16.12.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 322/614


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2022/2478 НА СЪВЕТА

от 16 декември 2022 година

за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 31 юли 2014 г. Съветът прие Решение 2014/512/ОВППС (1).

(2)

Съюзът остава непоколебим в подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

(3)

В Заключенията си от 20 – 21 октомври 2022 г. Европейският съвет осъди по най-категоричен начин неизбирателните руски ракетни нападения и нападения с дронове срещу цивилни граждани и срещу граждански обекти и инфраструктура в Киев и в цяла Украйна. Като припомня изявлението от 30 септември 2022 г. и в съответствие с Резолюцията на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) от 12 октомври 2022 г., Европейският съвет също така заяви отново, че недвусмислено осъжда и категорично отхвърля незаконното анексиране от Русия на Донецка, Херсонска, Луганска и Запорожка област в Украйна и че, както в случая с Крим и Севастопол, Съюзът никога няма да признае това незаконно анексиране. Европейският съвет заяви, че едностранните решения на Русия умишлено нарушават Устава на ООН и открито пренебрегват основания на правила международен ред и че Съюзът е готов да продължи да засилва ограничителните си мерки срещу Русия.

(4)

С оглед на сериозната обстановка е целесъобразно да се въведат допълнителни ограничителни мерки.

(5)

Целесъобразно е по-специално да се добавят някои вписвания в списъка на юридическите лица, образуванията и органите в приложение IV към Решение 2014/512/ОВППС, т.е. списъка на образуванията, свързани с руския военно-промишлен комплекс, на които са наложени по-строги ограничения за износ на стоки и технологии с двойна употреба, както и на стоки и технологии, които биха могли да спомогнат за технологичното развитие на сектора на отбраната и сигурността на Русия. С оглед на конкретния риск някои стоки или технологии да бъдат пренасочени от Крим или Севастопол към Руската федерация, е целесъобразно в този списък с крайни потребители да бъдат включени и някои контролирани от Русия образувания, установени в Крим или Севастопол. Това включване не засяга факта, че Съюзът не признава и продължава категорично да осъжда незаконното анексиране на Крим и Севастопол от Руската федерация.

(6)

Целесъобразно е също Общоруската банка за развитие на регионите да се добави в списъка на руските притежавани или контролирани от държавата образувания, спрямо които се прилага забраната за извършване на трансакции.

(7)

Освен това е целесъобразно да се наложи забрана на граждани на Съюза да заемат длъжности в управителните органи на всички юридически лица, образувания и органи, установени в Русия и притежавани или контролирани от руската държава. Целесъобразно е също така да бъде предвидена възможност компетентните органи да дадат разрешение техни граждани да заемат подобни длъжности в съвместни предприятия или подобни правни договорености, както и в дъщерни предприятия на ЕС, установени в Русия, когато заемането на подобна длъжност е необходимо да се обезпечат възлови енергийни доставки или когато юридическото лице, образуванието или органът участват в транзита през Русия на нефт с произход от трета държава и заемането на подобна длъжност е предназначено за операции, които не са забранени на друго основание .

(8)

Целесъобразно е също така да се разшири действащата забрана за предоставяне на определени услуги на Руската федерация и на установените в Русия юридически лица, образувания и органи, като се забрани предоставянето на рекламни услуги, услуги за пазарни изследвания и проучване на общественото мнение, както и услуги, свързани с изпитването на продукти и извършването на технически проверки. Според централната класификация на продуктите, съставена от статистическата служба на Организацията на обединените нации (Statistical Papers, Series M, № 77, CPC prov., 1991), „пазарни изследвания и проучване на общественото мнение“ обхваща услугите по проучване на пазара и проучване на общественото мнение. „Услуги по техническо изпитване и анализ“ обхваща услугите по изпитване и анализ на състава и чистотата, на физичните свойства и на интегрираните механични и електрически системи, както и услугите във връзка с извършването на технически проверки и на други технически изпитвания и анализи. Предоставянето на техническа помощ, свързана със стоки, изнасяни за Русия, остава разрешено, при условие че продажбата, доставката, трансферът или износът на такива стоки не са забранени съгласно настоящото решение към момента на предоставяне на техническата помощ. „Рекламни услуги“ обхваща продажбата или отдаването под наем на рекламно пространство или време и услугите по планиране, създаване и позициониране на реклами, както и други рекламни услуги.

(9)

Наред с това е целесъобразно да се разшири забраната за нови инвестиции в руската енергетика, като се забранят и нови инвестиции в руската минна промишленост, с изключение на добива на определени възлови суровини.

(10)

Руската федерация предприе системна международна кампания за медийна манипулация и изопачаване на фактите, за да засили стратегията си за дестабилизация на съседните ѝ държави и на Съюза и неговите държави членки. По-специално мишена на пропагандата многократно и последователно бяха европейски политически партии, особено по време на избори, както и гражданското общество, лицата, търсещи убежище, руски етнически малцинства, полови малцинства, както и функционирането на демократичните институции в Съюза и неговите държави членки.

(11)

С цел да обоснове и подкрепи агресията си срещу Украйна Руската федерация предприе продължителни и съгласувани пропагандни действия, насочени към гражданското общество в Съюза и в съседните държави, чрез сериозно изопачаване и манипулиране на фактите.

