21.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1273 НА СЪВЕТА

от 21 юли 2022 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 269/2014 (2) на Съвета се привеждат в действие ограничителните мерки, предвидени в Решение 2014/145/ОВППС.

(2)

На 21 юли 2022 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2022/1272 (3) за изменение на Решение 2014/145/ОВППС, с което се въвежда допълнителна дерогация от замразяването на активи и забраната за предоставяне на достъп до финансови средства и икономически ресурси на определени лица и образувания с цел спешно предотвратяване или смекчаване на последиците от събитие, което има вероятност да окаже сериозно и значително въздействие върху човешкото здраве и безопасност или върху околната среда.

(3)

С оглед на решителната позиция на Съюза за избягване на продоволствената несигурност по света и за борба с нея, както и за да се избегнат смущения в каналите за плащания за селскостопански продукти, с Решение (ОВППС) 2022/1272 също така се въвежда дерогация от замразяването на активи и забраната за предоставяне на достъп до финансови средства и икономически ресурси на определени банки.

(4)

Решение (ОВППС) 2022/1272 също така въвежда дерогация от замръзяването на активи и забраната за предоставяне на достъп до финансови средства и икономически ресурси за организираното прекратяване на операциите, включително кореспондентски банкови отношения, с една определена банка.

(5)

За да се осигури ефективно и еднакво прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 и с оглед на нарастващата сложност на схемите за избягване на санкциите, които възпрепятстват това прилагане, е необходимо да бъдат задължени определени лица и образувания с активи под юрисдикцията на държава членка да докладват тези активи и да сътрудничат на компетентния орган при проверката на това докладване. Целесъобразно е също така да се подсилят разпоредбите относно задълженията за докладване за операторите от Съюза, за да се предотврати нарушаването и заобикалянето на замразяването на активи. Неспазването на това задължение би представлявало заобикаляне на замразяването на активи и би подлежало на санкции, ако са изпълнени условията за такива санкции съгласно приложимите национални разпоредби и процедури.

(6)

Настоящият регламент следва да се прилага в съответствие с правата и принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално правото на собственост, правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, зачитането на личния и семейния живот, защитата на личните данни, а също в частност и задължението за поверителност на адвокатите по отношение на техните клиенти.

(7)

Тези изменения попадат в обхвата на Договора и следователно за тяхното прилагане е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с цел да се осигури еднаквото им прилагане във всички държави членки.

(8)

Регламент (EС) № 269/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 269/2014 се изменя, както следва:

1)

Член 6б се изменя, както следва:

а)

вмъкват се следните параграфи:

„ 2a.   Чрез дерогация от параграф 2 компетентните органи на държава членка могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, принадлежащи на образуванието, посочено във вписване под номер 108 в приложение I, или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси на това образувание при условия, които компетентните органи сметнат за уместни, и след като установят, че тези финансови средства или икономически ресурси са необходими за прекратяването до 22 август 2023 г. на операции, договори или други споразумения, включително кореспондентски банкови отношения, сключени с това образувание преди 21 юли 2022 г.

2б.   Чрез дерогация от член 2 компетентните органи на държава членка могат, при условията, които смятат за уместни, да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или достъпа до определени финансови средства или икономически ресурси на образуванието, вписано под номер 108 в приложение I, след като преценят, че финансовите средства или икономическите ресурси са необходими за извършването, до 31 октомври 2022 г., на текуща продажба и прехвърляне на права на собственост, пряко или непряко притежавани от това образувание в юридическо лице, образувание или орган, установени в Съюза.“;

б)

в параграф 3 буква а) се заменя със следното:

„а)

финансовите средства или икономическите ресурси са необходими за продажбата и прехвърлянето до 31 декември 2022 г. или в срок от 6 месеца от датата на вписване в приложение I, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна, на права на собственост върху юридическо лице, образувание или орган, установени в Съюза, когато тези права на собственост са пряко или непряко притежавани от физическо или юридическо лице, образувание или орган, изброени в приложение I; и“

2)

Вмъкват се следните членове:

„Член 6г

1.   Чрез дерогация от член 2 компетентните органи на дадена държава членка могат да разрешат, при условията, които сметнат за уместни, освобождаване на някои замразени икономически ресурси, след като установят, че:

а)

освобождаването на такива икономически ресурси е необходимо за спешното предотвратяване или ограничаване на последиците от събитие, което има вероятност да окаже сериозно и значително въздействие върху човешкото здраве и безопасност или върху околната среда; и

б)

постъпленията от освобождаването на такива икономически ресурси са замръзени.

