до заключението, че тази липса на данни е преодоляна в достатъчна степен (14). Поради това за тези продукти следва да се запазят съществуващите в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 МДГОВ, а изискванията за предоставяне на допълнителна информация следва да бъдат заличени от посоченото приложение.

(13)

Комисията проведе консултации с референтните лаборатории на Европейския съюз относно нуждата да се адаптират някои от LOD. Посочените лаборатории стигнаха до заключението, че техническият напредък позволява за някои продукти да бъдат определени по-ниски LOD.

(14)

В рамките на Световната търговска организация бяха проведени консултации относно новите МДГОВ с търговските партньори на Съюза и техните становища бяха взети под внимание.

(15)

Поради това Регламент (ЕО) № 396/2005 следва да бъде съответно изменен.

(16)

С цел да се позволи нормално пускане на пазара, преработване и потребление на продуктите, в настоящия регламент следва да се предвиди преходна мярка за продуктите, които са били произведени преди изменението на МДГОВ и за които информацията показва, че се поддържа високо равнище на защита на потребителите.

(17)

Следва да се предвиди разумен срок преди прилагането на изменените МДГОВ, така че да се позволи на държавите членки, трети държави и стопанските субекти в областта на храните да се подготвят за спазването на новите изисквания вследствие на изменението на МДГОВ.

(18)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Регламент (ЕО) № 396/2005 във вида преди изменението му с настоящия регламент продължава да се прилага за продукти, които са били произведени в Съюза или внесени в Съюза преди 25 февруари 2023 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 25 февруари 2023 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 август 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.

(2)  Европейски орган за безопасност на храните; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2,4-D (Заключение във връзка с партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество 2,4-D като пестицид). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2014;12(9):3812.

(3)  Европейски орган за безопасност на храните; Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb (Липса на потвърждаващи данни след преразглеждания на МДГОВ от 2,4-D, фенхексамид и ипроваликарб съгласно член 12). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2021;19(10):6910.

(4)  Европейски орган за безопасност на храните; Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review and modification of the existing maximum residue levels for azoxystrobin (Оценка на потвърждаващите данни след преразглеждането на МДГОВ съгласно член 12 и изменение на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества от азоксистробин). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2020;18(8):6231.

(5)  Европейски орган за безопасност на храните; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cyhalofop (variant evaluated cyhalofop-butyl) (Заключение във връзка с партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество цихалофоп (вариант, разгледан при оценката: цихалофоп-бутил) като пестицид). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015; 13(1):3943.

(6)  Европейски орган за безопасност на храните; Evaluation of confirmatory data following the Article 12 review for cymoxanil (Оценка на потвърждаващите данни след преразглеждането на МДГОВ от цимоксанил съгласно член 12). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2019; 17(10):5823.

(7)  Европейски орган за безопасност на храните; Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb (Липса на потвърждаващи данни след преразглеждания на МДГОВ от 2,4-D, фенхексамид и ипроваликарб съгласно член 12). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2021;19(10):6910.

(8)  Европейски орган за безопасност на храните; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flazasulfuron (Заключение във връзка с партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество флазасулфурон като пестицид). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2016;14(8):4575.

(9)  Европейски орган за безопасност на храните; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance florasulam (Заключение във връзка с партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество флорасулам като пестицид). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015;13(1):3984.

(10)  Европейски орган за безопасност на храните; Evaluation of confirmatory data following the Article 12 review for fluroxypyr (Оценка на потвърждаващите данни след преразглеждането на МДГОВ от флуроксипир съгласно член 12). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2019;17(9):5816.

(11)  Европейски орган за безопасност на храните; Modification of the existing maximum residue levels for fluroxypyr in chives, celery leaves, parsley, thyme and basil and edible flowers (Изменение на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества от флуроксипир в сибирски лук/лук резанец/салатен лук, листа от целина, магданоз, мащерка и босилек и ядливи цветя). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2020;18(10):6273.