(12)

Тези пропагандни дейности се осъществяват чрез редица медии под постоянния пряк или непряк контрол на ръководството на Руската федерация. Подобни действия представляват съществена и пряка заплаха за обществения ред и сигурност на Съюза. Тези медии имат ключова роля за пропагандирането на агресията срещу Украйна и за дестабилизирането на съседните на Украйна държави.

(13)

С оглед на сериозната обстановка и в отговор на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, е необходимо в съответствие с основните права и свободи, признати в Хартата на основните права, по-специално в посоченото в член 11 от нея право на свобода на изразяване на мнение, включително на получаване и разпространяване на информация, да се въведат допълнителни ограничителни мерки за прекратяване на излъчването в Съюза от страна на такива медии, както и на излъчванията им, насочени към Съюза. Мерките следва да се запазят, докато се сложи край на агресията срещу Украйна и докато Руската федерация и свързаните с нея медии престанат да извършват пропагандни действия срещу Съюза и неговите държави членки.

(14)

В съответствие с основните права и свободи, признати в Хартата на основните права, и по-специално с признатите в членове 11, 16 и 17 от нея съответно право на свобода на изразяване на мнение, включително на получаване и разпространяване на информация, свобода на стопанска инициатива и право на собственост, тези мерки не пречат на тези медии и техния персонал да извършват в Съюза дейности, различни от излъчване, например проучвания и интервюта. По-специално тези мерки не променят задължението да се зачитат правата, свободите и принципите, посочени в член 6 от Договора за Европейския съюз, включително в Хартата на основните права, както и в конституциите на държавите членки, в рамките на съответното им приложно поле.

(15)

С Решение 2014/512/ОВППС се забранява вносът на суров нефт от Русия, независимо дали по тръбопровод или по море. В Решение 2014/512/ОВППС се предвиждат също временни дерогации за вноса по тръбопровод и за вноса по море за България. Тези дерогации са насочени изключително към осигуряването на стабилни доставки за държавите членки, без да се нарушава лоялната конкуренция между тях. Поради това е целесъобразно да се поясни, че подобно на държавите членки, внасящи руски суров нефт по тръбопровод, България не може да продава нефтопродукти, получени от руски суров нефт, внесен въз основа на посочените дерогации, на купувачи, намиращи се в други държави членки или в трети държави. Зареждането или презареждането на превозно средство или на въздухоплавателно средство в държави членки, които се ползват от тези дерогации, не попада в обхвата на забраната. В дух на солидарност с Украйна въпреки това е целесъобразно да се разреши на Унгария, Словакия и България да изнасят за Украйна някои рафинирани нефтопродукти, получени от руски суров нефт, внесен въз основа на тези дерогации, включително, когато е необходимо, чрез транзит през други държави членки. Целесъобразно е също така да се допусне България да изнася за трети държави рафинирани нефтопродукти, получени от руски суров нефт, внесен въз основа на посочените дерогации. Това е необходимо за ограничаване на рисковете за околната среда и за безопасността, тъй като подобни продукти не могат да бъдат съхранявани безопасно в България. Годишният износ не следва да надвишава средния годишен износ на подобни продукти през последните пет години.

(16)

Целесъобразно е допълнително да се пояснят и да се изменят изключенията от забраната за внос на стоманени продукти, които са с произход от Русия или се изнасят от Русия.

(17)

Целесъобразно е също така да се въведат или разширят някои изключения или дерогации, свързани с определени мерки, както и да се внесат някои технически поправки в постановителната част.

(18)

Необходими са допълнителни действия от страна на Съюза за изпълнението на определени мерки.

(19)

Поради това Решение 2014/512/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2014/512/ОВППС се изменя, както следва:

1)

В член 1 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   На регистрираните или признатите в Съюза места на търговия се забранява, считано от 12 април 2022 г., да се регистрират и да се предоставят услуги във връзка със, както и, считано от 29 януари 2023 г., да се допускат до търгуване прехвърлими ценни книжа на юридическо лице, образувание или орган, който (което) е установен(о) в Русия и е с над 50 % публична собственост.“

2)

Член 1аа се изменя, както следва:

a)

вмъкват се следните параграфи:

„1б.   Считано от 16 януари 2023 г. се забранява заемането на длъжност в управителните органи на:

а)

установени в Русия юридически лица, образувания и органи, които са публично контролирани или са с над 50 % публична собственост, в които Русия, нейното правителство или централна банка имат право да участват в печалбите или с които Русия, нейното правителство или централна банка имат други съществени икономически отношения;

б)

установени в Русия юридически лица, образувания и органи, повече от 50 % от правото на собственост в които е пряко или непряко притежавано от субект по буква а) от настоящия параграф; или

в)

установените в Русия юридическите лица, образуванията и органите, действащи от името или по указание на субект по буква а) или б) от настоящия параграф.

Тази забрана не се прилага за юридическите лица, образуванията и органите, посочени в параграф 1, за които се прилага параграф 1а.