2.   В срок от две седмици след предоставянето на разрешение съгласно параграф 1, предоставилата го държава членка уведомява другите държави членки и Комисията.

Член 6д

1.   Чрез дерогация от параграф 2 компетентните органи на държава членка могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, принадлежащи на образуванията, изброени във вписванията с номера 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 и 108 в приложение I, или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси на тези образувания при условия, които компетентните органи сметнат за уместни, и след като установят, че тези финансови средства или икономически ресурси са необходими за закупуването, вноса или транспортирането на селскостопански и хранителни продукти, включително пшеница и торове.

2.   В срок от две седмици след предоставянето на разрешение съгласно параграф 1, предоставилата го държава членка уведомява другите държави членки и Комисията.“;

3)

Член 8 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Независимо от приложимите правила относно докладването, поверителността и професионалната тайна, физическите и юридическите лица, образуванията и органите:

а)

предоставят незабавно всяка информация, която би улеснила спазването на настоящия регламент, като например информация за сметки и суми, замразени в съответствие с член 2, или информация за финансови средства и икономически ресурси на територията на Съюза, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложение I, и които не са били третирани като замразени от физическите и юридическите лица, образуванията и органите, задължени да направят това, на компетентния орган на държавата членка, в която пребивават или са разположени, и предават тази информация на Комисията пряко или чрез държавата членка; и

б)

сътрудничат на компетентния орган при всякакви проверки на тази информация.“;

б)

добавят се следните параграфи:

„4.   Компетентните органи на държавите членки, включително правоприлагащите органи и администраторите на официални регистри, в които са регистрирани физически лица, юридически лица, образувания и органи, както и недвижимо или движимо имущество, обработват и обменят информация, включително лични данни, с други компетентни органи на държавите членки и с Комисията.

5.   Всяко обработване на лични данни се извършва в съответствие с настоящия регламент и регламенти (ЕС) 2016/679 (*1) и (ЕС) 2018/1725 (*2) на Европейския парламент и на Съвета и само дотолкова, доколкото това е необходимо за прилагането на настоящия регламент и за да се гарантира ефективно сътрудничество между държавите членки, както и с Комисията, във връзка с прилагането на настоящия регламент.

(*1)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1)."

(*2)  Регламент (EС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (OВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).“;"

4)

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

1.   Забранява се съзнателното или преднамереното участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикалянето на мерките, посочени в член 2.

2.   Физически или юридически лица, образувания или органи, включени в списъка в приложение I:

а)

докладват преди 1 септември 2022 г. или в срок от 6 седмици от датата на включването им в списъка в приложение I, в зависимост от това кое от двете събития настъпва по-късно, относно финансови средства или икономически ресурси в рамките на юрисдикцията на държавата членка, принадлежащи им или притежавани, държани или контролирани от тях, на компетентния орган на държавата членка, в която се намират тези финансови средства или икономически ресурси; и

б)

сътрудничат на компетентния орган при всякакви проверки на тази информация.

3.   Неспазването на разпоредбите по параграф 2 се счита за участие, както е посочено в параграф 1, в дейности, чиято цел или резултат е заобикалянето на мерките, посочени в член 2.

4.   Съответната държава членка информира Комисията в срок от две седмици за информацията, получена съгласно параграф 2, буква а).

5.   Задължението по параграф 2, буква а) не се прилага до 1 януари 2023 г. по отношение на финансови средства или икономически ресурси, намиращи се в държава членка, която е предвидила подобно задължение за предоставяне на информация съгласно националното си право преди 21 юли 2022 г.

6.   Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва само за целите, за които е била предоставена или получена.

7.   Всяко обработване на лични данни се извършва в съответствие с настоящия регламент, Регламент (ЕС) 2016/679 и Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета и само доколкото това е необходимо за прилагането на настоящия регламент.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 юли 2022 година.

За Съвета

Председател

M. BEK


(1)  ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 16.

(2)  Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 6).

(3)  Решение (ОВППС) 2022/1272 на Съвета от 21 юли 2022 година за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (ОВ L 193, 21.7.2022 г.).