28.6.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 170/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1009 НА СЪВЕТА

от 27 юни 2022 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 1183/2005 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Демократична република Конго

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1183/2005 на Съвета от 18 юли 2005 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Демократична република Конго (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 18 юли 2005 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 1183/2005.

(2)

Вследствие на решението на Общия съд по дело T-108/21 (2) едно вписване следва да бъде заличено от списъка на лицата, образуванията и органите, съдържащ се в приложение Iа към Регламент (ЕО) № 1183/2005.

(3)

Поради това приложение Iа към Регламент (ЕО) № 1183/2005 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение Iа към Регламент (ЕО) № 1183/2005 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Люксембург на 27 юни 2022 година.

За Съвета

Председател

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  ОВ L 193, 23.7.2005 г., стр. 1.

(2)  Решение на Общия съд от 27 април 2022 г., Ferdinand Ilunga Luyoyo срещу Съвет на Европейския съюз, T-108/21, ECLI:EU:T:2022:253.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В списъка, съдържащ се в раздел А („Лица“) от приложение Iа към Регламент (ЕО) № 1183/2005 на Съвета, се заличава следното вписване:

„3.

Ferdinand Ilunga LUYOYO“.