25.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/74


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1290 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2022 година

за изменение на приложения II, III и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от аметоктрадин, хлормекват, додин, никотин, профенофос и мултикапсиден ядрено-полиедрен вирус по Spodoptera exigua (SeMNPV) изолат BV-0004 във и върху определени продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 5, параграф 1 и член 14, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за аметоктрадин и додин са определени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005. МДГОВ за хлормекват и никотин са определени в част А от приложение III към посочения регламент. МДГОВ за профенофос са определени в приложение II и в част Б от приложение III към посочения регламент. За мултикапсиден ядрено-полиедрен вирус по Spodoptera exigua (SeMNPV) изолат BV-0004 не са определени конкретни МДГОВ в Регламент (ЕО) № 396/2005 и това вещество не е включено в приложение IV към посочения регламент, поради което се прилага стойността по подразбиране от 0,01 mg/kg, определена в член 18, параграф 1, буква б) от него.

(2)

В рамките на процедура по разрешаването на употребата на продукт за растителна защита, съдържащ активното вещество аметоктрадин, върху култури, които могат да бъдат привлекателни за пчелите и това да причини наличието на остатъчни вещества в меда, бе подадено заявление в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005 за изменение на съществуващите МДГОВ за мед.

(3)

По отношение на додин бе подадено заявление в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005 за изменение на съществуващите МДГОВ за цитрусови плодове.

(4)

В съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 396/2005 съответните държави членки подложиха на оценка тези заявления и изпратиха докладите за оценка на Комисията.

(5)

Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) разгледа заявленията и докладите за оценка, като обърна по-специално внимание на рисковете за потребителите, а когато бе приложимо — и за животните, и даде обосновани становища по предложените МДГОВ (2). Той изпрати становищата си до заявителите, до Комисията и до държавите членки и ги направи общодостъпни.

(6)

Органът стигна до заключението, че са изпълнени всички изисквания във връзка с пълнотата на подадените данни и че поисканите от заявителите изменения на МДГОВ са приемливи с оглед на безопасността на потребителите въз основа на оценка на експозицията на потребителите за 27 конкретни групи европейски потребители. При това Органът взе предвид най-актуалната информация относно токсикологичните свойства на веществата. Не бе установен риск от превишаване на допустимата дневна доза или на острата референтна доза нито при дългосрочна експозиция на посочените вещества чрез консумация на всички хранителни продукти, които биха могли да ги съдържат, нито при краткосрочна експозиция, дължаща се на прекомерна консумация на съответните продукти.

(7)

С Регламент (ЕС) 2019/1561 на Комисията (3) бяха определени временни МДГОВ за хлормекват в кладница, а с Регламент (ЕС) 2017/693 на Комисията (4) – за хлормекват в култивирани гъби, като определените стойности бяха съответно 6 mg/kg и 0,9 mg/kg. Временните МДГОВ бяха определени въз основа на данни от наблюдение, които показаха, че при нетретирани култивирани гъби се срещат остатъчни вещества, чието количество превишава границата на определяне, поради кръстосано замърсяване на култивираните гъби със слама, законно третирана с хлормекват. Тези временни МДГОВ бяха определени за срок до 13 април 2021 г., до представянето на данни от наблюдение за наличието на посоченото вещество в съответните продукти.

(8)

Органът и стопанските субекти в областта на храните представиха актуални данни от наблюдение, които показаха, че остатъци от хлормекват все още присъстват в кладница и в култивирани гъби, в количества, превишаващи границата на определяне. Производителите на гъби уведомиха Комисията за едно текущо проучване за оценка на нивата на замърсяване на кладница и други култивирани гъби. Тъй като проучването ще приключи през 2022 г., след което събраните данни ще бъдат предоставени на Комисията, е целесъобразно срокът на валидност на тези временни МДГОВ да бъде удължен с една година считано от датата на публикуване на настоящия регламент.

(9)

Временни МДГОВ в размер на 0,07 mg/kg бяха определени също с Регламент (ЕС) 2017/693 за хлормекват в круши, тъй като данните от наблюдението показаха, че в дърветата все още присъстват остатъчни количества вследствие на предишни употреби. Временната МДГОВ беше определена за срок до 13 април 2021 г., до представянето на данни от наблюдение за наличието на посоченото вещество в съответния продукт. Органът, държавите членки и стопанските субекти в областта на храните представиха актуални данни от наблюдение, които показаха, че остатъци от посоченото вещество все още присъстват в круши, в количества, превишаващи границата на определяне. Поради това е целесъобразно наблюдението на количествата хлормекват в круши да продължи и срокът на валидност на посочената временна МДГОВ да бъде удължен със седем години считано от датата на публикуване на настоящия регламент.

(10)

С Регламент (ЕС) 2017/978 на Комисията (5) бяха определени временни МДГОВ за никотин при диворастящи гъби (изсушени манатарки (сеп) и изсушени диворастящи гъби, различни от манатарките), за срок до 19 октомври 2021 г., до представянето и оценката на новите данни и информация от наблюдение за естественото наличие или за образуването на никотин в съответните продукти. Няма убедителни научни доказателства, които да доказват естественото наличие на никотин в съответните продукти или да хвърлят светлина върху механизма на образуването му. Органът и стопанските субекти в областта на храните представиха актуални данни от наблюдение, които показаха, че остатъци от посоченото вещество все още присъстват в тези продукти, в количества, превишаващи границата на определяне. Поради това е целесъобразно наблюдението на количествата никотин в тези продукти да продължи и срокът на валидност на посочените временни МДГОВ да бъде удължен със седем години считано от датата на публикуване на настоящия регламент.

(11)

С Регламент (ЕС) 2017/978 беше определена временна МДГОВ за профенофос в листенца от роза за срок до 18 октомври 2021 г., до представянето на данни от наблюдение за наличието на посоченото вещество в съответния продукт. Органът и стопанските субекти в областта на храните представиха актуални данни от наблюдение, които показаха, че остатъци от посоченото вещество все още присъстват в листенца от роза, в количества, превишаващи границата на определяне. Поради това е целесъобразно наблюдението на количествата профенофос в листенца от роза да продължи и срокът на валидност на посочената временна МДГОВ да бъде удължен със седем години считано от датата на публикуване на настоящия регламент.

(12)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета (6) до държава членка бе подадено заявление за одобряване на активното вещество мултикапсиден ядрено-полиедрен вирус по Spodoptera exigua (SeMNPV) изолат BV-0004. Съответната държава членка подложи заявлението на оценка в съответствие с член 11, параграф 2 от посочения регламент. Органът разгледа заявлението и представи заключение във връзка с партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество като пестицид (7), в което посочи, че мултикапсиден ядрено-полиедрен вирус по Spodoptera exigua (SeMNPV) изолат BV-0004 отговаря на изискванията за включване в приложение IV към Регламент (ЕО) № 396/2005. Поради това е целесъобразно посоченото вещество да бъде включено в приложение IV към Регламент (ЕО) № 396/2005.

(13)

Въз основа на обоснованите становища и на заключението на Органа и като се вземат под внимание факторите от значение, изброени в член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 396/2005, се счита, че предложените изменения на МДГОВ отговарят на изискванията на член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 396/2005.

