1.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1091 НА СЪВЕТА

от 30 юни 2022 година

за изменение на Регламент (ЕС) 2022/109 за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2022 г., приложими във водите на Съюза, както и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2022/109 на Съвета (1) се определят възможностите за риболов за 2022 г. на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза, както и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза.

(2)

С Регламент (ЕС) 2022/109 беше определен временен общ допустим улов (ОДУ) за северна скарида (Pandalus borealis) в участък 3a на ICES (Категат/Скагерак), в очакване на публикуването на съответното научно становище на Международния съвет за изследване на морето (ICES), като становището беше публикувано на 9 май 2022 г. В съответствие със съгласувания протокол от консултациите в областта на рибарството между Съюза и Норвегия за Скагерак за 2022 г. Съюзът проведе двустранни консултации с Норвегия относно равнището на окончателните възможности за риболов на северна скарида в участъци 3а и 4а изток на ICES за 2022 г. Съюзът и Норвегия се споразумяха за ОДУ от 7 712 тона в участъци 3а и 4а изток на ICES, от които 5 398 тона трябва да бъдат разпределени на участък 3а на ICES.

(3)

С Регламент (ЕС) 2022/109 беше определен временен нулев ОДУ за цаца (Sprattus sprattus) в участъци 3a (Категат/Скагерак) и 2a (Норвежко море) на ICES и подзона 4 (Северно море) на ICES, за периода от 1 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г., в очакване на публикуването на съответното научно становище на ICES, като становището беше публикувано на 9 май 2022 г. В съответствие със съгласувания протокол от консултациите в областта на рибарството между Съюза, Норвегия и Обединеното кралство за 2022 г. Съюзът проведе тристранни консултации с Норвегия и Обединеното кралство относно равнището на окончателните възможности за риболов на цаца в участъци 3a, 2a и подзона 4 на ICES за периода от 1 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г. Съюзът, Норвегия и Обединеното кралство се споразумяха за ОДУ от 12 570 тона в участък 3а на ICES и от 56 120 тона в участък 2a и подзона 4 на ICES.

(4)

С Регламент (ЕС) 2022/109 беше определен ОДУ от 550 тона за цаца в участъци 7d и 7e (Ламанш) на ICES от 1 януари 2022 г. до 30 юни 2022 г. За периода от 1 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г. ICES публикува научното си становище на 9 май 2022 г. В съответствие с писмения протокол от консултациите в областта на рибарството между Обединеното кралство и Европейския съюз за 2022 г. Съюзът проведе двустранни консултации с Обединеното кралство относно равнището на възможностите за риболов на цаца в участъци 7d и 7e на ICES за периода от 1 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г. Съюзът и Обединеното кралство се споразумяха за ОДУ от 9 200 тона за участъци 7d и 7e на ICES.

(5)

С Регламент (ЕС) 2022/109 беше определен нулев ОДУ за хамсия (Engraulis encrasicolus) в подзони 9 и 10 на ICES и във водите на Съюза от участък 34.1.1 на Комитета по риболова в централната източна част на Атлантическия океан (CECAF) за периода от 1 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г., в очакване на научното становище за посочения период. ICES ще представи становището си относно този запас през юни 2022 г. С цел да се гарантира, че риболовната дейност може да продължи до определянето на окончателния ОДУ въз основа на най-актуалното научно становище, за юли, август и септември 2022 г. следва да се определи временен ОДУ в размер на 10 061 тона въз основа на улова през третото тримесечие на 2021 г.

(6)

На 9—10 февруари 2022 г. беше проведено заседание на работната група по въпросите на средиземноморския бял тон към Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан. На него беше договорено, че онези договарящи страни и сътрудничещи страни, които не са договарящи страни, които са се съгласили със схемата за разпределяне, приета на заседанието, ще представят месечни доклади за улова за риболова на средиземноморския бял тон (Thunnus alalunga) и тримесечни доклади за улова за прилова на този вид. Поради това е необходимо да се определят специални кодове, които да се използват от държавите членки при докладването на тези видове улов.

