25.2.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 53/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/332 НА СЪВЕТА

от 25 февруари 2022 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (1), и по-специално член 14, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 269/2014.

(2)

Съюзът остава непоколебим в подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

(3)

В заключенията си от 24 и 25 юни 2021 г. Европейският съвет призова Русия да поеме в пълна степен отговорността си за гарантирането на цялостното изпълнение на споразуменията от Минск като основно условие за всякаква съществена промяна в позицията на Съюза. Той изтъкна необходимостта от твърд и координиран отговор от страна на Съюза и неговите държави членки на всякакви евентуални по-нататъшни злонамерени, незаконни и дестабилизиращи действия на Русия, като се използват пълноценно всички инструменти, с които разполага Съюзът, и се гарантира координация с партньорите. За тази цел Европейският съвет прикани Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (наричан по-нататък „върховният представител“) да представят и варианти за допълнителни ограничителни мерки, включително икономически санкции.

(4)

В заключенията си от 16 декември 2021 г. Европейският съвет подчерта неотложната необходимост Русия да намали напрежението, породено от нарастващото руско военно присъствие по границата с Украйна и агресивната реторика. Той заяви отново пълната си подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Като насърчава дипломатическите усилия и подкрепя нормандския формат за постигането на пълно прилагане на споразуменията от Минск, Европейският съвет заяви, че всяка по-нататъшна военна агресия срещу Украйна ще има в отговор огромни последици и висока цена, включително съгласувани с партньорите ограничителни мерки.

(5)

На 24 януари 2022 г. Съветът одобри заключения, в които осъди продължаващите агресивни действия и заплахи на Русия срещу Украйна и призова Русия към деескалация, спазване на международното право и конструктивно участие в диалог чрез установените международни механизми. Съветът заяви отново пълния ангажимент на Съюза с основните принципи, на които се гради европейската сигурност и които са залегнали в Устава на Организацията на обединените нации (ООН) и в учредителните документи на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, включително Заключителния акт от Хелзинки и Парижката харта. Сред тези основополагащи принципи са по-специално суверенното равенство и териториалната цялост на държавите, ненарушимостта на границите, въздържането от заплахи или от употреба на сила и свободата на държавите да избират или да променят своите договорености в областта на сигурността. Съветът заяви, че тези принципи не подлежат на преговори, нито на преразглеждане или ново тълкуване, и че нарушаването им от страна на Русия е пречка за общо и неделимо пространство на сигурност в Европа и застрашава мира и стабилността на европейския континент. Като припомня заключенията на Европейския съвет от 16 декември 2021 г., Съветът изтъкна отново, че всяка по-нататъшна военна агресия от страна на Русия срещу Украйна ще има огромни последици и висока цена, включително широк набор от секторни и индивидуални ограничителни мерки, които ще бъдат приети съгласувано с партньорите.

(6)

На 19 февруари 2022 г. върховният представител излезе с декларация от името на Съюза, в която изрази загриженост във връзка с масовото натрупване на руски въоръжени сили във и около Украйна и настойчиво прикани Русия да пристъпи към съдържателен диалог и дипломация, да прояви сдържаност и да намали напрежението чрез значително изтегляне на военните сили от близостта на границите на Украйна. Съюзът заяви, че всяка по-нататъшна военна агресия на Русия срещу Украйна ще доведе в отговор до огромни последици и висока цена в отговор, включително съгласувани с партньорите ограничителни мерки.

(7)

На 21 февруари 2022 г. президентът на Руската федерация подписа указ, с който признава „независимостта и суверенитета“ на неконтролираните от правителството зони на Донецка и Луганска област в Украйна, и разпореди разполагането на руски въоръжени сили в тези зони.

(8)

На 22 февруари 2022 г. върховният представител направи декларация от името на Съюза, в която осъди този незаконен акт, който допълнително подкопава суверенитета и независимостта на Украйна и представлява тежко нарушение на международното право и международните споразумения, включително Устава на ООН, Заключителния акт от Хелзинки, Парижката харта и Меморандума от Будапеща, както и на споразуменията от Минск и Резолюция 2202 (2015) на Съвета за сигурност на ООН. Върховният представител настоятелно призова Русия, като страна в конфликта, да оттегли признаването, да изпълни ангажиментите си, да спазва международното право и да се върне към обсъжданията в рамките на нормандския формат и тристранната контактна група за Украйна. Той обяви, че Съюзът ще отговори на тези най-нови нарушения от страна на Русия, като приеме спешно допълнителни ограничителни мерки.