(14)

Поради това Регламент (ЕО) № 396/2005 следва да бъде съответно изменен.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II, III и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.

(2)  Научните доклади на ЕОБХ са публикувани на следния уебсайт: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue level for ametoctradin in honey (Обосновано становище относно изменението на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за аметоктрадин в мед). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2021;19(11):6943.

Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue levels for dodine in citrus fruits (Обосновано становище относно определянето на максимално допустими граници на остатъчни вещества за додин в цитрусови плодове). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2021;19(11):6950.

(3)  Регламент (ЕС) 2019/1561 на Комисията от 17 септември 2019 г. за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от хлормекват в култивирани гъби (ОВ L 240, 18.9.2019 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) 2017/693 на Комисията от 7 април 2017 г. за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от битертанол, хлормекват и тебуфенпирад във и върху определени продукти (ОВ L 101, 13.4.2017 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) 2017/978 на Комисията от 9 юни 2017 г. за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от флуопирам; хексахлороциклохексан (НСН), алфа-изомер; хексахлороциклохексан (НСН), бета-изомер; хексахлороциклохексан (НСН), сума от изомери, с изключение на гама-изомера; линдан (хексахлороциклохексан (НСН), гама-изомер); никотин и профенофос във и върху определени продукти (ОВ L 151, 14.6.2017 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) (Заключение във връзка с партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество мултикапсиден ядрено-полиедрен вирус по Spodoptera exigua (SeMNPV) като пестицид). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2021;19(10):6848.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II, III и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят, както следва:

1)

В приложение II колоните за аметоктрадин и додин се заменят със следното:

„Приложение II

Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Кодов номер

Групи и примери за отделни продукти, за коитосе прилагат МДГОВ  (1)

Аметоктрадин (R) (F)

Додин

0100000

ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ; ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ

 

 

0110000

Цитрусови плодове

0,01  (*1)

1,5

0110010

Грейпфрути

 

 

0110020

Портокали

 

 

0110030

Лимони

 

 

0110040

Сладки лимони

 

 

0110050

Мандарини

 

 

0110990

Други (2)

 

 

0120000

Черупкови плодове

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0120010

Бадеми

 

 

0120020

Бразилски орехи

 

 

0120030

Кашу

 

 

0120040

Кестени

 

 

0120050

Кокосови орехи

 

 

0120060

Лешници

 

 

0120070

Орехи макадамия

 

 

0120080

Пеканови орехи

 

 

0120090

Ядки от пиния

 

 

0120100

Шамфъстък

 

 

0120110

Орехи

 

 

0120990

Други (2)

 

 

0130000

Семкови плодове

0,01  (*1)

 

0130010

Ябълки

 

0,9

0130020

Круши

 

0,9

0130030

Дюли

 

5

0130040

Мушмули

 

5

0130050

Японско нефле/японски мушмули

 

5

0130990

Други (2)

 

0,9

0140000

Костилкови плодове

0,01  (*1)

 

0140010

Кайсии

 

0,1

0140020

Череши (сладки)

 

3

0140030

Праскови

 

0,1

0140040

Сливи

 

0,01  (*1)

0140990

Други (2)

 

0,01  (*1)

0150000

Ягодоплодни култури

 

0,01  (*1)

0151000

а)

грозде

6

 

0151010

Трапезно грозде

 

 

0151020

Винено грозде

 

 

0152000

б)

ягоди

0,01  (*1)

 

0153000

в)

храстови

0,01  (*1)

 

0153010

Къпини

 

 

0153020

Полски къпини

 

 

0153030

Малини (червени и жълти)

 

 

0153990

Други (2)

 

 

0154000

г)

други малки плодове и ягодоплодни култури

0,01  (*1)

 

0154010

Боровинки

 

 

0154020

Червени боровинки

 

 

0154030

Френско грозде (черно, червено и бяло)

 

 

0154040

Цариградско грозде (зелено, червено и жълто)

 

 

0154050

Шипки

 

 

0154060

Черници (черни и бели)

 

 

0154070

Азаролски глог/средиземноморски мушмули

 

 

0154080

Плодове от черен бъз

 

 

0154990

Други (2)

 

 

0160000

Смесени плодове

0,01  (*1)

 

0161000

а)

с ядлива кора

 

 

0161010

Фурми

 

0,01  (*1)

0161020

Смокини

 

0,01  (*1)

0161030

Трапезни маслини

 

20

0161040

Кумквати

 

0,01  (*1)

0161050

Карамболи

 

0,01  (*1)

0161060

Райска ябълка

 

0,01  (*1)

0161070

Ямболан/явайска слива

 

0,01  (*1)

0161990

Други (2)

 

0,01  (*1)

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

 

0,01  (*1)

0162010

Киви (зелено, червено, жълто)

 

 

0162020

Личи

 

 

0162030

Пасионфрут/маракуя

 

 

0162040

Бодливи круши/кактусови плодове

 

 

0162050

Звездни ябълки

 

 

0162060

Виржинска хурма

 

 

0162990

Други (2)

 

 

0163000

в)

с неядлива кора, едри

 

 

0163010

Авокадо

 

0,01  (*1)

0163020

Банани

 

0,5

0163030

Манго

 

0,01  (*1)

0163040

Папая

 

0,01  (*1)

0163050

Нарове

 

0,01  (*1)

0163060

Черимоя

 

0,01  (*1)

0163070

Гуава

 

0,01  (*1)

0163080

Ананаси

 

0,01  (*1)

0163090

Плодове от хлебно дърво

 

0,01  (*1)

0163100

Дуриан

 

0,01  (*1)

0163110

Бодлива анона

 

0,01  (*1)

0163990

Други (2)

 

0,01  (*1)

0200000

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ

 

 

0210000

Кореноплодни и грудкови

 

0,01  (*1)

0211000

а)

картофи

0,05

 

0212000

б)

тропични кореноплодни и грудкови зеленчуци

0,05

 

0212010

Корени от маниока

 

 

0212020

Сладки картофи

 

 

0212030

Игнами/индийски картофи

 

 

0212040

Корени от арарут

 

 

0212990

Други (2)

 

 

0213000

в)

други кореноплодни и грудкови зеленчуци, с изключение на захарно цвекло

0,01  (*1)

 

0213010

Червено цвекло

 

 

0213020

Моркови

 

 

0213030

Целина с едри глави

 

 

0213040

Хрян

 

 

0213050

Земна ябълка

 

 

0213060

Пащърнак

 

 

0213070

Магданоз на грудки

 

 

0213080

Репички

 

 

0213090

Козя брада

 

 

0213100

Жълта ряпа/брюква

 

 

0213110

Репи

 

 

0213990

Други (2)

 

 

0220000

Луковични зеленчуци

 

0,01  (*1)

0220010

Чесън

1,5

 

0220020

Лук

1,5

 

0220030

Шалот/дребен лук

1,5

 

0220040

Пресен/зелен лук и пясъчен/зимен лук (батун)

20 (+)

 

0220990

Други (2)

0,01  (*1)

 

0230000

Плодни зеленчуци

 

0,01  (*1)

0231000

а)

от семейства Solanaceae и Malvaceae

 

 

0231010

Домати

2

 

