28.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 100/60


ПРЕПОРЪКА (ЕС) 2022/495 НА КОМИСИЯТА

от 25 март 2022 година

относно мониторинга на наличието на фуран и алкилфурани в храните

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 от него,

като има предвид, че:

(1)

Фуранът и алкилфураните, които включват метилфурани като 2-метилфуран, 3-метилфуран и 2,5-диметилфуран, са замърсители, които се образуват в процеса на термична обработка на храните.

(2)

През 2017 г. Експертната група по замърсителите в хранителната верига към Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) прие научно становище относно рисковете за общественото здраве (1) във връзка с наличието на фуран и метилфурани в храните. Той стигна до заключението, че настоящите нива на експозиция на фуран представляват заплаха за здравето. Що се отнася до метилфураните, в становището се стига до заключението, че те могат значително да увеличат общата експозиция на фуран и алкилфурани и следователно да увеличат степента на заплаха за здравето. Въпреки това, тъй като липсват данни за наличието на метилфурани в храните, ЕОБХ препоръча да се предоставят допълнителни данни в тази област. По-специално се съобщава, че фуранът и алкилфураните се срещат в кафе, детски храни в бурканчета, готова за консумация супа, чипс на картофена основа, плодови сокове, зърнени закуски, бисквити, крекери и хрупкав хляб.

(3)

Количествата 2-метилфуран и 3-метилфуран могат да бъдат надеждно определени с наличните понастоящем методи за анализ, като същевременно е необходимо да се положат допълнителни усилия за постигане на надежден анализ на 2,5-диметилфуран. Ако обаче използваният метод за анализ го позволява, би било целесъобразно да се анализира и да се определи количествено 2,5-диметилфуранът и да се докладват данните.

(4)

Освен това наскоро в научната литература беше посочено наличието на замърсители в храните, свързани с алкилфурани, различни от метилфурани, като 2-пентилфуран и 2-етилфуран. Поради това би било целесъобразно да се анализират и да се определят количествено такива допълнителни алкилфурани (различни от метилфурани), при условие че методът за анализ е надежден за тази цел.

(5)

Резултатите от мониторинга на фуран и алкилфурани трябва да бъдат надеждни и съпоставими. Поради това е целесъобразно да бъдат предоставени инструкции относно вземането на проби и аналитичните критерии за оценка.

(6)

ЕОБХ има мандат от Европейската комисия да събира всички налични данни за наличието на химически замърсители в храните и фуражите. Тези данни се използват в научните становища и в докладите на ЕОБХ относно замърсителите в храните и фуражите.

(7)

Поради това е целесъобразно да се препоръча фуранът и алкилфураните в храните да бъдат наблюдавани и данните да бъдат докладвани на ЕОБХ,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

1.

Държавите членки следва, с активното участие на стопанските субекти в областта на храните, да извършват мониторинг на фуран, 2-метилфуран и 3-метилфуран в храните, по-специално в кафе, детски храни в бурканчета (включително бебешки храни в кутии, тубички и пликчета), готови за консумация супи, чипс на картофена основа, плодови сокове, зърнени закуски, бисквити, крекери и хрупкав хляб.

2.

С цел да се гарантира, че пробите са представителни, държавите членки следва да спазват процедурите за вземане на проби, предвидени в част Б от приложението към Регламент (ЕО) № 333/2007 на Комисията (2). Стопанските субекти в областта на храните следва също така да прилагат тази процедура за вземане на проби или еквивалентна процедура за вземане на проби, като гарантират, че пробата е представителна.

3.

За анализа на фуран, 2-метилфуран и 3-метилфуран в кафе и детски храни в бурканчета държавите членки и стопанските субекти в областта на храните следва да използват метод, който отговаря на следните критерии:

Параметър

Критерий

Специфичност

Без матрични или спектрални пречения

Стандартни проби

Под границата на откриване (LOD)

Повторяемост (RSDr)

0,66 пъти RSDR, получена по (промененото) уравнение на Хорвиц

Възпроизводимост (RSDR)

Получена по (промененото) уравнение на Хорвиц

Аналитичен добив

80—110 %

Граница на откриване (LOD)

Три десети от LOQ

Граница на количествено определяне (LOQ)

За кафе: не повече от 20 μg/kg

За детски храни в бурканчета: 5 μg/kg

За анализа на фуран в храни, различни от кафе и детски храни в бурканчета, държавите членки и стопанските субекти в областта на храните следва да използват метод, който отговаря на тези критерии, а границата на количествено определяне (LOQ) не следва да надвишава 5 μg/kg.

За анализа на 2-метилфуран и 3-метилфуран в храни, различни от кафе и детски храни в бурканчета, лабораториите следва да имат въведени процедури за контрол на качеството, за да се гарантира надеждността на получените аналитични резултати, при които границата на количествено определяне (LOQ) не следва да надвишава 5 μg/kg.

4.

Ако използваният метод за анализ позволява определянето на алкилфурани, различни от 2-метилфуран и 3-метилфуран, държавите членки и стопанските субекти в областта на храните следва да определят тези алкилфурани.

5.

Държавите членки и стопанските субекти в областта на храните следва да предоставят резултатите от мониторинга на ЕОБХ до 30 юни всяка година в съответствие с изискванията на насоките на ЕОБХ относно стандартното описание на пробата за храни и фуражи („Guidance on Standard Sample Description (SSD) for Food and Feed“) и с допълнителните специфични изисквания за докладване (3) на ЕОБХ.

Съставено в Брюксел на 25 март 2022 година.

За Комисията

Stella KYRIAKIDES

Член на Комисията


(1)  Експертна група на ЕОБХ по замърсителите в хранителната верига (CONTAM), Научно становище относно рисковете за общественото здраве, свързани с наличието на фуран и метилфурани в храните. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2017;15(10):5005, стр. 142. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017,5005

(2)  Регламент (ЕО) № 333/2007 на Комисията от 28 март 2007 г. за определяне на методите за вземане на проби и анализ за официалния контрол върху съдържанието на олово, кадмий, живак, неорганичен калай, 3-MCPD и бензо[a]пирен в храни (ОВ L 88, 29.3.2007 г., стр. 29).

(3)  https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-0