(12)  SANCO/11019/2011 rev.5, „Final Review report for the active substance fluroxypyr finalised in the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health at its meeting on 17 June 2011 in view of the approval of fluroxypyr as active substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 (Окончателен доклад за преразглеждане на активното вещество флуроксипир, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на заседанието му от 17 юни 2011 г. с оглед на одобряването на флуроксипир като активно вещество в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009“, 23 март 2017 г., https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=734

(13)  Европейски орган за безопасност на храните; Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb (Липса на потвърждаващи данни след преразглеждания на МДГОВ от 2,4-D, фенхексамид и ипроваликарб съгласно член 12). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2021;19(10):6910.

(14)  Европейски орган за безопасност на храните; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance silthiofam (Заключение във връзка с партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество силтиофам като пестицид). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2016;14(8):4574.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 колоните за 2,4-D, азоксистробин, цихалофоп-бутил, цимоксанил, фенхексамид, флазасулфурон, флорасулам, флуроксипир, ипроваликарб и силтиофам се заменят със следното:

Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Номер на код

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ  (1)

2,4-D (сума на 2,4-D, солите му, естерите му и съединенията му, изразена като 2,4-D)

Азоксистробин

Цихалофоп-бутил

Цимоксанил

Фенхексамид (F)

Флазасулфурон

Флорасулам

Флуроксипир (сума на флуроксипир, неговите соли, естери и конюгати, изразена като флуроксипир) (R)

Ипроваликарб

Силтиофам

0100000

ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ; ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0110000

Цитрусови плодове

1

15

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0110010

Грейпфрути

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Портокали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Лимони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Сладки лимони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Мандарини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

Черупкови плодове

0,2

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0120010

Бадеми

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Бразилски орехи

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Кашу

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Кестени

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Кокосови орехи

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Лешници

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Орехи макадамия

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Пеканови орехи

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Ядки от пиния

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Шамфъстък

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Орехи

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Други (2)

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

Ябълкови плодове

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0130010

Ябълки

 

 

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0130020

Круши

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130030

Дюли

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130040

Мушмули

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130050

Японско нефле/японски мушмули

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0140000

Костилкови плодове

0,05  (*1)

2

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0140010

Кайсии

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0140020

Череши (сладки)

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

0140030

Праскови

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0140040

Сливи

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

0140990

Други (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0150000

Ягодоплодни култури

0,1

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0151000

а)

грозде

 

3

 

0,05

15

 

 

 

2

 

0151010

Трапезно грозде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Винено грозде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

б)

ягоди

 

10

 

0,01  (*1)

10

 

 

 

0,01  (*1)

 

0153000

в)

храстови

 

5

 

0,01  (*1)

15

 

 

 

0,01  (*1)

 

0153010

Къпини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Полски къпини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Малини (червени и жълти)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154000

г)

други малки плодове и ягодоплодни култури

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0154010

Боровинки

 

5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154020

Червени боровинки

 

0,5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154030

Френско грозде (черно, червено и бяло)

 

5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154040

Цариградско грозде (зелено, червено и жълто)

 

5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154050

Шипки

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0154060

Черници (черни и бели)

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0154070

Азаролски глог/средиземноморски мушмули

 

5

 

 

15

 

 

 

 

 

0154080

Плодове от черен бъз

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0154990

Други (2)

 

5

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0160000

Смесени плодове

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161000

а)

с ядлива кора

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0161010

Фурми

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Смокини

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Трапезни маслини

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161040

Кумквати

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Карамболи

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

0161060

Райска ябълка

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161070

Ямболан/явайска слива

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161990

Други (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Киви (зелено, червено, жълто)

 

0,01  (*1)

 

 

15

 

 

 

 

 

0162020

Личи

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162030

Пасионфрут/маракуя

 

4

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162040

Бодливи круши/кактусови плодове

 

0,3

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162050

Звездни ябълки

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162060

Виржинска хурма

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162990

Други (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0163000

в)