(9)

На 24 февруари 2022 г. президентът на Руската федерация обяви военна операция в Украйна и руските въоръжени сили нападнаха Украйна. Това нападение е грубо нарушение на териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

(10)

На 24 февруари 2022 г. върховният представител направи декларация от името на Съюза, в която заклейми най-категорично непровокираното нашествие в Украйна на въоръжените сили на Руската федерация и участието на Беларус в тази агресия срещу Украйна. Върховният представител посочи, че отговорът на Съюза ще включва както секторни, така и индивидуални ограничителни мерки.

(11)

Предвид сериозната обстановка Съветът смята, че членовете на Националния съвет за сигурност, които подкрепиха непосредственото признаване на двете самопровъзгласили се републики Донецк и Луганск, следва да бъдат добавени в съдържащия се в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 списък на лица, образувания и органи, за които се прилагат ограничителни мерки. Освен това в този списък следва да бъдат добавени лицата, които улесниха руската военна агресия от Беларус, както и онези членове на Държавната дума, които все още не са включени в този списък и които ратифицираха правителствените решения относно „Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република“.

(12)

Приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Лицата, посочени в приложението към настоящия регламент, се добавят в списъка, поместен в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2022 година.

За Съвета

Председател

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следните лица се добавят в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, който се съдържа в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014:

Лица

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

„572.

Sardana Vladimirovna AVKSENTYEVA, моминско име GOGOLEVA

(Сардана Владимировна Авксентьева / Сардаана Владимировна Авксентьева)

Дата на раждане: 2.7.1970 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, участвала в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

573.

Olga Nikolayevna ALIMOVA

(Ольга Николаевна Алимова)

Дата на раждане: 10.4.1953 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, участвала в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

574.

Georgy Konstantinovich ARAPOV

(Георгий Константинович Арапов)

Дата на раждане: 11.9.1999 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

575.

Otari Yonovich ARSHBA

(Отари Ионович Аршба)

Дата на раждане: 12.4.1955 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

576.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Александр Михайлович Бабаков)

Дата на раждане: 8.2.1963 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

577.

Mikhail Nikolayevich BERULAVA

(Михаил Николаевич Берулава)

Дата на раждане: 3.8.1950 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

578.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич Васильев)

Дата на раждане: 11.8.1949 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

579.

Veronika Valeriyevna VLASOVA

(Вероника Валериевна Власова)

Дата на раждане: 2.11.1966 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, участвала в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

580.

Yelena Andreyevna VTORYGINA

(Елена Андреевна Вторыгина)

Дата на раждане: 17.8.1957 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, участвала в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

581.

Dmitry Fyodorovich VYATKIN

(Дмитрий Фёдорович Вяткин)

Дата на раждане: 21.5.1974 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

582.

Alexey Vasilyevich GORDEYEV

(Алексей Васильевич Гордеев)

Дата на раждане: 28.2.1955 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

583.

Kseniya Alexandrovna GORJATCHEVA

(Ксения Александровна Горячева)

Дата на раждане: 16.5.1996 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, участвала в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

584.

Vladislav Andreevich DAVANKOV

(Владислав Андреевич Даванков)

Дата на раждане: 25.2.1984 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

585.

Vyacheslav Anatolyevich DAMDINTSURUNOV

(Вячеслав Анатольевич Дамдинцурунов)

Дата на раждане: 21.9.1977 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

586.

Alexander Vyacheslavovich DYOMIN

(Александр Вячеславович Дёмин)

Дата на раждане: 23.9.1988 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

587.

Oksana Genrikhovna DMITRIEVA

(Оксана Генриховна Дмитриева)

Дата на раждане: 3.4.1958 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, участвала в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

588.

Alexander Dmitriyevich ZHUKOV

(Александр Дмитриевич Жуков)

Дата на раждане: 1.6.1956 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

589.

Konstantin Fyodorovich ZATULIN

(Константин Фёдорович Затулин)

Дата на раждане: 7.9.1958 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

590.

Artem Alexandrovich KAVINOV

(Артём Александрович Кавинов)

Дата на раждане: 3.9.1969 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

591.

Olga Mikhailovna KAZAKOVA

(Ольга Михайловна Казакова)

Дата на раждане: 30.5.1968 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, участвала в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

592.

Sholban Valeryevich KARA-OOL

(Шолбан Валерьевич Кара-оол)

Дата на раждане: 18.7.1966 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

593.