1в.   Чрез дерогация от параграф 1б, компетентните органи могат да разрешат заемането на длъжност в управителен орган на юридическо лице, образувание или орган по параграф 1б, след като са установили, че юридическото лице, образуванието или органът са:

а)

съвместно предприятие или подобна правна договореност с участието на лице, образувание или орган по параграф 1б, сключени от юридически лица, образувания или органи, регистрирани или учредени съгласно правото на държава членка преди 17 декември 2022 г.; или

б)

юридическо лице, образувание или орган по параграф 1, което е установено в Русия преди 17 декември 2022 г. и което е собственост или което се контролира, самостоятелно или съвместно, от юридическо лице, образувание или орган, регистриран(о) или учреден(о) съгласно правото на държава членка.

1г.   Чрез дерогация от параграф 1б, компетентните органи могат да разрешат заемането на длъжност в управителен орган на юридическо лице, образувание или орган по параграф 1б, след като са установили, че заемането на подобна длъжност е необходимо за обезпечаване на възлови енергийни доставки.

1д.   Чрез дерогация от параграф 1б, компетентните органи могат да разрешат заемането на длъжност в управителен орган на юридическо лице, образувание или орган по параграф 1б, след като са установили, че юридическото лице, образуванието или органът участват в транзита през Русия на нефт с произход от трета държава и че заемането на подобна длъжност има за цел операции, които не са забранени съгласно членове 4о и 4п.“

б)

вмъкват се следните параграфи:

„2г.   Забраната в параграф 1 не се прилага за изпълнението до 18 март 2023 г. на договорите с посочените в част В от приложение X юридически лица, образувания и органи, сключени преди 17 декември 2022 г., или на допълнителните договори, необходими за изпълнението на тези договори.

2д.   Забраната в параграф 1 не се прилага по отношение на получаването на плащания, дължими от посочените в част В от приложение X юридически лица, образувания и органи съгласно договори, изпълнявани преди 18 март 2023 г.“

в)

в параграф 3 буква г) се заменя със следното;

„г)

трансакции, включително продажби, които са строго необходими за прекратяването до 30 юни 2023 г. на съвместни предприятия или подобни правни договорености, сключени преди 16 март 2022 г. и с участието на юридическо лице, образувание или орган по параграф 1;“

г)

вмъква се следният параграф:

„3a.   Чрез дерогация от параграф 1, компетентните органи могат да разрешат - при условията, които сметнат за уместни - трансакции, които са строго необходими на посочени в параграф 1 образувания или техни дъщерни предприятия в Съюза за освобождаване от активите и изтегляне до 30 юни 2023 г. от установено в Съюза юридическо лице, образувание или орган.“

д)

вмъква се следният параграф:

„5.   В двуседмичен срок от даването на разрешение съгласно параграфи 1в, 1г, 1д и 3а съответната държава членка уведомява другите държави членки и Комисията.“

3)

Член 1к се заменя със следното:

„Член 1к

1.   Забранява се прякото и непрякото предоставяне на консултантски услуги във връзка със счетоводство, одит, включително задължителен одит, водене на счетоводство или данъчно облагане, или извършване на стопанска дейност и управление, или връзки с обществеността на:

а)

правителството на Русия; или

б)

установени в Русия юридически лица, образувания и органи.

2.   Забранява се прякото и непрякото предоставяне на архитектурни и инженерни услуги, правни консултации и консултантски услуги в областта на информационните технологии на:

а)

правителството на Русия; или

б)

установени в Русия юридически лица, образувания и органи.

2а.   Забранява се предоставянето на услуги за пазарни изследвания и проучване на общественото мнение, на услуги, свързани с изпитването на продукти и извършването на технически проверки, и на рекламни услуги на:

а)

правителството на Русия; или

б)

установени в Русия юридически лица, образувания и органи.

3.   Параграф 1 не се прилага за предоставянето на услугите, които са строго необходими за прекратяването до 5 юли 2022 г. на сключените преди 4 юни 2022 г. договори, които не са в съответствие с настоящия член, или на допълнителните договори, необходими за изпълнението на тези договори.

4.   Параграф 2 не се прилага за предоставянето на услугите, които са строго необходими за прекратяването до 8 януари 2023 г. на сключените преди 7 октомври 2022 г. договори, които не са в съответствие с настоящия член, или на допълнителните договори, необходими за изпълнението на тези договори.

4а.   Параграф 2а не се прилага за предоставянето на услугите, които са строго необходими за прекратяването до 16 януари 2023 г. на сключените преди 17 декември 2022 г. договори, които не са в съответствие с настоящия член, или на допълнителните договори, необходими за изпълнението на тези договори.

5.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат за предоставянето на услугите, които са строго необходими за упражняването на правото на защита в съдебно производство или на правото на ефективна правна защита.

6.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат за предоставянето на услуги, които са строго необходими за осигуряване на достъп до съдебни, административни или арбитражни производства в държава членка или за признаване или изпълнение на съдебно или арбитражно решение, постановено в държава членка, ако предоставянето на услуги е в съответствие с целите на настоящото решение и на Решение 2014/145/ОВППС.