с неядлива кора, едри

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0163010

Авокадо

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Банани

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Манго

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Папая

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Нарове

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Черимоя

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163070

Гуава

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163080

Ананаси

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Плодове от хлебно дърво

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163100

Дуриан

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163110

Бодлива анона

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163990

Други (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0200000

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Кореноплодни и грудкови

 

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0211000

а)

картофи

0,2

7

 

 

 

 

 

 

 

 

0212000

б)

тропични кореноплодни и грудкови зеленчуци

0,05  (*1)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Корени от маниока

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Сладки картофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Игнами/индийски картофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Корени от арарут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

в)

други кореноплодни и грудкови зеленчуци, без захарно цвекло

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Червено цвекло

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Моркови

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Целина с едри глави

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Хрян

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Земна ябълка

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Пащърнак

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Магданоз на грудки

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Репички

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Козя брада

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Жълта ряпа/брюква

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Репи

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Други (2)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0220000

Луковични зеленчуци

0,05  (*1)

10

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0220010

Чесън

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0220020

Лук

 

 

 

 

0,8

 

 

0,05  (*1)

0,1

 

0220030

Шалот/дребен лук

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0220040

Пресен/зелен лук и пясъчен/зимен лук (батун)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0220990

Други (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0230000

Плодни зеленчуци

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0231000

а)

семейства Solanaceae и Malvaceae

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Домати

 

 

 

0,4

2

 

 

 

0,7

 

0231020

Сладки пиперки

 

 

 

0,01  (*1)

3

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231030

Патладжани

 

 

 

0,3

2

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231040

Бамя

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231990

Други (2)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0232000

б)

тиквови с ядлива кора

 

1

 

0,08

1

 

 

 

0,1

 

0232010

Краставици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Корнишони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Тиквички

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

в)

кратункови растения с неядлива кора

 

1

 

0,4

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0233010

Пъпеши

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

0233020

Тикви

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0233030

Дини

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

0233990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0234000

г)

сладка царевица

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0239000

д)

други плодни зеленчуци

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0240000

Зеленчуци от род Brassica (с изключение на корени от тях и на бейби култури от същия род)

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0241000

а)

цветно зеле

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Броколи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Карфиол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

б)

растения от вида Brassica на глави

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Брюкселско зеле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242020

Зеле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243000

в)

листни растения от вида Brassica

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Китайско зеле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Къдраво зеле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

г)

алабаш

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0250000

Листни зеленчуци, тревисти растения и ядливи цветя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

а)

марули и салатни растения

0,05  (*1)

10

0,02  (*1)

 

50

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

Полска салата/кълнова салата

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251020

Маруля

 

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

0251030

Къдрава листна ендивия/широколистна ендивия

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251040

Кресон и други кълнове

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251050

Земен кресон

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251060

Рукола

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251070

Червен синап

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251080

Бейби култури (в т.ч. растения от рода Brassica)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251990

Други (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0252000

б)

спанак и подобни листни зеленчуци

0,05  (*1)

15

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Спанак

 

 

 

0,9

 

 

 

 

 

 

0252020

Тученица

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0252030

Листно цвекло/салатно цвекло

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0252990

Други (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0253000

в)

лозови листа и подобни видове

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

г)

воден кресон

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

д)

дълголистна цикория/италианска цикория/индустриална цикория

0,05  (*1)

0,3

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

е)

подправки и ядливи цветя

0,1  (*1)

70

0,05  (*1)

0,02  (*1)

50

0,02  (*1)

0,02  (*1)

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Кервел

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256020

Сибирски лук/лук резанец/салатен лук

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

0256030

Листа от целина

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0256040

Магданоз

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0256050

Градински чай

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256060

Розмарин

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256070

Мащерка

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

0256080

Босилек и ядливи цветя

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0256090

Дафинов лист

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256100

Градински пелин

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0260000

Бобови

0,05  (*1)

3

0,02  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Фасул (с шушулки)

 

 

 

0,05  (*1)

15

 

 

 

 

 

0260020

Фасул (без шушулки)

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260030

Грах (с шушулки)

 

 

 

0,15

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260040

Грах (без шушулки)