Raisa Vasilyevna KARMAZINA

(Раиса Васильевна Кармазина)

Дата на раждане: 9.1.1951 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, участвала в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

594.

Artem Yuryevich KIRYANOV

(Артём Юрьевич Кирьянов)

Дата на раждане: 12.1.1977 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

595.

Lev Igoryevich KOVPAK

(Лев Игоревич Ковпак)

Дата на раждане: 23.10.1978 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

596.

Robert Ivanovich KOCHIEV

(Роберт Иванович Кочиев)

Дата на раждане: 16.3.1966 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

597.

Andrey Leonidovich KRASOV

(Андрей Леонидович Красов)

Дата на раждане: 27.1.1967 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

598.

Pavel Vladimirovich KRASHENINNIKOV

(Павел Владимирович Крашенинников)

Дата на раждане: 21.6.1964 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

599.

Anna Yuryevna KUZNETSOVA

(Анна Юрьевна Кузнецова)

Дата на раждане: 3.1.1982 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, участвала в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

600.

Rizvan Danilovich KURBANOV

(Ризван Даниялович Курбанов)

Дата на раждане: 3.1.1961 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

601.

Oleg Yuryevich LEONOV

(Олег Юрьевич Леонов)

Дата на раждане: 10.9.1970 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

602.

Andrey Mikhailovich MAKAROV

(Андрей Михайлович Макаров)

Дата на раждане: 22.7.1954 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

603.

Evgeny Evgenievich MARCHENKO

(Евгений Евгеньевич Марченко)

Дата на раждане: 17.7.1972 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

604.

Oleg Anatolyevich MATVEYCHEV

(Олег Анатольевич Матвейчев)

Дата на раждане: 1.2.1970 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

605.

Artem Pavlovich METELEV

(Артём Павлович Метелев)

Дата на раждане: 11.8.1993 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

606.

Oleg Viktorovich MOROZOV

(Олег Викторович Морозов)

Дата на раждане: 5.11.1953 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

607.

Yevgeny Sergeyevich MOSKVICHEV

(Евгений Cергеевич Москвичев)

Дата на раждане: 28.9.1957 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

608.

Alexey Gennadyevich NECHAYEV

(Алексей Геннадьевич Нечаев)

Дата на раждане: 30.8.1966 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република

25.2.2022 г.

609.

Viktoria Viktorovna NIKOLAEVA

(Виктория Викторовна Николаева)

Дата на раждане: 21.11.1962 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, участвала в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

610.

Nikolay Vladimirovich NOVICHKOV

(Николай Владимирович Новичков)

Дата на раждане: 24.12.1974 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

611.

Marina Eduardovna ORGEYEVA

(Марина Эдуардовна Оргеева)

Дата на раждане: 21.9.1959 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, участвала в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

612.

Sergey Alexandrovich PAHOMOV

(Сергей Александрович Пахомов)

Дата на раждане: 6.8.1975 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

613.

Dmitriy Anatolyevich PEVTSOV

(Дмитрий Анатольевич Певцов)

Дата на раждане: 8.7.1963 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

614.

Alexander Petrovich PETROV

(Александр Петрович Петров)

Дата на раждане: 21.5.1958 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република

25.2.2022 г.

615.

Viktor Vitalyevich PINSKIY

(Виктор Витальевич Пинский)

Дата на раждане: 6.2.1964 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

616.

Vasily Ivanovich PISKAREV

(Василий Иванович Пискарев)

Дата на раждане: 8.11.1963 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

617.

Vladimir Vladimirovich PLYAKIN

(Владимир Владимирович Плякин)

Дата на раждане: 19.9.1981 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

618.

Aleksandr Alekseyevich POLYAKOV

(Александр Алексеевич Поляков)

Дата на раждане: 31.1.1969 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

619.

Svetlana Viktorovna RAZVOROTNEVA

(Светлана Викторовна Разворотнева)

Дата на раждане: 25.3.1968 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, участвала в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

620.

Evgeny Vasilyevich REVENKO

(Евгений Васильевич Ревенко)

Дата на раждане: 25.5.1972 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

621.

Svetlana Yevgenyevna SAVITSKAYA

(Светлана Евгеньевна Савицкая)

Дата на раждане: 8.8.1948 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, участвала в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

622.

Dmitry Stanislavovich SKRIVANOV

(Дмитрий Станиславович Скриванов)

Дата на раждане: 15.8.1971 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

623.

