4.5.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 130/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/699 НА КОМИСИЯТА

от 3 май 2022 година

за изменение на Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета чрез изключване на Русия като местоназначение от обхвата на генералните разрешения на Съюза за износ

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 г. за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба (1), и по-специално член 17, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С оглед на незаконното нападение на Русия срещу териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и съответните заплахи за основните интереси на Съюза в областта на сигурността Съюзът реши да наложи допълнителни ограничения върху износа на стоки и технологии с двойна употреба и върху предоставянето на свързаните услуги. С Регламент (ЕС) 2022/328 на Съвета (2) се налагат, наред с другото, ограничения върху износа на стоки и технологии с двойна употреба и върху предоставянето на свързаните услуги. С Регламент (ЕС) 2022/394 на Съвета (3) допълнително се налагат ограничения върху износа на навигационни стоки и технологии. С Регламент (ЕС) 2022/428 на Съвета (4) се налагат ограничения върху износа на оборудване, технологии и услуги за руската енергийна промишленост (с изключение на ядрената промишленост и сектора надолу по веригата на транспорта на енергия). С Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета (5) се налагат допълнителни ограничения върху износа на редица авангардни технологии.

(2)

С Регламент (ЕС) 2021/821 се въвеждат осем генерални разрешения на Съюза за износ на определени изделия за някои местоназначения при специфични условия и изисквания. Понастоящем за износ за Русия могат да се използват три генерални разрешения на Съюза за износ: ЕС003 (реекспорт на изделия след ремонт или замяна в ЕС), ЕС004 (износ на изделия за панаири или изложения), ЕС005 (износ на телекомуникационно оборудване).

(3)

С оглед на действията на Съюза срещу Русия е целесъобразно Русия да бъде изключена от списъците на местоназначенията на генералните разрешения на Съюза за износ № ЕС003, ЕС004 и ЕС005, за да се предотврати достъпът на Русия до критични технологии и изделия с двойна употреба.

(4)

Поради това Регламент (ЕС) 2021/821 следва да бъде съответно изменен.

(5)

С оглед на пряката заплаха за европейския мир и сигурност, породена от конфликта, съществуват наложителни причини на спешност за изключването на Русия от обхвата на генералните разрешения на Съюза за износ № ЕС003, ЕС004 и ЕС005. Поради тази причина следва да се прилага процедурата по спешност, предвидена в член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/821, като настоящият делегиран акт следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕС) 2021/821 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 май 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 206, 11.6.2021 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2022/328 на Съвета от 25 февруари 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 49, 25.2.2022 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) 2022/394 на Съвета от 9 март 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 81, 9.3.2022 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) 2022/428 на Съвета от 15 март 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 87 I, 15.3.2022 г., стр. 13).

(5)  Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 111, 8.4.2022 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение II се изменя, както следва:

(1)

в раздел В „ИЗНОС СЛЕД ПОПРАВКА/ЗАМЯНА“, част 2 „Местоназначения“ тирето относно Русия се заличава;

(2)

в раздел Г „ВРЕМЕНЕН ИЗНОС ЗА ИЗЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПАНАИР“, част 2 „Местоназначения“ тирето относно Русия се заличава;

(3)

в раздел Д „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ“ част 2 „Местоназначения“ тирето относно Русия се заличава.