21.6.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 165/24


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/954 НА КОМИСИЯТА

от 12 май 2022 година

за изменение на въведените с Делегиран регламент (ЕС) № 183/2014 регулаторни технически стандарти чрез уточняване на изчисляването на корекциите за специфичен и общ кредитен риск

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 110, параграф 4, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Предвид определението на корекция за кредитен риск в член 4, параграф 1, точка 95 от Регламент (ЕС) № 575/2013 само очакваните кредитни загуби, отразени в корекциите за специфичен кредитен риск, направени от институцията, държаща експозицията в неизпълнение, могат да бъдат отчетени при присъждането на рисково тегло за целите на член 127, параграф 1 от същия регламент. От своя страна институцията купувач не може да признае след продажбата кредитните загуби, отчетени в цената на сделката с експозицията в неизпълнение, които се задържат от институцията продавач като реализирана загуба. В резултат присъденото на експозицията в неизпълнение рисково тегло може да се промени след нейната продажба, въпреки че цената на сделката включва отстъпка, равна на корекциите за специфичен кредитен риск с оглед на очакваните кредитни загуби, осчетоводени от институцията продавач преди продажбата. Тази ситуация поражда нормативна пречка пред създаването на вторичен пазар на експозициите в неизпълнение, тъй като потенциалното несъответствие между рисковите тегла, които институцията продавач и институцията купувач съответно прилагат към експозицията в неизпълнение, може да направи такава сделка по-малко привлекателна за институцията купувач и така излишно да затрудни кредитните институции да изваждат от баланса си експозициите си в неизпълнение.

(2)

С оглед и на вероятността с пандемията от COVID-19 да се увеличат във всички кредитни институции равнищата на експозициите в неизпълнение е желателно да се премахнат всякакви нормативни пречки пред създаването на вторичен пазар на такива експозиции. Поради това е необходимо корекциите за специфичен кредитен риск, признати за целите на член 127, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, да включват в цената на сделката с експозиция в неизпълнение всяка отстъпка, която институцията купувач не е признала чрез увеличаване на базовия собствен капитал от първи ред. По-специално, за да се избегне институцията купувач да признае след покупката потенциалното намаление на очакваната загуба двойно: при своя базов собствен капитал от първи ред, а и за целите на определянето на рисковото тегло в съответствие с член 127, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 – което е неправилно, ако след покупката на експозицията в неизпълнение тя бъде преоценена, отстъпката не следва вече да включва тази част от стойността на преоценката на експозицията в неизпълнение, която е призната като увеличаваща базовия собствен капитал от първи ред на институцията.

(3)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) № 183/2014 на Комисията (2) следва да бъде съответно изменен.

(4)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от Европейския банков орган.

(5)

Европейският банков орган проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е съставен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становището на създадената с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 Група на участниците от банковия сектор (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 183/2014

В член 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 183/2014 се добавя следният параграф 6:

„6.   Без да се засяга параграф 1, когато изчисляват корекциите за специфичен кредитен риск, за да присъдят посочените в член 127, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 рискови тегла на необезпечената част на експозиция в неизпълнение, институциите включват всяка положителна разлика между дължимата от длъжника сума по тази експозиция и сбора на следните:

а)

допълнителното намаление на собствените средства – ако експозицията е напълно отписана;

б)

евентуалните вече съществуващи намаления на собствените средства във връзка с тази експозиция.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 май 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 183/2014 на Комисията от 20 декември 2013 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници по отношение на регулаторните технически стандарти, определящи изчисляването на корекциите за специфичен и общ кредитен риск (ОВ L 57, 27.2.2014 г., стр. 3).

(3)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).