0231020

Сладки пиперки

1,5

 

0231030

Патладжани

2

 

0231040

Бамя

1,5

 

0231990

Други (2)

1,5

 

0232000

б)

тиквови с ядлива кора

 

 

0232010

Краставици

2

 

0232020

Корнишони

3

 

0232030

Тиквички

3

 

0232990

Други (2)

3

 

0233000

в)

кратункови растения с неядлива кора

3

 

0233010

Пъпеши

 

 

0233020

Тикви

 

 

0233030

Дини

 

 

0233990

Други (2)

 

 

0234000

г)

сладка царевица

0,01  (*1)

 

0239000

д)

други плодни зеленчуци

0,01  (*1)

 

0240000

Зеленчуци от род Brassica (с изключение на корени от тях и на бейби култури от същия род)

 

0,01  (*1)

0241000

а)

цветно зеле

9

 

0241010

Броколи

 

 

0241020

Карфиол

 

 

0241990

Други (2)

 

 

0242000

б)

растения от рода Brassica на глави

 

 

0242010

Брюкселско зеле

9

 

0242020

Зеле

15

 

0242990

Други (2)

0,01  (*1)

 

0243000

в)

листни растения от рода Brassica

 

 

0243010

Китайско зеле

60

 

0243020

Къдраво зеле

50

 

0243990

Други (2)

0,01  (*1)

 

0244000

г)

алабаш

9

 

0250000

Листни зеленчуци, тревисти растения и ядливи цветя

 

 

0251000

а)

марули и салатни растения

 

0,01  (*1)

0251010

Полска салата/кълнова салата

70

 

0251020

Маруля

50

 

0251030

Къдрава листна ендивия/широколистна ендивия

50

 

0251040

Кресон и други кълнове

50

 

0251050

Земен кресон

50

 

0251060

Рукола

50

 

0251070

Червен синап

50

 

0251080

Бейби култури (в т.ч. растения от рода Brassica)

50

 

0251990

Други (2)

0,01  (*1)

 

0252000

б)

спанак и подобни листни зеленчуци

60

0,01  (*1)

0252010

Спанак

 

 

0252020

Тученица

 

 

0252030

Листно цвекло/салатно цвекло

 

 

0252990

Други (2)

 

 

0253000

в)

лозови листа и подобни видове

50

0,01  (*1)

0254000

г)

воден кресон

50

0,01  (*1)

0255000

д)

дълголистна цикория/италианска цикория/индустриална цикория

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

е)

тревисти растения и ядливи цветя

 

0,02  (*1)

0256010

Кервел

50

 

0256020

Сибирски лук/лук резанец/салатен лук

40

 

0256030

Листа от целина

40

 

0256040

Магданоз

40

 

0256050

Градински чай

40

 

0256060

Розмарин

40

 

0256070

Мащерка

40

 

0256080

Босилек и ядливи цветя

40

 

0256090

Дафинов лист

40

 

0256100

Градински пелин

40

 

0256990

Други (2)

40

 

0260000

Бобови

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Фасул (с шушулки)

 

 

0260020

Фасул (без шушулки)

 

 

0260030

Грах (с шушулки)

 

 

0260040

Грах (без шушулки)

 

 

0260050

Леща

 

 

0260990

Други (2)

 

 

0270000

Стъблени зеленчуци

 

0,01  (*1)

0270010

Аспержи

0,01  (*1)

 

0270020

Артишок

0,01  (*1)

 

0270030

Целина

20

 

0270040

Резене

20

 

0270050

Артишок/ангинарии/ кардун

0,01  (*1)

 

0270060

Праз

5

 

0270070

Ревен

0,01  (*1)

 

0270080

Бамбукови филизи

0,01  (*1)

 

0270090

Сърцевини от палмово дърво

0,01  (*1)

 

0270990

Други (2)

0,01  (*1)

 

0280000

Гъби, мъхове и лишеи

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Култивирани гъби

 

 

0280020

Диворастящи гъби

 

 

0280990

Мъхове и лишеи

 

 

0290000

Водорасли и прокариотни организми

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

ВАРИВА

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Фасул

 

 

0300020

Леща

 

 

0300030

Грах

 

 

0300040

Лупина

 

 

0300990

Други (2)

 

 

0400000

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

0,01  (*1)

 

0401000

Маслодайни семена

 

0,01  (*1)

0401010

Ленено семе

 

 

0401020

Фъстъци

 

 

0401030

Маково семе

 

 

0401040

Сусамово семе

 

 

0401050

Слънчогледово семе

 

 

0401060

Семена от рапица

 

 

0401070

Соя

 

 

0401080

Семена от синап

 

 

0401090

Семена от памук

 

 

0401100

Тиквено семе

 

 

0401110

Семена от картам/шафранка/сафлор

 

 

0401120

Семена от пореч

 

 

0401130

Камелина

 

 

0401140

Конопено семе

 

 

0401150

Рициново семе

 

 

0401990

Други (2)

 

 

0402000

Маслодайни плодове

 

 

0402010

Маслини за производство на масло

 

20

0402020

Ядки от маслодайна палма

 

0,01  (*1)

0402030

Плодове от маслодайна палма

 

0,01  (*1)

0402040

Капок (растителен пух)

 

0,01  (*1)

0402990

Други (2)

 

0,01  (*1)

0500000

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Ечемик

(+)

 

0500020

Елда и други псевдозърнени култури

 

 

0500030

Царевица

 

 

0500040

Просо

 

 

0500050

Овес

(+)

 

0500060

Ориз

 

 

0500070

Ръж

(+)

 

0500080

Сорго

 

 

0500090

Пшеница

(+)

 

0500990

Други (2)

 

 

0600000

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ, КАКАО И РАСТЕНИЯ ОТ СЕМЕЙСТВО РОЖКОВИ

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Чай

 

 

0620000

Кафе на зърна

 

 

0630000

Билкови настойки от

 

 

0631000

а)

цветове

 

 

0631010

Лайка

 

 

0631020

Хибискус

 

 

0631030

Роза

 

 

0631040

Жасмин

 

 

0631050

Липа

 

 

0631990

Други (2)

 

 

0632000

б)

листа и стръкове

 

 

0632010

Ягодови листа

 

 

0632020

Ройбос

 

 

0632030

Мате

 

 

0632990

Други (2)

 

 

0633000

в)

корени

 

 

0633010

Валериан

 

 

0633020

Женшен

 

 

0633990

Други (2)

 

 

0639000

г)

всички останали части на растението

 

 

0640000

Какао на зърна

 

 

0650000

Група Рожкови

 

 

0700000

ХМЕЛ

90 (+)

0,05  (*1)

0800000

ПОДПРАВКИ

 

 

0810000

Подправки на семена

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Анасон

 

 

0810020

Черен кимион

 

 

0810030

Целина

 

 

0810040

Кориандър

 

 

0810050

Кимион

 

 

0810060

Копър

 

 

0810070

Резене

 

 

0810080

Сминдух

 

 

0810090

Индийско орехче

 

 

0810990

Други (2)

 

 

0820000

Подправки, които представляват плодове на растения

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Бахар/пимента

 

 

0820020

Съчуански/анасонов/японски пипер

 

 