Ivan Alexandrovich SOLODOVNIKOV

(Иван Александрович Солодовников)

Дата на раждане: 9.4.1985 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

624.

Yuriy Arkadevich STANKEVICH

(Юрий Аркадьевич Станкевич)

Дата на раждане: 24.7.1976 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република

25.2.2022 г.

625.

Aleksandr Mikhaylovich STRELYUKHIN

(Александр Михайлович Стрелюхин)

Дата на раждане: 4.7.1958 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

626.

Sangadzhi Andreyevich TARBAEV

(Сангаджи Андреевич Тарбаев)

Дата на раждане: 15.4.1982 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

627.

Olga Victorovna TIMOFEYEVA

(Ольга Викторовна Тимофеева)

Дата на раждане: 19.8.1977 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, участвала в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

628.

Alexey Nikolaevich TKACHEV

(Алексей Николаевич Ткачёв)

Дата на раждане: 1.3.1957 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

629.

Maxim Anatolyevich TOPILIN

(Максим Анатольевич Топилин)

Дата на раждане: 19.4.1967 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

630.

Vladislav Alexandrovich TRETIAK

(Владислав Александрович Третьяк)

Дата на раждане: 25.4.1952 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

631.

Amir Makhsudovich HAMITOV

(Амир Махсудович Хамитов)

Дата на раждане: 4.2.1975 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

632.

Alexander Evseyevich KHINSHTEIN

(Александр Евсеевич Хинштейн)

Дата на раждане: 26.10.1974 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

633.

Gleb Yakovlevich KHOR

(Глеб Яковлевич Хор)

Дата на раждане: 8.4.1963 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

634.

Dmitry Anatolievich KHUBEZOV

(Дмитрий Анатольевич Хубезов)

Дата на раждане: 20.12.1971 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

635.

Roza Basirovna CHEMERIS

(Роза Басировна Чемерис)

Дата на раждане: 11.6.1978 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, участвала в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

636.

Alexey Vasilievich CHEPA

(Алексей Васильевич Чепа)

Дата на раждане: 22.11.1955 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

637.

Rifat Gabdulkhakovich SHAYHUTDINOV

(Рифат Габдулхакович Шайхутдинов)

Дата на раждане: 23.12.1963 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

638.

Grigory Vladimirovich SHILKIN

(Григорий Владимирович Шилкин)

Дата на раждане: 20.10.1976 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

639.

Alexander Mikhailovich SHOLOKHOV

(Александр Михайлович Шолохов)

Дата на раждане: 25.1.1962 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

640.

Elena Alexandrovna YAMPOLSKAYA

(Елена Александровна Ямпольская)

Дата на раждане: 20.6.1971 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, участвала в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

641.

Irina Anatolievna YAROVAYA

(Ирина Анатольевна Яровая)

Дата на раждане: 17.10.1966 г.

Пол: женски

Член на Държавната дума, участвала в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

642.

Nikita RUMYANTSEV

(Румянцев Никита Геннадьевич)

Дата на раждане: 27.4.1988 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

643.

Mikhail KISELYOV

(Киселёв Михаил Сергеевич)

Дата на раждане: 18.6.1986 г.

Пол: мъжки

Член на Държавната дума, участвал в ратифицирането на правителствените решения относно Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Руската федерация и Донецката народна република и между Руската федерация и Луганската народна република.

25.2.2022 г.

644.

Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV

(Дмитрий Анатольевич Медведев)

Дата на раждане: 14.9.1965 г.

Пол: мъжки

Заместник-председател на Националния съвет за сигурност. В качеството си на член на Националния съвет за сигурност, подкрепил непосредственото признаване от Русия на двете самопровъзгласили се републики.

25.2.2022 г.

645.

Mikhail Vladimirovich MISHUSTIN

(Михаил Владимирович Мишустин)

Дата на раждане: 3.5.1966 г.

Пол: мъжки

Министър-председател на Руската федерация. В качеството си на член на Националния съвет за сигурност, подкрепил непосредственото признаване от Русия на двете самопровъзгласили се републики.

25.2.2022 г.

646.

Vladimir Alexandrovich KOLOKOLTSEV

(Владимир Александрович Колокольцев)

Дата на раждане: 11.5.1961 г.

Пол: мъжки

Министър на вътрешните работи на Руската федерация. В качеството си на член на Националния съвет за сигурност, подкрепил непосредственото признаване от Русия на двете самопровъзгласили се републики.

