28.2.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 55/41


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/320 НА КОМИСИЯТА

от 25 февруари 2022 година

за разрешаване на употребата на пресовано етерично масло от мандарина като фуражна добавка за домашни птици, свине, преживни животни, коне, зайци и пъстървови риби

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В член 10, параграф 2 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2).

(2)

В съответствие с Директива 70/524/ЕИО бе разрешена безсрочната употреба на етерично масло от мандарина като фуражна добавка за всички видове животни. Впоследствие посочената добавка беше вписана в Регистъра на фуражните добавки като съществуващ продукт в съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент беше подадено заявление за извършване на повторна оценка на пресованото етерично масло от мандарина за всички животински видове.

(4)

Заявителят поиска пресованото етерично масло от мандарина да бъде разрешено за употреба и във вода за пиене. Регламент (ЕО) № 1831/2003 обаче не позволява разрешаването на ароматизиращи вещества за употреба във вода за пиене. Поради това употребата на пресовано етерично масло от мандарина във вода за пиене не следва да бъде разрешена.

(5)

Заявителят поиска добавката да бъде класифицирана в категория „сензорни добавки“ и във функционална група „ароматизиращи вещества“. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

В становището си от 5 май 2021 г. (3) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба пресованото етерично масло от мандарина не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и потребителите, нито върху околната среда. Не могат обаче да се направят заключения за домашните любимци и декоративните риби, които обикновено не са изложени на вторични продукти от цитрусови плодове. Органът също така стигна до заключението, че пресованото етерично масло от мандарина следва да се счита за кожен сенсибилизатор и за дразнител на кожата, очите и дихателните пътища. Поради това Комисията смята, че следва да бъдат взети съответните предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху здравето на човека, по-специално по отношение на ползвателите на добавката.

(7)

Органът заключи също така, че не е необходимо допълнително доказване на ефикасността, тъй като пресованото етерично масло от мандарина е общопризнато по отношение на ароматизирането на храни, а функцията му във фуражите по същество би била същата като в храните. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(8)

При оценката на пресовано етерично масло от мандарина беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на веществото следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(9)

Фактът, че употребата на пресовано етерично масло от мандарина като ароматизант във вода за пиене не е разрешена, не изключва възможността добавката да се използва в комбинирани фуражи, които се приемат с вода.

(10)

Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението за разглежданото вещество, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото, за да спазят новите изисквания, произтичащи от разрешението.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешение

Разрешава се употребата на посоченото в приложението вещество, което принадлежи към категория „сензорни добавки“ и към функционална група „ароматизиращи вещества“, като фуражна добавка при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Преходни мерки

1.   Посоченото в приложението вещество и съдържащите го премикси, които са произведени и етикетирани преди 20 септември 2022 г. в съответствие с правилата, приложими преди 20 март 2022 г., може да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на съществуващите запаси.

2.   Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат посоченото в приложението вещество и са произведени и етикетирани преди 20 март 2023 г. в съответствие с правилата, приложими преди 20 март 2022 г., може да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на съществуващите запаси, ако са предназначени за животни, отглеждани за производство на храни.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни

(ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1).

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2021; 19(6):6625.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, аналитичен метод.

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“.

2b142-ео

-

Пресовано етерично масло от мандарина

Състав на добавката

Етерично масло от мандарина, получено от плодови кори на Citrus reticulata Blanco.

В течно състояние

Характеристика на активното вещество

Пресовано етерично масло от мандарина, получено чрез студено пресоване на плодови кори на Citrus reticulata Blanco, както е определено от Съвета на Европа (1).

d-лимонен: 65—80 %

γ-терпинен: 13—22 %

α-пинен (пин-2(3)-ен):

1—3,5 %

мирцен: 1—2 %

β-пинен (пин-2(10)-ен):

1—2 %

метил N-метил антранилат: 0,15—0,7 %

перилалдехид: ≤ 0,063 %

CAS №: 8008-31-9

FEMA номер: 2657

Номер на Съвета на Европа: 142

Метод за анализ  (2)

За количественото определяне на фитохимичния маркер d-лимонен във фуражната добавка или в смес от ароматизиращи вещества:

газова хроматография с пламъчнойонизационна детекция (GC-FID) (въз основа на ISO 3528)

Домашни птици

Зайци

Пъстървови риби

-

-

15

1.

Добавката се включва във фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Разрешава се смесването на пресовано етерично масло от мандарина с други ботанически добавки, при условие че количествата перилалдехид във фуражните суровини и комбинираните фуражи са по-ниски от тези, получени при употребата на една добавка при максимално или препоръчително ниво за вида или категорията животни.

4.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и защита на кожата и очите.

20 март 2032 г.

Прасета

-

-

33

Преживни животни

-

-

30

Коне

-

-

40


(1)  Естествени източници на ароматизиращи вещества — доклад № 2 (2007 г.).

(2)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports