21.2.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 40/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/238 НА СЪВЕТА

от 21 февруари 2022 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 401/2013 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Мианмар/Бирма

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

Като взе предвид Решение (ОВППС) 2022/243 на Съвета от 21 февруари 2022 г. за изменение на Решение 2013/184/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Мианмар/Бирма (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 401/2013 на Съвета (2) се привеждат в действие няколко мерки, предвидени с Решение 2013/184/ОВППС на Съвета (3), сред които е замразяване на финансовите средства и икономическите ресурси на някои физически или юридически лица, образувания и органи.

(2)

С оглед на продължаващото тежко положение в Мианмар/Бирма, на 21 февруари 2022 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2022/243, с което добави 22 лица и 4 образувания към списъка на подлежащите на ограничителни мерки лица и образувания, който се съдържа в приложението към Решение 2013/184/ОВППС.

(3)

За да се избегнат нежелани последици от вписването на някое от тези образувания, с Решение (ОВППС) 2022/243 се въвежда нова дерогация в Решение 2013/184/ОВППС по отношение на замразяването на активи и забраната за предоставяне на финансови средства или икономически ресурси на такова образувание. Посочената дерогация ще позволи на стопанските субекти от Съюза да изведат от експлоатация нефтените и газовите кладенци в съответствие с международните стандарти и да прекратят договорите с това образувание.

(4)

Поради това Регламент (ЕС) № 401/2013 следва да бъде съответно изменен.

(5)

С оглед на ефективността на предвидените в настоящия регламент мерки, настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В Регламент (ЕС) № 401/2013 се вмъква следният член:

„Член 4гб

Чрез дерогация от член 4а компетентните органи на държава членка могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, принадлежащи на образуванието, посочено в приложение IV под номер 10, или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси на това образувание, при условия, които компетентните органи сметнат за подходящи, след като установят, че тези финансови средства или икономически ресурси са необходими за:

а)

задачите по извеждане от експлоатация на нефтени и газови кладенци в съответствие с международните стандарти, като например обезвреждане на отпадъци, дейности по възстановяване на обекта, необходими за безопасността и на възстановяването на околната среда, предоставяне на съответната техническа помощ, плащане на съответните данъци и мита, както и заплатии социални обзщетения на служители; или

б)

прехвърлянето преди 31 юли 2022 г. на акции или дялове, необходими за прекратяването на договорите, сключени с образуванието, посочено под номер 10 в приложение IV преди 21 февруари 2022 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 февруари 2022 година.

За Съвета

Председател

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Вж. страница 28 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  Регламент (ЕС) № 401/2013 на Съвета от 2 май 2013 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Мианмар/Бирма и за отмяна на Регламент (ЕО) № 194/2008 (ОВ L 121, 3.5.2013 г., стр. 1).

(3)  Решение 2013/184/ОВППС на Съвета от 22 април 2013 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Мианмар/Бирма (ОВ L 111, 23.4.2013 г., стр. 75).