25.2.2022 г.

647.

Sergei Borisovich IVANOV

(Сергей Борисович Иванов)

Дата на раждане: 31.1.1953 г.

Пол: мъжки

Специален представител на президента на Руската федерация по въпросите на околната среда, екологията и транспорта. В качеството си на член на Националния съвет за сигурност, подкрепил непосредственото признаване от Русия на двете самопровъзгласили се републики.

25.2.2022 г.

648.

Igor Olegovich SHCHYOGOLEV

(Игорь Олегович Щёголев)

Дата на раждане: 10.11.1965 г.

Пол: мъжки

Представител на президента на Руската федерация в Централния федерален окръг, пълноправен държавен съветник на Руската федерация. В качеството си на член на Националния съвет за сигурност, подкрепил непосредственото признаване от Русия на двете самопровъзгласили се републики.

25.2.2022 г.

649.

Vladislav Leonidovich BRUEV

(Владислав Леонидович БРУЕВ)

Дата на раждане: 1977 г.

Длъжност: Началник на Гомелската гранична група

Ранг: полковник

Място на раждане: Харков, Украинска ССР (понастоящем Украйна)

Гражданство: беларуско

Пол: мъжки

Владислав Бруев е началник на беларуската Гомелска гранична група. В това си качество той отговаря за надзора над сигурността на границата в Гомелска област, включително границата между Беларус и Украйна, и за преминаването на хора и стоки през тази граница. При руската военна агресия срещу Украйна на 24 февруари 2022 г. руските войски прекосиха границата между Беларус и Украйна в Гомелска област. Поради това той е отговорен за действията, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна, и активно подкрепя тези действия.

25.2.2022 г.

650.

Oleg Anatolyevich EIBATOV

(Олег Анатольевич ЭЙБАТОВ)

Длъжност: Командир на Мозирския граничен отряд

Ранг: полковник

Гражданство: беларуско

Пол: мъжки

Олег Эйбатов е командир на беларуския Мозирски граничен отряд. В това си качество той отговаря за надзора над сигурността на границата в Мозирски район, включително границата между Беларус и Украйна, и за преминаването на хора и стоки през тази граница. При руската военна агресия в Украйна на 24 февруари 2022 г. руските войски прекосиха границата между Беларус и Украйна в Мозирски район. Поради това той е отговорен за действията, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна, и активно подкрепя тези действия.

25.2.2022 г.

651.

Dmitry Alexandrovich VINNIKOV

(Дмитрий Александрович ВИННИКОВ)

Длъжност: Командир на Пинския граничен отряд

Ранг: полковник

Дата на раждане: 1979 г.

Гражданство: беларуско

Пол: мъжки

Дмитрий Винников е командир на беларуския Пински граничен отряд. В това си качество той отговаря за надзора над сигурността на границата в Пински район, включително границата между Беларус и Украйна, и за преминаването на хора и стоки през тази граница. Той служи в беларуската армия, която подкрепи руската военна агресия срещу Украйна на 24 февруари 2022 г. При руската военна агресия в Украйна руските войски прекосиха границата между Беларус и Украйна в Пински район. Поради това той е отговорен за действията, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна, и активно подкрепя тези действия.

25.2.2022 г.

652.

Aleksandr PASHKEVICH

(Пашкевич Александр)

Длъжност: Командващ военна част 65408/авиобаза Лунинец

Гражданство: беларуско

Пол: мъжки

Александр Пашкевич е командващ беларуска част 65408/авиобаза Лунинец. В това си качество той е участвал в увеличаването на руското военно присъствие в авиационната база Лунинец, което е част от подготовката и подпомагането на военната агресия на 24 февруари 2022 г. Той служи в беларуската армия, която подкрепя руската военна агресия срещу Украйна. Поради това той е отговорен за действията, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна, и активно подкрепя тези действия.

25.2.2022 г.

653.

Andrei Lukyanovich

(Андрей Лукьянович)

Длъжност: Военен летец, полковник, командващ военновъздушните сили и военновъздушната отбрана, главнокомандващ беларуската авиация, командващ военна част 06752/авиобаза Мачулищи

Гражданство: беларуско

Пол: мъжки

Полковник Андрей Лукьянович е военен летец, заместник-командващ беларуските военновъздушни сили и военновъздушна отбрана, главнокомандващ беларуската авиация и командващ военна част 06752/авиобаза Мачулищи. В това си качество той участва в съвместните военни учения между Русия и Беларус, които предшестваха засиленото военно присъствие по украинската граница, подготвило военната агресия срещу Украйна на 24 февруари 2022 г. Той служи в беларуската армия, която подкрепя руската военна агресия срещу Украйна. Поради това той е отговорен за действията, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна, и активно подкрепя тези действия.