0820030

Ким

 

 

0820040

Кардамон

 

 

0820050

Хвойна

 

 

0820060

Зърна от пипер (черен, зелен и бял)

 

 

0820070

Ванилия

 

 

0820080

Тамаринд

 

 

0820990

Други (2)

 

 

0830000

Подправки, които се получават от кората на растения

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Канела

 

 

0830990

Други (2)

 

 

0840000

Подправки, които представляват корени и коренища

 

 

0840010

Сладък корен/гол сладник

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Джинджифил (10)

 

 

0840030

Куркума

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Хрян (11)

 

 

0840990

Други (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Подправки, които представляват пъпки

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Карамфил

 

 

0850020

Каперси

 

 

0850990

Други (2)

 

 

0860000

Подправки, които представляват плодници на растителни цветове

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Жълт минзухар

 

 

0860990

Други (2)

 

 

0870000

Подправки, които представляват обвивки

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Обвивка на индийско орехче

 

 

0870990

Други (2)

 

 

0900000

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Захарно цвекло (корени)

 

 

0900020

Захарна тръстика

 

 

0900030

Корени от цикория

 

 

0900990

Други (2)

 

 

1000000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

 

 

1010000

Продукти от

 

0,01  (*1)

1011000

а)

свине

0,03  (*1)

 

1011010

Мускули

(+)

 

1011020

Мазнини

(+)

 

1011030

Черен дроб

(+)

 

1011040

Бъбреци

(+)

 

1011050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

1011990

Други (2)

 

 

1012000

б)

говеда

 

 

1012010

Мускули

0,03  (*1)(+)

(+)

1012020

Мазнини

0,03  (*1)(+)

(+)

1012030

Черен дроб

0,04 (+)

(+)

1012040

Бъбреци

0,03  (*1)(+)

(+)

1012050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,03  (*1)

 

1012990

Други (2)

0,03  (*1)

 

1013000

в)

овце

0,03  (*1)

 

1013010

Мускули

(+)

(+)

1013020

Мазнини

(+)

(+)

1013030

Черен дроб

(+)

(+)

1013040

Бъбреци

(+)

(+)

1013050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

1013990

Други (2)

 

 

1014000

г)

кози

0,03  (*1)

 

1014010

Мускули

(+)

(+)

1014020

Мазнини

(+)

(+)

1014030

Черен дроб

(+)

(+)

1014040

Бъбреци

(+)

(+)

1014050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

1014990

Други (2)

 

 

1015000

д)

еднокопитни

 

 

1015010

Мускули

0,03  (*1)(+)

 

1015020

Мазнини

0,03  (*1)(+)

 

1015030

Черен дроб

0,04 (+)

 

1015040

Бъбреци

0,03  (*1)(+)

 

1015050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,03  (*1)

 

1015990

Други (2)

0,03  (*1)

 

1016000

е)

домашни птици

0,03  (*1)

 

1016010

Мускули

(+)

 

1016020

Мазнини

(+)

 

1016030

Черен дроб

(+)

 

1016040

Бъбреци

(+)

 

1016050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

1016990

Други (2)

 

 

1017000

ж)

други отглеждани в стопанства сухоземни животни

0,03  (*1)

 

1017010

Мускули

 

 

1017020

Мазнини

 

 

1017030

Черен дроб

 

 

1017040

Бъбреци

 

 

1017050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

1017990

Други (2)

 

 

1020000

Мляко

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Краве

(+)

(+)

1020020

Овче

(+)

(+)

1020030

Козе

(+)

(+)

1020040

Кобилешко

(+)

 

1020990

Други (2)

 

 

1030000

Птичи яйца

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Кокоши

(+)

 

1030020

Пачи

(+)

 

1030030

Гъши

(+)

 

1030040

Пъдпъдъчи

(+)

 

1030990

Други (2)

 

 

1040000

Мед и други пчелни продукти (7)

5

0,05  (*1)

1050000

Земноводни и влечуги

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Сухоземни безгръбначни животни

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Диви сухоземни гръбначни животни

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1100000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — РИБА, РИБНИ ПРОДУКТИ И ВСИЧКИ ДРУГИ МОРСКИ И СЛАДКОВОДНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (8)

 

 

1200000

КУЛТУРИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ, ИЗПОЛЗВАНИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФУРАЖИ ЗА ЖИВОТНИ (8)

 

 

1300000

ПРЕРАБОТЕНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (9)

 

 

(**)

Комбинация пестицид — код, за която се прилага МДГОВ, както е посочено в приложение III, част Б.

Аметоктрадин (R) (F)

(R) =

Определението за пестицидния остатък се различава за следните комбинации пестицид — кодов номер: Аметоктрадин — код 1000000 с изключение на 1040000: Аметоктрадин, метаболит 4-(7-амино-5-етил [1,2,4]триазоло, [1,5-a]пиримидин-6-ил) бутанова киселина (M650F01) и метаболит 6-(7-амино-5-етил [1,2,4]триазоло [1,5-a]пиримидин-6-ил) хексанова киселина (M650F06), изразени като аметоктрадин

(F) =

мастноразтворим

Европейският орган за безопасност на храните установи, че част от информацията за остатъчни вещества при сеитбооборотните култури не е налична. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, която се посочва в първото изречение, ако тя бъде подадена до 7 юли 2023 г., а ако информацията не бъде подадена до посочената дата — факта, че тя не е налична.

0500070 Ръж

Европейският орган за безопасност на храните установи, че част от информацията за методите на анализ не е налична. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, която се посочва в първото изречение, ако тя бъде подадена до 7 юли 2023 г., а ако информацията не бъде подадена до посочената дата — факта, че тя не е налична.

0700000 ХМЕЛ

Европейският орган за безопасност на храните установи, че част от информацията за изпитванията за наличие на остатъчни вещества не е налична. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, която се посочва в първото изречение, ако тя бъде подадена до 7 юли 2023 г., а ако информацията не бъде подадена до посочената дата — факта, че тя не е налична.

0220040 Пресен/зелен лук и пясъчен/зимен лук (батун)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че част от информацията за остатъчни вещества при сеитбооборотните култури не е налична. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, която се посочва в първото изречение, ако тя бъде подадена до 7 юли 2023 г., а ако информацията не бъде подадена до посочената дата — факта, че тя не е налична.

0500010 Ечемик

0500050 Овес

0500090 Пшеница

Европейският орган за безопасност на храните установи, че част от информацията за стабилността при съхранение и изследванията за храненето не е налична. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, която се посочва в първото изречение, ако тя бъде подадена до 7 юли 2023 г., а ако информацията не бъде подадена до посочената дата — факта, че тя не е налична.

1012010 Мускули

1012020 Мазнини

1012030 Черен дроб

1012040 Бъбреци

1015010 Мускули

1015020 Мазнини

1015030 Черен дроб

1015040 Бъбреци

Европейският орган за безопасност на храните установи, че част от информацията за стабилността при съхранение не е налична. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, която се посочва в първото изречение, ако тя бъде подадена до 7 юли 2023 г., а ако информацията не бъде подадена до посочената дата — факта, че тя не е налична.

1011010 Мускули

1011020 Мазнини

1011030 Черен дроб

1011040 Бъбреци

1013010 Мускули

1013020 Мазнини

1013030 Черен дроб

1013040 Бъбреци

1014010 Мускули

1014020 Мазнини

1014030 Черен дроб

1014040 Бъбреци

1016010 Мускули

1016020 Мазнини

1016030 Черен дроб

1016040 Бъбреци

1020010 Краве

1020020 Овче

1020030 Козе

1020040 Кобилешко

1030010 Кокоши

1030020 Пачи

1030030 Гъши

1030040 Пъдпъдъчи

Додин

Европейският орган за безопасност на храните установи, че част от информацията за методите на анализ не е налична. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, която се посочва в първото изречение, ако тя бъде подадена до 24 юни 2018 г., а ако информацията не бъде подадена до посочената дата — факта, че тя не е налична.

1012010 Мускули

1012020 Мазнини

1012030 Черен дроб

1012040 Бъбреци

1013010 Мускули

1013020 Мазнини

1013030 Черен дроб

1013040 Бъбреци

1014010 Мускули

1014020 Мазнини

1014030 Черен дроб

1014040 Бъбреци

1020010 Краве

1020020 Овче

1020030 Козе

Профенофос (F)

(F) =

мастноразтворим

Данните от наблюденията, проведени в периода от 2012 до 2015 г., показват наличие на профенофос в подправки. Необходими са допълнителни данни от наблюдение, за да се проследят промените в наличието на профенофос в подправки. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид тази информация ако тя бъде подадена до 18 октомври 2021 г., а ако информацията не бъде подадена до посочената дата — факта, че тя не е налична.

0256000 е) тревисти растения и ядливи цветя

0256010 Кервел

0256020 Сибирски лук/лук резанец/салатен лук

0256030 Листа от целина

0256040 Магданоз

0256050 Градински чай

0256060 Розмарин

0256070 Мащерка

0256080 Босилек и ядливи цветя

0256090 Дафинов лист

0256100 Градински пелин

0256990 Други (2)

Актуалните данни от наблюдението показват наличие на остатъчни вещества от профенофос в листенца от роза. Необходими са допълнителни данни от наблюдение, за да се проследят промените в наличието на профенофос в листенца от роза. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид тази информация ако тя бъде подадена до 25 юли 2029 г., а ако тази информация не бъде подадена до посочената дата — факта, че тя не е налична.

0631030 Роза

Следната МДГОВ се прилага за люти чушки: 3 mg/kg.

0231020 Сладки пиперки

2)

Приложение III се изменя, както следва:

а)

В част А колоните за хлормекват и никотин се заменят със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IIIА

Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Кодов номер

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ  (2)

Хлормекват (сума на хлормекват и солите му, изразена като хлормекват хлорид)

Никотин

0100000

ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ; ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ

 

 

0110000

Цитрусови плодове

0,01  (*2)

 

0110010

Грейпфрути

 

 

0110020

Портокали

 

 

0110030

Лимони

 

 

0110040

Сладки лимони

 

 

0110050

Мандарини

 

 

0110990

Други (2)

 

 

0120000

Черупкови плодове

0,01  (*2)

 

0120010

Бадеми

 

 

0120020

Бразилски орехи

 

 

0120030

Кашу

 

 

0120040

Кестени

 

 

0120050

Кокосови орехи

 

 

0120060

Лешници

 

 

0120070

Орехи макадамия

 

 

0120080

Пеканови орехи

 

 

0120090

Ядки от пиния

 

 

0120100

Шамфъстък

 

 

0120110

Орехи

 

 

0120990

Други (2)

 

 

0130000

Семкови плодове

 

 

0130010

Ябълки

0,01  (*2)

 

0130020

Круши

0,07 (+)

 

0130030

Дюли

0,01  (*2)

 

0130040

Мушмули

0,01  (*2)

 

0130050

Японско нефле/японски мушмули

0,01  (*2)

 

0130990

Други (2)

0,01  (*2)

 

0140000

Костилкови плодове

0,01  (*2)

 

0140010

Кайсии

 

 

0140020

Череши (сладки)

 

 

0140030

Праскови

 

 

0140040

Сливи

 

 

0140990

Други (2)

 

 

0150000

Ягодоплодни култури

 

 

0151000

а)

грозде

0,05

 

0151010

Трапезно грозде

 

 

0151020

Винено грозде

 

 

0152000

б)

ягоди

0,01  (*2)

 

0153000

в)

храстови

0,01  (*2)

 

0153010

Къпини

 

 

0153020

Полски къпини

 

 

0153030

Малини (червени и жълти)

 

 

0153990

Други (2)

 

 

0154000

г)

други малки плодове и ягодоплодни култури

0,01  (*2)

 

0154010

Боровинки

 

 

0154020

Червени боровинки

 

 

0154030

Френско грозде (черно, червено и бяло)

 

 

0154040

Цариградско грозде (зелено, червено и жълто)

 

 

0154050

Шипки

 

0,3 (+)

0154060

Черници (черни и бели)

 

 

0154070

Азаролски глог/средиземноморски мушмули

 

 

0154080

Плодове от черен бъз

 

 

0154990

Други (2)

 

 

0160000

Смесени плодове

0,01  (*2)

 

0161000

а)

с ядлива кора

 

 

0161010

Фурми

 

 

0161020

Смокини

 

 

0161030

Трапезни маслини

 

 

0161040

Кумквати

 

 

0161050

Карамболи

 

 

0161060

Райска ябълка

 

 

0161070

Ямболан/явайска слива

 

 

0161990

Други (2)

 

 

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

 

 

0162010

Киви (зелено, червено, жълто)

 

 

0162020

Личи

 

 

0162030

Пасионфрут/маракуя

 

 

0162040

Бодливи круши/кактусови плодове

 

 

0162050

Звездни ябълки

 

 

0162060

Виржинска хурма

 

 

0162990

Други (2)

 

 

0163000

в)

с неядлива кора, едри

 

 

0163010

Авокадо

 

 

0163020

Банани

 

 

0163030

Манго

 

 

0163040

Папая

 

 

0163050

Нарове

 

 

0163060

Черимоя

 

 

0163070

Гуава

 

 

0163080

Ананаси

 

 

0163090

Плодове от хлебно дърво

 

 

0163100

Дуриан

 

 

0163110

Бодлива анона

 

 

0163990

Други (2)

 

 

0200000

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ

 

 

0210000

Кореноплодни и грудкови

0,01  (*2)

 

0211000

а)

картофи

 

 

0212000

б)

тропични кореноплодни и грудкови зеленчуци

 

 

0212010

Корени от маниока

 

 

0212020

Сладки картофи

 

 

0212030

Игнами/индийски картофи

 

 

0212040

Корени от арарут

 

 

0212990

Други (2)

 

 

0213000

в)

други кореноплодни и грудкови зеленчуци, с изключение на захарно цвекло

 

 

0213010

Червено цвекло

 

 

0213020

Моркови

 

 

0213030

Целина с едри глави

 

 

0213040

Хрян

 

 

0213050

Земна ябълка

 

 

0213060

Пащърнак

 

 

0213070

Магданоз на грудки

 

 

0213080

Репички

 

 

0213090

Козя брада

 

 

0213100

Жълта ряпа/брюква

 