(7)

С Регламент (ЕС) 2022/109 в правото на Съюза бяха въведени преразгледаните ограничения на улова на жълтопер тунец (Thunnus albacares) в зоната на компетентност на Комисията по рибата тон в Индийския океан (IOTC). Преразгледаните ограничения на улова съгласно Резолюция 2021/01 на IOTC вече се прилагат не само за корабите с мрежи гъргър, а включват и всички уреди, използвани в риболова на жълтопер тунец. Тъй като до края на 2021 г. между съответните държави членки не беше постигнато споразумение относно най-подходящия начин за разпределяне на преразгледаните ограничения на улова за тези възможности за риболов, по силата на Регламент (ЕС) 2022/109 за първата половина на 2022 г. на посочените държави членки беше предоставена – като временно решение – първоначална част (50%) от дела на Съюза за жълтопер тунец за 2022 г. в зоната на компетентност на IOTC. Предвид необходимостта от разпределяне между държавите членки на възможностите на Съюза за риболов на жълтопер тунец в зоната на компетентност на IOTC, така че те да могат да бъдат уловени от риболовния флот на Съюза през 2022 г., е необходимо Съветът да вземе решение относно окончателното разпределение на тези възможности за риболов, които иначе не биха могли да бъдат използвани. Тъй като малко количество жълтопер тунец се улавя като прилов от флота с парагади на Португалия, беше договорено, че е целесъобразно на Португалия да бъдат разпределени 100 тона за този прилов. Като се има предвид, че уловът с уреди, различни от кораби с мрежи гъргър, представлява много ограничена част от общия улов, е целесъобразно тези възможности за риболов, с изключение на посочените 100 тона, да се разпределят според съществувалия по-рано коефициент на разпределение на ОДУ за корабите с мрежи гъргър.

(8)

Поради това Регламент (ЕС) 2022/109 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Ограниченията на улова, предвидени в Регламент (ЕС) 2022/109, се прилагат от 1 януари 2022 г. Поради това и разпоредбите, които се въвеждат с настоящия регламент по отношение на ограниченията на улова, следва да се прилагат от същата дата. Това прилагане с обратно действие не засяга принципите на правната сигурност и защитата на оправданите правни очаквания, тъй като съответните възможности за риболов се увеличават или все още не са изчерпани. Предвид неотложната необходимост да се избегне прекъсването на риболовните дейности настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент (ЕС) 2022/109

Регламент (ЕС) 2022/109 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила и дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 юни 2022 година.

За Съвета

Председател

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Регламент (ЕС) 2022/109 на Съвета от 27 януари 2022 г. за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2022 г., приложими във водите на Съюза, както и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 21, 31.1.2022 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложенията към Регламент (ЕС) 2022/109 се изменят, както следва:

1)

В приложение IA:

а)

в част А, която се отнася до самостоятелните запаси на Съюза, първата таблица се заменя със следното:

„Вид:

Хамсия

Engraulis encrasicolus

Зона:

9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Испания

 

4 812

(1)

Предпазен ОДУ

Португалия

 

5 249

(1)

Съюз

 

10 061

(1)

ОДУ

 

10 061

(1)

(1)

Риболов по тази квота може да се извършва само от 1 юли 2022 г. до 30 септември 2022 г.“

б)

в част Б, която се отнася до общите запаси, таблиците относно посочените по-долу запаси се заменят със следното:

i)

таблицата относно възможностите за риболов на северна скарида в участък 3a на ICES се заменя със следното:

„Вид:

Северна скарида

Pandalus borealis

Зона:

3a

(PRA/03A.)

Дания

 

1 874

 

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.“

Швеция

 

1 009

 

Съюз

 

2 883

 

ОДУ

 

5 398

 

ii)

таблицата относно възможностите за риболов на цаца и съответния прилов в участък 3а на ICES се заменя със следното:

„Вид:

Цаца и съответен прилов

Sprattus sprattus

Зона:

3a

(SPR/03A.)