25.2.2022 г.

654.

Aleksandr KRIVETS

(Кривец Александр)

Длъжност: Командир на 116-та щурмова авиационна Радомска база „Червено знаме“/ летище Лида

Гражданство: беларуско

Пол: мъжки

Александр Кривец е командир на беларуската 116-та щурмова авиационна Радомска база „Червено знаме“/летище Лида. Той служи в беларуската армия, която подкрепя военната агресия на Русия. В това си качество той участва в увеличаването на руското военно присъствие на летище Лида, предшестващо руската военна агресия на 24 февруари 2022 г. Поради това той е отговорен за действията, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна, и активно подкрепя тези действия.

25.2.2022 г.

655.

Yuri PYZHIK

(Юрий Пыжик)

Длъжност: Военен пилот, полковник, командир на военно поделение 54804, командир на 61-ва бойна авиационна база/летище Барановичи

Гражданство: беларуско

Пол: мъжки

Полковник Юрий Пыжик е военен пилот и командир на 61-ва бойна авиационна база/летище Барановичи. Той е служи в беларуската армия, която подкрепя руската военна агресия срещу Украйна. В това си качество той участва в общите военни учения на Русия и Беларус, предхождащи засиленото военно присъствие по украинската граница, подготвило руската военна агресия на 24 февруари 2022 г. Поради това той е отговорен за действията, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна, и активно подкрепя тези действия.

25.2.2022 г.

656.

Vladimir Nikolaevich KUPRIYANYUK

(Владимир Николаевич КУПРИЯНЮК)

Длъжност: Началник на щаба - първи заместник командир на Западния военен окръг

Дата на раждане: 11.7.1972 г.

Място на раждане: село Каменюки, Каменецки район, Брестска област, бивша СССР (сега Беларус)

Гражданство: беларуско

Пол: мъжки

Владимир Николаевич Куприянюк е началник на щаба и първи заместник командир на Западния военен окръг. Той служи в беларуската армия, която подкрепя военната агресия на Русия. На тази длъжност той е отговорен за участието на войските под негово командване в съвместните военни учения между Русия и Беларус, предхождащи засиленото военно присъствие по украинската граница, подготвило и подпомогнало руската военна агресия срещу Украйна на 24 февруари 2022 г. Поради това той е отговорен за действията, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна, и активно подкрепя тези действия.

25.2.2022 г.

657.

Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH

(Андрей Константинович НЕКРАШЕВИЧ)

Длъжност: Началник на Главната дирекция за бойно обучение на въоръжените сили

Ранг: генерал-майор

Дата на раждане: 1.1.1968 г.

Място на раждане: Гомелска област, бивша СССР (понастоящем Беларус)

Гражданство: беларуско

Пол: мъжки

Андрей Константинович Некрашевич е началник на Главната дирекция за бойно обучение на въоръжените сили на Република Беларус. Той служи в беларуската армия, която подкрепя руската военната агресия срещу Украйна на 24 февруари 2022 г. На този пост, той е отговорен за упражняването на надзора върху общите бойни учения на беларуските въоръжени сили и въоръжените сили на чужди държави. Той публично е възхвалявал беларуско-руските военни учения, подготвили и подпомогнали руската военна агресия срещу Украйна на 24 февруари 2022 г. Поради това той е отговорен за действията, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна, и активно подкрепя тези действия.

25.2.2022 г.

658.

Viktor Vladimirovich GULEVICH

(Виктор Владимирович ГУЛЕВИЧ)

Дата на раждане: 14.5.1969 г.

Място на раждане: Великая Падерь, Слуцки район, Минска област, бивша СССР (понастоящем Беларус)

Гражданство: беларуско

Пол: мъжки

Виктор Владимирович Гулевич е началник на Генералния щаб на въоръжените сили на Беларус - първи заместник-министър на отбраната на Република Беларус. Той служи в беларуската армия, която подкрепя руската военна агресия срещу Украйна. На тази длъжност той е подкрепял, контролирал и публично коментирал съвместните беларуско-руски военни учения, които подготвиха и подпомогнаха руската военна агресия на 24 февруари 2022 г. Поради това той е отговорен за действията, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна, и активно подкрепя тези действия.

