27.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 198/17


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2022/1313 НА СЪВЕТА

от 25 юли 2022 година

за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 31 юли 2014 г. Съветът прие Решение 2014/512/ОВППС (1).

(2)

Предвид сериозността на положението и в отговор на продължаващите действия на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, Съветът счита, че действието на Решение 2014/512/ОВППС следва да бъде продължено за още шест месеца.

(3)

Поради това Решение 2014/512/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В Решение 2014/512/ОВППС член 9, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Настоящото решение се прилага до 31 януари 2023 г.“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 25 юли 2022 година.

За Съвета

Председател

J. SÍKELA


(1)  Решение 2014/512/ОВППС на Съвета от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 13).