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260050

Леща

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260990

Други (2)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0270000

Стъблени зеленчуци

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Аспержи

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270020

Артишок

 

15

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270030

Целина

 

15

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270040

Резене

 

10

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270050

Артишок/ангинарии/кардун

 

5

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270060

Праз

 

10

 

0,02

 

 

 

0,3

 

 

0270070

Ревен

 

0,6

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270080

Бамбукови филизи

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270090

Сърцевини от палмово дърво

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270990

Други (2)

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0280000

Гъби, мъхове и лишеи

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Култивирани гъби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Диворастящи гъби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Мъхове и лишеи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Водорасли и прокариотни организми

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

ВАРИВА

0,05  (*1)

0,15

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Фасул

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Леща

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Грах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Лупина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0401000

Маслодайни семена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Ленено семе

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0401020

Фъстъци

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

0401030

Маково семе

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401040

Сусамово семе

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401050

Слънчогледово семе

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401060

Семена от рапица

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401070

Соя

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401080

Семена от синап

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401090

Семена от памук

 

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

0401100

Тиквено семе

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401110

Семена от картам/шафранка

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0401120

Семена от пореч

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0401130

Камелина

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401140

Конопено семе

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401150

Рициново семе

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401990

Други (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402000

Маслодайни плодове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0402010

Маслини за производство на масло

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402020

Ядки от маслодайна палма

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402030

Плодове от маслодайна палма

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

0402040

Капок (растителен пух)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402990

Други (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0500000

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Ечемик

0,05  (*1)

1,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500020

Елда и други псевдозърнени култури

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500030

Царевица

0,05  (*1)

0,02

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0500040

Просо

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500050

Овес

0,05  (*1)

1,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500060

Ориз

0,1

5

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500070

Ръж

2

0,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500080

Сорго

0,05  (*1)

10

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0500090

Пшеница

2

0,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500990

Други (2)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0600000

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ, КАКАО И РАСТЕНИЯ ОТ СЕМЕЙСТВО РОЖКОВИ

0,1  (*1)

 

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Чай

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0620000

Кафе на зърна

 

0,03

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0630000

Билкови настойки от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631000

а)

цветове

 

60

 

 

 

 

 

2

 

 

0631010

Лайка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Хибискус

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Роза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Жасмин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Липа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

б)

листа и стръкове

 

60

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0632010

Ягодови листа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Ройбос

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Мате

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

в)

корени

 

0,3

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0633010

Валериан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633020

Женшен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0639000

г)

всички останали части на растението

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0640000

Какао на зърна

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0650000

Рожкови

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0700000

ХМЕЛ

0,1  (*1)

30

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

ПОДПРАВКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Подправки на семена

0,1  (*1)

0,3

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Анасон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Черен кимион

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Целина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Кориандър

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Кимион

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Копър

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Резене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Сминдух

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Индийско орехче

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Подправки, които представляват плодове на растения

0,1  (*1)

0,3

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Бахар/пимента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Съчуански/анасонов/японски пипер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Ким

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Кардамон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Хвойна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Зърна от пипер (черен, зелен и бял)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Ванилия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Тамаринд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Подправки, които се получават от кората на растения

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Канела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Подправки, които представляват корени и коренища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Сладък корен/гол сладник

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Джинджифил (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840030

Куркума

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Хрян (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840990

Други (2)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Подправки, които представляват пъпки

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Карамфил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Каперси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Подправки, които представляват плодници на растителни цветове

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Жълт минзухар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Подправки, които представляват обвивки

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Обвивка на индийско орехче

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Други (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900000

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Захарно цвекло (корени)

 

5

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0900020

Захарна тръстика

 

0,05

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0900030

Корени от цикория

 

0,09

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0900990

Други (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1000000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010000

Тъкани от

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1011000

а)

свине

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Мускули

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1011020

Мастна тъкан

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,04

 

 

1011030

Черен дроб

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,04

 

 

1011040

Бъбреци

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1011050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1011990

Други (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1012000

б)

говеда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Мускули

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1012020

Мастна тъкан

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1012030

Черен дроб

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1012040

Бъбреци

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1012050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1012990