25.2.2022 г.

659.

Volfovich Aleksandr GRIGORYEVICH

(Вольфович Александр Григорьевич)

Длъжност: Държавен секретар на Съвета за сигурност

Гражданство: беларуско

Пол: мъжки

Вольфович Александр Григорьевич е държавният секретар на Съвета за сигурност на Република Беларус и съгласно местни военни източници той е упражнявал надзор върху военното учение „Обединена решителност 2022“, подготвило и подпомогнало руската военна агресия срещу Украйна на 24 февруари 2022 г. Поради това той е отговорен за действията, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна, и активно подкрепя тези действия.

25.2.2022 г.

660.

Andrey ZHUK

Длъжност: заместник-министър на отбраната на Беларус, генерал-майор

Гражданство: беларуско

Пол: мъжки

Андрей Жук е заместник-министър на отбраната на Република Беларус. В това си качество той е участвал в общите военни учения на Русия и Беларус, предхождащи засилването на военното присъствие на украинската граница, подготвило и подпомогнало руската военна агресия на 24 февруари 2022 г. Поради това той е отговорен за действията, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна, и активно подкрепя тези действия.

25.2.2022 г.

661.

Sergei SIMONENKO

Длъжност: генерал-майор, заместник-министър на отбраната, отговарящ за въоръженията, началник по въоръженията

Дата на раждане: 2.4.1968 г.

Място на раждане: Костюковичи, Могильовска област

Сергей Симоненко е генерал-майор, заместник-министър на отбраната, отговарящ за въоръженията, началник по въоръженията на Република Беларус. Той служи в беларуската армия, която подкрепи и подпомогна руската военна агресия срещу Украйна на 24 февруари 2022 г., в частност като поема на своя територия и участва в съвместни военни учения между Беларус и Русия в седмиците, предшестващи въоръжената агресия. Следователно в качеството си на заместник-министър на отбраната на Република Беларус, отговарящ за въоръженията, Сергей Симоненко е отговорен за действията, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна, и активно подкрепя тези действия.

25.2.2022 г.

662.

Andrei BURDYKO

Длъжност: Генерал-майор, заместник-министър на отбраната за логистиката, началник на логистиката

Място на раждане: Плещеници, Минска област.

Андрей Бурдико е генерал-майор, заместник-министър на отбраната, отговарящ за логистиката, началник на логистиката на Република Беларус. Той служи в беларуската армия, която подкрепи и подпомогна руската военна агресия срещу Украйна на 24 февруари 2022 г., в частност като приема на своя територия и участва в съвместни военни учения между Беларус и Русия в седмиците, предшестващи въоръжената агресия. Следователно в качеството си на генерал-майор и заместник-министър на отбраната на Република Беларус, отговарящ за логистиката, Андрей Бурдико е отговорен за действията, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна, и активно подкрепя тези действия.

25.2.2022 г.

663.

Nikolai Mikhailovich ROGASHCHUK

(Николай Михайлович РОГАЩУК)

Пол: мъжки

Николай Рогащук е съветник на президента Александър Лукашенко и инспектор за Гомелска област. В това си качество той предоставя подкрепа за съвместните военни учения между Русия и Беларус, които подготвят руската военна агресия срещу Украйна на 24 февруари 2022 г.

Поради това той е отговорен за действията, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна, и активно подкрепя тези действия.

25.2.2022 г.

664.

Vadim Ivanovich Denisenko

(Вадим Иванович Денисенко)

Длъжност: Генерал-майор, командващ силите за специални операции на въоръжените сили

Дата на раждане: 3.9.1967 г.

Място на раждане: Будапеща, Унгария

Гражданство: беларуско

Пол: мъжки

Вадим Денисенко е генерал-майор, командващ силите за специални операции на въоръжените сили. В това си качество той участва в съвместните военни учения между Русия и Беларус, които предшестваха засиленото военно присъствие по украинската граница, подготвило руската военна агресия срещу Украйна на 24 февруари 2022 г. Той служи в беларуската армия, която подкрепя руската военна агресия срещу Украйна. Поради това той е отговорен за действията, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна, и активно подкрепя тези действия.

25.2.2022 г.

665.