7.   Параграфи 1, 2 и 2а не се прилагат за предоставянето на услуги, предназначени за изключително ползване от установени в Русия юридически лица, образувания и органи, които са притежавани или контролирани, самостоятелно или съвместно, от юридическо лице, образувание или орган, регистриран(о) или учреден(о) съгласно правото на държава членка, на държава от Европейското икономическо пространство, на Швейцария или на посочена в приложение VII партньорска държава.

8.   Параграфи 2 и 2а не се прилагат за предоставянето на необходимите услуги за преодоляването на извънредни ситуации в областта на здравето, за спешното предотвратяване или ограничаване на последиците от събитие, което е вероятно тежко и съществено да засегне здравето и безопасността на хората или околната среда, или в отговор на природни бедствия.

9.   Параграф 2 не се прилага за предоставянето на услуги, необходими за актуализиране на софтуер за невоенна употреба и за невоенни крайни потребители, разрешени с член 3, параграф 3, буква г) и член 3а, параграф 3, буква г).

10.   Чрез дерогация от параграфи 1, 2 и 2а, компетентните органи могат да разрешат посочените в тях услуги при условия, които сметнат за уместни, след като установят, че това е необходимо за:

а)

хуманитарни цели, например предоставяне или улесняване на предоставянето на помощ, включително медицински материали, храна или прехвърляне на хуманитарни работници и свързана с тях помощ, или за евакуации;

б)

дейности на гражданското общество, които пряко насърчават демокрацията, правата на човека или принципите на правовата държава в Русия;

в)

работата на дипломатическите представителства и консулските служби на Съюза и на държавите членки или партньорските държави в Русия, включително делегации, посолства и мисии, или на международни организации в Русия, ползващи се с имунитети в съответствие с международното право;

г)

обезпечаването на възлови енергийни доставки в рамките на Съюза, както и на закупуването, вноса и превоза в Съюза на титан, алуминий, мед, никел, паладий и желязна руда;

д)

осигуряването на непрекъснатото функциониране на инфраструктурите, хардуера и софтуера от решаващо значение за здравето и безопасността на хората или за безопасността на околната среда;

е)

изграждането, експлоатацията, поддръжката, снабдяването с гориво и неговото преработване и безопасността на ядрените мощности за граждански цели, продължаването на проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация с цел довършването на ядрени съоръжения за граждански цели, доставката на прекурсорни материали за производството на медицински радиоизотопи и подобни медицински приложения или технологии от критично значение за радиационния мониторинг на околната среда, както и за сътрудничеството в ядрената област за граждански цели, по-специално в областта на научноизследователската и развойната дейност; или

ж)

предоставянето на електронни съобщителни услуги от далекосъобщителните оператори от Съюза, необходими за функционирането, поддръжката и сигурността, включително киберсигурността, на електронните съобщителни услуги в Русия, в Украйна, в Съюза, между Русия и Съюза и между Украйна и Съюза, както и за услугите за центрове за данни в Съюза.

11.   В двуседмичен срок от даването на разрешение съгласно параграф 10, съответната държава членка уведомява другите държави членки и Комисията.“

4)

Член 4а се заменя със следното:

„Член 4а

1.   Забранява се:

а)

придобиването на ново или увеличаването на съществуващо участие в юридически лица, образувания и органи, регистрирани или учредени съгласно правото на Русия или трета държава и извършващи дейност в енергийния сектор в Русия;

б)

отпускането и участието в споразумение за отпускане на нов заем, кредит и друго финансиране, включително чрез собствен капитал, на регистрираните или учредените съгласно правото на Русия или трета държава и извършващи дейност в енергийния сектор в Русия юридически лица, образувания и органи, или с документирана цел — финансирането на такова юридическо лице, образувание или орган;

в)

създаването на нови съвместни предприятия с юридически лица, образувания и органи, регистрирани или учредени съгласно правото на Русия или трета държава и извършващи дейност в енергийния сектор в Русия;

г)

предоставянето на инвестиционни услуги, пряко свързани с дейностите, посочени в букви а), б) и в).

2.   Забранява се:

а)

придобиването на ново или увеличаването на съществуващо участие в юридически лица, образувания и органи, регистрирани или учредени съгласно правото на Русия или трета държава и извършващи дейност в добивния сектор в Русия;

б)

отпускането и участието в споразумение за отпускане на нов заем, кредит и друго финансиране, включително чрез собствен капитал, на регистрирани или учредени съгласно правото на Русия или трета държава и извършващи дейност в добивния сектор в Русия юридически лица, образувания и органи, или с документирана цел — финансирането на такова юридическо лице, образувание или орган;

в)

създаването на нови съвместни предприятия с юридически лица, образувания и органи, регистрирани или учредени съгласно правото на Русия или трета държава и извършващи дейност в добивния сектор в Русия;

г)

предоставянето на инвестиционни услуги, пряко свързани с дейностите, посочени в букви а), б) и в).

3.   Чрез дерогация от параграф 1, компетентните органи могат да разрешат - при условията, които сметнат за уместни - дейност, посочена в параграф 1, след като установят, че:

а)

това е необходимо за обезпечаването в Съюза на възлови енергийни доставки, както и за транспорта на природен газ и нефт, включително рафинирани нефтопродукти, освен в случаите, когато това е забранено съгласно член 4о или 4п, от или през Русия към Съюза; или

б)

това засяга само юридически лица, образувания и органи, извършващи дейност в енергийния сектор в Русия и притежавани от юридическо лице, образувание или орган, регистриран(о) или учреден(о) съгласно правото на държава членка.