 

0213110

Репи

 

 

0213990

Други (2)

 

 

0220000

Луковични зеленчуци

0,01  (*2)

 

0220010

Чесън

 

 

0220020

Лук

 

 

0220030

Шалот/дребен лук

 

 

0220040

Пресен/зелен лук и пясъчен/зимен лук (батун)

 

 

0220990

Други (2)

 

 

0230000

Плодни зеленчуци

0,01  (*2)

 

0231000

а)

от семейства Solanaceae и Malvaceae

 

 

0231010

Домати

 

 

0231020

Сладки пиперки

 

 

0231030

Патладжани

 

 

0231040

Бамя

 

 

0231990

Други (2)

 

 

0232000

б)

тиквови с ядлива кора

 

 

0232010

Краставици

 

 

0232020

Корнишони

 

 

0232030

Тиквички

 

 

0232990

Други (2)

 

 

0233000

в)

кратункови растения с неядлива кора

 

 

0233010

Пъпеши

 

 

0233020

Тикви

 

 

0233030

Дини

 

 

0233990

Други (2)

 

 

0234000

г)

сладка царевица

 

 

0239000

д)

други плодни зеленчуци

 

 

0240000

Зеленчуци от род Brassica (с изключение на корени от тях и на бейби култури от същия род)

0,01  (*2)

 

0241000

а)

цветно зеле

 

 

0241010

Броколи

 

 

0241020

Карфиол

 

 

0241990

Други (2)

 

 

0242000

б)

растения от рода Brassica на глави

 

 

0242010

Брюкселско зеле

 

 

0242020

Зеле

 

 

0242990

Други (2)

 

 

0243000

в)

листни растения от рода Brassica

 

 

0243010

Китайско зеле

 

 

0243020

Къдраво зеле

 

 

0243990

Други (2)

 

 

0244000

г)

алабаш

 

 

0250000

Листни зеленчуци, тревисти растения и ядливи цветя

0,01  (*2)

 

0251000

а)

марули и салатни растения

 

 

0251010

Полска салата/кълнова салата

 

 

0251020

Маруля

 

 

0251030

Къдрава листна ендивия/широколистна ендивия

 

 

0251040

Кресон и други кълнове

 

 

0251050

Земен кресон

 

 

0251060

Рукола

 

 

0251070

Червен синап

 

 

0251080

Бейби култури (в т.ч. растения от рода Brassica)

 

 

0251990

Други (2)

 

 

0252000

б)

спанак и подобни листни зеленчуци

 

 

0252010

Спанак

 

 

0252020

Тученица

 

 

0252030

Листно цвекло/салатно цвекло

 

 

0252990

Други (2)

 

 

0253000

в)

лозови листа и подобни видове

 

 

0254000

г)

воден кресон

 

 

0255000

д)

дълголистна цикория/италианска цикория/индустриална цикория

 

 

0256000

е)

тревисти растения и ядливи цветя

 

0,4 (+)

0256010

Кервел

 

(+)

0256020

Сибирски лук/лук резанец/салатен лук

 

(+)

0256030

Листа от целина

 

(+)

0256040

Магданоз

 

(+)

0256050

Градински чай

 

(+)

0256060

Розмарин

 

(+)

0256070

Мащерка

 

(+)

0256080

Босилек и ядливи цветя

 

(+)

0256090

Дафинов лист

 

(+)

0256100

Градински пелин

 

(+)

0256990

Други (2)

 

(+)

0260000

Бобови

0,01  (*2)

 

0260010

Фасул (с шушулки)

 

 

0260020

Фасул (без шушулки)

 

 

0260030

Грах (с шушулки)

 

 

0260040

Грах (без шушулки)

 

 

0260050

Леща

 

 

0260990

Други (2)

 

 

0270000

Стъблени зеленчуци

0,01  (*2)

 

0270010

Аспержи

 

 

0270020

Артишок

 

 

0270030

Целина

 

 

0270040

Резене

 

 

0270050

Артишок/ангинарии/ кардун

 

 

0270060

Праз

 

 

0270070

Ревен

 

 

0270080

Бамбукови филизи

 

 

0270090

Сърцевини от палмово дърво

 

 

0270990

Други (2)

 

 

0280000

Гъби, мъхове и лишеи

 

 

0280010

Култивирани гъби

0,9 (+)

 

0280020

Диворастящи гъби

0,01  (*2)

0,04 (+)

0280990

Мъхове и лишеи

0,01  (*2)

 

0290000

Водорасли и прокариотни организми

0,01  (*2)

 

0300000

ВАРИВА

0,01  (*2)

 

0300010

Фасул

 

 

0300020

Леща

 

 

0300030

Грах

 

 

0300040

Лупина

 

 

0300990

Други (2)

 

 

0400000

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

 

 

0401000

Маслодайни семена

 

 

0401010

Ленено семе

0,01  (*2)

 

0401020

Фъстъци

0,01  (*2)

 

0401030

Маково семе

0,01  (*2)

 

0401040

Сусамово семе

0,01  (*2)

 

0401050

Слънчогледово семе

0,01  (*2)

 

0401060

Семена от рапица

7 (+)

 

0401070

Соя

0,01  (*2)

 

0401080

Семена от синап

0,01  (*2)

 

0401090

Семена от памук

0,7

 

0401100

Тиквено семе

0,01  (*2)

 

0401110

Семена от картам/шафранка/сафлор

0,01  (*2)

 

0401120

Семена от пореч

0,01  (*2)

 

0401130

Камелина

0,01  (*2)

 

0401140

Конопено семе

0,01  (*2)

 

0401150

Рициново семе

0,01  (*2)

 

0401990

Други (2)

0,01  (*2)

 

0402000

Маслодайни плодове

0,01  (*2)

 

0402010

Маслини за производство на масло

 

 

0402020

Ядки от маслодайна палма

 

 

0402030

Плодове от маслодайна палма

 

 

0402040

Капок (растителен пух)

 

 

0402990

Други (2)

 

 

0500000

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

 

 

0500010

Ечемик

7

 

0500020

Елда и други псевдозърнени култури

0,01  (*2)

 

0500030

Царевица

0,01  (*2)

 

0500040

Просо

0,01  (*2)

 

0500050

Овес

15

 

0500060

Ориз

0,01  (*2)

 

0500070

Ръж

8

 

0500080

Сорго

0,01  (*2)

 

0500090

Пшеница

7

 

0500990

Други (2)

0,01  (*2)

 

0600000

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ, КАКАО И РАСТЕНИЯ ОТ СЕМЕЙСТВО РОЖКОВИ

0,05  (*2)

 

0610000

Чай

 

0,6 (+)

0620000

Кафе на зърна

 

 

0630000

Билкови настойки от

 

0,5 (+)

0631000

а)

цветове

 

(+)

0631010

Лайка

 

(+)

0631020

Хибискус

 

(+)

0631030

Роза

 

(+)

0631040

Жасмин

 

(+)

0631050

Липа

 

(+)

0631990

Други (2)

 

(+)

0632000

б)

листа и стръкове

 

(+)

0632010

Ягодови листа

 

(+)

0632020

Ройбос

 

(+)

0632030

Мате

 

(+)