Aleksandr LOZITSKY

(Александр ЛОЗИЦКИЙ)

Длъжност: Подполковник, командващ част 65408/авиобаза Лунинец

Гражданство: беларуско

Пол: мъжки

Александр Лозицкий е подполковник от беларуската армия и командващ част 65408/авиобаза Лунинец. Той служи в беларуската армия, която подкрепя руската военна агресия срещу Украйна. В това си качество той участва в съвместните военни учения между Русия и Беларус, които предшестват засиленото военно присъствие по украинската граница, подготвило руската военна агресия срещу Украйна на 24 февруари 2022 г.

Поради това той е отговорен за действията, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна, и активно подкрепя тези действия.

25.2.2022 г.

666.

Igor Viktorovich DEMIDENKO

(Игорь Викторович ДЕМИДЕНКО)

Длъжност: Генерал-майор, командващ Западния военен окръг

Дата на раждане: 5.2.1971 г.

Място на раждане: Могильов, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Гражданство: беларуско

Пол: мъжки

Игор Викторович Демиденко е генерал-майор, командващ Западния военен окръг на Република Беларус. Той служи в беларуската армия, която подкрепя руската военна агресия срещу Украйна на 24 февруари 2022 г. На тази длъжност той е отговорен за участието на войските под негово командване в съвместните военни учения между Русия и Беларус, които предшестват и подпомогнат руската военна агресия срещу Украйна. Той също така присъства и надзирава участието на войските под негово командване в тези учения.

Поради това Игор Викторович Демиденко е отговорен за действията, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна, и активно подкрепя тези действия.

25.2.2022 г.

667.

Yuri Vitoldovich SHULEYKO

(изв. още като Yury Vitoldovich SHULEIKO)

Дата на раждане: 1968 г.

Място на раждане: Козловщина, Дятловски район, Гродненска област

Тел.: (+375162) 21-23-32

Пол: мъжки

Юрий Витолдович Шулейко е председател на Бресткия областен изпълнителен комитет. В това си качество той е отговорен за мобилизацията и гражданската отбрана, както и за взаимодействието с военни организации, включително по време на съвместни военни учения между Русия и Беларус, които се провеждат в близост до Брест при засилването на руската военна агресия срещу Украйна на 24 февруари 2022 г.

Поради това той е отговорен за действията, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна, и активно подкрепя тези действия.

25.2.2022 г.

668.

Ivan Ivanovich KRUPKO

(Иван Иванович КРУПКО)

Длъжност: Председател на Гомелския областен изпълнителен комитет

Дата на раждане: 23.7.1974 г.

Място на раждане: село Бурдевичи, Карелички район, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Гражданство: беларуско

Пол: мъжки

Иван Иванович Крупко е председател на Гомелския областен изпълнителен комитет. На тази длъжност той е отговорен за надзора на взаимодействията между местните изпълнителни и административни органи в областта с военните органи, както и за изпълнението на въпросите, свързани с отбраната и държавната сигурност. В Гомелска област се проведоха съвместни военни учения между Русия и Беларус, които предшестваха руската военна агресия в Украйна.

Поради това той е отговорен за действията, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна, и активно подкрепя тези действия.

25.2.2022 г.

669.

Vladimir Vladimirovich PUTIN

(Владимир Владимирович ПУТИН)

Дата на раждане: 7.10.1952 г.

Място на раждане: Ленинград (понастоящем Санкт Петербург), бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Длъжност: президент на Руската федерация

Пол: мъжки

Владимир Путин е президент на Руската федерация.

На 22 февруари 2022 г. подписва указ, с който признава „независимостта и суверенитета“ на неконтролираните от правителството зони на Донецка и Луганска област в Украйна, и нарежда на руските въоръжени сили да влязат в тези райони.

На 24 февруари 2022 г. разпорежда военна операция в Украйна и руските въоръжени сили започват нападение срещу Украйна. Подобно нападение е грубо нарушение на териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Владимир Путин е отговорен за действията, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна или стабилността или сигурността в Украйна, и активно ги подкрепя.

25.2.2022 г.

670.

Sergey Viktorovich LAVROV

(Сергей Викторович ЛАВРОВ)

Длъжност: министър на външните работи на Руската федерация

Дата на раждане: 21.3.1950 г.

Място на раждане: Москва, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Пол: мъжки

Министър на външните работи на Руската федерация.

В качеството си на член на Съвета за сигурност на Русия, подкрепил непосредственото признаване на двете самопровъзгласили се републики.

Сергей Лавров е отговорен за действията, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна или стабилността или сигурността в Украйна, и активно ги подкрепя.

25.2.2022 г.“

.