4.   В двуседмичен срок от даването на разрешение съгласно параграф 3, съответната държава членка уведомява другите държави членки и Комисията.

5.   Забраната в параграф 2 не се прилага за добивните дейности, чиято най-висока стойност се получава от производството на определени материали или чието основно предназначение е производството на такива материали. Съюзът взема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, попадащи в обхвата на настоящия параграф.“

5)

Член 4г се изменя, както следва:

а)

вмъква се следният параграф:

„5б.   По отношение на стоките, изброени в част В от приложение XI към Регламент (ЕС) № 833/2014, забраните в параграфи 1 и 4 не се прилагат за изпълнението до 16 януари 2023 г.г. на договорите, сключени преди 17 декември 2022 г., нито на допълнителните договори, необходими за изпълнението на тези договори.“

б)

вмъкват се следните параграфи:

„6б.   Чрез дерогация от параграф 4, компетентните органи могат да разрешат -при условията, които сметнат за уместни - предоставянето на техническа помощ, свързана с използването на стоките и технологиите, посочени в параграф 1, ако преценят, че предоставянето на такава техническа помощ е необходимо, за да се избегнат сблъсъци на спътници или непреднамереното им повторно навлизане в атмосферата.

6в.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 4, компетентните органи могат да разрешат - при условията, които сметнат за уместни - продажбата, доставката, трансфера или износа на стоките с код по КН 8517 71 00, 8517 79 00 и 9026 00 00, изброени в част Б от приложение XI към Регламент (ЕС) № 833/2014, и свързаната с тях техническа помощ, брокерски услуги, финансиране или финансова помощ, ако преценят, че това е необходимо за медицински, фармацевтични или хуманитарни цели, като например предоставяне или улесняване на предоставянето на помощ, включително доставки на медицински изделия и храна и прехвърляне на хуманитарни работници и свързаната с това помощ, или за евакуация.

Когато националните компетентни органи вземат решение съгласно настоящия параграф по искане за разрешение за медицински, фармацевтични или хуманитарни цели, те не дават разрешение за износ на физически и юридически лица, образувания и органи в Русия или за употреба в Русия, ако имат основателни причини да смятат, че стоките могат да са за военна крайна употреба.“

6)

В член 4за параграф 6 се заменя със следното:

„6.   В двуседмичен срок от даването на разрешение съгласно параграфи 5, 5а и 5б, съответната държава членка уведомява другите държави членки и Комисията.“

7)

Член 4и се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 буква г) се заменя със следното:

„г)

вносът или закупуването, считано от 30 септември 2023 г., пряко или непряко, на продукти от желязо и стомана, изброени в приложение XVII към Регламент (ЕС) № 833/2014, когато те са преработени в трета държава, при което се включват продукти от желязо и стомана с произход от Русия, изброени в приложение XVII към Регламент (ЕС) № 833/2014; по отношение на продуктите, изброени в приложение XVII към Регламент (ЕС) № 833/2014, преработени в трета държава, които включват стоманени продукти с произход от Русия с код по КН 7207 11, 7207 12 10 или 7224 90, тази забрана се прилага от 1 април 2024 г. за код по КН 7207 11 и от 1 октомври 2024 г. за кодове по КН 7207 12 10 и 7224 90;“

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   По отношение на стоките, изброени в част Б от приложение XVII към Регламент (ЕС) № 833/2014, които не са изброени в част А от същото приложение, и без да се засяга параграф 4, забраните в параграф 1 не се прилагат за изпълнението до 8 януари 2023 г. на договори, сключени преди 7 октомври 2022 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори. Настоящата разпоредба не се прилага за стоки с кодове по КН 7207 11, 7207 12 10 или 7224 90, за които се прилагат параграфи 4, 5 и 5а.“

в)

вмъква се следният параграф:

„5а.   Забраната в параграф1 не се прилага за вноса, закупуването или транспорта или за свързаната с тях техническа или финансова помощ на следните количества стоки с код по КН 7224 90:

а)

147 007 метрични тона между 17 декември 2022 г. и 31 декември 2023 г.;

б)

110 255 метрични тона между 1 януари 2024 г. и 30 септември 2024 г.“

г)

параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Квотите за обем на вноса, установени в параграфи 4, 5 и 5а, се управляват от Комисията и държавите членки в съответствие със системата за управление на тарифните квоти, предвидена в членове 49—54 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (*1).

(*1)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (OB L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).“;"

8)

Член 4к се изменя, както следва:

a)

параграф 3б се заменя със следното:

„3б.   По отношение на стоките, изброени в част Б от приложение XXI към Регламент (ЕС) № 833/2014, забраните в параграфи 1 и 2 не се прилагат за изпълнението до 8 януари 2023 г. на договори, сключени преди 7 октомври 2022 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на тези договори.

