3.6.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 152/103


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/870 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 30 май 2022 година

относно временни мерки за либерализиране на търговията, допълващи търговските отстъпки, приложими за украинските продукти съгласно Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна (2) (наричано по-нататък „споразумението за асоцииране“) представлява основата, върху която се градят отношенията между Съюза и Украйна. В съответствие с Решение 2014/668/ЕС на Съвета (3), дял IV от споразумението за асоцииране, който се отнася до търговията и свързаните с търговията въпроси, започна да се прилага временно от 1 януари 2016 г. и влезе в сила на 1 септември 2017 г. след ратифицирането му от всички държави членки.

(2)

Споразумението за асоцииране изразява желанието на страните по споразумението за асоцииране (наричани по-нататък „страните“) да укрепят и разширят отношенията си по един амбициозен и новаторски начин, а също така да улеснят и постигнат постепенна икономическа интеграция в съответствие с правата и задълженията, произтичащи от членството на страните в Световната търговска организация.

(3)

В член 2 от споразумението за асоцииране се предвижда, наред с другото, зачитането на демократичните принципи, правата на човека и основните свободи, както и насърчаването на зачитането на принципите на суверенитет и териториална цялост, ненарушимост на границите и независимост като основни елементи на споразумението за асоцииране.

(4)

В член 25 от споразумението за асоцииране се предвижда постепенното установяване на зона за свободна търговия между страните в съответствие с член XXIV от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (наричано по-нататък „ГАТТ от 1994 г.“). За тази цел в член 29 от споразумението за асоцииране се предвижда постепенното премахване на митата в съответствие с включените в него графици и се предвижда възможността за ускоряване и разширяване на обхвата на това премахване. В член 48 от споразумението за асоцииране се посочва, че преди прилагането на антидъмпингови мерки между страните се взема предвид общественият интерес.

(5)

Непредизвиканата и неоправдана военна агресия на Русия срещу Украйна, започнала на 24 февруари 2022 г., оказа тежко отрицателно въздействие върху възможността на Украйна да търгува с останалата част от света както поради разрушаването на производствения капацитет, така и поради невъзможността да се използва значителна част от транспортните средства вследствие на затварянето на достъпа до Черно море. При тези извънредни обстоятелства и за да се смекчат отрицателните икономически последици от военната агресия на Русия срещу Украйна, е необходимо да се ускори развитието на по-тесни икономически отношения между Съюза и Украйна, за да се предостави бърза подкрепа на украинските органи и население. Поради това е необходимо и целесъобразно да се стимулират търговските потоци и да се предоставят отстъпки под формата на мерки за либерализиране на търговията за всички продукти в съответствие с ускореното премахване на митата върху търговията между Съюза и Украйна.

(6)

В съответствие с член 21, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) Съюзът следи за съгласуваността между различните области на външната си дейност. Съгласно член 207, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) общата търговска политика следва да се провежда съгласно принципите и целите на външната дейност на Съюза.

(7)

Мерките за либерализиране на търговията, установени с настоящия регламент, следва да бъдат под формата на: i) пълно премахване на вносните мита (наричани по-нататък „преференциални мита“) върху вноса на промишлени продукти от Украйна; ii) спиране на прилагането на механизма на „входните цени“ по отношение на плодовете и зеленчуците; iii) спиране на прилагането на тарифните квоти и пълно премахване на вносните мита; iv) чрез дерогация от член 14, параграф 1, алинея 1 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета (4), антидъмпинговите мита върху вноса с произход от Украйна, осъществен по време на прилагането на настоящия регламент, следва да не се събират в нито един момент, включително след изтичането на срока на действие на настоящия регламент; и v) спиране на прилагането на Регламент (ЕС) 2015/478 на Европейския парламент и на Съвета (5). Чрез тези мерки Съюзът на практика временно ще предостави подходяща икономическа и финансова подкрепа на Украйна и на засегнатите стопански субекти.

