24.6.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 167/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/994 НА СЪВЕТА

от 24 юни 2022 година

за изпълнение на Регламент (ЕС) 2022/879 за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2022/879 на Съвета от 3 юни 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (1), и по-специално член 1, точка 21 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 3 юни 2022 г. Съветът прие Регламент (ЕС) 2022/879, с който беше изменен Регламент (ЕС) № 833/2014 на Съвета (2) и бяха въведени допълнителни ограничителни мерки за преустановяване на дейността по излъчване в Съюза или на излъчванията, насочени към Съюза, на някои медии, посочени в приложение VI към Регламент (ЕС) 2022/879. Съгласно член 1, точка 21 от Регламент (ЕС) 2022/879 приложимостта на тези мерки по отношение на една или няколко от тези медии e обусловена от приемането на актове за изпълнение от Съвета.

(2)

След като разгледа съответните случаи, Съветът стигна до заключението, че мерките, посочени в член 2е от Регламент (ЕС) № 833/2014, следва да се прилагат от 25 юни 2022 г. по отношение на всички образувания, посочени в приложение VI към Регламент (ЕС) 2022/879,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Мерките, посочени в член 2е от Регламент (ЕС) № 833/2014, се прилагат от 25 юни 2022 г. по отношение на всички субекти, посочени в приложение VI към Регламент (ЕС) 2022/879.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 юни 2022 година..

За Съвета

Председател

J.-Y. LE DRIAN


(1)  ОВ L 153, 3.6.2022 г., стр. 53.

(2)  Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 1).