0632990

Други (2)

 

(+)

0633000

в)

корени

 

(+)

0633010

Валериан

 

(+)

0633020

Женшен

 

(+)

0633990

Други (2)

 

(+)

0639000

г)

всички останали части на растението

 

(+)

0640000

Какао на зърна

 

 

0650000

Група Рожкови

 

 

0700000

ХМЕЛ

0,05  (*2)

 

0800000

ПОДПРАВКИ

 

 

0810000

Подправки на семена

0,05  (*2)

0,3 (+)

0810010

Анасон

 

(+)

0810020

Черен кимион

 

(+)

0810030

Целина

 

(+)

0810040

Кориандър

 

(+)

0810050

Кимион

 

(+)

0810060

Копър

 

(+)

0810070

Резене

 

(+)

0810080

Сминдух

 

(+)

0810090

Индийско орехче

 

(+)

0810990

Други (2)

 

(+)

0820000

Подправки, които представляват плодове на растения

0,05  (*2)

0,3 (+)

0820010

Бахар/пимента

 

(+)

0820020

Съчуански/анасонов/японски пипер

 

(+)

0820030

Ким

 

(+)

0820040

Кардамон

 

(+)

0820050

Хвойна

 

(+)

0820060

Зърна от пипер (черен, зелен и бял)

 

(+)

0820070

Ванилия

 

(+)

0820080

Тамаринд

 

(+)

0820990

Други (2)

 

(+)

0830000

Подправки, които се получават от кората на растения

0,05  (*2)

4 (+)

0830010

Канела

 

(+)

0830990

Други (2)

 

(+)

0840000

Подправки, които представляват корени и коренища

 

4 (+)

0840010

Сладък корен/гол сладник

0,05  (*2)

(+)

0840020

Джинджифил (10)

 

(+)

0840030

Куркума

0,05  (*2)

(+)

0840040

Хрян (11)

 

(+)

0840990

Други (2)

0,05  (*2)

(+)

0850000

Подправки, които представляват пъпки

0,05  (*2)

4 (+)

0850010

Карамфил

 

(+)

0850020

Каперси

 

(+)

0850990

Други (2)

 

(+)

0860000

Подправки, които представляват плодници на растителни цветове

0,05  (*2)

4 (+)

0860010

Жълт минзухар

 

(+)

0860990

Други (2)

 

(+)

0870000

Подправки, които представляват обвивки

0,05  (*2)

4 (+)

0870010

Обвивка на индийско орехче

 

(+)

0870990

Други (2)

 

(+)

0900000

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

0,01  (*2)

 

0900010

Захарно цвекло (корени)

 

 

0900020

Захарна тръстика

 

 

0900030

Корени от цикория

 

 

0900990

Други (2)

 

 

1000000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

 

 

1010000

Продукти от

 

 

1011000

а)

свине

 

 

1011010

Мускули

0,3

 

1011020

Мазнини

0,15

 

1011030

Черен дроб

1,5

 

1011040

Бъбреци

1,5

 

1011050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

1,5

 

1011990

Други (2)

0,01  (*2)

 

1012000

б)

говеда

 

 

1012010

Мускули

0,3

 

1012020

Мазнини

0,15

 

1012030

Черен дроб

1,5

 

1012040

Бъбреци

1,5

 

1012050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

1,5

 

1012990

Други (2)

0,01  (*2)

 

1013000

в)

овце

 

 

1013010

Мускули

0,4

 

1013020

Мазнини

0,15

 

1013030

Черен дроб

1,5

 

1013040

Бъбреци

2

 

1013050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

1,5

 

1013990

Други (2)

0,01  (*2)

 

1014000

г)

кози

 

 

1014010

Мускули

0,3

 

1014020

Мазнини

0,15

 

1014030

Черен дроб

1,5

 

1014040

Бъбреци

1,5

 

1014050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

1,5

 

1014990

Други (2)

0,01  (*2)

 

1015000

д)

еднокопитни

 

 

1015010

Мускули

0,3

 

1015020

Мазнини

0,15

 

1015030

Черен дроб

1,5

 

1015040

Бъбреци

1,5

 

1015050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

1,5

 

1015990

Други (2)

0,01  (*2)

 

1016000

е)

домашни птици

 

 

1016010

Мускули

0,05

 

1016020

Мазнини

0,05

 

1016030

Черен дроб

0,15

 

1016040

Бъбреци

0,15

 

1016050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,15

 

1016990

Други (2)

0,01  (*2)

 

1017000

ж)

други отглеждани в стопанства сухоземни животни

 

 

1017010

Мускули

0,3

 

1017020

Мазнини

0,15

 

1017030

Черен дроб

1,5

 

1017040

Бъбреци

1,5

 

1017050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

1,5

 

1017990

Други (2)

0,01  (*2)

 

1020000

Мляко

0,5

 

1020010

Краве

 

 

1020020

Овче

 

 

1020030

Козе

 

 

1020040

Кобилешко

 

 

1020990

Други (2)

 

 

1030000

Птичи яйца

0,15

 

1030010

Кокоши

 

 

1030020

Пачи

 

 

1030030

Гъши

 

 

1030040

Пъдпъдъчи

 

 

1030990

Други (2)

 

 

1040000

Мед и други пчелни продукти (7)

0,05  (*2)

 

1050000

Земноводни и влечуги

0,01  (*2)

 

1060000

Сухоземни безгръбначни животни

0,01  (*2)

 

1070000

Диви сухоземни гръбначни животни

0,3

 

1100000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — РИБА, РИБНИ ПРОДУКТИ И ВСИЧКИ ДРУГИ МОРСКИ И СЛАДКОВОДНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (8)

 

 

1200000

КУЛТУРИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ, ИЗПОЛЗВАНИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФУРАЖИ ЗА ЖИВОТНИ (8)

 

 

1300000

ПРЕРАБОТЕНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (9)

 

 

Хлормекват (сума на хлормекват и солите му, изразена като хлормекват хлорид)

Актуалните данни от наблюдение показват че количествата хлормекват в круши намаляват, но поради предишни видове употреба и поради продължаващото му наличие в дърветата веществото все още се съдържа в количества, превишаващи границата на определяне. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид тази информация ако тя бъде подадена до 25 юли 2029 г., а ако тази информация не бъде подадена до посочената дата — факта, че тя не е налична.

0130020 Круши

Европейският орган за безопасност на храните установи, че част от информацията за метаболизма при културите не е налична. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, която се посочва в първото изречение, ако тя бъде подадена до 13 април 2019 г., а ако информацията не бъде подадена до посочената дата — факта, че тя не е налична.

0401060 Семена от рапица

За кладница се прилага следната МДГОВ: 6 mg/kg. Данните от наблюдението показват, че може да възникне кръстосано замърсяване на нетретирани култивирани гъби със слама, законно третирана с хлормекват. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид тази информация ако тя бъде подадена до 25 юли 2023 г., а ако тази информация не бъде подадена до посочената дата — факта, че тя не е налична.

0280010 Култивирани гъби

Никотин

Няма убедителни научни доказателства, които да доказват естественото наличие на никотин в съответната култура и да хвърлят светлина върху механизма му на образуване. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид тази информация ако тя бъде подадена до 19 октомври 2021 г., а ако информацията не бъде подадена до посочената дата — факта, че тя не е налична.