(8)

С цел предотвратяването на измами прилагането на преференциалния режим, установен с настоящия регламент, следва да е обусловено от спазването от страна на Украйна на всички съответни условия, с които е обвързано получаването на ползи съгласно споразумението за асоцииране, включително правилата за произход на съответните продукти и свързаните с тях процедури, и с участието на Украйна в тясното административно сътрудничество със Съюза, предвидено в споразумението за асоцииране.

(9)

Украйна следва да се въздържа от въвеждане на нови мита или такси с равностоен ефект, както и на нови количествени ограничения или мерки с равностоен ефект, или от повишаване на съществуващите нива на мита или такси, или от въвеждане на други ограничения върху търговията със Съюза, освен ако това е явно оправдано в контекста на войната. При неспазване от страна на Украйна на някое от тези условия на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да спре изцяло или частично прилагането на преференциалния режим, установен в настоящия регламент.

(10)

В член 2 от споразумението за асоцииране се предвижда, наред с другото, че зачитането на демократичните принципи, правата на човека и основните свободи, както и предотвратяването на разпространението на оръжията за масово унищожаване и свързаните с тях материали и техните средства за доставка представляват съществени елементи от споразумението за асоцииране. Освен това в член 3 от споразумението за асоцииране са заложени принципите на върховенството на закона, борбата с корупцията, борбата с различните форми на транснационална организирана престъпност и борбата срещу тероризма, насърчаването на устойчиво развитие и ефективно многостранно сътрудничество, които са от основно значение за укрепването на отношенията между страните. Целесъобразно да се предвиди възможността за спиране на прилагането на преференциалния режим, установен с настоящия регламент, при неспазване от страна на Украйна на общите принципи на споразумението за асоцииране, както е предвидено в други споразумения за асоцииране, сключени от Съюза.

(11)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за спиране на прилагането на преференциалния режим и за въвеждане на коригиращи мерки, посочени в членове 3 и 4 от настоящия регламент, когато производителите от Съюза на подобни или пряко конкурентни продукти са или могат да бъдат сериозно засегнати от вноса по настоящия регламент. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (6).

(12)

Необходимо е да се предвиди възможност — след провеждане на разследване от страна на Комисията —за повторно въвеждане на митата, приложими съгласно споразумението за асоцииране за вноса на които и да е продукти, попадащи в обхвата на настоящия регламент, които причиняват или заплашват да причинят сериозни затруднения на производителите от Съюза на подобни или пряко конкурентни продукти.

(13)

В годишния доклад на Комисията относно прилагането на задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия, която е неразделна част от споразумението за асоцииране, следва да се включи подробна оценка на прилагането на мерките за либерализиране на търговията, установени с настоящия регламент.

(14)

Поради неотложния характер на въпроса, свързан със ситуацията, предизвикана от военната агресия на Русия срещу Украйна, е уместно да се прибегне до изключението от срока от осем седмици, предвидено в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към ДЕС, към ДФЕС и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

(15)

В контекста на извънредното положение в Украйна настоящият регламент следва да съдържа подходяща преходна разпоредба и да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Мерки за либерализиране на търговията

1.   Въвежда се следният преференциален режим:

а)

преференциалните мита при внос в Съюза на някои промишлени продукти с произход от Украйна, за които се прилага постепенно премахване на митата в рамките на седемгодишен срок в съответствие с приложение I-A към споразумението за асоцииране, се определят на нула;

б)

прилагането на механизма на „входните цени“ се спира за продуктите, за които той се прилага съгласно посоченото в приложение I-A към споразумението за асоцииране. За вноса на тези продукти не се прилагат мита;

в)

прилагането на всички тарифни квоти, установени съгласно приложение I-A към споразумението за асоцииране, се спира, а продуктите, обхванати от тези квоти, се допускат за внос от Украйна в Съюза без никакви мита.