Дания

 

8 422

(1)(2)(3)

Аналитичен ОДУ

Германия

 

18

(1)(2)(3)

Швеция

 

3 187

(1)(2)(3)

Съюз

 

11 627

(1)(2)(3)

ОДУ

 

12 570

(2)

(1)

Приловът на меджид и пикша може да бъде до 5 % от квотата (OTH/*03A.). Сборът от прилова на меджид и пикша, приспаднат от квотата в съответствие с настоящата разпоредба, и от прилова на видове, приспаднат от квотата в съответствие с член 15, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, не трябва да надхвърля 9 % от квотата.

(2)

Риболов по тази квота може да се извършва само от 1 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г.

(3)

От тази квота могат да се правят прехвърляния към води на Обединеното кралство и на Съюза от 2a и 4. За тези прехвърляния обаче се изпращат предварително уведомления до Комисията и Обединеното кралство.“

iii)

таблицата относно възможностите за риболов на цаца и съответния прилов във водите на Обединеното кралство и на Съюза от подзона 4 и във водите на Обединеното кралство от участък 2a на ICES се заменя със следното:

„Вид:

Цаца и съответен прилов

Sprattus sprattus

Зона:

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4; води на Обединеното кралство от 2a

(SPR/2AC4-C)

Белгия

 

633

(1)(2)

Аналитичен ОДУ

Дания

 

50 114

(1)(2)

Германия

 

633

(1)(2)

Франция

 

633

(1)(2)

Нидерландия

 

633

(1)(2)

Швеция

 

1 330

(1)(2)(3)

Съюз

 

53 976

(1)(2)

Норвегия

 

0

(1)

Фарьорски острови

 

0

(1)(4)

Обединено кралство

 

2 144

(1)

ОДУ

 

56 120

(1)

(1)

Риболов по тази квота може да се извършва само от 1 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г.

(2)

Приловът на меджид може да бъде до 2 % от квотата (OTH/*2AC4C). Сборът от прилова на меджид, приспаднат от квотата в съответствие с настоящата разпоредба, и от прилова на видове, приспаднат от квотата в съответствие с член 15, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, не трябва да надхвърля 9 % от квотата.

(3)

Включително пясъчници.

(4)

Може да съдържа до 4 % прилов на херинга.“

iv)

добавя се следната таблица за възможностите за риболов на цаца в 7d и 7e за периода от 1 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г.:

„Вид:

Цаца

Sprattus sprattus

Зона:

7d и 7e

(SPR/7DE.2)

Белгия

 

25

(1)

Аналитичен ОДУ

Дания

 

1 601

(1)

Германия

 

25

(1)

Франция

 

345

(1)

Нидерландия

 

345

(1)

Съюз

 

2 341

(1)

Обединено кралство

 

6 859

(1)

ОДУ

 

9 200

(1)

(1)

Риболов по тази квота може да се извършва само от 1 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г.“

2)

В приложение IГ, за таблицата за средиземноморския бял тон (ALB/MED), в реда за окончателния ОДУ се добавя трета бележка под линия, както следва:

„(3)

Специално условие: приловът на средиземноморски бял тон се приспада от тази квота, но се докладва отделно (ALB/MED-BC).“

3)

Приложение IЙ се заменя, както следва:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IЙ

ЗОНА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА IOTC

Уловът на жълтопер тунец (Thunnus albacares) от риболовни кораби на Съюза не надвишава ограниченията на улова, определени в настоящото приложение.

Вид:

Жълтопер тунец

Thunnus albacares

Зона:

Зона на компетентност на IOTC

(YFT/IOTC)

Франция

 

27 736

 

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Италия

 

2 367

 

Испания

 

42 943

 

Португалия

 

100

(1)

Съюз

 

73 146

 

ОДУ

 

Не се прилага

 

(1)

Изключително за прилов. В рамките на тази квота не се разрешава целеви риболов.