Други (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1013000

в)

овце

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Мускули

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1013020

Мастна тъкан

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1013030

Черен дроб

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1013040

Бъбреци

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1013050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1013990

Други (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1014000

г)

кози

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Мускули

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1014020

Мастна тъкан

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1014030

Черен дроб

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1014040

Бъбреци

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1014050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1014990

Други (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1015000

д)

еднокопитни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Мускули

0,2

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1015020

Мастна тъкан

0,2

0,05

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1015030

Черен дроб

5

0,07

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1015040

Бъбреци

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1015050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1015990

Други (2)

5

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1016000

е)

домашни птици

0,05  (*1)

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1016010

Мускули

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Мастна тъкан

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Черен дроб

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Бъбреци

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Други (2)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1017000

ж)

други отглеждани в стопанства сухоземни животни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017010

Мускули

0,2

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1017020

Мастна тъкан

0,2

0,05

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1017030

Черен дроб

5

0,07

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1017040

Бъбреци

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1017050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1017990

Други (2)

5

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1020000

Мляко

0,01  (*1)

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,06

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Едър рогат добитък

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Овце

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Кози

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Коне

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Други (2)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

Птичи яйца

0,01  (*1)

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Кокоши

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Пачи

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030030

Гъши

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030040

Пъдпъдъчи

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030990

Други (2)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1040000

Мед и други пчелни продукти (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Земноводни и влечуги

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Сухоземни безгръбначни животни

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Диви сухоземни гръбначни животни

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1100000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — РИБА, РИБНИ ПРОДУКТИ И ВСИЧКИ ДРУГИ МОРСКИ И СЛАДКОВОДНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200000

КУЛТУРИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ, ИЗПОЛЗВАНИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФУРАЖИ ЗА ЖИВОТНИ (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300000

ПРЕРАБОТЕНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(**)

Комбинация пестицид — код, за която се прилага МДГОВ, както е посочено в приложение III, част Б.

(F) = Мастноразтворим

Азоксистробин

Европейският орган за безопасност на храните установи, че част от информацията за токсичността на метаболитите не е налична. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, която се посочва в първото изречение, ако е подадена до 5 август 2024 г. или — ако посочената информация не е подадена до тази дата — факта, че тя не е налична.

1011000 а) свине

1011010 Мускули

1011020 Мастна тъкан

1011030 Черен дроб

1011040 Бъбреци

1011050 Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

1011990 Други (2)

1012000 б) говеда

1012010 Мускули

1012020 Мастна тъкан

1012030 Черен дроб

1012040 Бъбреци

1012050 Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

1012990 Други (2)

1013000 в) овце

1013010 Мускули

1013020 Мастна тъкан

1013030 Черен дроб

1013040 Бъбреци

1013050 Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

1013990 Други (2)

1014000 г) кози

1014010 Мускули

1014020 Мастна тъкан

1014030 Черен дроб

1014040 Бъбреци

1014050 Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

1014990 Други (2)

1016000 е) домашни птици

1016010 Мускули

1016020 Мастна тъкан

1016030 Черен дроб

1016040 Бъбреци

1016050 Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

1016990 Други (2)

1020000 Мляко

1020010 Едър рогат добитък

1020020 Овце

1020030 Кози

1020040 Коне

1020990 Други (2)

1030000 Птичи яйца

1030010 Кокоши

1030020 Пачи

1030030 Гъши

1030040 Пъдпъдъчи

1030990 Други (2)

Флуроксипир (сума на флуроксипир, неговите соли, естери и конюгати, изразена като флуроксипир) (R)

(R) = определението за пестицидния остатък се различава за следните комбинации пестицид — номер на код:

Флуроксипир — код 1000000 с изключение на 1040000: Флуроксипир (сума на флуроксипир и неговите соли, изразена като флуроксипир)“


(*1)  Граница на аналитично определяне.

(1)  За пълния списък продукти от растителен и животински произход, за които се прилагат МДГОВ, вж. приложение I.