2.   Чрез дерогация от член 14, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) 2016/1036, антидъмпинговите мита върху вноса с произход от Украйна, осъществен по време на прилагането на настоящия регламент, не се събират в нито един момент, включително след изтичането на срока на действие на настоящия регламент.

3.   Прилагането на Регламент (ЕС) 2015/478 се спира по отношение на вноса с произход от Украйна.

Член 2

Условия за правото за прилагане на преференциалния режим

Преференциалният режим, предвиден в член 1, параграф 1, букви а), б) и в), се прилага при следните условия:

а)

спазване на правилата за произход на продуктите и свързаните с тях процедури, предвидени в споразумението за асоцииране;

б)

въздържане от страна на Украйна от въвеждане на нови мита или такси с равностоен ефект, както и на нови количествени ограничения или мерки с равностоен ефект върху вноса с произход от Съюза, от повишаване на съществуващите нива на мита или такси, или от въвеждане на други ограничения, включително дискриминационни вътрешни административни мерки, освен ако това е явно оправдано в контекста на войната; и

в)

зачитане от страна на Украйна на демократичните принципи, правата на човека и основните свободи и зачитане на принципа на върховенството на закона, както и постоянни и непрекъснати усилия за борба с корупцията и незаконните дейности, предвидени в членове 2, 3 и 22 от споразумението за асоцииране.

Член 3

Спиране

1.   Ако Комисията установи, че са налице достатъчно доказателства за неспазване от страна на Украйна на условията, определени в член 2, тя може чрез акт за изпълнение да спре изцяло или частично прилагането на преференциалния режим, предвиден в член 1, параграф 1, букви а), б) и в). Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, предвидена в член 5, параграф 2.

2.   Ако държава членка поиска от Комисията да спре прилагането на някой от преференциалните режими въз основа на неспазването от страна на Украйна на условията, посочени в член 2, буква б), в срок от четири месеца от искането Комисията представя мотивирано становище относно основателността на твърдението за неспазване от страна на Украйна. Ако заключението на Комисията е, че твърдението е обосновано, тя започва процедурата, посочена в параграф 1 от настоящия член.

Член 4

Защитна клауза

1.   Когато продукт с произход от Украйна се внася при условия, които причиняват или заплашват да причинят сериозни затруднения на производителите от Съюза на подобни или пряко конкурентни продукти, митата, приложими съгласно споразумението за асоцииране върху вноса на този продукт, могат да бъдат въведени отново във всеки един момент.

2.   Комисията следи отблизо въздействието на настоящия регламент, включително по отношение на цените на пазара на Съюза, като взема предвид информацията за износа, вноса и производството на Съюза на продуктите, предмет на мерките за либерализиране на търговията, установени с настоящия регламент.

3.   В рамките на разумен срок Комисията взема решение да започне разследване:

а)

по искане на държава членка;

б)

по искане на юридическо лице или сдружение без правосубектност, действащо от името на промишлеността на Съюза, т.е. на всички или голяма част от производителите от Съюза на подобни или пряко конкурентни продукти; или

в)

по собствена инициатива, ако за Комисията е видно, че са налице достатъчно prima facie доказателства за сериозните затруднения на производителите от Съюза на подобни или пряко конкурентни продукти, посочени в параграф 1.

За целите на настоящия параграф „голяма част“ означава производителите от Съюза на подобни или пряко конкурентни продукти, чието съвкупно производство представлява повече от 50 % от общото производство на Съюза на подобни или пряко конкурентни продукти, произведени от тази част от промишлеността на Съюза, която е изразила подкрепа или се е противопоставила на искането и чийто дял от общото производство на подобни или пряко конкурентни продукти, произведени от промишлеността на Съюза, е не по-малък от 25 %.

4.   Когато Комисията реши да започне разследване, тя публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз, с което се обявява началото на разследването. В известието се помества резюме на получената информация и се посочва, че всяка относима информация следва да се изпраща на Комисията. В него се определя срокът, в който заинтересованите страни могат да представят писмено становищата си. Този срок не може да надвишава четири месеца от датата на публикуване на известието.