Настоящата разпоредба не се прилага за стоките с код по КН 2905 11, изброени в част Б от приложение XXI към Регламент (ЕС) № 833/2014, за които се прилага параграф 3ба.“

б)

вмъква се следният параграф:

„3ба.   По отношение на стоките с код по КН 2905 11, изброени в част Б от приложение XXI към Регламент (ЕС) № 833/2014, забраните в параграфи 1 и 2 не се прилагат за изпълнението до 18 юни 2023 г. на договорите, сключени преди 7 октомври 2022 г., нито на допълнителните договори, необходими за изпълнението на тези договори.“

9)

Член 4м се изменя, както следва:

a)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   По отношение на стоките, изброени в част А от приложение XXIII към Регламент (ЕС) № 833/2014, забраните в параграфи 1 и 2 не се прилагат за изпълнението до 10 юли 2022 г. на договори, сключени преди 9 април 2022 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на тези договори.“

б)

параграф 3а се заменя със следното:

„3а.   По отношение на стоките с код по КН 2701, 2702, 2703 и 2704, изброени в част А от приложение XXIII към Регламент (ЕС) № 833/2014, забраните в параграфи 1 и 2 не се прилагат за изпълнението до 8 януари 2023 г. на договорите, сключени преди 7 октомври 2022 г., или на допълнителните договори, необходими за изпълнението на тези договори.“

в)

вмъква се следния параграф:

„3б.   По отношение на стоките, изброени в част Б от приложение XXIII към Регламент (ЕС) № 833/2014, забраните в параграфи 1 и 2 не се прилагат за изпълнението до 16 януари 2023 г. на договорите, сключени преди 17 декември 2022 г., или на допълнителните договори, необходими за изпълнението на тези договори.“

г)

вмъква се следния параграф:

„4а.   Компетентните органи на държавите членки могат да разрешат - при условия, които сметнат за уместни - продажбата, доставката, трансфера или износа на стоки с код по КН 8417 20, 8419 81 80 и 8438 10 10, както и предоставянето на свързана с тях техническа или финансова помощ, след като са установили, че тези стоки или предоставянето на съответната техническа или финансова помощ са необходими за собствени нужди на домакинствата на физически лица.“

д)

параграф 5а се заменя със следното:

„5а.   Когато вземат решение по искане за разрешение съгласно параграфи 4а и 5, компетентните органи не дават разрешение за износ на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за употреба в Русия, ако имат основателни причини да смятат, че стоките могат да са за военна крайна употреба.“

10)

Член 4о се изменя, както следва:

a)

в параграф 7 се добавят следните алинеи:

„Считано от 5 февруари 2023 г. се забраняват трансферът и транспортът към други държави членки или трети държави, както и продажбата на купувачи в други държави членки или в трети държави на нефтопродукти с код по КН 2710, получени от суров нефт, внесен въз основа на дерогация, предоставена от българския компетентен орган съгласно параграф 5.

Чрез дерогация от забраната във втора алинея, българските компетентни органи могат да разрешат - при условията, които сметнат за уместни- продажбата, доставката, трансфера и износа за Украйна на определени рафинирани нефтопродукти, получени от суров нефт, внесен съгласно параграф 5, ако преценят, че:

а)

продуктите са предназначени само за употреба в Украйна;

б)

с продажбата, доставката, трансфера или износа не се цели заобикаляне на забраните във втора алинея.

Чрез дерогация от забраната във втора алинея компетентните органи на България могат да разрешат - при условията, които сметнат за уместни - продажбата, доставката, трансфера или износа към трети държави на определени нефтопродукти, получени от суров нефт, внесен съгласно параграф 5, в рамките на квотите за обем на износа, посочени в приложение XXXII към Регламент (EС) № 833/2014, след като са се уверили, че:

а)

продуктите не могат да бъдат съхранявани в България поради рискове за околната среда и за безопасността;

б)

с продажбата, доставката, трансфера или износа не се цели заобикаляне на забраните във втора алинея.

В двуседмичен срок от даването на разрешение съгласно трета и четвърта алинея България уведомява другите държави членки и Комисията.

Съюзът взема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, попадащи в обхвата на дерогациите в трета и четвърта алинея.“

б)

в параграф 8 следната алинея се добавят следните алинеи:

„Считано от 5 февруари 2023 г., чрез дерогация от забраните в трета алинея, компетентните органи на Унгария и Словакия могат да разрешат - при условията, които сметнат за уместни - продажбата, доставката, трансфера и износа за Украйна на рафинирани нефтопродукти, получени от суров нефт, внесен съгласно параграф 3, буква г), ако преценят, че:

а)

продуктите са предназначени само за употреба в Украйна;

б)

с продажбата, доставката, трансфера или износа не се цели заобикаляне на забраните в трета алинея.

В двуседмичен срок от даването на разрешение съгласно настоящия параграф съответната държава членка уведомява другите държави членки и Комисията.