0154050 Шипки

0256000 е) тревисти растения и ядливи цветя

0256010 Кервел

0256020 Сибирски лук/лук резанец/салатен лук

0256030 Листа от целина

0256040 Магданоз

0256050 Градински чай

0256060 Розмарин

0256070 Мащерка

0256080 Босилек и ядливи цветя

0256090 Дафинов лист

0256100 Градински пелин

0256990 Други (2)

0610000 Чай

0630000 Билкови настойки от

0631000 а) цветове

0631010 Лайка

0631020 Хибискус

0631030 Роза

0631040 Жасмин

0631050 Липа

0631990 Други (2)

0632000 б) листа и стръкове

0632010 Ягодови листа

0632020 Ройбос

0632030 Мате

0632990 Други (2)

0633000 в) корени

0633010 Валериан

0633020 Женшен

0633990 Други (2)

0639000 г) всички останали части на растението

0800000 ПОДПРАВКИ

0810000 Подправки на семена

0810010 Анасон

0810020 Черен кимион

0810030 Целина

0810040 Кориандър

0810050 Кимион

0810060 Копър

0810070 Резене

0810080 Сминдух

0810090 Индийско орехче

0810990 Други (2)

0820000 Подправки, които представляват плодове на растения

0820010 Бахар/пимента

0820020 Съчуански/анасонов/японски пипер

0820030 Ким

0820040 Кардамон

0820050 Хвойна

0820060 Зърна от пипер (черен, зелен и бял)

0820070 Ванилия

0820080 Тамаринд

0820990 Други (2)

0830000 Подправки, които се получават от кората на растения

0830010 Канела

0830990 Други (2)

0840000 Подправки, които представляват корени и коренища

0840010 Сладък корен/гол сладник

0840020 Джинджифил

0840030 Куркума

0840040 Хрян

0840990 Други (2)

0850000 Подправки, които представляват пъпки

0850010 Карамфил

0850020 Каперси

0850990 Други (2)

0860000 Поправки, които представляват плодници на растителни цветове

0860010 Жълт минзухар

0860990 Други (2)

0870000 Подправки, които представляват обвивки

0870010 Обвивка на индийско орехче

0870990 Други (2)

Следните МДГОВ се прилагат за изсушени диворастящи гъби: 2,3 mg/kg за манатарки (сеп) и 1,2 mg/kg за изсушени диворастящи гъби, различни от манатарки (сеп). Актуалните данни от наблюдение показват наличие на остатъчни количества никотин в изсушени манатарки (сеп) и в изсушени диворастящи гъби, различни от манатарки (сеп). Няма убедителни научни доказателства, които да доказват естественото наличие на никотин в съответната култура и да хвърлят светлина върху механизма му на образуване. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид тази информация ако тя бъде подадена до 25 юли 2029 г., а ако тази информация не бъде подадена до посочената дата — факта, че тя не е налична.

0280020 Диворастящи гъби

“.

б)

В част Б колоната за профенофос се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IIIБ

Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Кодов номер

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ  (3)

Профенофос (F)

0130040

Мушмули

0,01  (*3)

0130050

Японско нефле/японски мушмули

0,01  (*3)

0154050

Шипки

0,01  (*3)

0154060

Черници (черни и бели)

0,01  (*3)

0154070

Азаролски глог/средиземноморски мушмули

0,01  (*3)

0154080

Плодове от черен бъз

0,01  (*3)

0161050

Карамболи

0,01  (*3)

0161060

Райска ябълка

0,01  (*3)

0161070

Ямболан/явайска слива

0,01  (*3)

0162040

Бодливи круши/кактусови плодове

0,01  (*3)

0162050

Звездни ябълки

0,01  (*3)

0162060

Виржинска хурма

0,01  (*3)

0163060

Черимоя

0,01  (*3)

0163070

Гуава

0,01  (*3)

0163090

Плодове от хлебно дърво

0,01  (*3)

0163100

Дуриан

0,01  (*3)

0163110

Бодлива анона

0,01  (*3)

0212040

Корени от арарут

0,01  (*3)

0251050

Земен кресон

0,01  (*3)

0251070

Червен синап

0,01  (*3)

0252020

Тученица

0,01  (*3)

0253000

в)

лозови листа и подобни видове

0,01  (*3)

0256050

Градински чай

0,05 (+)

0256060

Розмарин

0,05 (+)

0256070

Мащерка

0,05 (+)

0256080

Босилек и ядливи цветя

0,05 (+)

0256090

Дафинов лист

0,05 (+)

0256100

Градински пелин

0,05 (+)

0270080

Бамбукови филизи

0,01  (*3)

0270090

Сърцевини от палмово дърво

0,01  (*3)

0290000

Водорасли и прокариотни организми

0,01  (*3)

0401110

Семена от картам/шафранка

0,02  (*3)

0401120

Семена от пореч

0,02  (*3)

0401130

Камелина

0,02  (*3)

0401150

Рициново семе

0,02  (*3)

0402020

Ядки от маслодайна палма

0,02  (*3)

0402030

Плодове от маслодайна палма

0,02  (*3)

0402040

Капок (растителен пух)

0,02  (*3)

0620000

Кафе на зърна

0,05  (*3)

0630000

Билкови настойки от

 

0631000

а)

цветове

 

0631010

Лайка

0,05  (*3)

0631020

Хибискус

0,05  (*3)

0631030

Роза

0,1 (+)

0631040

Жасмин

0,05  (*3)

0631050

Липа

0,05  (*3)

0631990

Други

0,05  (*3)

0632000

б)

листа и стръкове

0,05  (*3)

0632010

Ягодови листа

0,05  (*3)

0632020

Ройбос

0,05  (*3)

0632030

Мате

0,05  (*3)

0632990

Други

0,05  (*3)

0633000

в)

корени

0,05  (*3)

0633010

Валериан

0,05  (*3)

0633020

Женшен

0,05  (*3)

0633990

Други

0,05  (*3)

0639000

г)

всички останали части на растението

0,05  (*3)

0640000

Какао на зърна

0,05  (*3)

0650000

Рожкови

0,05  (*3)

0800000

ПОДПРАВКИ

 

0810000

Подправки на семена

 

0810010

Анасон

0,05  (*3)

0810020

Черен кимион

0,05  (*3)

0810030

Целина

0,05  (*3)

0810040

Кориандър

0,1

0810050

Кимион

5

0810060

Копър

0,05  (*3)

0810070

Резене

0,1

0810080

Сминдух

0,05  (*3)

0810090

Индийско орехче

0,05  (*3)

0810990

Други

0,05  (*3)

0820000

Подправки, които представляват плодове на растения

 

0820010

Бахар/пимента

0,07

0820020

Съчуански/анасонов/японски пипер

0,07

0820030

Ким

0,07

0820040

Кардамон

3

0820050

Хвойна

0,07

0820060

Зърна от пипер (черен, зелен и бял)

0,07

0820070

Ванилия

0,07

0820080

Тамаринд

0,07

0820990

Други

0,07

0830000

Подправки, които се получават от кората на растения

0,05  (*3)