5.   Комисията издирва цялата информация, която счита за необходима, като може да проверява получените данни чрез справка с Украйна или с всеки друг относим източник. Тя може да получава съдействие от служители от държавите членки, на чиято територия може да се извърши проверка, ако съответната държава членка поиска такова съдействие от тези служители.

6.   Когато проверява дали са налице сериозни затруднения за производителите от Съюза на подобни или пряко конкурентни продукти, посочени в параграф 1, Комисията следва да вземе предвид, наред с другото, следните фактори по отношение на производителите от Съюза, когато съответната информация е налична:

пазарен дял,

производство,

запаси,

производствен капацитет,

използване на капацитета,

заетост,

внос,

цени.

7.   Разследването приключва в рамките на шест месеца от публикуване на известието, посочено в параграф 4 от настоящия член. При изключителни обстоятелства Комисията може да удължи този срок чрез акт за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 5, параграф 2.

8.   В срок от три месеца след приключване на разследването Комисията решава дали да въведе отново митата, приложими съгласно споразумението за асоцииране, чрез акт за изпълнение, приет в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 5, параграф 2 от настоящия регламент. Този акт за изпълнение влиза в сила в рамките на един месец след публикуването му.

Митата, приложими съгласно споразумението за асоцииране, могат да бъдат въведени отново, докато това е необходимо, за да се противодейства на влошаването на икономическото или финансовото положение на производителите от Съюза, или докато продължава да съществува заплахата от такова влошаване. Когато окончателно установените факти сочат, че не са изпълнени условията, определени в параграф 1 от настоящия член, Комисията приема акт за изпълнение за прекратяване на разследването и процедурата. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 5, параграф 2 от настоящия регламент.

9.   Когато вследствие на изключителни обстоятелства, изискващи незабавни действия, провеждането на разследването не е възможно, Комисията може, след като уведоми Комитета по Митническия кодекс, посочен в член 5, параграф 1, да предприеме всички необходими превантивни мерки.

Член 5

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по Митническия кодекс, създаден с член 285 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (7). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 6

Оценка на прилагането на мерките за либерализиране на търговията

В годишния доклад на Комисията относно прилагането на задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия се включва подробна оценка на прилагането на мерките за либерализиране на търговията, предвидени в настоящия регламент, и доколкото е целесъобразно — оценка на социалното въздействие на тези мерки в Украйна и в Съюза. На уебсайта на Комисията се предоставя информация за вноса на продукти съгласно член 1, параграф 1, буква в).

Член 7

Преходна разпоредба

Преференциалният режим по член 1, параграф 1, букви а), б) и в) се прилага за продукти, които към 4 юни 2022 г. се намират в режим на транзит от Украйна към Съюза или са под митнически контрол в Съюза, при условие че бъде подадено искане за това до отговорните митнически органи на Съюза в срок от шест месеца, считано от тази дата.

Член 8

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Настоящият регламент се прилага до 5 юни 2023 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 май 2022 година.

За Европейския парламент

Председател

R. METSOLA

За Съвета

Председател

B. LE MAIRE


(1)  Позиция на Европейския парламент от 19 май 2022 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 24 май 2022 г.

(2)  ОВ L 161, 29.5.2014 г., стр. 3.

(3)  Решение 2014/668/ЕС на Съвета от 23 юни 2014 г. за подписване, от името на Европейския съюз, и временно прилагане на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави-членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, по отношение на дял III (с изключение на разпоредбите относно третирането на граждани на трети държави, които са законно наети като работници на територията на другата страна) и дялове IV, V, VI и VII от него, както и на свързаните приложения и протоколи (ОВ L 278, 20.9.2014 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21).

(5)  Регламент (ЕС) 2015/478 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 г. относно общите правила за внос (ОВ L 83, 27.3.2015 г., стр. 16).

(6)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(7)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).