Съюзът взема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, попадащи в обхвата на дерогацията по пета алинея.“

11)

Вмъква се следният член:

„Член 4р

1.   Чрез дерогация от членове 3, 3а, 4, 4в, 4г, 4ж, 4й и 4м компетентните органи могат да разрешат извършването до 30 септември 2023 г. на продажба, доставка или трансфер на стоки и технологии, изброени в приложения II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX и XXIII към Регламент (ЕС) № 833/2014, както и в приложение I към Регламент (ЕС) 2021/821, когато продажбата, доставката или трансферът са строго необходими за освобождаването от активи в Русия или прекратяването на стопанската дейност в Русия, в случай че са изпълнени следните условия:

a)

стоките и технологиите са собственост на гражданин на държава членка, на регистрирано или учредено съгласно правото на държава членка юридическо лице, образувание или орган или на установени в Русия юридически лица, образувания или органи, притежавани или контролирани, самостоятелно или съвместно, от юридически лица, образувания или органи, регистрирани или учредени съгласно правото на държава членка; и

б)

компетентните органи, които вземат решение по дадено искане за разрешение, нямат основателни причини да смятат, че стоките могат да са предназначени за военен краен потребител или да имат военна крайна употреба в Русия; и

в)

съответните стоки и технологии са се намирали физически в Русия, когато за тях са влезли в сила приложимите забрани в членове 3, 3а, 4, 4в, 4г, 4ж, 4й или 4м.

2.   Чрез дерогация от членове 4и и 4к, компетентните органи могат да разрешат извършването до 30 септември 2023 г. на внос или трансфер на стоки, изброени в приложения XVII и XXI към Регламент (ЕС) № 833/2014, когато вносът или трансферът са строго необходими за освобождаването от активи в Русия или прекратяването на стопанската дейност в Русия и са изпълнени следните условия:

a)

стоките са собственост на гражданин на държава членка, на регистрирани или учредени съгласно правото на държава членка юридически лица, образувания и органи или на установени в Русия юридически лица, образувания и органи, притежавани или контролирани, самостоятелно или съвместно, от юридически лица, образувания и органи, регистрирани или учредени съгласно правото на държава членка; и

б)

съответните стоки са се намирали физически в Русия, когато за тях са влезли в сила приложимите забрани в членове 4и и 4к.

3.   В двуседмичен срок от даването на разрешение съгласно параграфи 1 и 2, съответната държава членка уведомява другите държави членки и Комисията.“

12)

Приложенията се изменят в съответствие с приложението към настоящото решение.

Точка 12 се прилага по отношение на едно или няколко образувания, посочени в точка 2 от приложението към настоящето решение, считано от 1 февруари 2023 г. и при условие че Съветът, след като разгледа съответните случаи, вземе с единодушие решение за това.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2022 година.

За Съвета

Председател

M. BEK


(1)  Решение 2014/512/ОВППС на Съвета от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ

1)

Приложение IV към Решение 2014/512/ОВППС се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 3, параграф 7, член 3а, параграф 7 и член 3б, параграф 1

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Научно-изследователски технологичен институт „Александров“ НИТИ)

Argut OOO

Communication center of the Ministry of Defense (Комуникационен център на Министерство на отбраната)

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (Федерален изследователски център Институт по катализа „Боресков“)

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (Федерално държавно бюджетно учреждение на Администрацията на президента на Русия)

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia (Федерално държавно бюджетно учреждение „Специален летателен отряд „Русия“ на Администрацията на президента на Русия)

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (Федерално държавно единно предприятие Научноизследователски институт по автоматика „Духлов“ (ВНИИА)

Foreign Intelligence Service (SVR) (Служба за външно разузнаване (СВР)

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs (Център по криминалистика към Главна дирекция на Министерството на вътрешните работи, регион Нижни Новгород)

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center) (Международен център за квантова оптика и квантови технологии (Руски квантов център)

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding Yard)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministry of Defence RF (Министерство на отбраната на РФ)

Moscow Institute of Physics and Technology (Московски физико-технически институт)

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC

Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Krasnoye Sormovo Shipyard

Severnaya Shipyard

Shipyard Yantar

UralVagonZavod

Baikal Electronics

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

Central Research and Development Institute Tsiklon

Crocus Nano Electronics

Dalzavod Ship-Repair Center

Elara

Electronic Computing and Information Systems

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

JSC Element

JSC Pella-Mash

JSC Shipyard Vympel

Kranark LLC

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

LLC Center

MCST Lebedev

Miass Machine-Building Factory

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

MPI VOLNA

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

Nerpa Shipyard

NM-Tekh

Novorossiysk Shipyard JSC

NPO Electronic Systems

NPP Istok

NTC Metrotek

OAO GosNIIkhimanalit

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

Amur Shipbuilding Factory PJSC

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

AO Kronshtadt

Avant Space LLC

Production Association Strela

Radioavtomatika

Research Center Module

Robin Trade Limited

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

Rubin Sever Design Bureau

Russian Space Systems

Rybinsk Shipyard Engineering

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

Scientific-Research Institute of Electronics

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

Scientific Research Institute NII Submikron

Sergey IONOV

Serniya Engineering

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

Ship Maintenance Center Zvezdochka

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

UAB Pella-Fjord

United Shipbuilding Corporation JSC ‘35th Shipyard’

United Shipbuilding Corporation JSC ‘Astrakhan Shipyard’

United Shipbuilding Corporation JSC ‘Aysberg Central Design Bureau’

United Shipbuilding Corporation JSC ‘Baltic Shipbuilding Factory’

United Shipbuilding Corporation JSC ‘Krasnoye Sormovo Plant OJSC’

United Shipbuilding Corporation JSC SC ‘Zvyozdochka’

United Shipbuilding Corporation ‘Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar’

United Shipbuilding Corporation ‘Scientific Research Design Technological Bureau Onega’

United Shipbuilding Corporation ‘Sredne-Nevsky Shipyard’

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

Urals Project Design Bureau Detal

Vega Pilot Plant

Vertikal LLC

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

VTK Ltd

Yaroslavl Shipbuilding Factory

ZAO Elmiks-VS

ZAO Sparta

ZAO Svyaz Inzhiniring

46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise ‘Radiosviaz’

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components

Scientific-Production Enterprise ‘Kant’

Scientific-Production Enterprise ‘Svyaz’

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute ‘Argon’

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Salute’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘State Machine Building Design Bureau ‘Vympel’ By Name I.I.Toropov’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘URALELEMENT’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Plant Dagdiesel’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ‘Research Center for Automated Design’

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ‘Molot’

Tactical Missile Company, PJSC ‘MBDB ‘ISKRA’’

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, ‘Central Design Bureau of Automation’

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP ‘Region’

Tactical Missile Corporation, AO TMKB ‘Soyuz’

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern ‘MPO – Gidropribor’

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ‘KRASNY GIDROPRESS’

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ‘Detal’

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) ‘October’

United Shipbuilding Corporation ‘Production Association Northern Machine Building Enterprise’

United Shipbuilding Corporation ‘5th Shipyard’

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)

Rosatomflot

Lyulki Experimental-Design Bureau

Lyulki Science and Technology Center

AO Aviaagregat

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI)

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM)

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute)

Federal State Unitary Enterprise “State Scientific-Research Institute for Aviation Systems” (GosNIIAS)

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ)

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ)

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ)

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ)

Joint Stock Company 766 UPTK

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov)

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev)

JSC NII Steel

Joint Stock Company Remdizel

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka)

Joint Stock Company STAR

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash)

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion)

Lytkarino Machine-Building Plant

Moscow Aviation Institute

Moscow Institute of Thermal Technology

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ)

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ)

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ)

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ)

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ)

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ)

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP)

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO)

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat)

Salute Gas Turbine Research and Production Center

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint)

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA)

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA)

Software Research Institute

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant)

Tula Arms Plant

Russian Institute of Radio Navigation and Time

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart)

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN)

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI)

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI)

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP)

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS)

UEC-Perm Engines, JSC

Ural Works of Civil Aviation, JSC

Central Design Bureau for Marine Engineering “Rubin”, JSC

"Aeropribor-Voskhod", JSC

Aerospace Equipment Corporation, JSC

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC

Aerospace Systems Design Bureau, JSC

Afanasyev Technomac, JSC

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC

Joint Stock Company Eleron

AO Rubin

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

Branch of PAO II – Aviastar

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau

Joint Stok Company Microtechnology

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering

Joint Stock Company Radiopribor

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN

Joint Stock Company Rychag

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

Public Joint Stock Company Techpribor

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant

V.V. Tarasov Avia Avtomatika

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences

Irkutsk Aviation Plant

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai

Joint Stock Company „Head Special Design Bureau Prozhektor“

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek

Joint Stock Company SPMDB Malachite

Joint Stock Company Votkinsky Zavod

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation

NPP Start

OAO Radiofizika

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

Radio Technical Institute named after A. L. Mints

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics

Shvabe JSC

Special Technological Center LLC

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45

Strategic Control Posts Corporation

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC

Voentelecom JSC

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS)

Ak Bars Holding

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences

Systems of Biological Synthesis LLC

Borisfen, JSC

Barnaul cartridge plant, JSC

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC

Bryansk Automobile Plant, JSC

Burevestnik Central Research Institute, JSC

Research Institute of Space Instrumentation, JSC

Arsenal Machine-building plant, OJSC

Central Design Bureau of Automatics, JSC

Zelenodolsk Design Bureau, JSC

Zavod Elecon, JSC

VMP "Avitec", JSC

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design

Tulatochmash, JSC

PJSC “I.S. Brook” INEUM

SPE "Krasnoznamenets", JSC

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC

SPA "Impuls", JSC

RusBITech

ROTOR 43

Rostov optical and mechanical plant, PJSC

RATEP, JSC

PLAZ

OKB "Technika"

Ocean Chips

Nudelman Precision Engineering Design Bureau

Angstrem JSC

NPCAP

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

Novator DB

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC

NII Stali JSC

Nevskoe Design Bureau, JSC

Neva Electronica JSC

ENICS

The JSC Makeyev Design Bureau

KURGANPRIBOR, JSC’;

2)

В приложение IX към Решение 2014/512/ОВППС се добавят следните вписвания:

 

„NTV/NTV Mir

 

Rossiya 1

 

REN TV

 

Pervyi Kanal’;

3)

Приложение X към Решение 2014/512/ОВППС се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ X

СПИСЪК НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ОБРАЗУВАНИЯ И ОРГАНИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1аа

ЧАСТ A

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

ЧАСТ Б

RUSSIAN MARITIME REGISTER of SHIPPING (RMRS)

ЧАСТ В

RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK (ОБЩОРУСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ)“.